Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars."

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van ondersplitsing, verleden op 10 maart 2003 ten overstaan van notaris Mr. J.A. van Burik te Cuijk. Het betreft in deze het registergoed kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie C, nummer 5510A appartementen index 1 en 2 eveneens aangeduid gebouw A, gesplitst in 88 appartementsrechten: 33 woonappartementen 51 parkeerplaatsen in de kelder 3 bedrijfsunits op de begane grond 1 portaal op de begane grond verder te noemen VvE t Loo I en II. Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Voor de duidelijkheid zijn in dit reglement ook zaken opgenomen die al in de ondersplitsingsakte zijn geregeld (en hier dus eigenlijk overbodig); in zulke gevallen wordt het betreffende artikel uit de ondersplitsingsakte genoemd. 1 Begrippen en werking artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. akten: de hoofdakte (Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 1992) en de akte van ondersplitsing. 2. appartement: het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van één der 33 woningen, met toebehoren, in het gebouw, zoals nader omschreven in de ondersplitsingsakte. 3. berging: elk bepaald gedeelte van het gebouw dat, blijkens aard en inrichting, bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt als bergruimte; hiermee worden dus bergingen in de kelder van het gebouw bedoeld, niet de inpandige bergingen in de woning. 4. commerciële ruimtes: de op de begane grond gelegen appartementen die bestemd zijn voor gebruik conform de bestemmingsvoorschriften van de gemeente. 5. parkeergarage: de parkeergarage mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van auto s en motorfietsen. 6. portaal op de begane grond: De op de begane grond gelegen toegang tot de dansschool. 7. bestuur: het bestuur van de vereniging, als bedoeld in hoofdakte art. 1.j, gevormd door één of meer bestuurders. 8. administratief beheerder: een, door de vergadering benoemde, beheerder van de vereniging, genoemd, overeenkomstig hoofdakte art bewoner: gebruiker; de term bewoner is gebruikt in die gevallen waarin het woord gebruiker tot misverstanden zou kunnen leiden. 10. eigenaar: de eigenaar(s) van een appartement, commerciële ruimte of parkeerplaats hoofdakte art. 1.c. 11. gebouw: het gehele Complex t Loo I en II, zoals nader omschreven in de akte van splitsing. 12. gebruiker: de daadwerkelijke gebruiker(s) van een appartement of commerciële ruimte, overeenkomstig de akten, art.1.g. Onder gebruikers wordt hier dus verstaan: zowel de eigenaars die Huishoudelijk Reglement VvE t Loo I en II 25 maart

2 hun appartement zelf gebruiken alsook ieder ander die tot het gebruik van het appartement (geheel of gedeeltelijk) is gerechtigd, zoals: de inwonende partner, kinderen, huisgenoten, huurders. 13. akte: de akte van ondersplitsing, van t Loo III en t Loo IV, waarin het Complex is gesplitst in 24 appartementsrechten. 14. vereniging: de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, overeenkomstig hoofdakte, art plaatsvervangend voorzitter: de plaatsvervangend voorzitter van (de vergadering van) de vereniging. 16. privé- gedeelte: de gedeelten van het gebouw die blijkens de akten zijn bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt: in het Complex t Loo I en II wordt hieronder verstaan: woning, berging, parkeerplaats en commerciële ruimtes. 17. vergadering: de gezamenlijke vergadering van de leden van de vereniging. 18. voorschotbijdrage: de door iedere eigenaar maandelijks verschuldigde bijdrage in de kosten van de vereniging waarvan hij lid is, ook wel servicekosten genoemd. 19. voorzitter: de voorzitter van de vereniging. 20. woning: elk bepaald gedeelte van het gebouw dat, blijkens zijn aard en inrichting, bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden bewoond. artikel 2 Dit is het huishoudelijk reglement van de vereniging (hoofdakte, art.44). Dit houdt onder meer in dat dit huishoudelijk reglement slechts kan worden gewijzigd of aangevuld indien de vereniging met zulke wijzigingen of aanvullingen instemt (hoofdakte, art ). artikel 3 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing op iedere gebruiker, eigenaar of anderszins, van (een gedeelte van) een appartement, een commerciële ruimte en of parkeerplaats van het gebouw. 2 Bestuur en Vergadering artikel 4 1. Voor de vereniging benoemt de vergadering van de vereniging een voorzitter. Deze benoeming geldt voor onbepaalde tijd. Deze voorzitter kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen (hoofdakte, art. 33.5). artikel 5 De voorzitter leidt de vergadering; bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter. Als zowel voorzitter als plaatsvervangend voorzitter afwezig zijn, voorziet de vergadering zelf in haar leiding (hoofdakte, art. 33.6). artikel 6 1. De vergadering benoemt een bestuur. Dit bestuur zal bestaan uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee extra leden alsmede een vertegenwoordiger van de commerciële ruimtes namens t Loo I. 2. De leden van het bestuur worden voor onbepaalde tijd benoemd. Om de twee jaar zal aan de hand van een rooster van aftreden een nieuw lid worden gekozen. Het rooster treedt inwerking twee jaar na oprichting van de vereniging. Aftredende leden zijn herkiesbaar. 3. Het bestuur houdt namens de vergadering toezicht op de handelingen van de administratief beheerder. 4. Het bestuur heeft geen andere bevoegdheid dan het uitvoeren van de haar door de vergadering opgedragen taken en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de vergadering. Huishoudelijk Reglement VvE t Loo I en II 25 maart

3 5. Het bestuur treedt niet in de bevoegdheden van de kascommissie. artikel 7 1. De vergadering benoemt het bestuur van de vereniging. Deze benoeming geldt voor onbepaalde tijd. Het bestuur kan te alle tijde door de vergadering worden ontslagen (hoofdakte, art.41.2). 3 Beheer en Administratie artikel 8 1. Op de naam van de vereniging beheert de administratief beheerder een bankrekening ten behoeve van de lopende inkomsten en uitgaven. 2. Op naam van de vereniging beheert de administratief beheerder een rentedragende spaarrekening ten behoeve van de reservefondsen. 3. Voor de vereniging stel de administratief beheerder een jaarrekening en een begroting op, die vervolgens ter goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd. artikel 9 1. De toerekening van inkomsten en uitgaven voor de vereniging vindt plaats volgens het hierover in de akten bepaalde. 2. Iedere eigenaar is zijn/haar bijdrage in de kosten van de vereniging verschuldigd waarvan hij lid is. Huishoudelijk Reglement VvE t Loo I en II 25 maart

4 artikel De vergadering machtigt de voorzitter en de administratief beheerder tot het verrichten van financiële handelingen die volgens de begroting zijn voorzien, voor zover deze niet zijn voorzien tot een bedrag van 2.500, Voor transacties die het bedrag van 2.500,00 te boven gaan behoeft de voorzitter en de administratief beheerder de toestemming van de vergadering. artikel 11 Jaarlijks benoemt de vergadering een kascommissie van twee leden om, na afloop van het lopende boekjaar, de exploitatierekening en de balans te controleren en te toetsen aan de begroting van dat jaar. Voor zover mogelijk controleert de kascommissie ook de doelmatigheid van het financiële beheer van de administratief beheerder. De kascommissie brengt schriftelijk verslag uit aan de vergadering. artikel 12 De maandelijkse voorschotbedragen moeten vooruit, dat is, vóór de eerste van de betreffende maand, worden overgemaakt, door middel van overboeking op de bankrekening van de vereniging waarvan de eigenaar lid is. 4 Besluitvorming artikel 13 Een besluit van de vereniging kan voor gewone gevallen genomen worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen (½ + 1). (Dit vloeit voort uit de hoofdakte art. 34,35,37.1). artikel 14 De kleuren van het buitenschilderwerk van het hele gebouw worden bepaald door de vergadering. 5 Gemeenschappelijke Gedeelten en Zaken Veel van de hier behandelde zaken zijn ook vastgelegd in de artikelen 11 t/m 14 en 16 van de hoofdakte. artikel 15 Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten of op de gevels van de woonappartementen: 1. reclame-aanduidingen, uithangborden en dergelijke aan te brengen. Dit met uitzondering van de 4 commerciële appartementsrechten op de begane grond. 2. privé-eigendommen te plaatsen, aan te brengen of te stallen, noch langdurig noch tijdelijk, waaronder begrepen rijwielen, kinderwagens. 3. aftakkingen van leidingen voor privé-gebruik aan te brengen. 4. muziekinstrumenten of apparaten voor geluidsweergave te gebruiken. 5. huisvuilzakken, afval, oud papier en dergelijke achter te laten, anders dan de uitdrukkelijk daarvoor bestemde containers. 6. grof huisvuil achter te laten of in de hiervoor niet bestemde containers te deponeren. 7. ongewenste post, al dan niet geadresseerd (reclame)drukwerk en dergelijke achter te laten, bijvoorbeeld bij de brievenbussen of in de lift. Huishoudelijk Reglement VvE t Loo I en II 25 maart

5 artikel 16 De eigenaars en gebruikers dienen ervoor te zorgen dat orde en netheid in de gemeenschappelijke ruimten wordt gehandhaafd. Iedere gebruiker is gehouden een door hem veroorzaakte verontreiniging zelf op te ruimen. Hij blijft ook aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoekers. artikel 17 De administratief beheerder draagt er zorg voor dat de naam van de feitelijke bewoner van iedere woning op het belpaneel bij de hoofdingang wordt vermeld, op de door de bewoner gewenste wijze. Het zelf aanbrengen van wijzigingen hierin is niet toegestaan. artikel 18 De bedoeling van dit artikel is te voorkomen dat ongewenste personen het gebouw betreden; dit is van groot belang voor de veiligheid van alle woningen en hun gebruikers. 1. De gebruikers dienen hun bezoekers erop te wijzen dat zij bij het betreden en verlaten van het gebouw de toegangsdeur tot het gebouw steeds achter zich dienen te sluiten. Dit geldt zowel voor de hoofdingang als voor de neveningangen. 2. Als er aangebeld wordt via de huistelefoon dient men er zich van te overtuigen dat men het aangemelde bezoek inderdaad wenst te ontvangen, alvorens men de toegangsdeur opent. 3. Bij het passeren van de toegangsdeur mag men nimmer tegelijkertijd een onbekende bezoeker toelaten; ook bezoekers dienen hierop te worden geattendeerd. artikel 19 De gebruikers zijn verplicht het plaatsen van steigerwerk en andere noodzakelijke voorzieningen voor reiniging en onderhoud van gevels en ramen toe te staan. artikel 20 De toegang tot de ruimten voor de service-installatie, het dak, etc. van het gebouw is verboden. Alleen de administratief beheerder, de voorzitter, het technisch onderhoudspersoneel, alsmede door hen gemachtigden hebben hier toegang. 6 Privé-gedeelten en zaken artikel 21 Iedere gebruiker is verplicht zijn privé-gedeelte behoorlijk te onderhouden (hoofdakte art.18.1). Huishoudelijk Reglement VvE t Loo I en II 25 maart

6 artikel Het is niet toegestaan geluiden voort te brengen, door middel van muziekinstrumenten, apparaten voor geluidsweergave, of op welke andere wijze dan ook, zodanig dat dit aan een andere bewoner overlast bezorgt. 2. Apparatuur die hinderlijke geluiden kan veroorzaken, dient voldoende geïsoleerd te worden opgesteld ten opzichte van wanden, vloeren en dergelijke. (Dit geldt voor, bijvoorbeeld radio- en televisietoestellen, maar ook voor klokken, wasmachines, vaatwassers en dergelijke). 3. In uitzondering op het eerste lid mogen werkzaamheden die, naar hun aard onvermijdelijk, storende geluiden voortbrengen zoals boren, kloppen of timmeren, worden uitgevoerd, uitsluitend tussen tien uur s ochtends en tien uur s avonds, maar niet op algemeen erkende zon- en feestdagen. artikel Vloerbedekkingen die bij het belopen ervan met hard schoeisel geluidsoverlast in andere woningen kunnen veroorzaken, zoals parket- en tegelvloeren mogen alleen op zodanige wijze worden aangebracht, dat de isolatie-index voor contactgeluid - de zogenaamde ICO-index - met meer dan 10 db wordt verbeterd; deze verbetering moet zijn te beoordelen op basis van de norm NEN 1070 of NEN 5077/5079, en moet zijn uitgedrukt in een verbetering van de ICO-index door een betonvloer met de betreffende vloerbedekking te beleggen. 2. Voor de ruimtes op de begane grond van het gebouw geldt het in vorige lid bepaalde onverminderd met betrekking tot de naastgelegen ruimtes. 3. Alvorens een vloerbedekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel te laten aanbrengen behoeft de gebruiker schriftelijke toestemming van het bestuur. Het bestuur zal deze toestemming slechts dan verlenen als de gebruiker een schriftelijke verklaring van de leverancier overlegt waaruit blijkt dat de leverancier er voor instaat dat de vloerbedekking zal voldoen aan de in het lid gestelde eisen. 4. De in de vorige drie leden gestelde voorwaarden zijn niet van toepassing op de vloeren van de toiletruimte, de badkamer en de inpandige berging van de woning. 5. Overigens is het zeker raadzaam om, op een harde vloerbedekking zoals hierboven bedoeld, zoveel mogelijk gebruik te maken van schoeisel met zachte zolen en van vilt onder de poten van meubilair; dit geeft extra bescherming tegen geluidsoverlast (en tegen slijtage). ( Dit is een aanbeveling, geen verplichting). artikel 24 Elektrische apparaten dienen ten behoeve van radio en televisie te zijn ontstoord. artikel 25 Het is niet toegestaan afzuigkappen of afvoeren van (was) droogmachines aan te sluiten op kanalen die hiervoor niet zijn bestemd. Afzuigkappen mogen slechts zijn voorzien van een (d.m.v. een motor) geforceerde luchtafvoer indien dit niet op technische bezwaren stuit en dit geen hinder of overlast voor de overige gebruikers geeft (hoofdakte art. 17.6). artikel 26 Het is niet toegestaan in de woning een bedrijf te vestigen of een beroep uit te oefenen. artikel De huurders mogen slechts die huisdieren houden die geen gevaar opleveren voor de andere gebruikers en die binnen de woning kunnen worden gehuisvest; niet op de terrassen, balkons of in de bergingen. 2. De gebruikers moeten ervoor zorgdragen dat huisdieren aan anderen generlei hinder of overlast bezorgen en het gebouw niet beschadigen of verontreinigen. 3. Huisdieren mogen niet verblijven in de gemeenschappelijke ruimten. Huishoudelijk Reglement VvE t Loo I en II 25 maart

7 artikel 28 Het is verboden op enerlei plaats in het gebouw voorradig te hebben, anders dan voor eigen huishoudelijk gebruik: licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en materialen die tezamen of in verbinding met andere stoffen of materialen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners of voor de veiligheid van het gebouw en de zich daarin bevindende eigendommen. artikel Het aanbrengen van zonneschermen is toegestaan. Dit mogen zowel zogenaamde uitvalzonneschermen als zogenaamde knikarm zonneschermen zijn. In het ronde gedeelte mogen alleen screens worden toegepast. 2. Het aanbrengen van zogenaamde screen-zonweringen is toegestaan voor alle ramen van een woning. 3. De kleuren van alle uitwendige aangebrachte zonweringen moeten gelijk zijn aan de door de vergadering vastgestelde kleuren. De administratief beheerder beschikt over nummers en monsters van deze kleuren. 4. Alle uitwendige aangebrachte zonweringen moeten van deugdelijke kwaliteit zijn en mogen geen overlast veroorzaken. artikel 30 Op de waterleiding aangesloten apparaten, zoals wasmachines en vaatwasmachines, moeten zijn voorzien van een zogenaamde aqua-stop. artikel 31 Het is niet toegestaan: 1. reclameborden, uithangborden, rolluiken, schotelantennes e.d. aan te brengen; 2. wasgoed aan de buitenzijde van het gebouw of zichtbaar op de buitenzijde van de balkons te hangen; 3. afval of andere zaken van de balkons of uit de ramen te gooien; 4. bergingen voor enig ander doel te gebruiken dan voor het bewaren van goederen; 5. fietsen tegen het gebouw of in de gemeenschappelijke ruimten te stallen; deze dienen in de bergingen te worden geplaatst. Bezoekers mogen hun fiets niet binnen het complex stallen. 7 Slotbepalingen artikel 32 Voor alle voorkomende gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de akten niet voorzien, neemt de vergadering een beslissing. artikel Iedere eigenaar en iedere gebruiker is verplicht de bepalingen van dit huishoudelijk reglement na te leven. Iedere eigenaar en iedere gebruiker is verplicht een verklaring te tekenen die inhoudt dat hij de bepalingen van dit reglement zal naleven. 2. Het niet ondertekenen van de in het vorige lid genoemde verklaring ontslaat betrokkene niet van zijn uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen. 3. Bij overtreding van een bepaling van dit huishoudelijk reglement door een eigenaar of gebruiker, zal de administratief beheerder betrokkene schriftelijk waarschuwen en hem/haar wijzen op de overtreding (hoofdakte, art. 29.1); hierbij zal de administratief beheerder hem/haar tevens opdragen de bepalingen van het reglement alsnog na te leven. 4. Voor zover nodig is het bestuur bevoegd de naleving van de bepalingen van dit reglement in en buiten rechte af te dwingen en alle hieruit voortvloeiende kosten op de overtreder te verhalen, onverminderd Huishoudelijk Reglement VvE t Loo I en II 25 maart

8 het recht van het bestuur de overtreder een boete op te leggen (hoofdakte, art 29.2) en onverminderd de gehoudenheid van de betrokkene tot vergoeding van uit de overtreding voortvloeiende schade. artikel Bij verhuur is de eigenaar verplicht in de huurovereenkomst een bepaling op te nemen dat de huurder(s) zich verplichten de bepalingen uit het huishoudelijk reglement na te leven. 2. Een eigenaar die zijn privé-gedeelte aan anderen in gebruik geeft dient het bestuur hiervan op de hoogte te stellen en de namen en voorletters van de feitelijke gebruikers/huurders aan de administratief beheerder door te geven. 3. Bij ingebruikgeving van een privé-gedeelte aan een ander blijft de eigenaar aansprakelijk voor uit de akten voortvloeiende verplichting (hoofdakte art. 24.5). 4. Ten aanzien van overtredingen van dit huishoudelijk reglement geldt evenals voor overtredingen van het algemeen reglement het bepaalde in art. 29 van het algemeen reglement, waarin is bepaald dat de overtreder gehouden is tot vergoeding van de schade, terwijl de bestuurder hem tevens een waarschuwing kan toezenden, waarna de vergadering hem een geldboete van maximaal 500,00 per dag kan opleggen bij volharding van de overtreding. Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de vergadering van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gehouden te Cuijk op 25 maart Huishoudelijk Reglement VvE t Loo I en II 25 maart

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement VvE Neerstraat 109 t/m 191 te s-hertogenbosch Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Toegang en orde... 4 3 Geluidshinder... 5 4 Energie... 6 5 Huisdieren... 7 6 Gebruik gemeenschappelijke ruimten... 8 7 Gebruik

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

VvE Flatgebouw Schalkeroord 98 tot en met 144 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VvE Flatgebouw Schalkeroord 98 tot en met 144 HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pagina 2 van 6 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Schalkeroord 98 tot en met 144 REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen in dit (later te noemen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars appartementencomplex Quattro Inhoud Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 Blad 5 Blad 6 Voorblad Artikel 01. Algemeen Artikel 02. Gemeenschappelijke delen Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemene regels Huishoudelijk Reglement Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie januari 2006, is dit Huishoudelijk Reglement van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van eigenaars Abel Tasman, Meer en Oever Blok 1, Amsterdam Versie 1.2 Inleiding In de notariële leveringsakte van elke eigenaar is verwezen naar de akte van splitsing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004.

Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004. Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004. INHOUD Huisregels Artikel 1 - Algemene bepalingen Artikel 2 - Algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren.

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren. Huishoudelijk reglement Vereniging van eigenaars Velpsche Veste V Prinses Maximastraat 12 t/m 84 (even nummers) te Velp Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de

Nadere informatie

Residence Wisseloord

Residence Wisseloord correspondentieadres: Postbus 13633, 2501 EP Den Haag I e-mail: wisseloord@vbrem.n1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEWONERS Beheerder VB Real Estate Management B.V. I Postbus 13633, 2501 EP Den Haag I

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.E. APPARTEMENTENGEBOUWEN d AMELANDER KAAP VERSIE:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.E. APPARTEMENTENGEBOUWEN d AMELANDER KAAP VERSIE: HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.E. APPARTEMENTENGEBOUWEN d AMELANDER KAAP VERSIE: 14-03-2015 Begrippen: AvS: Akte van Splitsing in appartementsrechten op 5 december 1986, gepasseerd bij Mr. J. Prins, notaris

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Palace-app II, Gevers Deynootweg 832 t/m 966-A (Wilhelmina Staete) VvE Palace-app III, Gevers Deynootweg 994 t/m 1128-A (Emma Staete) VvE Auto-opstelplaatsen Palacegebouw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Inleiding: Het huishoudelijk reglement is een praktische aanvulling op en nader uitwerking van de betreffende bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (boek

Nadere informatie

HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN TE NIJMEGEN

HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN TE NIJMEGEN HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN 313-359 TE NIJMEGEN Voor u ligt het Huishoudelijk Reglement (H.R.) waarin opgenomen een uittreksel van diverse bepalingen en/of regelingen uit het Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Rijksweg 70 tot en met 86 te Duiven, (even nummers)

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Rijksweg 70 tot en met 86 te Duiven, (even nummers) Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte aangaande splitsing in appartementsrechten van 10 oktober 2008; plaatselijk bekend als Rijksweg

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Inleiding De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de huurovereenkomst tussen huurder

Nadere informatie

Overlegsessie met Bewoners over een nieuw Huishoudelijk Reglement t Raveleyn. 6 september 2017

Overlegsessie met Bewoners over een nieuw Huishoudelijk Reglement t Raveleyn. 6 september 2017 Overlegsessie met Bewoners over een nieuw Huishoudelijk Reglement t Raveleyn 6 september 2017 Bestuur van t Raveleyn krijgt hulp van Werkgroep / Commissie 2017 Eigenaars van de vier VvE s zijn de beslissers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Uden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Uden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Uden Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Residentie Rijnsigt

Huishoudelijk Reglement. Residentie Rijnsigt Huishoudelijk Reglement Residentie Inhoudsopgave Artikel 1 Inleiding... 3 Artikel 2 Definities... 3 Artikel 3 Algemene Bepalingen... 3 Artikel 4 Gebruik gemeenschappelijke gedeelten en zaken... 4 Artikel

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. ======================= HUISHOUDELIJK REGLEMENT =======================

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in appartementsrechten;

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars woningen Bazuinlaan 3 tot en met 145 te Rijswijk.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars woningen Bazuinlaan 3 tot en met 145 te Rijswijk. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars woningen Bazuinlaan 3 tot en met 145 te Rijswijk. Algemeen 1. Dit reglement dient ter aanvulling van het gestelde in de voor dit complex verleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT S t i c h t i n g H u i s v e s t i n g V r e d e w o l d

HUISHOUDELIJK REGLEMENT S t i c h t i n g H u i s v e s t i n g V r e d e w o l d Artikel 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT S t i c h t i n g H u i s v e s t i n g V r e d e w o l d Inleiding 1. Onder Vredewold Wonen wordt verstaan: de corporatie Stichting Huisvesting Vredewold. 2. Dit reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

ONTWERP 11 juli PV ONDERSPLITSING LIGPLAATSEN

ONTWERP 11 juli PV ONDERSPLITSING LIGPLAATSEN 2018.010100.01.PV ONTWERP Blad 1. 11 juli 2018 ONDERSPLITSING LIGPLAATSEN Heden, @, verscheen voor mij, @mr. Matthieu Gerben Kroese, notaris te Zoetermeer: @ te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Madridplantsoen 1-191, betreffende:

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Madridplantsoen 1-191, betreffende: Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Madridplantsoen 1-191, betreffende: Apartementen Madridplantsoen 1 t/m 191 (oneven); en Parkeerplaatsen Madridplantsoen genummerd M1 t/m M19 te Haarlem

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIEF Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT 79-245 Deppenbroekstraat 45-59 Enschede INHOUD Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 - Inhoudsopgave - art. 01. Definities - art. 02. Wijzigingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 127/01 5 februari 2010 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen in dit huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ook van toepassing op gebruikers/huurders) Appartementencomplex Kersengaarde 2-272 (even) te Voorburg en de bijbehorende parkeergarage. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Van Eigenaars (VVE) Hof 2 Markenhoven

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Van Eigenaars (VVE) Hof 2 Markenhoven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Van Eigenaars (VVE) Hof 2 Markenhoven VASTGESTELD OP DE LEDENVERGADERING VAN 22 DECEMBER 1999 en gewijzigd in de ledenvergadering van 6 juli 2012 (artikel 3.6

Nadere informatie

Zijn bestaande rechten van huurders voldoende gewaarborgd als er straks alleen nog gemengde complexen zijn?

Zijn bestaande rechten van huurders voldoende gewaarborgd als er straks alleen nog gemengde complexen zijn? Zijn bestaande rechten van huurders voldoende gewaarborgd als er straks alleen nog gemengde complexen zijn? Netteke Bybau, Aedes Alard Schuurhuis, Portaal Zijn bestaande rechten van huurders voldoende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN Toscadreef en Othellodreef HUISHOUDELIJK REGLEMENT juli 2017 Inhoud Artikel 1 Inleiding reglement... 3 Artikel 2 Gemeenschappelijke gedeelten... 3 Artikel 3 Privé gedeelten...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VVE De Höfte Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 t/m 232 f te Borne

Huishoudelijk Reglement VVE De Höfte Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 t/m 232 f te Borne 1 Huishoudelijk Reglement VVE De Höfte Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 t/m 232 f te Borne Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. Dit reglement

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Dit reglement geldt voor alle eigenaren en gebruikers (waaronder huurders) van privé gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het appartementengebouw Residence Montana,

Nadere informatie

VvE Noorderbaken te Hoogvliet

VvE Noorderbaken te Hoogvliet VvE Noorderbaken te Hoogvliet Huishoudelijk Reglement I Inleiding De VvE Noorderbaken (vereniging) is opgericht door de Stichting Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers (de woningcorporatie) bij Akte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS HUYS TWICKELO TE HENGELO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO Algemeen Artikel 1. 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a) Het Modelreglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT (Als vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2005, met aanvullingen van besluiten uit volgende Algemene ledenvergaderingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding : Dit huishoudelijk reglement bevat regelgeving ter aanvulling op hetgeen reeds geregeld is in de statuten van de vereniging en het reglement van splitsing van eigendom

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle

Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle Begrippen VvE: Bestuur: ALV: Beheerder: Eigenaar: RvS: HR: Vereniging van Eigenaren Woningen Maagjesbolwerk te Zwolle het bestuur van de VvE de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Insulinde

Huishoudelijk reglement Insulinde INLEIDING Dit huishoudelijk reglement bevat regels voor eigenaren en gebruikers alsmede voor bezoekers van het appartementengebouw Insulinde voor het gebruik van de privégedeelten, de orde van de vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008)

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Artikel 1: Algemene regels Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest Inleiding: Het huishoudelijk reglement is een praktische aanvulling op en nadere uitwerking van de betreffende

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren De Oude Scheepswerf REGLEMENT IN GEBRUIK GEVEN PRIVÉ-GEDEELTE

Vereniging van eigenaren De Oude Scheepswerf REGLEMENT IN GEBRUIK GEVEN PRIVÉ-GEDEELTE REGLEMENT IN GEBRUIK GEVEN PRIVÉ-GEDEELTE Bevoegdheid appartementseigenaar Op grond van de wet (artikel 5:120 BW) is een appartementseigenaar bevoegd het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van eigenaars Bungalowpark Het Fonteinbos

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van eigenaars Bungalowpark Het Fonteinbos Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van eigenaars Bungalowpark Het Fonteinbos. 2.012 Artikel 1. Nakomen voorschriften en verordeningen overheid. De leden houden zich aan de voorschriften en de verordeningen

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie: 05-2011 Status: Definitief Datum: 17 mei 2011 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Voor zover niet anders vermeld, geldt dit reglement voor alle eigenaren en gebruikers van privé gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016 Artikel 1. Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken: De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE VvE Stradivarius huishoudelijk reglement - goedgekeurd ALV 26 april 2011 blad 1 van 6 ARTIKEL 1 - DOEL 1.1 De vergadering

Nadere informatie