STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING"

Transcriptie

1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften niet worden uitgesloten of worden beperkt (o.a. in oppervlakte), zijn toegestaan. 2. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 2.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 2.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) De omgeving is gekenmerkt door Eéngezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen worden overwegend eengezinswoningen, toegelaten. gebouwen voor handel en diensten en in Meergezinswoningen zijn enkel toegelaten in de projectzone beperktere mate meergezinswoningen. P2 en de zone voor sociale huisvesting S2. Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevenden zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de woning. Voor de definitie van zorgwoningen wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 2.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals nevenbestemmingen vreemd aan de woonfunctie zelf. Slechts een beperkt gedeelte van de woning kan ingericht worden als nevenbestemming. Het accent van de verkaveling ligt immers op 'wonen'. Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep en dienstverlening zijn toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: 1 de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 2 de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter BESTEMMING BIJGEBOUW(EN) De bijgebouwen worden opgericht in de zone voor achtertuinen. De bijgebouwen hebben als bestemming berging, garage, badhuis of carport BESTEMMING NIET - BOUWD GEDEELTE : voor en zijtuinstrook / zone voor koeren en tuinen De verkaveling heeft een residentieel karakter. Het is dan ook voor de hand liggend dat de zone gelegen tussen de rooilijn en de voorgevel en de zone tussen achtergevel van de nieuw op te richten woning en de achterste perceelsgrens wordt ingericht als private tuin Zone voor tuinen en koeren Voortuin

2 3.A VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN Open bebouwing 3.A.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 3.A.1.A. TYPOLOGIE Rekening houdende met de totale oppervlakte van het te verkavelen perceel en de aanwezigheid van een grote verscheidenheid aan bouwvormen in de onmiddellijke omgeving wordt in de verkaveling de mogelijkheid gelaten om zowel over te gaan tot de oprichting van open, half open en een gesloten bebouwingen. Open bebouwing met een maximale bouwzone zoals afgebeeld op het plan ONTWORPEN TOESTAND. 3.A.1.B. INPLANTING Zijtuinen met een breedte van 3,00m en een zone voor koeren en tuinen van minimum 8,00m en bij voorkeur 10,00m zijn algemeen gehanteerde normen. De inplanting is vrij binnen de zone voor hoofdgebouwen. Op het verkavelingsplan wordt de zone voor het hoofdgebouw vastgesteld:. Maximale bouwbreedte: zie verkavelingsplan.. Maximale bouwdiepte zie verkavelingsplan. 3.A.1.C. BOUWVOLUME Aangezien de bouwhoogte een deel van het bouwbudget gaat bepalen wordt een variatie van de bouwhoogte toegestaan. De bouwhoogte wordt gemeten ter hoogte van de bouwlijn, tussen het normaal grondpeil en de bovenzijde van de kroonlijst. De gebouwen worden omwille van de waterhuishouding steeds hoger ingeplant Bouwhoogte : kroonlijsthoogte minimaal 2,50 meter en maximaal 6,50 meter. moeten begrepen zijn tussen 25 en 50. dan 7,00m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte. VLOERPEIL De gelijkvloerse pas van de gebouwen zal zich op ca. 30 cm

3 dan de voorliggende weg of maaiveld. 3.A.1.D. VERSCHIJNINGSVORM bevinden t.o.v. de voorliggende weg of het genormaliseerd maaiveld. DAKVORM Vrij te kiezen binnen het minimale en maximale bouwvolume zoals werd beschreven onder punt 3.A.1.C 3.A.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) / WONINGBIJGEBOUW(EN) 3.A.2.A. INPLANTING Het ontwerp laat zowel de mogelijkheid toe tot oprichting van een bijgebouw in de zone voor tuinen en koeren voor zover de resterende tuinzone voldoende groot blijft. De oppervlakte van de bijgebouwen is afhankelijk gemaakt van de grootte van de zone voor tuinen en koeren, zodat er voldoende open ruimte gegarandeerd blijft. Het bijgebouw met als bestemming berging, garage, badhuis of carport heeft een maximale oppervlakte van 40 m², en wordt opgericht in de zone tuinen en koeren. - de bijgebouwen mogen opgericht worden tegen de perceelsgrenzen mits akkoord van de aanpalende eigenaar. - of op minstens 1 m van de zijdelingse en/of achterste perceelsgrens(zen) indien er geen akkoord is met de aanpalende eigenaar. Aangezien de oppervlakte van het perceel van Lot 5 voldoende ruim is kan hier een bijkomend vrijstaand bijgebouw voorzien worden. De vrijstaande bijgebouwen én de verhardingen mogen evenwel niet meer bedragen dan 50% van de zone voor tuinen en koeren. De overige vrije ruimte dient te worden ingericht met groen. Enkel voor lot 5 is een groter vrijstaand woningbijgebouw toegestaan welke dient te worden ingeplant in de zone zoals maximaal weergegeven op het verkavelingsplan. (zone voor woningbijgebouwen). 3.A.2.B. BOUWVOLUME Bouwhoogte : kroonlijsthoogte maximaal 3,00 meter. dan 3,00m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte. 3.A.2.C. VERSCHIJNINGSVORM. De hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal geheel vormen en worden opgericht in duurzame materialen. 3.B NIET-BEBOUWD GEDEELTE Open bebouwing 3.B.1. RELIEFWIJZIGINGEN Het terrein is nagenoeg vlak. Beperkte reliëfwijzigingen (tot max. 50cm) worden toegestaan. 3.B.2. AFSLUITINGEN

4 . 3.B.3. VERHARDINGEN De afsluiting van het perceel zal een maximale hoogte hebben van 2m. Ze bestaat uit een levende haag en/of uit een paal en draadafsluiting, eventueel met een horizontale dwarsplaat van maximum 0,40 meter hoogte. Tussen de rooilijn en de voorgevellijn bestaat de afsluiting uit een haag en/of een paal met draadafsluiting van maximum 0,80 meter hoogte. Mits akkoord van de aanpalende buur zijn tuinmuren met een maximale hoogte van 2,00m op of tegen de perceelsgrens toegestaan. Verhardingen worden toegelaten in voortuin en zijtuinen voor de noodzakelijke toegangen naar de tuinzone en de woning en voor het stallen van voertuigen. Binnen de voortuinstrook zijn hekstijlen en poorten toegestaan met een maximale hoogte van 2,00m.

5 4.A VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN Half-open bebouwing 4.A.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 4.A.1.A. TYPOLOGIE Rekening houdende met de totale oppervlakte van het te verkavelen perceel en de aanwezigheid van een grote verscheidenheid aan bouwvormen in de onmiddellijke omgeving wordt in de verkaveling de mogelijkheid gelaten om zowel over te gaan tot de oprichting van open, half open en een gesloten bebouwingen. 4.A.1.B. INPLANTING Een zijtuin met een breedte van 3,00m en een zone voor koeren en tuinen van minimum 8,00m en bij voorkeur 10,00m zijn algemeen gehanteerde normen. Halfopen bebouwing met een maximale bouwzone zoals afgebeeld op het plan ONTWORPEN TOESTAND. De inplanting is vrij binnen de zone voor hoofdgebouwen. Zichtbaar blijvende gevels tegen de perceelsgrenzen dienen volwaardig afgewerkt te worden. Op het verkavelingsplan wordt de zone voor het hoofdgebouw vastgesteld:. Maximale bouwbreedte: zie verkavelingsplan.. Maximale bouwdiepte: zie verkavelingsplan. 4.A.1.C. BOUWVOLUME Aangezien de bouwhoogte een deel van het bouwbudget gaat bepalen wordt een variatie van de bouwhoogte toegestaan. De bouwhoogte wordt gemeten op de gemeenschappelijke perceelsgrens van de gekoppelde woningen, ter hoogte van de bouwlijn, tussen het normaal grondpeil en de bovenzijde van de kroonlijst. Bouwhoogte : kroonlijsthoogte minimaal 2,50 meter en maximaal 6,50 meter. dan 7,00m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte.

6 Afwijkingen van hoger vermeld gabarit is mogelijk voor zover er een gezamelijke bouwaanvraag wordt ingediend. Dit voor volgende bouwblokken: Lot 01 t/m 02; Lot 03 t/m 04; Lot 06 t/m Lot 11; Lot 12 t/m Lot 14; Lot 15 t/m Lot 18; Lot 19 t/m 20; Lot 21 t/m Lot 22; Lot 23 t/m Lot 25; Lot 26 t/m 27; Lot 28 t/m 29; Lot 31 t/m 32; Lot 33 t/m 34; Lot 33 t/m 37. De gebouwen worden omwille van de waterhuishouding steeds hoger ingeplant dan de voorliggende weg of maaiveld. 4.A.1.D. VERSCHIJNINGSVORM VLOERPEIL De gelijkvloerse pas van de gebouwen zal zich op ca. 30 cm bevinden t.o.v. de voorliggende weg of het genormaliseerd maaiveld. De vrijblijvende gevels tegen de perceelsgrens dienen volwaardig afgewerkt te worden. DAKVORM Vrij te kiezen binnen het minimale en maximale bouwvolume zoals werd beschreven onder punt 4.A.1.C 4.A.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 4.A.2.A. INPLANTING Het ontwerp laat zowel de mogelijkheid toe van de oprichting van een bijgebouw in de zone voor tuinen en koeren voor zover de resterende tuinzone voldoende groot blijft. De oppervlakte van de bijgebouwen is afhankelijk gemaakt van de grootte van de zone voor tuinen en koeren, zodat er voldoende open ruimte gegarandeerd blijft. Het bijgebouw met als bestemming berging, garage, poolhuis en/of badhuis heeft een maximale oppervlakte van 30 m², en wordt opgericht in de zone tuinen en koeren. - de bijgebouwen mogen gekoppeld worden op de perceelsgrens mits akkoord van de aanpalende eigenaar. - of op minstens 1 m van de zijdelingse perceelsgrens indien er geen akkoord is met de aanpalende eigenaar. De vrijstaande bijgebouwen én de verhardingen mogen evenwel niet meer bedragen dan 50% van de zone voor tuinen en koeren. De overige vrije ruimte dient te worden ingericht met groen. 4.A.2.B. BOUWVOLUME Bouwhoogte : kroonlijsthoogte maximaal 3,00 meter. dan 3,00m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte. 4.A.2.C. VERSCHIJNINGSVORM. De hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal geheel vormen en worden opgericht in duurzame materialen.

7 4.B NIET-BEBOUWD GEDEELTE Half-open bebouwing 4.B.1. RELIEFWIJZIGINGEN Het terrein is nagenoeg vlak. Beperkte reliëfwijzigingen (tot max. 50cm) worden toegestaan. 4.B.2. AFSLUITINGEN Ten einde de privacy te waarborgen is het De afsluiting van het perceel zal een maximale hoogte hebben bouwen van scheidingsmuur op bepaalde van 2m. Ze bestaat uit een levende haag en/of uit een paal en plaatsen toegestaan. draadafsluiting, eventueel met een horizontale dwarsplaat van maximum 0,40 meter hoogte. Tussen de rooilijn en de voorgevellijn bestaat de afsluiting uit een haag of een paal met draadafsluiting van maximum 0,80 meter hoogte. Mits akkoord van de aanpalende buur zijn tuinmuren met een maximale hoogte van 2,00m op of tegen de perceelsgrens toegestaan. Binnen de voortuinstrook zijn hekstijlen en poorten toegestaan met een maximale hoogte van 2,00m. Voor zover het een gemeenschappelijke bouwaanvraag betreft voor de bouwblokken zoals vermeld onder 4.A.1.C, kan afgeweken worden van de voorschriften zowel in de tuinzone, de zijtuinen als in de voortuinstrook omwille van de privacy en voor zover architecturaal verantwoord. 4.B.3. VERHARDINGEN Verhardingen worden toegelaten in voortuin en zijtuin voor de noodzakelijke toegangen naar de tuinzone en de woning en voor het stallen van voertuigen.

8 5.A. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN Gesloten bebouwing 5.A.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 5.A.1.A. TYPOLOGIE Rekening houdende met de totale oppervlakte van het te verkavelen perceel en de aanwezigheid van een grote verscheidenheid van de bouwvorm in de onmiddellijke omgeving wordt in de verkaveling de mogelijkheid gelaten om zowel over te gaan tot de oprichting van een open, half open en een gesloten bebouwing 5.A.1.B. INPLANTING Een bouwdiepte van 12,00m en een zone voor koeren en tuinen van minimum 8,00m en bij voorkeur 10,00m zijn algemeen gehanteerde normen. 5.A.1.C. BOUWVOLUME Aangezien de bouwhoogte een deel van het bouwbudget gaat bepalen wordt een variatie van de bouwhoogte toegestaan. De bouwhoogte wordt gemeten op de gemeenschappelijke perceelsgrens van de gekoppelde woningen, ter hoogte van de bouwlijn, tussen het normaal grondpeil en Gesloten bebouwing met een maximale bouwzone zoals afgebeeld op het plan ONTWORPEN TOESTAND. De inplanting is vrij binnen de zone voor hoofdgebouwen. Zichtbaar blijvende gevels tegen de perceelsgrenzen dienen volwaardig afgewerkt te worden. Op het verkavelingsplan wordt de zone voor het hoofdgebouw vastgesteld:. Maximale bouwbreedte: zie verkavelingsplan.. Maximale bouwdiepte: zie verkavelingsplan. Bouwhoogte : kroonlijsthoogte minimaal 2,50 meter en maximaal 6,50 meter. dan 7,00m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte.

9 de bovenzijde van de kroonlijst. De gebouwen worden omwille van de waterhuishouding steeds hoger ingeplant dan de voorliggende weg of maaiveld. Afwijkingen van hoger vermeld gabarit is mogelijk voor zover er een gezamelijke bouwaanvraag wordt ingediend. Dit voor volgende bouwblokken: Lot 01 t/m 02; Lot 03 t/m 04; Lot 06 t/m Lot 11; Lot 12 t/m Lot 14; Lot 15 t/m Lot 18; Lot 19 t/m 20; Lot 21 t/m Lot 22; Lot 23 t/m Lot 25; Lot 26 t/m 27; Lot 28 t/m 29; Lot 31 t/m 32; Lot 33 t/m 34; Lot 33 t/m 37 VLOERPEIL De gelijkvloerse pas van de gebouwen zal zich op ca. 30 cm bevinden t.o.v. de voorliggende weg of het genormaliseerd maaiveld. 5.A.1.D. VERSCHIJNINGSVORM De vrijblijvende gevels tegen de perceelsgrens dienen volwaardig afgewerkt te worden. DAKVORM Vrij te kiezen binnen het minimale en maximale bouwvolume zoals werd beschreven onder punt 5.A.1.C 5.A.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 5.A.2.A. INPLANTING Het ontwerp laat zowel de mogelijkheid toe van de oprichting van een bijgebouw in de zone voor tuinen en koeren voor zover de resterende tuinzone voldoende groot blijft. De oppervlakte van de bijgebouwen is afhankelijk gemaakt van de grootte van de zone voor tuinen en koeren, zodat er voldoende open ruimte gegarandeerd blijft. Het bijgebouw met als bestemming berging, garage, poolhuis en/of badhuis heeft een maximale oppervlakte van 30 m², en wordt opgericht in de zone tuinen en koeren. - de bijgebouwen mogen gekoppeld worden op de perceelsgrens mits akkoord van de aanpalende eigenaar. - of op minstens 1 m van de zijdelingse perceelsgrens indien er geen akkoord is met de aanpalende eigenaar. De vrijstaande bijgebouwen én de verhardingen mogen evenwel niet meer bedragen dan 50% van de zone voor tuinen en koeren. De overige vrije ruimte dient te worden ingericht met groen. 5.A.2.B. BOUWVOLUME Bouwhoogte : kroonlijsthoogte maximaal 3,00 meter. dan 3,00m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte. 5.A.2.C. VERSCHIJNINGSVORM. De hoofd- en bijgebouwen moeten één architecturaal geheel vormen en worden opgericht in duurzame materialen.

10 5.B NIET-BEBOUWD GEDEELTE Gesloten Bebouwing 5.B.1. RELIEFWIJZIGINGEN Het terrein is nagenoeg vlak. Beperkte reliëfwijzigingen (tot max. 50cm) worden toegestaan. 5.B.2. AFSLUITINGEN Ten einde de privacy te waarborgen is het De afsluiting van het perceel zal een maximale hoogte hebben bouwen van scheidingsmuur op bepaalde van 2m. Ze bestaat uit een levende haag en/of uit een paal en plaatsen toegestaan. draadafsluiting, eventueel met een horizontale dwarsplaat van maximum 0,40 meter hoogte. Tussen de rooilijn en de voorgevellijn bestaat de afsluiting uit een haag of een paal met draadafsluiting van maximum 0,80 meter hoogte. Mits akkoord van de aanpalende buur zijn tuinmuren met een maximale hoogte van 2,00m op of tegen de perceelsgrens toegestaan. Binnen de voortuinstrook zijn hekstijlen en poorten toegestaan met een maximale hoogte van 2,00m. Voor zover het een gemeenschappelijke bouwaanvraag betreft voor de bouwblokken zoals vermeld onder 5.A.1.C, kan afgeweken worden van de voorschriften zowel in de tuinzone, als in de voortuinstrook omwille van de privacy en voor zover architecturaal verantwoord. 5.B.3. VERHARDINGEN Verhardingen worden toegelaten in de voortuin voor de noodzakelijke toegangen naar de de woning en voor het stallen van voertuigen.

11 6.A VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN ZONE S1 - Koopwoningen 6.A.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 6.A.1.A. TYPOLOGIE Rekening houdende met de totale oppervlakte van het te verkavelen perceel en de aanwezigheid van een grote verscheidenheid van de bouwvorm in de onmiddellijke omgeving wordt in deze zone de mogelijkheid gelaten om zowel over te gaan tot de oprichting van een open, half open en gesloten bebouwingen. 6.A.1.B. INPLANTING De inplanting is vrij en dient bij voorkeur zodanig ontworpen te zijn dat een woonerf ontstaat. Er dient bij het ontwerp een duidelijke afbakening te zijn van de gemeenschappelijke en de privatieve ruimten. De bebouwing moet opgericht worden binnen de zone voor hoofdgebouwen zoals afgebeeld op het plan ONTWORPEN TOESTAND. Er mogen maximaal 5 woonentiteiten worden opgericht. De inplanting is vrij binnen de zone voor hoofdgebouwen. De zone voor hoofdgebouwen is voor maximaal 60% bebouwbaar. 6.A.1.C. BOUWVOLUME Aangezien de bouwhoogte een deel van het bouwbudget gaat bepalen wordt een variatie van de bouwhoogte toegestaan. De gebouwen worden omwille van de waterhuishouding steeds hoger ingeplant dan de voorliggende weg of maaiveld. 6.A.1.D. VERSCHIJNINGSVORM Bouwhoogte : kroonlijsthoogte minimaal 2,50 meter en maximaal 6,50 meter. dan 7,00m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte. VLOERPEIL De gelijkvloerse pas van de gebouwen zal zich op ca. 30 cm bevinden t.o.v. de voorliggende weg of het genormaliseerd maaiveld. DAKVORM Vrij te kiezen binnen het minimale en maximale bouwvolume zoals werd beschreven onder punt 6.A.1.C 6.A.2. VOORSCHRIFTEN WONINGBIJGEBOUW(EN) 6.A.2.A. INPLANTING Het ontwerp laat enkel woningbijgebouwen toe in de daarvoor voorziene bestemmingszone. Buiten de zone voor de hoofdgebouwen zijn enkel gebouwen toegestaan in de zone voor woningbijgebouwen, zoals aangegeven op het verkavelingsplan. INPLANTING Vrije te kiezen binnen de zone voor woningbijgebouwen. Bouwhoogte : kroonlijsthoogte minimaal 2,50 meter en maximaal 3,50 meter.

12 6.A.3. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) dan 3,50m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte 6.A.3.A. INPLANTING Het ontwerp laat bijkomende bijgebouwen niet toe. Buiten de zone voor de hoofdgebouwen en woningbijgebouwen zijn geen bijkomende bijgebouwen toegestaan. 6.B NIET-BEBOUWD GEDEELTE ZONE S1 - Koopwoningen 6.B.1. RELIEFWIJZIGINGEN Het terrein is nagenoeg vlak. Beperkte reliëfwijzigingen (tot max. 50cm) worden toegestaan. 6.B.2. AFSLUITINGEN Ten einde de privacy te waarborgen is het De afsluiting van het perceel zal een maximale hoogte hebben bouwen van een scheidingsmuur van 2m. Ze bestaat uit een levende haag en/of uit een paal en toegestaan. draadafsluiting, eventueel met een horizontale dwarsplaat van maximum 0,40 meter hoogte. De afsluitingen van de individuele woonentiteiten kan op dezelfde manier gebeuren en/of door middel van een tuinmuur met een maximale hoogte van 2,00m voor zover architecturaal verantwoord. 6.B.3. VERHARDINGEN Verhardingen zijn overal toegestaan binnen de zone voor de hoofdgebouwen en in de voortuinstrook. In de tuinzone mag slechts 30% van de oppervlakte verhard worden. 6.B.4. PARKEERPLAATSEN EN TOEGANGEN Omwille van de verkeersveiligheid mogen De toegang tot zone S1 is enkel toegestaan via de nieuwe geen toegangen genomen worden via de aan te leggen weg van de verkaveling. Herstelsesteenweg. Binnen de projectzone S1 dient elke woonentiteit te beschikken over een autostaanplaats of garage al dan niet gemeenschappelijk. Aangezien binnen deze zone enkel grondgebonden koopwoningen zijn toegestaan is het te vermijden om de wegenis in onverdeeldheid of in gemeenschap aan te leggen (type woonerf). Binnen de zone voor hoofdgebouwen zal het niet bebouwd gedeelte worden aangelegd als openbare wegenis. Deze wegenis zal worden overgedragen aan het gemeentebestuur na beëindiging der werken. De vorm en afmetingen van de wegenis is afhankelijk van de stedenbouwkundige vergunning.

13 7.A VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN ZONE S2 Huur- en/of koop woningen / appartementen. 7.A.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 7.A.1.A. TYPOLOGIE Rekening houdende met de totale oppervlakte van het te verkavelen perceel en de aanwezigheid van een grote verscheidenheid van de bouwvorm in de onmiddellijke omgeving wordt in deze zone de mogelijkheid gelaten om zowel over te gaan tot de oprichting van open, half open en gesloten bebouwing. Meergezinswoningen zijn in deze zone eveneens toegestaan. 7.A.1.B. INPLANTING De inplanting is vrij binnen de zone voor hoofdgebouwen. Er dient bij het ontwerp een duidelijke afbakening te zijn van de gemeenschappelijke en de privatieve ruimten. De bebouwing moet opgericht worden binnen de bouwzone zoals afgebeeld op het plan ONTWORPEN TOESTAND. Er mogen 7 woonentiteiten worden opgericht. De inplanting is vrij binnen de zone voor hoofdgebouwen. De zone voor hoofdgebouwen is voor maximaal 80% bebouwbaar. 7.A.1.C. BOUWVOLUME Aangezien de bouwhoogte een deel van het bouwbudget gaat bepalen wordt een variatie van de bouwhoogte toegestaan. De gebouwen worden omwille van de waterhuishouding steeds hoger ingeplant dan de voorliggende weg of maaiveld. Bouwhoogte : Er zijn 3 volwaardige bouwlagen toegestaan elk met een normatieve hoogte van ca. 3,00m. (Gelijkvloers, eerste en tweede verdieping). De tweede verdieping dient te zijn ingeschreven in een hoek van 45 t.o.v de maximale kroonlijst van 7,00m ter hoogte van de grenzen van de zone voor hoofdgebouwen. dan 7,00m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte. VLOERPEIL De gelijkvloerse pas van de gebouwen zal zich op ca. 30 cm bevinden t.o.v. de voorliggende weg of het genormaliseerd maaiveld. 7.A.1.D. VERSCHIJNINGSVORM DAKVORM Vrij te kiezen binnen het minimale en maximale bouwvolume zoals werd beschreven onder punt 7.A.1.C

14 7.A.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 7.A.2.A. INPLANTING Het ontwerp laat enkel beperkte tuininrichtingen toe, waardoor bijkomende bijgebouwen minder gewenst zijn. In de tuinzone kan enkel een kleinschalig bijgebouw opgericht worden voor overdekte fietsenstalling, berging voor vuilnis of voor gemeenschappelijke doeleinden. Buiten de zone voor hoofdgebouwen is enkel een overdekte fietsenstalling of tuinberging toegestaan. INPLANTING Vrije te kiezen maar niet zichtbaar van op de openbare weg en bij voorkeur achter de zone voor Hoofdgebouwen. Bouwhoogte : Maximale hoogte 3m. Dakhelling: Platte dak. AFMETINGEN Oppervlakte is te beperken tot 40m2. 7.B NIET-BEBOUWD GEDEELTE ZONE S2 Huur- en/of koop woningen / appartementen. 7.B.1. RELIEFWIJZIGINGEN Het terrein is nagenoeg vlak. Beperkte reliëfwijzigingen (tot max. 50cm) worden toegestaan. 7.B.2. AFSLUITINGEN De voetweg dient vrij toegankelijk te zijn De afsluiting van het terrein bestaat uit een levende haag van over het terrein. maximum 2 meter hoogte of uit een paal en draadafsluiting, Ten einde de privacy te waarborgen is het eventueel met een horizontale dwarsplaat van maximum 0,40 bouwen van een scheidingsmuur meter hoogte. toegestaan. Er zijn geen afsluitingen toegestaan ter hoogte van de voetweg en ter hoogte van de rooilijn. De doorgang van op de openbare weg en de voetweg moeten ten allen tijde gevrijwaard blijven. 7.B.3. VERHARDINGEN. Verhardingen zijn overal toegestaan binnen de zone voor hoofdgebouwen. Noodzakelijke verhardingen buiten de zone voor hoofdgebouwen zijn toegestaan voor zover beperkt tot 75% van de oppervlakte. De voetweg mag verhard worden zoals indicatief aangegeven op het verkavelingsolan. 7.B.4. PARKEERPLAATSEN EN TOEGANGEN. De doorgang naar de voetweg en de voetweg zelf mag niet afgesloten worden van het perceel en dient ten allen tijde gevrijwaard te blijven. Binnen de projectzone S2 dient elke woongelegenheid te beschikken over een autostaanplaats of garage al dan niet gemeenschappelijk.

15 8.A VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN PROJECTZONE P1 8.A.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 8.A.1.A. TYPOLOGIE Rekening houdende met de totale oppervlakte van het te verkavelen perceel en de aanwezigheid van een grote verscheidenheid van de bouwvorm in de onmiddellijke omgeving wordt in deze zone de mogelijkheid gelaten om zowel over te gaan tot de oprichting van half open en gesloten bebouwing. Meergezinswoningen zijn in deze zone eveneens toegestaan. 8.A.1.B. INPLANTING De inplanting is vrij binnen de zone voor hoofdgebouwen. Er dient bij het ontwerp een duidelijke afbakening te zijn van de gemeenschappelijke en de privatieve ruimten. De gebouwen worden bij voorkeur ingeplant tegen de rooilijn om de pleinfunctie te versterken. 8.A.1.C. BOUWVOLUME Aangezien de bouwhoogte een deel van het bouwbudget gaat bepalen wordt een variatie van de bouwhoogte toegestaan. De bebouwing moet opgericht worden binnen de bouwzone zoals afgebeeld op het plan ONTWORPEN TOESTAND. Er mogen maximaal 9 woonentiteiten worden opgericht. De inplanting is vrij binnen de zone voor hoofdgebouwen.. Maximale bouwbreedte: zie verkavelingsplan.. Maximale bouwdiepte: zie verkavelingsplan. Bouwhoogte : Er zijn maximum 3 volwaardige bouwlagen toegestaan elk met een normatieve hoogte van ca. 3,00m. (Gelijkvloers, eerste en tweede verdieping). De tweede verdieping dient te zijn ingeschreven in een hoek van 45 t.o.v de maximale kroonlijst van 7,00m ter hoogte van de grenzen van de zone voor hoofdgebouwen. dan 7,00m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte. VLOERPEIL Zoals aangeduid op bijgaande terreinprofielen = bestaand maaiveld +/- 30 cm 8.A.1.D. VERSCHIJNINGSVORM DAKVORM Vrij te kiezen binnen het minimale en maximale bouwvolume zoals werd beschreven onder punt 8.A.1.C

16 8.A.2. VOORSCHRIFTEN WONINGBIJGEBOUW(EN) 8.A.2.A. INPLANTING Het ontwerp laat woningbijgebouwen toe met beperkte hoogte en volume, gekoppeld aan de zone voor hoofdgebouwen. Buiten de zone voor de hoofdgebouwen zijn enkel gebouwen toegestaan in de zone voor woningbijgebouwen, zoals aangegeven op het verkavelingsplan. INPLANTING Vrije te kiezen binnen de zone voor woningbijgebouwen. 8.A.2.B. BOUWVOLUME 8.A.2.C. VERSCHIJNINGSVORM. Bouwhoogte : kroonlijsthoogte minimaal 2,50 meter en maximaal 4,00 meter. dan 3,50m boven de maximale toegestane kroonlijsthoogte De hoofd- en bijgebouwen dienen één architecturaal geheel te vormen. 8.A.3. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 8.A.3.A. INPLANTING Het ontwerp laat bijkomende bijgebouwen niet toe. Buiten de zone voor de hoofdgebouwen en woningbijgebouwen zijn geen bijkomende bijgebouwen toegestaan. 8.B NIET-BEBOUWD GEDEELTE 8.B.1. RELIEFWIJZIGINGEN Het terrein is nagenoeg vlak. Beperkte reliëfwijzigingen (tot max. 50cm) worden toegestaan. 8.B.2. AFSLUITINGEN Ten einde de privacy te waarborgen is het De afsluiting van het terrein bestaat uit een levende haag van bouwen van een scheidingsmuur maximum 2 meter hoogte of uit een paal en draadafsluiting, toegestaan. eventueel met een horizontale dwarsplaat van maximum 0,40 meter hoogte. De hoogte der afsluitingen zal maximaal 2m bedragen. De afsluitingen van de individuele percelen kan ook gebeuren door middel van een tuinmuur met een maximale hoogte van 2,00m voor zover architecturaal verantwoord.

17 8.B.3. VERHARDINGEN. Verhardingen zijn overal toegestaan binnen de zone voor hoofdgebouwen en zone voor woningbijgebouwen. Binnen de tuinzone dient minimum 50% ingericht te worden met groen. 8.B.4. PARKEERPLAATSEN EN TOEGANGEN. Binnen de projectzone dient elke woongelegenheid te beschikken over een autostaanplaats of garage al dan niet gemeenschappelijk. 8.B.5. VRIJSTAANDE BIJGEBOUWEN IN DE TUINZONE Om het groene karakter van de Projectzone In de tuinzone zijn enkel vrijstaande bijgebouwen toegelaten, te waarborgen zijn slechts kleine voor zover ze op min.. 1m van de perceelsgrenzen worden vrijstaande bijgebouwen toestaan, type opgericht en niet groter zijn dan 12m2. De hoogte van deze tuinhuis. gebouwen mag niet meer bedragen dan 2.80m. 9. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN LOT VOORSCHRIFTEN 9.1.A. TYPOLOGIE Lot 38 dient voor het oprichten van hoogspaninningskabine. De bebouwing moet opgericht worden binnen de bouwzone zoals afgebeeld op het plan ONTWORPEN TOESTAND B. BOUWVOLUME.. Bouwhoogte : max. 3,50m. INPLANTING Op maximum 1m van de perceelsgrenzen. 9.1.C. AFSLUITINGEN EN VERHARDINEN VERHARDINGEN: De volledige oppervlakte van het perceel mag verhard worden. AFSLUITINGEN: Zijn toegestaan; draadafsluiting met een max. hoogte van 3,00m al of niet voorzien van een levende haag.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1 BESTEMMING KAVELS De bestemming volgens het gewestplan is determinerend. De kavelindeling en de grenzen van de verkaveling worden strikt bepaald zoals voorgesteld op het

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er wordt geopteerd voor

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING VRG1T.M1M- XMPLAM J STDNBOUWKUNDIG VOORSCHRIFTN BIJ D AANVRMG VOOR N VRKAVLINGSVRGUNNING (Bescheiden last op de loten 4 en 15-18) 1. VOORSCHRIFTN BSTMMING Begrippen en definities: De begrippen en definities

Nadere informatie

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften Landmeetkantoor Decoster bvba Vinkensveldstraat 16, 8480 ICHTEGEM Tel 0476/42.65.51 - Fax 051/625.707 Web www.landmeterdecoster.be E-mail: info@landmeterdecoster.be VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

Gemeente Houthalen - Helchteren 3de Afdeling - Sectie F

Gemeente Houthalen - Helchteren 3de Afdeling - Sectie F Gemeente Houthalen - Helchteren 3de Afdeling - Sectie F VERKAVELINGSVOORSTEL KNIEI Crisai 3530 Legende: Bestaande steen: Inspectieput: SFERLAZZAC. Rozenstraat 21A 3530 HH Bestaande woning: Rooilijn: Zone

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Aanvraag verkavelingsvergunning met doelstelling tot het bekomen van 4 loten voor half-open bebouwing.

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING:

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 12 juli 2016 Leopoldlei

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING GEMEENTE VOSSELAAR BEERSEBAAN Artikel Typologie Bladzijde

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING GEMEENTE VOSSELAAR BEERSEBAAN Artikel Typologie Bladzijde STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING GEMEENTE VOSSELAAR BEERSEBAAN 130 319.2 Artikel Typologie Bladzijde Artikel 1 Vrijstaande bebouwing 2 Loten 1, 2, 12, 13,

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming Verkaveling Herzele Kouterstraat Bestemming De verkaveling voorziet de bouw van eengezinswoningen en appartementsgebouwen (met maximum vier bouwlagen en één penthouse) en is onderverdeeld in 11 bouwblokken

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING:

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING: Pagina 1 van 7 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 28 nov. 2014 Leopoldlei

Nadere informatie

LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING

LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING 1. Algemene informatie Ligging : Grootven z/n te 3550 Heusden-Zolder Oppervlakte bouwgrond : 297m² Breedte bouwgrond : 11.18m Oriëntatie achtertuin : NO 2. Vraagprijs

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Dossier nr.: V0800 / aantal kavels: 2 / Gemeente Diepenbeek / Keistraat Aanvrager: Raf Ernots voor erfgenamen van Flora Huygen

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN

1. Algemene bepalingen 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN Verkavelingsvoorschriften Dossiernr.: 120312 Aantal kavels: 11 Gemeente : Riemst 4 de afdeling Sie A nrs. 322B3/deel, 322D3/deel Aanvrager: Kleine Landeigendommen, Erik Carlier, Pliniuswal 1 bus 2 B-3700

Nadere informatie

Bremakker te Baarle-Hertog. Koopprijs vanaf: ,00 k.k.

Bremakker te Baarle-Hertog. Koopprijs vanaf: ,00 k.k. Neem eens een kijkje in.. Bremakker te Baarle-Hertog Perceeloppervlakte: van ca. 460 m² tot ca. 600 m² Aanvaarding: in overleg Koopprijs vanaf: 143.000,00 k.k. Molenstraat 22-2387 Baarle-Hertog T 014 69

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING:

BIJLAGE AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 12 dec. 2014 Leopoldlei

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 16 kavels: 14 loten voor open bebouwing, 2 loten voor half open en een perceel

Nadere informatie

Sectie A nrs. 2591g3,h3, 275/e, 276/x/deel

Sectie A nrs. 2591g3,h3, 275/e, 276/x/deel Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen Gemeente Bonheiden Verkavelingsvoorschriften Sectie A nrs. 2591g3,h3, 275/e, 276/x/deel I ste afdeling, Putsesteenweg Gevoegd bij het besluit van het college

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE OVERPELT INBREIDING TUINWIJK OVERPELT-FABRIEK - FASE I ONTWERPER : ARCHITECTENBUREEL S.R. + T. bvba Johan Kosten Architect Stedenbouwkundige J. De Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt 011/64.61.71

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING (gezamelijk van toepassing op ype 1 & type 2) 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Adres: Ghevers / Roze 9900 Eeklo Kadastraal: Eeklo 1 ste Afd., Sie. D, nrs. 0146p, 0148, 0149, 0151a, 0152p, 0152x, 0232w. Ref. gemeente: VK-43005/13687/V/V494/1

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Steden bouwkundis voorschrift Enkel ééngezinswoningen zijn toegelaten.

Steden bouwkundis voorschrift Enkel ééngezinswoningen zijn toegelaten. .lil., l ',I STEDEN BOUWKU N DIGE VOORSCHRI FTEN Verkaveling "Lenaerts Kruisbosstraat" 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING BESTEMMING HOOFDGEBO í.1.a. HOOFDBESTEMMTNG HOOFDGEBOUW(EN) De aard van de omliggende

Nadere informatie

l J*teiH e _ H G r Ê s A e Ë9_ gemeenteweg in asfalt Opgemaakt te Genk op 07.12.2012 door Gemeente Houthalen-Helchteren

l J*teiH e _ H G r Ê s A e Ë9_ gemeenteweg in asfalt Opgemaakt te Genk op 07.12.2012 door Gemeente Houthalen-Helchteren Gemeente Houthalen-Helchteren 1 Afdeling Sectie D nr. 253R f Groot volgens meting: Lot 1: 4a 35ca Lot 2: 3a 28ca Provincie Limburg - Gemeente Houthalen-Helchteren Afdeling Ruimte - Vergunningen Plan gevoegd

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen (Vastgesteld door de gemeenteraad dd. 20/02/2017)

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen (Vastgesteld door de gemeenteraad dd. 20/02/2017) Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen (Vastgesteld door de gemeenteraad dd. 20/02/2017) Motivatie tot opmaak In 1976 zijn de gemeenten Koksijde en Oostduinkerke gefusioneerd

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING Stedenbouwkundige en verkaveling Burgweg LOTEN 1 t.e.m. 55 0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING 0.1. inrichtingsstudie Bij vergunningsaanvragen voor het gebied wordt een inrichtingsstudie toegevoegd. De inrichtingsstudie

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan. Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos

RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan. Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos 2 Situering plangebied RUP in uitvoering van het GRS/ aanleiding -

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 26 kavels voor half-open en gesloten bebouwing en 1 open bebouwing, gedeeltelijk

Nadere informatie

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:...

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit:

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Sectoraal BPA Stanssens 1. Algemene bepalingen voor het sectoraal BPA Art 1.1. Omschrijving Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven'

Nadere informatie

paa-6 y6 9 p 5 E N ve R KAVE L I N G sw I J z I G I N G

paa-6 y6 9 p 5 E N ve R KAVE L I N G sw I J z I G I N G paa-6 y6 9 p 5 E N ve R KAVE L I N G sw I J z I G I N G De,,Gemeentel ij ke Stedenbouwkundi ge Verorden i n g'n vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepaseing' í. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

Verkoop bouwpercelen. Lookstraat en Slechtenveldstraat. 2 bouwpercelen voor open bebouwing

Verkoop bouwpercelen. Lookstraat en Slechtenveldstraat. 2 bouwpercelen voor open bebouwing Verkoop bouwpercelen Lookstraat en Slechtenveldstraat 2 bouwpercelen voor open bebouwing Verkoop bouwpercelen gelegen Lookstraat en Slechtenveldstraat in Overpelt 2 bouwpercelen voor open bebouwing Omschrijving

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 Verkaveling Akkerstraat Te Maaseik, binnenbouwblok tussen Akkerstraat, Oude Kerkweg en Losbeekweg op de percelen kadastraal

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 FONTEINBOS STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 LEUVESTRAAT STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Deel 1: Algemene bepalingen...1 1.1 Ruimtelijke uitgangspunten...1 1.2 Architecturale uitgangspunten...2 1.3 Bestemming...4 1.4 Inplanting...5 1.5 Terreinaanleg...6 Deel 2: Bijzondere bepalingen...9

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 Verkaveling Ezaartveld Te Mol, binnenbouwblok tussen de Maaldersstraat, Lupinestraat, Ezaartveld en Schoolstraat

Nadere informatie

1. VOCRSCHRIFTEN BESTEMENG

1. VOCRSCHRIFTEN BESTEMENG STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOCRSCHRIFTEN BESTEMENG 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMPIIING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Steenbakkerijstraat. Dossier HEM204. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Steenbakkerijstraat. Dossier HEM204. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Steenbakkerijstraat Dossier HEM204 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Hemiksem Provincie Gemeente Opdrachtgever Ontwerper

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OP DE SITE VLIERBEEKVELD FASE F TE KESSEL-LO

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OP DE SITE VLIERBEEKVELD FASE F TE KESSEL-LO MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OP DE SITE VLIERBEEKVELD FASE F TE KESSEL-LO A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 8 betaalbare kavels in halfopen

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW Provincie Antwerpen Gemeente Berlaar VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen Havikstraat kadastraal gekend sectie D nr. 275/e en 276/p2 Ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften Artikel 01.1 :

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie