\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "\ I t, VERENIGING VAN EIGENAARS,S-GRAVENLAND TE RIJSWIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vastgesteld in de ledenvergadering. ',.d.d. 22mei 2003."

Transcriptie

1 \ t, VERENGNG VAN EGENAARS,S-GRAVENLAND TE RJSWJK HUSHOUDELJK REGLEMENT Vastgesteld in de ledenvergadering ',.d.d. 22mei 2003.

2 T L i Algemeen l 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars-bewoners en gebruikers van het gebouw 's-gravenland". Waar gesproken wordt van 'eigenaars'worden steeds alle bewoners en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Met het gebouw "'s-gravenland" wordt bedoeld het gebouw, grond en toebehoren gelegen aan de Generaal Spoorlaan en Professor Meijerslaan te Hijswijk, kadastraal bekend Gemeente Rijswijk sectie C, nr 1 182, en 1 192, alsmede de nummers A 1 t/m A 70. ' ln aanvulling op de Wet, het reglement van splitsíng van eigendom d.d, februari 1973 en de akte van splitsing van de VVE 's-gravenland d.d. 2E juni 1974, voorziet dit reglement, overeenkomstig artikel 28 van de Reglement van splitsing van eigendom (modelíebruari 1973), in de huishoudelijke regels welke gelden voor de eigenaren en gebruikers van het gebouw's-gravenland. Onder eigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot een appartementsrecht, als bedoeld in art 5:106 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek, Onder gebruiker wordt verstaan degene die het gebruik heeft als bedoeld in art 5:120 van het Burgerlijk Wetboek, Als in het volgende wordt gesproken van 'eigenaar' worden steeds alle bewoners en gebruikers van 's-gravenland bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, Als in het volgende wordt gesproken van 'Vergadering'wordt steeds bedoeld de vergadering van de Vereniging van Eigenaren in algemene of bijzondere zitting bijeen. Als in het volgende wordt gesproken van 'Bestuurder' wordt steeds het bestuur van de VVE bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven (NB de term bestuurder vervangt de oude term 'administrateur'). Als in het volgende wordt gesproken van 'CTHB' wordt steeds bedoeld de door de ledenvergadering ingestelde Commissie Technisch en Huishoudelijk Beheer, bestaande uit door de ledenvergadering aangewezen leden van de VVE.

3 2. Onder gemeenschappelijke gedeelten worden verstaan: die gedeelten van het gebouw, alsmede de daarbij behorende grond, die blijkens de akte van splitsing niet bestemd zijn oí worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. a Uitsluitend de bestuurder of gerechtigden, die door deze als zodanig zijn aangewezen, kunnen opdrachten verstrekken verband houdenae mèt net onderhoud van de algemene delen van het gebouw en/of onderdelen van het gebouw en de daarbíj behorende grond. 4. werkzaamheden aan en/of veranderingen van de installaties ten algemene nutte mogen uitsluitend geschieden in opdracht van het bestuur eà of de bestuurder. Toegang en orde 5. 6, De gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk voor eigenaars, hun gasten, onderhoudspersoneel en leveranciers. Het betreden van de dakàn is alleen toegestaan aan de bestuurder, de huismeester, leden van de CTHB of onderhoudsbedr'rjven die werken in opdracht van de bestuurder. De in- en uítgangen van het gebouw dienen altijd en onder alle omstandigheden vrijgehouden te worden. ledere eigenaar is gehouden zorg te dragen voor de orde en netheid in en om het gebouw. De eigenaars zijn over en weer verplicht elkaar niet te hinderen en dienen de medebewoners, hun gezinnen en bezoekers ongestoord gebruik te laten maken van de gemeenschappelrjke toe- en opgangen naar de woningen. Er dient op te worden toegezien dat de recreatiezaal, entree, liften, liíthallen, gangen, trappenhuizen, tuin, parkeerplaatsen en alle gemeenschappelijke delen van het gebouw niet onnodig en zeker niet als speelruimte gebruikt zullen worden, Getuidshinder 10. Het is niet toegestaan om, zowel in de privé- als in de gemeenschappelijke gedeelten, overlast in welke vorm dan ook te veroorzaken. Èet bespelen van muziekinstrumenten is slechts toegestaan wanneer deze niet buiten het appartement hoorbaar zijn.

4 11, Noodzakelijke werkzaamheden die geluidshinder veroorzaken zoals boren, zagen, schuren, timmeren, kloppen etc. dienen van maandag t/m vrijdag tussen 09,00 uur en uur te worden uitgevoerd, op zaterdag tussen uur en uur. Op zondag en erkende feestdagen is het niet toegestaan geluidshinder veroorzakende werkzaamheden uit te voeren. Evenmin is het toegestaan op zaterdagen en zon- en feestdagen te verhuizen. Energie 12; Het is verboden voor privé-gebruik energie te betrekken van de gemeenschappelijke energievoorzieningen, Bewoners die in hun berging een vrieskast/kist, koelkast of andere stroomverbruikende apparaten plaatsen, dienen dit direct aan de bestuurder te melden, onder vermelding van het type, volume en geschat verbruik van deze kast. Zij dienen jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van deze installatie aan de VVE te betalen. HuÍsdieren 'i ) 13. De eigenaars zijn verplicht te voorkomen dat hun huisdieren schade veroorzaken aan het gebouw alsmede schade berokkenen en/of overlast bezorgen aan personen die zich in het gebouw of op het omliggende terrein bevinden. Mocht door deze huisdieren verontreiniging in de gepeenschappelijke ruimten plaats vinden, dan is de eigenaar van het betreffende dier verplicht de verontreiniging onmiddellijk te verwijderen. 14. ln de gemeenschappelijke gedeelten dienen huisdieren aangelijnd te zijn. G eb ru ik g 15. e m een sch app el ijke ru imten Het is verboden voorwerpen van welke aard dan ook te plaatsen op andere dan daarvoor specifiek bestemde gedeelten (bijvoorbeeld: fietsen, bromfietsen, boodschappenwagens, vuilniszakken, oud papier, ètc.). Het stallen van (bromlfietsen is uitsluitend toegestaan'in de berging of de openbare weg. De fietsbeugels op het eigen terrein dienen vrij gehouden te worden voor bezoekers.

5 {- 16. Het is in de gemeenschappel'rjke ruimten niet toegestaan werkzaamheden te verrichten, welke vervuiling, stank of overlast kunnen veroorzaken. Ook is het roken in de algemene.ruimten niet toegestaan. 17. Het is verboden overbodig reclamemateriaal, kranten e.d. achter te laten in de gemeenschappelijke gedeelten. 18. Het aanbrengen van versieringen, enz. in de algemene ruimten is alleen toegestaan met instemming van de ledenvergadering. 19. Het is niet toegestaan andere dan de standaard naambordjes bij de bellen van de centrale entree aan te brengen' 2A.. De eigenaars dienen zich te.onthouden van het bevuilen van de gemeenschappelijke gedeelten" lndien zulks{!93)<[1esb]riedt dient de vervuiler zorg te dragen voor de reiniging of de reiniging op zijn kosten te laten plaatsvinden, lndien de vervuiler hieraan binnen 24 uur niet voldoet kan de bestuurder hiertoe aan derden opdracht geven, waarbij de kosten op de vervuiler zullen worden verhaald. Beschadigingen die, b'rjvoorbeeld tijdens verhuizingen, ontstaan dienen door de veroorzaker te worden hersteld c.q. betaald. 21. G Het vervoer van rijwielen en bromfietsen in de liften is niet toegestaan. ebruik p rivé-gedeelten 22. Het aanbrengen van harde vloeren is aan voorwaarden onderwoipen. Onder harde vloeren wordt verstaan o,a. parket, plavuizen, marmer, linoleum, kurk, laminaat, enz., Deze vloeren mogen alleen worden aangebracht wanneer er geen overlast voor de buren ontstaan, Het gebouw is voorzien van 'zwevende vloeren'. 23. Het is niet toegestaan afzuig- of wasemkappen die voorzien zijn van een motor, alsmede (keuken-) ventilatoren en wasdrogers aan te sluiten op het mechanische afzuigsysteem en de daarbij behorende kanalen. 2+, ln verband met vervuiling door meeuwen of andere vogels is voederen van dieren op en vanaf balkons, terrassen en vanuít de ramen niet toegestaan. Het is niet toegestaan broodkorsten en/of andere etensresten naar buiten te gooien.

6 25. Met het oog op de gewenste uniíormiteit is het slechts toegestaan buïtenzonweringen aan te brengen volgens het model en in de kleur(en) zoals deze door de ledenvergadering zijn vastgesteld. Het aanbrengen van rolluiken vereist de toestemming van de ledenvergadering. 26. De eigenaar is verplicht het plaatsen van steigerwerk t.b,v, van bijvoorbeeld reiníging en onderhoud van gevels en ruiten toe te staan. 27, Het is verboden de privé-gedeelten te gebruiken voor het opslaan Van gevaarlijke stoífen of daarin bezigheden uit te oefenen welke hinder of gevaar voor de andere eigenaars en of gebruïkers kunnen vefoorzaken' ln verband met het aangezicht van het gebouw is het niet toegestaan om;' * wasgoed buiten de balkons of de ramen te hangen; * schoielantennes, zendmasten, e.d. aan c'q. op het gebouw of de balkons te bevestigen (tenzij de vergadering hiervoor toestemming verleent); * het uiterlijk van de balkons op welke manier dan ook te veranderen, 29. Het is niet toegestaan bloembakken aari de buitenzijde van de balkons of de terrassen aan te brengen. Wanneer bakken aan de binnenzijde van de balkons of dakterrassen worden aangebracht mag het gewicht van de bak niet hoger zijn dan 30 kg. ln verband met beschadigingen verdient het aanbeveling kunststof haken te gebruiken. 30. Het is niet toegestaan in de daken of gevels doorvoeren aan te brengen voor, afzuigkappen, airco's, wasdrogers, enz., Het plaatsen van een openhaard is alleen toegestaan wanneer de ledenvergadering hiervoor toestemming verleent. 3i, De afvoer van huisvuil en dergelijke zal dienen te geschieden. overeenkomstig de geldende richtlijnen ter plaatse. Huisvuil en/of grofvuil mag door de eigenaar alleen maar worden opgeslagen in de ruimte waàrop hij uitsluitend het gebruiksrecht heeft. Vuilniszakken mogen op de daarvoor bestemde dagen 's-ochtends tussen 08.0O en uur in bij de woníng behorende lifthal worden geplaatst, Parkeerplaatsen gz, De parkeerplaatsen mogen uitstuitend worden gebruikt voor het stallen Van motorvoertuigen. Het is niet toegestaan op de parkeerplaatsen caravans, boten, irailers, enz. te stallen. Het is niet toegestaan op de

7 parkeerplaatsen werkzaamheden aan het motorvoertuig te verrichten (met uitzonderingvanrelatief kleineonderhoudswerkzaamheden). ' Tuínen, balkons 33.. De eigenaar van parterrewoning draagt zorg voor een deugdelijk onderhoud van zijn tuin df buite.nruimte. De eigenaren van de appartementen met balkons dragen zorg voor een goed onderhoud van hun balkon. Zij dienen regelmatig de afvoeren van hemelwater te reinigen {ter voorkoming van overlast in de ondergelegen appartementen). r- Overdracht van rechten 34, lndien de eigenaar zijn appartementsrecht geheel of gedeeltelijk vervreemd, dan wel op een andere wijze aan een derde ter besehikking stelt voor een periode langer dan 21 dagen, dan zal de eigenaar ervoor zorgdragen dat de verkrijger van dat recht de meest actuele versie van dit reglement ontvangt en zich verplicht dit te eerbiedigen. lndien de verkriiger de Nederlandse taal niet machtig is, dan zorgt de eigenaar voor eigen rekening voor een adequate vertaling van dit reglement. ln de overeenkomst tussen eigenaar en verkrijger worden dezelíde verplichtingen opgelegd aan de verkrijger. Aansprakelijkheid 35.1 Een eigenaar draagt er zorg voor dat hij voldoende tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd De eigenaar is aansprakelijk voor de gedragingen en nalatigheden van de persoon die gedeeltelijk in zijn rechten treedi, Huismeester 36 De huismeester is in dienst van de VVE, Het is hem níet toegestaan om gedurende zijn werkuren werkzaamheden in de privé-gedeelten te verrichten, De huismeester krijgt zijn aanwijzingen van de voorzitter c,q. de leden van de CTHB.

8 Voorschotbijdragen 37,1 De voorschotbijdragen dienen maandelijks bíj vooruitbetaling te worden overgemaakt naar de rekening van de VVE. De vervaldatum is steeds de eerste werkdag van de maand. Het afgeven van een volmacht tot automatische incasso wordt sterk aanbevolen Wanneer betaling niet tijdig heeft ' plaatsgevonden zal de betrefíende eigenaar een betalingsherinnering ontvangen. De hieraan verbonden kosten worden hem in rekening gebracht, 37.3 lndien op deze eerste aanmaning niet tijdig betaald wordt, ontvangt de betreífende eigenaar een.aangetekend schrijven waarin gesommeerd wordt binnen 14 dagen het openstaande bedrag te betalen. Ook de hieraan verbonden kosten worden de betreffende eigenaar in rekening gebracht. g7.4 Bl'rjÍt de betreífende eigenaar nog steeds in gebreke dan wordt de incasso; zonder nader bericht, overgedragen aan een incassobureau. Dit bureau is gerechtigd om, wanneer ook zij niet slaagt het betreffende bedrag te innen, een gerechtelijke procedure te starten en de (kanton)rechter te vragen de vordering aan de VVE toe te wijzen. Alle hieraan verbonden kosten (van bestuurder, incassobureau, griffiekosten, enz.) worden aan de betreífende eigenaar in rekening gebracht, 37.5 De bestuurder is bevoegd over de openstaande bedragen de wettelijke interest in rekening te brengen. Ballotage 38 Overeenkomstig het bepaalde in de akte van splitsing wordt door de vergadering de bevoegdheid tot het al dan niet geven van toestemming tot gebruik van een privé gedeelte, zoals neergelegd in de bepalingen van de het Reglement van Splitsing Annex l, gedelegeerd aan de voorzitter van de CïHB. Verbouwingen 39 Eigenaren/bewoners die bouwkundige veranderingen in het appartement willen aanbrengen dienen deze voor te leggen aan de bestuurder. Een en ander is nader uitgewerkt in bljlage 1 bij dit reglement.

9 Logeerkamers 40 Het gebouw beschikt over drie logeerkamers" Het beheer hiervan geschiedt door een of meerdere door de ledenvergadering hiervoor aan te wijzen leden, De voorwaarden en de pr'rjs voor het gebruik worden door de ledenvergadering vastgesteld. Recreatiezaal 41 De recreatiezaal mag onder voorwaarden worden gebruikt voor privé.,- bijeenkomst. Deze voorwaarden en de prijs voor het gebruik worden door de ledenvergadering vastgesteld. Verzoeken tot gebruik van deze recreatiezaal dienen aan de voorzitter van de CTHB gericht te worden. Slotbepalingen 42.1 ln alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of het reglement van splitsing niet voorziet, beslist de ledenvergadering. 42,2 lndien en voorzover een geschil ontstaat in verband met het appartementsrecht of hetgeen daarmee - in de ruimste zin van het woord - samenhangt, is uitsluitend de (kantonlrechter in het arrondissement's-gravenhage bevoegd van dat geschil kennis te nemen, 42,g Voor zover de eigenaar niet woonachtig is in de gemeente 's-gravenhage kiest hij aldaar domicilie. ln het voorkomende geval laat hij de Bestuurder weten naar welk adres correspondentie moet worden gezonden. Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d.22 mei Bijlage: notitie m.b.t. de procedure, geldend ingeval een bewoner in zijn/haar appartement bouwkundige veranderingen wil aanbrengen.

10 Vereniging van Eigenaars van flatgebouw 's-gravenland te R'ljsw'tjk. NOTTE m.b.t. de procedure, qeldend ilgeval een bewoner in ziin/haar appartement bouwkundiqe veranderinogn wil aanbrenqen. /i1t;' Alqemeen. 1,1 't'' - " n" 1' ' "' De art. 6 en 7 van het RvS stellen vast, dat het )óndertoe temming van de vergadering verboden is veranderingen uit te voeren, die al of niet rechtstreeks betrekking hebben op de gemeenschappelijke gedeelten en/of zaken. 1.2 Op grond van art, van het BvS, waarin is vastgesteld, dat de vereniging het beheer voert over de gemeenschappelijke gedeelten en zaken, kan de vergadering de gevraagde toestemming weigeren, dan wel daaraan voorlflaarden verbinden. 1.3 Deze notitie stelt, voor de gevallen waarin de bewoner bouwkundjge veranderingen aan zijn/haar appartement wil aanbrengen, een standaard procedure vast. Met deze procedure wordt beoogd, om het risico, dat de toestand van de algemene gedeelten en zaken van ons flatgebouw door dergelijke veranderingen nadelig zou worden beïnvloed, zo veel mogelijk te bespreken. 2. Procedurele-stappen, 2.1 De bewoner dient na te gaan in hoeverre de veranderingen goedkeuring behoeven van Bouw - en Woningtoezicht (B&WT). 2,2 Die veranderingen dienen door de betreffende bewoner eerst aan B&WT ter goedkeuring te worden voorgelegd. 2.3 Na de indiening bij B&WT dienen deze veranderingen, samen met alle eventuele andere voorgenomen veranderíngen, ook al is daarvoor geen toestemming nodig van B&WT vereist, ter verkrijging van toestemming van de vereniging, nauwkeurig gespecificeerd bij de administrateur te worden ingediend. 2.4 Uit een dergelijke aanvraag moet kunnen worden vastgesteld : of de voorgenomen veranderingen betrekking hebben op de gemeenschappelijke gedeelte en/of zaken en zo ja, voor welk(e) gedeelte(n) van de plannen dat geldt en voorts die bij a. bedoelde eventuele veranderinb. of het verantwoord is omgelet op de wijze, waarop die verandemede gen toe te staan, ringen qua ontwerp en uitvoering zijn gepland. g. t-0

11 2.5 g. Voor het aspect, bedoelt onder 2.4.a, geldt het volgende: De administrateur zal de aanvraag, met "geen bezwaar" geparafeerd, rechtstreeks aan de betreífende bewoner retourneren, als er naar zijn mening duidelijk geen emeenschappelijke gedeelten enlof zaken in het spel zijn, Ís de administrateur van mening, dat dat wel het geval is, of dat daarvoor twijfel bestaat dan zal de administrateur zijn mening m.b,t. het pt.2.4.a aan de betreffende bewoner meedelen, na overles met de CTHB. r h. ln dat laatste geval komt dus het aspect, bedoeld onder pt.2.4.b aan de orde. Dat betekent, dat de aanvraag om toestemming aan de vergadering zal moeten voorgelegd De betreífende bewoner zal daartoe tenminste 6 weken voor die vergadering alle informatie moeten verschaffen, die de administateur nodig heeft om, na overleq met de CTHB, de aanvraag om toestemming, vergezeld van een aàvies, t'rjdig aan alle bewoners te kunnen toesturen. l_l_

12 vereniging van Eigenaars van flatgebouw 's-gravenland te Rijswijk. AANWJZNGEN EN COMMENTAAR'YAN DF CTHB OP VERBOUWNGSVO-OR. SÏELLEN Blad 1 Aanwiizinqen Volgens art. 37 van het Reglement van Splitsing beslist de vengaderíng over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en zakeri. De vergadering kan derhalve besluiten nemen, die zij voor een goede uitvoering van dat beheer nodig acht. Algemeen geldt, dat voor alle veranderingen aan gemeenschappelijke ge-, deelten en/oí zaken de toestemmíng nodig is van de vergadering. ln voorkomende gevallen kan de administrateur, in overleg met'de daartoe door de vergadering gemachtigde Commissie Technisch en Huíshoudelijk Beheer (CTHB), een dergelijke toestemming verlenen. ( i Voor hieronder genoemde rubrieken 1, 3 t/m 5 is tevens de goedkeuring van Bouw en Woning Toezicht nodig, Betreffende gemeenschappelijke Aanwijzingen: gedeelten en zakenl 1. Dragende muren - voor woning-scheidende muren geldt: geen gaten en/of sleuven dieper en/of breder dan 2 cm. 2, Vloeren - Geen gaten en/of sleuven dieper dan de d.ek- en aíwerkvloeren, 3. Buitengevels incl. deuren en kozijnen 4. Balkonconstructies incl, borstweringen De isolatie t.b.v. de zwevende vloer dient intact te blijven. 5. Dakèn - Dakdekker van VVE inschakelen. Voor toezicht op ontwerp en uitvoering erkend onafhankelijk adviesbureau inschakelen.' - Bij open haard met gasblok tussenmeter paatsen. 6. Ventilatiekanalen - Geen nieuwe aansluitingen maken

13 7. C.V. installatie incl. verticale - ats pt, 6 strangen en privé-gedeelten, - huisinstallateur inschakelen waaraan slechts gewerkt kan buiten, het stoo kseizoen worden met uitbedrijfname - bij ptaatsing andere radiatoren van gem.sch.gedeelten Viterra BV tijdig op de hoogte stellen 8. Riolering/standleidingen - als pt Verticale strangen warm/ koudwater incl, afsluiters - als pt Elektriciteits-installatie - wijzigingen alleen met inachtname van de voorschriften van het energiebedrijf. ALGEMEEN GELDÏ, DAT, ALS GEVOLG VAN EEN VERBOUWNG, GEEN ONHE. DELJKE HNDER MAG ONTSÏAAN, ALS BEDOELD N AÉi <Tiö.1 Nïfu' HET REGLEMENT VAN SPLÏSNG. 1-3

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Pagina: 1 van 15 Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004 Inhoudsopgave Algemeen 2 Koppeling met akte van splitsing en splitsingsreglement

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden voor werkzaamheden van de naamloze vennootschap gevestigd te Almelo (Nederland),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM 1. Algemeen 1.1 Deze algemene bepalingen maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014 Algemene voorwaarden V1 OKTOBER 2014 1. Interpretatie, toepassing en aanbieding 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis hebben: Afvoeren:

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie