Bekijk een volledige lijst van onze diensten op Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V."

Transcriptie

1 LCP NETHERLANDS LIFECYCLE PENSIOEN 2014 Inzicht in collectieve beschikbare premieregelingen, het aanbod van lifecycle concepten en de verschuldigde beleggingskosten. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services Corporate Consulting Training Communication

2 2 Insight Clarity Advice Actuarieel adviesbureau Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. adviseert pensioenfondsen, (internationale) ondernemingen, ondernemingsraden en verzekeraars. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. is onderdeel van Lane Clark & Peacock LLP (LCP). LCP heeft eigen kantoren in Nederland (Utrecht), België (Brussel), Engeland (Londen en Winchester), Ierland (Dublin) en de Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evert van Ling of Johan van Soest van ons kantoor te Utrecht. Dit rapport mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, zonder toestemming vooraf, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Bekijk een volledige lijst van onze diensten op Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

3 3 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen 2014 p5 Voorwoord p7 1. Management samenvatting p7 1.1 Doorbeleggen na pensioendatum verhoogt verwacht pensioen p7 1.2 Twee fiscaal minimale franchises en de gevolgen p7 1.3 Doorsneepremie betreft solidariteit tussen ondernemingen, niet tussen jong en oud p8 1.4 De PPI s hebben geleid tot lagere kosten en betere communicatie p8 1.5 LifeCyclePrognose model geeft inzicht in kwaliteit lifecycles p9 2. Ontwikkelingen rondom beschikbare premieregelingen p9 2.1 Optimalisering overgang van opbouwnaar uitkeringsfase p Franchise perikelen p Doorsneepremie p Ontwikkelingen bij de PPI s p Nadere analyse lifecycle aanbod p14 3. Beoordeling kwaliteit lifecycle op basis van scenarioanalyse p Inleiding p Risicoprofielen p LifeCyclePrognose model p Vergelijking van enkele default lifecycles p Vergelijking tussen verschillende risicoprofielen p19 4. OCF onderzoek p Pensioenuitvoerders p Veranderingen sinds 2012 p Van OCF naar OCF+ p OCF resultaten p OCF+ percentages p Spreiding en ontwikkeling OCF+ p OCF+ in relatie tot het netto fonds p Beleggings 2013 p25 5. Voorbehoud

4 1

5 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen 2014 Voorwoord 5 Voorwoord De discussies in Nederland over ons pensioenstelsel zijn nog lang niet over. Integendeel, er staat heel wat op de agenda. Nieuw financieel toetsingskader, Algemeen Pensioen Fonds, netto lijfrente (of is het toch netto pensioen?), pensioencommunicatie, zomaar een greep uit de onderwerpen die pensioenspecialisten de komende maanden bezig zullen houden. De doorsneepremie ligt onder vuur, waarbij je je kunt afvragen of alle deelnemers aan de discussie wel hetzelfde begrip hanteren. Voorwoord Interessante vragen doen zich voor bij beschikbare premieregelingen en lifecycle producten. Moet het mogelijk worden om na de pensioendatum door te gaan met beleggen? In ons 2013 rapport schreven we hier al over. De discussie daarover komt in het najaar in de Tweede Kamer op gang, mede aan de hand van ons in juli 2014 gepubliceerde onderzoekrapport. De komst van de PPI s heeft groot effect gehad op de uitvoerings- en beleggingskosten bij beschikbare premieregelingen. Inmiddels zijn er tien PPI s actief, maar biedt de markt eigenlijk wel plaats aan allemaal? De fiscale versobering van de pensioenregelingen gaat 1 januari 2015 in. Onverwacht effect van de versobering is dat er vanaf 2015 niet een maar twee fiscaal minimale franchises zijn, onder het motto makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker. De fiscale maatregelen dwingen vrijwel iedere werkgever en ondernemingsraad zich te bezinnen op hun pensioenregeling. Bij veel verzekerde pensioenregelingen komt daarbij ook de vraag DB of DC? op tafel. Voor besluitvorming hierover is het noodzakelijk dat er objectief inzicht wordt verkregen in de voor- en nadelen van beide systemen. In hoofdstuk drie van dit rapport geven wij voorbeelden hoe dat inzicht met behulp van ons LifeCyclePrognose model kan worden gegeven. In hoofdstuk vier treft u onze analyse aan van de kosten die door de beleggingsfondsen van vijf grote pensioenverzekeraars en acht PPI s in rekening worden gebracht. Wij zijn deze pensioenuitvoerders erkentelijk voor de medewerking die wij hebben gekregen bij het verzamelen en controleren van alle gegevens. Wij vertrouwen er op dat ook dit rapport zich mag verheugen op een grote belangstelling. Uiteraard komen niet alle aspecten van beschikbare premieregelingen aan de orde. Wilt u meer weten, dan helpen wij u graag met helder advies. Wij wensen u veel leesplezier. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

6 Evert van Ling Partner Bij de zoektocht naar een pensioenuitvoerder is een groot aantal aspecten van belang, waaronder de kwaliteit van de lifecycles. Uit ons onderzoek blijkt dat de verschillen tussen de diverse uitvoerders groot zijn.

7 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen Management samenvatting Doorbeleggen na pensioendatum verhoogt verwacht pensioen In ons rapport Lifecycle Pensioen 2013 hebben wij gepleit voor de mogelijkheid om ook na pensioeningang beleggingsrisico te kunnen blijven lopen. Op verzoek van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën is hier door LCP nader onderzoek naar gedaan. Hieruit is gebleken dat bij doorbeleggen na de pensioendatum de te verwachten pensioenresultaten aanmerkelijk zouden kunnen verbeteren. Het rapport is op 15 juli 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. 1.2 Twee fiscaal minimale franchises en de gevolgen In 2015 gaan de fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentages verder omlaag. Als gevolg hiervan gaat de fiscaal minimale franchise bij middelloonregelingen omlaag en bij eindloonregelingen juist omhoog. Voor beschikbare premieregelingen geldt dit eveneens. Gevolg is dat voor de meeste pensioenregelingen met een fiscaal minimale franchise de versobering van de pensioenopbouw vanaf 2015 iets lager uitvalt dan op voorhand werd verwacht. Hoe groot dit effect is hangt af van de salarishoogte, maar voor een werknemer met een modaal salaris zal dit effect circa 4% zijn. Dat betekent ook dat de pensioenlast circa 4% hoger zal uitkomen dan zonder de franchiseverlaging. Management samenvatting Doordat bij beschikbare premieregelingen het risico partnerpensioen vaak op eindloonbasis wordt berekend, dient hierbij vanaf 2015 rekening te worden gehouden met een afwijkende, hogere, fiscaal minimale franchise. Gevolg is dat het verzekerde partnerpensioen nog iets lager uitkomt dan al uit de verlaagde opbouwpercentages zou volgen. Om dit te voorkomen kan het risico partnerpensioen op middelloonbasis verzekerd worden, al is nog niet zeker of alle pensioenuitvoerders deze mogelijkheid aanbieden. 1.3 Doorsneepremie betreft solidariteit tussen ondernemingen, niet tussen jong en oud De discussie over de doorsneepremie komt in Nederland nu echt op gang. Eind vorig jaar is hierover een CPB rapport verschenen, waarin gesteld wordt dat sprake is van een substantiële premieoverdracht van jonge deelnemers naar oude deelnemers. Dat is echter de vraag. De doorsneepremie komt met name voor bij de bedrijfstakpensioenfondsen. Deelnemersbijdragen komen in (vrijwel) alle gevallen volledig ten goede aan het pensioen van de deelnemer zelf. Ondernemingen vullen deze bijdragen aan tot de voor de bedrijfstak benodigde jaarpremie. Voor iedere onderneming is de bijdrage hetzelfde, ondanks dat de benodigde pensioenpremies tussen de ondernemingen op grond van afwijkende gemiddelde leeftijden zullen verschillen. Er is dus vooral sprake van onderlinge solidariteit tussen werkgevers.

8 8 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen Management samenvatting Bij beschikbare premieregelingen is de toezegging niet gebaseerd op een te bereiken pensioen maar op de toegezegde premie. De pensioenregeling heeft daardoor nog veel sterker het karakter van loon. Om die reden is differentiatie naar leeftijd, in de vorm van de met de leeftijd stijgende premiestaffels, onlogisch en creëert het een ongelijke behandeling bij de arbeidsbeloning. Dit wordt nog versterkt door de in Nederland gebruikelijke met de leeftijd oplopende salarisschalen. Zoals wij al in 2013 in ons rapport opmerkten, heeft een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie het bijkomend voordeel dat jongeren meer voor hun pensioen gaan sparen. Iedere op jonge leeftijd belegde euro pensioenpremie levert veel meer pensioen op dan de op latere leeftijd belegde pensioenpremie. 1.4 De PPI s hebben geleid tot lagere kosten en betere communicatie De evaluatie van de Premie Pensioen Instellingen (PPI s) heeft het beeld bevestigd dat mede door de komst van de PPI s de beschikbare premieregelingen de afgelopen jaren sterk zijn verbeterd. Er is meer concurrentie gekomen, met als gevolg lagere kosten, meer transparantie en verbeterde pensioencommunicatie. Wel is duidelijk geworden dat het in de markt zetten van een succesvolle PPI grote investeringen vereist en een lange adem. Of alle nu actieve PPI s voldoende omzet zullen kunnen genereren om uiteindelijk winstgevend te worden, moet worden afgewacht. Met name op het terrein van pensioencommunicatie kan door de pensioenuitvoerders onderscheid gemaakt worden. Daarbij kan worden gedacht aan meer interactieve toepassingen, waarmee deelnemers zelf hun te verwachten pensioenen kunnen berekenen, inclusief de onzekerheidsmarges die daarbij horen. Daarmee kunnen dan ook de diverse beschikbare lifecycles worden vergeleken, zodat de deelnemer zelf een onderbouwde keuze kan maken. 1.5 LifeCyclePrognose model geeft inzicht in kwaliteit lifecycles In hoofdstuk drie wordt nader ingegaan op twee aspecten die belangrijk zijn bij de keuze voor een pensioenuitvoerder die werkgevers en werknemers samen moeten maken. Dat betreft de vergelijking tussen (ogenschijnlijk) gelijke lifecycles bij de diverse uitvoerders en de vergelijking tussen de verschillende lifecycles van één pensioenuitvoerder. De eerste vergelijking is belangrijk om een keuze tussen aanbieders te kunnen maken. Met behulp van de tweede vergelijking kunnen werknemers vervolgens geïnformeerd worden over het verschil in risico tussen de lifecycles bij de gekozen pensioenuitvoerder.

9 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen Ontwikkelingen rondom beschikbare premieregelingen Optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase Deelnemers aan een zuivere beschikbare premieregeling lopen in de opbouwperiode de beleggingsrisico s en op de pensioendatum het aankooprisico. Om de zekerheid rondom het aan te kopen pensioen te vergroten, wordt al ruim voor de pensioendatum het beleggingsrisico afgebouwd en het renterisico geleidelijk afgedekt. De keerzijde hiervan is dat ook het potentiële beleggings wordt beperkt. Het pensioen zal in de meeste gevallen bij een verzekeraar worden aangekocht. De verzekeraars moeten een levenslang gegarandeerd pensioen aanbieden. Vanwege deze garantie zal een verzekeraar bij de tariefstelling over het algemeen uitgaan van een dat met weinig tot geen beleggingsrisico te behalen is. Bij de huidige en op staatsleningen (circa 1,1% voor een 10-jaars lening) levert het beschikbare pensioenkapitaal op de pensioendatum daarom minder op dan veel gepensioneerden hadden gedacht en gehoopt, ook al heeft de afdekking van het renterisico in de laatste jaren wel deels voor compensatie gezorgd. In ons rapport Lifecycle Pensioen hebben wij hier al aandacht voor gevraagd. LCP onderzoek: Doorbeleggen na de pensioendatum levert naar verwachting extra pensioen op. Indien er geen noodzaak zou zijn om op de pensioendatum een levenslang gegarandeerd pensioen aan te kopen, zou een behoorlijk deel van het pensioenkapitaal ook na pensioeningang nog jarenlang risicodragend belegd kunnen worden. Met de afbouw van het beleggingsrisico kan dan dus later gestart worden, waardoor ook voor de pensioendatum meer beleggingsrisico kan worden gelopen. Naar verwachting levert dit zowel voor als na de pensioendatum een hoger en dus betere pensioenen op, al levert het langer lopen van beleggingsrisico ook extra onzekerheid op rondom het te verkrijgen pensioeninkomen. Op dit moment is het echter wettelijk niet toegestaan om in de tweede pijler gedurende de uitkeringsfase de pensioenuitkeringen afhankelijk te maken van beleggingsen. Ontwikkelingen rondom beschikbare premieregelingen In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën is door LCP onderzoek gedaan naar de optimalisering van de overgang van opbouw- naar uitkeringsfase. Daaruit is naar voren gekomen dat het pensioenresultaat naar verwachting aanmerkelijk zou kunnen verbeteren indien ook na de pensioendatum beleggingsrisico kan worden gelopen. Het daaruit voortvloeiende extra neerwaarts risico blijkt beduidend kleiner dan het opwaarts potentieel. Doorbeleggen zou door verzekeraars kunnen worden vormgegeven als een variabele annuïteit, waarbij de uitkering afhankelijk is van (het op) de onderliggende beleggingen. PPI s zouden de beleggingen in een verlengde lifecycle ook na de pensioendatum kunnen voortzetten, onder uitbetaling van maandelijkse pensioentermijnen. In het najaar zullen beide ministeries nader ingaan op het LCP-rapport 2 en de daarin opgenomen 1 Lifecycle Pensioen 2013, te downloaden van onze website 2 Onderzoek optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten (10 juli 2014). Het rapport is op 15 juli 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer en te downloaden van onze website

10 10 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen Ontwikkelingen rondom beschikbare premieregelingen aanbevelingen, aldus de brief aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de mogelijke vormgeving van risicodragende pensioenuitkeringen in beschikbare premieregelingen met collectieve risicodeling. 2.2 Franchise perikelen Met ingang van 2015 zal de pensioenopbouw voor veel Nederlanders versoberd worden, doordat de fiscaal maximaal toegestane pensioenopbouw wordt verlaagd. Dit geldt ook voor de zuivere beschikbare premieregelingen. Indien voor de pensioenregeling de fiscaal minimale franchise wordt gehanteerd, dan zou in 2015 wel eens een extra franchise geïntroduceerd moeten worden, namelijk voor de berekening van het risico partnerpensioen. Dit pensioen wordt veelal op basis van een eindloonformule vastgesteld en daarbij hoort voortaan een andere minimale franchise dan voor de opbouw van het pensioenkapitaal. De huidige minimale franchise is gelijk aan Op basis hiervan zal de fiscaal minimale franchise voor de risicodekking vanaf 2015 gelijk worden aan (dus 755 hoger) en voor het spaardeel ( 897 lager). Aanpassing in 2015 van fiscaal minimale franchise leidt bij modaal loon tot een lastenstijging van circa 4%. Voorbeeld Bij een gemiddeld salaris gelijk aan het modale loon van is de pensioengrondslag nu Per 1 januari 2015 daalt de franchise met 897 en stijgt de pensioengrondslag daardoor naar , ofwel een stijging van 4,3%. De totale spaarpremie komt in dat geval in 2015 dus circa 4,3% hoger uit. Als gevolg van de hogere franchise en de daardoor navenant lagere pensioengrondslag voor de risicodekking, zal een iets lagere risicopremie verschuldigd zijn, in de orde van grootte van 0,1% van de pensioengrondslag. Per saldo nemen de pensioenlasten met circa 4% van de pensioengrondslagen toe, ofwel met circa 2,5% van het salaris. Naarmate het gemiddelde salaris hoger is dan het modale salarisniveau, zal deze kostenstijging beperkter zijn. Bij een gemiddeld salaris lager dan het modale loon zal de kostenstijging juist hoger zijn. Tegenover deze kostenstijging staat dat de pensioenlasten mogelijk dalen als gevolg van de lagere fiscaal maximale opbouwpercentages die vanaf 2015 gelden, maar dit geldt alleen indien de pensioenregeling in 2014 gebaseerd is op een opbouwpercentage hoger dan 1,875%. Overigens hebben enkele pensioenuitvoerders al gemeld te overwegen om het risico partnerpensioen vanaf 2015 te administreren op basis van een middelloonregeling, zodat alsnog de lagere franchise en een hoger opbouw -percentage gehanteerd kan worden. De hiervoor genoemde daling van de risicopremies hoeft dan niet aan de orde te zijn. Sterker, dit zal kunnen leiden tot hogere verzekerde partnerpensioenen en navenant hogere risicopremies.

11 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen Ontwikkelingen rondom beschikbare premieregelingen Doorsneepremie In oktober 2013 heeft het CPB haar rapport Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek gepubliceerd. Dit rapport was vervaardigd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De daarin aan de orde gestelde problematiek is voornamelijk van toepassing op de bij de bedrijfstakpensioenfondsen gehanteerde Defined Benefit (DB) regelingen. Het gaat dan om regelingen waarbij iedere werknemer elk jaar eenzelfde pensioen opbouwt (veelal via een middelloonregeling) en er door de werkgever voor elke werknemer, ongeacht de leeftijd, hetzelfde premiepercentage wordt betaald aan het bedrijfstakpensioenfonds. Omdat voor jonge werknemers de pensioenopbouw minder kost dan voor oudere werknemers, wordt gesteld dat er premieoverdrachten plaatsvinden van jong naar oud. Dat is echter maar de vraag. De doorsneepremie is afgestemd op de gemiddelde leeftijd in de bedrijfstak. De werknemers zelf betalen een voor ieder gelijk percentage van hun pensioengrondslag. De werkgevers betalen de overige pensioenkosten. Deze kosten zijn verdeeld over de totale loonsom in de bedrijfstak en zijn op die manier tot een voor alle aangesloten werkgevers procentueel gelijke werkgeversbijdrage herleid. De solidariteit is daarmee niet zozeer een solidariteit tussen werknemers, maar tussen werkgevers. Immers, ongeacht of de gemiddelde leeftijd bij de onderneming nu hoog of laag is, de werkgeverslast blijft dezelfde. Het afschaffen van de doorsneepremie leidt dus niet tot een andere premieheffing of pensioenopbouw bij de werknemers, maar wel tot een andere kostenverdeling tussen de werkgevers. In ons rapport Lifecycle Pensioen 2013 hebben wij een lans gebroken voor het kunnen toepassen van een doorsneepremie bij de Defined Contribution (DC) regelingen, in plaats van de huidige leeftijdsafhankelijke premies. De situatie is hier geheel anders dan bij DB regelingen. Bij de DC regelingen is uitgangspunt van de pensioentoezegging niet het te behalen pensioen, maar de door de werkgever beschikbaar gestelde pensioenpremie. De werkgeversbijdrage is onderdeel van de arbeidsbeloning en er is geen reden om daarin op grond van leeftijd onderscheid te maken. Doordat in Nederland de arbeidsbeloning in de meeste gevallen gebaseerd is op progressieve salarisschalen, wordt door de leeftijdsafhankelijke premiestaffels de scheve verdeling van de pensioenpremies over de verschillende leeftijden versterkt. Bij DB regelingen is de doorsneepremie gebaseerd op solidariteit tussen werkgevers. Ontwikkelingen rondom beschikbare premieregelingen Waar bij de DB regelingen nog het argument van gelijke behandeling een rol speelt (voor iedereen dient de pensioenopbouw gelijk te zijn, en is het resulterende verschil in pensioenlast niet relevant) geldt dit niet voor de DC regelingen. Daar is de pensioentoezegging immers juist de beschikbare pensioenpremie en niet de daarmee te realiseren pensioenopbouw. De premie dient dus voor iedereen gelijk te zijn, ongeacht geslacht of leeftijd. Gelijke behandeling zou bij DC regelingen juist tot een doorsneepremie moeten leiden.

12 12 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen Ontwikkelingen rondom beschikbare premieregelingen Komst van PPI s heeft geleid tot verbeterde pensioenproducten tegen lagere kosten. 2.4 Ontwikkelingen bij de PPI s De ontwikkelingen rondom de beschikbare premieregelingen staan niet stil. In februari 2014 is het evaluatierapport 3 rondom de Premie Pensioen Instellingen (PPI s) uitgebracht. De conclusie van het rapport is dat de introductie van de PPI heeft bijgedragen aan het verhogen van de concurrentie tussen de verschillende pensioenuitvoerders en heeft geleid tot lagere kosten, meer transparantie en betere beleggingen en communicatie. Er zijn thans tien PPI s met een vergunning, waarvan er acht in 2013 actief waren op de pensioenmarkt. Verschillende verzekeraars hebben er voor gekozen om hun standaard DC regelingen niet meer in de eigen portefeuille op te nemen, maar zoveel mogelijk in de eigen PPI onder te brengen. PPI s nog verliesgevend en blijven strijden om marktaandeel. 3 Evaluatie PremiePensioenInstellingen van AF advisors en LNBB. Door vijf PPI s is tot nu toe een jaarrekening over 2013 gepubliceerd. In totaal is voor deze PPI s bijna 37 miljoen euro eigen vermogen verschaft door de aandeelhouders. De opgelopen verliezen tot en met 2013 bedragen maar liefst 23 miljoen euro. Schaalvergroting lijkt nodig om uit de verliezen te komen. Het is de vraag of alle PPI s dat via autonome groei kunnen realiseren. De mogelijkheden voor groei door overnames lijken ook beperkt. De meeste PPI s zijn in handen van verzekeraars (Aegon, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Zwitserleven) en banken (ABN AMRO Pensioenen samen met APG en Rabobank samen met PGGM) en daar lijkt een samengaan van PPI s niet waarschijnlijk. Stichting Towers Watson PPI is in 2014 gestart met de activiteiten. Blijven over Brand New Day (waar onder andere de verzekeraars a.s.r. en VVAA aandeelhouders zijn) en Stichting Robeco PPI. Al met al lijkt het voorlopig nog vooral een strijd om marktaandeel te blijven. De totale propositie zal meer en meer belangrijk worden. Het gaat dan uiteraard ook om de uitvoeringskosten, maar gezien de daarvoor gehanteerde tarieven zijn de marges voor concurrentie beperkt. Op het gebied van communicatie is de afgelopen jaren duidelijke vooruitgang geboekt, al is daar zeker nog verbetering mogelijk en dus ruimte voor onderscheid. Het gaat dan niet alleen om het bieden van een toegankelijke website, maar ook om het aan deelnemers ter beschikking stellen van rekentools, waarmee een inschatting van het te verwachten pensioen kan worden verkregen, inclusief de bijbehorende onzekerheidsmarge. Daarmee kan een deelnemer ook inzicht krijgen in de verschillen in en risico tussen de lifecycleprofielen. Op basis van die informatie kan de deelnemer dan een eigen keuze maken tussen de aangeboden lifecycles. Op dit moment belegt circa 95% van de deelnemers aan beschikbare premieregelingen in de default lifecycle van de pensioenuitvoerder. Sommigen kiezen daar bewust voor, velen

13 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen Ontwikkelingen rondom beschikbare premieregelingen 13 maken geen keuze en accepteren daarmee de default lifecycle. Gezien de verschillen tussen de beschikbare lifecycles zou het wenselijk zijn om meer en meer de deelnemers te bewegen zelf een bewuste keuze te maken. 2.5 Nadere analyse lifecycle aanbod In het vervolg van dit rapport wordt een nadere analyse gegeven van het huidige aanbod aan lifecycle producten bij de grote verzekeraars en de PPI s. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van ons LifeCyclePrognose model. Met dit model kunnen voor elke pensioenuitvoerder de lifecycles doorgerekend en met elkaar vergeleken worden. Hierbij wordt gekeken naar de kosten, de beleggingsmix, de en en de te verwachten pensioenuitkomsten op de pensioendatum. Met deze informatie kunnen werkgevers en werknemers de bij hen passende pensioenoplossing vinden. Ontwikkelingen rondom beschikbare premieregelingen

14 14 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen Beoordeling kwaliteit lifecycle op basis van scenarioanalyse 3.1 Inleiding Bij de beoordeling van pensioenproducten voor zuivere beschikbare premieregelingen dient naar een groot aantal aspecten te worden gekeken, zoals: de kwaliteit van de communicatie met de werkgever respectievelijk de deelnemers; het gemak van de webportals; de beschikbare documentatie; het kunnen inzien van het actuele beleggingssaldo; de risicoprofielen met de bijbehorende beleggingsmix; de manier waarop het beleggings- en renterisico worden afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert; de beleggingsvisie (actief of passief); de onderliggende beleggingsfondsen; het niveau van de administratie-, beleggings- en beheerkosten; en de wijze waarop overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico s worden verzekerd en de daarvoor gehanteerde tarieven. Een goede analyse zal aan elk van deze onderdelen aandacht schenken. In dit rapport gaan we nader in op de verschillen tussen de diverse risicoprofielen. Uit onze analyse blijkt dat deze verschillen aanzienlijk kunnen zijn. Het is belangrijk dat werkgever en werknemers bij hun keuze voor een pensioenuitvoerder hier nadrukkelijk bij stilstaan. 3.2 Risicoprofielen Risicoprofielen bevatten de samenstelling van de beleggingsmix, met als bijzonderheid dat de beleggingsmix in de loop van de tijd verandert. De bedoeling daarvan is dat het rente- en beleggingsrisico afneemt naarmate de pensioendatum dichterbij komt, zodat de deelnemer met toenemende zekerheid zijn te verwachten pensioeninkomen kan inschatten. De namen van de risicoprofielen, noch de profielen zelf, zijn gestandaardiseerd. Iedere pensioenuitvoerder kan zijn eigen profielnamen gebruiken en er ook een eigen invulling aan geven. Dat betekent dat een neutraal risicoprofiel bij de ene pensioenuitvoerder qua en risico sterk kan afwijken van het neutrale risicoprofiel bij een andere pensioenuitvoerder. Alle pensioenuitvoerders kennen een default risicoprofiel, welke wordt toegepast voor deelnemers die geen keuze voor een risicoprofiel hebben opgegeven. Vaak is dit de neutrale lifecycle, maar soms is het een defensief lifecycle. Een keuze voor de default, zonder je verder te verdiepen in de kenmerken daarvan, verdient geen aanbeveling. Je weet dan niet hoe je pensioengeld wordt belegd.

15 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen Beoordeling kwaliteit lifecycle op basis van scenarioanalyse 15 Het is dus van belang dat in de voorlichting aan werknemers voldoende aandacht wordt geschonken aan de risicoprofielen en de bijbehorende lifecycles. Voor werkgevers ligt hier een taak, maar ook ondernemingsraden kunnen hier een positieve rol in spelen. In het selectieproces van een pensioenuitvoerder voor de zuivere beschikbare premieregeling kunnen we twee fases onderscheiden als het gaat om de beleggingen: welke pensioenuitvoerder biedt het pensioenproduct aan dat het best bij zowel de werkgever als de werknemers past? welke pensioenuitvoerder biedt de werknemers de beste keuze tussen lifecycles? Hierna geven we twee voorbeelden hoe lifecycles met elkaar vergeleken kunnen worden. 3.3 LifeCyclePrognose model Met behulp van het LifeCyclePrognose model worden de verwachte pensioenen uit een beschikbare premieregeling berekend. Het LCP model maakt gebruik van verschillende toekomstscenario s. Hierin zitten zowel hoog conjunctuur als laag conjunctuur scenario s, deflatie- en stagflatiescenario s etc., zodat uiteindelijk een beeld wordt verkregen van de gemiddeld te verwachten pensioenresultaten op de pensioendatum. Ook wordt inzicht verkregen in de mate waarin deze pensioenresultaten in positieve of negatieve zin kunnen afwijken. 3.4 Vergelijking van enkele default lifecycles Voor deze vergelijking hebben we op basis van de default lifecycle van drie pensioenuitvoerders de verwachte pensioenen voor een 25-jarige deelnemer berekend. Figuur 1. Vergelijking default lifecycles van drie pensioenuitvoerders 350% 300% Beoordeling kwaliteit lifecycle op basis van scenarioanalyse 250% 200% 150% 100% 50% 0% Uitvoerder 1 Uitvoerder 2 Uitvoerder % 25-50% 50-75% 75-95% Mediaan

16 16 LCP Netherlands Lifecycle Pensioen Beoordeling kwaliteit lifecycle op basis van scenarioanalyse In figuur 1 is het gemiddeld verwachte pensioenresultaat bij pensioenuitvoerder 1 op 100% gesteld. Voor deze uitvoerder geldt vervolgens dat: 5% kans bestaat dat het pensioen lager is dan 43%; 20% kans op een pensioen tussen de 43% en 70%; 25% kans op een pensioen tussen de 70% en 100%; 25% kans op een pensioen tussen de 100% en 153%; 20% kans op een pensioen tussen de 153% en 308%; en 5% kans op een pensioen hoger dan 308%. Bij pensioenuitvoerder 2 ligt het verwachte pensioen 7% lager dan bij uitvoerder 1, namelijk op 93% (zie de mediaan aan de bovenkant van het 25-50% percentiel). Het pensioen bij uitvoerder 3 komt naar verwachting 5% lager uit dan bij pensioenuitvoerder 1. Aan de donkergroene blokken (75-95% percentiel) is duidelijk te zien dat de default lifecycles van pensioenuitvoerders 1 en 3 een grotere kans op een hoger pensioen bieden dan de default lifecycle van uitvoerder 2. De kans dat het pensioen lager uitvalt dan 43% van het te verwachten pensioen bij pensioenuitvoerder 1 verschilt niet veel tussen drie pensioenuitvoerders. LifeCyclePrognose model geeft de noodzakelijke onderbouwing bij selectie van pensioenuitvoerder. Bij nadere beschouwing blijkt dat pensioenuitvoerders 1 en 3 beide hun neutrale profiel als default aanbieden, terwijl pensioenuitvoerder 2 als default lifecycle het defensief profiel hanteert. Voor werkgevers en werknemers die een keuze moeten maken tussen potentiële pensioenuitvoerders is dit essentiële informatie. De met het LifeCyclePrognose model berekende resultaten kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd. Zo kan het pensioenresultaat bijvoorbeeld ook worden uitgedrukt in een percentage van de laatst vastgestelde pensioengrondslag om een indruk te krijgen van de koopkracht van het te bereiken pensioen. 3.5 Vergelijking tussen verschillende risicoprofielen Als tweede voorbeeld hebben wij drie in de markt aangeboden risicoprofielen (defensief, neutraal, offensief) doorgerekend voor een 25-jarige deelnemer. In figuur 2 worden de resultaten getoond. Hierbij is het gemiddeld te verwachten pensioenresultaat bij de neutrale lifecycle op 100% gesteld.

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2009 MAART 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen Februari 2014 EVALUATIE PremiePensioenInstellingen Februari 2014 Evaluatie PPI - Inhoudsopgave 3 Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies...6 Ontwikkelingen

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid

Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid Een vaak onderbelicht aspect van beschikbarepremieregelingen is het effect van life cycle beleggen op het pensioenresultaat. In dit artikel definiëren

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV

Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC. Individueel Solidair Defined Contribution. Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC Individueel Solidair Defined Contribution Een mogelijke variatie op SER-advies variant IV Discussierapport van samenwerkende gepensioneerden- en ouderenorganisaties

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Netspar NEA Papers. Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen

Netspar NEA Papers. Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen Netspar NEA Papers Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans Zelfstandigen zonder pensioen nea paper 24 netspar economische adviezen Network

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

Naar een solide en solidair pensioenstelsel

Naar een solide en solidair pensioenstelsel Naar een vitale samenleving Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Naar een solide en solidair pensioenstelsel bouwstenen voor een hervorming Publicatie van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie