Vereniging van Eigenaars Trompstaete Logger IV (2-108) te Amstelveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging van Eigenaars Trompstaete Logger IV (2-108) te Amstelveen"

Transcriptie

1 Vereniging van Eigenaars Trompstaete Logger IV (2-108) te Amstelveen Een kopie van dit doument in een andere taal kan door de VvE ter beschikking worden gesteld tegen betaling van de vertaalkosten. Deze worden geschat op circa 450,= excl. BTW. Het onderhavige reglement bevat huishoudelijke regels voor de bewoners van het appartementen gebouw Trompstaete - Logger IV, kadastraal bekend gemeente AMSTELVEEN, sectie L nummer Onder "bewoners" worden verstaan eigenaars, huurders en personen die een overig zakelijk genotsrecht op een appartementsrecht hebben. Onder "bestuurder" wordt verstaan de door de vereniging van eigenaars (VvE) aangestelde administrateur c.q. bestuurder. Onder "toezichthouder" wordt verstaan de door de VvE aangestelde toezichthouder die dagelijks de hygiënische, bouwkundige en technische staat van het gebouw en de installaties controleert en adviseert over eventueel noodzakelijk onderhoud. Daarnaast ziet hij toe op naleving van hetgeen in het huishoudelijk reglement is vastgelegd. Onder "gebouw" wordt verstaan de totale bebouwing inclusief garages en bijbehorende grond. Onder "gemeenschappelijke ruimten" worden verstaan de entree, etagehallen, liften, trappenhuizen en de toegangen tot de diverse bergingen. Digitale communicatie tussen Beheerder, Bestuur en de leden van de VvE wordt geacht als zijnde rechtsgeldig. Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn bindend voor alle bewoners. De bestuurder is bevoegd om nakoming van de bewoners af te dwingen van wat is beschreven in de splitsingsakte en van wat is opgenomen in het huishoudelijk reglement. Artikel 2 Daar waar de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement niet in voorzien beslissen de bestuurder en de voorzitter van de VvE, die daarover achteraf de vergadering van eigenaars zullen informeren en indien noodzakelijk, om een eventueel corrigerende uitspraak zullen vragen. Artikel 3 Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen, door de leden van de VvE, schriftelijk worden ingediend bij de bestuurder of de voorzitter van de VvE, ondertekend door ten minste 5 eigenaars die samen minimaal 50 stemmen kunnen uitbrengen. De vergadering van eigenaars van de VvE beslist over het opnemen van de wijzigingsvoorstellen in de tekst van het huishoudelijk reglement. Artikel 4 Eigenaars zijn verplicht om de vastgestelde maandelijkse bijdrage in de exploitatiekosten, bij vooruitbetaling, aan de VvE te voldoen. Indien bij een eigenaar een betalingsachterstand wordt geconstateerd en de vereniging c.q. bestuurder na 2 aanmaningen aanleiding ziet om haar vordering uit handen te geven is de eigenaar - conform artikel 5 van het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van februari gehouden om alle daaruit ontstane rentekosten (de wettelijke rente), buitengerechtelijke kosten evenals de eventueel te maken gerechtelijke kosten te voldoen. De bestuurder is, namens de eigenaren, doorlopend gemachtigd om rechtsgeldige maatregelen te (laten) nemen bij betalingsachterstand. Artikel 5 Bij verhuizing uit het gebouw dient de eigenaar ervoor te zorgen dat de bestuurder in het bezit komt van zijn of haar nieuwe adres../. Pagina 1 van 6 (inclusief bijlage)

2 Artikel 6 Bij verhuur zijn eigenaar en huurder verplicht een "gebruikverklaring", als opgesteld en gearchiveerd door de bestuurder, te ondertekenen. Dit zo nodig met terugwerkende kracht. Bij verhuur dient het huishoudelijk reglement en een kopie van de splitsingsakte deel uit te maken van het huurcontract. Elke eigenaar blijft, ook bij bewoning van zijn appartement door derden, in alle gevallen aansprakelijk voor zowel de naleving van het huishoudelijk reglement als voor, door bewoners van zijn appartement, aan enig onderdeel van het gebouw veroorzaakte schade. Bij overtreding van het huishoudelijk reglement of klachten terzake dient de eigenaar op eerste aanschrijving passende actie te ondernemen. Artikel 7 Het uitoefenen van een bedrijf of het aanhouden van een kantoor is toegestaan mits de betreffende bewoner vooraf en schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan en heeft gekregen van, de vergadering van eigenaars en mits het aanbrengen van reclameborden, aankondigingen of wervende teksten in de gemeenschappelijke ruimten, achterwege wordt gelaten. De vergadering van eigenaars is bevoegd om nadere voorwaarden aan het bedrijf en/of kantoor te verbinden of een verleende toestemming in te trekken. Artikel 8 Bij het bellentableau en op de brievenbussen wordt bij vervanging slechts één standaarduitvoering naam/nummer plaatjes toegestaan. Nadere informatie kan worden verkregen bij de bestuurder. Het vervangen van naamplaatjes en het plakken van zgn. ja/nee stickers kan alleen worden uitgevoerd in opdracht van de bestuurder. Dit teneinde een eenduidige uitvoering te waarborgen. Artikel 9 De bewoner dient een sleuteladres op te geven aan de bestuurder c.q. de toezichthouder van het gebouw, opdat de noodzakelijke instanties bij onverhoopte brand, bevriezing, lekkages enz., toegang tot het appartement kunnen verkrijgen. Herstel van schaden, veroorzaakt door het niet voldoen hieraan of door nalatigheid aan derden en/of gemeenschappelijke eigendommen, wordt aan de bewoner in rekening gebracht. Artikel 10 De bewoner is verplicht het plaatsen van steigerwerk, c.q. het betreden van balkons, terrassen en trappenhuizen door personeel belast met reiniging en eventueel onderhoud van gevels, daken, en puien toe te staan. Behoudens in noodsituaties worden bewoners vooraf en tijdig geïnformeerd. Artikel 11 De technische ruimten en daken van het appartementengebouw zijn slechts toegankelijk voor de daartoe bevoegde personen zoals technisch diensten, onderhoudspersoneel, de bestuurder en de toezichthouder. Deze zijn verplicht de aangebrachte veiligheidsmiddelen te hanteren en de geldende veiligheidsvoorschriften na te leven. Artikel 12 Verantwoorde bouwkundige wijzigingen mogen in een appartement worden aangebracht, mits de betreffende eigenaar vooraf en schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan en heeft gekregen van, de vergadering van eigenaars. Wijzigingen aan bestaande gas-, water-, elektriciteit- en verwarmingleidingen moeten door erkende installateurs worden verricht. De betreffende eigenaar blijft aansprakelijk voor alle eventuele schaden aan derden die door wijzigingen zijn of worden veroorzaakt../. Pagina 2 van 6 (inclusief bijlage)

3 Artikel 13 De aansluiting op het centrale antennesysteem mag uitsluitend geschieden d.m.v. de hiertoe voorgeschreven aansluitsnoeren met toebehoren. Herstel van storingen veroorzaakt door andere verbindingen en/of reparaties door onbevoegde personen, zijn voor rekening van de bewoner van het betreffende appartement. (Schotel) antennes aan de gevel van het gebouw zijn niet toegestaan. Aan de aansluiting op het centrale intercom- / videosysteem mag niets worden gewijzigd. Herstel van storingen die door bewoners zijn veroorzaakt zijn voor rekening van de bewoner. Artikel 14 Aan de centrale afzuiginstallatie respectievelijk aan de afzuigventielen, aanwezig in keuken, badkamer, toilet(ten) en berging(en) mogen geen aansluitingen van een mechanische afzuigkap of anderszins worden aangebracht. Alleen circulatiekappen en afzuigkappen zonder motor zijn toegestaan. Storingen of gebreken aan de installatie veroorzaakt door mechanische afzuigkappen of afsluitingen van de inlaten worden voor rekening van de betreffende bewoner hersteld. De bestuurder c.q. toezichthouder moet, op verzoek, door de bewoners toegang tot de appartementen worden verleend om controle op de afzuiginstallatie te kunnen uitoefenen. Artikel 15 In verband met de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de VvE is het niet toegestaan om goederen van welke aard dan ook (b.v. bloembakken, wasgoed) buiten de balkons en buiten de terrassen te bevestigen c.q. te hangen. Artikel 16 De bewoners dienen er gezamenlijk alsook individueel voor zorg te dragen dat de gemeenschappelijke ruimten niet worden bevuild en/of beschadigd. Het buitenaanzien van het gebouw wordt hieronder mede verstaan. Eventuele kosten voor extra schoonmaak en/of reparatie zullen door de VvE worden doorbelast aan de verantwoordelijke bewoners. In de brievenbussen aangetroffen verkeerd geadresseerde post, niet gewenst reclame- en/of ander drukwerk mag niet in de gemeenschappelijke ruimten worden gedeponeerd. Artikel 17 Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten, rijwielen met of zonder hulpmotor, motorrijwielen, kinderwagens of andere voorwerpen te plaatsen of te laten plaatsen tenzij hiervoor toestemming is verleend door de vergadering van eigenaars. Artikel 18 Het is niet toegestaan om zelfstandig reparaties of andere werkzaamheden aan de leidingen of ornamenten van de verlichting in de gemeenschappelijke ruimten te verrichten en/of reparaties van welke aard ook, te verrichten of te laten verrichten. Artikel 19 In de gemeenschappelijke ruimten mogen geen schilderijen en/of andere decoraties worden aangebracht, noch meubilair worden geplaatst, anders dan in onderling overleg met de betreffende etagebewoners en met toestemming van de vergadering van eigenaars. Artikel 20 De vluchttrappenhuizen en toegangen daarheen, dienen gezien de functie bij noodsituaties - vrij te blijven van obstakels die een directe doorgang verhinderen. Ook de tussenschotten van de balkons maken deel uit van de vluchtroutes. Wanneer de kwaliteit van de tussenschotten niet langer goed is dan dient de betreffende bewoner dit te melden aan de beheerder zodat het schot kan worden vervangen. Ook de tussenschotten dienen vrij te blijven van obstakels die een directe doorgang, bij noodsituaties, verhinderen. Artikel 21 In de privé-bergingen en garages is het gebruik van opladers, vrieskasten en andere energieverbruikende voorwerpen niet toegestaan, tenzij het verbruik van energie voor eigen rekening - middels daartoe aangebrachte meters - wordt opgenomen en de verbruikte energie aan de VvE wordt vergoed. Gering verbruik zoals voor het opladen van elekrtische fietsen - wordt gedoogd. Pagina 3 van 6 (inclusief bijlage)

4 Artikel 22 Het aanbrengen van zonneschermen en windschermen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de vergadering van eigenaars. Alleen verticale zonneschermen (screens) worden toegestaan in een gelijke kleurstelling als van de raamkozijnen. Aangebrachte zonneschermen en windschermen vallen niet onder de verzekeringen van de VvE. Artikel 23 Het naar buiten gooien van voorwerpen van allerlei aard (etensresten, kerstbomen enz.) of het voeren van vogels is niet toegestaan, ter vermijding van overlast voor andere bewoners en het voorkomen van ongedierte, alsook het ongewild bezoeken van de naast het gebouw gelegen openbare groenvoorzieningen door honden en katten. Artikel 24 Het houden van huisdieren is toegestaan, tenzij overlast wordt ondervonden door de bewoners. Indien de gemeenschappelijke ruimten worden verontreinigd dan dient de eigenaar van het huisdier direct voor het opruimen en schoonmaken zorg te dragen. Eventuele kosten voor extra schoonmaak zullen door de VvE worden doorbelast aan de verantwoordelijke bewoners. Artikel 25 Het is iedere bewoner verboden om bewust last of hinder te veroorzaken aan de andere bewoners. Conform artikel 13 van de splitsingsakte is het voortbrengen van muziek en andere storende geluiden tussen 0.00 uur tot en met uur verboden. Bij voortdurende klachten over geluid-, lucht- en contactgeluiden die leiden tot het verstoren van het woongenot van anderen, dient de bestuurder in kennis te worden gesteld. Los van hetgeen in dit artikel is gesteld worden bewoners geacht zich te houden aan gebruikelijke fatsoensnormen. (Zie in dit verband ook Artikel 31) Artikel 26 Bewoners dienen vuilniszakken, papier, glas en ander huishoudelijk afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Het "tijdelijk" plaatsen van vuilniszakken op de etages is niet toegestaan. Voor het ophalen van grof vuil dienen bewoners zelf een afspraak te maken met de dienst gemeente reiniging. Artikel 27 Bij gebruik van de liften dienen de veiligheidsmaatregelen o.a. met betrekking tot de belasting in acht te worden genomen. Bij verhuizingen en verbouwingen dient men gebruik te maken van slechts één lift en deze te (laten) voorzien van bekledingsmateriaal dat door de toezichthouder ter beschikking kan worden gesteld. Bewoners dienen er op toe te zien dat de liften en de gemeenschappelijke ruimten niet worden gebruikt door spelende kinderen en dat de liftdeuren niet onnodig lang geopend blijven. Artikel 28 Bewoners dienen zich bewust te zijn van hun medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid en instandhouding van lijf en goed in en rondom het gebouw en derhalve ondermeer: a. De brandvertragende tussendeuren op de etages gesloten te houden b. Verdachte personen te signaleren (te melden bij toezichthouder c.q. politie of de bestuurder) c. Verdachte of gevaarlijke situaties te signaleren, (te melden bij toezichthouder c.q. politie of de bestuurder) d. Toegangsdeuren te controleren en niet onnodig geopend houden e. Geen toegang aan onbekenden te verlenen, m.a.w. niet op het eerste signaal, zonder informatie, de toegangsdeur van het gebouw openen f. Geen toegang te verlenen aan colporteurs (m/v), anders dan voor algemeen erkende en bekende doelen g. Beschadigingen of gebreken te melden bij de toezichthouder of bestuurder../. Pagina 4 van 6 (inclusief bijlage)

5 Artikel 29 Bewoners blijven volledig verantwoordelijk voor aan derden uit handen gegeven sleutels van appartementen, centrale voordeuren en van toegangsdeuren tot de gemeenschappelijke ruimten. Ook blijven bewoners verantwoordelijk voor het naleven van de in dit reglement gestelde gedragsregels door hun bezoekers en de door bewoners ingeschakelde leveranciers, onderhoudsbedrijven enz. Artikel 30 Ter aanvulling van artikel 10 lid l van de akte van splitsing wordt de zinsnede "geen geluidsoverlast bezorgende vloeren of vloerbedekkingen" nader gepreciseerd en wel als volgt: Het is de bewoners niet toegestaan geluidsoverlast veroorzakende vloeren en/of vloerbedekkingen te hebben of aan te laten brengen, waarbij door de VvE hieronder wordt verstaan: Steenachtige vloerbedekking of vloer. Houten vloerbedekking of laminaatvloer zonder een gecertificeerde, geluiddempende isolatielaag. Vloerbedekkingen of vloeren uitgevoerd in vilt, vinyl, kurkment, kurkparket, Novilon, Linoleum en soortgelijke als zodanig door NSG (Nederlandse Sichting Geluidshinder te Delft) aan te merken harde vloerbedekkingen. Vloeren van sanitaire ruimten zijn hiervan uitgezonderd. Alle soorten vloerbedekkingen en/of vloeren dienen te allen tijde met een gecertificeerde, isolerende onderlaag te worden aangebracht (zwevende vloeren). Bij geschil situaties tussen bewoners kan de bestuurder (kostenvergoeding op basis van ongelijk) opdracht verstrekken tot het laten toetsen op contactgeluidisolatie. Indien uit de zogenaamde hamerproef blijkt dat de vloer inclusief vloerbedekking minder dan 10 db contactgeluidisolatie geeft, wordt aangenomen dat indien aan deze objectieve norm van Ico = + 10 db of meer niet wordt voldaan er sprake is van onredelijke hinder bij omwonenden. In dat geval zal de veroorzaker van de geluidsoverlast kunnen worden gedwongen tot maatregelen om te komen tot de gestelde normstelling of tot verwijdering van de vloer. Artikel 31 In de vergadering van eigenaars van 22 november 2012 heeft de bestuurder volmacht verkregen tot het opleggen van mogelijke sancties aan eigenaren c.q. bewoners bij structurele schending van hetgeen is vastgelegd in het huishoudelijk reglement en de splitsingsakte. De bijlage van dit document geeft een overzicht van zowel de schendingen en sancties. De inhoud hiervan kan, zonder aanpassing van dit huishoudelijk reglement, door de vergadering van eigenaars worden aangepast. Eventuele aanpassingen zullen in de verslagen van de vergadering van eigenaars worden vermeld. De procedure voor het opleggen van sancties is als volgt overeengekomen: Bij een overtreding wordt aan de overtreder een waarschuwing verzonden per aangetekende post. Indien deze niet binnen 1 maand gevolg geeft aan de waarschuwing dan zal een boete worden opgelegd conform Artikel 27 van de splitsingsakte. De hoogte van de boete zal afhankelijk zijn van de overtreding en de tabel met boetes welke is opgesteld en goedgekeurd door de vergadering van eigenaars. De boete is verschuldigd per overtreding. Boetes worden opgelegd onverminderd de gehoudenheid van de overtreder tot opheffen van de overtreding en schadevergoeding indien daartoe termen aanwezig zijn en onverminderd andere maatregelen welke de vergadering van eigenaars kan nemen krachtens de wet of reglement. De bestuurder is door de vergadering van eigenaars gemachtigd tot uitvoering van het boetebeleid Amstelveen, 11 juni 2015 Goedgekeurd door de vergadering van eigenaars. Pagina 5 van 6 (inclusief bijlage)

6 Bijlage bij de notulen van de vergadering van eigenaars van 22 november OVERZICHT VAN MOGELIJKE FINANCIËLE SANCTIES BIJ STRUCTURELE SCHENDING VAN HETGEEN IS VASTGELEGD IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN DE SPLITSINGSAKTE SCHENDING SANCTIE IN EURO PER GEBEURTENIS In geval van het hebben c.q. houden van verboden planten 50,= Het aanbrengen van decoraties in gemeenschappelijke ruimten 50,= Het plaatsen van voertuigen of andere voorwerpen op plaatsen die hier niet voor zijn bestemd In geval van onredelijke hinder en/of geluidshinder (niet tijdgebonden) 50,= 100,= In geval van verboden op-, aan- of onderbouw aan het complex 250,= Voor het weigeren toestemming te verlenen tot toegang tot of het gebruik van een privé gedeelten in het geval van noodzakelijk onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten en zaken Voor het aanbrengen van veranderingen in de gemeenschappelijke ruimten Voor het leggen van verboden vloerbedekking in het privé gedeelte c.q. harde vloeren zonder geluidsisolatie Voor het zonder toestemming van de VvE aanleggen van een open vuur/haard installatie In geval van weigering tot afgifte van een ondertekende gebruiksverklaring bij verhuur In geval van afwijkend gebruik van het privégedeelte ten opzichte van de in de splitsingsakte opgenomen bestemming 500,= 2.500,= PROCEDURE Bij een overtreding wordt aan de overtreder een waarschuwing verzonden per aangetekende post. Indien deze niet binnen 1 maand gevolg geeft aan de waarschuwing dan zal een boete worden opgelegd conform Artikel 27 van de splitsingsakte. De hoogte van de boete zal afhankelijk zijn van de overtreding en de tabel met boetes welke is opgesteld en goedgekeurd door de vergadering van eigenaars. De boete is verschuldigd per overtreding. Boetes worden opgelegd onverminderd de gehoudenheid van de overtreder tot schadevergoeding indien daartoe termen aanwezig zijn en onverminderd andere maatregelen welke de vergadering van eigenaars kan nemen krachtens de wet of reglement. De bestuurder is door de vergadering van eigenaars gemachtigd tot uitvoering van het boetebeleid. Pagina 6 van 6 (inclusief bijlage)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement VvE Neerstraat 109 t/m 191 te s-hertogenbosch Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Toegang en orde... 4 3 Geluidshinder... 5 4 Energie... 6 5 Huisdieren... 7 6 Gebruik gemeenschappelijke ruimten... 8 7 Gebruik

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Rijksweg 70 tot en met 86 te Duiven, (even nummers)

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Rijksweg 70 tot en met 86 te Duiven, (even nummers) Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte aangaande splitsing in appartementsrechten van 10 oktober 2008; plaatselijk bekend als Rijksweg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in appartementsrechten;

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van eigenaars Abel Tasman, Meer en Oever Blok 1, Amsterdam Versie 1.2 Inleiding In de notariële leveringsakte van elke eigenaar is verwezen naar de akte van splitsing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars appartementencomplex Quattro Inhoud Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 Blad 5 Blad 6 Voorblad Artikel 01. Algemeen Artikel 02. Gemeenschappelijke delen Artikel

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem. (Abe Lenstrahof 2 132)

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem. (Abe Lenstrahof 2 132) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem (Abe Lenstrahof 2 132) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

VvE Flatgebouw Schalkeroord 98 tot en met 144 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VvE Flatgebouw Schalkeroord 98 tot en met 144 HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pagina 2 van 6 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Schalkeroord 98 tot en met 144 REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen in dit (later te noemen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Huishoudelijk Reglement _a_hhr_ _

Inhoudsopgave. Huishoudelijk Reglement _a_hhr_ _ Inhoudsopgave Huishoudelijk Reglement - 7273_a_hhr_16-05-2019_441424................................ 2 Huishoudelijk Reglement Langegracht/Zandstraat. Artikel 1: Begrippen Onder de in dit reglement gebruikte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars aan De Rosmolen Rozet te Westervoort, De Rosmolen 11 t/m 25 (oneven nummers)

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars aan De Rosmolen Rozet te Westervoort, De Rosmolen 11 t/m 25 (oneven nummers) Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte aangaande splitsing in appartementsrechten; plaatselijk bekend als, 6932 NA te Westervoort,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

Residence Wisseloord

Residence Wisseloord correspondentieadres: Postbus 13633, 2501 EP Den Haag I e-mail: wisseloord@vbrem.n1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEWONERS Beheerder VB Real Estate Management B.V. I Postbus 13633, 2501 EP Den Haag I

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het appartementengebouw Residence Montana,

Nadere informatie

Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004.

Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004. Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004. INHOUD Huisregels Artikel 1 - Algemene bepalingen Artikel 2 - Algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de. VVE De Kersentuin (Kruidenplein 4 88) te Arnhem

Huishoudelijk Reglement van de. VVE De Kersentuin (Kruidenplein 4 88) te Arnhem Huishoudelijk Reglement van de VVE De Kersentuin (Kruidenplein 4 88) te Arnhem Inleidende bepaling Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de akte van splitsing en het daarbij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren.

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren. Huishoudelijk reglement Vereniging van eigenaars Velpsche Veste V Prinses Maximastraat 12 t/m 84 (even nummers) te Velp Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T Bij akte op 16 oktober 1989 verleden voor notaris J.G. Brummelhuis, werd gesplitst in appartementsrechten het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Inleiding De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de huurovereenkomst tussen huurder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Palace-app II, Gevers Deynootweg 832 t/m 966-A (Wilhelmina Staete) VvE Palace-app III, Gevers Deynootweg 994 t/m 1128-A (Emma Staete) VvE Auto-opstelplaatsen Palacegebouw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS HUYS TWICKELO TE HENGELO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO Algemeen Artikel 1. 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a) Het Modelreglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Inleiding: Het huishoudelijk reglement is een praktische aanvulling op en nader uitwerking van de betreffende bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (boek

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 127/01 5 februari 2010 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen in dit huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Appartementencomplex Dompselaerstate te Barneveld

Huishoudelijk Reglement Appartementencomplex Dompselaerstate te Barneveld Huishoudelijk Reglement Appartementencomplex Dompselaerstate te Barneveld Alle onderstaande artikelen zijn aanvullingen c.q. uitbreidingen op het Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten d.d.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit is het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaars Hoefplan V te Alkmaar. Dit reglement bestaat uit 7 (zeven) pagina s. De bedoeling van het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren Havenborghe Huishoudelijk reglement

Vereniging van eigenaren Havenborghe Huishoudelijk reglement 1 Artikel 1 Naam, zetel, duur en doel De vereniging van eigenaars draagt de naam : Vereniging van eigenaars, appartementen gebouw Havenborghe Hoogeweg 113 t / m 155 te Scheemda, nader te noemen V.v.E.

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994 1 HUSHOUDELJK REGLEMENT VERENGNG VAN EGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD N DE ALGEMENE LEDENVERGADERNG VAN 9 ME 1994 Algemeen Dit reglement bevat de huishoudelijke

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. ======================= HUISHOUDELIJK REGLEMENT =======================

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Huishoudelijk reglement Dit huishoudelijk reglement is opgemaakt in overeenstemming met het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten en vormt een aanvulling op het reglement in de akte van algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemene regels Huishoudelijk Reglement Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie januari 2006, is dit Huishoudelijk Reglement van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest Inleiding: Het huishoudelijk reglement is een praktische aanvulling op en nadere uitwerking van de betreffende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat 121-167 Terneuzen Artikel 1. Algemeen. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op de eigenaren en bewoners van het appartementsgebouw: Breitnerstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding Inleiding Het met meerdere huishoudens wonen in één gebouw, waar de bewoners gebruik moeten maken van dezelfde deuren, hallen en gangen, vereist dat de bewoners meer rekening met elkaar moeten houden dan

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Tools voor leefbaarheid en wangedrag

Tools voor leefbaarheid en wangedrag Tools voor leefbaarheid en wangedrag Paul Steinmann, Vestia Royle Dijksma, Kjenning Woningcorporatie Brusselproof Geen sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen boven 33.000 Regeerakkoord VVD/CDA

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Christiaan Huygensplein III te Hellevoetsluis H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Christiaan Huygensplein III te Hellevoetsluis H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Christiaan Huygensplein III te Hellevoetsluis H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 18 april 2011 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Pallas Vesta te Soest, vastgesteld door de ALV van 10 november 2004

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Pallas Vesta te Soest, vastgesteld door de ALV van 10 november 2004 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Pallas Vesta te Soest, vastgesteld door de ALV van 10 november 2004 Vereniging van Eigenaars Pallas Vesta Huishoudelijk Reglement Dit reglement bevat regels

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie: 05-2011 Status: Definitief Datum: 17 mei 2011 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN TE NIJMEGEN

HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN TE NIJMEGEN HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN 313-359 TE NIJMEGEN Voor u ligt het Huishoudelijk Reglement (H.R.) waarin opgenomen een uittreksel van diverse bepalingen en/of regelingen uit het Reglement

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

VvE AQUA VIEW Secretariaat: Puccinistraat GL Capelle aan den IJssel

VvE AQUA VIEW Secretariaat: Puccinistraat GL Capelle aan den IJssel VvE AQUA VIEW Secretariaat: Puccinistraat 115 2901 GL Capelle aan den IJssel AQUA VIEW - HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOELSTELLING: De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement, hierna te noemen HR, beogen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Trompstaete

Vereniging van Eigenaren Trompstaete Vereniging van eigenaars WoZoCo te Maarn handelende onder de naam: Vereniging van Eigenaren Trompstaete Huishoudelijk reglement Dit reglement bevat regels van huishoudelijke aard voor de eigenaren, huurders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Orion Heerhugowaard

Huishoudelijk Reglement VvE Orion Heerhugowaard Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Orion te Heerhugowaard. 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling van het gestelde

Nadere informatie

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (VVE) Kadehuis te Riedijkshaven Dordrecht 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars van Noordmolenwerf 15 tot en met 157 (oneven nummers) en 161 Van Auteur W.A.L.M. Chaulet (Vz) B.S. van der Laan Versie 1.2 Datum 30 december 2015

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Voorwoord Doel van dit reglement is om het woongenot ten opzichte van elkaar zo groot mogelijk te maken. Dit reglement wordt door het bestuur aan iedere eigenaar verstrekt, zodat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS PARKFLAT DE VALKENBURCHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS PARKFLAT DE VALKENBURCHT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS PARKFLAT DE VALKENBURCHT Inhoudsopgave Inleiding... 1 Artikel 1: algemeen... 1 Artikel 2: gemeenschappelijke ruimten en zaken... 1 Artikel 3: beschikbaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE VvE Stradivarius huishoudelijk reglement - goedgekeurd ALV 26 april 2011 blad 1 van 6 ARTIKEL 1 - DOEL 1.1 De vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars van het gebouw Aquamarin I, Aquamarin 1 t/m 82, te Weesp, kadastraal bekend gemeente Weesp als: sectie C complexaanduiding 1572-A appartementenindex

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie