MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)"

Transcriptie

1 De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij met als missie Samen investeren in de open ruimte, is een echte duizendpoot binnen het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur in Vlaanderen. De VLM zorgt o.a. voor de kwaliteitsvolle inrichting van het buitengebied, de plattelandsontwikkeling en het Vlaams plattelandsbeleid. De VLM voorziet ook in een flankerend beleid bij grote strategische en Europese ontwikkelingsprojecten. Daarnaast behoren ook bedrijfsbegeleiding voor landbouwers en controle op de mestwetgeving tot ons takenpakket. De VLM telt ongeveer 700 personeelsleden, verdeeld over vijf lokale zetels (één in elke provincie) en een centrale directie in Brussel. Hoogopgeleide specialisten vormen samen met de administratieve medewerkers een hecht team. Samen werken we aan een meer harmonische en vooral meer duurzame open ruimte. Onze bedrijfscultuur wordt geïnspireerd door de waarden: creativiteit, klantgerichtheid, vakmanschap, samen-werken en loyauteit. De vacante betrekking situeert zich in de afdeling algemene diensten te Brussel. FUNCTIEBESCHRIJVING Doel van de functie: Aanwenden van de kennis over materie boekhouding en begroting bij de uitvoering van alle werkzaamheden om bij te dragen aan de realisatie van de jaardoelstellingen en alle andere opdrachten van de dienst financiën afdeling algemene diensten. Resultaatsgebieden: 1. Uitvoeren van boekhoudkundige verrichtingen toepassen van alle procedures en instructies die van toepassing zijn voor de dienst financiën de bestaande financiële en fiscale wetgevingen (wetten, besluiten,. ) kennen en toepassen een grondige kennis bezitten van het boekhoudpakket en de financiële software regelmatig alle balansrekeningen controleren en waar nodig corrigeren het voeren van een analytische boekhouding

2 het verwerken van boekingen het opvolgende van de vorderingen en schulden verzamelen van de verantwoordingstukken per rekening voor de eindbalans verwerken van de eindejaarsverrichtingen beoordelen van de winstbestemming tijdig opmaken van de jaarrekening opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting en van de B.T.W. aangifte bewaken van de evenwichten binnen de diverse entiteiten van de VLM controleren en corrigeren van de op de P.A. s uitgevoerde boekhoudkundige verrichtingen opmaken van nuttige overzichten, rapporten, e.d., meestal met behulp van excel de door de V.L.M. afgesloten contracten financieel opvolgen regelmatig interne financiële transferten opmaken om de financiële rekeningen correct te zetten 2. Ontwerpen van procedures ter verbetering van de financiële en administratieve organisatie onderhouden van de gegevens en parameters in het boekhoudpakket herzien van de bestaande en ontwikkelen van nieuwe financiële procedures opstellen van procedures ter verbetering van de interne controle aanpassen van de organisatie en de interne taakverdeling aan de veranderende omstandigheden begeleiden van de medewerkers om een eenvormige behandeling van de boekhoudkundige documenten en een eenvormige toepassing van de procedures te bekomen controleren of de beoogde resultaten bereikt worden 3. Opstellen, analyseren, controleren en rapporteren van de budgetten opmaken en aanpassen van de budgetten ( hoofdbudget en deelbudgetten ) toepassen van alle procedures en instructies die van toepassing zijn voor de dienst financiën opvolgen en controleren van de budgetreserveringen onderhouden van de begrotingsmodule in het boekhoudpakket controleren en informeren van de medewerkers zodat ze de kosten en opbrengsten op de juiste begrotingsposten boeken periodiek opmaken van de budgetsituatie responsabiliseren van de afdelingen op aanvraag rapporteren betreffende de budgetsituatie van de afdelingen d.m.v. rapporten, lijsten, tabellen en grafieken opmaken van de uitvoeringsrekening van de begroting opmaken van de officiële begrotingsdocumenten en begrotingsrapporteringen 4. Voorbereiden en bijstand verlenen aan externe controle-instanties voorbereiden van de controles van de bedrijfsrevisor, het rekenhof, IAVA, enz.

3 verzamelen van de betreffende verantwoordingsstukken de bedrijfsrevisor en de medewerkers van het rekenhof en van andere controle-instanties bijstaan bij het uitvoeren van hun controleopdracht contacteren van de bedrijfsrevisor wanneer er zich problemen voordoen 5. Inhoudelijk beheren van informatica-applicaties Ad hoc en structureel, inhoudelijk beheren en onderhouden van informatica-applicaties (programma s, databanken, ) om alle data uniform en correct te verzamelen, verwerken en verspreiden. implementatie van werkprocedures, -methodes, -instructies uitvoeren en opvolgen van kwaliteitsstandaarden bij collega s onderhouden / actualiseren (ad hoc of structureel) van informatie (bvb. databeheer) 6. Coördineren met collega s Overleggen en coördineren met collega s binnen de eigen dienst en afdeling i.v.m. doelstellingen en opdrachten teneinde de werkmethodes te optimaliseren en maximaal op elkaar af te stemmen in de uitvoeringsfase. deelnemen aan vergadering / groepsoverleg voeren van dagelijks overleg voeren van ad hoc overleg vragen of geven van adviezen deelnemen aan de maandelijkse vergadering opmaken van efficiënte werkingsprocedures; zorgen voor een efficiënte organisatie en logistieke ondersteuning 7. Deelnemen/bijdragen aan de ontwikkeling van uniforme werkmethodes Ontwikkelen, in samenwerkingsverband met collega s van andere afdelingen, van gebruiksvriendelijke werkprocedures, instructies en standaarden teneinde op een uniforme manier kwaliteitsvolle gegevens te verzamelen en aan te leveren deelnemen aan vergaderingen samenwerken met opdrachtgevers voeren van ad hoc overleg vragen en/of geven van adviezen 8. Uitvoeren van ad hoc opdrachten Verzorgen van ad hoc opdrachten van de VLM, openbare instanties, kabinetten en derden om hen te voorzien van adequate informatie en adviezen ter ondersteuning van hun werking.

4 9. Rapporteren Formeel en informeel informeren en consulteren van de leidinggevende(n) / projectleiders teneinde hem/haar toe te laten adequate maatregelen en beslissingen te nemen of zelf adequate acties te ondernemen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de jaardoelstellingen Formeel hebben van plannings/functionerings- en evaluatiegesprekken voeren van maandelijks overleg opstellen en bespreken van werkverslagen Informeel ad hoc reageren op vragen ad hoc overleggen of dagelijks overleg bespreken of laten goedkeuren van de Inkomende / uitgaande briefwisseling 10. Ontwikkelen van zichzelf Inschatten van de eigen leer- en informatiebehoeften in de veranderende VLM-omgeving en nemen van passende initiatieven om de eigen inzetbaarheid en het competentieniveau voortdurend te ontwikkelen. op peil houden van kennis actief opvolgen van beleid/wetgeving van de eigen afdeling /VLM / aanverwante materies bijwonen van best practice vergaderingen netwerken met collega s / externen deelnemen aan studiedagen, congressen, cursussen lezen van vakliteratuur 11. Coachen van medewerkers Coachen en responsabiliseren van de medewerkers teneinde de kwaliteit en kwantiteit van de af te werken taken, opdrachten en dossiers hoog te houden. voeren van dagelijks overleg (vooral informeel) opmaken van de jaarplanning opstellen en bespreken van werkprocedures bespreken van resultaten van maandelijkse contactvergadering organiseren van informele contacten = groepsactiviteiten ontplooiingskansen bieden aan de medewerkers door te delegeren en hen te responsabiliseren de samenwerking tussen de medewerkers bevorderen; probleemoplossend optreden bij conflicten

5 12. Zelf dossiers behandelen / projecten uitwerken Behandelen van concrete dossiers of uitvoeren van (project)werkzaamheden teneinde enerzijds inzicht te behouden in de praktische werking en anderzijds bij te dragen aan de realisatie van de planning Voorbeelden van activiteiten : behandelen van complexe dossiers behandelen van standaard dossiers systeem- en netwerkbeheer verzekeren applicaties (mee) ontwikkelen PROFIELBESCHRIJVING Technische competenties kennis van de werking van de overheid kennis van de structuur en werking van de VLM kennis van de regelgeving van de eigen kern- of ondersteunende activiteit en aanverwante kennis van het vakgebied kennis van boekhoudpakket AXI is een pluspunt kennis van Rijkscomptabiliteit werking financiën Vlaamse overheid kennis van het ESR stelsel voor de rapportering van de begroting is een pluspunt Gedragscompetenties Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je werkt goed samen, bent een echte teamspeler. Je bent stressbestendig, resultaatgericht en kwaliteitsbewust. Je beschikt over een goed analytisch en synthetisch denkvermogen. Je kunt goed plannen en organiseren. Je bent flexibel inzetbaar en staat open voor veranderingen. Je bent leerbereid. Je bent ook klantgericht, creatief en loyaal. Leidinggevende ervaring is een pluspunt. DEELNEMINGSVOORWAARDEN - Beschikken over een diploma licentiaat - master HOLT. - Onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte. - Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. - De burgerlijke en politieke rechten genieten. - Aan de dienstplichtwetten voldoen. - De medische geschiktheid bezitten die vereist is voor de uit te oefenen functie. AANBOD Een boeiende en uitdagende functie met maatschappelijke relevantie. Je komt terecht in een dynamische organisatie die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

6 Je krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen: zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering. Er is catering voorzien in de werkzetel. Verloning gebeurt in de salarisschaal A111 (startsalaris is 2789,78 bruto per maand). Per gewerkte dag krijg je een maaltijdcheque van 5. Relevante privé-ervaring kan worden gevaloriseerd. Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse Overheid: De Vlaamse Landmaatschappij wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Mensen uit deze doelgroepen worden dan aangemoedigd om te solliciteren. SELECTIEPROCEDURE 1. Voorselectie Er zal een voorselectie van de kandidaturen gebeuren op basis van het al dan niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden. De kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, mogen verder deelnemen aan de selectieprocedure. 2. Psychotechnisch gedeelte Dit gedeelte heeft tot doel de basiscompententies voor het uitoefenen van de functie na te gaan. Het psychotechnisch gedeelte bestaat uit redeneerproeven, een persoonlijkheidsvragenlijst en een competentiegericht interview. Dit gedeelte is eliminerend. Indien er meer dan 25 kandidaten zijn voor de vacature, kan het psychotechnisch gedeelte worden opgesplitst in twee delen waarvan een eliminerend psychotechnisch gedeelte bestaande uit redeneerproeven. Om geslaagd te zijn dienen de kandidaten de beoordeling geschikt te behalen. De geslaagde kandidaten mogen deelnemen aan een tweede gedeelte dat bestaat uit een competentiegericht interview en een persoonlijkheidsvragenlijst. Het resultaat van het psychotechnisch gedeelte is geschikt of niet geschikt. 3. Functiespecifiek jurygesprek Kandidaten die geschikt bevonden werden in het psychotechnisch gedeelte, zullen worden uitgenodigd voor een functiespecifiek interview. In dit gedeelte wordt gepeild naar de vaardigheden, de motivatie en de interesse, hun attitude, de werkervaring en de vaktechnische kennis. Om te slagen dienen de kandidaten 60 punten op 100 te behalen. De kandidaten worden gerangschikt op basis van het behaalde resultaat op het jurygesprek. Deze rangschikking wordt bij de aanwerving in acht genomen. MEER INFORMATIE? Wil je meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij mevr. Ann De Baerdemaeker, tel.: 02/ ,

7 Als je meer informatie wilt over de arbeidsvoorwaarden en/of de selectieprocedure kan je terecht bij mevr. Kim Croes, HR-verantwoordelijke, tel.: 02/ , HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan tot uiterlijk 8 februari Om te solliciteren stuur je je kandidatuur met uitgebreid c.v. bij voorkeur via naar: of via post naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Sara Calmein, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert (functie + afdeling). Je kunt eventueel het standaardc.v. gebruiken dat je kunt vinden op

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie