Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst."

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement Meanderflat Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst. Verzocht wordt dit Reglement aandachtig door te lezen teneinde een goede samenwoning met de medebewoners te waarborgen. Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de bewoners en gebruikers van het appartementsgebouw. Waar gesproken wordt van bewoners worden steeds alle bewoners en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Onder gebruiker wordt verstaan degene die het gebruik heeft als bedoeld in art. 5:120 van het Burgerlijk Wetboek. Onder gemeenschappelijke gedeelten wordt verstaan: die gedeelten van het gebouw, alsmede de daarbij behorende grond, die blijkens de akte van splitsing niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Uitsluitend de bestuurder of gerechtigden, die als zodanig zijn aangewezen, kunnen opdrachten verstrekken verband houdende met het onderhoud van het gebouw en de daarbij behorende grond. Werkzaamheden aan en/of veranderingen van de installaties ten algemene nutte mogen uitsluitend geschieden in opdracht van Vesteda c.q. het bestuur van de V.v.E. Affiches Het is niet toegestaan affiches en/of andere zaken aan ramen te plakken of aan balkons te hangen. Verhuurder is gerechtigd algemene mededelingen c.q. te huur biljetten aan te brengen in gemeenschappelijke ruimten van het gebouw. Afvoer via riolering Teneinde verstoppingen in de riolering te voorkomen, is het niet toegestaan celstofproducten en vetten via het rioleringssysteem af te voeren. Verstoppingen in de rioolaansluiting binnen uw woning dienen door u zelf verholpen te worden, dan wel worden de kosten op u verhaald. Balkons Het is niet toegestaan om voorwerpen te plaatsen welke van buitenaf zichtbaar zijn. Het drogen van wasgoed op of aan het balkon, anders dan op een staand droogrek, is niet toegestaan. 1

2 Op zon- en feestdagen is het buitenhangen van wasgoed nimmer toegestaan. Het is niet toegestaan om kleden en dergelijke uit te kloppen vanaf het balkon Het is niet toegestaan om afscheidingen aan te brengen dan wel te verwijderen op het balkon. Dit in verband met de brandweervoorschriften. Het is niet toegestaan bloembakken aan de buitenzijde van het balkon te hangen. In verband met vervuiling door meeuwen of andere vogels is voederen van dieren op en vanaf balkons, terrassen en vanuit ramen niet toegestaan. Het is niet toegestaan broodkorsten en/of andere etensresten naar buiten te gooien. Heeft u een duivennest op uw balkon haal dit dan zelf weg voordat uzelf en/of buren er overlast van krijgen. Brommers/fietsen Brommers en fietsen dienen in uw eigen berging of daarvoor bestemde fietsenberging te worden geplaatst. Het is niet toegestaan brommers, scooters, fietsen, kinderwagens, boodschappenwagens, vuilcontainers, oud papier e.d. in de toegangshallen, lifthallen of bergingshallen te plaatsen. Het is eveneens niet toegestaan brommers en fietsen in de lift mee te nemen, dit in verband met beschadiging en vervuiling. Brandkranen Het is verboden de brandblussers in de algemene ruimten anders te gebruiken dan voor calamiteiten. CAI/Schotelantennes Indien apparatuur is, wordt of kan worden aangesloten op een gemeenschappelijk of een centraal systeem voor de ontvangst van televisie- en radioprogramma s, is het bewoner niet geoorloofd eigen antennes aan te brengen of te handhaven of wijzigingen aan het systeem aan te brengen. Dit geldt eveneens voor het plaatsen van schotelantennes. Elektrische installatie Het is niet toegestaan de eventuele in uw berging c.q. woning aanwezige elektrische installatie te wijzigen of uit te breiden. Het is verboden voor privégebruik energie te onttrekken aan de gemeenschappelijke energievoorzieningen. Gebruik van de woning Het is volgens de huurovereenkomst niet toegestaan aan de gehuurde woning wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. 2

3 Gemeenschappelijke ruimten Als gemeenschappelijke ruimten worden aangemerkt: de entreehallen nabij de brievenbussen, de hallen nabij de liften, de trappenhuizen, de verdiepingsportalen, de bergingsgangen en de stallingruimten in de onderbouw. Het is in de gemeenschappelijke ruimten niet toegestaan werkzaamheden te verrichten welke vervuiling, stank of overlast kunnen veroorzaken. In het algemeen dienen gemeenschappelijke ruimten niet als privéwerkplaats gebruikt te worden. Het is verboden overbodig reclamemateriaal, kranten e.d. achter te laten in de gemeenschappelijke gedeelten. Het is in het hele gebouw niet toegestaan reclameaanduidingen, aanplakbiljetten, stickers e.d. aan te brengen. Uitgezonderd zijn in privégedeelten van eigenaren aangebrachte TE KOOP/ TE HUUR aanduidingen voor de periode dat het betreffende privégedeelte voor verkoop/ verhuur wordt aangeboden. Dit geldt tevens voor reclame voor niet commerciële doeleinden voor zowel eigenaren als huurders. Het aanbrengen van versiering, enz. in de algemene ruimten is alleen toegestaan met instemming van de ledenvergadering. De bewoners dienen zich te onthouden van het bevuilen van de gemeenschappelijke gedeelten. Indien zulks toch geschiedt, dient de vervuiler er zorg voor te voor dragen dat de reiniging op zijn kosten plaatsvindt. Indien de vervuiler hieraan binnen 24 uur niet voldoet kan het bestuur hiertoe aan derden opdracht geven, waarbij de kosten op de vervuiler zullen worden verhaald. Beschadigingen die, bijvoorbeeld tijdens verhuizingen, ontstaan dienen door de veroorzaker te worden hersteld c.q. betaald. Indien er voor zover van overheidswege dwingende voorschriften worden gegeven tot veranderingen, aanpassingen of verbeteringen in de woning afzonderlijk dan wel in het gebouw of complex waarvan de woning deel uitmaakt, verklaart bewoner deze veranderingen te zullen toestaan. Indien de woning deel uitmaakt van een gebouw of complex, waartoe ruimten en terreinen behoren waarop bewoner geen exclusieve gebruiksrechten heeft, zal hij zijnerzijds ertoe bijdragen dat deze ruimten en terreinen niet worden verontreinigd en niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe zij kennelijk zijn bestemd. Bewoner zal met name niet het dak, de schakelruimte voor de lift, de brandladders, de ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en de ruimte voor de hydrofoor betreden of doen betreden. Het is zonder toestemming niet toegestaan om aan de buitenzijde van het gebouw, of vanuit de buitenzijde van privégedeelten zichtbare, uitstekende voorwerpen aan te brengen. Het uithangen van een Nederlandse vlag met gebruikmaking van de daarvoor gebruikelijke vlaggenstokhouders is wel toegestaan. Gebruik privégedeelten De bewoner is verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van bijvoorbeeld reiniging of van onderhoud van gevels en ruiten toe te staan. 3

4 Het is verboden de privégedeelten te gebruiken voor het opslaan van gevaarlijke stoffen of daarin bezigheden uit te oefenen welke hinder of gevaar voor de andere bewoners en/of gebruikers kunnen veroorzaken. Afsteken van vuurwerk op balkons en galerijen is niet toegestaan. In verband met rookoverlast en uit veiligheidsoverwegingen is het barbecueën op kolen of op gas niet toegestaan in of op het gebouw, in de woning of op de balkons c.q. terrassen. Barbecueën op elektra op de balkons is wel toegestaan. In de algemene ruimten (gangen, hallen) mag niet gerookt worden. Het is bewoner niet toegestaan: a. verbrandingsgassen af te voeren via ontluchtingskanalen; b. hennep of soortgelijke gewassen in zijn woning te telen, verdovende middelen te hebben en/of daarin handel te drijven vanuit zijn woning of enige andere activiteit te verrichten die op grond van de opium wet strafbaar zijn gesteld. Bewoner verklaart ermee bekend te zijn dat het huurder niet is toegestaan verbouwings-, hak- of breekwerkzaamheden dan wel bouwkundige aanpassingen van welke aard dan ook, uit te (laten) voeren, welke wijziging dan wel aantasting van de opstal (het gebouw met al haar bestanddelen, zoals draagmuren, scheidingswanden, kozijnen, leidingen, afvoeren enz.) tot gevolg hebben, zonder dat hiertoe door huurder schriftelijk toestemming is aangevraagd en verkregen bij/ door Vesteda. Indien hier door bewoner niet aan wordt voldaan, dan behoudt Vesteda zich het recht voor alle eventuele directe en indirecte kosten tot herstel te verhalen op huurder en/of de betreffende huurder een boete op te leggen. Tevens dient bewoner, na ontvangst van goedkeuring van verbouwing, alle bewoners rondom diens woning (zowel boven, onder, links, rechts als kruislings) schriftelijk te informeren omtrent de aanvangsdatum, totale duur van de verbouwing en de tijden verbouwing (deze mogen niet vallen buiten het gestelde elders in het Huishoudelijk Reglement). Indien de totale duur van de verbouwing wordt overschreden, dient bewoner genoemde omwonenden andermaal te informeren omtrent de nieuwe einddatum. Tot slot dient bewoner via het mededelingenbord op de begane grond alle bewoners van de betreffende entree te informeren omtrent de aanstaande verbouwing. Geluidsoverlast als gevolg van verbouwingen dient te allen tijde tot een minimum beperkt te worden. Bewoner zal omwonenden van het zelfde complex geen hinder of last bezorgen en er voor zorgdragen, dat de bij hem met zijn goedvinden aanwezige derden alsmede zijn of hun bezoekers dit evenmin doen. Het voorgaande beoogt onder meer het bevorderen van een goed woonklimaat tussen gebruikers van het complex, waartoe de woning behoort. Bewoner dient de buitengedeelten van het appartement (balkon, kozijnen, glaswerk en galerij ter plaatse van de woningentree) zelf schoon te maken en te houden, alsmede de door hem gehuurde garagedeur en eventueel de deur van de buitenberging. De balkons en de galerijen dienen zodanig te worden schoongemaakt, dat geen afvalstoffen, vuil en ander materiaal op de lager gelegen balkons en galerijen terecht kunnen komen. 4

5 Geluidshinder Het verrichten van werkzaamheden die geluidsoverlast kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld timmeren en boren) is toegestaan op MAANDAG tot en met ZATERDAG van uur tot uur, op zon- en feestdagen is dit VERBODEN. Een en ander in overeenstemming met de gemeentelijke verordening. Het volume van de radio en TV/Video dient dusdanig te zijn dat hierdoor geen overlast ontstaat voor de buren. Het volume van muziekinstrumenten dient dusdanig te zijn dat hierdoor geen overlast ontstaat voor de buren. Houdt rekening bij het verlaten van uw woning c.q. complex dat deuren niet onnodig hard dichtslaan. Toegang en orde De gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk voor eigenaars/huurders, hun gasten, onderhoudspersoneel en leveranciers. Het betreden van het dak is alleen toegestaan aan de bestuurder of onderhoudsbedrijven die werken in opdracht van Vesteda c.q. het bestuur van de V.v.E. De in- en uitgangen van het gebouw dienen altijd en onder alle omstandigheden vrijgehouden te worden. Deuren welke toegang geven tot de gemeenschappelijke ruimten moeten worden gesloten. Bij toelating van derden is men verantwoordelijk. Iedere bewoner is gehouden zorg te dragen voor de orde en netheid in en om het gebouw. De bewoners zijn over en weer verplicht elkaar niet te hinderen en dienen de medebewoners, hun gezinnen en bezoekers ongestoord gebruik te laten maken van de gemeenschappelijke toe- en opgangen naar de woningen. Huisdieren Het is verboden huisdieren te houden die overlast veroorzaken. Indien door u een huisdier wordt gehouden, bent u verplicht om er nauwlettend op toe te zien dat de algemene ruimten en liften niet door uitwerpselen en dergelijke worden verontreinigd. Daarnaast mogen huisdieren geen schade veroorzaken aan het gebouw. Mocht een huisdier de algemene ruimten en liften verontreinigen, dan is de eigenaar van het betreffende dier verplicht de verontreiniging onmiddellijk te verwijderen. In de gemeenschappelijke gedeelten dienen huisdieren aangelijnd te zijn. Huisvuil Het huisvuil dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Het is verboden om huisvuil op de galerijen en/of balkons te plaatsen c.q. stallen. De vuilstortkokers mogen slechts gebruikt worden voor klein huishoudvuil verzameld in gesloten zakken (pedaalemmer formaat). Het is verboden deze kokers voor 8:00 uur en na 20:00 uur te gebruiken. Bij het eventueel verstopt 5

6 raken van de koker mag men deze niet meer gebruiken tot het euvel verholpen is. Het ongerief dient onmiddellijk te worden gemeld bij de beheerder. De containers in de containerruimten zijn bedoeld voor normaal huisvuil en dus niet voor grofvuil, zoals afgedankte vloerbedekking, (restanten van) inboedels en dergelijke. Indien u grof vuil, bijvoorbeeld bij een verhuizing moet opruimen, dient u dit niet in de containers of de containerruimten achter te laten, maar contact op te nemen met de Afvalstoffendienst van de Gemeente. Telefoonnummer: , te bereiken van maandag t/m vrijdag van 7:30 uur tot 17:00 uur. Bij overtreding van bovenstaande zullen de kosten van afvoeren alsnog aan de overtreder in rekening worden gebracht. Glas en aardewerk nimmer los via de stortkoker afvoeren. Glas is een prima te recyclen materiaal. U dient dus uw glas in de glascontainers bij de winkelcentra te deponeren. Voor folders, reclamedrukwerk e.d. zijn er de papierbakken in de hallen en voor grotere hoeveelheden papier de papiercontainers in de containerruimten. De loopdeur van de containerruimte na het verlaten hiervan altijd sluiten. Keukenapparatuur Het is niet toegestaan afzuig- of wasemkappen die voorzien zijn van een motor, alsmede (keuken-) ventilatoren en wasdrogers aan te sluiten op het mechanische afzuigsysteem en de daarbij behorende kanalen. Lift Het blokkeren van de lift(en) is verboden. De lift is uitsluitend bedoeld voor personenvervoer en is geen kinderspeelplaats. Het is verboden in de lift(en) te roken. Naamplaatjes Veranderingen van naamplaatjes of in het IRS-bellentableau geschieden uitsluitend door Vesteda. Gewenste wijzigingen kunt u hiervoor doorgeven aan Vesteda. De kosten voor deze aanpassing komen voor rekening van de huurder. Opstallen Het is niet toegestaan om in de algemene corridor en galerijen opstallen te plaatsen in de vorm van meubilair, dozen, rijwielen, planten, schilderijen enz. Deze opstallen belemmeren niet alleen de vluchtgang, maar verhogen ook in ernstige mate het gevaar bij brand en andere calamiteiten. Dit mede conform de vigerende wetgeving hieromtrent. Parkeren Auto s en motoren mogen uitsluitend worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeervakken. Storingen 6

7 Voor het melden van storingen en/ of reparatieverzoeken betreffende uw woning of algemene ruimte, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Meldpunt Storingen via telefoonnummer (0800-vesteda). Voor spoedeisende meldingen is Meldpunt Storingen 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Timmeren/boren Het boren in vloeren en plafonds (anders dan voor het ophangen van gordijnrails en zonwering) is niet toegestaan, dit in verband met de aanwezigheid van leidingen! Zie verder informatie onder Geluidshinder. Veiligheid Zorg ervoor dat de algemene toegangsdeuren altijd goed gesloten zijn en dat geen onbevoegden met u naar binnen gaan. Van het verlies van sleutels dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij Vesteda. Bij verlies van een sleutel is de betreffende bewoner/gebruiker aansprakelijk voor de kosten. De aanwezige brandblussers op de verdiepingen zijn voorzien van een beveiliging. Zij mogen alleen gebruikt worden bij calamiteiten. Het gebruik van de nooduitgangen aan de kopse kanten van het complex is alleen geoorloofd in geval van calamiteiten. De brandtrappen moeten worden vrijgehouden van obstakels. Verhuizingen Houdt bij verhuizingen rekening met de overige bewoners. Wij gaan ervan uit dat er geen verhuizingen plaatsvinden op zon- en feestdagen. Het verhuizen van grote (meubel-) stukken dient buitenom te geschieden, via de balkons met behulp van een verhuislift. Ook bij verhuizingen geldt dat na uur geen (geluids)overlast dient te worden veroorzaakt. Bij het aan- en afvoeren van materialen via de lift dienen de liftwanden te worden beschermd tegen beschadiging en dient overbelasting van de lift te worden voorkomen. Elke dag dienen de gemeenschappelijke ruimten en de lift zo nodig te worden schoongemaakt. Verzekeringen U bent verplicht een uitgebreide inboedel-, W.A.- verzekering af te sluiten. Deze verzekeringen dienen voldoende dekking te bieden tegen schade, die mogelijk door uw toedoen kan ontstaan en die voor uw rekening hersteld dient te worden. Vesteda heeft een algemene glasverzekering afgesloten voor alle binnen- en buitenramen, het is dus niet nodig hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. 7

8 Zonneschermen/rolluiken Het is niet toegestaan zonder toestemming van Vesteda zonneschermen en rolluiken aan te brengen. Toestemming wordt alleen verleend onder strikte voorwaarden, die geluidshinder moeten voorkomen. Tevens worden er ook nog aanvullende bouwkundige voorwaarden en kleurstelling gesteld. Voor uitslaande zonwering is de effen kleur oranje toegestaan. Een screen dient zandkleurig te zijn. Wandafwerking Het is niet toegestaan de plafonds c.q. wanden te schilderen in andere dan neutrale kleuren, alsmede plakplaatjes en pluggaatjes op de kasten en binnendeuren aan te brengen. Indien hiervan onverhoopt toch sprake is, dient huurder bij oplevering het gehuurde weer in oorspronkelijk staat terug te brengen. Vloeren Voor het leggen van harde vloeren, zoals parket, natuursteen of plavuizen, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan Vesteda. De vloerbedekking dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Daarnaast dient men aan te tonen dat de contactgeluidisolatie van de kale vloer inclusief de vloerbedekking een waarde bereikt van Oco-10Db of meer. Toestemming wordt alleen verleend onder strikte voorwaarden, die geluidshinder moeten voorkomen. Tevens worden er ook nog aanvullende bouwkundige voorwaarden gesteld. Diversen Indien u langere tijd afwezig bent, dient u de hoofdkraan van het water dicht te draaien (bevindt zich in het toilet). Op grond van het feit, dat lekkende (vaat-)wasmachines overstromingen en/of waterschade kunnen veroorzaken, wordt u verzocht deze machines niet in werking te laten indien u niet in huis aanwezig bent. Algemene berichten op de mededelingen borden niet verwijderen. Kapotte lampen op galerijen of in gemeenschappelijke ruimten kunt u melden aan de heer Strengers, telefoon , flatnummer 297. Alle huurders kunnen lid worden van de Bewonersvereniging Meanderflat, welke de belangen van alle huurders vertegenwoordigt in een halfjaarlijks overleg met Vesteda. Het secretariaat van de bewonersvereniging is gevestigd aan de Kruiskampsingel 333, Mevrouw M.Melis-Leenheers, telefoon Slotbepalingen en sancties Dit reglement dient stipt te worden nageleefd door de bewoners en hun huisgenoten en de door hen toegelaten derden. Bij overtreding of niet nakoming van een der bepalingen van de wet, van het modelreglement of van het huishoudelijk reglement zal Vesteda de betrokkene 8

9 een schriftelijke waarschuwing doen toekomen en hem/haar wijzen op de overtreding. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of het reglement van splitsing niet voorziet, beslist de Vereniging van Eigenaren. Juli

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ook van toepassing op gebruikers/huurders) Appartementencomplex Kersengaarde 2-272 (even) te Voorburg en de bijbehorende parkeergarage. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Palace-app 1, Gevers Deynootweg 676 t/m 780 (Juliana Staete) VvE Palace-app II, Gevers Deynootweg 832 t/m 966-A (Wilhelmina Staete) VvE Palace-app 111, Gevers Deynootweg

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie: 05-2011 Status: Definitief Datum: 17 mei 2011 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat 121-167 Terneuzen Artikel 1. Algemeen. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op de eigenaren en bewoners van het appartementsgebouw: Breitnerstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE '-Pc VvE Woningen nieuwbouw te ROTTERDAM Struysenburcht Aan de leden van de Vereniging KOPIE VOOR ADMINISTRATIE Rijswijk, 14 november 2008 07294 Geachte leden, Zoals besproken in de ledenvergadering van

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994 1 HUSHOUDELJK REGLEMENT VERENGNG VAN EGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD N DE ALGEMENE LEDENVERGADERNG VAN 9 ME 1994 Algemeen Dit reglement bevat de huishoudelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS Dit huishoudelijk reglement is bedoeld voor alle bewoners van het appartementcomplex Ecodus aan de Ecodusweg te Delft en wordt u aangeboden door het bestuur van uw vereniging, correspondentieadres Ecodusweg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in appartementsrechten;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren.

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren. Huishoudelijk reglement Vereniging van eigenaars Velpsche Veste V Prinses Maximastraat 12 t/m 84 (even nummers) te Velp Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren.

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren. Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam 1 - Algemeen Dit huishoudelijk reglement geldt voor de gebruikers/ huurders van de Voorwerf. Het huishoudelijk reglement wordt ieder half jaar aangepast.

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Gebouw The Double te Amsterdam en Vereniging van Eigenaars Ondersplitsing Gebouw The Double te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Voorstel t.b.v. de algemene ledenvergadering dd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003.

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003. \ t, VERENGNG VAN EGENAARS,S-GRAVENLAND TE RJSWJK HUSHOUDELJK REGLEMENT Vastgesteld in de ledenvergadering ',.d.d. 22mei 2003. T L i Algemeen l 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars-bewoners

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE VvE Stradivarius huishoudelijk reglement - goedgekeurd ALV 26 april 2011 blad 1 van 6 ARTIKEL 1 - DOEL 1.1 De vergadering

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Groenhoven te Amsterdam

Vereniging van Eigenaars Groenhoven te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement " Groenhoven " werd verschillende malen herschreven en goedgekeurd door de Bewonersraad. De eerste versie is van 21 april 1977, daarop volgden versies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Artikel 1 Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het volgende te hebben gelezen, te kennen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem. (Abe Lenstrahof 2 132)

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem. (Abe Lenstrahof 2 132) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem (Abe Lenstrahof 2 132) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete 1 2 1 SPLITSINGSAKTE VERSUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT... 4 1.1 Het reglement... 4 1.2 Uitleg en toepassing van het huishoudelijk reglement...

Nadere informatie

1.2 Definities Onder de in dit reglement genoemde begrippen wordt hetzelfde verstaan als hetgeen in het Reglement van Splitsing is genoemd.

1.2 Definities Onder de in dit reglement genoemde begrippen wordt hetzelfde verstaan als hetgeen in het Reglement van Splitsing is genoemd. Langheckweg 26 6468 EL Kerkrade 045 5352000 (T) 045 5352525 (F) www.bovens-bouwadvies.nl info@bovens-bouwadvies.nl VvE Eisenhowerstraat 385/552 (blok IV) Huishoudelijk Reglement 1. Inleiding 1.1 Algemeen

Nadere informatie

* HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN

* HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN WD/versie 1.1/06-13/huish.reglement * INHOUDSOPGAVE * Inleiding 1. ALGEMEEN 1.1. Bewonersparticipatie 1.2. Naleving van de regels 1.3. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIEF Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT 79-245 Deppenbroekstraat 45-59 Enschede INHOUD Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 - Inhoudsopgave - art. 01. Definities - art. 02. Wijzigingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164

HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164 HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164 1 Algemeen Dit huurdersreglement maakt onverkort deel uit van alle af te sluiten huurcontracten behorende bij alle ruimten die deel uitmaken van ondernemerscentrum

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 ARTIKEL 1 1. Het huishoudelijk reglement omvat een aanvulling op de artikelen zoals omschreven in het reglement van Splitsing van eigendom

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie

Woon- en leefregels Eengezinswoningen

Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de Woningcorporatie, de Gemeente en de bewoners

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden INHOUD Inleiding pagina 3 Algemeen pagina 3 Administrateur pagina 3 Betalingen pagina 4 Toegang pagina 4 Overlast

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 Voorbeeld document. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 ALGEMEEN 1.1. Bezoekers Betreden van het Recreatieoord door bezoekers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemene regels Huishoudelijk Reglement Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie januari 2006, is dit Huishoudelijk Reglement van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. VvE Rozemarijnhof Amsterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. VvE Rozemarijnhof Amsterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Rozemarijnhof Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van het appartementencomplex genaamd Rozemarijnhof. Dit brengt met zich mee dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor

Nadere informatie

vereniging van eigenaars stadsvilla D Markenhoven HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding

vereniging van eigenaars stadsvilla D Markenhoven HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het Standaardreglement en het hierna volgende te hebben gelezen, te kennen en nauwgezet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

Prettig wonen, samen met buren... Zo gaat het goed!

Prettig wonen, samen met buren... Zo gaat het goed! Prettig wonen, samen met buren... Zo gaat het goed! 1 2 Woon- en leefregels In deze brochure vragen wij uw aandacht voor de meest belangrijke woon- en leefregels, zodat iedereen prettig kan wonen. Bezorg

Nadere informatie

Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp

Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp Parkreglement Campingpark Epe de Koekamp Dit reglement geldt voor alle gasten die op de camping verblijven. 1. Dit parkreglement geldt voor eigenaren, huurders, gebruikers en bezoekers van Campingpark

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (VVE) Kadehuis te Riedijkshaven Dordrecht 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars van het gebouw Aquamarin I, Aquamarin 1 t/m 82, te Weesp, kadastraal bekend gemeente Weesp als: sectie C complexaanduiding 1572-A appartementenindex

Nadere informatie

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar Vereniging van Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement appartementengebouw Parckstede Coornhertkade Alkmaar Bestemd voor alle bewoners eigenaars, huurders en gebruikers - van gebouw Parckstede, Coornhertkade

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie