Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1."

Transcriptie

1 Voorschriften

2

3 Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande Nevenbestemming De nevenbestemming mag niet meer dan 30% bedragen van de totaal gerealiseerde vloeroppervlakte, met een max. vloeroppervlakte van 150 m² Tuinzone Onder de term tuinzone dient verstaan de oppervlakte van het perceel dat overblijft na aftrek van de effectief bebouwde oppervlakte. De effectief bebouwde oppervlakte is gelijk aan de bruto bebouwde oppervlakte (inclusief bijgebouwen, garages, overdekte zwembaden, exclusief verhardingen en open lucht zwembaden) 1.4. Netto - vloeroppervlakte Met de netto-vloeroppervlakte wordt de beloopbare ruimte bedoeld (gemeten op een minimale hoogte van 1,50 meter boven het vloerpeil) zonder de buitenmuren, kokers, gemeenschappelijke trappen en liften, open terassen en garages. De binnenmuren worden niet afgetrokken, maar meegerekend in de netto-vloeroppervlakte Bruto bebouwde oppervlakte Met de bruto bebouwde oppervlakte wordt de oppervlakte bedoeld die de bebouwing inneemt, gemeten langs de buitenzijde van het gebouw Bijgebouw Onder de term bijgebouw wordt een gebouw voor de berging of opslag van goederen, voorwerpen of zaken bedoeld die gerelateerd is aan de hoofdbestemming. Bijgebouw zoals garage, fietsberging, opslag voor materialen,... wvi maart 13 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase 3

4 Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1.7. Referentiepeil Is het peil gelijkvloers gemeten ter hoogte van de inkomdorpel. deze definitie dient samen gelezen en toegepast te worden met de bepalingen onder punt : (bouwhoogte en referentiepeil). 2. Algemene bepalingen 2.1. Vorm en inhoud van het plan Het volledige plangebied valt als gebiedsaanduiding binnen de categorie wonen Ruimtelijke kwaliteit De ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van de goede plaatstelijke ordening dient gegarandeerd te worden. Voor zover hieraan voldaan is, moeten verder de numerieke voorschriften gerespecteerd worden. Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Onderhavige stedenbouwkundige voorschriften kunnen verstrengd worden afhankelijk van de plaatselijke toestand en omgevingsfactoren Nutsvoorzieningen Kleinschalige nutsvoorzieningen kunnen in elke zone ingeplant worden. Kleinschalige nutsvoorzieningen = zoals electriciteitscabine, bushalte,... 4 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase maart 13 wvi

5 Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 2.4. Bestaande constructies Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen en andere elementen die regelmatig werden vergund, kunnen wat betreft de bestemming, inplanting, bezetting en numerieke voorschriften gehandhaafd blijven, verbouwd en in geval van overmacht herbouwd worden met behoud van deze bestaande bestemming, afmetingen, inplanting of bezettingsgraad, voor zover ze geen hinder genereren t.o.v. de omgeving. Bij herbouw, behoudens bij overmacht, dienen de voorschriften van onderhavig grup te worden nageleefd. andere elementen die regelmatig vergund werden zoals : bijgebouwen, verhardingen,... overmacht = structurele schade n.a.v. calamiteiten buiten de wil van de eigenaar, zoals brand of storm Bouwhoogte en referentiepeil De hoogte van de gebouwen wordt gemeten vanaf het referentiepeil tot aan de snijlijn van de gevel met het dakvlak (= kroonlijsthoogte). Het referentiepeil ligt tussen 0,00 meter en maximum 0,40 meter hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn. Dit geldt niet voor afwijkende bestaande referentiepeilen en in het geval moet worden aangesloten op een bestaand gebouw. Een bouwlaag heeft een maximale bruto hoogte van 3,20 meter, waarvan in functie van de woonkwaliteit, de bestaande toestand (meerbepaald de aansluiting met het aanpalende gebouw) kan afgeweken worden. De minimum inwendige bouwhoogte van een bouwlaag bedraagt 2,50 meter. wvi maart 13 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase 5

6 Artikel 1 : Zone voor ééngezinswoningen 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming De gronden zijn bestemd i.f.v. gebouwen, voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. Het integreren van een zorgwoning in een ééngezinswoning is toegelaten. Zorgwonen : hieronder worden de woningen bedoeld zoals gedefinieerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 2. Inrichting- en beheersvoorschriften 2.1. Specifieke bepalingen t.h.v. fragment 4 De bestaande woning kan verbouwd en gerenoveerd worden binnen het bestaande bouwvolume. Nieuwbouw dient te voldoen aan de volgende modaliteiten : plaatsing van de hoofdgebouwen : t.a.v. de rooilijn : minimum 2 meter; t.a.v. de zijperceelsgrenzen : ofwel minimum 0,00 meter ofwel minimum 3,00 meter. het aantal woningen wordt beperkt tot maximaal 4, deze zijn grondontsloten en dienen ontwikkeld te worden als één architecturaal geheel; de totale maximale bruto bebouwde oppervlakte van de hoofdgebouwen bedraagt in totaal 300 m²; maximum bouwhoogte : 2 bouwlagen, de dakvorm is hellend; Dakuitbouwen zijn toegelaten op voorwaarde dat deze ondergeschikt zijn. bijgebouwen : bijgebouwen i.f.v. garages en berging dienen maximaal geclusterd te worden, met een maximum bruto bebouwde oppervlakte van 150 m²; Hiermee wordt de ééngezinswoning in open typologie bedoeld, omschreven in de toelichtingsnota als fragment 4, t.h.v. Molendreef - West. 6 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase maart 13 wvi

7 Artikel 1 : Zone voor ééngezinswoningen maximum 1 bouwlaag, de toegelaten dakvorm is vrij; maximaal één ontsluiting i.f.v. motorisch verkeer naar deze geclusterde bijgebouwen; ten opzichte van de perceelsgrenzen moet een afstand van ofwel 0,00 meter, ofwel minimum 2 meter vrijgehouden worden; de positie van de bijgebouwen dient in die mate geconcipieerd te worden zodat een tuinzone van minimum 8 meter t.a.v. de hoofdgebouwen wordt gegarandeerd. het bestaande, naar achteren georiënteerde clubhuisje, symbolisch aangeduid op het bestemmingsplan met -aanduiding, dient afgebroken te worden. De afbraak dient minstens te gebeuren voor de aanvang van de nieuwbouwwerken i.f.v. de grondontsloten woningen. de bestaande, recent gerenoveerde woning, symbolisch aangeduid op het bestemmingsplan met -aanduiding, kan behouden blijven en herbouwd worden, cf het bestaande volume. Bij nieuwbouw dient echter een reservatiezone van minimaal 3 meter t.o.v. de ingebuisde waterloop (noordelijke perceelsgrens) gehandhaafd te worden. Inrichtingsvoorschriften van de tuinzone : zie 2.3. Hiermee worden de grondontsloten woningen op het perceel tegenaan de straatzijde van de Molendreef bedoeld Specifieke bepalingen t.h.v. fragment 5 Plaatsing van de hoofdgebouwen : plaatsing t.o.v. de rooilijn : 0,00 meter; plaatsing t.o.v. de zijperceelsgrenzen : minimum 3,00 meter t.h.v. de niet-bebouwde zijperceelsgrens, 0,00 meter bij koppeling; plaatsing t.o.v. de achterperceelsgrens : minimum 5,00 meter; maximum bouwdiepte : op het gelijkvloers : maximum 15 meter; op de verdieping : maximum 12 meter. Het betreft de cluster van gekoppelde woningen, omgeschreven in de toelichtingsnota als fragment 5, t.h.v. Molendreef - Oost. wvi maart 13 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase 7

8 Artikel 1 : Zone voor ééngezinswoningen In de voor- en zijgevel zijn uitbouwen van het gesloten type toegelaten met een maximale bouwdiepte van 0,80 meter, voor zover de uitbouw niet binnen de 0,75 meter van de stoeprand komt. Uitbouwen ten opzichte van het gevelvlak zijn enkel toegelaten vanaf een te vrijwaren bouwvrije zone van minimum 2,50 meter hoog boven het voorliggend voetpad. De uitbouwconstructies mogen maar worden uitgevoerd vanaf 0,60 meter t.a.v. de uiterste hoeken van de gevel, binnen een hoek van 45, vertrekkende vanuit het hoekpunt van de gevel en over maximum 2/3 van de betrokken gevel. Deze uitbouwen hebben betrekking op de gevels t.h.v. de rooilijn van de niet-gelijkvloerse verdieping, deze uitbouwen worden niet meegerekend bij de maximale bouwdiepte. Bouwhoogte, dakvorm en functie Maximum 2 bouwlagen. De dakvorm is vrij te bepalen.de kroonlijsthoogte, nokhoogte en de dakvorm dient maximaal aan te sluiten met de aanpalende bebouwing. Dakuitbouwen zijn toegelaten op voorwaarde dat deze ondergeschikt zijn. Inrichtingsvoorschriften van de tuinzone : zie 2.3 Hiermee wordt de zijgevel t.h.v. de rooilijn bedoeld, t.h.v. hoekgebouw Molendreef - Ernest Claeslaan Inrichtingsvoorschriften van de tuinzone bijgebouwen (niet van toepassing voor 2.1) Afzonderlijke bijgebouwen met een maximum van 20 m² zijn toegelaten, bestaande uit maximum 1 bouwlaag. De toegelaten dakvorm is vrij. Ten opzichte van de perceelsgrenzen moet een afstand van ofwel 0,00 meter (indien koppeling mogelijk is), ofwel minimum 3 meter vrijgehouden worden. Kleinere bijgebouwen van maximum 12 m² zijn toegelaten tot op minimum 1 meter van de perceelsgrenzen. 8 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase maart 13 wvi

9 Artikel 1 : Zone voor ééngezinswoningen Minimum 60% van de tuinzone dient aangelegd te worden met in hoofdzaak streekeigen groen en/of gazon. Op de zijkavelgrenzen zijn enkel streekeigen hagen toegelaten, eventueel versterkt met paaltjes en draad. Ter hoogte van de gemeenschappelijke muur bij halfopen of gesloten bebouwing zijn vaste afsluitingen toegelaten, over een bijkomende diepte van maximum 5,00 meter. De afsluitingen mogen maximaal 2,00 meter hoog zijn. streekeigen groen = laag - en hoogstammige beplanting vaste afsluitingen = vervaardigd uit esthetisch kwalitatief materiaal, zoals in volsteens metselwerk, hout,... wvi maart 13 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase 9

10 Artikel 2 : Zone voor één- en meergezinswoningen 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming De gronden zijn bestemd i.f.v. gebouwen, voor de huisvesting van (een) gezin(nen) of een alleenstaande. Het integreren van een zorgwoning in een ééngezinswoning is toegelaten. Zorgwonen : hieronder worden de woningen bedoeld zoals gedefinieerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Om woonkwalitatieve redenen zijn de woongelegenheden gekenmerkt door de volgende minimumcriteria : de netto-vloeroppervlakte per woongelegenheid dient minimum 60 m² te bedragen. Het gemiddelde van de netto-vloeroppervlakte van de woongelegenheden per gebouw moet minimum 70 m² bedragen Nevenbestemming In nevenbestemming zijn detailhandel, horeca, diensten en kantoren toegelaten, met uitzondering van tank - en servicestations. 2. Inrichting- en beheersvoorschriften 2.1. Specifieke bepalingen t.h.v. fragment 2 en Plaatsing van de hoofdgebouwen Plaatsing t.o.v. de rooilijn : t.h.v. fragment 3 : cf. de aanpalende bebouwing; t.h.v. fragment 2 : 0,00 meter. Afstand tot de zijperceelsgrenzen : ofwel 0,00 meter bij aaneengesloten bebouwing, ofwel minimum 3,00 meter. Afstand tot de achterperceelsgrens : ofwel 0,00 meter (indien koppeling mogelijk is), ofwel minimum 3,00 meter. Hiermee worden de fragmenten 2 en 3 bedoeld : t.h.v. Baron van Caloenlaan : fragment 2; t.h.v. A. Rodenbachlaan : fragment 3. cf. de aanpalende bebouwing, d.w.z. ongeveer 4 meter t.a.v. de rooilijn. 10 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase maart 13 wvi

11 Artikel 2 : Zone voor één- en meergezinswoningen Bouwdiepte t.h.v. fragment 3 : op het gelijkvloers : maximum 16,00 meter; op de verdieping : maximum 16,00 meter t.h.v. fragment 2 op het gelijkvloers : vrij i.f.v. de nevenbestemming,mits in acht name van de bepalingen binnen 2.1.1; i.f.v. wonen : maximum 15,00 meter. op de verdieping : maximum 12,00 meter Bouwhoogte en dakvorm t.h.v. fragment 2 : maximum 2 bouwlagen t.h.v. fragment 3 : maximum 3 bouwlagen De dakvorm is plat Specfieke bepalingen t.h.v. fragment 1 Bij verbouwing kunnen de bestaande gebouwen beperkt uitbreiden met een maximum uitbreiding van 10% van de bruto bebouwde oppervlakte. Nieuwbouw binnen deze zone is enkel mogelijk in functie van een totaal bouwproject in een gesloten typologie en dient te voldoen aan de volgende modaliteiten : Hiermee worden de gebouwen bedoeld omschreven in de toelichtingsnota als fragment 1, t.h.v. het hoekpunt Albrecht Rodenbachlaan - Baron van Caloenlaan. totaal bouwproject : een bouwproject dat betrekking heeft op het volledige fragment, dus over de drie percelen Plaatsing van de hoofdgebouwen Plaatsing t.o.v. de rooilijn : minimum 4 meter Plaatsing t.o.v. de zijperceelsgrenzen : 0,00 meter bij koppeling, minimum 5,00 meter ter hoogte van noorderlijke zonegrens. wvi maart 13 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase 11

12 Artikel 2 : Zone voor één- en meergezinswoningen Bouwdiepte op het gelijkvloers + verdieping : maximum 12,00 meter Bouwhoogte en dakvorm Maximum 3 bouwlagen, behoudens ter hoogte van het noordelijke perceel waar maximum 2 bouwlagen zijn toegelaten. de toegelaten dakvorm is plat Uitbouwen t.a.v. voor- en achtergevel In de voorgevel zijn uitbouwen van zowel het open type (zoals balkons) als van het gesloten type toegelaten met een maximale bouwdiepte van 0,50 meter (wordt niet meegerekend in de maximale bouwdiepte), voor zover de uitbouw niet binnen de 0,75 meter van de stoeprand komt. Uitbouwen ten opzichte van het gevelvlak zijn enkel toegelaten vanaf een te vrijwaren bouwvrije zone van minimum 2,50 meter hoog boven het voorliggend voetpad. In de achtergevel zijn uitbouwen van het open type toegelaten met een maximale bouwdiepte van 1,20 meter. T.h.v. fragment 3 zijn deze uitbouwen enkel toegelaten binnen de toegelaten bouwzone. De uitbouwconstructies mogen maar worden uitgevoerd vanaf 0,60 meter t.a.v. de uiterste hoeken van de gevel. Binnen de toegelaten bouwzone : d.w.z. dat uitbouwen enkel mogelijk zijn voor zover zij niet buiten de 16 meter bouwzone reiken. 12 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase maart 13 wvi

13 Artikel 2 : Zone voor één- en meergezinswoningen 2.4. Plaatsing en toegelaten gabariet voor bijgebouwen Afzonderlijke bijgebouwen bestaan uit maximum 1 bouwlaag. Een maximale bruto bebouwde oppervlakte van bijgebouwen per hoofdgebouw van : 100 m² t.h.v. fragment 3 20 m² t.h.v. fragment 2 Een maximale totale bruto bebouwde oppervlakte van bijgebouwen van 20 m² voor het fragment 1, in geval van nieuwbouw (totaal bouwproject). De toegelaten dakvorm is vrij. Ten opzichte van de perceelsgrenzen moet een afstand van ofwel 0,00 meter (indien koppeling mogelijk is), ofwel minimum 3 meter vrijgehouden worden. Kleinere bijgebouwen van maximum 12 m² zijn toegelaten tot op minimum 1 meter van de perceelsgrenzen Inrichtingsvoorschriften van de tuinzone Minimum 40% van de tuinzone dient aangelegd te worden met in hoofdzaak streekeigen groen en/of gazon. Op de zijkavelgrenzen zijn enkel streekeigen hagen toegelaten, eventueel versterkt met paaltjes en draad. Enkel ter hoogte van de gemeenschappelijke muur bij halfopen of gesloten bebouwing zijn vaste afsluitingen toegelaten, over een bijkomende diepte van maximum 5,00 meter. De afsluitingen mogen maximaal 2,00 meter hoog zijn. In de tuinzone gelegen tussen de rooilijn en de voorbouwlijn zijn enkel beperkte verhardingen toegelaten ter ontsluiting van de woningen. Er zijn geen parkeerplaatsen in deze voortuinzone toegelaten. Deze tuinzone dient aangelegd te worden met een lage beplanting, bestaande uit streekeigen groen of gazon. De afsluitingen (streekeigen hagen) mogen maximaal 1,20 meter hoog zijn. Dit is van toepassing voor fragment 1 in geval van nieuwbouw en fragment 3. wvi maart 13 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase 13

14 Artikel 2 : Zone voor één- en meergezinswoningen 14 Rup Gedeeltelijke wijziging BPA De Haan - centrum Oost - 2 de fase maart 13 wvi

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua volume en voorkomen

Nadere informatie

9. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

9. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 9. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Gelet op de bestaande woonvormen in de onmiddellijke omgeving, de ligging

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ART. 1: AMBACHTELIJKE ZONE 1. Bestemmingsomschrijving 1.1. Hoofdbestemming Lokale ambachtelijke bedrijven die geen abnormale hinder veroorzaken voor de directe omgeving.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN VAN GRONDEN 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

TOELICHTEND toelichting en visie

TOELICHTEND toelichting en visie Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt en bestemd voor het gebruik als hoofdverblijfplaats. De hoofdverblijfplaats is de

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN

1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN VERKAVELING, GELEGEN TE DESTELBERGEN (Heusden), LANGS DE WELLINGSTRAAT. BEKEND TEN KADASTER DESTELBERGEN 4 e AFDELING HEUSDEN 1 STE AFDELING, SECTIE

Nadere informatie

RUP nr. 2ter Zeedijk-Mouchotteplein Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan juni 2018

RUP nr. 2ter Zeedijk-Mouchotteplein Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan juni 2018 RUP nr. 2ter Zeedijk-Mouchotteplein Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan juni 2018. Gemeentelijk RUP nr. 2ter 'Zeedijk - Mouchotteplein' te Middelkerke Verordenend grafisch

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

-1_. ff" ming van. 1 groene parkeerplaats naast de oprit.

-1_. ff ming van. 1 groene parkeerplaats naast de oprit. -1_ STEDENBQUWKUNENGE VQORSCHR FTEN B J DE AANVRAAG VOQR EEN VERKAVEL NGSVERGUNN NG VUUR GRUNDEN GELEGEN TE ANZEGEM - KASTER, KASTERSTRAAT. Gezien en 90edgekeurd door ff" ming van Deseøfé - --2-a~-ME+-za-w----»

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

voorschriften bpa nr. 132 Witte Molenstraat

voorschriften bpa nr. 132 Witte Molenstraat voorschriften bpa nr. 132 Witte Molenstraat goedgekeurd dd. 6/04/1994 tabel open ruimten zone 25 26 27 28 kleur en/of raster zijkavelgrens plaatsing in meter t.o.v. achterkavelgrens bouwstrook max. % bezetting

Nadere informatie

Projectzones Leemhoek. Zone P2

Projectzones Leemhoek. Zone P2 Projectzones Leemhoek Zone P2 Het Lot P2 is gelegen in de zone voor wonen 5 Meergezinswoningen binnen het Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leemhoek zone 2. Volgende voorschriften zijn van toepassing

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

COLOFON. Opdracht: RUP Le Lis. Opdrachtgever: Gemeentebestuur Hamme Marktplein 1 B-9220 Hamme. Opdrachthouder: SORESMA nv Britselei Antwerpen

COLOFON. Opdracht: RUP Le Lis. Opdrachtgever: Gemeentebestuur Hamme Marktplein 1 B-9220 Hamme. Opdrachthouder: SORESMA nv Britselei Antwerpen RUP Le Lis Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE HAMME COLOFON Opdracht: RUP Le Lis Opdrachtgever: Gemeentebestuur Hamme Marktplein 1 B-9220 Hamme Opdrachthouder: SORESMA nv Britselei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMEEN... 3 0.1 PLANDOCUMENTEN...3 0.2 LIMITATIEVE OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET ONDERHAVIG GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften

Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften 1 Vul dit addendum zo veel keer in als u verschillende groepen van voorschriften wil opmaken. 2 Vul in op welke kavels deze specifieke voorschriften van

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

BESTEMMING HOOFDGEBOUW, BIJGEBOUW, NIET-BEBOUWD GEDEELTE. eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen worden toegelaten.

BESTEMMING HOOFDGEBOUW, BIJGEBOUW, NIET-BEBOUWD GEDEELTE. eengezinswoningen, met inbegrip van zorgwoningen worden toegelaten. STEDENBOUWKUNDIGE EN (DOOR DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR AANGEPASTE VERSIE) OMGEVINGSVERGUNNING 201800250 VERKAVELEN VAN GRONDEN VAN ZAND LIGGING AANVRAAG: ELSSCHOT 12 (LOT 1 ) en ELSSCHOT 14 (LOT

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie Artikel 0.1. Begrippen 0.1.1 Eéngezinswoning

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN 1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 1.1. ZONE VOOR HOOFDGEBOUW(EN) BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN 1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 1.1. ZONE VOOR HOOFDGEBOUW(EN) BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : Daalbroekstraat 40 en Heirbaan, aantal kavels : 3 Gemeente : Lanaken, 3 de afdeling, Rekem Aanvrager : Consoorten Gorissen 1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 1.1. ZONE

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN RUP ZONEVREEMDE WONINGEN Gemeente Denderleeuw Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp januari 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe- Mere T 053 64 65 20 - F 053 64 65 30 - info@so-lva.be Versie 1 April

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : 1781 / aantal kavels : 1 Gemeente : Hasselt Aanvrager : BLOKKEN Camiel & DELBROEK Jozef 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:...

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN' VERKAVELING voor kavels 1 en 2

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN' VERKAVELING voor kavels 1 en 2 Gehecht aan de akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op.ali.~, 1 Repertoriumnummer 9_611-5-)5- STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN' VERKAVELING voor kavels 1

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN Verkaveling LEDE Kleine Kouterrede

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN Verkaveling LEDE Kleine Kouterrede STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN Verkaveling LEDE Kleine Kouterrede TOELICHTING STEDENBOUWKUNDIG VOORSCHRIFT A. Algemene Voorschriften De dichtheid is op plan aangegeven, ze bedraagt ongeveer 20 woningen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften RUP meergezinswoningen gemeente Boechout december 2012 DEFINITIEF ONTWERP colofon project: RUP meergezinswoningen opdrachtgever: GEMEENTE BOECHOUT opdrachtnemer: OMGEVING

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Getekend door: Katrien Coenegrachts (Signature) Getekend door: Lode Schops (Signature) Getekend op: 2018-10-10 17:28:29 +01:00 Getekend op: 2018-10-17 08:06:37 +01:00 Reden: Ik keur dit document goed Reden:

Nadere informatie

Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 5461 Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ART.1: WOONZONE VERORDENEND 1 Bestemmingsvoorschriften Deze zone behoort tot de gebiedscategorie wonen Deze zone is bestemd voor woningbouw, meer bepaald voor ééngezinswoningen,

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : 1810 aantal kavels : 1 Gemeente : Hasselt Aanvrager : Bart Cleuren i.o.v. Jaqueline Rerren

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : 1810 aantal kavels : 1 Gemeente : Hasselt Aanvrager : Bart Cleuren i.o.v. Jaqueline Rerren VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Dossier nr : 1810 aantal kavels : 1 Gemeente : Hasselt Aanvrager : Bart Cleuren i.o.v. Jaqueline Rerren 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

GEMEENTE NEVELE (Landegem) VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. voor gronden gelegen tussen de Poeldendries en de Dennendreef.

GEMEENTE NEVELE (Landegem) VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. voor gronden gelegen tussen de Poeldendries en de Dennendreef. . P L 0, 0e a PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE NEVELE (Landegem) VERKAVELING VOOR WONINGBOUW voor gronden gelegen tussen de Poeldendries en de Dennendreef. Nevele, 5de Afdeling, Sectie B, nrs. 292/c,

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE RICHTLIJNEN VOOR WONINGEN BUITEN VERKAVELING 01/02/2018

ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE RICHTLIJNEN VOOR WONINGEN BUITEN VERKAVELING 01/02/2018 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE RICHTLIJNEN VOOR WONINGEN BUITEN VERKAVELING 01/02/2018 RUIMTELIJK UITGANGSPUNTEN De stad Lommel wenst in te zetten op architecturale creativiteit, innovatie en woonkwaliteit.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE HERSELT. RUP Woonkernen Deelplan Landelijke woonlinten. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE HERSELT. RUP Woonkernen Deelplan Landelijke woonlinten. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE HERSELT RUP Woonkernen Deelplan Landelijke woonlinten Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van Op bevel, De Secretaris, De Voorzitter,

Nadere informatie

Vooraf: bij twijfel hebben de grafische voorstellingen voorrang op de voorschriften.

Vooraf: bij twijfel hebben de grafische voorstellingen voorrang op de voorschriften. %3$'.2575,-.675$$7 Vooraf: bij twijfel hebben de grafische voorstellingen voorrang op de voorschriften. 7DEHO%RXZ]RQHV " 1 oranje hoofd neven in %! in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens W

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten

Nadere informatie

516 m² m² m² m² - 25.

516 m² m² m² m² - 25. 0 5 10 15 20 25m 0.000 dd. 30.11.2010 intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse schaal 1/200-29.10 - - 17.00 - - 17.00 - - 18.40-3 502

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag

Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse 05550 Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag Juli 2010 goedgekeurd op

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE A. VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN

INHOUDSOPGAVE A. VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN INHOUDSOPGAVE A. VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN 1.1. Grens van het Bijzonder Plan van Aanleg "WURFELDER BOSSCHEN" 1.2. Verordenende kracht 1.3. Geldigheid van deze voorafgaandelijk bepalingen 1.4. lnstandhoudingswerken

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. Gemeente Knesselare

Stedenbouwkundige verordening. Gemeente Knesselare Stedenbouwkundige verordening Gemeente Knesselare Algemene richtlijnen die gelden bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor ééngezinswoningen of verkavelingsaanvraag Advies van het college van burgemeester

Nadere informatie

BESTEMMING HOOFDGEBOUW, BIJGEBOUW, NIET-BEBOUWD GEDEELTE GEBOUWTYPE HOOFDGEBOUW. Geen toelichting noodzakelijk.

BESTEMMING HOOFDGEBOUW, BIJGEBOUW, NIET-BEBOUWD GEDEELTE GEBOUWTYPE HOOFDGEBOUW. Geen toelichting noodzakelijk. STEDENBOUWKUNDIGE EN (DOOR DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR AANGEPASTE VERSIE) OMGEVINGSVERGUNNING 201800142 VERKAVELEN VAN GRONDEN STUDIEBUREAU VERHAERT, KASTEELSTRAAT 9 te 2280 GROBBENDONK LIGGING

Nadere informatie

OOSTROZEBEKE RUP VERRE GINSTE

OOSTROZEBEKE RUP VERRE GINSTE 05729 OOSTROZEBEKE RUP VERRE GINSTE NOVEMBER 2015 plan.id. 37010_2.14_00013_00001 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be datum aanpassing fase algemeen directeur

Nadere informatie

BIJZONDERE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN PER ZONE WONEN. Art. 1. Zone voor gemengde bestemming wonen en handel. Stedenbouwkundig voorschrift

BIJZONDERE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN PER ZONE WONEN. Art. 1. Zone voor gemengde bestemming wonen en handel. Stedenbouwkundig voorschrift BIJZONDERE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN PER ZONE WONEN Art. 1. Zone voor gemengde bestemming wonen en handel Gebiedscategorie Wonen, cfr. het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein.

Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE KRUIBEKE Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein. I. BOUWZONES 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE 1.1.1.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

voorschriften bpa nr. 90 Sint-Andriesdreef

voorschriften bpa nr. 90 Sint-Andriesdreef voorschriften bpa nr. 90 Sint-Andriesdreef goedgekeurd dd. 28/08/1979 tabel bouwzones zone 1 kleur en/of raster plaatsing in meter t.o.v. achterkavel max.% bezetti ng breedte in m. kavel min gevel max

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN bij de aanvraag voor een verkavelingsvergunning door Michel De Vreese voor gronden te Oosterzele, afd. 1, sie B, nr.789 E /deel 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Definities 1.1. Bebouwde oppervlakte Is de totale grondoppervlakte van één of meerdere bouwwerken. Verhardingen en constructies die geen gebouw zijn worden niet meegerekend.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging.

Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE KRUIBEKE Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging. I. BOUWZONES 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE 1.1.1. KENLETTERS: Am :

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING Verkaveling Stokkemerbaan Dilsen Kadastraal : Dilsen-Stokkem, 1 e afdeling (Dilsen), sectie A nrs. 831F, 833A2, 833Y, 833T, 833X, 833W Dossier nr. AV201714 - OMV_2017004401 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie