Ondernemersopleiding / AOV Organisatie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemersopleiding / AOV Organisatie. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT"

Transcriptie

1 Ondernemersopleiding / AOV Organisatie voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

2 OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB Praktijkdiploma Personeel en organisatie mkb ORGANISATIE voor het mkb (leverbaar met werkboek) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 6 e druk, 1 e oplage ISBN NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

3 DE NOI-METHODE VOOR HET ONDERNEMERSDIPLOMA De NOI-methode 'Ondernemersopleiding' bestaat uit een serie studie- en werkboeken die gebruikt worden in het cursorisch onderwijs en in het dagonderwijs. Voor wat betreft het cursorisch onderwijs is de NOI-methode op maat gesneden voor het behalen van het Associatie Praktijkdiploma Ondernemer MKB. Dit diploma wordt verkregen middels drie examens: Ondernemingsplan; Personeel en Organisatie; Bedrijfsadministratie. Voor elk van deze examens wordt een afzonderlijk diploma afgegeven. De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens is gevestigd in Amersfoort. Voor het dagonderwijs sluit de NOI-methode nauw aan op de vereiste kwalificaties voor het Diploma Ondernemer Detailhandel (KC-Handel). PRAKTIJKDIPLOMA ONDERNEMINGSPLAN MKB Vakgebied Marketing Financiering NOI-boek Marketing voor het mkb Werkboek Marketing voor het mkb Financiering voor het mkb Werkboek Financiering voor het mkb Opstellen ondernemingsplan Rekenen voor het mkb (facultatief) PRAKTIJKDIPLOMA PERSONEEL EN ORGANISATIE MKB Vakgebied Organisatie NOI-boek Organisatie voor het mkb Werkboek Organisatie mkb PRAKTIJKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE MKB Vakgebied Administratie NOI-boek Administratie voor het mkb De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens verklaart dat in dit studieboek 'Organisatie voor het mkb, 6 e druk' het examenprogramma Praktijkdiploma Personeel en Organisatie MKB (PSO), vastgesteld d.d. 5 oktober 2004, volledig is verwerkt. De Associatie doet hiermee geen uitspraak over de didactiek en de correcte verwerking van de vakinhoud. De beoordeling geldt alleen voor de theorie en niet voor de (oefen)examens.

4 WOORD VOORAF VOOR DE CURSIST De NOI-serie voor het ondernemersonderwijs is een moderne, op de praktijk afgestemde studiemethode voor (toekomstige) ondernemers, franchisenemers en filiaalchefs. Met deze leerstof zijn al meer dan cursisten opgeleid. De methode wordt niet alleen voor zelfstudie en in het cursorisch onderwijs veel gebruikt, ook op dagscholen (ROC's) heeft de methode een vaste plaats verworven. Kernstof en verrijkingsstof Het NOI-boek Organisatie voor het MKB bevat kernstof en verrijkingsstof. De kernstof is afgestemd op de exameneisen van het Associatie Praktijkdiploma Personeel en Organisatie MKB. De verrijkingsstof bevat onderwerpen die voor de ondernemer van belang zijn, maar niet onder de eisen van het Associatie-examen vallen. De verrijkingsstof is aangegeven met een -, zowel in de inhoudsopgave als in de tekst. Voor dagscholen die opleiden voor het Diploma Ondernemer Detailhandel (KC-Handel) behoren zowel de kernstof als de verrijkingsstof tot de vereiste kwalificaties. Zelfwerkzaamheid Om de leerstof te kunnen onthouden, moet je 'al doende' leren. De studiemethode bestaat daarom uit: een leerboek Organisatie met: - tekst in heldere, vlot lezende zinnen, waardoor je de theorie gemakkelijk in je opneemt; - verwerkingsvragen die onmiddellijk op de tekst volgen, zodat je direct zelf kunt toetsen of je de tekst hebt begrepen. Het is niet de bedoeling om de antwoorden op te schrijven. een werkboek met: - meerkeuzevragen; - juist-onjuistvragen. Bij de zesde druk, eerste oplage In deze nieuwe druk is de leerstof aangepast aan de laatste wettelijke ontwikkelingen. Dit geldt bv. voor de tekst over sociale verzekeringswetten, het UWV-WERKbedrijf en een aantal andere organisaties. Afdeling 6 Automatisering is herschreven en adfdeling 7 Archiveren is iets ingekort. Tevens is een aantal kleinere correcties aangebracht. Al met al raden wij af de zesde druk naast de voorgaande te gebruiken. Voor uw ervaringen en suggesties houden wij ons van harte aanbevolen. Ons adres is: NOI bv, Antwoordnummer 58, 3740 VB BAARN telefoon , fax , NOI

5 Copyright: NOI Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, database, computerbestand, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NOI. Omslagontwerp: Ronald Meij

6 INHOUD afdeling hoofdstuk paragraaf 1 PERSONEELSMANAGEMENT 1 PERSONEELSBEHOEFTE...blz Personeelsplanning Taken en functies Werving van personeel Selecteren van personeel Verwerkingsvragen BEHOUD VAN PERSONEEL Introductie van een nieuwe medewerker Aandacht voor personeel Opleiding en scholing Beoordeling van personeel Verwerkingsvragen LEIDINGGEVEN AAN PERSONEEL Leidinggeven Stijl van leidinggeven Omspanningsvermogen en spanwijdte Verwerkingsvragen ORGANISATIESTRUCTUREN De lijn-staforganisatie Steile en platte organisatie Interne communicatie De informele organisatie Verwerkingsvragen WETTENENVOORSCHRIFTEN 1 ARBEIDSWETTEN De Arbeidstijdenwet De Wet minimumloon De Wet op de ondernemingsraden De Arbowet Verwerkingsvragen DE ARBEIDSOVEREENKOMST Het sluiten van een arbeidsovereenkomst Het eindigen van een arbeidsovereenkomst Verwerkingsvragen... 55

7 2 3 SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN Begrippen Organisaties Werknemersverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Volksverzekeringen Sociale voorzieningen Van brutoloon naar nettoloon Verwerkingsvragen INSTANTIES TEN BEHOEVE VAN HET MKB 1 VERGUNNINGVERLENENDE INSTANTIES De Kamers van Koophandel (KvK) De gemeenten Verwerkingsvragen CONTROLERENDE INSTANTIES De Voedsel- en Warenautoriteit De Arbeidsinspectie De FIOD De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Verwerkingsvragen VOORLICHTENDE INSTANTIES Privaatrechtelijke organisaties Publiekrechtelijke organisaties Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Verwerkingsvragen EXTERNE LOGISTIEK 1 VAN PRODUCENT NAAR CONSUMENT Distributie Groothandel en kleinhandel De bedrijfskolom Integratie en differentiatie Verwerkingsvragen... 93

8 4 2 DE HANDEL Functies van de handel Collecterende en distribuerende handel Internationale handel Tussenpersonen Handelsgebruiken Netwerken Verwerkingsvragen DISTRIBUTIELOGISTIEK Organisatie van het goederenvervoer Vormen van vervoer Vervoersdocumenten Verwerkingsvragen INTERNE LOGISTIEK 1 LOGISTIEK MANAGEMENT De goederenstroom Logistiek en servicegraad Service voor, tijdens en na de levering Kwaliteitsbewaking en ISO-certificatie Verwerkingsvragen ONTVANGST EN UITLEVERING VAN GOEDEREN Bestelling en ontvangst van goederen Retourzendingen Het verwerken van een verkooporder Verwerkingsvragen OFFERTE, BRIEF EN FACTUUR De offerte De brief De factuur Verwerkingsvragen AUTOMATISERING 1 PC, LAPTOP, HARDWARE EN SOFTWARE Desktop, laptop, tablet Hardware, besturingssysteem, software Datacommunicatie Het automatiseringsplan Verwerkingsvragen

9 6 2 7 ARCHIVEREN 8 RECHT KASSASYSTEMEN Kasregister en bedrijfsvoering Het PLU-systeem Scanning Verwerkingsvragen BETALINGSVERKEER Functies van geld Chartaal en giraal geld Giraal betalen Contant betalen met giraal geld De wisselkoers Verwerkingsvragen ARCHIVERING Begrippen bij archiveren Archiefbeheer Verwerkingsvragen SORTEREN EN ORDENEN Sorteren Ordeningsmethoden bij het fijnsorteren Coderen van archiefstukken Dossier Verwerkingsvragen OPBERGSYSTEMEN Handmatige opbergsystemen Verwerkingsvragen DIGITALE ARCHIEVEN Digitale archiefsystemen Archiefwetgeving Korte samenvatting archiveren Verwerkingsvragen VOOR DE ONDERNEMER 1 PROCESRECHT Civiel recht, strafrecht en bestuursrecht Rechtsinstellingen Rechtsbronnen De grondwet Verwerkingsvragen

10 8 2 EIGENDOMSVERKRIJGING Eigendom, bezit en houderschap Eigendomsverkrijging Erfrecht Eigendomsoverdracht en levering Verwerkingsvragen OVEREENKOMSTEN De akte Vereisten voor een geldige overeenkomst Het nakomen van een overeenkomst Aanvullend en dwingend recht Verwerkingsvragen DE KOOPOVEREENKOMST In gebreke blijven Koop op afbetaling en huurkoop Verwerkingsvragen DE HUUROVEREENKOMST Het huurcontract Huurbescherming Leasing Verwerkingsvragen ZEKERHEIDSRECHTEN Hypotheekrecht Pandrecht Borgstelling Huwelijksgoederenrecht Verwerkingsvragen FAILLISSEMENT EN SURSEANCE VAN BETALING Faillissement Surseance van betaling Verschilpunten faillissement en surseance Verwerkingsvragen TREFWOORDENREGISTER

11

12 1 Personeelsmanagement AFDELING 1.1 Personeelsbehoefte Behoud van personeel Leidinggeven aan personeel Organisatiestructuren PERSONEELSMANAGEMENT - Afdeling 1 11

13 11 11 personeelsbehoefte PERSONEELSPLANNING personeelsplan leegloopuren onderbezetting Personeelsbehoefte Het personeel is voor een onderneming van grote betekenis. De inzet, de kennis en de ervaring van medewerkers zijn noodzakelijk voor het bereiken van een optimaal bedrijfsresultaat. Het is daarom belangrijk dat de ondernemer jaarlijks een personeelsplan opstelt. Daarin staat o.a.: hoeveel medewerkers hij nodig heeft (kwantitatieve personeelsbehoefte); aan welke eisen (o.a. kennis en vaardigheden) elke medewerker moet voldoen (kwalitatieve personeelsbehoefte); welke taken de medewerkers moeten vervullen; welk bedrag (budget) hij voor personeelskosten moet uittrekken. Bij veel bedrijven is er sprake van een wisselende personeelsbehoefte. Die wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door seizoenschommelingen en omzetpieken. Heeft de ondernemer tijdelijk extra personeel nodig, dan kan hij daarin voorzien door middel van oproepkrachten en uitzendkrachten. Belangrijk is dat de personeelsbezetting zo goed mogelijk is afgestemd op de personeelsbehoefte. Te veel personeel veroorzaakt leegloopuren (niet-productieve uren) en heeft een negatieve invloed op de motivatie van de medewerkers. Bij te weinig personeel moeten de medewerkers onder te grote druk werken. Er is dan sprake van onderbezetting. Daardoor neemt de kans op fouten en onzorgvuldigheid toe. Uitbreiding of inkrimping Bij groei van het bedrijf neemt meestal ook de personeelsbehoefte toe. De ondernemer moet dan zijn personeelsbestand uitbreiden. Daarbij komen zaken aan de orde als werving, selectie en opleiding van personeel. 12 PERSONEELSBEHOEFTE - Hoofdstuk 1.1

14 natuurlijk verloop Het omgekeerde komt ook voor. Door een teruglopende omzet of door het afstoten van een bepaalde bedrijfsactiviteit neemt de personeelsbehoefte af. In dat geval moet de ondernemer zijn personeelsbestand inkrimpen. Soms wordt dat probleem opgelost door natuurlijk verloop (natuurlijke afvloeiing), bijvoorbeeld als een medewerker naar een ander bedrijf vertrekt of met pensioen gaat. Is dat niet voldoende dan moet de ondernemer medewerkers ontslaan. Daarbij moet hij rekening houden met de wettelijke regels voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst (zie paragraaf 2.2.2) TAKEN EN FUNCTIES werkzaamheden taak bevoegdheid Werkzaamheden In een bedrijf worden allerlei werkzaamheden verricht. Nemen we een winkelbedrijf als voorbeeld dan kun je denken aan: het bestellen van goederen; het ontvangen, uitpakken en controleren van binnenkomende goederen; het demonstreren van artikelen en het geven van advies; inpakken en afrekenen. Taak Elke medewerker in een bedrijf verricht bepaalde werkzaamheden. Een aantal bij elkaar horende werkzaamheden noem je een taak. Een medewerker kan meerdere taken hebben. Het spreekt vanzelf dat iedere medewerker bij voorkeur taken krijgt die het best bij zijn kennis en vaardigheden passen. De medewerker is verantwoordelijk voor zijn taken, dat wil zeggen dat hij garant moet staan voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden die bij zijn taken horen. Functie Elke medewerker in het bedrijf heeft een bepaalde functie. De functienaam geeft in grote lijnen aan wat de taken van de medewerker zijn. Voorbeelden van functienamen zijn verkoopmedewerker, receptioniste, administrateur, onderhoudsmonteur en afdelingschef. Wélke taken de medewerker heeft, ligt vast in de functieomschrijving. De functieomschrijving geeft ook aan wat de bevoegdheden van de medewerker zijn. Een bevoegdheid is de vooraf gegeven toestemming om bepaalde werkzaamheden te verrichten en bepaalde beslissingen te nemen. PERSONEELSBEHOEFTE - Hoofdstuk

15 1.1 3 WERVING VAN PERSONEEL Het beste is de functieomschrijving schriftelijk vast te leggen. Dat verkleint de kans op misverstanden over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. functieanalyse profielschets objectieve eisen subjectieve eisen Functieanalyse Bij groei van het bedrijf heeft de ondernemer meer personeel nodig. Voordat de ondernemer een nieuwe medewerker kan aantrekken, moet hij eerst vaststellen welke werkzaamheden de nieuwe medewerker moet gaan verrichten en welke plaats hij in de organisatie krijgt. Daarom moet de ondernemer een functieanalyse maken. Dat wil zeggen dat hij zo nauwkeurig mogelijk moet vaststellen: welke taken bij de functie horen; welke bevoegdheden en welke verantwoordelijkheden aan de functie verbonden zijn. Aan de hand van de functieanalyse maakt de ondernemer een profielschetsvan de 'ideale' medewerker. De profielschets bestaat uit een aantal objectieve en subjectieve eisen waaraan de nieuwe medewerker moet voldoen. Objectieve eisen zijn o.a. leeftijd, opleiding en werkervaring. Een sollicitant kan d.m.v. schriftelijke bewijsstukken, zoals diploma's en getuigschriften, aantonen dat hij aan deze eisen voldoet. Subjectieve eisen zijn bijvoorbeeld goede omgangsvormen, besluitvaardigheid, stressbestendigheid en in teamverband kunnen werken. Of een toekomstig medewerker aan de subjectieve eisen voldoet, kan blijken uit een sollicitatiegesprek, een referentieonderzoek of eventueel een psychologische test. Vaak blijkt pas na een inwerkperiode of een medewerker werkelijk aan de subjectieve eisen voldoet. interne werving Interne en externe werving Werven is het zoeken naar een medewerker die het best bij de profielschets past. We onderscheiden interne werving en externe werving. Bij interne werving zoekt de ondernemer een geschikte kandidaat binnen zijn bestaande personeelsbestand. Interne werving heeft enkele voordelen: de ondernemer kent de kwaliteiten van zijn medewerkers, waardoor hij meer zekerheid heeft dat hij de juiste persoon kiest; de medewerkers zien dat zij binnen het bedrijf promotie kunnen maken. 14 PERSONEELSBEHOEFTE - Hoofdstuk 1.1

16 externe werving open sollicitatie WERKbedrijf vacaturebank werven Bij externe werving zijn er de volgende mogelijkheden: nagaan of er bij de open sollicitaties een geschikte kandidaat is. Een open sollicitatie komt van een kandidaat die zich op eigen initiatief als werkzoekende bij het bedrijf heeft aangemeld; onderzoeken bij het CWI of er een geschikte kandidaat staat ingeschreven als werkzoekende (zie hieronder); een uitzendbureau inschakelen; een personeelsadvertentie plaatsen. UWV WERKbedrijf Er zijn in ons land zo'n 100 UWV WERKbedrijven. Een WERKbedrijf heeft tot taak de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Werkgevers en werkzoekenden kunnen er terecht voor advies, informatie over opleidingen en subsidies enz. Ook is er een vacaturebank die je bij het WERKbedrijf of thuis (werk.nl) kunt bekijken. Werkgevers die een nieuwe medewerker zoeken, kunnen een functieomschrijving in de vacaturebank laten opnemen. Werkzoekenden kunnen in de vacaturebank zoeken naar geschikt werk. Als ze aan de eisen voldoen, mogen zij zelf contact opnemen met het bedrijf. Het UWV WERKbedrijf is een onderdeel van het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV). Een WERKbedrijf is er niet alleen voor het zoeken naar een baan. Als blijkt dat er geen geschikte baan is, kun je bij hetzelfde loket een uitkering aanvragen. Uitzendbureau Een uitzendbureau is een commerciële instelling die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden. Een uitzendbureau stelt tegen betaling arbeidskrachten tijdelijk beschikbaar aan bedrijven. Het uurtarief van een uitzendkracht, ook wel flexwerker genoemd, is hoger dan het uurloon van een medewerker met een arbeidscontract. Maar er staat tegenover dat er voor de werkgever geen administratieve rompslomp aan verbonden is. Bovendien zorgt het uitzendbureau bij ongeschiktheid voor een vervangende kracht. Het uitzendbureau is voor de werkzoekende vaak een springplank naar een vaste baan. De werkzoekende doet als uitzendkracht veel werkervaring op bij verschillende bedrijven. Die werkervaring vergroot zijn kansen bij sollicitaties. Bovendien zijn er veel bedrijven die hun personeel werven via uitzendbureaus. Heeft het bedrijf een nieuwe medewerker nodig dan gebruikt het de uitzendperiode (bijvoorbeeld drie maanden) als proefperiode. Voldoet de uitzendkracht dan krijgt hij een arbeidscontract aangeboden. PERSONEELSBEHOEFTE - Hoofdstuk

17 Personeelsadvertenties Een personeelsadvertentie moet de aandacht trekken van werkzoekenden. Kies daarom een krant (of vakblad) waarvan je weet dat deze door de doelgroep wordt gelezen. Kies een geschikte plaatsingsdatum (bv. de zaterdageditie) en laat de advertentie opnemen in een passende rubriek (technisch personeel, administratief personeel e.d.). Omschrijf duidelijk wat het werk omvat en geef enige informatie over het bedrijf. Vermeld of het een voltijd- of een deeltijdbaan is, welke opleidingseisen worden gesteld, welke ervaring nodig is en vergeet de verplichte vermelding m/v (man/vrouw) niet. Maak de baan aantrekkelijk door iets over werksfeer, beloning, vakantiedagen, carrièremogelijkheden e.d. te vermelden. Blijf hierbij wel realistisch. Geef de mogelijkheid tot het telefonisch inwinnen van extra informatie, maar laat wel schriftelijk solliciteren. Een sollicitatiebrief geeft al een eerste indruk van een persoon. Internet Naast het plaatsen van advertenties in kranten of vakbladen is het ook mogelijk een personeelsadvertentie (vacature) op internet te zetten. Bekende sites daarvoor zijn monsterboard.nl en nationalevacaturebank.nl. Op deze sites kunnen werkgevers ook geschikte kandidaten proberen te vinden in een database met werkzoekenden SELECTEREN VAN PERSONEEL Het sollicitatiegesprek Nadat uit de sollicitaties enkele kandidaten zijn geselecteerd, kun je deze uitnodigen voor een eerste gesprek. Volg bij de sollicitatiegesprek- eerste gesprek 16 PERSONEELSBEHOEFTE - Hoofdstuk 1.1

18 vragenlijst tweede gesprek referenties ken eenvastpatroon. Stel vooraf een vragenlijst op die bij elke sollicitant nauwkeurig wordt gevolgd. Geef waarderingscijfers voor belangrijke onderdelen. Op grond van de ingevulde formulieren kun je dan een selectie maken. Na de eerste selectie vindt meestal een tweede gesprek plaats. Wees in dit gesprek duidelijk. Omschrijf de functie zo eerlijk mogelijk zodat de sollicitant goed weet wat er van hem wordt verwacht. Het heeft geen zin om de carrièremogelijkheden gunstiger voor te stellen dan ze zijn. Dit leidt alleen maar tot teleurstellingen. Zodra de nieuwe werknemer is ingewerkt, zullen zijn werkelijke vooruitzichten hem immers snel duidelijk worden. Vraag de sollicitant welk salaris hij verwacht en licht hem in over de pensioenregeling, de opleidingsmogelijkheden en de kostenvergoedingen. Maakmetdesollicitanteenrondgang door het bedrijf, laat hem de plaats zien waar hij mogelijk komt te werken en stel hem voor aan zijn toekomstige collega s. Referentieonderzoek Neem contact opmetdereferenties die de sollicitant heeft opgegeven, bv. zijn school en zijn huidige of vroegere werkgever. Wel moet je bedenken dat de kandidaat referenties geeft waarvan hij mag verwachten dat zij gunstig over hem zullen informeren. Bij het inwinnen van informatie bij de huidige werkgever moet je er rekening mee houden dat de informatie misschien niet objectief zal zijn. Psychologisch onderzoek Bij sommige functies wordt een psychologisch onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld voor een bedrijfsleider of filiaalchef. Zo'n test geeft inzicht in bv. intelligentie, stressbestendigheid en betrouwbaarheid. Aan de hand van het onderzoek kun je de sollicitanten onderling vergelijken. Een psychologisch onderzoek kan alleen worden afgenomen met de instemming van de kandidaat. Het heeft voor de sollicitant echter weinig zin zo'n psychologisch onderzoek te weigeren. Afwijzing Het spreekt vanzelf dat je een sollicitant op correcte wijze moet afwijzen. Een sollicitant die niet voor een gesprek wordt uitgenodigd, moet worden bedankt voor de moeite die hij heeft genomen. Aan een sollicitant die na een sollicitatiegesprek wordt afgewezen, moet ook de reden van de afwijzing worden meegedeeld. Een reden is bv. dat een andere kandidaat beter aan de eisen voldoet. PERSONEELSBEHOEFTE - Hoofdstuk

19 1.1 5 VERWERKINGSVRAGEN PERSONEELSPLANNING 1 Waarom is het personeel voor een onderneming van grote betekenis? 2 Hoe noemen we het overzicht waarin de personeelsbehoefte is vastgelegd? BLZ 12 3 Wat verstaan we onder de kwantitatieve personeelsbehoefte? 4 Wat verstaan we onder de kwalitatieve personeelsbehoefte? 5 Hoe kan de ondernemer in een wisselende personeelsbehoefte voorzien? 6 Geef twee oorzaken waardoor de personeelsbehoefte kan afnemen TAKEN EN FUNCTIES 7 Geef drie voorbeelden van werkzaamheden in een horecabedrijf Wat is een taak? 9 Een medewerker is verantwoordelijk voor zijn taken. Wat houdt dat in? 10 Geef drie voorbeelden van functienamen. 11 Wat wordt vastgelegd in de functieomschrijving van een medewerker? 12 Wat is een bevoegdheid? 13 Waarom kan de functieomschrijving het best schriftelijk worden vastgelegd? WERVING VAN PERSONEEL 14 Wat is een functieanalyse? a) Noem drie objectieve eisen die je aan een sollicitant kunt stellen. b) Waarmee kunnen deze worden aangetoond? 16 a) Noem vier subjectieve eisen die je aan een sollicitant kunt stellen. b) Hoe kunnen die worden beoordeeld? 18 PERSONEELSBEHOEFTE - Hoofdstuk 1.1

20 17 Wat verstaan we onder werving? a) Omschrijf wat wordt bedoeld met interne werving. b) Welke voordelen zijn daaraan verbonden? 19 Noem drie mogelijkheden voor externe werving Noem een taak van de UWV WERKbedrijven. 21 Wat is een uitzendbureau? 22 Een uitzendkracht is duur. Welke voordelen staan daar tegenover? 23 Hoe wordt een uitzendkracht ook wel genoemd? 24 Waarom werven bedrijven hun personeel dikwijls via uitzendbureaus? 25 Aan welke eis moet de krant of het vakblad waarin een personeelsadvertentie wordt geplaatst voldoen? Noem gegevens die zeker in een personeelsadvertentie moeten worden opgenomen. 27 Hoe kan worden bereikt dat de baan aantrekkelijk overkomt? 28 Waarom is het verstandig schriftelijk te laten solliciteren? SELECTEREN VAN PERSONEEL 29 Hoe moeten de sollicitatiegesprekken verlopen en wat kun je daar het best bij gebruiken? Op welke manier kun je de vragenlijsten gemakkelijk met elkaar vergelijken? 31 Bij wie kun je eventueel informatie over de sollicitant inwinnen? Waarmee moet je rekening houden als je gaat informeren bij de huidige werkgever van een sollicitant? 33 Welke voorwaarde is verbonden aan een psychologisch onderzoek? 34 Wat moet worden meegedeeld aan een kandidaat die na een sollicitatiegesprek wordt afgewezen? PERSONEELSBEHOEFTE - Hoofdstuk

21 12 behoud van personeel INTRODUCTIE VAN EEN NIEUWE MEDEWERKER begeleiding bedrijfsreglement instructie Eindelijk is het dan zover. De nieuwe werknemer is geselecteerd en zal binnenkort in dienst treden. Voor die tijd moet al duidelijk zijn hoe de kennismaking zal verlopen. Wijs iemand aan die voor de nodige begeleiding zorgt. Het is voor een nieuwe medewerker van belang dat hij een contactpersoon heeft bij wie hij terecht kan met zijn vragen. De werknemer moet op de hoogte worden gebracht van de regels die in het bedrijf gelden. Bijvoorbeeld door hem een bedrijfsreglement te geven met regels over het aanvragen van vrije dagen, over ziekmelding, over de veiligheidsvoorschriften enz. Geef de nieuwe medewerker gelegenheid en tijd om kennis te maken met zijn werkomgeving en zijn collega s, zodat hij zich snel thuis zal voelen. Geef ook een duidelijke instructie over zijn werkzaamheden en de bediening van apparatuur. Het inwerken van een nieuwe medewerker kost tijd en energie. Toch moet daar veel aandacht aan worden besteed AANDACHT VOOR PERSONEEL Persoonlijk doel en bedrijfsdoel Een medewerker zoekt in zijn werk meer dan alleen een middel om geld te verdienen: hij wil zichzelf ontplooien, zijn capaciteiten ontwikkelen; hij zoekt menselijke contacten, wil ergens bijhoren, gewaardeerd worden; hij wil een zekere status bereiken, een goede plaats in de maatschappij verwerven. Deze persoonlijke belangen moet hij via het bedrijf kunnen realiseren. 20 BEHOUD VAN PERSONEEL - Hoofdstuk 1.2

22 menselijk kapitaal kritiek waardering verzuim Als het goed is, vallen de eigen belangen samen met die van het bedrijf. Dit vraagt een zorgvuldig personeelsbeleid. Werknemers zijn het 'menselijk kapitaal' van een bedrijf. Zij verrichten de werkzaamheden die nodig zijn om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken. Het is dus een bedrijfsbelang om met de persoonlijke belangen van de medewerkers rekening te houden. Kritiek en waardering De ondernemer moet kritiek op het werk of op het gedrag van een werknemer zoveel mogelijk onder vier ogen geven. Hij moet daarbij laten merken dat die kritiek bedoeld is om bij te dragen aan de verbetering van het werk of de onderlinge verhoudingen. Waardering mag de ondernemer in het bijzijn van anderen uitspreken maar hij moet proberen te voorkomen dat deze medewerker als een 'uitslover' wordt beschouwd. De ondernemer moet zelf ook open staan voor kritiek van de kant van de medewerkers. Hun kritiek moet hij zien als een bijdrage aan de goede gang van zaken in het bedrijf. Bedenk ook dat uitingen van ontevredenheid nooit helemaal kunnen worden voorkomen. Verzuim Een medewerker kan onverwacht verzuimen door ziekte of een ongeval. De oorzaak van het verzuim kan ook het gevolg zijn van problemen op de werkplek of in zijn persoonlijk leven. belangstelling Als de werknemer zich ziek meldt, moet de ondernemer informeren wat er aan de hand is, hoe lang het verzuim zal duren en of hij misschien iets voor zijn medewerker kan doen. De medewerker zal door deze belangstelling ervaren, dat hij gemist wordt en dat het bedrijf hem wil helpen. BEHOUD VAN PERSONEEL - Hoofdstuk

23 arbodienst De ondernemer blijft contact met hem houden; collega s moeten worden gestimuleerd ook eens bij hem langs te gaan. Is een medewerker vaak of langdurig ziek, dan kan de bedrijfsarts van de arbodienst worden ingeschakeld. Een arbodienst is o.a. belast met het adviseren, begeleiden en controleren van een bedrijf op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheidsvoorschriften en ziekteverzuim (zie ook paragraaf 2.1.4) OPLEIDING EN SCHOLING lerende organisatie interne opleiding externe opleiding stageovereenkomst De lerende organisatie Allerlei ontwikkelingen (bv. automatisering, internationalisering) stellen steeds weer nieuwe eisen aan de ondernemer en zijn medewerkers. Ondernemingen worden daardoor gedwongen veel aandacht te schenken aan opleiding en bijscholing van hun personeel. Een onderneming die door middel van permanente scholing zijn medewerkers 'up to date' houdt, noemen we een lerende organisatie. Interne en externe opleiding We kunnen onderscheid maken tussen interne en externe opleidingen. Een interne opleiding biedt het voordeel dat de opleiding volledig is afgestemd op het bedrijf. Een externe opleiding legt minder beslag op de organisatie binnen het bedrijf en voorkomt 'bedrijfsblindheid'. Goed opgeleid personeel bevordert de efficiency binnen het bedrijf. Veel bedrijven nemen daarom de opleidingskosten voor hun rekening of belonen het behalen van een diploma met een bonus of een salarisverhoging. Het succesvol afronden van een opleiding kan niet altijd worden beloond met een hogere functie. Daardoor bestaat de kans dat de medewerker na zijn opleiding vertrekt naar een bedrijf waar hij betere carrièrevooruitzichten heeft. Stage Een stage is onderdeel van een opleiding waar drie partijen bij betrokken zijn: de school waar de opleiding wordt gevolgd, de leerling die als stagiair in een bedrijf werkervaring opdoet en het stagebedrijf dat voor de praktijkbegeleiding zorgt. De stage wordt schriftelijk vastgelegd in een stageovereenkomst (praktijkovereenkomst) die wordt ondertekend door de school, de stagiair en het bedrijf. Een voordeel van het aannemen van stagiairs is dat de stagiair na afloop van de stage in dienst kan worden genomen. Dat bespaart een sollicitatieprocedure en een inwerkperiode. 22 BEHOUD VAN PERSONEEL - Hoofdstuk 1.2

ORGANISATIE voor het mkb

ORGANISATIE voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB ORGANISATIE voor het mkb (leverbaar met studie-app of werkboek) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 6 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 57 5 NEDERLANDS ONDERWIJS

Nadere informatie

PERSONEELSMANAGEMENT. 1 Leidinggeven...- 26 2 Stijl van leidinggeven...- 28 3 Omspanningsvermogen en spanwijdte...- 30 4 Verwerkingsvragen...

PERSONEELSMANAGEMENT. 1 Leidinggeven...- 26 2 Stijl van leidinggeven...- 28 3 Omspanningsvermogen en spanwijdte...- 30 4 Verwerkingsvragen... INHOUDSOPGAVE ORGANISATIE vvor het mkb afdeling hoofdstuk paragraaf (V = verrijkingsstof) 1 PERSONEELSMANAGEMENT 1 PERSONEELSBEHOEFTE...blz. 12 1 Personeelsplanning... 12 2 Taken en functies... 13 3 Werving

Nadere informatie

OPSTELLEN ONDER- NEMINGSPLAN

OPSTELLEN ONDER- NEMINGSPLAN OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb OPSTELLEN ONDER- NEMINGSPLAN facultatief met een voorbeeldplan Drs. P.F. Pietersen P.H. Pietersen 5 e druk,

Nadere informatie

FINANCIERING voor het mkb

FINANCIERING voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB FINANCIERING voor het mkb (leverbaar met studie-app of werkboek) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 6 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 8 8 NEDERLANDS ONDERWIJS

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 met Excel 2007 P.H. Pietersen K.P. Pietersen 3 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 270 1 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 2 met Excel 2007 P.H. Pietersen K.P. Pietersen 2 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 269 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb

BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb UITGAVE VOOR ECONOMISCH ADMINISTRATIEF EN ONDERNEMERSONDERWIJS BEDRIJFS- ECONOMIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen e druk, e oplage ISBN: 978 90 655 90 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

Nadere informatie

zelfstandig ondernemen

zelfstandig ondernemen BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP zelfstandig ondernemen NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDING BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (leverbaar met werkboek of studie-app) Drs. P.F. Pietersen

Nadere informatie

MARKETING voor het mkb

MARKETING voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB MARKETING voor het mkb (leverbaar met werkboek of studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 8 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

ADMINISTRATIE voor het mkb

ADMINISTRATIE voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie mkb ADMINISTRATIE voor het mkb Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen e druk, e oplage ISBN: 978 90 6 99 NEDERLANDS

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 5 e druk, e oplage ISBN: 978 90 6355 56 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE DIPLOMA'S

Nadere informatie

1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie?

1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie? Oefenvragen Management Assistent A - Personeelsmanagement 1. Stel u wilt een secretaresse aannemen. Welk hulpmiddel kunt u inzetten bij het vaststellen van de geschiktheid voor deze functie? 1. Vragen

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK OPLEIDINGEN BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 5 e druk, e oplage ISBN: 978 90 655 56 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE PRAKTIJKDIPLOMA'S

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA ONDERNEMER MKB

PRAKTIJKDIPLOMA ONDERNEMER MKB in één kwartaal je ondernemingsplan PRAKTIJKDIPLOMA ONDERNEMER MKB de opvolger van middenstand-aov GOED VOORBEREID VAN START Jaarlijks verschijnt een flink aantal 'starters' bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 1

CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS CALCULATIE BKC CALCULATIES IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 4 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 243 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Werving en selectie Versie 4.0 VERVALLEN per -1-01-2011 en vervangen door Werving en selectie voor Alle Branches Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA ONDERNEMER MKB

PRAKTIJKDIPLOMA ONDERNEMER MKB in één kwartaal je ondernemingsplan PRAKTIJKDIPLOMA ONDERNEMER MKB de opvolger van middenstand-aov ZELFSTUDIE met de NOI-methode MET ZELFSTUDIE GOED VOORBEREID Jaarlijks verschijnt een flink aantal 'starters'

Nadere informatie

BEDRIJFS- ECONOMIE VOOR PDB

BEDRIJFS- ECONOMIE VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB BEDRIJFS- ECONOMIE VOOR PDB Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost Drs. S. The 4

Nadere informatie

De teamorganisatie. Je ziet dus dat een functie uit verschillende taken bestaat. Figuur 8-4: Alle taken samen vormen een functie.

De teamorganisatie. Je ziet dus dat een functie uit verschillende taken bestaat. Figuur 8-4: Alle taken samen vormen een functie. De teamorganisatie Als leidinggevende krijg je vooral te maken met de organisatie van je eigen afdeling of team. Binnen een team vind je verschillende taken en functies. Als leidinggevende moet je af en

Nadere informatie

LESPROGRAMMA OPLEIDING ONDERNEMEN 13 weken

LESPROGRAMMA OPLEIDING ONDERNEMEN 13 weken OPLEIDING ONDERNEMEN DE START VAN EEN ONDERNEMING LESPROGRAMMA OPLEIDING ONDERNEMEN 13 weken ISBN 90 6355 983 6 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV BAARN Inhoud Cursussen voor de Opleiding Ondernemen...

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie?

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over communicatie in het horecabedrijf. In de horeca ga je om met gasten en communiceer je met ze. Je gaat als medewerker ook om met je collega s en je zult het

Nadere informatie

COMPUTER- BOEKHOUDEN MET ACCOUNTVIEW

COMPUTER- BOEKHOUDEN MET ACCOUNTVIEW ADMINISTRATIE EN COMPUTERBOEKHOUDEN COMPUTER- BOEKHOUDEN MET ACCOUNTVIEW voor havo/vwo en roc-administratief P.H. Pietersen K.P. Pietersen 1 e druk ISBN 978 90 6355 141 4 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER

SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER SOLLICITATIECODE MEERWERF BASISSCHOLEN DEN HELDER Januari 2010 1 INHOUDSOPGAVE blz. 3. : DE SOLLICITATIECODE 1.1 Bekendmaking van de vacature 1.2 Bevestiging ontvangst sollicitatie 1.3 Vertrouwelijke behandeling

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 2

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 2 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 2 op basis van AccountView 9 P.H. Pietersen K.P. Pietersen 3 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 239 8 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE

Nadere informatie

Leren en werken bij De Belvertshoeve

Leren en werken bij De Belvertshoeve Themabundel Leren en werken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld als werkboek

Nadere informatie

FINANCIERING VOOR PDB

FINANCIERING VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB FINANCIERING VOOR PDB K.P. Pietersen Drs. P.F. Pietersen A.P.J. Knijnenburg 5 e druk, e oplage ISBN: 978 90 6355 9 6 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE

Nadere informatie

1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader

1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader Personeel 1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader 2 De leerling kan huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel en maatschappij omschrijven 3 De

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H4 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H4 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Begrippenlijst H4 Economie VMBO T2 Hoofdstuk

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Trefwoorden Leiderschapsstijl Leidinggeven Verzuim JORINDE MOEKE SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Waarom wordt er binnen het ene bedrijf of op die ene afdeling veel meer verzuimd dan bij een andere

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 2 (CAL01.2/CREBO:50211) instructie Bedrijfsoriëntatie 2 (CAL01.2/CREBO:50211) pi.cal01.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Deze vraag gaat over je eigen ervaring. Je krijgt op deze vraag geen feedback.

Deze vraag gaat over je eigen ervaring. Je krijgt op deze vraag geen feedback. Feedbackvragen Verantwoordelijkheid en bevoegdheid Vraag 1 Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag. Geef per doel aan of je dit al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) sd.cal01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

KOSTEN- CALCULATIE VOOR PDB

KOSTEN- CALCULATIE VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB KOSTEN- CALCULATIE VOOR PDB K.P. Pietersen Drs. P.F. Pietersen A.P.J. Knijnenburg 4 e druk, e oplage ISBN: 978 90 6355 9 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Wat kun je meenemen? Werk zoeken Dit thema gaat over werk zoeken in Amersfoort en omgeving. Onderwerpen Vacatures zoeken Het UWV-werkbedrijf Uitzendbureaus Netwerken Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen? printfoto nr.47

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Personeelszaken (n)iets voor U?!

Personeelszaken (n)iets voor U?! Personeelszaken (n)iets voor U?! Jitske van Born 1 Succes betekent groei! Druk, druk, druk Nergens meer tijd voor De dag heeft maar 24 uur. En u wilt weer tijd voor u zelf? 2 Groei en Tijd voor u zelf

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB

FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 2 e druk,

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

Proefexamen MANAGEMENT

Proefexamen MANAGEMENT Proefexamen MANAGEMENT Beschikbare tijd: 90 minuten 50630 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 0 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 5 MEERKEUZEVRAGEN, gericht op toetsing van kennis van het begrippenkader

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie

Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie Paragraaf 3.1 1. Afdelingsstructuur a. Noem de soorten afdelingen die in bedrijven binnen de mobiliteitsbranche gebruikelijk zijn. b. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

LUXEMBURG WAAROM WERKEN IN LUXEMBURG?

LUXEMBURG WAAROM WERKEN IN LUXEMBURG? 108 LUXEMBURG Officiële taal Frans, Duits, Luxemburgs Bestuursvorm constitutioneel groothertogdom Bevolking 537 000 Hoofdstad Luxemburg Valuta euro (EUR) Lid van de EU of EER EU Landnummer +352 Domeinextensie.lu

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht 1. Indien er een conflict ontstaat op het werk tussen u en een medewerker dan kunt u volgens de theorie het beste: A. samenwerken, want

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.nl

Ondernemend in personeel. Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.nl Ondernemend in personeel Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Over Accord De Accord Groep is een full-service bureau in de wereld van mensen en werk. Ons uitgebreide

Nadere informatie

5 BELASTINGEN 61 ONDERNEMINGSVORMEN. INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb. afdeling hoofdstuk paragraaf

5 BELASTINGEN 61 ONDERNEMINGSVORMEN. INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb. afdeling hoofdstuk paragraaf INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb afdeling hoofdstuk paragraaf 1 ONDERNEMINGSVORMEN 1 2 3 4 NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN blz. 12 1 Rechtsvorm van de onderneming... 12 2 Inschrijving

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

PRAKTIJKTOETS BPV/ROC met opdrachten INSTRUCTIE VOOR DE DEELNEMER. Deelkwalificatie 401.2 Personeel ambulante en detailhandel Totaal

PRAKTIJKTOETS BPV/ROC met opdrachten INSTRUCTIE VOOR DE DEELNEMER. Deelkwalificatie 401.2 Personeel ambulante en detailhandel Totaal PRAKTIJKTOETS BPV/ROC met opdrachten Deelkwalificatie 401.2 Personeel ambulante en detailhandel Totaal INSTRUCTIE VOOR DE DEELNEMER Met de praktijktoets BPV wordt beoordeeld of je de volgende vaardigheden

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Select2Connect B.V. is 24 uur per dag en 7 dagen per week persoonlijk bereikbaar!

Select2Connect B.V. is 24 uur per dag en 7 dagen per week persoonlijk bereikbaar! Waarom kiest u voor ons? Omdat u heldere afspraken wenst. Omdat u personeel wilt dat bij u past. Omdat u snelheid wenst. Omdat u 24/7 persoonlijke bereikbaarheid zoekt. Omdat u deskundigheid zoekt. Omdat

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid

Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Elobase Detailhandel Organisatiebeleid Theorieboek voor het theorie-examen kerntaak 1 Manager Management Het 4 e gedeelte: HRM - Instroom 1 Theorieboek Kerntaak 1 Organisatiebeleid Gedeelte 4: HRM-Instroom

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR Wijchen, juni 2016 VOORAF De benoemingsprocedure schooldirecteur is gebaseerd op: 6.4.2.1 benoemingsprocedure directeuren, handboek Kans & Kleur, 2004, 6.4.2.4 sollicitatiecode,

Nadere informatie

ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS

ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB ADMINISTRATIE &KOSTPRIJS Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 1 e druk ISBN: 978

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

Het sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Het feit dat je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek betekent dat je met je brief en Curriculum Vitae voldoende interesse hebt gewekt bij de selecteur voor een gesprek.

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie