HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete 1

2 2

3 1 SPLITSINGSAKTE VERSUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het reglement Uitleg en toepassing van het huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Doelstelling ALGEMENE BEPALINGEN Het Bestuur Geldigheid van de vergadering Aansprakelijkheid bestuur Verantwoordelijkheid eigenaren Verzekeringen Bijdrages aan de V.v.E Betalingen aan de vereniging Bezoekers Nieuwe uniforme naambordjes Wat niet is bepaald GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN EN PRIVÉRUIMTES Veranderingen aan gebouw of installaties Galerij, stallingsplaats en trappenhuis Balkons en terrassen Het plaatsen en/of ophangen van voorwerpen Calamiteiten Vluchtroutes Belemmering toegang Brandbare stoffen Veiligheid binnen het gebouw Verantwoordelijkheid voor verlies van sleutels en afstandsbediening Fietsenstalling Huisdieren en vogels GELUIDSOVERLAST Algemeen Overmatig geluid Werkoverlast Vloerbedekking Reinigen etc Gepaste rust PARKEERPLAATS EN BERGINGEN Stallingsplaats Gebruik parkeervak Bergingen DIVERSEN Zonneschermen, luifels, blinderingen etc Afwezigheid Herfst / Vorst Werkzaamheden Huisvuil GFT papierafval Gerechtelijke procedure

4 1 SPLITSINGSAKTE VERSUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1.1 Het reglement Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars/bewoners van het appartementencomplex Lindestaete te Zevenaar. Dit reglement sluit aan op de akte houdende splitsing van de appartementsrechten waarin is vermeld, dat de Vereniging van Eigenaars gebouw Lindestaete is opgericht per 8 juni 2010 en dat de daarin vermelde regels moeten worden beschouwd als de statuten van de vereniging. 1.2 Uitleg en toepassing van het huishoudelijk reglement De bepalingen van dit huishoudelijk reglement alsmede de uitleg en de toepassing hiervan mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de splitsingsakte/statuten en het Nederlands recht in zijn algemeenheid. Bij twisten over het Huishoudelijk reglement wordt terugverwezen naar de akte van splitsing. 1.3 Vereniging van Eigenaars De oprichting van de Vereniging van Eigenaars gebouw Lindestaete is vermeld in artikel 1.1. De vereniging wordt hierna kortheidshalve genoemd V.v.E. 1.4 Doelstelling De bepalingen in dit reglement hebben ten doel de goede verstandhouding tussen de eigenaars en de gebruikers onderling; de orde en netheid in het gebouw en de goede staat van onderhoud daarvan en de zich daarin /daarop bevindende installaties, te bevorderen en tevens de leef- en bewoonbaarheid en het aanzien van de woningen, appartementen, algemene ruimten en bergingen in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. 4

5 2 ALGEMENE BEPALINGEN 2.1 Het Bestuur Het bestuur dient met meerderheid van stemmen tijdens de ledenvergadering door de eigenaren/bewoners gekozen te worden. Zie verder de splitsingsakte. Voor uitgaven boven een bepaald bedrag ( ,-) moet het bestuur toestemming vragen aan de V.v.E.; Het is niet toegestaan dat het bestuur geld van de V.v.E. op een of andere manier gaat beleggen! Ter bevordering van een vlotte en doelmatige vervulling van de bestuurstaak kunnen bepaalde werkzaamheden door het bestuur worden toevertrouwd aan gespecialiseerde functies (b.v. huismeester) en/of commissies, te benoemen door het bestuur. Inschakeling van externe deskundigheid kan alleen door de vergadering worden bepaald. Gerechtelijke procedures kunnen alleen gestart worden met goedkeuring van de V.v.E. 2.2 Geldigheid van de vergadering Bij aanvang van een vergadering moet het aantal stemmen worden vastgesteld met inbegrip van de overlegde machtigingen. Het totaal van het aantal aanwezige stemmen moet voor het nemen van besluiten minimaal 50% + 1 zijn (artikel 37 van de splitsingsakte). Een reguliere vergadering moet -tenzij er een dwingend karakter bestaat- minimaal 15 dagen van tevoren aan de eigenaars worden bekend gemaakt. De uitnodiging kan alleen schriftelijk geschieden. De te behandelen stukken behoren bij de uitnodiging te zijn gevoegd. 2.3 Aansprakelijkheid bestuur Het bestuur van de V.v.E. kan zoals in de wet omschreven wordt aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel, aan eigenaren, gebruikers, hun bezoekers en/of bezittingen, veroorzaakt door of door toedoen van het bestuur. Het bestuur heeft hiervoor een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 2.4 Verantwoordelijkheid eigenaren Eigenaren zijn verantwoordelijk voor de eventuele gebruikers van hun appartementsrechten voor wat betreft hun gedrag en handelswijze, alsmede de naleving van de artikelen vastgelegd in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. Eigenaren en gebruikers mogen de appartementen niet door meer bewoners laten gebruiken dan waarvoor die appartementen redelijkerwijs geschikt kunnen worden geacht. Bij vervreemding van het appartement dient de eigenaar de desbetreffende notaris mede te delen dat deze contact opneemt met de V.v.E. 2.5 Verzekeringen Het bestuur sluit namens de vereniging een uitgebreide opstalverzekering, een glasverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering af (inclusief storm-, brand-, water- en ontploffingsschade). Alle schadegevallen dienen te worden gemeld aan het bestuur. Iedere eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de eigen inboedel. 5

6 Voor de verzekeringen gelden de in artikel 9 van de splitsingsakte beschreven omschrijvingen van de gemeenschappelijke en van de zuiver privé-onderdelen. 2.6 Bijdrages aan de V.v.E. De financiële bijdrage aan de V.v.E. wordt vastgesteld door de V.v.E. Het bedrag is verschuldigd vanaf de eerstvolgende maand na oplevering van het appartement, c.q. overdracht naar de nieuwe eigenaar. De hoogte van de maandelijkse servicekosten zal voor elk volgend jaar aan de hand van de begroting door de vergadering opnieuw worden bepaald. Conform de huidige wetgeving zal een deel van de maandelijkse bijdrage gereserveerd worden voor toekomstig onderhoud. Alle bijdragen zullen worden gestort op een rekening van de V.v.E. Andere vormen dan een renterekening behoeven de goedkeuring van de V.v.E. 2.7 Betalingen aan de vereniging Het voorschotbedrag moet door middel van een automatische betaling vooruit worden voldaan op rekening: Er vindt geen teruggaaf of verrekening plaats van reeds betaalde en/of verschuldigd geworden bijdragen in geval van vervreemding van het appartementsrecht. Andere betalingen aan de V.v.E. dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. 2.8 Bezoekers De eigenaren en gebruikers zijn zelf en te allen tijde verantwoordelijk voor hun bezoekers. De eigenaren dienen door derden aan hun eigen appartement veroorzaakte schade zelf op die derden te verhalen. 2.9 Nieuwe uniforme naambordjes Het aanbrengen van uniforme naambordjes op het huisbellentableau en de postkasten geschiedt door en in opdracht van het bestuur. De hiermee gepaard gaande kosten komen ten laste van de vereniging Wat niet is bepaald In alle gevallen waarin de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorziet, beslist het bestuur. 6

7 3 GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN EN PRIVÉRUIMTES 3.1 Veranderingen aan gebouw of installaties Het is een eigenaar/gebruiker zonder toestemming van de vergadering niet toegestaan veranderingen aan te brengen in of op de gemeenschappelijke gedeelten, zoals de trappenhuizen, liften en/of andere gemeenschappelijke ruimten. 3.2 Galerij, stallingsplaats en trappenhuis Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten, (brom)fietsen, kinderwagens, rollators, rolstoelen e.d. te stallen. In de gemeenschappelijke ruimten geldt een strikt rookverbod! Het gebruik van het terras op de begane grond (dak van de parkeergarage) is op geen enkele wijze toegestaan. Betreding is slechts toegestaan indien ter plekke schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 3.3 Balkons en terrassen De balkons en terrassen zijn geen opslagplaatsen. Door er van buitenaf zichtbaar overtollige materialen, meubilair, keukendelen, voorraden, vuilnis o.i.d. te deponeren, ontsiert men het complex. Dat is dus niet toegestaan. Balkonplafonds mogen niet worden geschilderd. Het is niet toegestaan op enigerlei wijze iets te bevestigen aan het balkonplafond. Uiteraard is het plaatsen van bloembakken, zitjes e.d. op het eigen balkon wel toegestaan. Het overmatig over de balkonrand hangen van beplantingen of versieringen is niet toegestaan. Welke voorziening men ook op een balkon wil aanbrengen, ze mag in geen geval het buitenaanzicht van het complex schenden. Het kloppen van kleden, wasgoed e.d. over de balkons is niet toegestaan. 3.4 Het plaatsen en/of ophangen van voorwerpen Het aanbrengen van decoraties in de gemeenschappelijke ruimtes is alleen toegestaan binnen een straal van 3 meter vanaf de voordeur, voorzover dit geen hinder veroorzaakt voor de overige bewoners. Het aanbrengen van beplanting welke van invloed is op de constructie van het gebouw of de oppervlaktelagen is niet toegestaan (b.v. klimopplanten aan de gevel). Het aanbrengen, ophangen of vastplakken van mededelingen op/aan de wanden in de gemeenschappelijke ruimten is slechts toegestaan op het mededelingenbord. Het aanbrengen/plaatsen van een antenne c/q schotel op of aan het gebouw is alleen toegestaan nadat schriftelijk een verzoek is ingediend bij het bestuur van de VvE en er goedkeuring verleend is. 7

8 3.5 Calamiteiten Iedere eigenaar/gebruiker dient te weten waar zijn eigen aansluitingen van gas, water en elektra afgesloten kunnen worden, en dient deze, in geval van calamiteiten, ook zelf af te sluiten! 3.6 Vluchtroutes Het is te allen tijde verboden de vluchtroutes te blokkeren. Deze routes worden door de politie en brandweer vastgesteld met eventuele aanvulling van het bestuur. 3.7 Belemmering toegang Iedere eigenaar/gebruiker dient zich te onthouden van het belemmeren van de vrije toegang en/of doorgang op en tot de trappen en vluchtwegen. 3.8 Brandbare stoffen Het in voorraad hebben van brandbare of explosieve stoffen zoals b.v. benzine, petroleum, butagas en andere licht ontvlambare stoffen is in de berging, gemeenschappelijke ruimten en in de privé-gedeelten niet toegestaan. Dit met uitzondering van stoffen voor normaal huishoudelijk gebruik (denk hierbij aan huishoudelijke schoonmaakvloeistoffen), apparaten/voorwerpen welk voldoen aan wettelijke voorschriften en auto s rijdend op LPG. Het gebruik van barbecues met houtskoolbriketten en/of gas is niet toegestaan, alleen elektrische barbecues zijn toegestaan. 3.9 Veiligheid binnen het gebouw Iedere eigenaar/gebruiker is verplicht bij het binnengaan en het verlaten van het gebouw, parkeerterrein en/of berging de betreffende toegangsdeur onmiddellijk na gebruik daarvan te sluiten. Bovendien dient hij/zij zich er van te vergewissen dat geen ongewenste bezoekers zich toegang hebben verschaft. Zij zijn daartoe ook verplicht als zij een bezoeker hebben toegelaten en/of uitgelaten Verantwoordelijkheid voor verlies van sleutels en afstandsbediening De eigenaren/gebruikers blijven volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van aan derden uit handen gegeven, of verloren sleutels van appartementen/woningen, centrale voordeuren en van andere toegangsdeuren en bergruimten. Hetzelfde geldt voor de afstandsbediening van de toegangsdeur tot het parkeerdek Fietsenstalling Fietsen van eigenaren/gebruikers dienen alleen te worden geplaatst in de eigen berging. Er mogen geen fietsen los op de galerijen worden geplaatst. Bezoekers dienen hun fietsen aan de voorzijde van het complex te plaatsen. Het plaatsen van fietsen op de speciaal daarvoor aangelegde oplaadplekken voor scootmobiels is niet toegestaan Huisdieren en vogels. Het houden van huisdieren is toegestaan, mits deze geen overlast voor medebewoners veroorzaken. Eventuele verontreiniging door een huisdier dient onmiddellijk door de eigenaar te worden opgeruimd (ontlasting, haren e.d.). Het houden van honden in dag en nachthokken is niet toegestaan. 8

9 Huisdieren, dienen te allen tijde aangelijnd te zijn wanneer zij in de gemeenschappelijke ruimtes zijn. 4 GELUIDSOVERLAST 4.1 Algemeen Geluidshinder is één van de grootste oorzaken van ongenoegen tussen bewoners onderling. Men dient alles te doen om dat te vermijden. 4.2 Overmatig geluid Met name geldt dit voor geluiden die worden voortgebracht door muziekinstrumenten, audioapparatuur, televisie, huishoudelijke apparatuur enz. Wanneer een redelijk volume dikwijls en langdurig wordt overschreden, kan dat als een schending van de privacy van de omwonenden worden aangemerkt. 4.3 Werkoverlast Geluidshinder door boormachines en andere gereedschappen bij noodzakelijke werkzaamheden moet tot op zekere hoogte worden aanvaard, maar dient tot een minimum te worden beperkt. Het veroorzaken ervan is in elk geval niet toegestaan tussen 's avonds 22 uur en 's morgens 8 uur. Op zaterdagochtend tot 9 uur en zondagochtend geldt het verbod tot 10 uur. 4.4 Vloerbedekking Het is niet toegestaan de cementen draagvloeren in de appartementen/woningen onbedekt te laten. Evenmin is het toegestaan een soort vloerbedekking te hebben of aan te brengen die overlast voor medebewoners kan veroorzaken. De vloerafwerking die in gebruik genomen wordt, dient van een zodanige samenstelling te zijn dat in combinatie met een eventueel aan te brengen geluidsreducerende ondervloer de contactgeluidreductie minimaal 10db bedraagt. 4.5 Reinigen etc. Het drogen en luchten van kleding, wasgoed enz. behoort zo te geschieden dat het aanzicht van het complex niet wordt ontsierd. Het is daarom voorschrift dat datgene wat men wenst te luchten of te drogen aan de binnenkant van de balkonleuning en zo min mogelijk van buitenaf zichtbaar wordt opgehangen. 4.6 Gepaste rust. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, zijn de eigenaren/gebruikers verplicht bij hun verblijf in en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, gepaste rust in acht te nemen en niet noodzakelijk lawaai van welke aard ook, zoveel mogelijk te vermijden. 9

10 5 PARKEERPLAATS EN BERGINGEN 5.1 Stallingsplaats De stallingsplaats is uitsluitend bestemd voor het parkeren van auto s, motoren, scoot/brommobielen in de daarvoor bestemde parkeervakken. Het laden en lossen van aanhangers is toegestaan mits de vrije doorgang niet wordt belemmerd. Het wassen van auto s e.d. is niet toegestaan in de stallingsplaats. 5.2 Gebruik parkeervak De parkeerplek in de stallingsplaats is uitsluitend bedoeld voor het parkeren van een eigen auto/motor/scoot-/brommobiel. Een ander gebruik is niet toegestaan. Het is niet toegestaan auto s e.d. elders dan op de eigen parkeerplaats te plaatsen. Parkeren dient te geschieden binnen de parkeervakken. Het is de eigenaar verboden zijn parkeerplaats aan een ander dan een eigenaar/ gebruiker van het appartementsrecht Lindestaete te verhuren en of te verkopen. Uitzonderingen op dit verbod hebben de goedkeuring van het bestuur nodig. Het gebruik van de parkeerplaats door eigen bezoek is toegestaan. Schoonmaakkosten als gevolg van een olielekkende auto komt te allen tijde voor rekening van de veroorzaker. 5.3 Bergingen Iedereen is verplicht de (eigen) bergingsdeur af te sluiten. Dit om diefstal van uw en andermans eigendommen te voorkomen. 10

11 6 DIVERSEN 6.1 Zonneschermen, luifels, blinderingen etc. Het is enkel toegestaan om zonneschermen of zonnescreens aan te laten brengen die voldoen aan de door de V.v.E. vastgestelde constructievorm en kleur. Wanneer er gekozen wordt voor een uitvalscherm is voor de kleur van het doek oranje/geel kleurnummer 0034/33939 vastgesteld. Wanneer er gekozen wordt voor screens is voor de kleur van het doek oranje buitenzijde/grijs binnenzijde kleurnummer vastgesteld. Voor beide geldt dat de constructie uitgevoerd moet worden in de kleur Ral 7035 gemoffeld. 6.2 Afwezigheid. Bij langere afwezigheid (langer dan 1 maand) moet een eigenaar aan het bestuur zo mogelijk zijn of haar verblijfadres meedelen en daarbij opgeven wie is aangewezen om zich eventueel toegang tot het appartement/woning te verschaffen mocht daartoe noodzaak ontstaan. Te denken valt hierbij aan zaken zoals brand, bevriezing van leidingen of lekkage. Bij voorkeur kan iedere eigenaar/gebruiker een sleutel afgeven aan een medebewoner. In ieder geval dient elke eigenaar/bewoner een sleuteladres aan het bestuur bekend te maken. Hiervoor dient een sleutellijst te worden samengesteld. 6.3 Herfst / Vorst Iedere eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor het sneeuw-, blad- en ijsvrij houden van de toegang tot zijn/haar appartement. 6.4 Werkzaamheden Het schilderwerk c.q. onderhoud van de buitenkant van het complex alsmede de gemeenschappelijke ruimtes, zullen door de V.v.E. uitbesteed worden. De bewoner is verplicht het plaatsen van steigerwerk, c.q. het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met het reinigen en onderhouden van gevels, daken, puien en ruiten toe te staan. Het is alleen toegestaan aan de binnenzijde van de appartementen/woningen schilderwerk te (laten) verrichten. Aan de buitenkant van het gebouw is dit strikt verboden (dit geldt voor balkonranden, puien, gevels, kolommen, kozijnen enz). 11

12 6.5 Huisvuil GFT papierafval. De in de brievenbussen aangetroffen kranten, folders e.d. mogen niet achtergelaten worden in de gemeenschappelijke entree. Huishoudelijk afval uitsluiten in zakken in de gemeenschappelijke containers deponeren. Grofvuil als computers, accu s, autoonderdelen etc mogen niet in de container worden gedeponeerd. 6.6 Gerechtelijke procedure. Indien gerechtelijk optreden tegen een eigenaar of een gebruiker naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is die eigenaar of gebruiker tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Eigenaren en bestuur zijn gehouden aan naleving van dit reglement. Aldus vastgesteld op 27 april

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ook van toepassing op gebruikers/huurders) Appartementencomplex Kersengaarde 2-272 (even) te Voorburg en de bijbehorende parkeergarage. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren.

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren. Huishoudelijk reglement Vereniging van eigenaars Velpsche Veste V Prinses Maximastraat 12 t/m 84 (even nummers) te Velp Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994 1 HUSHOUDELJK REGLEMENT VERENGNG VAN EGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD N DE ALGEMENE LEDENVERGADERNG VAN 9 ME 1994 Algemeen Dit reglement bevat de huishoudelijke

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem. (Abe Lenstrahof 2 132)

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem. (Abe Lenstrahof 2 132) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem (Abe Lenstrahof 2 132) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in appartementsrechten;

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam

Huishoudelijk Reglement. VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam Huishoudelijk Reglement VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam 1 Inhoudopgave Artikel 1: Doelstelling... 3 Artikel 2: Algemene zaken... 3 Artikel 3: Gebruik Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Voorwoord Doel van dit reglement is om het woongenot ten opzichte van elkaar zo groot mogelijk te maken. Dit reglement wordt door het bestuur aan iedere eigenaar verstrekt, zodat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar Vereniging van Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement appartementengebouw Parckstede Coornhertkade Alkmaar Bestemd voor alle bewoners eigenaars, huurders en gebruikers - van gebouw Parckstede, Coornhertkade

Nadere informatie

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren.

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren. Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Tools voor leefbaarheid en wangedrag

Tools voor leefbaarheid en wangedrag Tools voor leefbaarheid en wangedrag Paul Steinmann, Vestia Royle Dijksma, Kjenning Woningcorporatie Brusselproof Geen sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen boven 33.000 Regeerakkoord VVD/CDA

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemene regels Huishoudelijk Reglement Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie januari 2006, is dit Huishoudelijk Reglement van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS HUYS TWICKELO TE HENGELO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO Algemeen Artikel 1. 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a) Het Modelreglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN VAN APPARTEMENTEN VAN < >

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN VAN APPARTEMENTEN VAN < > HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN VAN APPARTEMENTEN VAN < > Model Januari 2012 Begrippen In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder: Reglement van splitsing: zoals opgenomen

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. ======================= HUISHOUDELIJK REGLEMENT =======================

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle

Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle Begrippen VvE: Bestuur: ALV: Beheerder: Eigenaar: RvS: HR: Vereniging van Eigenaren Woningen Maagjesbolwerk te Zwolle het bestuur van de VvE de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het gezamenlijk bewonen door een aantal huishoudens van een appartementencomplex veronderstelt een aantal regels,die in acht moeten worden genomen om onderling een goede

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

* HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN

* HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN WD/versie 1.1/06-13/huish.reglement * INHOUDSOPGAVE * Inleiding 1. ALGEMEEN 1.1. Bewonersparticipatie 1.2. Naleving van de regels 1.3. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam 1 - Algemeen Dit huishoudelijk reglement geldt voor de gebruikers/ huurders van de Voorwerf. Het huishoudelijk reglement wordt ieder half jaar aangepast.

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp

Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp Dit reglement geldt voor alle gasten die op de camping verblijven. 1. Dit parkreglement geldt voor eigenaren, huurders, gebruikers en bezoekers van Campingpark

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

Kopersnotitie inzake de Handelskade

Kopersnotitie inzake de Handelskade Kopersnotitie inzake de Handelskade Aan de Waal in Nijmegen heeft BPD Ontwikkeling B.V. ( BPD ) het project de Handelskade ontwikkeld. Omdat de Handelskade bestaat uit 9 gebouwen, een stallingsgarage en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS Dit huishoudelijk reglement is bedoeld voor alle bewoners van het appartementcomplex Ecodus aan de Ecodusweg te Delft en wordt u aangeboden door het bestuur van uw vereniging, correspondentieadres Ecodusweg

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (VVE) Kadehuis te Riedijkshaven Dordrecht 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Argonweg 32 postadres: Schone van Boskoopgaarde 69 3812 RB AMERSFOORT 3824 AC AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 Email: boxxamersfoort@gmail.com KVK nr.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Herenplein De Bilt Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1. Modelreglement en Algemene Akte Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Het bestuur en beheer Artikel 4. Machtigingen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Groenhoven te Amsterdam

Vereniging van Eigenaars Groenhoven te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement " Groenhoven " werd verschillende malen herschreven en goedgekeurd door de Bewonersraad. De eerste versie is van 21 april 1977, daarop volgden versies

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Huishoudelijk reglement Dit huishoudelijk reglement is opgemaakt in overeenstemming met het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten en vormt een aanvulling op het reglement in de akte van algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Gebouw The Double te Amsterdam en Vereniging van Eigenaars Ondersplitsing Gebouw The Double te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Voorstel t.b.v. de algemene ledenvergadering dd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW: De Kameleon te Soest OPGERICHT, 11 juni 2007 Versie: 1.02 Aangenomen op 17 maart 2010 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pagina INHOUDSOPGAVE 2 en 3 INLEIDING 4 ALGEMENE

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Artikel 1 Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het volgende te hebben gelezen, te kennen

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE VvE Stradivarius huishoudelijk reglement - goedgekeurd ALV 26 april 2011 blad 1 van 6 ARTIKEL 1 - DOEL 1.1 De vergadering

Nadere informatie

VvE Woonambiance Jan de Louterhof te Amsterdam, tweede versie, vastgesteld d.d. 12 mei 2014.

VvE Woonambiance Jan de Louterhof te Amsterdam, tweede versie, vastgesteld d.d. 12 mei 2014. Huishoudelijk Reglement VvE Woonambiance Jan de Louterhof te Amsterdam, tweede versie, vastgesteld d.d. 12 mei 2014. Inleiding. Op 25 april 2003 werd voor notaris Mr. J.L. Mulder de Akte houdende Splitsing

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding Inleiding Het met meerdere huishoudens wonen in één gebouw, waar de bewoners gebruik moeten maken van dezelfde deuren, hallen en gangen, vereist dat de bewoners meer rekening met elkaar moeten houden dan

Nadere informatie