Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van..."

Transcriptie

1 GEMEENTE DESTELBERGEN BPA SPORT & RECREATIE BERGENMEERS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van... Op bevel de secretaris de burgemeester Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd van.. tot. de secretaris de burgemeester Gezien en definitief aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van:.. op bevel de secretaris de burgemeester (afdeling stedenbouw) 1

2 GEMEENTE DESTELBERGEN BPA SPORT & RECREATIE BERGENMEERS BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN INHOUD DEEL I Algemene voorschriften DEEL II Bijzondere stedenbouwkundige voorschriften 1. Zone voor open en halfopen bebouwing 2. Zone voor multifunctionele ruimten 3. Sportterreinen 4. Tuinen 5. Bufferzone 6. Natuurgebied 7. Weiland 8. Bosaanplant 9. Parking 10. Beek en beekvallei Openbaar domein (afdeling stedenbouw) 2

3 DEEL I : ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 1. Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen toegestaan wanneer de hoofdbestemming reeds gerealiseerd is of indien ze samen met de hoofdbestemmingen gerealiseerd worden. Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorschriften, is de verhouding van de hoofdbestemming en de nevenbestemming bepaald op 70% - 30% van de totale toegelaten vloeroppervlakten. Het is verboden de hoofdgebouwen (her) in te richten zonder woonfunctie. Art. 2. Inplanting van de gebouwen 1. De verschillende bouwstroken, waar gebouwen kunnen ingeplant worden, zijn op het bestemmingsplan als één zone weergegeven. De specifieke voorschriften worden in het hoofdstuk bijzondere stedenbouwkundige voorschriften bepaald. 2. Constructies: de constructies moeten in harmonie zijn met het straatbeeld. Bij het aanbouwen aan een bestaand gebouw dient de aansluiting harmonisch te gebeuren; Dit betreft o.a. de dakhelling, de materialen, de afwerking van de scheidingsmuren, het gebouwenvolume, de verhoudingen Bij het aanbouwen aan gebouwen met een ander gabarit dan voorzien in het BPA mag de nieuwe constructie afwijken van de zonevoorschriften om een harmonische overgang mogelijk te maken. De resterende delen van de blinde gevels moeten degelijk afgewerkt worden. Art. 3. Terreinbezetting De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent (%) of in m² van het perceelsdeel gelegen binnen de betreffende zone. Art. 4. Bouwvolume 1. Het toegelaten bouwvolume is omschreven in de voorschriften. Het wordt aangegeven ofwel door een combinatie van dakvorm, maximum aantal bouwlagen, bouwdiepten en bouwhoogten; 2. De hoogte, diepte en dakvorm van hoofd- en bijgebouwen moet in harmonie zijn met de aanpalende gebouwen en/of omgeving. Desbetreffend kan niet gerefereerd worden naar bestaande gebouwdiepten en/of gebouwhoogten, die niet in overeenstemming of storend zijn met of voor de omgeving. Art. 5. Bouwdiepte De toegelaten bouwdiepte is omschreven in de voorschriften of aangeduid op het bestemmingsplan. Art. 6. Bouwhoogte 1. De maximale bouwhoogte wordt bepaald voor de voor- en achtergevel (eventueel zijgevels) met uitzondering van de gevels gelegen onder dakkappen en van uitbouwen zoals voor technische ruimten en voor schouwkanalen. (afdeling stedenbouw) 3

4 2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de verplichting opleggen deze hoogte te wijzigen omwille van de harmonie met het straatbeeld, of omwille van het vrijwaren van waardevolle perspectieven. 3. Algemeenheden inzake hoogtepeilen / kroonlijsthoogten: De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot aan de bovenkant van de kroonlijst. Dit aanzetpeil zal maximum 0.35m hoger liggen dan de as van de voorliggende straat of het peil van het maaiveld indien dit hoger of lager ligt dan de as van de weg ter hoogte van de voordeur. Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant van de kroonlijst. Bij aanduiding van de hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan één bouwlaag een maximum hoogte van 3.00m toebedacht per bouwlaag, te verhogen met 0.50m als afwerkingshoogte van de vloer, telkens gerekend vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel. Art. 7. Dakvorm - In de voorschriften zijn, afhankelijk van de zone, hellende en/of platte en/of gebogen dakvormen toegelaten. - De dakhelling dient gerealiseerd met vlakken of bogen met een helling begrepen tussen de 20 en de 50 t.o.v. het horizontaal vlak en voor zover er geen andere cijfers in de specifieke voorschriften aangegeven worden. - Dakkapellen. In zadel- en schilddaken zijn uitspringende dakkapellen met 1.50 m hoogte en op minimum 1 m onderlinge afstand en op minimum 1 m afstand van de zijgevel of gemene muur toegelaten. Art. 8. Uitzicht en materialen Bouwmaterialen - Vrije keuze, tenzij anders vermeld in de bijzondere stedenbouwkundige voorschriften. - De gebouwen moeten worden opgetrokken in degelijke gevelmaterialen. De kleur en de materialen moeten op elkaar aansluiten. Zijn verboden: betonplaten, plastiek- en butylproducten, behalve voor rolluiken en schrijnwerken. - Definitief zichtbaar blijvende, vrijstaande zijgevels van gebouwen moeten zoals de voorgevel van één der beide gebouwen worden behandeld voor wat de keuze der materialen en de afwerking betreft. Art. 9. Afsluitingen 1. Materialen. De keuze van de afsluitingen van de percelen is vrij. In de tuinen of niet bebouwde zones zijn eveneens levende hagen of een combinatie van levende hagen en materialen, waarvan de architectuur in harmonie moet zijn met deze van het hoofdgebouw, toegelaten. Betonplaten zijn niet toegelaten, tenzij over een hoogte van 0.40 m, gemeten vanaf het maaiveld en gecombineerd met palen/draad van maximum 2.00 m hoogte. 2. Hoogte. Maximumhoogte van 2.50 m voor levende hagen en struiken en voor een draadafsluiting/houten panelen is dit 1.50 m. Indien specifieke eisen, ten aanzien van de (afdeling stedenbouw) 4

5 zichtbaarheid in het openbaar domein, noodzakelijk zijn, kunnen beperkende verplichtingen opgelegd worden. 3. Opmerking: Indien bufferzones aanwezig zijn, palend aan de perceelsgrenzen, zijn in die zones ook de voorschriften inzake draadafsluitingen op de perceelsgrens mogelijk. Art. 10. Nuts- en gemeenschapsvoorzieningen Gebouwen /constructies specifiek voor gemeenschapsvoorzieningen of openbaar nut kunnen in elke bebouwingszone worden toegelaten indien zij geen fundamentele afbreuk doen aan of hinderend zijn voor de omgeving. De constructies en/of bouwwerken dienen qua inplanting, voorkomen en gabariet in overeenstemming te zijn met deze van de desbetreffende zone. Art. 11. Inrichtingsplan Voor de inrichting van bepaalde gebieden is een inrichtingsplan vereist. Dit inrichtingsplan maakt deel uit van het dossier betreffende elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest, of een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is, en wordt als dusdanig meegestuurd naar de adviesverlenende instanties in overeenstemming met de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvraag. Dit plan bevat minstens volgende aspecten met betrekking tot het gehele betreffende gebied: - een plan dat de gehele zoneringsordening aangeeft met aanduiding van: - bebouwing en functies; - interne ontsluitingen en parkeerterreinen; - groene ruimten, speelterreinen; - de externe ontsluiting en bereikbaarheid; - eventuele fasering van de ontwikkeling Het inrichtingsplan is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op de beoordelen of de vergunningsaanvraag voldoet aan de vereisten van de goede ruimtelijke ordening. Latere vergunningsaanvragen binnen dezelfde zonering kunnen vergezeld zijn van een nieuwe inrichtingsstudie die afwijkt van de vroeger ingediende studie, maar waarin alleszins rekening wordt gehouden met de verleende vergunningen en attesten en de reeds gerealiseerd elementen binnen de zonering. Art. 12. Watertoets De overheid die moet beslissen over een vergunningsaanvraag kan advies vragen over het al dan niet optreden van een schadelijk effect en de op te leggen voorwaarden omdat effect te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen of te compenseren aan de door de Vlaamse regering aan te wijzen instantie. Het is aangewezen om in elke vergunning de resultaten van de watertoets te vermelden, zelfs als manifest duidelijk is dat de vergunde werken geen invloed uitoefent op de waterhuishouding. (afdeling stedenbouw) 5

6 GEMEENTE DESTELBERGEN BPA SPORT & RECREATIE BERGENMEERS DEEL II BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ZONE 1 ZONE VOOR OPEN en HALFOPEN BEBOUWING 1. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN De bestaande bebouwing mag behouden blijven en maximaal met 10% uitbreiden zonder de opgegeven oppervlakten (2.1) te overschrijden. Herstellingswerken, herbebouwen, instandhoudingswerkrn en verbeteringswerken worden toegelaten. 1.1 Hoofdbestemming - Wonen - Minimum 70% van de totale vloeroppervlakte is bestemd voor woningbouw - De gronden zijn bestemd voor ééngezinswoningen. - De onbebouwde delen van het perceel zijn enkel bestemd voor de inrichting van tuinen en bergingen. 1.2 Nevenbestemming Enkel dienstverlenende en verzorgende functies (verzekeringskantoren, dokters, ) die de schaal van de omgeving niet overtreffen. De oppervlakte van de nevenbestemmingen mag niet meer dan 30% bedragen van de totale vloeroppervlakte. Zijn verboden: - Be- of verwerkende bedrijven. - Bedrijven gericht op de productie en/of het stapelen van goederen, op de verkoop van brandstoffen, giftige en/of explosieve stoffen, evenals (grootschalige) detailhandelsbedrijven en supermarkten. 2 BEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN 2.1 Bebouwingspercentage (terreinbezetting) - bij halfopen bebouwing: 40% of maximum 200m² - bij open bebouwing: 40% of maximum 250m² 2.2 Bouwlijnen Plaatsing ten opzichte van de rooilijn - Maximum: m - Minimum: 5.00 m Plaatsing ten opzichte van de zijkavelgrenzen Minimum 3.00 m, behoudens bestaande toestand Plaatsing ten opzichte van de achterkavelgrens - Voor de hoekpercelen (open en halfopen bebouwing) is de plaatsing van de inkom bepalend om de achterkavelgrens aan te kunnen duiden. - Minimum 6.00 m met een kroonlijsthoogte van maximum 3.50 m waarna de hoogte kan toenemen onder een hoek van 45 (afdeling stedenbouw) 6

7 2.3 Toegelaten bouwdiepten voor hoofdgebouwen - de toegelaten bouwdiepte op het gelijkvloers : m voor open bebouwing; m voor gekoppelde bebouwing; - de toegelaten bouwdiepte op de verdiepingen is beperkt tot m. 2.4 Toegelaten bouwhoogten voor hoofdgebouwen Maximaal 2 bouwlagen, met een maximale kroonlijsthoogte van 6,00 meter boven het referentiepeil en een maximale nokhoogte van m. Op die plaatsen, waar geen verdieping wordt toegepast; wordt een maximale kroonlijsthoogte van 3.50 m boven het referentiepeil en een maximale nokhoogte van 9.00 m vastgelegd. Indien moet aangesloten worden op bestaande gebouwen, kan van het voorschrift afgeweken worden omwille van de harmonie. De ruimtes onder het dak mogen enkel ingericht worden in functie van de woning: slaapkamers, zolderruimtes 2.5 Toegelaten dakvormen voor hoofdgebouwen Op die percelen, waar open bebouwing kan gerealiseerd worden, is de dakvorm vrij. Op die percelen, waar dient aangesloten op aanpalende gebouwen, moeten de dakvormen, kroonlijst en de materialen van de zichtbare gevels harmonieus op elkaar aansluiten. Een kwalitatieve aansluiting dient gezocht door het gebruik van passende dakvormen (plat, boogvormig, hellende vlakken ), borstweringen, enz. 2.6 Dakterrassen Zijn slechts toegelaten indien zij voorzien worden binnen het volume van de begrenzende dakvorm, d.w.z. zodanig dat de borstwering als de gave voortzetting van de schuine dakvorm wordt uitgevoerd. Een dakterras mag slechts ingericht worden op maximum 1.00 m boven het peil van de kroonlijst. Bij platte daken dient een dakterras omsloten met opgaande gevelmuren, met een hoogte van minimum 1.00 meter t.o.v het vloerpeil van het dakterras. De minimale afstand tot de zijkavelgrenzen voor halfopen bebouwing dient 1,80 meter te bedragen. 2.7 Aansluiting van hoofd- en bijgebouwen op bestaande, aanpalende gebouwen Indien aansluiting op bestaande, aanpalende gebouwen verplicht is, moeten de dakvormen, kroonlijst en de materialen harmonieus aansluiten op deze aan het aanpalende gebouw. Aansluiting dient gezocht door het gebruik van passende dakvormen (plat, boogvormig, hellende dakvlakken), borstwering, enz. 2.8 Materialen De gebruikte materialen van al de bouwdelenvan het hoofdgebouw en van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen zowel duurzaam als esthetisch verantwoord te zijn. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd te worden; de materialen dienen dezelfde te zijn of nauw met elkaar verwant. Zijn verboden: betonplaten, plastiek- en butylproducten, behalve voor rolluiken en schrijnwerken. (afdeling stedenbouw) 7

8 3 INRICHTING VAN DE TUINEN Het betreft de niet grafisch aangeduide perceelsdelen binnen de zone waar verhardingen, bijgebouwen en constructies i.v.m. het wonen, garages en bergingen kunnen worden opgericht. 3.1 Toegelaten verhardingen De koeren en hovingen dienen ingericht als tuin; maximaal één derde van deze ruimte mag worden verhard, ten behoeve van oprit, parkeerplaats, tuinpaden, terrassen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 3.2 Afzonderlijke bijgebouwen Tuinhuisjes / tuinbergingen: - Maximale oppervlakte: 30 m2 - Plaatsing: op minimum 1.00 m van de perceelsgrens of op een perceelsgrens en met akkoord van de eigenaar van het aanpalende betreffende perceel. - Maximaal toegelaten gabarit: - kroonlijsthoogte bij plat dak maximum 2.75 m; - nokhoogte bij hellend vlak maximum 3.00 m. - dakhelling : maximum 45 - Materialen: vrij, met uitsluitsel van betonplaten. Het plaatsen van een tuinhuis is verboden tussen de rooilijn en de voorste voorbouwlijn van het hoofdgebouw. Het is toegelaten aan te bouwen tegen een bakstenen erfscheiding op voorwaarde dat deze even hoog of hoger is dan de kroonlijst van het tuinhuis. 3.3 Erfscheidingen Op de weggrens is de plaatsing van erfscheidingen niet verplicht. Ingeval van plaatsing kan worden gekozen voor, ofwel een gesloten structuur bestaande uit levende hagen (maximale hoogte 2.00m ), ofwel voor een open structuur bestaande uit houten of betonnen paaltjes met horizontale liggers of een draadafsluiting (maximaal 1.00m hoog). Omwille van de verkeersveiligheid wordt voor hoekpercelen de maximale hoogte van de groenaanplant op 0.80m vastgelegd over een afstand van minimum 4.00m of een grotere afstand die nodig is voor een goede zichtbaarheid. Op de zij- en achterkavelgrenzen is de plaatsing van erfscheidingen mogelijk op de nietbebouwde kavelgrenzen, onder de vorm van houten of aanverwante panelen of levende hagen of draad. De toegelaten hoogte van de bovenkant van een paneel is 2.00m of 3.00m voor de kruin van de haag. (afdeling stedenbouw) 8

9 ZONE 2 ZONE VOOR MULTIFUNCTIONELE RUIMTEN 1. BESTEMMINGEN - Aanleg van sportvelden en overdekte sportvelden - Sportieve (sportaccommodaties), culturele en recreatieve voorzieningen, constructies en infrastructuren, gemeenschapsvoorzieningen; - Aanvullende functies zoals parkings, groen, speeltuigen, waterbuffering 2. BEBOUWINGS- en INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 2.1 Bepalingen met betrekking tot de inplanting De inplanting van de gebouwen is vrij te bepalen op minimum 6.00m van de zonebegrenzing. Het is wel toegelaten tegen de bestaande bebouwingen van de Koedreef aan te bouwen of aan te sluiten op het jeugdhuis. De gebouwen dienen zoveel mogelijk gebundeld te worden en harmonisch op elkaar in te spelen. Bij elke aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning, waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is, dient een globaal inrichtingsplan van de volledige zone te worden gevoegd, waarop, ofwel de nieuwe inrichting en de bestaande (bestaande= reeds aangelegde inrichting) wordt aangeduid. (art.11van deel 1) 2.2 Bepalingen met betrekking tot het profiel van de bebouwing Toegelaten bouwhoogten: Maximum 10.00m met uitzondering van constructies die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van het gebouw zoals o.a. schouwen, technische uitrustingen Dakvormen: Niet bepaald Materialen: Enkel esthetisch verantwoorde en duurzame materialen die in harmonie zijn met de bebouwde omgeving en met materialen die zo gekozen zijn dat zij bij geluidshinderende activiteiten tevens een akoestische isolatie vormen. Helgekleurde materialen worden niet toegelaten. 3. VERHARDINGEN De verhardingen dienen beperkt te blijven tot het meest noodzakelijke. Voor de aanleg van verhardingen dienen kleinschalige waterdoorlatende materialen gebruikt te worden. 4. AFSLUITINGEN Draadafsluitingen worden toegelaten met een maximum hoogte van 2.50m. Levende hagen, houtkanten of houtwallen in streekeigen groen zijn eveneens toegelaten. Ter hoogte van de beekvallei dient een groenstrook van minimum 2.00m voorzien te worden. (afdeling stedenbouw) 9

10 5. ANDERE - Ophogingen of afgravingen zijn mogelijk, maar bij het duurzaam waterbeheer is het aangewezen rekening te houden om de ruimte voor het watersysteem niet te laten afnemen. - Bij de inrichting van de zonering dient er rekening mee gehouden te worden dat er een bereikbaarheid (minimum 3.00m breed) wordt mogelijk gemaakt voor het bestaande tuincentrum (of andere functie op hetzelfde perceel), de school, het jeugdcentrum en de politie. - Watertoets is verplicht. (afdeling stedenbouw) 10

11 ZONE 3 ZONE VOOR SPORTTERREINEN 1. BESTEMMINGEN - Aanleg van sportvelden en recreatieve voorzieningen; - Rechtstreeks verbonden en aanvullende functies zoals een beperkte parking met een maximum van 15 wagens (enkel op het huidige plein van FC Destelbergen), kantine, kleedkamers, tribune, groen, speeltuigen, waterbuffering - Overdekte sportvelden worden in deze zone niet toegelaten. 2. BEBOUWINGS- en INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 2.1 Bepalingen met betrekking tot de inplanting - De inplanting van de terreinen of sportaccommodaties op minimum 5.00m van de bufferzones, groenzones of van de perceelsgrenzen. Zij dienen zoveel mogelijk gebundeld te worden. - In het zuidelijk en het noordelijk deel van de zone is het verboden om zowel reklamepanelen als accommodaties te plaatsen, met uitzondering van kleine schuilplaatsen voor toeschouwers (geen tribunes, geen kleedkamers), vangnetten. In deze zonering dient bijzondere aandacht te gaan naar de belichting en dient volledig beschreven te worden in het inrichtingsplan. Deze dient zodanig geconcipieerd te worden dat zij geen lichtstoring voor de omgeving vormt. 2.2 Bepalingen met betrekking tot het profiel van de bebouwing Toegelaten bouwhoogten: Maximum 6.00m Toegelaten dakvormen: Niet bepaald Materialen: Enkel esthetisch verantwoorde en duurzame materialen die in harmonie zijn met de bebouwde omgeving en met materialen die zo gekozen zijn dat zij tevens een akoestische isolatie vormen. Helgekleurde materialen worden niet toegelaten. 3. VERHARDINGEN De verhardingen dienen beperkt te blijven tot het meest noodzakelijke. Voor de aanleg van verhardingen dienen kleinschalige waterdoorlatende materialen gebruikt te worden. 4. AFSLUITINGEN Draadafsluitingen op de perceelsgrenzen worden toegelaten met een maximum hoogte van 3.00m. (afdeling stedenbouw) 11

12 5. ANDERE Een opmaak van een totaal inrichtingsplan per sportafdeling of voor de totale zonering is vereist. (zie art. 11 van deel 1) ZONE 4 TUINEN 1. BESTEMMINGEN - Aanleg van tuinen, moestuinen, boomgaarden, kweken van planten - Aanvullende functies zoals kleine tuinhuisjes, wandelpaden of constructies die betrekking hebben op de zone en die in overeenstemming zijn met de omgeving (nieuwe grootschalige serrebouw wordt uitgesloten). - De bestaande serres mogen behouden, gerestaureerd en heropgebouwd worden met behoud van hetzelfde volume en afmetingen of met een vermindering van oppervlakte en volume. 2. BEBOUWINGS- en INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 2.1 Bepalingen met betrekking tot de inplanting De inplanting van de tuinhuisjes dient op minimum 5.00m van de zonegrenzen te gebeuren. Enkel op het perceel van Werk van den Akker worden meerdere bergingen toegelaten, op de andere percelen slechts één. 2.2 Bepalingen met betrekking tot het profiel van de bebouwing Toegelaten bouwhoogten: Maximum 3.00m Toegelaten dakvormen: - kroonlijsthoogte maximum 2.50 m. - nokhoogte bij hellend vlak maximum 3.00 m. - dakhelling : maximum Materialen: Enkel esthetisch verantwoorde en duurzame materialen die in harmonie zijn met de bebouwde omgeving. Helgekleurde materialen en betonplaten worden niet toegelaten. 3. VERHARDINGEN De verhardingen dienen beperkt te blijven tot het meest noodzakelijke. Voor de aanleg van verhardingen dienen kleinschalige waterdoorlatende materialen gebruikt te worden. 4. AFSLUITINGEN Draadafsluitingen worden toegelaten met een maximum hoogte van 2.00m. (afdeling stedenbouw) 12

13 ZONE 5 BUFFERZONE Het betreft een zonering als visuele en akoestische afscherming van de sportterreinen t.o.v. zijn omgeving. INRICHTING Deze zone dient met streekeigen inheems buffergroen, zowel dichte als gesloten beplanting te worden voorzien met dien verstande dat er gemiddeld minimaal 1 hoogstammige boom per 50 m2 wordt geplant. Bij de keuze van hoogstammen dient een minimale hoogte van 10 à 12 m op termijn te worden bekomen. VERBODEN: - Een absoluut bouwverbod van gebouwen en constructies, alsook van het stapelen van goederen en het verharden van oppervlakten. - De bufferzone mag niet doorbroken worden. - Verbod voor de aanleg van fietspaden, wandelpaden en verhardingen. - Geen recreatief medegebruik. Een beplantingsplan dient opgemaakt en voorgelegd bij de eerstkomende bouwaanvraag van een constructie of vergunning van de direct aanpalende zone die gelegen is binnen de afbakening van het BPA en op hetzelfde perceel. De aanplant zelf dient te gebeuren het eerstvolgende plantseizoen na de goedkeuring van de bouwvergunning. De aangegeven breedtes zijn een strikt minimum. ZONE 6 NATUURGEBIED Het betreft een groenzone dat in zijn maximale vorm van bestaande toestand (ook qua reliëf) dient te worden gehandhaafd en versterkt met uitsluiting van elke bebouwing en verharding. Het rooien en/of aanplanten van bomen en struiken dient te gebeuren met goedkeuring van de hogere overheid. De ecologische waarde dient verhoogd te worden. De voorschriften i.v.m. de natuurgebieden zijn hier van toepassing. (afdeling stedenbouw) 13

14 ZONE 7 WEILAND BESTEMMING: - Enkel extensief beheerde weilanden met kleine landschapselementen zoals hagen, bomenrijen, houtkanten, poelen toegelaten. - De natuurfunctie primeert op het agrarisch of recreatief medegebruik. - Het agrarisch medegebruik wordt beperkt tot hooien, extensieve begrazing. Nevenbestemming: - Kleine schuilhokken voor dieren. Voor de totale zone wordt de totale oppervlakte bepaald op 50m². De schuilhokken dienen zoveel mogelijk samengebundeld te worden. - Kleine bergingen voor beheersmateriaal of houtopslag. ZONE 8 BOSAANPLANT Zone ter compensatie van de huidige aanplant van het populierenbestand (ten noorden van de Sloote). BESTEMMING: - Bosaanplant. De soorten bomen en struiken dienen streekeigen en inheems te zijn en aangepast aan de aanwezige ondergrond. De voorkeur gaat uit naar een variatie van inheems loofhout. - De zone dient gerealiseerd te worden het eerst volgende seizoen op het kappen van het bestaande populierenbos. - Een toegang naar de achterliggende zone dient verzekerd te worden. (afdeling stedenbouw) 14

15 ZONE 9 PARKING Deze zone mag gedeeltelijk met waterdoorlatende materialen verhard (80%) en ingericht worden voor parkings. De overige 20% dient met groen aangelegd te worden. Ter hoogte van de straat dient over 3.00m breedte en over de gehele lengte (met uitzondering van de ontsluiting en toegang een groenaanplant te gebeuren. Per 150 m² parking dient minimum één streekeigen hoog- of laagstam voorzien te worden. ZONE 10 WATERLOOP EN BEEKVALLEI BESTEMMING: Deze zone dient beschouwd te worden als beekvallei met natuurwaarden, waarbij het behoud van de flora zoveel mogelijk dient behouden en versterkt te worden. - Groenaanleg onder de vorm van struiken, laag- en hoogstammige streekeigen beplanting en standplaatsgericht groen. - Ook waterpartijen in functie van de beek en voor waterbuffering worden toegelaten. Deze zone mag beperkt doorbroken worden door een fiets- en wandelpad om een verbinding te vormen tussen de parking aan de Koedreef met de zone voor sportterreinen. Verboden: - Oeverversterkingen - Lozing van afvalwater - Overwelven van de beek Richtlijnen bij de opbouw: - De verlegging van de beek kan enkel in de zone voor beekvallei gebeuren en dient aangelegd door middel van natuurtechnische milieubouw. - De sloot dient hergraven te worden nadat de rioleringswerken stroomopwaarts zijn beëindigd zodat het tracé in de nieuwe beekvallei niet vervuild wordt met afvalwater. - De oevers mogen niet verhard worden en niet te stijl zijn zodat zich een soortenrijke beekvegetatie kan ontwikkelen. De oevers zullen op een zo natuurlijk en ecologisch mogelijke wijze aangelegd worden. - Een ecosysteembenadering verdient de voorkeur omdat ze tot meer duurzame resultaten leidt. - Natuurtechnische principes dienen aan bod te komen bij het beheer van de waterlopen - Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dient een volledig aanleg- en inrichtingsplan gevoegd te worden van de beek en de beekvallei, waarin de nieuwe loop zich situeert. - Natuurlijk beheer van de beek (sporadisch ruimen, spontaan laten verondiepen van de beekbodem). - Duurzaam waterbeheer dat rekening houdt met het behoud van het watersysteem. (afdeling stedenbouw) 15

16 OPENBAAR DOMEIN BESTEMMING Deze zone is bedoeld voor de inrichting van wegen en openbare ruimten in overeenstemming met de aanpalende functies en categorisering van het wegennet. Nevenbestemmingen: - Straatmeubilair; - Groenvoorzieningen; - Voorzieningen voor het normaal functioneren van het verkeer De keuze van verhardingen en inrichtingen is vrij te bepalen. De toegang naar het voetbalveld van FC Destelbergen is van lokaal belang en dient zo ingericht te worden dat zij enkel kan gebruikt worden door fietsers, voetgangers, officiëlen en belanghebbenden (geen toeschouwers) alsook voor het laden en lossen. (afdeling stedenbouw) 16

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

GEMEENTE WINGENE ONTWERP

GEMEENTE WINGENE ONTWERP GEMEENTE WINGENE ONTWERP BPA T HOF VAN WINGENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN De stedenbouwkundige voorschriften zijn onverbrekelijk verbonden met het document bestemmingsplan. Ingeval van betwistingen

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 6 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN 2.1 BPA ID. NR.:260: CARROSSERIE DE CONINCK 2.1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1.1.1 Art 3: KMO-zone - bestemd voor niet-hinderlijke

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) NR: RP990/36011/014.3 Brussel, 12 juli 2005 De Vlaamse Minister van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ).

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ). DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 11 2.2 BPA ID. NR.:456:DE MAESSCHALCK MARC 2.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.2.1.1 Art 1: KMO-bebouwing toegestaan - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke

Nadere informatie

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit:

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Sectoraal BPA Stanssens 1. Algemene bepalingen voor het sectoraal BPA Art 1.1. Omschrijving Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven'

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMEEN... 3 0.1 PLANDOCUMENTEN...3 0.2 LIMITATIEVE OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET ONDERHAVIG GEMEENTELIJK

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 FONTEINBOS STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Provincie West-Vlaanderen STAD ROESELARE Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijk planner: Leen Lauwers Wijzigingen: - aangepast aan plenaire vergadering (22.05.2008) Opgemaakt

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT Stedenbouwkundige voorschriften Verordenende voorschriften 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE DESTELBERGEN 16 maart 2009 ONTWERP RUP CENTRUM 1 (gedeeltelijke herziening BPA Centrum, delen 1 t/m 7) STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Wijzigingen na definitieve vaststelling

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1 BESTEMMING KAVELS De bestemming volgens het gewestplan is determinerend. De kavelindeling en de grenzen van de verkaveling worden strikt bepaald zoals voorgesteld op het

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:...

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

RUP Herziening Hofstraat

RUP Herziening Hofstraat RUP Herziening Hofstraat Openbaar onderzoek Bewonersvergadering 4 september 2017 Inhoud toelichting Situering plangebied Situering planningscontext Aanleiding en procesverloop Doelstellingen van het RUP

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE DIEPENBEEK. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "RESEARCH BEDRIJFSPARK UNIVERSITAIRE CAMPUS LIMBURG - herziening

PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE DIEPENBEEK. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG RESEARCH BEDRIJFSPARK UNIVERSITAIRE CAMPUS LIMBURG - herziening PROVINCIE LIMBURG 63-32770 GEMEENTE DIEPENBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "RESEARCH BEDRIJFSPARK UNIVERSITAIRE CAMPUS LIMBURG - herziening Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE138 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel Januari 2015

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag

Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse 05550 Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag Juli 2010 goedgekeurd op

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie