ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie"

Transcriptie

1 Voorschriften

2 ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK 124/65 dd. 01/06/1965 voor die percelen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig GRUP, worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig GRUP. zie bestemmingsplan: aangeduide verkavelingen zie plan bestaande toestand 2. Bepalingen Bepaling omtrent reliëf Reliëfswijzigingen zijn toegestaan mits een maximale aansluiting op het bestaande reliëf. Bepaling omtrent werken in functie van waterbeheer Werken in functie van waterbeheer zijn steeds toegelaten, dit ongeacht de betrokken bestemmingszone. Waterbuffering en -beheersing kan binnen elke zone van onderhavig RUP worden ingepast, mits dit gebeurt op een ruimtelijk interessante manier. Bepaling omtrent werken / constructies in functie van openbaar nut Werken en constructies in functie van openbaar nut kunnen in alle zones toegelaten worden voor zover de schaal en bouwkarakteristieken geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de betreffende bestemmingszone. Bepaling omtrent werken / constructies in functie van openbaar nut Er wordt hier gedacht aan pompgebouwtjes, constructie ten behoeve van waterhuishouding, elektriciteitscabines, verkeersborden, signalisatie, e.d. Bouwkarakteristieken : inplanting, gabariet, materiaalgebruik,... Bepaling omtrent materialen De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dat wil zeggen, van hoofd- en bijgebouwen en van de bouwwerken die geen gebouwen 2 R U P g e d e e l t e l i j k e h e r z i e n i n g E u r o p a w i j k o k t o b e r 1 0 w v i

3 ALGEMENE BEPALINGEN zijn, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. De materialen voor de van op de openbare weg zichtbare bouwdelen dienen qua kleur, textuur en schaal de continuïteit in het straatbeeld te ondersteunen. Bepaling omtrent bebouwingspercentage (terreinbezetting) Is de verhouding van de grondoppervlakte van één of meer bouwwerken (verhardingen en constructies die geen gebouwen zijn niet inbegrepen) op één terrein of perceel ten aanzien van de totale oppervlakte van het terrein of perceel binnen betrokken bestemmingszone. De terreinbezetting wordt uitgedrukt in ofwel een max. aantal m² ofwel in het procent van de totale bebouwde oppervlakte van het hoofd- en bijgebouw t.o.v. de totale oppervlakte van de kavel waarop de betreffende bebouwing voorkomt. Bepaling omtrent bebouwingspercentage (terreinbezetting) Terreinbezetting: verhouding tussen bebouwde oppervlakte en oppervlakte van het perceel. Hoofdgebouw Het gebouw dat bedoeld is, de voorziene bestemming te herbergen en dat door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken, met inbegrip van de verdiepingen. Bijgebouwen Het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los van staat, maar niet bedoeld is om de bestemming voorzien in de bestemmingszone te herbergen, tenzij de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, enzomeer, die inherent verbonden zijn aan de bestemming voorzien in de bestemmingszone. Gebouw Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekt, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. w v i o k t o b e r 1 0 R U P g e d e e l t e l i j k e h e r z i e n i n g E u r o p a w i j k 3

4 ALGEMENE BEPALINGEN Bouwhoogte Voor woningen wordt de max. bouwhoogte uitgedrukt in aantal bouwlagen. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant kroonlijst of dakrand. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt max m hoger dan het peil van de as van de openbaar domein, aan de inkomdorpel gemeten. Indien het terrein helt, wordt het gemiddelde berekend van de uiterste punten van het perceel, gelegen langs de rooilijn van de betreffende weg. Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant kroonlijst of dakrand. Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen voor woongelegenheden wordt aan een bouwlaag een maximale hoogte van 3.50 meter toegekend, tenzij dit anders wordt bepaald in de betrokken zonevoorschriften. 4 R U P g e d e e l t e l i j k e h e r z i e n i n g E u r o p a w i j k o k t o b e r 1 0 w v i

5 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorschriften 1.1. Materialen Het architecturaal voorkomen van de gebouwen en constructies mag niet hinderend zijn voor de omgeving, zal waardig en eenvoudig zijn. De gebruikte materialen dienen zowel duurzaam, esthetisch, eigentijds en duurzaam te zijn, ze dienen zich harmonieus in te passen in de omgeving en het straatbeeld te ondersteunen. Onesthetische constructies worden niet toegelaten Afsluitingen Afsluitingen die bestaan uit streekeigen haag, eventueel gecombineerd met palen of draadafsluiting zijn toegelaten met een maximale hoogte van 2.00 m. Afsluitingen bestaande uit beton, hout of kunststofplaten zijn niet toegelaten Inrichtingsplan Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen de zone moet een inrichtingsplan gevoegd van het volledige terrein, waarop, hetzij als bestaande toestand, hetzij als ontworpen toestand minimum de volgende gegevens zijn aangeduid: Inplanting van de nieuw te bouwen volumes, met hun bestemming en aanduiding van de bouwhoogtes Ontsluiting naar de aanliggende openbare wegenis Aan te leggen verhardingen, materiaalkeuze, aanduiding van de plaatsen toegankelijk voor mechanisch verkeer, het aantal parkeergelegenheden, De aanduiding van de aan te planten groenelementen en de voorzieningen i.v.m. de publiciteit e.d.. w v i o k t o b e r 1 0 R U P g e d e e l t e l i j k e h e r z i e n i n g E u r o p a w i j k 5

6 ALGEMENE BEPALINGEN De inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt. Ten gevolge van deze inplanting mag op aanpalende percelen die bebouwd zijn ten behoeve van woongelegenheden, geen buitensporige hinder ontstaan Ontsluiting Het voorzien van een inrit binnen onderhavige deelzone dient te gebeuren ter hoogte van de Sint-Jansstraat, de uitrit dient te gebeuren via de Euromarktlaan. De in- en uitrit is schematisch aangeduid op het bestemmingsplan. In de zone voor dienstverlening en/of kantoren en in de zone voor tuinzone en wone is een ontsluitingsweg toegelaten met een maximale breedte van 4.0m. Verhardingen zijn toegelaten in functie van de ontsluitingsweg Parkeervoorzieningen Binnen het RUP moet iedere vestiging instaan voor haar eigen behoeften aan parkeervoorzieningen, dit zowel voor bedrijfswagens, privé-voertuigen, voertuigen van personeel als voor bezoekers. Er dient minimaal 1 parkeergelegenheid te worden voorzien, per 40 m² kantooroppervlakte. In functie van de behoeften, op basis van de activiteiten, dienen voldoende parkeerplaatsen voorzien te worden. Alternatieve vormen van parkeren, zoals ondergronds parkeren, parkeren op het dak en half verzonken parkings zijn toegelaten in Art 1 en Art 2. In functie van bezoekers zijn een beperkt aantal bovengrondse parkeerplaatsen toegelaten. 6 R U P g e d e e l t e l i j k e h e r z i e n i n g E u r o p a w i j k o k t o b e r 1 0 w v i

7 Art. 1: dienstverlening en/of kantoren 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming De gronden gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, zijn bestemd voor het vestigen van dienstverlening en/of kantoren. De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor één inrit,, circulatie, parkeerplaatsen en groenaanleg. Een commerciële functie in functie van de kantoren is toegelaten. Commerciële functies en verkoop naar particulieren los van de kantoren zijn niet toegelaten. Een bestaande woning, uitsluitend in functie van de woonbestemming die regelmatig werd vergund, kan wat betreft de plaats, bezetting en numerieke voorschriften gehandhaafd blijven in de huidige toestand. Grondige verbouwingen, vervangingsbouw of nieuwbouw is mogelijk binnen onderhavige zone. Deze zone kan volgens de categorisering beschouwd worden als een zone voor wonen (overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 ) Een commerciële functie in functie van de kantoren is toegelaten.bijvoorbeeld beperkt tentoonstellingsruimte voor materiaalkeuze. 2. Inrichting en beheer 2.1. Bebouwingspercentage (terreinbezetting) Maximum 60% van de perceelsoppervlakte binnen onderhavige zone mag worden bebouwd, met uitzondering van de parkeerplaatsen en dienstwegen. 2.2 Bouwvrije strook Plaatsing ten opzichte van de Ringlaan N 35 Langs de N 35 dient een bouwvrije strook, ten opzichte van de rooilijn, van 8.00 m in acht genomen te worden. Plaatsing ten opzichte van aanpalende perceelsgrenzen Minimum 8.00 m De bouwvrije strook is grafisch aangeduid op het plan: w v i o k t o b e r 1 0 R U P E u r o p a w i j k 7

8 Art. 1: dienstverlening en/of kantoren In deze zone mag niet gebouwd worden. Stapelen van goederen is binnen deze zone eveneens niet toegelaten Toegelaten bouwhoogte van de gebouwen De minimale en maximale bouwhoogtes zijn grafisch aangeduid op het plan. Binnen de grafische aanduiding worden maximaal 2 bouwlagen en een half-ondergrondse bouwlaag toegelaten. Een derde bouwlaag, als architecturaal accent is toegelaten binnen de specifieke aanduiding, maximaal 3 bouwlagen De maxima kunnen niet beschouwd worden als absolute verworvenheden en moeten samen getoetst worden aan de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. De halfondergrondse bouwlaag, voor de realisatie van een verzonken parking heeft een hoogte van maximaal 1.20 m boven de as van de Ringlaan. Indien er geen halfondergrondse parking wordt gerealiseerd ligt het aanzetpeil van de inkomdorpel max m hoger dan het peil van de as van de Ringlaan. Technische voorzieningen kunnen afwijken van de maximaal toegelaten bouwhoogtes, mits deze niet opvallend waarneembaar zijn van op het openbaar domein. Maximum 10% van de vloeroppervlakte van het gebouw kan ingenomen worden voor deze technische voorzieningen. Bij hellende daken Er zijn maximaal één halfondergrondse en één bouwlaag toegelaten met een maximale kroonlijsthoogte van 5.20 m en een maximale nokhoogte van 9.20 m. Op de hoek van de Sint-Janstraat en de Ringlaan (grafisch aangeduid op het plan), mag een extra bouwlaag als architecturaal De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant kroonlijst of dakrand. Het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de bovenkant kroonlijst of dakrand. Technische voorzieningen zoals liftkoker, airco, schoorstenen, zonnepanelen, Realisatie 2 bouwlagen zonder halfondergrondse parkeerzone: Maximale kroonlijsthoogte van 8.00 m. Maximale nokhoogte: m 8 R U P E u r o p a w i j k o k t o b e r 1 0 w v i

9 Art. 1: dienstverlening en/of kantoren accent worden voorzien. Dit met een maximale kroonlijsthoogte van 9.20 m en een maximale nokhoogte van m Dit gedeelte van het hoofdgebouw waar maximaal één half ondergrondse, 2 bouwlagen en een onderdakse bouwlaag zijn toegelaten is grafisch aangeduid op het bestemmingsplan. Voor een halfondergrondse bouwlaag wordt een hoogte van 1.20 m boven de as van de Ringlaan toegelaten. Bij platte daken: Er zijn maximaal één halfondergrondse en twee volle bouwlagen toegelaten, met een maximale kroonlijsthoogte ( = nokhoogte) van 9.20 m. Op de hoek van de Sint-Janstraat en de Ringlaan (grafisch aangeduid op het plan) mag een derde bouwlaag als architecturaal accent worden voorzien. Dit met een maximale kroonlijsthoogte (= nokhoogte) van m. Voor een halfondergrondse bouwlaag wordt een hoogte van 1.20 m boven de as van de Ringlaan toegelaten. Realisatie 2 bouwlagen zonder halfondergrondse parkeerzone: Maximale kroonlijsthoogte van 8.00 m. Maximale nokhoogte: 8.00 m Realisatie 3 bouwlagen zonder halfondergrondse parkeerzone: Maximale kroonlijsthoogte van m. Maximale nokhoogte: m 2.4. Esthetiek van de gebouwen Tussen de bouwdelen onderling (dienstverlening en/of kantoren) dient een eenheid in de materialenkeuze te bestaan. Er dient gezorgd dat de bebouwing geen monotoon karakter heeft, maar zich inpast in de omgeving en bijdraagt tot een positief straatbeeld. Teneinde bij de beëindiging van de activiteit het gebouw te kunnen hergebruiken voor nieuwe activiteiten, dienen de gebouwen dermate geconcipieerd dat ze gemakkelijk aanpasbaar zijn, en bijgevolg een grote flexibiliteit naar invulling toelaten. Er wordt gestreefd naar een esthetisch ontwerp, met sobere, uitgepuurde detailleringen dat streeft naar een kwaliteitsvolle architec- w v i o k t o b e r 1 0 R U P E u r o p a w i j k 9

10 Art. 1: dienstverlening en/of kantoren tuur met aandacht voor functionaliteit, ruimte, licht, esthetiek en duurzaamheid Reclame Reclame is enkel toegelaten wanneer zij een harmonieus geheel vormt met het gebouw. Dit wil zeggen, dat enkel reclame is toegelaten gedrukt op de gevel of de transparante materialen. Maximaal 1/4 van de gevel mag bestaan uit reclame. Felle kleuren en neonverlichting zijn niet toegelaten. Er is maximaal één gemeenschappelijk reclamebord toegelaten, met de emblemen van de bedrijfseenheden. Het reclamepaneel onder de vorm van een compacte totem mag niet storend zijn ten opzichte van het huidige straatbeeld. 2.6 Inrichting van de niet-bebouwde delen van het perceelsdeel: De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel binnen onderhavige deelzone dienen ingericht te worden als groenzone of als private toeritten, rijstroken en parkeerplaatsen. Het stapelen van materialen in openlucht is binnen onderhavige zone verboden. Minimum 15% van de deelzone voor dienstverlening en/of kantoren dient als groenzone ingericht te worden. Ter hoogte van de Ringlaan dient een groene strook aangelegd van minimum 0.80 tot 2.00 m bestaande uit streekeigen hagen of middelhoge struiken. De groenaanleg dient gedifferentieerd te gebeuren. Ter hoogte van de hagen kunnen parkeervakken aangebracht worden, ter hoogte van de Ringlaan. Een doorlopend parkeervlak is niet toegelaten. De parkeervakken dienen een gedifferentieerd, groene inkleding te krijgen. Per 300 m² van de onbebouwde ruimte, dient 1 hoogstammige boom aangeplant te worden. 10 R U P E u r o p a w i j k o k t o b e r 1 0 w v i

11 Art. 1: dienstverlening en/of kantoren De toeritten en circulatie ruimte kan bestaan uit niet- of halfdoorlaatbaar, uitbreekbaar materiaal. De parkeervakken en overige niet bebouwde delen dienen aangelegd in kleinschalige, waterdoorlaatbare materialen. w v i o k t o b e r 1 0 R U P E u r o p a w i j k 11

12 12 R U P E u r o p a w i j k o k t o b e r 1 0 w v i

13 Art. 2: wonen en/of dienstverlening kantoren 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Deze zone betreft een deelzone die enerzijds kan ingericht worden als woonzone, tuinzone zoals bepaald in zone 3. en anderzijds dienstverlening en/of kantoren zoals bepaald in zone 1 Een commerciële functie in functie van de kantoren is toegelaten. Commerciële functies en verkoop naar particulieren los van de kantoor- of dienstverlening zijn niet toegelaten. Een bestaande woning, uitsluitend in functie van de woonbestemming die regelmatig werd vergund, kan wat betreft de plaats, bezetting en numerieke voorschriften gehandhaafd blijven in de huidige toestand. Grondige verbouwingen, vervangingsbouw of nieuwbouw is mogelijk binnen onderhavige zone. Een commerciële functie in functie van de kantoren is toegelaten. bijvoorbeeld beperkt tentoonstellingsruimte voor materiaalkeuze. 2. Inrichting en beheer 2.1. Bebouwingspercentage (terreinbezetting) Maximum 60% van de perceelsoppervlakte binnen onderhavige zone mag worden bebouwd, met uitzondering van de parkeerplaatsen en dienstwegen. Er kan maximaal 1 woning of een uitbreiding van het gebouw in zone 2. opgericht worden. Het gebouw dient één samenhangend geheel te vormen met de kantoren en/of dienstverlening in zone 1 bebouwingspercentage niet wordt overschreden en aan volgende voorwaarden is voldaan : De totale grondoppervlakte van de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40 m². De inplanting van deze gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren, waarbij esthetische, functionele en Er zijn binnen de multifunctionele zone maximaal 3 woningen toegelaten. w v i o k t o b e r 1 0 R U P E u r o p a w i j k 13

14 Art. 2: wonen en/of dienstverlening kantoren ruimtelijke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting. De inplanting mag geenszins hinder veroorzaken ten aanzien van de eigenaars van aanpalende percelen. Bij koppeling op de perceelsgrens met een gelijkaardige constructie op het aanpalend perceel dient een harmonieuze koppeling / aaneenschakeling te gebeuren. De gebruikte materialen dienen zowel eigentijds, duurzaam als esthetisch verantwoord te zijn. De kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 3,00 meter, terwijl de nokhoogte maximaal 4,00 meter mag bedragen Inplanting Indien deze zone ingericht wordt als dienstverlening en/of kantoren dient voldaan te worden aan de inrichtingsvoorschriften binnen zone 1 (dienstverlening en/of kantoren). Indien in deze zone een woongelegenheid of tuin wordt ingericht dient voldaan te worden aan de voorschriften beschreven onder zone 3 (tuinzone en wonen). 2.2.Inplanting Het bebouwingspercentage is de verhouding van de grondoppervlakte van alle gebouwen samen (hoofdgebouw en bijgebouwen) t.o.v. de perceelsoppervlakte gelegen binnen deze zone. Verhardingen, zwemvijvers, pergola s, luifels en zwembaden worden niet als gebouw aanschouwd Inrichting van de niet-bebouwde delen van het perceelsdeel: De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel binnen onderhavige deelzone dienen ingericht te worden als groenzone of als private toeritten, rijstroken en parkeerplaatsen. Het stapelen van materialen in openlucht is binnen onderhavige zone verboden. Minimum 15% van de deelzone voor dienstverlening en/of kantoren dient als groenzone ingericht te worden. 14 R U P E u r o p a w i j k o k t o b e r 1 0 w v i

15 A r t. 3: t u i n z on e e n w on e n 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming In deze zone is open en halfopen bebouwing in functie van wonen en de aanleg van een tuin toegelaten Enkel eengezinswoningen zijn toegelaten. In een strook van maximaal 6.00 m is één uitrit, circulatie, parkeerplaatsen en groenaanleg toegelaten. Grafisch aangeduid op het bestemmingsplan 2. Inrichting en beheer 2.1. Bebouwingspercentage (terreinbezetting) Er kunnen maximaal 3 open of halfopen bebouwingen opgericht worden binnen Art. 3., indien er geen woning is opgericht in zone 2. Indien er een woning is opgericht in zone 2, kunnen er maximaal 2 woningen opgericht worden binnen zone 3. Maximum 30% van de perceelsoppervlakte, per kavel, gelegen binnen onderhavige zone mag bebouwd worden, inclusief bijgebouwen. Er zijn binnen het RUP maximaal 3 woningen toegelaten. Er zijn binnen het RUP maximaal 3 woningen toegelaten Plaatsing van het hoofdgebouw t.o.v. de kavelgrenzen: Plaatsing t.o.v. de voorkavelgrens: Een achteruitbouwzone van minimum 5.00 m Plaatsing t.o.v. de zijkavelgrens Min m t.o.v. de zijkavelgrenzen, 2.3. Bouwhoogte Er zijn maximaal twee volle bouwlagen toegelaten, eventueel vermeerderd met een onderdakse bouwlaag bij hellende of gebogen daken. De maximum toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7.00 meter. De maximum toegelaten nokhoogte bedraagt meter. w v i o k t o b e r 1 0 R U P E u r o p a w i j k 15

16 Art. 3 : tuinzone en wonen Bouwdiepte: meter op het gelijkvloers meter op de verdieping 2.5. Dakvorm De dakvorm is vrij te bepalen. Bij hellende daken mag de dakhelling niet meer bedragen dan 45. Dakuitbouwen zijn toegelaten, voor zover hun gezamenlijke breedte niet meer bedraagt dan de helft van de breedte van het dak waarin ze zich bevinden. 2.6 Bijgebouwen Vrijstaande constructies en bijgebouwen horende bij de woonfunctie en niet inbegrepen in het hoofdvolume, zoals losstaande garages, carports, bergingen en tuinhuisjes kunnen binnen onderhavige zone worden voorzien, mits het voor deze zone hoger bepaalde 2.5. Dakvorm Gebogen daken worden voor wat betreft de 45 - regel niet beschouwd als hellend Bijgebouwen Een zwembad, vijver of terras is geen vrijstaande constructie of (bijgebouw. en moet voldoen aan de voorschriften beschreven onder 2.7) 2.7. Inrichting van de niet-bebouwde delen van het perceelsdeel: De niet-bebouwde delen van het perceel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te worden als tuin, en dienen een groene inrichting te krijgen. Er kan één strook van maximaal 6.00 m aangelegd worden ten behoeve van uitritten en circulatie ruimte voor de dienstverlening en/of kantoren. De toerit is indicatief aangeduid met een pijl. De toeritten en circulatie ruimte kan bestaan uit niet of halfdoorlaatbaar, uitbreekbaar materiaal. Tussen deze rijstrook en de zijkavelgrens dient een groene strook aangelegd van minimum 2.00 m bestaande uit streekeigen hagen of middelhoge struiken. Maximaal één derde van de onbebouwde ruimte mag worden verhard, ten behoeve van oprit, parkeerplaats, terras, tuinpaden en 16 R U P E u r o p a w i j k o k t o b e r 1 0 w v i

17 A r t. 3: t u i n z on e e n w on e n bouwwerken die geen gebouwen zijn bv. een zwembad (toerit voor de commerciële bebouwing niet inbegrepen).. w v i o k t o b e r 1 0 R U P E u r o p a w i j k 17

18 18 R U P E u r o p a w i j k o k t o b e r 1 0 w v i

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

DEEL 2: SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL 2: SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 2: SPECIFIEKE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1 Wonen & Werken Art 14: Zone voor gekoppelde lokale bedrijven 14.1. Bestemmingsvoorschriften 14.1.1. Nijverheid: De zone is bestemd voor ambachtelijke

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits ze qua volume

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING Stedenbouwkundige en verkaveling Burgweg LOTEN 1 t.e.m. 55 0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING 0.1. inrichtingsstudie Bij vergunningsaanvragen voor het gebied wordt een inrichtingsstudie toegevoegd. De inrichtingsstudie

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE STADEN deel 2 verordenend deel Betreffend GRUP bestaat uit 2 niet te scheiden delen, zijnde een toelichtingnota en een verordenend deel bestaande uit de stedenbouwkundige

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ).

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ). DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 11 2.2 BPA ID. NR.:456:DE MAESSCHALCK MARC 2.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.2.1.1 Art 1: KMO-bebouwing toegestaan - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften DEFINITIES 1. Bebouwde oppervlakte Is de totale grondoppervlakte van één of meerdere bouwwerken. Verhardingen en constructies die geen gebouw zijn worden niet meegerekend.

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit:

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Sectoraal BPA Stanssens 1. Algemene bepalingen voor het sectoraal BPA Art 1.1. Omschrijving Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven'

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN Op te heffen voorschriften De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de verkaveling V16/1, V186/1 en V95/1 voor de percelen gelegen binnen het plangebied

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP RUSTHUIS VLAAMSE ARDENNEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP RUSTHUIS VLAAMSE ARDENNEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP RUSTHUIS VLAAMSE ARDENNEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften Landmeetkantoor Decoster bvba Vinkensveldstraat 16, 8480 ICHTEGEM Tel 0476/42.65.51 - Fax 051/625.707 Web www.landmeterdecoster.be E-mail: info@landmeterdecoster.be VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Art 0 : Algemene bepalingen 1. Definities 1.1. Bepaling omtrent bebouwingspercentage (terreinbezetting) Onder terreinbezetting wordt de verhouding bedoeld van de bebouwde

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. De ontwerper. Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. De ontwerper. Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax. Licht en Liefde Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax. 050/81 01 17 Ruimtelijke

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Ontwerp Gemeente Aartselaar Baron Van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar Grontmij Vlaanderen Mechelen, november 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Provincie West-Vlaanderen STAD ROESELARE Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijk planner: Leen Lauwers Wijzigingen: - aangepast aan plenaire vergadering (22.05.2008) Opgemaakt

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Moorslede. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. Herziening BPA Gentsestraat - uitbreiding

Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Moorslede. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. Herziening BPA Gentsestraat - uitbreiding Provincie West-Vlaanderen Gemeente Moorslede Departement Ruimtelijke Ordening, woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR: RP 990/36012/0272 Brussel, 24 oktober 2007 De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE DESTELBERGEN 16 maart 2009 ONTWERP RUP CENTRUM 1 (gedeeltelijke herziening BPA Centrum, delen 1 t/m 7) STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Wijzigingen na definitieve vaststelling

Nadere informatie

LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING

LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING 1. Algemene informatie Ligging : Grootven z/n te 3550 Heusden-Zolder Oppervlakte bouwgrond : 297m² Breedte bouwgrond : 11.18m Oriëntatie achtertuin : NO 2. Vraagprijs

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften artikel 0. begrippen, algemene bepalingen en specifieke voorschriften 1. begrippen De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakten

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP WZC KLEIT PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: MALDEGEM OPDRACHTGEVER DATUM Gemeente Maldegem 28/08/12 17/09/12 09/11/12 Eerste opmaak Aanpassingen na opm. college Aanpassingen

Nadere informatie

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1 BESTEMMING KAVELS De bestemming volgens het gewestplan is determinerend. De kavelindeling en de grenzen van de verkaveling worden strikt bepaald zoals voorgesteld op het

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2.

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Algemene bepalingen Deze zone wordt aangeduid als strategisch woonproject bij het centrum van Oostham omwille van het bestaande specifieke karakter en ligging.

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie