Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke ruimten Artikel 4. Gebruik privé ruimtes Artikel 5. Hinderlijk geluid Artikel 6. Dieren Artikel 7. Overig Artikel 8. Bestuur Artikel 9. Kascommissie Artikel 10. Dak en opbouw serres Artikel 11. Slotbepaling

2 Artikel 1. Algemene Bepalingen 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement dient als een nadere uitwerking van Ondersplitsing in appartementsrechten Gebouw Brederode & Mercurius van 6 maart In dit reglement wordt met eigenaars steeds alle bewoners en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. 1.3 Het Bestuur (of een vertegenwoordiging van het bestuur) kan te allen tijde controleren of de bewoners voldoen aan hun verplichtingen. 1.4 Waar Bestuur staat, dient te worden gelezen de administrateur", of het bestuur van de Vereniging van eigenaars Brederode & Mercurius. 1.5 Waar in dit reglement gesproken wordt over de vergadering, wordt bedoeld de algemene ledenvergadering van de Vereniging van eigenaars. Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw 2.1 De eigenaars zijn gehouden om de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde gedeelten van het gebouw te gebruiken overeenkomstig het gebruik zoals dat in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement is omschreven en zoals dat door de bestuurder is aangewezen. Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke ruimten 3.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9 van de splitsingsakte wordt onder gemeenschappelijke ruimten/gedeelten verstaan: die gedeelten van het complex, en de daarbij behorende grond, die blijkens de akte van splitsing niet bestemd zijn of worden om als privé-gedeelte te gebruiken. 3.2 In de hal, de trappenhuizen en alle overige gemeenschappelijke ruimten, is het niet toegestaan (motor)rijwielen of andere voertuigen en/of voorwerpen te plaatsen, anders dan in de daarvoor specifiek bestemde gedeelten. 3.3 Het is niet toegestaan met gemotoriseerde voertuigen door de entree of in de lift te gaan. Breng deze via de onderbouwingang naar de berging. 3.4 a. Het is niet toegestaan huisvuil of andere afvalstoffen, al dan niet tijdelijk, te bewaren of op te slaan buiten de appartementen; 3.4 b. Huisvuil moet overeenkomstig de geldende regels van de Gemeente Amsterdam worden aangeboden; 3.4 c. Het is niet toegestaan grof vuil in de container en/of in de containerruimte te deponeren. Eigenaars of huurders moeten zelf voor afvoer van grof vuil zorg dragen. 3.5 Het is niet toegestaan in of op de tot het gebouwencomplex behorende gemeenschappelijke ruimten activiteiten e.d. te beoefenen die overlast bezorgen, dit ter beoordeling van het bestuur. 3.6 De eigenaren/gebruikers mogen gemeenschappelijke ruimten niet bevuilen. Indien dit toch gebeurt, moet de betrokken eigenaar/gebruiker de ruimte op eigen kosten (laten) reinigen. Is dit niet binnen 24 uur gebeurd dan kan het bestuur hiertoe aan derden opdracht geven voor rekening van de betrokken eigenaar/gebruiker. pagina 2 van 6

3 3.7 Het bestuur verzorgt de tenaamstelling op de beltableaus, brievenbusunits, deuren e.d. Het bestuur bepaalt het type naamplaatje, lettertype en kleur. N.B. brievenbussen Mercurius samen met Morgenster, Brederode samen met Barbesteijn. 3.8 In brievenbussen aangetroffen drukwerk, al of niet gewenst, mag niet in de hal of in de trappenhuizen worden gedeponeerd, noch in enige andere algemene ruimte. 3.9 Voor het plaatsen c.q. bevestigen c.q. ophangen van voorwerpen in de hal is toestemming van het bestuur noodzakelijk Eigenaars, die met toestemming van de vergadering voorwerpen hebben geplaatst, gelegd, bevestigd of opgehangen in gemeenschappelijke ruimten, zijn verplicht de grond- en muurvlakken waarop of waartegen die voorwerpen zich bevinden, zelf schoon te maken en te houden, en waar naar het oordeel van de bestuurder nodig, in goede staat van onderhoud te houden In de gemeenschappelijke ruimten, de liften inbegrepen, is het verboden te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken Het is niet toegestaan welk voorwerp dan ook te plaatsen of achter te laten in de gemeenschappelijke ruimten a Het is niet toegestaan enige activiteit, zoals feestjes, barbecues, enz. te ontplooien in de gemeenschappelijke ruimtes, zonder toestemming van de VVE 3.13 b Het is niet toegestaan te voetballen, rolschaatsen, skaten, skateboarden, skeeleren enzovoorts in de gemeenschappelijke ruimten en de lift Het blokkeren van liften of de goede werking daarvan is verboden. Het gebruik voor andere doeleinden dan personenvervoer is niet toegestaan, dit met uitzondering van huisraad en klein materiaal. Het in de lift aangegeven toegestane maximale gewicht mag niet worden overschreden De eigenaar/gebruiker van een appartement mag geen reclameaanduidingen, affiches en dergelijke aanbrengen in de gemeenschappelijke ruimten en tegen de buitenmuur 3.16 Het is niet toegestaan om energie te betrekken van de gemeenschappelijke energievoorzieningen voor niet gemeenschappelijk gebruik. Artikel 4. Gebruik privé ruimtes 4.1 Een harde vloerbedekking is slechts toegestaan indien de contactgeluidsisolatie van de vloer (inclusief de vloerbedekking) aantoonbaar minimaal Ico 1 = + 10 db. (volgens NEN 5077 van 1991) is. 4.2 Zoals beschreven in de splitsingsakte is voor elke wijziging van de buitengevel van het gebouw (zowel m.b.t. de gemeenschappelijke- als privé-gedeelten) de schriftelijke toestemming vereist van de bestuurder. Hieronder wordt tevens verstaan het aanbrengen van zonneschermen, rolluiken, (open)haarden e.d. Bovenstaande geldt eveneens voor het bekleden en/of schilderen van terrassen en balkons binnen de privé-gedeelten. De bestuurder legt de gegeven toestemmingen schriftelijk vast onder eventueel daaraan te verbinden voorwaarden. Dit alles om de unieke façade te handhaven in de oorspronkelijke staat van oplevering. 1 Index voor contactgeluidisolatie (Ico) pagina 3 van 6

4 4.3 Het is niet toegestaan antennes of schotels te plaatsen op of aan te brengen aan balkons, daken of gevels, dan wel te plaatsen in gemeenschappelijke ruimten. 4.4 Het is niet toegestaan bloembakken aan de buitenzijde van de balkons te hangen, vanwege veiligheid en wateroverlast. De bloembakken op de balkons mogen niet boven het balustradehekwerk uitkomen. 4.5 Elektrisch barbecueën op de terrassen en balkons is alleen toegestaan onder voorwaarde dat: a. Medebewoners hiervan geen hinder ondervinden; b. Het op een veilige wijze gebeurt. 4.6 Was- en beddengoed e.d. mag slechts op het balkon binnen het balustradehekwerk op- of uitgehangen worden. 4.7 Het kloppen of uitslaan van kleedjes, lopers, matten, tafellakens e.d. is buiten de balkons niet toegestaan. 4.8 Ter voorkoming van overlast en verontreiniging door vogels is het niet toegestaan vogels vanaf een raam en/of de balkons, te voederen of voederbakken te plaatsen. 4.9 In verband met het aantrekken van ongedierte is het niet toegestaan etenswaren over het balkon of de galerij te gooien U dient uw waterafvoer van balkon en galerij bladvrij te houden In privé-gedeelten mogen geen gevaarlijke stoffen bewaard en/of gebruikt worden, anders dan bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik Tijdens de wintermaanden mogen de verwarmingselementen niet worden afgesloten. Bij vorst moeten de bewoners zodanige voorzorgsmaatregelen treffen, dat de waterleiding en eventueel de verwarmingsinstallatie niet kan bevriezen. De eigenaar is aansprakelijk voor schade ontstaan door bevriezing Bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld tijdens vakanties, verdient het aanbeveling het bestuur mededeling te doen van het tijdelijk adres en daarbij te vermelden wie in noodgevallen het appartement kan en mag betreden De eigenaar draagt er zorg voor dat de tot zijn appartement behorende brievenbus tijdig wordt geleegd Zoals vermeld in de splitsingsakte is de eigenaar van een appartement hoofdelijk aansprakelijk (met de gebruiker daarvan) voor alle schade, die wordt aangericht en voor boeten, welke worden verbeurd door de gebruiker. De eigenaar/gebruiker is eveneens aansprakelijk voor schaden aangericht en boetes verbeurd door bij hem/haar inwonende of verblijf houdende personen. Artikel 5. Hinderlijk geluid 5.1 Het is niet toegestaan geluid te produceren waar medebewoners hinder van ondervinden, tussen 22:00 uur en 8:00 uur. 5.2 Werkzaamheden of bezigheden met gebruik van lawaai veroorzakende gereedschappen mogen uitsluitend tussen 8:00 uur en 21:00 uur worden uitgevoerd; pagina 4 van 6

5 5.3 Bewoners dienen in het algemeen, doch in het bijzonder na 22:00 uur er voor zorg te dragen, dat noch zijzelf, noch hun gasten bij aankomst of vertrek geluidshinder voor de naaste omgeving veroorzaken. Dit geldt ook gedurende verblijf in gemeenschappelijke ruimten en met name op de galerijen, het binnenterrein en in de trappenhuizen. 5.4 Indien een eigenaar/gebruiker muziek maakt / muziekles geeft, dan dient hij/zij zodanige maatregelen te treffen dat omwonenden daarvan geen enkele hinder ondervinden Artikel 6. Dieren 6.1 Huisdieren dienen in alle gemeenschappelijke gedeelten, met inbegrip van de cour, altijd onder begeleiding en aangelijnd te zijn. 6.2 Het uitlaten van huisdieren van zowel eigenaars als bezoekers, is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimtes, in de parkeergarages, of op de cour. 6.3 Indien een huisdier per ongeluk een behoefte doet in de onder de punten 1 en 2 bedoelde gedeelten moet de eigenaar/begeleider van het huisdier dit direct opruimen. 6.4 Huisdieren mogen op welke wijze dan ook de overige bewoners geen overlast bezorgen. Artikel 7. Overig 7.1 Voor nieuwe leden wordt een entreegeld geheven van 150, a Zoals vermeld in de splitsingsakte artikel 29: bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van het reglement of het huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding of niet nakoming. 7.2 b Indien de betrokkene niet binnen een maand gevolg geeft aan de waarschuwing kan het bestuur hem een boete opleggen van 100 euro per dag. 7.3 Servicekosten moeten bij vooruitbetaling in de eerste week van de maand zijn voldaan door storting op een postrekening resp. bankrekening ten name van de vereniging van eigenaren, bij voorkeur door het verlenen van een machtiging voor automatische incasso. De hoogte van de servicekosten wordt jaarlijks, tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. 7.4 Indien gebreken in en aan het gebouw worden geconstateerd, dienen deze onverwijld te worden gemeld bij het bestuur. Artikel 8. Bestuur 8.1 Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden. 8.2 Bestuursleden worden door de vergadering benoemd. 8.3 Het bestuur vergadert zo vaak als het dit nodig acht, doch minimaal twee maal per jaar. 8.4 Het bestuur is bevoegd voor buiten het onderhoud vallende doeleinden spoedeisende uitgaven te doen zie artikel 41.5 van de splitsingsakte. pagina 5 van 6

6 Artikel 9. Kascommissie 9.1 De vergadering benoemt jaarlijks, voorafgaande aan het komende boekjaar, een kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie is verantwoording verschuldigd aan de vergadering. 9.2 De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee leden. 9.3 Het bestuur is verplicht de kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas- en bankstukken te tonen en inzage te geven in de boeken en bescheiden van de vereniging. 9.4 De kascontrolecommissie houdt toezicht op het financiële beheer van de administrateur, controleert en beoordeelt de jaarrekening, voorziet deze van commentaar en adviseert de vergadering over de goedkeuring van deze stukken. Voorts adviseert de kascontrolecommissie over het verlenen door de vergadering van decharge aan het bestuur. Artikel 10. Dak en opbouw serres 10.1 Alle kosten van onderhoud en herstel van de dakconstructie met betrekking tot de serre opbouw en dakdoorvoeren zijn voor kosten van de eigenaars van de appartementen Westerdok 532 (bouwnummer 12.44) en Westerdok 530 (bouwnummer 12.43). De VVE is slechts verantwoordelijk voor onderhoud en/of vernieuwing van betonnen dakranden en opstanden, balkons, periferie hekwerken, de gemeenschappelijke afvoerbuizen en de voor gemeenschappelijke afvoer van hemelwater bedoelde goten, welke zich op en/of aan het betreffende dak bevinden, doch niet voor de goten en/of afvoerpijpen welke zijn bevestigd aan de serreopbouw In geval van verkoop van de appartementen verplichten de eigenaars genoemd in artikel 10.1 zich deze overeenkomst op te laten nemen in de verkoopakte zodat VVE gevrijwaard blijft van alle kosten van onderhoud en herstel die betrekking op serre opbouw en doorvoer naar dak. Artikel 11. Slotbepaling In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement of het reglement van splitsing niet voorziet, beslist de vergadering van de eigenaren. Aldus vastgesteld in de vergadering van eigenaren d.d en ondertekend door voorzitter van de vergadering. pagina 6 van 6

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994 1 HUSHOUDELJK REGLEMENT VERENGNG VAN EGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD N DE ALGEMENE LEDENVERGADERNG VAN 9 ME 1994 Algemeen Dit reglement bevat de huishoudelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Artikel 1 Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het volgende te hebben gelezen, te kennen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

vereniging van eigenaars stadsvilla D Markenhoven HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding

vereniging van eigenaars stadsvilla D Markenhoven HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het Standaardreglement en het hierna volgende te hebben gelezen, te kennen en nauwgezet

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding Inleiding Het met meerdere huishoudens wonen in één gebouw, waar de bewoners gebruik moeten maken van dezelfde deuren, hallen en gangen, vereist dat de bewoners meer rekening met elkaar moeten houden dan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (VVE) Kadehuis te Riedijkshaven Dordrecht 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Voorwoord Doel van dit reglement is om het woongenot ten opzichte van elkaar zo groot mogelijk te maken. Dit reglement wordt door het bestuur aan iedere eigenaar verstrekt, zodat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Definities: Bestuurder Voor de definitie wordt verwezen naar het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten d.d. januari 1992. Bestuur Het Bestuur wordt driejaarlijks benoemd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie: 05-2011 Status: Definitief Datum: 17 mei 2011 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Palace-app 1, Gevers Deynootweg 676 t/m 780 (Juliana Staete) VvE Palace-app II, Gevers Deynootweg 832 t/m 966-A (Wilhelmina Staete) VvE Palace-app 111, Gevers Deynootweg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Gebouw The Double te Amsterdam en Vereniging van Eigenaars Ondersplitsing Gebouw The Double te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Voorstel t.b.v. de algemene ledenvergadering dd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars

Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "RESIDENTIE PARKZICHT, LANGSWATER 801 T/M 917" te AMSTERDAM Behorende bij de akte van splitsing in appartementsrechten, welke op 05-01-2000 werd gepasseerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete 1 2 1 SPLITSINGSAKTE VERSUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT... 4 1.1 Het reglement... 4 1.2 Uitleg en toepassing van het huishoudelijk reglement...

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE '-Pc VvE Woningen nieuwbouw te ROTTERDAM Struysenburcht Aan de leden van de Vereniging KOPIE VOOR ADMINISTRATIE Rijswijk, 14 november 2008 07294 Geachte leden, Zoals besproken in de ledenvergadering van

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Van de Vereniging van Eigenaren Henriette Roland Holstlaan 1 t/m 79 (oneven nummers) en de garages onder no. 75 e t/m h, j t/m q, te Rijswik (Zuid Holland), gevestigd te Rijswijk

Nadere informatie

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren.

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren. Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Argonweg 32 postadres: Schone van Boskoopgaarde 69 3812 RB AMERSFOORT 3824 AC AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 Email: boxxamersfoort@gmail.com KVK nr.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het gezamenlijk bewonen door een aantal huishoudens van een appartementencomplex veronderstelt een aantal regels,die in acht moeten worden genomen om onderling een goede

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam

Huishoudelijk Reglement. VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam Huishoudelijk Reglement VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam 1 Inhoudopgave Artikel 1: Doelstelling... 3 Artikel 2: Algemene zaken... 3 Artikel 3: Gebruik Gemeenschappelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW: De Kameleon te Soest OPGERICHT, 11 juni 2007 Versie: 1.02 Aangenomen op 17 maart 2010 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pagina INHOUDSOPGAVE 2 en 3 INLEIDING 4 ALGEMENE

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. ======================= HUISHOUDELIJK REGLEMENT =======================

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT (Als vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2005, met aanvullingen van besluiten uit volgende Algemene ledenvergaderingen

Nadere informatie

Uitgangspunt is het respectvol met elkaar kunnen leven en wonen. In het huishoudelijk reglement staan hiervoor richtlijnen.

Uitgangspunt is het respectvol met elkaar kunnen leven en wonen. In het huishoudelijk reglement staan hiervoor richtlijnen. Inleiding. Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de Beheervereniging Mariastichting (hierna: Beheervereniging) voor de bewoners en de bezoekers van dit complex. Uitgangspunt is het respectvol met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 ARTIKEL 1 1. Het huishoudelijk reglement omvat een aanvulling op de artikelen zoals omschreven in het reglement van Splitsing van eigendom

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK BIJ OVERTREDINGEN

PLAN VAN AANPAK BIJ OVERTREDINGEN PLAN VAN AANPAK BIJ OVERTREDINGEN Voordat bestuurders zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie bij een Vereniging van Eigenaars (VvE) of voordat beheerders een besluit nemen over het maken van

Nadere informatie

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg WELKOMSTMAP CEDERFLAT TILBURG. INHOUD : 1. Inhoud 2. Welkomstbrief 3. Informatie V.V.E. algemeen 4. Huishoudelijk reglement 5. Aanvraagformulier naamplaatje

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008)

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Artikel 1: Algemene regels Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VVE De Höfte Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 t/m 232 f te Borne

Huishoudelijk Reglement VVE De Höfte Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 t/m 232 f te Borne 1 Huishoudelijk Reglement VVE De Höfte Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 t/m 232 f te Borne Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. Dit reglement

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Het plaatsen van planten, voorwerpen en/of tuinmeubelen op het dakterras is niet toegestaan.

Het plaatsen van planten, voorwerpen en/of tuinmeubelen op het dakterras is niet toegestaan. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars PARKFLAT ZUIDERHOUT Goedgekeurd bij stemming van 7 juni 2003 met aanpassing (art. 7 lid 6) van 17 mei 2010, met aanpassing (art. 6 lid 3) van 28 april 2011

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Vereniging van Eigenaren Ravelijn 2004

Huishoudelijk Reglement. Vereniging van Eigenaren Ravelijn 2004 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaren Ravelijn 2004 Inhoudsopgave INLEIDING ARTIKEL 1. BEGRIPSVERDUIDELIJKING 4 1.1 VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE) 4 1.2 ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 4 1.3

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden INHOUD Inleiding pagina 3 Algemeen pagina 3 Administrateur pagina 3 Betalingen pagina 4 Toegang pagina 4 Overlast

Nadere informatie

Tools voor leefbaarheid en wangedrag

Tools voor leefbaarheid en wangedrag Tools voor leefbaarheid en wangedrag Paul Steinmann, Vestia Royle Dijksma, Kjenning Woningcorporatie Brusselproof Geen sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen boven 33.000 Regeerakkoord VVD/CDA

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Trompstaete

Vereniging van Eigenaren Trompstaete Vereniging van eigenaars WoZoCo te Maarn handelende onder de naam: Vereniging van Eigenaren Trompstaete Huishoudelijk reglement Dit reglement bevat regels van huishoudelijke aard voor de eigenaren, huurders

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

1.2 Definities Onder de in dit reglement genoemde begrippen wordt hetzelfde verstaan als hetgeen in het Reglement van Splitsing is genoemd.

1.2 Definities Onder de in dit reglement genoemde begrippen wordt hetzelfde verstaan als hetgeen in het Reglement van Splitsing is genoemd. Langheckweg 26 6468 EL Kerkrade 045 5352000 (T) 045 5352525 (F) www.bovens-bouwadvies.nl info@bovens-bouwadvies.nl VvE Eisenhowerstraat 385/552 (blok IV) Huishoudelijk Reglement 1. Inleiding 1.1 Algemeen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN QUATRE MAINS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN QUATRE MAINS VERENIGING VAN EIGENAREN QUATRE MAINS Enschede, 7 november 2000 Pagina 1 Artikel 1 Definities In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: A akte : de akte van splitsing in appartementsrechten,

Nadere informatie

HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164

HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164 HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164 1 Algemeen Dit huurdersreglement maakt onverkort deel uit van alle af te sluiten huurcontracten behorende bij alle ruimten die deel uitmaken van ondernemerscentrum

Nadere informatie

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003.

\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003. \ t, VERENGNG VAN EGENAARS,S-GRAVENLAND TE RJSWJK HUSHOUDELJK REGLEMENT Vastgesteld in de ledenvergadering ',.d.d. 22mei 2003. T L i Algemeen l 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars-bewoners

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars van Noordmolenwerf 15 tot en met 157 (oneven nummers) en 161 Van Auteur W.A.L.M. Chaulet (Vz) B.S. van der Laan Versie 1.2 Datum 30 december 2015

Nadere informatie

Concept Huishoudelijk reglement VvE1

Concept Huishoudelijk reglement VvE1 Concept Huishoudelijk reglement VvE1 Vereniging van Eigenaren : Recreatiecomplex De Oude Boomgaard Begripsomschrijvingen Administrateur Appartementsrecht ALV Bestuur Bezoeker Breukdeel BW Eigenaar Gebruiker

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. VERENIGING VAN EIGENAARS FLATGEBOUW BLAAKtNIEUWSTRAAT TE ROTIERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. VERENIGING VAN EIGENAARS FLATGEBOUW BLAAKtNIEUWSTRAAT TE ROTIERDAM Pagina 1van 5 D - 4 FEB, 200S HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS FLATGEBOUW BLAAKtNIEUWSTRAAT TE ROTIERDAM I. INLEIDING In het huishoudelijk reglement (HR) zijn opgenomen enkele belangrijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN APPARTEMENTSRECHTEN WINKELSAVONINGEN MEIS^LD 4 T/M 165 TE VELDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN APPARTEMENTSRECHTEN WINKELSAVONINGEN MEIS^LD 4 T/M 165 TE VELDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN APPARTEMENTSRECHTEN WINKELSAVONINGEN MEIS^LD 4 T/M 165 TE VELDHOVEN VERENIGING VAN EIGENAREN APPARTEMENTSRECHTEN WINKELS MEIVELD 4 T/M 11,72 T/M

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Dit reglement geldt voor alle eigenaren en gebruikers (waaronder huurders) van privé gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten van

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

Kopersnotitie inzake de Handelskade

Kopersnotitie inzake de Handelskade Kopersnotitie inzake de Handelskade Aan de Waal in Nijmegen heeft BPD Ontwikkeling B.V. ( BPD ) het project de Handelskade ontwikkeld. Omdat de Handelskade bestaat uit 9 gebouwen, een stallingsgarage en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

In het hiernavolgende hebben de begrippen de betekenis zoals omschreven in de definities onder artikel 1 van het reglement in de Akte van Splitsing.

In het hiernavolgende hebben de begrippen de betekenis zoals omschreven in de definities onder artikel 1 van het reglement in de Akte van Splitsing. Pag. 1 / 12 Huishoudelijk Reglement VVE Schuttersveld Vastgesteld 22 november 30 december 2011 (Met wijzigingen als voorgesteld door de ALV op 22 november 2011voorstel ALV) Dit is het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Zijn bestaande rechten van huurders voldoende gewaarborgd als er straks alleen nog gemengde complexen zijn?

Zijn bestaande rechten van huurders voldoende gewaarborgd als er straks alleen nog gemengde complexen zijn? Zijn bestaande rechten van huurders voldoende gewaarborgd als er straks alleen nog gemengde complexen zijn? Netteke Bybau, Aedes Alard Schuurhuis, Portaal Zijn bestaande rechten van huurders voldoende

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren Havenborghe Huishoudelijk reglement

Vereniging van eigenaren Havenborghe Huishoudelijk reglement 1 Artikel 1 Naam, zetel, duur en doel De vereniging van eigenaars draagt de naam : Vereniging van eigenaars, appartementen gebouw Havenborghe Hoogeweg 113 t / m 155 te Scheemda, nader te noemen V.v.E.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam 1 - Algemeen Dit huishoudelijk reglement geldt voor de gebruikers/ huurders van de Voorwerf. Het huishoudelijk reglement wordt ieder half jaar aangepast.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN VAN APPARTEMENTEN VAN < >

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN VAN APPARTEMENTEN VAN < > HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN VAN APPARTEMENTEN VAN < > Model Januari 2012 Begrippen In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder: Reglement van splitsing: zoals opgenomen

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW DE HOLLANDSCHE MEESTER GEVESTIGD TE ALKMAAR (NADER TE NOEMEN VVE JAN STEEN ). Huishoudelijk Reglement

VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW DE HOLLANDSCHE MEESTER GEVESTIGD TE ALKMAAR (NADER TE NOEMEN VVE JAN STEEN ). Huishoudelijk Reglement VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW DE HOLLANDSCHE MEESTER GEVESTIGD TE ALKMAAR (NADER TE NOEMEN VVE JAN STEEN ). Huishoudelijk Reglement Dit Huishoudelijk Reglement (als bedoeld in artikel 44

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Inhoud. Woningstichting Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam www.rochdale.nl

Inhoud. Woningstichting Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam www.rochdale.nl Algemene woonregels Inhoud Woonregels 3 Toestemming vragen 3 Geluidsoverlast 3 Schotelantennes 4 Gebruik algemene ruimten 4 Huisvuil 5 Huisdieren 5 Duiven 5 Privétuinen en gemeenschappelijke tuinen 6 Dit

Nadere informatie

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen vermeld, zoals deze gelden voor de bewoners in het gebouw van de Stichting aan de Vondellaan 77 te

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW EINSTEINDREEF

VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW EINSTEINDREEF VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENGEBOUW EINSTEINDREEF Huishoudelijk reglement Einsteindreef In een dusdanig groot appartementencomplex als het gebouw aan de Einsteindreef en Humberdreef, met een gemengde

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst.

Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst. Huishoudelijk Reglement Meanderflat Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst. Verzocht wordt dit Reglement aandachtig door te lezen teneinde een goede samenwoning

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Oostermeent, Deelplan Boulevard I

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Oostermeent, Deelplan Boulevard I Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Oostermeent, Deelplan Boulevard I Gevestigd aan de Zomerkade 306 t/m 352 te Huizen. Opgericht 13 Mei 1985 in de "Boerderij" te Huizen. Huizen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOCCOUR HOOFDSPLITSING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOCCOUR HOOFDSPLITSING DEFINITIES: Splitsingsakte: De splitsingsakte van de (Hoofd)vereniging van Eigenaars van het complex VOC Cour, gelegen aan de Westerdoksdijk te Amsterdam ('de Vereniging'). Complex: Alle gebouwen, gemeenschappelijke

Nadere informatie