1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)"

Transcriptie

1 CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie van de juiste beschrijving, benaming en kenmerken. B= Begripvraag, kandidaat moet de gegevens uit de toetsterm kunnen uitleggen. De kandidaat kan voorbeelden geven en verschillen en overeenkomsten noemen. T= Toepassingsvraag, kandidaat moet de gegevens uit de toetsterm kunnen toepassen op de gevraagde manier. De kandidaat.. A. Arbeidsrecht 1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) 1.2 kan de volgende arbeidsverhoudingen omschrijven. (B) overeenkomst van opdracht overeenkomst tot aanneming van werk uitzendovereenkomst overeenkomsten met variabele arbeidsuren deeltijdwerk thuiswerk vakantiewerk 1.3 kent de voorwaarden voor arbeid in loondienst. (K) 1.4 weet welke gegevens een werkgever verplicht schriftelijk moet verstrekken aan de werknemer. (K) 1.5 weet onder welke voorwaarden arbeidsovereenkomsten aangegaan kunnen worden met minderjarige en buitenlandse werknemers. (K) 1.6 kan de verplichtingen van de werkgever en de werknemer omschrijven.(b) 1.7 kan het proeftijdbeding en het concurrentiebeding uitleggen. (B) 1.8 kan de verschillende beëindigingen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd noemen. (K) 1.9 kan de verschillende beëindigingen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uitleggen. (B) 1.10 weet wanneer de werkgever voorafgaande toestemming van de kantonrechter nodig heeft om een werknemer te ontslaan. (K) 1.11 kent de opzegverboden. (K) 1.12 weet wanneer de opzegverboden niet gelden. (K) 2. Arbeidsomstandigheden

2 2.1 kan de verplichtingen van de werkgever ten aanzien van verzuimbegeleiding en verbetering van arbeidsomstandigheden omschrijven. (B) 2.2 kent de rechten en verplichtingen van de werknemer vanuit de Arbowet. (K) 2.3 kent de regels rondom maximumarbeidstijd. (K) 2.4 kent de verschillen tussen de verschillende soorten cao-bepalingen en kan de onderlinge verhoudingen aangeven. (B) 2.5 kan de verschillende medezeggenschapvormen omschrijven. (B) 2.6 kent de verplichtingen rondom het instellen van medezeggenschapsvormen. (K) 2.7 kan het adviesrecht en het instemmingsrecht omschrijven. (B)

3 B. Loonheffingsregelingen 3. Loon 3.1 kan de verschillende soorten loon omschrijven. (B) 3.2 kan de loonbestanddelen noemen die wel behoren tot loonbegrip voor de loonheffing, maar niet tot het loonbegrip voor de premies werknemersverzekeringen. (K) 3.3 kan de Wet Walvis omschrijven. (B) 3.4 kan van een casus aangeven om wat voor soort loon het gaat. (T) 3.5 kan de volgende begrippen omschrijven: (B) voorheffing eindheffing loonbelasting 3.6 kent de drie noodzakelijke elementen voor de loonbelasting. (K) 3.7 kan van een casus aangeven wie inhoudingsplichtig is. (T) 3.8 kan het bijdragenloon/grondslag ZVW berekenen. (T) 4. Kortingen en regelingen 4.1 kan de verschillende heffingskortingen beschrijven. (B) 4.2 kent de voorwaarden waaronder vrije vergoedingen mogen worden verstrekt. (K) 4.3 kan de verschillende soorten reiskosten omschrijven. (B) 4.4 kan voor- en nadelen noemen van het declaratiesysteem. (B) 4.5 kan voor- en nadelen noemen van het verstrekken van een vaste onkostenvergoeding. (B) 4.6 kent de voorwaarden bij regeling voor producten uit het eigen bedrijf. (K) 4.7 kan het stappenplan van de werkkostenregeling beschrijven. (B) 4.8 kan de overgang van de oude naar de nieuwe regeling rondom werkkosten beschrijven. (B) 4.9 kan de volgende zaken omschrijven: (B) uitzonderingen werkkostenregeling vergoedingen/verstrekkingen die niet ten koste gaan van de vrije ruimte gebruikelijkheidstoets loon in natura 4.10 kan de levensloopregeling omschrijven. (B)

4 5. Administratie 5.1 kent de definitie van een dienstbetrekking. (K) 5.2 kan onderscheid maken in soorten dienstbetrekkingen. (B) 5.3 kan het begrip pseudowerknemer omschrijven. (B) 5.4 kan onderscheid maken in soorten verklaringen arbeidsrelatie (VAR) (B) 5.5 kan aangeven welke zaken in de verschillende rubrieken en kolommen van een loonstaat staan. (K) 5.6 kan de administratieve verplichtingen opnoemen van werkgever en werknemer. (K) 5.7 kent de eisen aan een schriftelijke verklaring voor de loonbelasting. (K) 5.8 weet wat er in de verschillende kleuren loonheffingstabellen staat. (K) 5.9 kan de voorwaarden omschrijven voor het doen van een correcte aangifte. (B) 5.10 kan onderbouwen waarom een inhoudingsplichtige kiest voor een bepaald aangiftetijdvak. (B) 5.11 weet wanneer een opgaaf gegevens voor loonheffingen moet worden ingevuld. (K) 5.12 weet waarvoor de voorlopige teruggaaf geldt. (K) 5.13 kent de verantwoordelijkheden van de Belastingdienst. (K) 5.14 kan toelichten hoe een aangifte wordt gecontroleerd. (B) 5.15 kan het boeteregime van de Belastingdienst uitleggen. (B)

5 C. Loon en sociale wetgeving 6. Afdracht 6.1 kan voorbeelden noemen van loonbestanddelen waarop de eindheffing van toepassing is. (B) 6.2 kan van de volgende wetten aangeven wie de premie betaalt, waarover premie wordt geheven en wie de premie int: (K) Ziektewet Werkloosheidswet WIA WAO Zorgverzekeringswet 6.3 kent het schema van de inhouding van premies werknemers. (K) 6.4 kan de volgende premiekortingen of -vrijstellingen omschrijven. (B) premievrijstelling bij marginale arbeid premiekorting voor werknemers met structureel functionele beperkingen premiekorting voor oudere werknemers 6.5 kan de volgende afdrachtverminderingen omschrijven: (B) onderwijs speur- en ontwikkelingswerk zeevaart 6.6 kan de methode Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) toepassen. (T) 7. Wetten 7.1 kan de verschillende sociale wetten indelen in: (B) sociale verzekeringen werknemersverzekeringen volksverzekeringen sociale voorzieningen werknemersbeschermingswetten 7.2 kan het doel van de werknemers- en volksverzekeringen omschrijven. (B) 7.3 kan de werking van de uitvoeringswetten omschrijven. (B) 7.4 kan van personen in een casus aangeven op basis waarvan zij verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. (T) 7.5 kan van de verschillende werknemers- en volksverzekeringen de momenten aangeven van: (B) aanvang dekking einde verzekering start premiebetaling einde premiebetaling 7.6 kan de koppelingswet omschrijven. (B)

6 7.7 kan de gang van zaken uitleggen bij de volgende verloven: (B) zwangerschaps- en bevallingsverlof adoptie- of pleegzorgverlof ouderschapsverlof kort- en langdurend zorgverlof calamiteiten- en ander kortverzuimverlof kraamverlof voor de partner 7.8 weet welke verlofvormen met en welke zonder uitkering via het UWV zijn. (K) 8. Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 8.1 weet wanneer sprake is van werkloosheid. (K) 8.2 kent de voorwaarden voor een WW-uitkering. (K) 8.3 kent de hoogte van de verschillende WW-uitkeringen. (K) 8.4 weet hoe lang de werkgever welk bedrag aan loon moet doorbetalen bij ziekte. (K) 8.5 weet welke categorieën verzekerden aanspraak kunnen maken op ziekengeld van het UWV. (K) 8.6 kent de uitgangspunten van de dagloonsystematiek. (K) 8.7 kan het dagloon berekenen. (T) 8.8 kan de verschillende stappen in de verschillende weken bij re-integratie van zieke werknemers uitleggen. (B) 8.9 kan verschillende re-integratievoorzieningen omschrijven. (B) 9. Administratieve zaken 9.1 kan de volgende stappen van reageren bij ontevredenheid omschrijven: (B) klacht bezwaar beroep hoger beroep voorlopige voorziening 9.2 kent de beslistermijnen voor bezwaar en beroep. (K) 9.3 weet waartegen werkgever en werknemer bezwaar kunnen maken. (K) 9.4 kan het begrip werknemerschap en de uitbreiding en beperking daarvan beschrijven. (B) 9.5 weet welke informatie wordt verzameld in de polisadministratie. (K) 9.6 weet welke publieke instanties gegevens uit de polisadministratie kunnen gebruiken. (K)

7 D. Formulieren De kandidaat kan op basis van een casusbeschrijving kiezen uit één van de onderstaande formulieren en het gekozen formulier vervolgens invullen. loonstaat loonopgaaf / loonstrook jaaropgaaf werknemer loonaangiftebericht (aangifte loonbelasting en premieheffing) aanvraag loonheffingen: verklaring geen privégebruik auto wijziging of intrekking verklaring geen privégebruik auto aanvraag verklaring arbeidsrelatie wijziging aangiftetijdvak loonheffingen opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) melding loonheffingen inhoudingsplichtige van artiesten of beroepssporters (gageverklaring) ziekte-aangifte bij loondoorbetalingsverplichting ziekte-aangifte in verband met de aanvraag van een Ziektewetuitkering melding volledig herstel werknemer als deze in de ziektewet zit melding volledig herstel werknemer vanuit de loondoorbetalingsverplichting melding voortdurende ziekte na afloop bevallingsverlof bij loondoorbetalingsverplichting van de werkgever wijziging gegevens door werkgever (na ziekte-aangifte of melding WAZO-verlof) aanvraag WAZO-uitkering melding van overlijden van een werknemer verzoek participatie in re-integratie aanvraag deskundigenoordeel door werkgever plan van aanpak WIA eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak WIA eindevaluatie van het plan van aanpak WIA bijstelling plan van aanpak WIA verkort re-integratieverslag aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA declaratie re-integratiekosten aanvraag loondispensatie melding UWV proefplaatsing/proeftijd aanvraag subsidievoorziening werkgever melding verzuim wegens onwerkbaar weer/weersomstandigheden aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer/ weersomstandigheden aanvraag WW-uitkering wegens werktijdverkorting declaratie wegens werktijdverkorting aanvraag vergoeding vervoer verzoek voorlopige teruggaaf

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Minimaal vereiste voor deelname examen: PDL diploma of vrijstelling i.v.m. 35+ en aantoonbare

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Eamen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Uitgave januari 2012 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2012: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL Avondopleidingen SKO Opleidingen Opleidingen Ondernemer Loonadministratie Personeel Basiskennis Loonadministratie BKL Praktijkdiploma Loonadministratie PDL Medewerker Personeelszaken MPZ Personeelsconsulent

Nadere informatie

van verplichte deelname

van verplichte deelname Pensioenreglement 214-12 WIA-Arbeidsongeschiktheidspensioen op basis van verplichte deelname Wegwijzer Pensioenregeling en uitvoering 1 Pensioenregeling 1.1 Uitvoering van de pensioenregeling 1.2 Karakter

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZUIM- EN WGA UITSTAPVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZUIM- EN WGA UITSTAPVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN VERZUIM- EN WGA UITSTAPVERZEKERING Deze Algemene voorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden van de modules die op uw Verzuim- of WGA Uitstapverzekering verzekerd zijn. Deze Algemene

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie