Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften"

Transcriptie

1 Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht. De toelichting bij de voorschriften (kolom 2) dient als richtinggevende interpretatie van de voorschriften gelezen te worden. Deze kolom is bijgevolg niet verordenend. Algemene bepalingen VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE Stedenbouwkundige voorschriften 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden. Volgende voorschriften en bepalingen worden opgeheven na goedkeuring van onderhavig gemeentelijk RUP: - de voorschriften en bepalingen van het gewestplan Zonnebeke (KB. 14/08/1979), voor wat betreft de delen gelegen binnen de contour van onderhavig RUP. - de voorschriften en bepalingen van het BPA De Patine (M.B. 09/05/1995) ), voor wat betreft de delen gelegen binnen de contour van onderhavig RUP Werken/constructies in functie van openbaar nut, milieutechnische ingrepen Werken/constructies in functie van openbaar nut, milieutechnische ingrepen. Werken en constructies in functie van openbaar nut en milieutechnische ingrepen kunnen in alle zones toegelaten worden voor zover de schaal en bouwkarakteristieken ervan geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de omgeving en de betreffende bestemmingszone. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

2 0.3. Bestaande bebouwing die afwijkt van de verordenende bepalingen 0.3. Bestaande bebouwing die afwijkt van de verordende bepalingen Bestaande gebouwen die afwijken van de gestelde verordenende bepalingen kunnen behouden blijven en kunnen binnen de bestaande afwijkende bouwvolumes en afwijkende inplanting verbouwd worden voor de vergunde functies die afwijken van de gestelde verordende bepalingen. Volume-uitbreidingen kunnen enkel voor de functies die voldoen aan de gestelde verordenende bepalingen Voorkomen 0.4. Voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling van de site en de directe omgeving. Het materiaal, gebruikt voor alle gebouwen en constructies, moet constructief en esthetisch verantwoord zijn Hoogtebepalingen 0.5. Hoogtebepalingen De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant van de nok bij hellende daken of de bovenkant van de kroonlijst bij platte daken. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt max. 40 centimeter hoger dan het peil van het openbaar domein, gemeten op de rooilijn Water Het waterbergend vermogen van het plangebied mag door de aanleg van nieuwe wegenis en/of constructies niet verminderd worden Water Het voorzien van waterberging - op eigen terrein/gemeenschappelijk voor meerdere terreinen - onder de vorm van infiltratie door middel van retentiezone, open grachten, ondergrondse infiltratiebekkens, opvang van regenwater voor hergebruik etc. behoren tot de mogelijkheden. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

3 0.7. Definities Bouwlaag Een bouwlaag is gelegen tussen de afgewerkte vloer en de afgewerkte plaat van de erboven liggende laag. De gelijkvloerse verdieping is de 1ste bouwlaag, de 1ste verdieping wordt de 2de bouwlaag genoemd Definities Bouwlaag Het peil van het maaiveld wordt gemeten ter hoogte van de respectievelijke gevel. Een bouwlaag heeft een hoogte van max. 3,50 meter hoog voor de gelijkvloerse bouwlaag en 3,00 meter voor de bouwlagen boven het gelijkvloers. De eerste bouwlaag (gelijkvloers) is die bouwlaag die het horizontaal vlak, 1m boven het straatniveau/maaiveld snijdt. De ruimte onder het dak wordt beschouwd als een volwaardige bouwlaag indien de oppervlakte, met een vrije hoogte van 2,00m, meer is dan de helft van de vloeroppervlakte van de onderliggende bouwlaag. Bouwlaag 3 Bouwlaag 2 Bouwlaag 1 Maaiveld/straatniveau De kelderverdiepingen worden niet als een bouwlaag beschouwd. Nokhoogte = de afstand, verticaal gemeten tussen het aanzetpeil van de inkomdorpel en de nok. De nok is het hoogste punt van een gebouw (met uitzondering van afzuig-installaties, antennes, schoorstenen e.d.). Kroonlijst = waar het verticaal vlak van de gevel, op de voorbouwlijn van dit gebouw, overgaat in het hellend vlak van het dak. Kroonlijsthoogte = de afstand, verticaal gemeten tussen het aanzetpeil van de inkomdorpel en de kroonlijst. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

4 Bijgebouwen = een klein bouwwerk dat behoort tot de normale tuinuitrusting. Het is een afzonderlijk gebouw, los van het hoofdgebouw. Een bijgebouw telt nooit meer dan één bouwlaag. Een overdekking/afdak wordt als bijgebouw beschouwd. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

5 Wonen (VCRO, art ) Artikel 1. : woonzone met gesloten bebouwing Art. 1 VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE Stedenbouwkundige voorschriften 1.1. Bestemming 1.1. Bestemming Hoofdbestemming: wonen. Er worden uitsluitend eengezinswoningen toegelaten. Nevenbestemming: Naast de woonbestemming (zoals hierboven bedoeld) worden ook kleinhandel, kantoren en diensten toegestaan, met een maximale vloeroppervlakte van 50m², voor zover deze: - geen abnormale hinder veroorzaken voor de directe woonomgeving; - de draagkracht van de omgeving niet overschrijden; - altijd worden vergezeld van een woonentiteit. Diensten: vrije beroepen (advocaat, dokter, kinesist, notaris ), kinderopvang, pedicure, nagelstudio 1.2. Inrichting 1.2. Inrichting Dichtheid Dichtheid Er wordt een minimum dichtheid gehanteerd van 15 woningen/ha. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 voorontwerp juni

6 Bebouwing Bebouwing Algemeen De voorgevels van de woningen dienen gericht te zijn naar de N332 (Roeselarestraat). Typologie Gesloten bebouwing onder de vorm van ééngezinswoningen. Inplanting hoofdgebouw Afstand tot de rooilijn Roeselarestraat: minimum 0,00 meter. Afstand tot de gemeenschappelijke kavelgrenzen: 0,00 meter. Bouwvoorschriften hoofdgebouw Maximaal 2 volwaardige bouwlagen + maximaal 2 bouwlagen in het dakvolume. Bouwvoorschriften hoofdgebouw Maximale kroonlijsthoogte = 6,50 meter. Maximale nokhoogte = 12,50 meter. Het dakvolume dient gerealiseerd te worden onder de vorm van een zadeldak: - de noklijn dient evenwijdig te zijn aan de rooilijn; - de maximale hellingsgraad bedraagt 45. Één of meerdere dakvlakvensters en/of dakkapellen zijn toegestaan en bevinden zich op minstens 0,60 meter van de zijgevel. De gezamenlijke maximumbreedte bedraagt 1/3 van de gevelbreedte. Bij een gevellengte kleiner dan 6,00 m mag de totale breedte van de dakkapellen maximum 1/2 van de totale gevellengte bedragen. Indien de dakkapellen worden afgewerkt met een plat dak, dan hebben ze een hoogte van maximum één bouwlaag ten opzichte van het vloerpeil van de verdieping waar ze worden opgericht. Indien ze worden afgewerkt met een hellend dak bedraagt de nokhoogte van de dakkapel maximaal anderhalve bouwlaag ten opzichte van het vloerpeil van de verdieping waar ze worden opgericht. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

7 Bouwdiepte gelijkvloers = max. 12 meter. Bouwdiepte verdieping = max. 12 meter. Aansluitingen met aanpalende gebouwen dienen op een harmonieuze en esthetische manier te gebeuren. Materiaalgebruik: voor alle buitengevels en dakvlakken wordt gebruik gemaakt van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen. Bijgebouwen In de zone achter de woningen is er enkel één garage per woning toegelaten als bijgebouw. De oppervlakte dient beperkt te worden tot max. 25m²/woongelegenheid. Het bijgebouw kan ingeplant worden tot op de perceelsgrens, als koppeling met buur mogelijk is, anders inplanten op minimum 1 m van de kavelgrens. Figuur: maximaal bouwprofiel Verhardingen Achtertuin De verhardingen moeten maximaal uitgevoerd worden in waterdoorlatende materialen. Terrassen mogen uit praktische overwegingen verhard worden in nietwaterdoorlatende materialen, dit met een maximum van 30 m² Verhardingen Achtertuin Waterdoorlatende materialen: bvb. kleinschalige materialen op een zandbed, grasdals, kiezels, waterdoorlatende betonklinkers De oppervlakte aan terrassen, aangelegd in niet-waterdoorlatende materialen, maakt deel uit van de maximale oppervlakte aan verhardingen en constructies. De overige delen van het perceel worden met levend groen ingevuld. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

8 Openbaar domein Er dient een centraal plein aangelegd te worden dat van nut is voor het volledig artikel. Dit dient hoofdzakelijk als parkeer- en groenzone aangelegd te worden. De inrichting en het beheer van het openbaar domein dient gericht te zijn op de verblijfskwaliteit en de interne circulatie, zowel voor voetgangers en fietsers als voor gemotoriseerd verkeer. Alle werken en handelingen die deze doelstellingen ondersteunen zijn toegelaten Ontsluiting Openbaar domein De zone moet kunnen aangewend worden als parkeerplaats, maar ook als ontmoetingsplaats, rustplek Accentueren van de sociale en maatschappelijke functie kan bij voorbeeld m.b.v. parkmeubilair, graspleintje Ontsluiting De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer moet gebeuren op de Patine ter hoogte van de aanduiding ontsluitingspunt (artikel 4). Een ontsluiting voor zachte weggebruikers dient verplicht aangelegd te worden langs de Roeselarestraat Parkeervoorzieningen Parkeervoorzieningen Er dient minimum één parkeerplaats of garage per woongelegenheid voorzien te worden op eigen terrein. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

9 Wonen (VCRO, art ) Artikel 2. : woonzone met verdicht karakter Art. 2 VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Bestemming 2.1. Bestemming Hoofdbestemming: wonen. Er worden uitsluitend eengezinswoningen toegelaten. Nevenbestemming: Naast de woonbestemming (zoals hierboven bedoeld) worden ook kleinhandel, kantoren en diensten toegestaan, met een maximale vloeroppervlakte van 50m², voor zover deze: - geen abnormale hinder veroorzaken voor de directe woonomgeving; - de draagkracht van de omgeving niet overschrijden; - altijd worden vergezeld van een woonentiteit. Diensten: vrije beroepen (advocaat, dokter, kinesist, notaris ), kinderopvang, pedicure, nagelstudio 2.2. Inrichting 2.2. Inrichting Dichtheid Dichtheid Er wordt een minimum dichtheid gehanteerd van 15 woningen/ha. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

10 Bebouwing Bebouwing Typologie Gesloten, halfopen en open bebouwing is toegelaten, onder de vorm van ééngezinswoningen. Inplanting hoofdgebouw De voorbouwlijn is gelegen op minimum 3,00 meter van de rooilijn. Ter hoogte van de garagepoort dient de afstand tussen de voorgevel en de rooilijn minimum 5,00 meter te bedragen. Bij gesloten bebouwing bedraagt de afstand tot de gemeenschappelijke kavelgrenzen 0,00 meter. Bij halfopen bebouwing bedraagt: - de afstand tot de gemeenschappelijke zijkavelgrens: 0,00meter; - de afstand tot de niet-bebouwde zijkavelgrens: o minstens 3,00 meter bij één bouwlaag + dakvolume; o minstens 4,00 meter bij twee bouwlagen + dakvolume. Bij open bebouwing bedraagt de afstand tot de niet-bebouwde zijkavelgrenzen: o minstens 3,00 meter bij één bouwlaag + dakvolume; o minstens 4,00 meter bij twee bouwlagen + dakvolume. De afstand tot de achterkavelgrens bedraagt minimum 8,00 meter. Bouwvoorschriften hoofdgebouw Maximaal 2 volwaardige bouwlagen + maximaal 1 bouwlaag in het dakvolume. Bouwvoorschriften hoofdgebouw Maximale kroonlijsthoogte = 6,50 meter. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

11 Maximale nokhoogte = 11,50 meter. Het dakvolume dient gerealiseerd te worden onder de vorm van een zadeldak: - de noklijn dient evenwijdig te zijn aan de rooilijn; - de maximale hellingsgraad bedraagt 45. Één of meerdere dakvlakvensters en/of dakkapellen zijn toegestaan en bevinden zich op minstens 0,60 meter van de zijgevel. De gezamenlijke maximumbreedte bedraagt 1/3 van de gevelbreedte. Bij een gevellengte kleiner dan 6,00 m mag de totale breedte van de dakkapellen maximum 1/2 van de totale gevellengte bedragen. Indien de dakkapellen worden afgewerkt met een plat dak, dan hebben ze een hoogte van maximum één bouwlaag ten opzichte van het vloerpeil van de verdieping waar ze worden opgericht. Indien ze worden afgewerkt met een hellend dak bedraagt de nokhoogte van de dakkapel maximaal anderhalve bouwlaag ten opzichte van het vloerpeil van de verdieping waar ze worden opgericht. Figuur: maximaal bouwprofiel Bouwdiepte gelijkvloers = max. 12 meter. Bouwdiepte verdieping = max. 10 meter. Aansluiting met aanpalende gebouwen dienen op een harmonieuze en esthetische manier te gebeuren. Materiaalgebruik: voor alle buitengevels en dakvlakken wordt gebruik gemaakt van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen. Bijgebouwen Maximum één losstaand bijgebouw per kavel. De afstand tot de achterste en zijdelingse kavelgrenzen bedraagt minimum 1 meter. Bijgebouwen kunnen ingeplant worden tot op de zijkavelgrens mits schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

12 Dakvorm: verplicht plat dak Maximale hoogte = 3,00 meter. Materiaalgebruik: de gevelmaterialen dienen uitgevoerd te worden in hout of in dezelfde gevelmaterialen als het hoofdgebouw Verhardingen Voortuin Maximum 50% van de voortuin mag verhard worden. Zij-tuin en achtertuin Voor deze ruimte kunnen verhardingen, bijgebouwen en constructies worden opgetrokken die behoren tot de normale tuinuitrusting met een maximum van samen 80m². De verhardingen moeten maximaal uitgevoerd worden in waterdoorlatende materialen. Terrassen mogen uit praktische overwegingen verhard worden in nietwaterdoorlatende materialen, dit met een maximum van 30 m² Verhardingen Voortuin De verhardingen in de voortuin zijn dienstig voor opritten en toegangen tot de woning. Zij-tuin en achtertuin Waterdoorlatende materialen: bvb. kleinschalige materialen op een zandbed, grasdals, kiezels, waterdoorlatende betonklinkers De oppervlakte aan terrassen, aangelegd in niet-waterdoorlatende materialen, maakt deel uit van de maximale oppervlakte aan verhardingen en constructies. De overige delen van het perceel worden met levend groen ingevuld Openbaar domein Openbaar domein De inrichting en het beheer van het openbaar domein dient gericht te zijn op de verblijfskwaliteit en de interne circulatie in de buurt, zowel voor voetgangers en fietsers als voor gemotoriseerd verkeer. Alle werken en handelingen die deze doelstellingen ondersteunen zijn toegelaten. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

13 Ontsluiting Ontsluiting De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer moet gebeuren op de Patine ter hoogte van de aanduiding ontsluitingspunt (artikel 4). Een zachte verbinding voor voetgangers en fietsers is mogelijk tussen de Patine en de Roeselarestraat Parkeervoorzieningen Parkeervoorzieningen Er dient minimum één parkeerplaats of garage per woongelegenheid voorzien te worden op eigen terrein. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

14 Wonen (VCRO, art ) Artikel 3. : residentiële woonzone Art. 3 VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE Stedenbouwkundige voorschriften 3.1. Bestemming 3.1. Bestemming Hoofdbestemming: wonen. Er worden uitsluitend eengezinswoningen toegelaten. Nevenbestemming: Naast de woonbestemming (zoals hierboven bedoeld) worden ook kleinhandel, kantoren en diensten toegestaan, met een maximale vloeroppervlakte van 50m², voor zover deze: - geen abnormale hinder veroorzaken voor de directe woonomgeving; - de draagkracht van de omgeving niet overschrijden; - altijd worden vergezeld van een woonentiteit. Diensten: vrije beroepen (advocaat, dokter, kinesist, notaris ), kinderopvang, pedicure, nagelstudio 3.2. Inrichting 3.2. Inrichting Dichtheid Dichtheid Er wordt een minimum dichtheid gehanteerd van 15 woningen/ha. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

15 Bebouwing Bebouwing Typologie Halfopen en open bebouwing is toegelaten, onder de vorm van ééngezinswoningen. Inplanting hoofdgebouw De voorbouwlijn is minimum gelegen op 3,00 meter van de rooilijn. Ter hoogte van de garagepoort dient de afstand tussen de voorgevel en de rooilijn minimum 5,00 meter te bedragen. Bij halfopen bebouwing bedraagt: - de afstand tot de gemeenschappelijke zijkavelgrens: 0,00meter; - de afstand tot de niet-bebouwde zijkavelgrens: minstens 3,00 meter. Bij open bebouwing bedraagt: - de afstand tot de niet-bebouwde zijkavelgrens minstens 4,00 meter. De afstand tot de achterkavelgrens bedraagt minimum 8,00 meter. Bouwvoorschriften hoofdgebouw Maximaal 1 volwaardige bouwlaag + maximaal 1 bouwlaag in het dakvolume. Bouwvoorschriften hoofdgebouw Maximale kroonlijsthoogte = 3,50 meter. Maximale nokhoogte = 8,50 meter. Het dakvolume dient gerealiseerd te worden onder de vorm van een zadeldak: - de noklijn dient evenwijdig te zijn aan de rooilijn. Één of meerdere dakvlakvensters en/of dakkapellen zijn toegestaan en bevinden zich op minstens 0,60 meter van de zijkavelgrenzen. De gezamenlijke maximumbreedte Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

16 bedraagt 1/3 van de gevelbreedte. Bij een gevellengte kleiner dan 6,00 m mag de totale breedte van de dakkapellen maximum 1/2 van de totale gevellengte bedragen. Indien de dakkapellen worden afgewerkt met een plat dak, dan hebben ze een hoogte van maximum één bouwlaag ten opzichte van het vloerpeil van de verdieping waar ze worden opgericht. Indien ze worden afgewerkt met een hellend dak bedraagt de nokhoogte van de dakkapel maximaal anderhalve bouwlaag ten opzichte van het vloerpeil van de verdieping waar ze worden opgericht. Bouwdiepte = max. 12 meter. Aansluiting met aanpalende gebouwen dienen op een harmonieuze en esthetische manier te gebeuren. Materiaalgebruik: voor alle buitengevels en dakvlakken wordt gebruik gemaakt van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen. Figuur: bouwprofiel maximaal Bijgebouwen Maximum één losstaand bijgebouw per kavel. De afstand tot de achterste en zijdelingse kavelgrenzen bedraagt minimum 1 meter. Bijgebouwen kunnen ingeplant worden tot op de zijkavelgrens mits schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar. Dakvorm: verplicht plat dak Maximale hoogte = 3,00 meter. Materiaalgebruik: de gevelmaterialen dienen uitgevoerd te worden in hout of in dezelfde gevelmaterialen als het hoofdgebouw. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

17 Verhardingen Voortuin Maximum 50% van de voortuin mag verhard worden. Zij-tuin en achtertuin Voor deze ruimte kunnen verhardingen, bijgebouwen en constructies worden opgetrokken die behoren tot de normale tuinuitrusting met een maximum van samen 80m². De verhardingen moeten maximaal uitgevoerd worden in waterdoorlatende materialen. Terrassen mogen uit praktische overwegingen verhard worden in nietwaterdoorlatende materialen, dit met een maximum van 30 m² Verhardingen Voortuin De verhardingen in de voortuin zijn dienstig voor opritten en toegangen tot de woning. Zij-tuin en achtertuin Waterdoorlatende materialen: bvb. kleinschalige materialen op een zandbed, grasdals, kiezels, waterdoorlatende betonklinkers De oppervlakte aan terrassen, aangelegd in niet-waterdoorlatende materialen, maakt deel uit van de maximale oppervlakte aan verhardingen en constructies. De overige delen van het perceel worden met levend groen ingevuld Openbaar domein Openbaar domein De inrichting en het beheer van het openbaar domein dient gericht te zijn op de verblijfskwaliteit en de interne circulatie in de buurt, zowel voor voetgangers en fietsers als voor gemotoriseerd verkeer. Alle werken en handelingen die deze doelstellingen ondersteunen zijn toegelaten Ontsluiting Ontsluiting De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer moet gebeuren op de Patine ter hoogte van de aanduiding ontsluitingspunt (artikel 4). Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

18 Een zachte verbinding voor voetgangers en fietsers is mogelijk tussen de Patine en de Roeselarestraat Parkeervoorzieningen Parkeervoorzieningen Er dient minimum één parkeerplaats of garage per woongelegenheid voorzien te worden op eigen terrein. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

19 Lijninfrastructuur (VCRO, art ) Artikel 4. : ontsluiting VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE Stedenbouwkundige voorschriften 4.1. Bestemming 4.1 Bestemming Ter hoogte van de schematische aanduiding dient een ontsluiting voorzien te worden op de Patine voor het volledige plangebied (artikels 1, 2 en 3). 4.2 Inrichting 4.2 Inrichting De ontsluiting van artikels 1, 2 en 3 dient zich te richten op de Patine. Een zachte verbinding voor voetgangers en fietsers is mogelijk tussen de Patine en de Roeselarestraat. Bij de inrichting geldt als principe dat de verblijfskwaliteit in harmonie dient te zijn met de ontsluitingsfunctie, meer specifieke de link met voetgangers en fietsers. 3m 3m De effectieve ontsluitingsweg heeft een maximale breedte van 6,00 meter. De as van de ontworpen ontsluitingsweg mag maximaal 3,00 meter afwijken van het aangegeven ontsluitingspunt. Schematische aanduiding ontsluitingspunt Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

20 Ondergrondse nutsleidingen, bijzondere voorzieningen zoals verlichtingsarmaturen, wegwijzers, verkeersborden, straatmeubilair, groenvoorzieningen, kunstwerken en installaties, horende bij de ondergrondse nutsleidingen, zijn toegelaten. Het recht van doorgang naar de ASTRID-mast dient te worden gerespecteerd. Plan ID: RUP_33037_214_00016_00001 def. ontwerp mei

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting Van Op bevel, De Secretaris, De Burgemeester F.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften Landmeetkantoor Decoster bvba Vinkensveldstraat 16, 8480 ICHTEGEM Tel 0476/42.65.51 - Fax 051/625.707 Web www.landmeterdecoster.be E-mail: info@landmeterdecoster.be VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMEEN... 3 0.1 PLANDOCUMENTEN...3 0.2 LIMITATIEVE OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET ONDERHAVIG GEMEENTELIJK

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. D+A Consult 1 BPA Pelikaanstraat

INHOUDSTAFEL. D+A Consult 1 BPA Pelikaanstraat INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 2 2. TERMINOLOGIE... 2 3. OVERGANGSMAATREGELEN... 3 3.1. BESTAANDE FUNCTIES AFWIJKEND VAN DE PLANVOORSCHRIFTEN... 3 3.2. VERBOUWINGSWERKEN AFWIJKEND VAN DE PLANVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. Eengezinswoning Gebouw ingericht voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Zorgwonen Dit is een woning waarbij

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag

Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse 05550 Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag Juli 2010 goedgekeurd op

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1 BESTEMMING KAVELS De bestemming volgens het gewestplan is determinerend. De kavelindeling en de grenzen van de verkaveling worden strikt bepaald zoals voorgesteld op het

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING

LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING 1. Algemene informatie Ligging : Grootven z/n te 3550 Heusden-Zolder Oppervlakte bouwgrond : 297m² Breedte bouwgrond : 11.18m Oriëntatie achtertuin : NO 2. Vraagprijs

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 16 kavels: 14 loten voor open bebouwing, 2 loten voor half open en een perceel

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming Verkaveling Herzele Kouterstraat Bestemming De verkaveling voorziet de bouw van eengezinswoningen en appartementsgebouwen (met maximum vier bouwlagen en één penthouse) en is onderverdeeld in 11 bouwblokken

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er wordt geopteerd voor

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein.

Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE KRUIBEKE Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein. I. BOUWZONES 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE 1.1.1.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING (gezamelijk van toepassing op ype 1 & type 2) 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging.

Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE KRUIBEKE Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging. I. BOUWZONES 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE 1.1.1. KENLETTERS: Am :

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:...

Nadere informatie

RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan. Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos

RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan. Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos 2 Situering plangebied RUP in uitvoering van het GRS/ aanleiding -

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 Gezien en voorlopig goedgekeurd in gemeenteraadszitting van Tessenderlo,

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

VERKAVELING DE MOULT FASE 2

VERKAVELING DE MOULT FASE 2 VERKAVELING DE MOULT FASE 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Opdrachtgever: Gemeente Riemst _ DE AANVRAGER November 2013 GEMEENTE RIEMST VERKAVELING DE MOULT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Opgesteld door

Nadere informatie

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Adres: Ghevers / Roze 9900 Eeklo Kadastraal: Eeklo 1 ste Afd., Sie. D, nrs. 0146p, 0148, 0149, 0151a, 0152p, 0152x, 0232w. Ref. gemeente: VK-43005/13687/V/V494/1

Nadere informatie

grens van het bijzonder plan van aanleg. toepassingsniveau van de stedenbouwkundige voorschriften. architecturale kwaliteit.

grens van het bijzonder plan van aanleg. toepassingsniveau van de stedenbouwkundige voorschriften. architecturale kwaliteit. INHOUD DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: grens van het bijzonder plan van aanleg. toepassingsniveau van de stedenbouwkundige voorschriften. architecturale kwaliteit. DEEL 2.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie