\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003."

Transcriptie

1 \ t, VERENGNG VAN EGENAARS,S-GRAVENLAND TE RJSWJK HUSHOUDELJK REGLEMENT Vastgesteld in de ledenvergadering ',.d.d. 22mei 2003.

2 T L i Algemeen l 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars-bewoners en gebruikers van het gebouw 's-gravenland". Waar gesproken wordt van 'eigenaars'worden steeds alle bewoners en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Met het gebouw "'s-gravenland" wordt bedoeld het gebouw, grond en toebehoren gelegen aan de Generaal Spoorlaan en Professor Meijerslaan te Hijswijk, kadastraal bekend Gemeente Rijswijk sectie C, nr 1 182, en 1 192, alsmede de nummers A 1 t/m A 70. ' ln aanvulling op de Wet, het reglement van splitsíng van eigendom d.d, februari 1973 en de akte van splitsing van de VVE 's-gravenland d.d. 2E juni 1974, voorziet dit reglement, overeenkomstig artikel 28 van de Reglement van splitsing van eigendom (modelíebruari 1973), in de huishoudelijke regels welke gelden voor de eigenaren en gebruikers van het gebouw's-gravenland. Onder eigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot een appartementsrecht, als bedoeld in art 5:106 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek, Onder gebruiker wordt verstaan degene die het gebruik heeft als bedoeld in art 5:120 van het Burgerlijk Wetboek, Als in het volgende wordt gesproken van 'eigenaar' worden steeds alle bewoners en gebruikers van 's-gravenland bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, Als in het volgende wordt gesproken van 'Vergadering'wordt steeds bedoeld de vergadering van de Vereniging van Eigenaren in algemene of bijzondere zitting bijeen. Als in het volgende wordt gesproken van 'Bestuurder' wordt steeds het bestuur van de VVE bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven (NB de term bestuurder vervangt de oude term 'administrateur'). Als in het volgende wordt gesproken van 'CTHB' wordt steeds bedoeld de door de ledenvergadering ingestelde Commissie Technisch en Huishoudelijk Beheer, bestaande uit door de ledenvergadering aangewezen leden van de VVE.

3 2. Onder gemeenschappelijke gedeelten worden verstaan: die gedeelten van het gebouw, alsmede de daarbij behorende grond, die blijkens de akte van splitsing niet bestemd zijn oí worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. a Uitsluitend de bestuurder of gerechtigden, die door deze als zodanig zijn aangewezen, kunnen opdrachten verstrekken verband houdenae mèt net onderhoud van de algemene delen van het gebouw en/of onderdelen van het gebouw en de daarbíj behorende grond. 4. werkzaamheden aan en/of veranderingen van de installaties ten algemene nutte mogen uitsluitend geschieden in opdracht van het bestuur eà of de bestuurder. Toegang en orde 5. 6, De gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk voor eigenaars, hun gasten, onderhoudspersoneel en leveranciers. Het betreden van de dakàn is alleen toegestaan aan de bestuurder, de huismeester, leden van de CTHB of onderhoudsbedr'rjven die werken in opdracht van de bestuurder. De in- en uítgangen van het gebouw dienen altijd en onder alle omstandigheden vrijgehouden te worden. ledere eigenaar is gehouden zorg te dragen voor de orde en netheid in en om het gebouw. De eigenaars zijn over en weer verplicht elkaar niet te hinderen en dienen de medebewoners, hun gezinnen en bezoekers ongestoord gebruik te laten maken van de gemeenschappelrjke toe- en opgangen naar de woningen. Er dient op te worden toegezien dat de recreatiezaal, entree, liften, liíthallen, gangen, trappenhuizen, tuin, parkeerplaatsen en alle gemeenschappelijke delen van het gebouw niet onnodig en zeker niet als speelruimte gebruikt zullen worden, Getuidshinder 10. Het is niet toegestaan om, zowel in de privé- als in de gemeenschappelijke gedeelten, overlast in welke vorm dan ook te veroorzaken. Èet bespelen van muziekinstrumenten is slechts toegestaan wanneer deze niet buiten het appartement hoorbaar zijn.

4 11, Noodzakelijke werkzaamheden die geluidshinder veroorzaken zoals boren, zagen, schuren, timmeren, kloppen etc. dienen van maandag t/m vrijdag tussen 09,00 uur en uur te worden uitgevoerd, op zaterdag tussen uur en uur. Op zondag en erkende feestdagen is het niet toegestaan geluidshinder veroorzakende werkzaamheden uit te voeren. Evenmin is het toegestaan op zaterdagen en zon- en feestdagen te verhuizen. Energie 12; Het is verboden voor privé-gebruik energie te betrekken van de gemeenschappelijke energievoorzieningen, Bewoners die in hun berging een vrieskast/kist, koelkast of andere stroomverbruikende apparaten plaatsen, dienen dit direct aan de bestuurder te melden, onder vermelding van het type, volume en geschat verbruik van deze kast. Zij dienen jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van deze installatie aan de VVE te betalen. HuÍsdieren 'i ) 13. De eigenaars zijn verplicht te voorkomen dat hun huisdieren schade veroorzaken aan het gebouw alsmede schade berokkenen en/of overlast bezorgen aan personen die zich in het gebouw of op het omliggende terrein bevinden. Mocht door deze huisdieren verontreiniging in de gepeenschappelijke ruimten plaats vinden, dan is de eigenaar van het betreffende dier verplicht de verontreiniging onmiddellijk te verwijderen. 14. ln de gemeenschappelijke gedeelten dienen huisdieren aangelijnd te zijn. G eb ru ik g 15. e m een sch app el ijke ru imten Het is verboden voorwerpen van welke aard dan ook te plaatsen op andere dan daarvoor specifiek bestemde gedeelten (bijvoorbeeld: fietsen, bromfietsen, boodschappenwagens, vuilniszakken, oud papier, ètc.). Het stallen van (bromlfietsen is uitsluitend toegestaan'in de berging of de openbare weg. De fietsbeugels op het eigen terrein dienen vrij gehouden te worden voor bezoekers.

5 {- 16. Het is in de gemeenschappel'rjke ruimten niet toegestaan werkzaamheden te verrichten, welke vervuiling, stank of overlast kunnen veroorzaken. Ook is het roken in de algemene.ruimten niet toegestaan. 17. Het is verboden overbodig reclamemateriaal, kranten e.d. achter te laten in de gemeenschappelijke gedeelten. 18. Het aanbrengen van versieringen, enz. in de algemene ruimten is alleen toegestaan met instemming van de ledenvergadering. 19. Het is niet toegestaan andere dan de standaard naambordjes bij de bellen van de centrale entree aan te brengen' 2A.. De eigenaars dienen zich te.onthouden van het bevuilen van de gemeenschappelijke gedeelten" lndien zulks{!93)<[1esb]riedt dient de vervuiler zorg te dragen voor de reiniging of de reiniging op zijn kosten te laten plaatsvinden, lndien de vervuiler hieraan binnen 24 uur niet voldoet kan de bestuurder hiertoe aan derden opdracht geven, waarbij de kosten op de vervuiler zullen worden verhaald. Beschadigingen die, b'rjvoorbeeld tijdens verhuizingen, ontstaan dienen door de veroorzaker te worden hersteld c.q. betaald. 21. G Het vervoer van rijwielen en bromfietsen in de liften is niet toegestaan. ebruik p rivé-gedeelten 22. Het aanbrengen van harde vloeren is aan voorwaarden onderwoipen. Onder harde vloeren wordt verstaan o,a. parket, plavuizen, marmer, linoleum, kurk, laminaat, enz., Deze vloeren mogen alleen worden aangebracht wanneer er geen overlast voor de buren ontstaan, Het gebouw is voorzien van 'zwevende vloeren'. 23. Het is niet toegestaan afzuig- of wasemkappen die voorzien zijn van een motor, alsmede (keuken-) ventilatoren en wasdrogers aan te sluiten op het mechanische afzuigsysteem en de daarbij behorende kanalen. 2+, ln verband met vervuiling door meeuwen of andere vogels is voederen van dieren op en vanaf balkons, terrassen en vanuít de ramen niet toegestaan. Het is niet toegestaan broodkorsten en/of andere etensresten naar buiten te gooien.

6 25. Met het oog op de gewenste uniíormiteit is het slechts toegestaan buïtenzonweringen aan te brengen volgens het model en in de kleur(en) zoals deze door de ledenvergadering zijn vastgesteld. Het aanbrengen van rolluiken vereist de toestemming van de ledenvergadering. 26. De eigenaar is verplicht het plaatsen van steigerwerk t.b,v, van bijvoorbeeld reiníging en onderhoud van gevels en ruiten toe te staan. 27, Het is verboden de privé-gedeelten te gebruiken voor het opslaan Van gevaarlijke stoífen of daarin bezigheden uit te oefenen welke hinder of gevaar voor de andere eigenaars en of gebruïkers kunnen vefoorzaken' ln verband met het aangezicht van het gebouw is het niet toegestaan om;' * wasgoed buiten de balkons of de ramen te hangen; * schoielantennes, zendmasten, e.d. aan c'q. op het gebouw of de balkons te bevestigen (tenzij de vergadering hiervoor toestemming verleent); * het uiterlijk van de balkons op welke manier dan ook te veranderen, 29. Het is niet toegestaan bloembakken aari de buitenzijde van de balkons of de terrassen aan te brengen. Wanneer bakken aan de binnenzijde van de balkons of dakterrassen worden aangebracht mag het gewicht van de bak niet hoger zijn dan 30 kg. ln verband met beschadigingen verdient het aanbeveling kunststof haken te gebruiken. 30. Het is niet toegestaan in de daken of gevels doorvoeren aan te brengen voor, afzuigkappen, airco's, wasdrogers, enz., Het plaatsen van een openhaard is alleen toegestaan wanneer de ledenvergadering hiervoor toestemming verleent. 3i, De afvoer van huisvuil en dergelijke zal dienen te geschieden. overeenkomstig de geldende richtlijnen ter plaatse. Huisvuil en/of grofvuil mag door de eigenaar alleen maar worden opgeslagen in de ruimte waàrop hij uitsluitend het gebruiksrecht heeft. Vuilniszakken mogen op de daarvoor bestemde dagen 's-ochtends tussen 08.0O en uur in bij de woníng behorende lifthal worden geplaatst, Parkeerplaatsen gz, De parkeerplaatsen mogen uitstuitend worden gebruikt voor het stallen Van motorvoertuigen. Het is niet toegestaan op de parkeerplaatsen caravans, boten, irailers, enz. te stallen. Het is niet toegestaan op de

7 parkeerplaatsen werkzaamheden aan het motorvoertuig te verrichten (met uitzonderingvanrelatief kleineonderhoudswerkzaamheden). ' Tuínen, balkons 33.. De eigenaar van parterrewoning draagt zorg voor een deugdelijk onderhoud van zijn tuin df buite.nruimte. De eigenaren van de appartementen met balkons dragen zorg voor een goed onderhoud van hun balkon. Zij dienen regelmatig de afvoeren van hemelwater te reinigen {ter voorkoming van overlast in de ondergelegen appartementen). r- Overdracht van rechten 34, lndien de eigenaar zijn appartementsrecht geheel of gedeeltelijk vervreemd, dan wel op een andere wijze aan een derde ter besehikking stelt voor een periode langer dan 21 dagen, dan zal de eigenaar ervoor zorgdragen dat de verkrijger van dat recht de meest actuele versie van dit reglement ontvangt en zich verplicht dit te eerbiedigen. lndien de verkriiger de Nederlandse taal niet machtig is, dan zorgt de eigenaar voor eigen rekening voor een adequate vertaling van dit reglement. ln de overeenkomst tussen eigenaar en verkrijger worden dezelíde verplichtingen opgelegd aan de verkrijger. Aansprakelijkheid 35.1 Een eigenaar draagt er zorg voor dat hij voldoende tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd De eigenaar is aansprakelijk voor de gedragingen en nalatigheden van de persoon die gedeeltelijk in zijn rechten treedi, Huismeester 36 De huismeester is in dienst van de VVE, Het is hem níet toegestaan om gedurende zijn werkuren werkzaamheden in de privé-gedeelten te verrichten, De huismeester krijgt zijn aanwijzingen van de voorzitter c,q. de leden van de CTHB.

8 Voorschotbijdragen 37,1 De voorschotbijdragen dienen maandelijks bíj vooruitbetaling te worden overgemaakt naar de rekening van de VVE. De vervaldatum is steeds de eerste werkdag van de maand. Het afgeven van een volmacht tot automatische incasso wordt sterk aanbevolen Wanneer betaling niet tijdig heeft ' plaatsgevonden zal de betrefíende eigenaar een betalingsherinnering ontvangen. De hieraan verbonden kosten worden hem in rekening gebracht, 37.3 lndien op deze eerste aanmaning niet tijdig betaald wordt, ontvangt de betreífende eigenaar een.aangetekend schrijven waarin gesommeerd wordt binnen 14 dagen het openstaande bedrag te betalen. Ook de hieraan verbonden kosten worden de betreffende eigenaar in rekening gebracht. g7.4 Bl'rjÍt de betreífende eigenaar nog steeds in gebreke dan wordt de incasso; zonder nader bericht, overgedragen aan een incassobureau. Dit bureau is gerechtigd om, wanneer ook zij niet slaagt het betreffende bedrag te innen, een gerechtelijke procedure te starten en de (kanton)rechter te vragen de vordering aan de VVE toe te wijzen. Alle hieraan verbonden kosten (van bestuurder, incassobureau, griffiekosten, enz.) worden aan de betreífende eigenaar in rekening gebracht, 37.5 De bestuurder is bevoegd over de openstaande bedragen de wettelijke interest in rekening te brengen. Ballotage 38 Overeenkomstig het bepaalde in de akte van splitsing wordt door de vergadering de bevoegdheid tot het al dan niet geven van toestemming tot gebruik van een privé gedeelte, zoals neergelegd in de bepalingen van de het Reglement van Splitsing Annex l, gedelegeerd aan de voorzitter van de CïHB. Verbouwingen 39 Eigenaren/bewoners die bouwkundige veranderingen in het appartement willen aanbrengen dienen deze voor te leggen aan de bestuurder. Een en ander is nader uitgewerkt in bljlage 1 bij dit reglement.

9 Logeerkamers 40 Het gebouw beschikt over drie logeerkamers" Het beheer hiervan geschiedt door een of meerdere door de ledenvergadering hiervoor aan te wijzen leden, De voorwaarden en de pr'rjs voor het gebruik worden door de ledenvergadering vastgesteld. Recreatiezaal 41 De recreatiezaal mag onder voorwaarden worden gebruikt voor privé.,- bijeenkomst. Deze voorwaarden en de prijs voor het gebruik worden door de ledenvergadering vastgesteld. Verzoeken tot gebruik van deze recreatiezaal dienen aan de voorzitter van de CTHB gericht te worden. Slotbepalingen 42.1 ln alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of het reglement van splitsing niet voorziet, beslist de ledenvergadering. 42,2 lndien en voorzover een geschil ontstaat in verband met het appartementsrecht of hetgeen daarmee - in de ruimste zin van het woord - samenhangt, is uitsluitend de (kantonlrechter in het arrondissement's-gravenhage bevoegd van dat geschil kennis te nemen, 42,g Voor zover de eigenaar niet woonachtig is in de gemeente 's-gravenhage kiest hij aldaar domicilie. ln het voorkomende geval laat hij de Bestuurder weten naar welk adres correspondentie moet worden gezonden. Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d.22 mei Bijlage: notitie m.b.t. de procedure, geldend ingeval een bewoner in zijn/haar appartement bouwkundige veranderingen wil aanbrengen.

10 Vereniging van Eigenaars van flatgebouw 's-gravenland te R'ljsw'tjk. NOTTE m.b.t. de procedure, qeldend ilgeval een bewoner in ziin/haar appartement bouwkundiqe veranderinogn wil aanbrenqen. /i1t;' Alqemeen. 1,1 't'' - " n" 1' ' "' De art. 6 en 7 van het RvS stellen vast, dat het )óndertoe temming van de vergadering verboden is veranderingen uit te voeren, die al of niet rechtstreeks betrekking hebben op de gemeenschappelijke gedeelten en/of zaken. 1.2 Op grond van art, van het BvS, waarin is vastgesteld, dat de vereniging het beheer voert over de gemeenschappelijke gedeelten en zaken, kan de vergadering de gevraagde toestemming weigeren, dan wel daaraan voorlflaarden verbinden. 1.3 Deze notitie stelt, voor de gevallen waarin de bewoner bouwkundjge veranderingen aan zijn/haar appartement wil aanbrengen, een standaard procedure vast. Met deze procedure wordt beoogd, om het risico, dat de toestand van de algemene gedeelten en zaken van ons flatgebouw door dergelijke veranderingen nadelig zou worden beïnvloed, zo veel mogelijk te bespreken. 2. Procedurele-stappen, 2.1 De bewoner dient na te gaan in hoeverre de veranderingen goedkeuring behoeven van Bouw - en Woningtoezicht (B&WT). 2,2 Die veranderingen dienen door de betreffende bewoner eerst aan B&WT ter goedkeuring te worden voorgelegd. 2.3 Na de indiening bij B&WT dienen deze veranderingen, samen met alle eventuele andere voorgenomen veranderíngen, ook al is daarvoor geen toestemming nodig van B&WT vereist, ter verkrijging van toestemming van de vereniging, nauwkeurig gespecificeerd bij de administrateur te worden ingediend. 2.4 Uit een dergelijke aanvraag moet kunnen worden vastgesteld : of de voorgenomen veranderingen betrekking hebben op de gemeenschappelijke gedeelte en/of zaken en zo ja, voor welk(e) gedeelte(n) van de plannen dat geldt en voorts die bij a. bedoelde eventuele veranderinb. of het verantwoord is omgelet op de wijze, waarop die verandemede gen toe te staan, ringen qua ontwerp en uitvoering zijn gepland. g. t-0

11 2.5 g. Voor het aspect, bedoelt onder 2.4.a, geldt het volgende: De administrateur zal de aanvraag, met "geen bezwaar" geparafeerd, rechtstreeks aan de betreífende bewoner retourneren, als er naar zijn mening duidelijk geen emeenschappelijke gedeelten enlof zaken in het spel zijn, Ís de administrateur van mening, dat dat wel het geval is, of dat daarvoor twijfel bestaat dan zal de administrateur zijn mening m.b,t. het pt.2.4.a aan de betreffende bewoner meedelen, na overles met de CTHB. r h. ln dat laatste geval komt dus het aspect, bedoeld onder pt.2.4.b aan de orde. Dat betekent, dat de aanvraag om toestemming aan de vergadering zal moeten voorgelegd De betreífende bewoner zal daartoe tenminste 6 weken voor die vergadering alle informatie moeten verschaffen, die de administateur nodig heeft om, na overleq met de CTHB, de aanvraag om toestemming, vergezeld van een aàvies, t'rjdig aan alle bewoners te kunnen toesturen. l_l_

12 vereniging van Eigenaars van flatgebouw 's-gravenland te Rijswijk. AANWJZNGEN EN COMMENTAAR'YAN DF CTHB OP VERBOUWNGSVO-OR. SÏELLEN Blad 1 Aanwiizinqen Volgens art. 37 van het Reglement van Splitsing beslist de vengaderíng over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en zakeri. De vergadering kan derhalve besluiten nemen, die zij voor een goede uitvoering van dat beheer nodig acht. Algemeen geldt, dat voor alle veranderingen aan gemeenschappelijke ge-, deelten en/oí zaken de toestemmíng nodig is van de vergadering. ln voorkomende gevallen kan de administrateur, in overleg met'de daartoe door de vergadering gemachtigde Commissie Technisch en Huíshoudelijk Beheer (CTHB), een dergelijke toestemming verlenen. ( i Voor hieronder genoemde rubrieken 1, 3 t/m 5 is tevens de goedkeuring van Bouw en Woning Toezicht nodig, Betreffende gemeenschappelijke Aanwijzingen: gedeelten en zakenl 1. Dragende muren - voor woning-scheidende muren geldt: geen gaten en/of sleuven dieper en/of breder dan 2 cm. 2, Vloeren - Geen gaten en/of sleuven dieper dan de d.ek- en aíwerkvloeren, 3. Buitengevels incl. deuren en kozijnen 4. Balkonconstructies incl, borstweringen De isolatie t.b.v. de zwevende vloer dient intact te blijven. 5. Dakèn - Dakdekker van VVE inschakelen. Voor toezicht op ontwerp en uitvoering erkend onafhankelijk adviesbureau inschakelen.' - Bij open haard met gasblok tussenmeter paatsen. 6. Ventilatiekanalen - Geen nieuwe aansluitingen maken

13 7. C.V. installatie incl. verticale - ats pt, 6 strangen en privé-gedeelten, - huisinstallateur inschakelen waaraan slechts gewerkt kan buiten, het stoo kseizoen worden met uitbedrijfname - bij ptaatsing andere radiatoren van gem.sch.gedeelten Viterra BV tijdig op de hoogte stellen 8. Riolering/standleidingen - als pt Verticale strangen warm/ koudwater incl, afsluiters - als pt Elektriciteits-installatie - wijzigingen alleen met inachtname van de voorschriften van het energiebedrijf. ALGEMEEN GELDÏ, DAT, ALS GEVOLG VAN EEN VERBOUWNG, GEEN ONHE. DELJKE HNDER MAG ONTSÏAAN, ALS BEDOELD N AÉi <Tiö.1 Nïfu' HET REGLEMENT VAN SPLÏSNG. 1-3

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Palace-app 1, Gevers Deynootweg 676 t/m 780 (Juliana Staete) VvE Palace-app II, Gevers Deynootweg 832 t/m 966-A (Wilhelmina Staete) VvE Palace-app 111, Gevers Deynootweg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie: 05-2011 Status: Definitief Datum: 17 mei 2011 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ook van toepassing op gebruikers/huurders) Appartementencomplex Kersengaarde 2-272 (even) te Voorburg en de bijbehorende parkeergarage. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE '-Pc VvE Woningen nieuwbouw te ROTTERDAM Struysenburcht Aan de leden van de Vereniging KOPIE VOOR ADMINISTRATIE Rijswijk, 14 november 2008 07294 Geachte leden, Zoals besproken in de ledenvergadering van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS Dit huishoudelijk reglement is bedoeld voor alle bewoners van het appartementcomplex Ecodus aan de Ecodusweg te Delft en wordt u aangeboden door het bestuur van uw vereniging, correspondentieadres Ecodusweg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars van het gebouw Aquamarin I, Aquamarin 1 t/m 82, te Weesp, kadastraal bekend gemeente Weesp als: sectie C complexaanduiding 1572-A appartementenindex

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst.

Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst. Huishoudelijk Reglement Meanderflat Dit Huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen in de huurovereenkomst. Verzocht wordt dit Reglement aandachtig door te lezen teneinde een goede samenwoning

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. ======================= HUISHOUDELIJK REGLEMENT =======================

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIEF Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT 79-245 Deppenbroekstraat 45-59 Enschede INHOUD Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 - Inhoudsopgave - art. 01. Definities - art. 02. Wijzigingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemene regels Huishoudelijk Reglement Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie januari 2006, is dit Huishoudelijk Reglement van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Huishoudelijk reglement Dit huishoudelijk reglement is opgemaakt in overeenstemming met het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten en vormt een aanvulling op het reglement in de akte van algemene

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016 Artikel 1. Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken: De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Artikel 1 Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het volgende te hebben gelezen, te kennen

Nadere informatie

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren.

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren. Huishoudelijk reglement Vereniging van eigenaars Velpsche Veste V Prinses Maximastraat 12 t/m 84 (even nummers) te Velp Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de

Nadere informatie

HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN TE NIJMEGEN

HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN TE NIJMEGEN HUISREGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VOSSENLAAN 313-359 TE NIJMEGEN Voor u ligt het Huishoudelijk Reglement (H.R.) waarin opgenomen een uittreksel van diverse bepalingen en/of regelingen uit het Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle

Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle Begrippen VvE: Bestuur: ALV: Beheerder: Eigenaar: RvS: HR: Vereniging van Eigenaren Woningen Maagjesbolwerk te Zwolle het bestuur van de VvE de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden INHOUD Inleiding pagina 3 Algemeen pagina 3 Administrateur pagina 3 Betalingen pagina 4 Toegang pagina 4 Overlast

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Groenhoven te Amsterdam

Vereniging van Eigenaars Groenhoven te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement " Groenhoven " werd verschillende malen herschreven en goedgekeurd door de Bewonersraad. De eerste versie is van 21 april 1977, daarop volgden versies

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE VvE Stradivarius huishoudelijk reglement - goedgekeurd ALV 26 april 2011 blad 1 van 6 ARTIKEL 1 - DOEL 1.1 De vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars

Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "RESIDENTIE PARKZICHT, LANGSWATER 801 T/M 917" te AMSTERDAM Behorende bij de akte van splitsing in appartementsrechten, welke op 05-01-2000 werd gepasseerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in appartementsrechten;

Nadere informatie

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren.

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren. Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT (Als vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2005, met aanvullingen van besluiten uit volgende Algemene ledenvergaderingen

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar Vereniging van Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement appartementengebouw Parckstede Coornhertkade Alkmaar Bestemd voor alle bewoners eigenaars, huurders en gebruikers - van gebouw Parckstede, Coornhertkade

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Van Eigenaars (VVE) Hof 2 Markenhoven

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Van Eigenaars (VVE) Hof 2 Markenhoven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Van Eigenaars (VVE) Hof 2 Markenhoven VASTGESTELD OP DE LEDENVERGADERING VAN 22 DECEMBER 1999 en gewijzigd in de ledenvergadering van 6 juli 2012 (artikel 3.6

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

vereniging van eigenaars stadsvilla D Markenhoven HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding

vereniging van eigenaars stadsvilla D Markenhoven HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het Standaardreglement en het hierna volgende te hebben gelezen, te kennen en nauwgezet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. VvE Rozemarijnhof Amsterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. VvE Rozemarijnhof Amsterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Rozemarijnhof Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van het appartementencomplex genaamd Rozemarijnhof. Dit brengt met zich mee dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete 1 2 1 SPLITSINGSAKTE VERSUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT... 4 1.1 Het reglement... 4 1.2 Uitleg en toepassing van het huishoudelijk reglement...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Lissenvaart 45 98

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Lissenvaart 45 98 Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Lissenvaart 45 98 Dit reglement is opgesteld voor de vereniging en door de commissie van toezicht en overleg (CTO). en toezicht. Deze commissie is door

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Voorwoord Doel van dit reglement is om het woongenot ten opzichte van elkaar zo groot mogelijk te maken. Dit reglement wordt door het bestuur aan iedere eigenaar verstrekt, zodat

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Van de Vereniging van Eigenaren Henriette Roland Holstlaan 1 t/m 79 (oneven nummers) en de garages onder no. 75 e t/m h, j t/m q, te Rijswik (Zuid Holland), gevestigd te Rijswijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Gebouw The Double te Amsterdam en Vereniging van Eigenaars Ondersplitsing Gebouw The Double te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Voorstel t.b.v. de algemene ledenvergadering dd.

Nadere informatie

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (VVE) Kadehuis te Riedijkshaven Dordrecht 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding

Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding Inleiding Het met meerdere huishoudens wonen in één gebouw, waar de bewoners gebruik moeten maken van dezelfde deuren, hallen en gangen, vereist dat de bewoners meer rekening met elkaar moeten houden dan

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994 1 HUSHOUDELJK REGLEMENT VERENGNG VAN EGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD N DE ALGEMENE LEDENVERGADERNG VAN 9 ME 1994 Algemeen Dit reglement bevat de huishoudelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Definities: Bestuurder Voor de definitie wordt verwezen naar het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten d.d. januari 1992. Bestuur Het Bestuur wordt driejaarlijks benoemd

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Groenhorst Zoetermeer. 25 september 2007 (V1.0)

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Groenhorst Zoetermeer. 25 september 2007 (V1.0) Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Groenhorst Zoetermeer 25 september 2007 (V1.0) Wijzigingen ten opzichte van concept februari 2007 Toegevoegd: Blz. 4: toelichting op termen bestuurder en bestuur.

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VAN HET FLATGEBOUW HERMAN GORTERHOF NUMMERS 1 TOT EN MET 156 TE DELFT

VERENIGING VAN EIGENAARS VAN HET FLATGEBOUW HERMAN GORTERHOF NUMMERS 1 TOT EN MET 156 TE DELFT VERENIGING VAN EIGENAARS VAN HET FLATGEBOUW HERMAN GORTERHOF NUMMERS 1 TOT EN MET 156 TE DELFT HUISHOUDELIJK REGLEMENT =========================. Algemene Bepalingen 1. Waar in dit reglement wordt gesproken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Voor zover niet anders vermeld, geldt dit reglement voor alle eigenaren en gebruikers van privé gedeelten en gemeenschappelijke gedeelten van

Nadere informatie