VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 VERENIGING VAN EIGENAREN Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

2 Versie: Status: Definitief Datum: 17 mei 2011

3 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk Reglement Datum: 17 mei Pagina 1 INLEIDING Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren, bewoners en gebruikers van het appartementsgebouw Frederik Hendriklaan, nummer 1C-47(oneven) en Perkstraat 2-48 (even), kadastraal bekend als gemeente Zegwaard, sectie C nummer Dit reglement is onderdeel van de statuten van de vereniging. De statuten van de vereniging bestaan uit het Reglement van Splitsing, welke bestaat uit de Splitsingsakte die is opgesteld op 18 augustus 1995 alsmede het Model Splitsingsreglement 1992 (gele boekje) en dit document (het Huishoudelijk Reglement). Gezamenlijk zijn alle bewoners verantwoordelijk dat het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement worden nageleefd. Elke bewoner ziet op deze naleving toe. Iedere eigenaar en/of gebruiker wordt geacht het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement te kennen. DOELSTELLING De bepalingen van dit reglement beogen van een optimaal woongenot te waarborgen voor de eigenaren en/of gebruikers van een appartement binnen de gemeenschap van de vereniging. DEFINITIES Onder eigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot het appartementsrecht, als bedoeld in art 5:106 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek. Onder gebruiker wordt verstaan degene die het gebruik heeft als bedoeld in art 5:120 van het Burgerlijk Wetboek. Onder akte wordt verstaan de akte van splitsing zoals deze is opgesteld op 18 augustus Onder vereniging wordt verstaan de vereniging van eigenaren (VvE). Onder vergadering wordt verstaan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de vereniging. Onder gemeenschappelijke gedeelten worden verstaan, die gedeelten van het gebouw, alsmede de daarbij behorende grond, die blijkens de Akte van Splitsing niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Volgens de Akte van Splitsing (Artikel 9, lid 1) vallen hieronder: de funderingen; de dragende muren en de kolommen; het geraamte van het gebouw met de ondergrond het gehele binnenterrein en de voortuinen het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten; de balkonconstructies met uitzondering van de balkonhekken en de balkonvloeren; de buitengevels; de deuren die de scheiding vormen tussen de gemeenschappelijk en het privé gedeelte; de portieken; de daken; de schoorstenen; de leidingkokers en ventilatiekanalen;

4 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk Reglement Datum: 17 mei Pagina 2 de trappenhuizen en de hellingbanen. De raamkozijnen en de deuren die zich in de buitengevels bevinden met het daarin aanwezige glas worden tot het privégedeelte gerekend. De keuze van de te gebruiken materialen en kleuren van vorenbedoelde raamkozijnen en raamvleugels, balkons en balkonconstructies dient te worden goedgekeurd door de vergadering. 1 A. ALGEMEEN Artikel 1 Bij afwezigheid langer dan een maand moet de eigenaar aan het bestuur en/of beheerder zijn/haar verblijfplaats mededelen en daarbij tevens aangeven wie aangewezen is, indien zulks noodzakelijk zou zijn, zich toegang tot het appartement te verschaffen (bijv. bij bevriezing, brand of lekkage). Hierdoor heeft het bestuur enig zicht op welke woningen een langere tijd niet in gebruik zijn. Dit kan van belang zijn indien bewoners zich ongerust maken over hun buren. Daarnaast kan dit van belang zijn bij de planning van bepaalde uit te voeren werkzaamheden, waarbij toegang tot de woning gewenst is. Artikel 2 Naast de regels zoals deze in het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement zijn opgesteld, gelden uiteraard ook de regels zoals deze door de landelijke of gemeentelijke overheid gegeven zijn in de wetgeving, het bouwbesluit en de gemeentelijke verordening. B. ONDERHOUD EN AANZICHT VAN DE GEBOUWEN Artikel 3 1. Uitsluitend het bestuur en/of beheerder die door deze als zodanig zijn aangewezen kunnen opdrachten verstrekken verband houdende met het onderhoud van de gebouwen en de daarbij behorende grond. 2. Werkzaamheden aan en/of veranderingen van de gemeenschappelijke gedeelten mogen uitsluitend geschieden in opdracht van het bestuur en/of de beheerder. 3. Het is zonder toestemming van het bestuur en/of beheerder niet toegestaan om opdrachten te verstrekken aan onderhoudspersoneel. 4. Het niet toegestaan om onderhoudspersoneel te hinderen bij hun werkzaamheden, weg te sturen of deze onfatsoenlijk te behandelen. Artikel 4 1. Het aanbrengen aan de buitenzijde van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, spandoeken, satellietschotels, schijnwerpers en in het algemeen van uitstekende voorwerpen aan de buitenzijde van het gebouw mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur en/of beheerder. 2. Het is niet toegestaan om voorwerpen ter verfraaiing aan te brengen aan in de gemeenschappelijke ruimten, tenzij alle medebewoners van hetzelfde portiek hiermee instemmen 3. Het is toegestaan om vlaggenmasthouders aan de gevels te bevestigen. 4. Het is toegestaan om de vlag uit te hangen op de dagen zoals de RVD heeft voorgeschreven. 1 De definitie van gemeenschappelijke gedeelten is overgenomen uit de Splitsingsakte welke is opgesteld op 18 augustus Spel en overname fouten zijn onder voorbehoud

5 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk Reglement Datum: 17 mei Pagina 3 5. Het is toegestaan om plantenbakken te bevestigen aan de balkons zolang deze geen hinder of gevaarlijke situaties veroorzaken. 6. Het is toegestaan om een zonnescherm op te hangen aan de voor of achtergevel mits deze voldoet aan de eisen welke in bijlage A vermeld staan. 7. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de beplanting of aan de indeling van de tuinen van de vereniging zonder toestemming van het bestuur en/of beheerder. 8. Het is toegestaan om wasgoed op te hangen aan het balkon aan de achterzijde van het gebouw. Hierbij dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met eventuele onderburen. 9. Het is toegestaan zogenaamde ja-nee stickers of nee-nee stickers aan te brengen. Deze moeten worden bevestigd op de eigen brievenbusklep teneinde beschadiging aan het verfwerk te voorkomen. Omdat het huisnummer zichtbaar moet blijven dient de sticker in twee delen te worden bevestigd op een dusdanige wijze dat de uniformiteit van het bellentableau gewaarborgd blijft. Bij verwijdering van de stickers dienen ook de lijmresten verwijderd te worden. Nieuwe stickers kunt u aanvragen bij de gemeente Zoetermeer. C. TOEGANG en ORDE Artikel 5 1. De gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk voor eigenaren, hun gasten, onderhoudspersoneel en leveranciers. 2. De in- en uitgangen van het gebouw dienen altijd en onder alle omstandigheden te worden vrijgehouden. 3. Iedere eigenaar is gehouden zorg te dragen voor de orde en netheid in en om het gebouw. 4. De eigenaren worden geacht elkaar niet te hinderen en dienen medebewoners, hun gezinnen en bezoekers ongestoord gebruik te laten maken van de gemeenschappelijk toe- en opgangen naar de woningen. 5. Alle buitendeuren van het gebouw dienen (behoudens het normale gebruik daarvan) gesloten te blijven. Indien de buitendeur niet goed in het slot valt, dient het bestuur te worden ingelicht. D. GEBRUIK GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN Artikel 6 1. Het is niet toegestaan voor privé gebruik energie (elektriciteit, gas of water) te betrekken van de gemeenschappelijke energievoorzieningen. 2. Het is verboden voorwerpen van welke aard dan ook te plaatsen op andere dan waarvoor specifiek bestemde gedeelten (bijvoorbeeld fietsen, bromfietsen, boodschappenwagens, kinderwagens, vuilcontainers, oud papier, etc.). 3. Het is in de gemeenschappelijke ruimten niet toegestaan werkzaamheden te verrichten welke vervuiling, stank of overlast kunnen veroorzaken. 4. Het is verboden in de portieken te roken, ook met de buitendeur open is dat niet toegestaan. 5. Het is verboden overbodig reclamemateriaal, kranten e.d. achter te laten in de gemeenschappelijke ruimten. 6. Het is in het hele gebouw niet toegestaan reclameaanduidingen, aanplakbiljetten van commerciële aard, stickers, e.d. aan te brengen. Uitgezonderd zijn in de privé- gedeelten aangebrachte TE KOOP- aanduidingen voor de periode dat het betreffende privégedeelte voor verkoop wordt aangeboden, alsmede reclame voor niet commerciële doeleinden. Een tweede uitzondering is het ophangen van schema s voor onderhoud werkzaamheden of aanplakbiljetten die tijdelijk (maximaal één week) en informatief van aard zijn.

6 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk Reglement Datum: 17 mei Pagina 4 7. De eigenaren dienen zich te onthouden van het bevuilen van de gemeenschappelijke gedeelten. Indien zulks toch geschiedt dient de vervuiler zorg te dragen voor de reiniging op eigen kosten. Indien de vervuiler hieraan binnen 24 uur niet voldoet kan de bestuurder hiertoe aan derden opdracht geven, waarbij de kosten op de vervuiler zullen worden verhaald. 8. Het is niet toegestaan om, zowel in de privé als in de gemeenschappelijke gedeelten, overlast in welke vorm dan ook te veroorzaken, noodsituaties uitgezonderd. 9. Voor wat betreft geluidsoverlast dient men dit in de gemeenschappelijke binnenruimtes en de gemeenschappelijke (voor)tuin zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan worden gedacht aan het zachtjes sluiten van de deuren, het met beleid betreden van de trappen, geen lawaai maken met het vervoeren van spullen en het zoveel mogelijk vermijden van luid gepraat. Artikel 7 1. De eigenaren zijn verplicht te voorkomen dat hun huisdieren schade veroorzaken aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of overlast bezorgen aan personen die zich in het gebouw of op het omliggende terrein bevinden. Indien door een huisdier toch schade ontstaat, dan wordt de eigenaar aansprakelijk gesteld. 2. Het is niet toegestaan om huisdieren hun behoefte te laten doen in de gemeenschappelijke ruimten of tuinen. Mocht door huisdieren verontreiniging in de gemeenschappelijke ruimten plaatsvinden, dan is de eigenaar van het betreffende dier verplicht de verontreiniging onmiddellijk te verwijderen en de geur te neutraliseren. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit de verontreiniging, bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot herbeplanting van gazon of planten, komen geheel voor rekening van de eigenaar. 3. In de gemeenschappelijke gedeelten dienen huisdieren aangelijnd c.q. gekooid te zijn. E. GEBRUIK PRIVÉGEDEELTEN Artikel 8 1. De vloerafwerking van de privégedeelten (met uitzondering van de badkamer en toilet) dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan en geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige eigenaren en/of- gebruikers. Om hinderlijke contactgeluiden, zoals lopen en schuiven van meubilair, te beperken zijn min of meer harde vloerbedekkingen (zoals kurk, linoleum, epoxy, parket, plavuizen, marmer, laminaat, enz.) niet toegestaan tenzij de vloerafwerking die in gebruik wordt genomen van een zodanige samenstelling is dat in combinatie met een eventueel aan te brengen geluidsreducerende ondervloer de contactgeluidreductie minimaal +10 db bedraagt (NSG norm). Deze waarde dient gemeten te zijn overeenkomstig de norm NEN-EN-ISO 140-8/ De eigenaar is en blijft volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele geluidsoverlast door de aangebrachte vloerafwerking. Ingeval er gegronde klachten optreden, dient de eigenaar / gebruiker zelf aan te tonen dat de gestelde grenswaarden voor contactgeluid niet worden overschreden. Door TNO gecertificeerde producten die voldoen aan de gestelde +10 db L lin eis worden als bewijs geaccepteerd mits de certificatie nog geldig is. De bewijslast moet worden overlegd aan het bestuur. Blijven klachten van omwonenden met betrekking tot geluidsoverlast, welke via de vloer en/of muren overgebracht worden, dan zal door een ter zake onafhankelijke en deskundige partij onderzocht worden of de vloerafwerking voldoet. Toont dit onderzoek aan dat de betreffende vloer aan de hiervoor gestelde isolatiewaarde niet voldoet dan zijn de kosten die hieruit voortvloeien voor kosten van de eigenaar. Voldoet de vloer aan de gestelde norm dan komen de kosten voor rekening van de klager(s). Indien een vloerafwerking niet voldoet dient de

7 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk Reglement Datum: 17 mei Pagina 5 eigenaar binnen een maand onverwijld maatregelen te nemen om de situatie zodanig te veranderen dat aan de gestelde eisen voldaan wordt. Indien deze termijn overschreden wordt treedt artikel 9 in werking. Daar het voldoen aan de eis bij min of meer harde vloerafwerking geenszins betekent dat er geen overlast voor andere eigenaren kan ontstaan, dient de eigenaar van het appartement met de min of meer harde vloerafwerking zich daarvan voortdurend bewust te zijn en zijn woongedrag daaraan aan te passen. Het gebruik van zacht schoeisel is daarbij onontbeerlijk. 2. Het is niet toegestaan afzuig- of wasemkappen die voorzien zijn van een motor alsmede (keuken-) ventilatoren en wasdrogers aan te sluiten op het ventilatiesysteem en de daarbij behorende kanalen. 3. In verband met vervuiling door vogels is voederen van dieren op en vanaf balkons, terrassen en vanuit de ramen niet toegestaan 4. De eigenaar is verplicht het plaatsen van steigerwerk t.b.v. bijvoorbeeld reiniging en onderhoud van de gevels en ruiten toe te staan. vrij en bereikbaar te maken. 5. Het is verboden de privégedeelten te gebruiken voor het opslaan van gevaarlijke stoffen of daarin bezigheden uit te oefenen welke hinder of gevaar voor de andere eigenaren en/of gebruikers kunnen veroorzaken. 6. Het is niet toegestaan om huisvuil en andere mogelijk geur- c.q. stankverspreidende zaken op de balkons, portieken of in de bergingen op te slaan, ook al is dit tijdelijk. 7. Noodzakelijke werkzaamheden die geluidshinder veroorzaken zoals boren, zagen, schuren, timmeren, kloppen, etc. dienen van maandag t/m zaterdag tussen uur en uur te worden uitgevoerd en op zondag en erkende christelijke feestdagen tussen uur en uur. 8. Het gebruik van muziekinstrumenten (vleugel, piano, orgel en dergelijke), geluidsinstallaties of huishoudelijke apparatuur, dient geen overlast te veroorzaken. 9. Op de balkons dient geluidsoverlast zoveel mogelijk te worden beperkt. Hierbij kan worden gedacht aan het zachtjes sluiten van de deuren en het zoveel mogelijk vermijden van luid gepraat. 10. Eigenaren dienen periodiek hun warmte-installatie (bijvoorbeeld moederhaarden, geisers en CVketels) te laten controleren op koolstofmono-oxide uitstoot. 11. De coördinatie van het reinigen van de schoorstenen ligt bij het bestuur. De kosten van het reinigen van de schoorstenen zijn voor rekening van de VvE. Indien eigenaren gebruik maken van medewerking te verlenen aan het reinigen van de schoorstenen. Indien deze medewerking niet wordt verleend zijn de kosten van het reinigen van de desbetreffende schoorstenen voor rekening van de eigenaar. 12. Wijziging van de warmtevoorziening van de privé ruimte, bijvoorbeeld een moederhaard vervangen door een CV, dient te worden doorgegeven aan het bestuur. 13. Het is niet toegestaan om open vuur/haardinstallaties aan te leggen en/of te gebruiken. Wel zijn de zogenaamde gelhaarden toegestaan omdat dit een relatieve schone vorm van verbranding is. Gelhaarden zijn alleen toegestaan indien de eigenaar voldoende maatregelen treft met betrekking tot de brandveiligheid. Onder deze maatregelen wordt verstaan dat de eigenaar ten minste beschikt over een werkende brandmeldinstallatie alsmede over een brandblusser die regelmatig wordt gecontroleerd. Zowel brandmeldinstallatie als brandblusser dienen zich binnen een straal van 8 meter van de gelhaard te bevinden. F. OVERTREDINGEN

8 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk Reglement Datum: 17 mei Pagina 6 Artikel 9 1. Bewoners dienen eerst te proberen onderlinge geschillen zelf op te lossen. Indien de partijen er niet uitkomen kan het bestuur ingeschakeld worden. 2. Klachten over het niet nakomen van het huishoudelijk reglement of het reglement van splitsing dienen schriftelijk per post bij het bestuur te worden ingediend. Anonieme klachten of klachten per zullen niet worden behandeld. 3. Bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen het Huishoudelijk Reglement of het Reglement van Splitsing, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene aanspreken op zijn/haar gedrag. De inhoud van dit gesprek zal het bestuur bevestigen in een brief aan de betrokkene. Indien hier binnen veertien dagen geen gehoor aan wordt gegeven zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding of niet-nakoming. 4. Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de schriftelijke waarschuwing kan het bestuur hem een boete opleggen van ten hoogste een bedrag dat door de vergadering voor zodanige overtredingen of niet-nakoming is bepaald voor elke overtreding of niet-nakoming, onverminderd de gehoudenheid van de betrokkene tot schadevergoeding. De te verbeuren boeten komen ten bate van de vereniging. De betrokkene heeft een maand de tijd om gehoor te geven aan de schriftelijke waarschuwing. Bij geluidsoverlast (artikel 8 lid 7 en 8), stankoverlast (artikel 8, lid 6) en opslag voor gevaarlijke stoffen (artikel 8, lid 5) dient betrokkene met onmiddellijke ingang gehoor te geven aan de schriftelijke waarschuwing. 5. Indien er geen passende boete kan worden opgelegd, wordt de situatie besproken in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. De vergadering kan de betrokkene met terugwerkende kracht een boete opleggen. Dit om willekeur te voorkomen. Artikel 10 Het bestuur is bevoegd de volgende maximale boetes voor zodanige overtredingen of niet-nakoming op te leggen, bovenop de kosten als gevolg van schade en/of het verwijderen van objecten in overtreding, welke op de overtreder verhaald worden. Deze boetes gelden per overtreding. Beroep ten aanzien van deze oplegging van boetes staat open bij de vergadering. a. 100 voor het onrechtmatig handelen uit naam van de vereniging of het zonder toestemming van de vereniging/bestuur opdrachten verstrekken aan onderhoudspersoneel, als bedoeld in artikel 3 lid 1,2 en 3 van dit Huishoudelijk Reglement b. 100 voor het hinderen of het onfatsoenlijk behandelen van onderhoudspersoneel, als bedoeld in artikel 3 lid 4 van dit Huishoudelijk Reglement c. 250 voor het aanbrengen van veranderingen in de gemeenschappelijke gedeelten en zaken, als bedoeld in artikel 9 lid 2 van het Modelreglement 1992 d in geval van verboden op-, aan- of onderbouw aan het appartementencomplex, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van dit Huishoudelijk Reglement e. 50 in geval van het aanbrengen van decoraties in de gemeenschappelijke gedeelten, als bedoeld in artikel 4 lid 2 van dit Huishoudelijk Reglement f. 100 in geval van onredelijke hinder, als bedoeld in artikel 5 lid 4 van dit Huishoudelijk Reglement g. 100 in geval van geluidshinder, als bedoeld in artikel 8 lid 7 en 8 van dit Huishoudelijk Reglement h. 100 in geval van verontreiniging en/of stankoverlast, als bedoeld in artikel 6 lid 3,4 en 7 en

9 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk Reglement Datum: 17 mei Pagina 7 artikel 7 lid 2 van dit Huishoudelijk Reglement i 50 in geval van het plaatsen van voertuigen of andere voorwerpen op plaatsen die hiervoor niet zijn bestemd, als bedoeld in artikel 6 lid 2 van dit Huishoudelijk Reglement. Indien het voertuig of de voorwerpen zodanig in de weg staan dat de veiligheid en/of de normale doorgang in het geding is, geldt een boete van 100,- i in geval van afwijkend gebruik van het privégedeelte ten opzichte van de in de akte van splitsing opgenomen bestemming, als bedoeld in artikel 17 lid 4 van het Modelreglement 1992 j voor het leggen van een vloerafwerking in het privégedeelte welke niet voldoet, als bedoeld in artikel 8 lid 1 van dit Huishoudelijk Reglement k in geval van het creëren van onveilige situaties, als bedoeld in artikel 8 lid 5 van dit Huishoudelijk Reglement l voor het aanleggen van een open vuur/haardinstallatie, of het niet voldoende nemen van veiligheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 8 lid 12 van dit Huishoudelijk Reglement m. 200 voor het weigeren toestemming te verlenen tot toegang tot of het gebruik van een privégedeelte in het geval van noodzakelijk (planmatig) onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten en zaken, als bedoeld in artikel 8 lid 4 van dit Huishoudelijk Reglement n. 100 voor het niet meewerken aan het reinigen van schoorstenen welke gebruikt worden voor CO 2 uitstoot, als bedoeld in artikel 8 lid 10 van dit Huishoudelijk Reglement G. SLOTBEPALINGEN Artikel 11 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of het reglement van splitsing niet voorziet, beslist de vergadering. Artikel 12 Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen bij het bestuur schriftelijk te worden ingediend en wel minstens zes weken voor de datum van de eerstvolgende vergadering. Het bestuur legt de voorstellen voor aan de Vergadering. Indien de vergadering besluit tot het aanpassen van het HR zullen nieuwe versies van dit HR niet opnieuw verspreid worden. De nieuwste versie van dit document kunt u vinden op:

10 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk Reglement Datum: 17 mei Pagina 8 Bijlage A Zonneschermen Bewoners dienen zich te houden aan onderstaand type/kleurcode ofwel bij JS Zonwering ofwel het equivalent bij een andere leverancier. Bij aankoop bij een andere leverancier dient de kleurcode precies overeen te komen met die van JS Zonwering. Als dit later niet zo blijkt te zijn zal de zonwering verwijderd moeten worden of vervangen met het juiste product conform het bepaalde in artikel F. van dit Huishoudelijk Reglement. Specificaties: Productnaam: Kleur: Kleurcode screen effen/beige: Screen Wit (kastje + geleiders) S117 (dubbel gewoven)

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement VvE Neerstraat 109 t/m 191 te s-hertogenbosch Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Toegang en orde... 4 3 Geluidshinder... 5 4 Energie... 6 5 Huisdieren... 7 6 Gebruik gemeenschappelijke ruimten... 8 7 Gebruik

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Palace-app II, Gevers Deynootweg 832 t/m 966-A (Wilhelmina Staete) VvE Palace-app III, Gevers Deynootweg 994 t/m 1128-A (Emma Staete) VvE Auto-opstelplaatsen Palacegebouw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Inleiding: Het huishoudelijk reglement is een praktische aanvulling op en nader uitwerking van de betreffende bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (boek

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Palace-app 1, Gevers Deynootweg 676 t/m 780 (Juliana Staete) VvE Palace-app II, Gevers Deynootweg 832 t/m 966-A (Wilhelmina Staete) VvE Palace-app 111, Gevers Deynootweg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars appartementencomplex Quattro Inhoud Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 Blad 5 Blad 6 Voorblad Artikel 01. Algemeen Artikel 02. Gemeenschappelijke delen Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest Inleiding: Het huishoudelijk reglement is een praktische aanvulling op en nadere uitwerking van de betreffende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Inleiding De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de huurovereenkomst tussen huurder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van eigenaars Abel Tasman, Meer en Oever Blok 1, Amsterdam Versie 1.2 Inleiding In de notariële leveringsakte van elke eigenaar is verwezen naar de akte van splitsing

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ook van toepassing op gebruikers/huurders) Appartementencomplex Kersengaarde 2-272 (even) te Voorburg en de bijbehorende parkeergarage. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Residence Wisseloord

Residence Wisseloord correspondentieadres: Postbus 13633, 2501 EP Den Haag I e-mail: wisseloord@vbrem.n1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEWONERS Beheerder VB Real Estate Management B.V. I Postbus 13633, 2501 EP Den Haag I

Nadere informatie

Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004.

Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004. Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004. INHOUD Huisregels Artikel 1 - Algemene bepalingen Artikel 2 - Algemeen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

Overlegsessie met Bewoners over een nieuw Huishoudelijk Reglement t Raveleyn. 6 september 2017

Overlegsessie met Bewoners over een nieuw Huishoudelijk Reglement t Raveleyn. 6 september 2017 Overlegsessie met Bewoners over een nieuw Huishoudelijk Reglement t Raveleyn 6 september 2017 Bestuur van t Raveleyn krijgt hulp van Werkgroep / Commissie 2017 Eigenaars van de vier VvE s zijn de beslissers

Nadere informatie

VvE Flatgebouw Schalkeroord 98 tot en met 144 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VvE Flatgebouw Schalkeroord 98 tot en met 144 HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pagina 2 van 6 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Schalkeroord 98 tot en met 144 REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen in dit (later te noemen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de VERENIGING VAN EIGENAREN 19 appartementen Jacob Catsstraat te Krimpen aan de Lek

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de VERENIGING VAN EIGENAREN 19 appartementen Jacob Catsstraat te Krimpen aan de Lek HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de VERENIGING VAN EIGENAREN 19 appartementen Jacob Catsstraat te Krimpen aan de Lek Definities Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a) de akte : de akte van splitsing;

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS Dit huishoudelijk reglement is bedoeld voor alle bewoners van het appartementcomplex Ecodus aan de Ecodusweg te Delft en wordt u aangeboden door het bestuur van uw vereniging, correspondentieadres Ecodusweg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIEF Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT 79-245 Deppenbroekstraat 45-59 Enschede INHOUD Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 - Inhoudsopgave - art. 01. Definities - art. 02. Wijzigingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam

Huishoudelijk Reglement. VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam Huishoudelijk Reglement VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam 1 Inhoudopgave Artikel 1: Doelstelling... 3 Artikel 2: Algemene zaken... 3 Artikel 3: Gebruik Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemene regels Huishoudelijk Reglement Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie januari 2006, is dit Huishoudelijk Reglement van

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars van het gebouw Aquamarin I, Aquamarin 1 t/m 82, te Weesp, kadastraal bekend gemeente Weesp als: sectie C complexaanduiding 1572-A appartementenindex

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat 121-167 Terneuzen Artikel 1. Algemeen. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op de eigenaren en bewoners van het appartementsgebouw: Breitnerstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VvE Palace-appartementen I, Gevers Deynootweg 676 t/m 780 (Juliana Staete) Inleiding: 1. Het huishoudelijk reglement is een praktische aanvulling op en nadere uitwerking van de

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE '-Pc VvE Woningen nieuwbouw te ROTTERDAM Struysenburcht Aan de leden van de Vereniging KOPIE VOOR ADMINISTRATIE Rijswijk, 14 november 2008 07294 Geachte leden, Zoals besproken in de ledenvergadering van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Artikel 1 Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het volgende te hebben gelezen, te kennen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Gebouw The Double te Amsterdam en Vereniging van Eigenaars Ondersplitsing Gebouw The Double te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Voorstel t.b.v. de algemene ledenvergadering dd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Uden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Uden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Uden Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle

Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle Begrippen VvE: Bestuur: ALV: Beheerder: Eigenaar: RvS: HR: Vereniging van Eigenaren Woningen Maagjesbolwerk te Zwolle het bestuur van de VvE de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het appartementengebouw Residence Montana,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE VvE Stradivarius huishoudelijk reglement - goedgekeurd ALV 26 april 2011 blad 1 van 6 ARTIKEL 1 - DOEL 1.1 De vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Rijksweg 70 tot en met 86 te Duiven, (even nummers)

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Rijksweg 70 tot en met 86 te Duiven, (even nummers) Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte aangaande splitsing in appartementsrechten van 10 oktober 2008; plaatselijk bekend als Rijksweg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 127/01 5 februari 2010 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen in dit huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Trompstaete Logger IV (2-108) te Amstelveen

Vereniging van Eigenaars Trompstaete Logger IV (2-108) te Amstelveen Vereniging van Eigenaars Trompstaete Logger IV (2-108) te Amstelveen Een kopie van dit doument in een andere taal kan door de VvE ter beschikking worden gesteld tegen betaling van de vertaalkosten. Deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Lissenvaart 45 98

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Lissenvaart 45 98 Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Lissenvaart 45 98 Dit reglement is opgesteld voor de vereniging en door de commissie van toezicht en overleg (CTO). en toezicht. Deze commissie is door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem. (Abe Lenstrahof 2 132)

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem. (Abe Lenstrahof 2 132) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem (Abe Lenstrahof 2 132) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT (Als vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2005, met aanvullingen van besluiten uit volgende Algemene ledenvergaderingen

Nadere informatie

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren.

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren. Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Tot de privé zaken worden gerekend:

Tot de privé zaken worden gerekend: siteadmin Mijn HuisHouding zoeken print contact schademelding gemeenschappelijk of? opstal of inboedel? lage waterdruk leveranciers VvE Beheer onze klanten bedrijf diensten tarieven offerteaanvraag overstapservice

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren.

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren. Huishoudelijk reglement Vereniging van eigenaars Velpsche Veste V Prinses Maximastraat 12 t/m 84 (even nummers) te Velp Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de

Nadere informatie

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003.

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003. \ t, VERENGNG VAN EGENAARS,S-GRAVENLAND TE RJSWJK HUSHOUDELJK REGLEMENT Vastgesteld in de ledenvergadering ',.d.d. 22mei 2003. T L i Algemeen l 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars-bewoners

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Definities: Bestuurder Voor de definitie wordt verwezen naar het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten d.d. januari 1992. Bestuur Het Bestuur wordt driejaarlijks benoemd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Madridplantsoen 1-191, betreffende:

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Madridplantsoen 1-191, betreffende: Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Madridplantsoen 1-191, betreffende: Apartementen Madridplantsoen 1 t/m 191 (oneven); en Parkeerplaatsen Madridplantsoen genummerd M1 t/m M19 te Haarlem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS HUYS TWICKELO TE HENGELO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO Algemeen Artikel 1. 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a) Het Modelreglement

Nadere informatie

Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst.

Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst. Huishoudelijk Reglement Meanderflat Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst. Verzocht wordt dit Reglement aandachtig door te lezen teneinde een goede samenwoning

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete 1 2 1 SPLITSINGSAKTE VERSUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT... 4 1.1 Het reglement... 4 1.2 Uitleg en toepassing van het huishoudelijk reglement...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016 Artikel 1. Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken: De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS PARKFLAT DE VALKENBURCHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS PARKFLAT DE VALKENBURCHT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS PARKFLAT DE VALKENBURCHT Inhoudsopgave Inleiding... 1 Artikel 1: algemeen... 1 Artikel 2: gemeenschappelijke ruimten en zaken... 1 Artikel 3: beschikbaar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie