Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem Heselaarstraat, de Johan Hofmanstraat, de Ferdinant Spitstraat en de J. S. Ruppertstraat. Dit brengt met zich mee dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen appartement, maar dat u ook medeverantwoordelijk bent voor het in goede en representatieve staat houden van het gehele gebouw. De gebruikers van het gebouw moeten zich ervan bewust zijn dat het dicht opeen wonen makkelijk aanleiding kan geven tot overlast. Dit reglement vormt een geheel met de splitsingsakte Appartementsrechten Korianderhof d.d De Algemene ruimten 1.1 Veranderingen aan te brengen in de gemeenschappelijke ruimten en/of zaken toe te voegen of weg te nemen, denk aan schilderijen, reclameborden en andere versierselen, het parkeren en/of neerzetten van voorwerpen of zaken in de gemeenschappelijke ruimten, zoals (brom)fietsen, motoren of andersoortige voertuigen, kinderwagens, huishoudelijk afval, plantenbakken etc.. Het plaatsen van (brom)fietsen en of andere voertuigen dienen te geschieden in de daarvoor bestemde boxen en op andere daarvoor bestemde parkeerplaatsen, Het is een eigenaar van een parkeerplaats wel toegestaan fietsen of motoren op de eigen parkeerplaats te stallen, 1.3 huishoudelijk afval buiten de daarvoor door de gemeentelijke dienst reiniging vastgestelde tijd, of op een andere dan de aangewezen plaats neer te zetten. Het huishoudelijk afval dient deugdelijk verpakt te zijn en het is niet toegestaan grofvuil, bouwafval en/of chemisch afval te deponeren anders dan na overleg met de dienst stadsreiniging ( of zie Afvalwijzer te verkrijgen bij stadsdeel), 1.4 een huisdier te laten verblijven in de gemeenschappelijke ruimten dan wel buitenruimten. Een huisdier dient binnen het complex en vlak daaromheen aangelijnd te zijn, 1.5 te barbecuen d.m.v. open vuur in de gemeenschappelijke ruimten dan wel balkons, 10/8/10 Huishoudelijk Regelement VvE Korianderhof, Amsterdam page 1 of 6

2 1.6 in de brievenbussen aangetroffen en niet gewenst drukwerk en dergelijke in de gemeenschappelijke ruimten (trappenhuis of hal) achter te laten, 1.7 te roken in de gemeenschappelijke ruimten en 1.8 het dak te betreden. 1.9 de parkeergarage te gebruiken als speelterrein, voor bijvoorbeeld balspellen, skaten, etc. 2. Privé ruimten 2.1 wasgoed, kleden, lopers e.d. buiten het eigen appartementsrecht te hangen c.q. schoongemaakt te worden. Zij mogen geen overlast naar derden veroorzaken. 2.2 bouwkundige voorzieningen/aanpassingen aan het gebouw te doen plaatsvinden voor de installatie van bijvoorbeeld openhaarden met een afvoerkanaal naar buiten, 2.3 aan de buitenkant van de privé ruimten de daarop aangebrachte kleuren te verwijderen en/of te veranderen. Dit houdt in dat de buitenmuren en bakons/serres en de daarbij behorende ramen en deuren in de origineel aangebrachte kleur moeten blijven, tenzij de vergadering tot andere kleurkeuze heeft besloten, 2.4 Met uitzondering van de ééngezinswoningen mogen in de privé bergruimten geen elektrische apparaten worden aangesloten. 2.5 het is uitdrukkelijk niet toegestaan om schotelantennes aan de gevel van het gebouw te bevestigen, 2.6 geluidsoverlast te veroorzaken. Geluidsoverlast als gevolg van het gebruik van boor- en schuurmachines, was- en droogmachines, etc. dient strikt beperkt te blijven en mag beslist niet voorkomen tussen uur en uur van maandag tot en met vrijdag en tussen uur en uur op zaterdag en zon- en feestdagen. Geluidsoverlast door huisdieren, radio, televisie etc. dienen bij de politie gemeld te worden, 2.7 voor het aanbrengen voor een harde vloer, zoals parket, hout, laminaat, steen of marmer verwijzen wij u naar bijlage 1, 2.8 te barbecuen d.m.v. open vuur op de balkons, het gebruik van een elektrische barbecue is wel toegestaan en 2.9 aan de buitenzijde van het privé gedeelte naamborden, reclame, zonwering, en dergelijke aan te brengen. Zonwering mag enkel in overeenstemming met het bestuur worden aangebracht. Deze screens kunnen besteld worden in overleg met het bestuur. Zie ook de offerte. 10/8/10 Huishoudelijk Regelement VvE Korianderhof, Amsterdam page 2 of 6

3 3. Koop, verkoop en in gebruik geven van het appartements recht 3.1 Het appartement anders te gebruiken dan voor bewoning. Het uitoefenen van een bedrijf in het appartementen complex is slechts toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt binnen het complex en het de overig bewoners niet stoort, 3.2 het appartementrecht in gebruik te geven zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. Indien de eigenaar zonder toestemming van het bestuur het appartement in gebruik geeft kan er een boete van 1.000,- per maand worden opgelegd. De gebruiker is te allen tijde verplicht zich te houden aan de statuten en het HR. Mocht de gebruiker in overtreding zijn, kan het bestuur de eigenaar een boete geven 250 euro per gebeurtenis of dan wel per dag, zolang de overtreding voortduurt (zie ook bijlage 2). 4. Rolluiken en screens 4.1 In afwijking van artikel 22 lid 2 van de splitsingsakte is het voor de houders van appartementen in de woontoren toegestaan om rolluiken aan te brengen in de kleur RAL In afwijking van artikel 22 lid 2 van de splitsingsakte is het voor de houders van appartementen in de woontoren toegestaan om screens aan te brengen in de kleur RAL 7063 met een omhulsel in de kleur RAL Diverse bepalingen 5.1 Het bestuur is gemachtigd zonder toestemming van de ledenvergadering uitgaven te doen tot een bedrag van 1000,- ten behoeve van of in het belang van de VVE. Hiervan zal per jaar verantwoording worden afgelegd tijdens de vergadering. 5.2 In verband met inflatie en daadwerkelijke uitgaven zal de maandelijkse bijdrage per jaar opnieuw berekend worden en daardoor kunnen wijzigen. Voorafgaand aan het nieuwe boekjaar krijgt het bestuur mandaat van de vergadering om de maandelijkse bijdrage per 1 januari, in samenspraak met de beheerder aan te passen. Deze verhoging zal nimmer meer mogen zijn dan 10% ten opzichte van de lopende begroting. 10/8/10 Huishoudelijk Regelement VvE Korianderhof, Amsterdam page 3 of 6

4 6. Overig 6.1 De eigenaars/gebruikers dienen er gezamenlijk zoveel mogelijk toe bij te dragen dat de gemeenschappelijke ruimte schoon en netjes wordt gehouden. 6.2 Daar waar dit reglement geen uitsluitsel kan bieden, zal het bestuur een beslissing nemen naar redelijkheid en billijkheid. 6.3 Daar waar de leden zich niet houden aan het reglement, zal het bestuur passende maatregelen nemen en de eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de veroorzaker komen. Voor overtredingen zie bijlage 2. Voor alle vragen en/of opmerking kan de eigenaar/bewoner zich richten tot het bestuur, te bereiken via 10/8/10 Huishoudelijk Regelement VvE Korianderhof, Amsterdam page 4 of 6

5 Bijlage 1 Harde vloerbedekking Privé ruimten 2 Voor het aanbrengen voor een harde vloer, zoals parket, hout, laminaat, steen of marmer verwijzen wij u naar bijlage 1. In aanvulling op artikel 17, lid 5: a. Het aanbrengen van harde vloerbedekking in de privé gedeelten, met uitzondering van de badkamer(s), de keuken(s), en de toiletruimte(n), is slechts toegestaan indien onder die vloerbedekking een dusdanig veerkrachtig materiaal is aangebracht dat een isolatie-index voor contactgeluiden (Ico) wordt bereikt van minimaal 10 db. De isolatie-index wordt bepaald volgens de norm NEN5077 Geluidswering in Gebouwen. De vloerconstructie dient als zwevende vloer dus geheel vrij van de bestaande betonvloer c.q. wandconstructie te worden uitgevoerd. Een uiterst zorgvuldige uitvoering (door een erkend bedrijf/deskundige) is hierbij een vereiste. b. Indien een van de eigenaars het vermoeden heeft dat een vloer of vloerbedekking van een aangrenzend privé gedeelte niet voldoet aan de norm zoals is vermeld in lid a, dan is deze eigenaar gerechtigd een geluidsonderzoek in te laten stellen. c. De eigenaar van het appartementsrecht recht gevende op het gebruik van het in lid b bedoelde aangrenzend privé gedeelte is gehouden om, zonder enig recht op schadevergoeding, medewerking te verlenen aan het laten plaatshebben van bedoeld geluidsonderzoek. d. Het geluidsonderzoek dient door een erkend onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. Het bestuur zal, in overleg met betrokken partijen, het onderzoeksbureau aanwijzen. e. De kosten van het geluidsonderzoek zijn voor rekening van de eigenaars op wiens verzoek het geluidsonderzoek wordt uitgevoerd, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de vloer of de vloerbedekking niet voldoet aan de in lid a gestelde norm. Alsdan zijn de kosten van het geluidsonderzoek voor rekening van de eigenaar van het appartementsrecht recht gevende op het gebruik van het privé gedeelte waarvan blijkt dat de vloer of vloerbedekking niet voldoet aan de in lid a gestelde norm. f. Indien uit het geluidsonderzoek mocht blijken dat de vloer of de vloerbedekking niet voldoet aan de in lid a gestelde norm, dan is de betreffende eigenaar gehouden om voor eigen rekening en risico dusdanige voorzieningen te treffen dat de vloer alsnog aan de bedoelde norm voldoet. g. Indien het niet mogelijk blijkt om passende voorzieningen te treffen zoals bedoeld onder f, dan is de desbetreffende eigenaar gehouden om voor eigen rekening en risico de vloer of vloerbedekking te verwijderen. h. De uitvoering van dit artikel vindt plaats zonder enige rechterlijke tussenkomst. 10/8/10 Huishoudelijk Regelement VvE Korianderhof, Amsterdam page 5 of 6

6 Bijlage 2 Sanctiebeleid Overig Daar waar de leden zich niet houden aan het reglement, zal het bestuur passende maatregelen nemen en de eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de veroorzaker komen. Voor overtredingen zie bijlage 2. Het niet houden aan de gestelde regels van het huishoudelijk reglement kan leiden tot een sanctie. De boetes variëren en zullen door het bestuur worden vastgesteld. Bij het vaststellen van de sanctie zullen factoren als aard en duur van de overtreding een belangrijke rol spelen. Een eenmaal vastgestelde sanctie zal voor een iedere volgende overtreder hetzelfde zijn. De lijst met vastgestelde sanctie per overtreding is op te vragen bij het bestuur. Na een overtreding volgt een drie stappen plan: 1. brief met vermelding van de aard van de overtreding en het verzoek om deze te beëindigen, 2. brief met ingebrekestelling betreffende punt 1 3. brief met laatste waarschuwing en bepaling van de boete bij niet opvolgen van de sommering. Het stappenplan als gevolg van harde vloerbedekking staat beschreven in bijlage 1. Voorbeelden van overtredingen met een indicatie van de boetes: stallen van goederen en/of voertuigen etc. 50,- per dag het illegale in gebruik geven van de woning per maand het plaatsen van schotels of andere voorwerpen zoals beschreven in art ,- per dag Alle in het HR genoemde bedragen zullen jaarlijks overeenkomstig het index gesteld door CBS (H.v.G. 2006) jaarlijks worden geïndexeerd. 10/8/10 Huishoudelijk Regelement VvE Korianderhof, Amsterdam page 6 of 6