HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS SAVALLELAAN- VERSTEEGSTRAAT (Als vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2005, met aanvullingen van besluiten uit volgende Algemene ledenvergaderingen t/m 23 april 2012) SECTIE 1 - ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES Artikel 1 1 Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van artikel 44 van de Akte van Splitsing in appartementsrechten (Savallelaan-Versteegstraat te Voorburg) van 29 juni Het reglement gaat over: a. Het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijk zaken; b. Het gebruik van privé gedeelten; c. De orde van de vergadering; d. De instructie aan het bestuur; e. De commissies; f. De begroting en verantwoording g. De strafbepalingen; f. Al hetgeen overigens naar het oordeel van de vergadering regeling behoeft; 3 Een bepaling in het reglement die strijd oplevert met de akte van splitsing als bedoeld in artikel 1.1 of met de wet, wordt als niet geschreven beschouwd. 4 a. Onder eigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot een appartementsrecht, als bedoeld in artikel 5:106 vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek; b. Onder gebruiker wordt verstaan degene die de vruchtgebruiker is van een appartementsrecht, als bedoeld in artikel 5:120 van het Burgerlijk Wetboek; c.onder bestuurder wordt degene verstaan die (deel) uitmaakt (van) het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek; d. Onder de vergadering wordt verstaan de vergadering van eigenaren als bedoeld in artikel 5:112 tweede lid onder d. van het Burgerlijk Wetboek; e. Onder de voorzitter van de Algemene Ledenvergadering wordt verstaan de persoon die als zodanig is benoemd door de Algemene Ledenvergadering; f. Onder een bestuurder wordt verstaan de persoon die tot het bestuur is benoemd door de Algemene Ledenvergadering; g. Onder een lid van de technische commissie wordt verstaan de eigenaar die als zodanig is benoemd door de Algemene ledenvergadering; h. Onder een lid van de kascommissie wordt verstaan de eigenaar die als zodanig is benoemd door de Algemene ledenvergadering; h. Onder een lid van de commissie van stemopneming wordt verstaan de eigenaar die als zodanig is benoemd door de voorzitter van de algemene ledenvergadering; i. Onder de akte wordt verstaan: de akte van splitsing in appartementsrechten (Savallelaan- Versteegstraat) van 29 juni a. Onder gemeenschappelijke gedeelten worden verstaan: die gedeelten van het gebouw, alsmede de daarbij behorende grond, die volgens de akte van splitsing niet zijn bestemd of zullen worden bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt; b. Onder privé-gedeelten wordt verstaan: die gedeelten van het gebouw, alsmede de daarbij behorende grond, die volgens de akte van splitsing bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt

2 6 Onder de besluitenlijst wordt verstaan een overzicht van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten met de datum van het besluit. Artikel 2 Iedere eigenaar of gebruiker wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en dient dit na te leven. SECTIE 2 HUISREGELS GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN Artikel 3 De eigenaars en gebruikers zijn gehouden om de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde gedeelten van het gebouw te gebruiken zoals dit voortvloeit uit de akte, dit huishoudelijk reglement, de besluiten van de vergadering. Artikel 4 1. De gemeenschappelijke gedeelten zijn uitsluitend toegankelijk voor eigenaren, gebruikers, hun gasten, onderhoudspersoneel en leveranciers. 2. Bij het in en uitgaan van het gebouw behoren de deuren gesloten te worden. 3 De in- en uitgangen van het gebouw dienen altijd en onder alle omstandigheden vrijgehouden te worden. Artikel 5 Huisdieren dienen in de gemeenschappelijke ruimten aangelijnd of gekooid te zijn. Artikel 6 1 De eigenaar of gebruiker dient verontreiniging - anders dan van normaal gebruik van de gemeenschappelijke ruimte - veroorzaakt door hemzelf, zijn gasten, leveranciers, werklieden of zijn huisdier per omgaande op te ruimen. 2 Indien de eigenaar of gebruiker de verontreiniging niet onverwijld opruimt, kan de bestuurder op kosten van de eigenaar de verontreiniging laten opruimen. 3 De eigenaar of gebruiker dient zorg te dragen voor het opruimen van door hem ontvangen (on)gewenste post of reclame. Artikel 7 Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke gedeelten, overlast in welke vorm dan ook (geluid en stank) te veroorzaken. Artikel 8 Het is niet toegestaan om bromfietsen, scooters, fietsen, winkelwagens of dergelijke zaken te vervoeren door de entree of via de liften. Artikel 9 Het is niet toegestaan de gemeenschappelijke ruimten als opslagruimte te gebruiken. Artikel 10 Het is niet toegestaan te roken in de gemeenschappelijke ruimten.

3 Artikel 11 Het is niet toegestaan om zonder de toestemming van de vergadering veranderingen aan te brengen in de gemeenschappelijke ruimten. Artikel 12 Het is niet toegestaan om nutsvoorzieningen van de gemeenschappelijke ruimten te benutten voor privé-gebruik. Artikel 13 Het is niet toegestaan om in de gemeenschappelijke ruimten werkzaamheden van welke aard dan ook te verrichten. Artikel 14 Het is verboden in de gemeenschappelijke gedeelten gevaarlijke stoffen op te slaan Artikel 15 Reclame uitingen in de gemeenschappelijke ruimten zijn niet toegestaan. Artikel 16 1 Enkel met het oogmerk van de uitvoering of raming van onderhouds of technische werkzaamheden mag het dak worden betreden. 2 Betreding van het dak is voorbehouden aan de bestuurder, bestuursleden, leden van de technische commissie en hiertoe aangetrokken onderhoudsbedrijven. Artikel 17 1 Het is niet toegestaan voertuigen te wassen in de parkeergarage. 2 Het is niet toegestaan de parkeergarage voor opslag van goederen te gebruiken. 3 Het is niet toegestaan harder dan stapvoets te rijden in de parkeergarage. 4 Het is niet toegestaan om bij het parkeren hinder voor anderen te veroorzaken. 5 Het is niet toegestaan buiten de parkeervakken te parkeren. SECTIE 3 HUISREGELS PRIVEGEDEELTEN Artikel 18 Wasgoed moet onzichtbaar van de openbare weg worden opgehangen en niet buiten de balkons of uit de ramen. Artikel 19 De eigenaar is verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van bijvoorbeeld reiniging en onderhoud van gevels en ruiten toe te staan. Artikel 20 Maandag t/m vrijdag tussen uur en uur en zaterdag tussen uur en uur mogen noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd die geluidhinder veroorzaken (boren, zagen, schuren, timmeren etc.) Op zondagen en erkende feestdagen onthoudt men zich van deze werkzaamheden Artikel 21

4 Onverminderd de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de eigenaar of gebruiker, is het enkel toegestaan om in de vloeren te boren te frezen en/of te spijkeren na voorafgaande schriftelijke melding aan de technische commissie. Artikel 22 1 Onverminderd de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de eigenaar of gebruiker is het enkel toegestaan om, anders dan in toilet en badkamer, harde vloerbedekking (parket, plavuizen, marmer, kunststof, grind, laminaat, beton etc) te leggen na schriftelijke melding vooraf aan de technische commissie. 2 Een vloer mag enkel op deskundige wijze worden aangebracht met een zogenaamde zwevende vloer. De norm waaraan de vloer dient te voldoen toestemming is dat de verbetering van de contactgeluidsisolatie een waarde bereikt van ΛL lin = 10dB of hoger volgens NEN-EN-ISO en de toelichting daarop NPR 5079: De vloerbedekking moet zo worden gelegd dat er geen direct contact bestaat tussen de harde vloerbedekking en de omringende binnen en buitenmuren. (toelichting: let u bij het kopen van een vloer op de normen en certificaten. Er zijn andere normen en certificaten in omloop die een hogere geluidsreductie dan 10 db vermelden,maar niet voldoen aan de gestelde norm. Spreekt u altijd met uw leverancier af dat op het moment dat de vloer niet voldoet aan de geluidsnorm en dit bij een meting wordt bevestigd, de oplossing op kosten van de leverancier is) Artikel 23 1 Onverminderd de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de eigenaar of gebruiker is het enkel toegestaan CV ketels en installaties voor het terugwinnen van warmte te installeren die passen binnen de technische installatie van het complex. Vervanging of installatie van CV ketels of installaties voor het terugwinnen van warmte dient u vooraf schriftelijk te melden bij de Technische Commissie. 2 Vervanging of installatie van CV-ketels of warmteterugwininstallaties dient te geschieden door een erkend installateur (toelichting: de beperkende voorwaarde bij de plaatsing van CV ketels is met name de capaciteiten van de gecombineerde luchttoevoer verbrandingsgasafvoer (CLV-systeem) Dit houdt in dat de geplaatste ketels geen hoger topvermogen mogen hebben groter dan 30 KW. Overigens zijn binnen deze beperkingen CW5 en CW6 ketels te koop) Artikel 24 Het is niet toegestaan om in de privé-gedeelten, overlast in welke vorm dan ook (geluid, visueel en stank) te veroorzaken Artikel 25 Het is verboden de privé-gedeelten te gebruiken voor overlast veroorzakende bedrijfsmatige activiteiten. Artikel 26 Het is verboden in de privé-gedeelten gevaarlijke stoffen op te slaan. Artikel 27 Onverminderd artikel 13 van de akte geldt het volgende: a. Iedere op aan of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden;

5 b. Het aanbrengen aan de buitenzijde van objecten als onder andere naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, schotelantennes, zonneschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers, wasgoed etc. is niet toegestaan, tenzij de vergadering daarin heeft toegestemd. Artikel 28 De verwarmingselementen mogen nimmer zo worden afgesteld of afgesloten dat er kans bestaat op bevriezing van het leiding systeem. Artikel 29 Het is verboden kleden, lopers, bezems en dergelijke buiten de balkons dan wel in de gemeenschappelijke gedeelten schoon te maken/te kloppen. Artikel 30 Het is niet toegestaan afzuig- of wasemkappen met motor, (keuken) ventilatoren en wasdrogers of andere apparatuur aan te sluiten op de gemeenschappelijke ventilatiesystemen. Artikel 31 Het is niet toegestaan dieren te voeren door het wegwerpen van etensresten over de balkons of uit de ramen. (toelichting: dit is om hygiënische redenen van vervuiling en de aantrekking van ongedierte) Artikel 32 Het is de eigenaren en gebruikers niet toegestaan enige verandering aan de in het privégedeelte aanwezige gemeenschappelijke voorzieningen aan te brengen (Toelichting: Naar aanleiding van discussies in de vergadering, heeft deze besloten dat het het artikel zo moeten worden gelezen, dat buren, die gezamenlijke een etage bewonen binnen grenzen van redelijkheid kunnen beslissen over de inrichting van bijvoorbeeld deurmatjes, plaatsing van plantenbakken, na onderling overleg, en met wederzijds goedvinden.) Artikel 33 Het is niet toegestaan om producten die verstoppingen kunnen veroorzaken via de afvoerpijpen te lozen: (Toelichting: het gaat dan onder andere om bakvet, olie, bouwmaterialen, aquariumzand, kattenbakkorrels, damesverband, hygiënisch WC papier etc.) Artikel 34 Eigenaren en gebruikers zijn verplicht onderhoudspersoneel toe te laten tot het privé-gedeelte voor reparaties aan de gemeenschappelijke voorzieningen. SECTIE 4 VERHUUR EN VERKOOP VAN DE APPARTEMENTEN Artikel 35 1 Verhuur van de appartementen is niet toegestaan als het gaat om een periode van minder dan drie maanden. (toelichting: een maandelijks huurcontract met een onbepaalde termijn wordt niet gezien als een huurcontract van minder dan drie maanden) 2 Verhuur is enkel toegestaan als de beoogde verhuurder schriftelijk verklaart zich te houden en gebonden te zijn aan het Huishoudelijk reglement zoals dit door de vergadering is of zal worden vastgesteld.

6 Artikel 36 Iedere eigenaar dient een koper of huurder op de hoogte te stellen van het huishoudelijk reglement, tegelijkertijd met een koop of huurcontract wordt gesloten. Artikel 37 De verkoper stelt de bestuurder op de hoogte van de datum van verkoop of verhuur en de naam van de nieuwe eigenaar of huurder. SECTIE 5 VERENIGINGSSTRUCTUUR Van de vergadering Artikel 38 1 De jaarlijkse en algemene ledenvergaderingen worden onder aanbieding van de desbetreffende stukken bijeengeroepen met inachtneming van tenminste 15 dagen, de dag van vergadering en de dag van oproeping niet meegerekend; 2 In een vergadering waarin niet tenminste de helft van de eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is, kan geen rechtsgeldig besluit worden genomen. 3 Indien naar de mening van het bestuur een spoedeisende vergadering noodzakelijk is, dan roepen zij die per omgaande bij elkaar met inachtneming van bovenstaande termijnen. 4 Indien minimaal vijf leden een spoedeisende vergadering nodig achten, dan roept het bestuur deze bijeen. Artikel 39 Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang, de eigenaars, de schriftelijk gemachtigden, de voorzitter van de ledenvergadering, de bestuurder en diens medewerkers en eventuele deskundigen en leden van de bewonerscie. van de woningcorporatie. Deskundigen dienen vooraf op de agenda te zijn vermeld, met naam, functie, en doel van hun aanwezigheid. Artikel 40 Elk lid heeft het recht om agendapunten, moties en voorstellen voor te dragen voor de vergadering. De punten dienen uiterlijk zeven dagen voor de vergadering bij de bestuurder bekend te zijn. Artikel 41 1 Het gebruikelijke berichtenverkeer van uitnodigingen, moties, voorstellen, etc. vindt plaats per elektronische post ( ). 2 Indien een eigenaar aangeeft prijs te stellen op de ontvangst van de berichten via een postbedrijf worden deze via een postbedrijf aan hem verstuurd. Artikel 41 Bij het begin van de vergadering maakt de voorzitter het aantal aanwezige stemmen bekend en stelt vast of dit aantal genoeg is voor het nemen van rechtsgeldige besluiten. Van de machtiging Artikel 42 Een eigenaar of gebruiker kan zich op de Algemene Ledenvergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. (zie ook art. 63) Artikel 43

7 In het geval van meerdere eigenaars van een appartementsrecht kan maar één zijn stem uitbrengen. Van de stemming Artikel 44 Over zaken en personen wordt mondeling gestemd, tenzij 10% van de leden vraagt om een schriftelijke stemming of de voorzitter van de vergadering beslist tot een schriftelijke stemming. Artikel 45 Bij een schriftelijke stemming worden uit de aanwezige eigenaars een commissie voor stemopneming gevormd. Artikel 46 Stembriefjes, waaruit de stem niet eenduidig is af te leiden zijn ongeldig. Van het bestuur Artikel 48 1 Het bestuur van de vereniging berust bij een of meer bestuurders; 2 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal bestuurders; 3 Het bestuur maakt een rooster van aan en aftreden. Artikel 49 1 De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen te allen tijde worden ontslagen; 2 De bestuurders kunnen eenmaal worden herkozen voor een aaneengesloten periode. 3 De vergadering kan bij gewone meerderheid van het tweede lid afwijken. Artikel 50 1 Het bestuur beheert de middelen van de vereniging, waaronder begrepen de gelden gereserveerd voor periodiek onderhoud en voor de noodzakelijke vernieuwingen als bedoeld in artikel 4 eerste lid van de akte. 2 Het bestuur bereidt de ledenvergaderingen voor; 3 Het bestuur is verantwoordelijk voor een goed financieel en technisch beheer en de uitvoering van de hem overige opgedragen taken. Artikel 51 De bestuurders ontvangen geen bezoldiging tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist. Van de Technische Commissie Artikel 52 1 De technische commissie bestaat tenminste uit drie personen. 2 De taken van de Technische commissie: a. Controle op het onderhoud van onderhoudsbedrijven; b. Advisering over de selectie van onderhoudsbedrijven; c. Beoordeling en aanvraag van offertes; d. Bepaling van de omvang en aard van onderhoud; e. Advisering over voorzieningen;

8 f. Behandelen van onderhoudsklachten; g. Advisering over technische veiligheidsmaatregelen; h. Bijhouden van een register van meldingen van harde vloeren; meldingen van boren, frezen of spijkeren in de vloeren, meldingenvan vervanging of installatie van CV ketels of warmteterugwininstallaties. Artikel 53 De technische commissie kan het bestuur of de Algemene Ledenvergadering gevraagd of ongevraagd adviseren. Artikel De leden van de technische commissie worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen te allen tijde worden ontslagen. 2. De leden van de technische commissie kunnen worden herkozen. 3. De technische commissie maakt een rooster van aan en aftreden. Van de Kascommissie Artikel 55 De kascommissie bestaat uit tenminste twee personen. Artikel 56 1 De kascommissie stelt vast of de uitgaven van de vereniging rechtmatig zijn geweest en overlegt bij de verantwoording van het voorbije boekjaar hierover een rapportage. 2 De kascommissie kan zich uitspreken over de rechtmatigheid en doelmatigheid van uitgaven, voorzieningen en reserveringen. Artikel 57 De kascommissie kan het bestuur of de Algemene Ledenvergadering gevraagd of ongevraagd adviseren. Artikel 58 1 De leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van twee jaren en kunnen te allen tijde worden ontslagen. 2 De leden van de kascommissie kunnen eenmaal worden herkozen. 3 De vergadering kan bij gewone meerderheid van het tweede lid afwijken. Commissies Algemeen Artikel 59 1 De Algemene Ledenvergadering kan al dan niet tijdelijke commissies instellen met een omschrijving van het doel van deze commissie. 2 Een al dan niet tijdelijke commissie rapporteert aan de Algemene ledenvergadering. Artikel 60 Leden van Commissies ontvangen geen bezoldiging tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist. Incomptabiliteiten

9 Artikel 61 Per appartementsrecht kan slechts één eigenaar zitting hebben in het bestuur of in een vaste commissie. Artikel 62 1 In beginsel kan een eigenaar geen zitting hebben in meerdere vaste commissies; 2 Bestuursleden kunnen geen zitting hebben in vaste commissies; 3 ex- Bestuursleden kunnen niet eerder dan na drie jaren zitting nemen in de kascommissie. Artikel 63 De voorzitter van de vergadering alsmede de bestuursleden onthouden zich van actieve werving van machtigingen. Artikel 64 Indien op enig moment belangenverstrengeling ontstaat of dreigt te ontstaan meldt het bestuurslid of commissielid dit aan het bestuur en of de Algemene ledenvergadering. Artikel 65 Met inachtneming van artikel 41 derde lid van de akte kan de administratie en/of taken van technische commissie of kascommissie worden uitbesteed. SECTIE OVERIGE ZAKEN Procedure bij voorafgaande melding Artikel 66 1 Meldingen van het leggen van een harde vloer, boren, frezen en spijkeren in de vloer of het installeren of vervangen van CV ketels of WtW ininstallaties worden twee weken vooraf en schriftelijk aan de Technische Commissie gedaan. 2 De melder vermeldt daarbij het type werkzaamheden en locatie (bv woonkamer, keuken) van de werkzaamheden. Hij vermeldt tevens de namen en adressen van de leveranciers, aannemers of installateurs en in het geval van het gebruik van een zwevende vloer overlegt hij het garantiecertificaat of keurmerk. (toelichting: Melding van werkzaamheden bij de Technische commissie doet niet af aan de verantwoordelijkheid van de eigenaar of gebruiker. Schade aan het gebouw als gevolg van deze werkzaamheden zal door de VVE worden verhaald op de eigenaar of gebruiker). Van de begroting en verantwoording Artikel Het bestuur stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op met inachtneming van artikel 5 van de akte. Artikel 68 Er wordt een reservefonds aangehouden zoals omschreven in artikel 32 lid 1 van de akte. Artikel 69 De begroting dekt in elk geval; a De uitgaven en uitgaven voor voorzieningen voor het noodzakelijke onderhoud

10 b c d De uitgaven en uitgaven voor voorzieningen voor verzekeringen (voor opstal, juridische bijstand en aansprakelijkheid van bestuurders); Overige exploitatiekosten; Een toevoeging van 5% van de geraamde jaaromzet aan het reservefonds tot een maximum van 71% van de omzet. Artikel 70 1 De begroting wordt als volgt gepresenteerd. a. Realisatie van twee jaar gelden; b. Realisatie van een jaar geleden; c. Begroting lopend boekjaar; d. Vermoedelijke uitkomst lopend boekjaar; e. De begroting voor het jaar t+1; f. De verschillende onderdelen worden voorzien van een toelichting; 2 De bijdragen van de eigenaren staan in de begroting vermeld; 3 Bij de begroting is een balans gevoegd waarin de waarde van de balansposten van de afgelopen drie jaren staan vermeld. Artikel 71 1 Het Bestuur stelt jaarlijks een verantwoording samen. 2 De verantwoording wordt als volgt gepresenteerd: a: Realisatie van drie jaar geleden; b. Realisatie twee jaar gelden; c. Realisatie van het afgelopen jaar; 3 De bijdragen van de eigenaren staan in de verantwoording vermeld; 4 Bij de verantwoording is een balans gevoegd. Artikel 72 Op basis van de exploitatie van het afgelopen boekjaar worden de bijdragen van de eigenaars in de maand maart afgerekend; Uitgaven- en verantwoordingsprocedure Artikel 73 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting zoals deze door de Algemene ledenvergadering is geautoriseerd; 2 Onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 38 lid 2 van de akte kunnen per opdracht tot maximaal een bedrag van (peiljaar 2005) worden opgedragen; 3 Voor spoedeisende gevallen kan een opdracht voor onderhoudswerkzaamheden worden gegeven voor een bedrag tot 7.000,- (peiljaar 2005); 4 Over hogere buiten de begroting vallende bedragen voor onderhoud beslist de vergadering; 5 Andere uitgaven dan voor onderhoudswerkzaamheden kunnen met de machtiging van de voorzitter van de vergadering tot een maximum van (peiljaar 2005) plaatsvinden; 6 Over hogere bedragen voor ander uitgaven dan onderhoudswerkzaamheden beslist de vergadering; 7 Alle bedragen luiden inclusief BTW; 8 Alle bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de CPI-index van het Centraal Bureau voor de Statistiek; Artikel 74

11 1 De verantwoording wordt uiterlijk in de maand juni aan de Algemene vergadering aangeboden; 2 De Algemene ledenvergadering kan het bestuur decharge verlenen. Procedure bij geschillen over contactgeluiden Artikel 75 1 Mochten er door een partij schriftelijke klachten worden ingediend bij bestuur of Algemene ledenvergadering over contact- of loopgeluiden dan kan de Algemene ledenvergadering besluiten over te gaan tot een geluidsmeting van een erkende instantie; 2 De kosten van dit onderzoek zijn voor de in het ongelijk gestelde partij; 3 Indien bij de geluidsmeting blijkt dat een vloer niet aan de gestelde norm voldoet, dan zal de eigenaar of gebruiker maatregelen moeten treffen zodat de vloer binnen twee maanden wel aan de normen voldoet. De service kosten Artikel 76 De voorschotbijdragen dienen maandelijks de eerste week van de maand te zijn betaald door storting op de rekening. Strafbepalingen Artikel 77 Bij overtreding van de bepalingen van de wet, de akte of het huishoudelijk reglement, zal het bestuur aan de eigenaar of gebruiker een aangetekende schriftelijke waarschuwing zenden en hem wijzen op de overtreding Artikel 78 Indien betrokken binnen een maand geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan het bestuur hem een boete opleggen van ten hoogste 1.000,-, onverminderd de gehoudenheid tot schadevergoeding. Artikel 79 Bij het niet nakomen van de verplichting vooraf schriftelijk melding te doen aan de Technische Commissie voor het leggen van een harde vloer of het boren, frezen en spijkeren in de vloeren of het installeren of vervangen van CV ketels of installaties voor de terugwinning van warmte dan legt het bestuur onmiddellijk een boete van 200,- op. Artikel 80 Een partij die in een geschil over contact- of loopgeluiden in het ongelijk is gesteld, moet binnen twee maanden maatregelen treffen om de vloer aan de normen te laten voldoen. Laat deze partij dit na, dan legt het bestuur haar een dwangsom op van 300 per maand. Slotbepalingen Artikel 81 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de akte niet voorziet, beslist de vergadering. Artikel 82 Dit reglement kan worden aangehaald als Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaers Savallelaan-Versteegstraat

12

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ook van toepassing op gebruikers/huurders) Appartementencomplex Kersengaarde 2-272 (even) te Voorburg en de bijbehorende parkeergarage. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Palace-app 1, Gevers Deynootweg 676 t/m 780 (Juliana Staete) VvE Palace-app II, Gevers Deynootweg 832 t/m 966-A (Wilhelmina Staete) VvE Palace-app 111, Gevers Deynootweg

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie: 05-2011 Status: Definitief Datum: 17 mei 2011 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars

Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars Huishoudelijk Reglement van de Verenigingen van Eigenaars van het gebouw Aquamarin I, Aquamarin 1 t/m 82, te Weesp, kadastraal bekend gemeente Weesp als: sectie C complexaanduiding 1572-A appartementenindex

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemene regels Huishoudelijk Reglement Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie januari 2006, is dit Huishoudelijk Reglement van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II,

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, Bij akte op 24 okt. 1969 voor Notaris L. SMELIK te Ridderkerk verleden (overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam, 27 oktober 1969, In deel 4005 nummer 37.

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Argonweg 32 postadres: Schone van Boskoopgaarde 69 3812 RB AMERSFOORT 3824 AC AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 Email: boxxamersfoort@gmail.com KVK nr.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat 121-167 Terneuzen Artikel 1. Algemeen. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op de eigenaren en bewoners van het appartementsgebouw: Breitnerstraat

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam

Huishoudelijk Reglement. VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam Huishoudelijk Reglement VvE Bergsingel, Berkelselaan, Gordelweg en Voorburgstraat te Rotterdam 1 Inhoudopgave Artikel 1: Doelstelling... 3 Artikel 2: Algemene zaken... 3 Artikel 3: Gebruik Gemeenschappelijke

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE '-Pc VvE Woningen nieuwbouw te ROTTERDAM Struysenburcht Aan de leden van de Vereniging KOPIE VOOR ADMINISTRATIE Rijswijk, 14 november 2008 07294 Geachte leden, Zoals besproken in de ledenvergadering van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (VVE) Kadehuis te Riedijkshaven Dordrecht 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016 Artikel 1. Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken: De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Madridplantsoen 1-191, betreffende:

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Madridplantsoen 1-191, betreffende: Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Madridplantsoen 1-191, betreffende: Apartementen Madridplantsoen 1 t/m 191 (oneven); en Parkeerplaatsen Madridplantsoen genummerd M1 t/m M19 te Haarlem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET ARRONDISSEMENT MIDDEN-NEDERLAND. Vastgesteld op 31 oktober 2013 tijdens de jaarvergadering van Orde van Advocaten, op grond

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars

Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "RESIDENTIE PARKZICHT, LANGSWATER 801 T/M 917" te AMSTERDAM Behorende bij de akte van splitsing in appartementsrechten, welke op 05-01-2000 werd gepasseerd

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: Advocaat: de advocaat die kantoorhoudt in het arrondissement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS HUYS TWICKELO TE HENGELO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO Algemeen Artikel 1. 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a) Het Modelreglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie