Versie: definitief. Projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie brandweer Gelderland-Midden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie: definitief. Projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie brandweer Gelderland-Midden"

Transcriptie

1 Versie: definitief Projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie brandweer Gelderland-Midden

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding en achtergrond Projectdefinitie ambitie doelstelling resultaat randvoorwaarden en uitgangspunten voor het project haalbaarheid risico-analyse organisatierisico s projectrisico s Projectfasering en aanpak fasering activiteiten Globale planning van het project Bestuurlijke besluitmomenten Projectkader projectorganisatie opdrachtgever inrichting projectmanagement Financiën/ begroting Communicatie

3 1. Inleiding en achtergrond In het proces tot regionalisering is gesproken over een efficiënte verdeling van specialistisch materieel over de regio. Bestuurlijk is besloten dit onderwerp niet apart te behandelen maar het mee te nemen in een totaalplan voor de regio. Een plan waarin op basis van het brandrisicoprofiel, wettelijke uitgangspunten, slagkracht en de belasting voor het personeel voorstellen gepresenteerd worden voor een verantwoorde en efficiënte brandweerorganisatie in Gelderland-Midden, waarbij ook recht gedaan wordt aan de maatschappelijke betrokkenheid en lokale binding. Het plan gaat over materieel, personeel en repressieve slagkracht. Met dit project zal in 2013 gestart worden om eind 2014 een plan te kunnen presenteren. Een zorgvuldig proces wordt ingericht om, samen met betrokkenen, te komen tot een plan voor de toekomst waarin inhoud, veiligheid en doelmatigheid goed in evenwicht zijn met elkaar. In dit projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie wordt ingegaan op hoe het plan van materieel, personeel en repressieve slagkracht tot stand komt. Dit projectplan bouwt voort op landelijke ontwikkelingen in het kader van brandveilig leven en eerder ontwikkelde bestuurlijke documenten, namelijk het dekkingsplan dat vastgesteld is in juni 2011, de startnotitie regionalisering brandweer van 9 maart 2011, het organisatieplan dat vastgesteld is op 19 december 2012 en het beleidsplan brandweer Met de vaststelling van voorliggend projectplan is dit document het verdere uitgangspunt voor het te starten project doorontwikkeling repressieve organisatie. Aanleiding Per 1 januari 2014 gaat de nieuwe brandweerorganisatie in Gelderland-Midden van start, als onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Deze organisatie ontstaat uit een samenvoeging van negen (inter)gemeentelijke brandweerkorpsen en de sector brandweer van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. In Gelderland-Midden zijn 41 uitrukposten van waaruit de brandweerzorg geleverd wordt. Dat gebeurt met de inzet van ruim 800 vrijwilligers en ruim 100 beroeps. Er werken zo'n 150 medewerkers met een beheersmatige functie bij de brandweer, waarvan een deel ook een repressieve functie vervult. Door de regionalisering ontstaat een grote organisatie waarin intensief samengewerkt wordt tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Door de overgang van verschillende kleinschalige organisaties naar één nieuwe brandweerorganisatie is het ook noodzakelijk om verder te kijken naar de huidige wijze waarop de repressieve organisatie is vormgegeven binnen Gelderland-Midden. Een belangrijk inhoudelijk thema voor de komende jaren is de doorontwikkeling van de repressieve organisatie tot een organisatie die klaar is voor de toekomst. De vernieuwing van de brandveiligheid, en daarmee het toegroeien naar een landelijk kader voor vernieuwde repressie, is een thema dat ook landelijk hoog op de agenda staat. Dit bevat onderwerpen als opkomsttijden, uitruk op maat en repressieve doctrines. Om dit te bereiken zal het brandweerveld en het Rijk nog stappen moeten zetten in onderzoek, uitwerking en besluitvorming. Het is belangrijk om niet hierop te gaan wachten maar actief aan de slag te gaan met deze ontwikkelingen. Beschikbare middelen (financieel en personeel) moeten doelmatig worden ingezet om een afgesproken zorgniveau op een efficiënte wijze te realiseren. Leeswijzer In de tweede paragraaf wordt ingegaan op de ambitie, doelstellingen en resultaten van het project. Hiermee wordt een duidelijke basis voor het project doorontwikkeling repressieve organisatie gelegd. Bovendien wordt in deze paragraaf stilgestaan bij de kritische factoren voor het succesvol functioneren van de projectorganisatie. In paragraaf drie staan de projectfasering en de aanpak centraal. Als laatste wordt in paragraaf vier ingegaan op het projectkader. Belangrijke onderwerpen in deze paragraaf zijn de inrichting van de projectorganisatie, de benodigde middelen en de communicatie in het project. 3

4 2. Projectdefinitie 2.1 ambitie Het project doorontwikkeling repressieve brandweerorganisatie Gelderland-Midden kent de volgende uitdaging: Hoe kan de repressieve organisatie, met betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers, doorontwikkeld worden tot een veilig en toekomstbestendig geheel waarmee de repressieve brandweertaken worden uitgevoerd zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio s en de vrijwillige inzet geborgd wordt? 2.2 doelstelling In dit project wordt beoogd de repressieve organisatie in Gelderland-Midden door te ontwikkelen tot een veilig, efficiënt en toekomstbestendig geheel waarmee de repressieve brandweertaken worden uitgevoerd zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio s, en de vrijwillige inzet geborgd wordt. Toekomstbestendig betekent in dit geval dat een nieuwe repressieve organisatie wordt ontwikkeld in Gelderland-Midden voor de komende tien jaar. Dit betekent niet dat de huidige repressieve organisatie niet goed werkt, er wordt nadrukkelijk gesproken over doorontwikkelen. De doelstelling van dit project is om te komen tot een plan waarin op basis van het brandrisicoprofiel, wettelijke uitgangspunten, slagkracht en de belasting voor het personeel voorstellen gepresenteerd worden voor een verantwoorde en efficiënte brandweerorganisatie in Gelderland-Midden. Hierbij wordt ook recht gedaan aan de maatschappelijke betrokkenheid en lokale binding van de brandweer. Brandweer Gelderland-Midden verleent op deze wijze goede en veilige brandweerzorg die voldoet aan een uniform vastgesteld kwaliteitsniveau. 2.3 resultaat Het grootste deel van het personeel van brandweer Gelderland-Midden bestaat per uit vrijwilligers; medewerkers die een hoofdwerkgever of een eigen bedrijf hebben, naast hun vrijwillige aanstelling bij VGGM. De inzet van vrijwilligers komt de laatste jaren steeds meer onder druk te staan, onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen en de wettelijke eisen (o.a PPMO, Arbeidstijdenwet) waaraan voldaan moet worden. Het is niet meer vanzelfsprekend dat vrijwilligers jarenlang bij de brandweer blijven. Landelijk wordt een toekomstbestendige visie op vrijwilligheid ontwikkeld (naar verwachting gereed begin 2013) die VGGM gaat gebruiken als basis voor haar beleid. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijke inzet van een nieuw type vrijwilliger voor de brandweer, een vrijwilliger die geen basisbrandweerzorgtaken vervult maar bijvoorbeeld alleen taken op het gebied van risicobeheersing, FRB of logistiek. Het beleid voor de komende jaren is erop gericht de vrijwilligers te behouden voor de brandweer, de relatie met de hoofdwerkgever te intensiveren en te komen tot een plan voor werving en planning. Het plan dat wordt opgeleverd beschrijft de repressieve organisatie in Gelderland-Midden met een overzicht van de uitrukposten en het beschikbare materieel en personeel. Een onderdeel van het plan is een implementatieplan waarin wordt beschreven welke stappen moeten worden ondernomen om te groeien naar de beschreven repressieve organisatie in Gelderland-Midden. Het project streeft naar het volgende projectresultaat: Een vernieuwd dekkingsplan dat voldoet aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio s, met daarin een beschrijving van de kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden. In dit dekkingsplan is de inzet van buurregio s in Gelderland-Midden meegenomen. Het verlenen van de basisbrandweerzorg aan alle inwoners van de regio Gelderland-Midden op basis van risico s (brandbestrijding, hulpverlening, incidenten op het water en ongevallen gevaarlijke stoffen) en die voldoet aan het wettelijk niveau en het bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveau, waarin risicodifferentiatie mogelijk is (de grootschalige risico s zijn beschreven in het regionaal risicoprofiel en vallen buiten de projectopdracht). 4

5 Een effectieve en efficiënte spreiding van materieel in Gelderland-Midden met daaraan gekoppeld personeel en eensluidende werkwijzen. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke betrokkenheid en lokale binding. Binnen de eensluidende werkwijzen wordt uitruk op maat toegepast, waarbij een variabele voertuigbezetting mogelijk is. Behoud van vrijwilligheid. Omdat de inzet van vrijwilligers de laatste jaren steeds meer onder druk komt te staan (onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke eisen) worden verschillende vormen bekeken om de vrijwillige organisatie in stand te houden. Een implementatieplan met daarin een overzicht van de te nemen stappen op korte, middellange en lange termijn voor invoering van bovenstaande resultaten Dit project omvat het opstellen van een vernieuwd dekkingsplan voor Gelderland-Midden. Het dekkingsplan vormt de basis om een effectieve inzet van de huidige specialismen in kaart te brengen en zo nodig aan te passen. Tevens kunnen met een dekkingsplan ook keuzes worden gemaakt voor een uitruk op maat. Het brandrisicoprofiel is uitgangspunt voor het dekkingsplan. Op basis van dit profiel wordt de passende inzet van materieel en mensen bepaald. In navolging hierop kunnen ook de opkomsttijden meer variabel en beter afgestemd worden op de aanwezige risico s (risicodifferentiatie). Het dekkingsplan geeft de mate aan waarin de brandweer op tijd en met de juiste mensen en middelen aanwezig kan zijn bij incidenten in het verzorgingsgebied. Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio s en het Besluit veiligheidsregio s zijn er tijdnormen per objecttype onderscheiden en is de manier van meten van opkomsttijden veranderd. Waar voorheen uitgegaan werd van een brancherichtlijn van 8 minuten, ligt er nu een wettelijke eis binnen hoeveel tijd de brandweer bij welk type object ter plaatse moet zijn. In het dekkingsplan wordt dus het niveau van de brandweerzorg in Gelderland-Midden, inclusief afwijkingen, vastgelegd. Daar waar de uitrukken binnen operationele grenzen niet voldoen aan de wettelijke normen kan gezocht worden naar maatregelen om de brandweerzorg verder te optimaliseren of om beargumenteerd af te wijken en de situatie te accepteren. 2.4 randvoorwaarden en uitgangspunten voor het project Bestuurlijke uitgangspunten Het bestuur heeft voor de doorontwikkeling van de repressieve organisatie de volgende uitgangspunten vastgesteld: Het plan komt tot stand met draagvlak van medewerkers en vrijwilligers De doorontwikkeling vindt plaats binnen de repressieve brandweerorganisatie van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De brandweerzorg wordt verleend door medewerkers in beroepsdienst, vrijwilligers en medewerkers met een combifunctie. Vrijwillige inzet geborgd De brandweerorganisatie drijft op dit moment voor meer dan 80% op vrijwilligers. Het is daarom belangrijk dat de traditionele lokale inbedding, gestoeld op betrokken vrijwilligers uit de gemeenschap en sociale cohesie, blijft. Behoud huidige brandweerposten uitgangspunt In het project regionalisering stond het aantal uitrukposten niet ter discussie. Ook bij de uitwerking van het project doorontwikkeling repressieve organisatie is het huidige aantal uitrukposten uitgangspunt. Ook de aanpassing van de wettelijke opkomsttijden is van belang. Een goede prijs - kwaliteit verhouding. In economisch moeilijke tijden is het van belang kritisch te kijken naar zowel kosteneffectiviteit als de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Bij de inrichting van de nieuwe repressieve organisatie moet, binnen de financiële kaders geldend vanaf 2014, financiële ruimte worden gevonden voor de dekking van kosten voor de eventuele aanschaf van blusboten en andere repressieve aanpassingen om een verantwoord zorgniveau te waarborgen. Aan de hand van scenario's zullen keuzes worden voorgelegd aan het bestuur. 5

6 2.4.2 Randvoorwaarden doorontwikkeling repressieve organisatie Naast bovenstaande bestuurlijke uitgangspunten heeft de projectgroep regionalisering de volgende randvoorwaarden voor het project doorontwikkeling repressieve organisatie vastgesteld: De resultaten moeten voldoen aan volgende wet- en regelgeving: o de Wet veiligheidsregio s en bijbehorende Besluiten. o leidraden repressieve brandweerzorg, waterongevallen, grootschalig brandweeroptreden. o bestuurlijke (prestatie) afspraken uit de diverse dienstverleningsovereenkomsten. Brandweer Gelderland-Midden kan voldoen aan het gestelde in de leidraad grootschalig brandweeroptreden. In het project wordt rekening gehouden met ontwikkelingen rond schaalvergroting, zoals de opschaling van de meldkamer. Daar waar mogelijk zal rekening gehouden worden met samenwerkingsverbanden met omliggende gebieden. Deze samenwerkingsverbanden spelen echter geen doorslaggevende rol bij het ontwerpen van de diverse plannen Uitgangspunten projectorganisatie Door de projectgroep regionalisering zijn de volgende uitgangspunten voor de projectorganisatie vastgesteld: Het managementteam/projectgroep regionalisering brandweer functioneert als stuurgroep. De directeur brandweer is ambtelijk verantwoordelijk voor het project en heeft de rol van opdrachtgever. Betrokkenheid van vrijwilligers, beroepsmedewerkers, ploegcommandanten en clustercommandanten is vitaal voor kennis en expertise en de voorbereiding van de besluitvorming in het managementteam brandweer. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de projectorganisatie door een brede klankbordgroep in te stellen. Voor de uitvoering van het project is binnen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden expertise aanwezig. Hiervoor hoeft geen externe deskundigheid te worden ingehuurd. Het is wel noodzakelijk (binnen de incidentele budgettaire randvoorwaarden) op onderdelen ondersteunende expertise aan te trekken voor het uitvoeren van specifieke klussen (o.a. dekkingsplan, brandrisicoprofiel). De communicatie in en over het project is open en transparant. Tot dat de projectorganisatie functioneert, worden de initiële werkzaamheden uitgevoerd door de projectgroep regionalisering. Er wordt gekozen voor het doorlopen van een zorgvuldig proces, met ruim tijd voor het inventariseren en beoordelen van de diverse ervaringen uit andere regio s. Zorgvuldigheid en draagvlak gaan hierbij boven snelheid Kritische succesfactoren voor de projectorganisatie Om de projectorganisatie succesvol te kunnen laten functioneren zijn de volgende kritische succesfactoren geformuleerd: De deelnemers aan de projectorganisatie worden voor het verrichten van werkzaamheden ten gunste van het project daadwerkelijk vrijgemaakt. De vertegenwoordigers vanuit de diverse organen van de organisatie genieten het vertrouwen van hun collega s. Zij spreken met mandaat namens het orgaan dat zij vertegenwoordigen. De deelnemers aan het project werken aan de opdracht vanuit een regionaal perspectief. De projectorganisatie krijgt de ruimte om binnen de kaders van het project zelfstandig aan de opdracht te werken. De resultaten worden binnen de reguliere besluitvormingsstructuur aangeboden aan betrokkenen. Communicatie over het project en de resultaten vindt plaats via de projectorganisatie. Daar waar nodig wordt de projectorganisatie ondersteund door de lijn of vanuit communicatie. 6

7 2.4.5 Bestuurlijke betrokkenheid bij het project Het projectresultaat wordt bepaald vanuit een breed gedragen visie. Bestuurders worden vanaf het begin betrokken bij het project doorontwikkeling repressieve organisatie. Zo zijn de uitgangspunten voor het project bestuurlijk vastgesteld en wordt het projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie ter informatie aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Verder zijn er in de loop van het project verschillende momenten gepland waarop het bestuur wordt geïnformeerd over de projectresultaten of besluitvorming wordt gevraagd. 2.5 haalbaarheid Als kritische succesfactoren voor de haalbaarheid van dit project zijn betrokkenheid van de brede groep brandweervrijwilligers, beroepsmedewerkers en het bestuur en communicatie cruciaal. Er wordt een apart communicatieplan opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de brede doelgroep. Tevens wordt een klankbordgroep ingesteld die ook als taak heeft de betrokkenheid van de verschillende partijen te waarborgen. Door een projectmatige werkwijze te hanteren kunnen belanghebbenden en deskundigen uit de gehele organisatie worden betrokken bij de doorontwikkeling van de repressieve organisatie. Dit komt niet alleen het draagvlak ten goede, ook de kwaliteit van het eindproduct is hier zeker bij gebaat. 2.6 risicoanalyse organisatierisico s Binnen een nieuwe organisatie moet extra aandacht gegeven worden aan de implementatie. De wijzigingen die naar aanleiding van dit project kunnen ontstaan hebben grote en minder grote gevolgen voor groepen medewerkers. Daarnaast is het voor een adequate voortzetting van de brandweerzorg noodzakelijk dat de veranderingen gedegen worden voorbereid en uitgevoerd. Vanuit de organisatie is voldoende aandacht voor de implementatie essentieel, evenals de communicatie eromheen. Een onderdeel van het plan materieel, personeel en repressieve slagkracht is dan ook een implementatieplan dat beschrijft welke stappen brandweer Gelderland-Midden dient te ondernemen om de gewenste repressieve organisatie te realiseren projectrisico s De projectleider moet worden vrijgemaakt voor het uitvoeren van het project. Dit blijkt in de praktijk nog wel eens lastig te zijn. Het project doorontwikkeling repressieve organisatie heeft een hoge prioriteit met grote impact. Vanwege de grote impact van het project, is ervoor gekozen om de plaatsvervangend directeur brandweer (in de huidige en de nieuwe situatie) vrij te stellen voor dit project. Ook de projectleden zullen vrijgemaakt moeten worden om het project de nodige aandacht te geven en kunnen daarom andere opdrachten met minder prioriteit uitvoeren. 7

8 3. Projectfasering en aanpak 3.1 fasering De doorontwikkeling van de repressieve organisatie wordt aangepakt aan de hand van een gestructureerd format. Hiermee beogen we de verschillende processen die in het project worden opgepakt goed op elkaar af te stemmen en de verschillende betrokken partijen goed aangesloten te houden. We volgen daarbij de volgende fasering: Strategiefase: hierin wordt de strategie van dit traject bepaald. Daarvoor is dit projectplan geschreven. Planfase: hierin wordt een integraal plan gemaakt voor de besluitvorming over de doorontwikkeling van de repressieve organisatie. Ontwerpfase: hierin wordt het ontwerp van de nieuwe repressieve organisatie gemaakt zoals het dekkingsplan, materieelplan, personeelsplan, de beschrijving van werkprocessen. Implementatiefase: in deze fase wordt uitvoering gegeven aan de implementatie van de diverse plannen. 3.2 activiteiten Per fase wordt een aantal activiteiten ondernomen en worden resultaten opgeleverd. Deze worden kort toegelicht. Strategiefase De strategiefase leidt tot een strategisch document dat als basis dient voor het projectkader en de uitgangspunten van het project. Voorliggend projectplan is hiervan het resultaat. Het projectplan is vastgesteld door de projectgroep en ter informatie aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Planfase In de planfase van dit project worden de volgende resultaten opgeleverd: Een gedetailleerde projectplanning wordt uitgewerkt waarin de afhankelijkheden van de verschillende activiteiten zichtbaar worden. Er wordt een communicatieplan voor dit project opgesteld. In dit plan wordt ook de communicatie meegenomen tijdens de implementatie van de resultaten uit dit project. Aan de hand van opgestelde criteria wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige repressieve organisatie in Gelderland-Midden. Het document bevat een overzicht van alle bestaande posten, het rijdend materieel op deze posten en het uitrukpersoneel dat gekoppeld is aan de brandweervoertuigen. Een onderzoek (landelijk oriëntatie met brede gedragenheid) wordt gestart naar het uitrukken op maat en in welke varianten dit kan worden toegepast in Gelderland-Midden. Hiervoor worden uiteraard andere veiligheidsregio s in Nederland benaderd. In dit onderzoek wordt ook de mogelijkheid van variabele voertuigbezetting meegenomen. Voor de variabele voertuigbezetting dient het landelijk afwegingskader dat in 2013 gereed is als basis. Ook worden de verschillende vormen van vrijwilligheid in Nederland bij diverse regio s verzameld en onderzocht. De resultaten van het onderzoek in de vorm van een aantal scenario s worden meegenomen in de ontwerpfase. Ontwerpfase In de ontwerpfase van dit project worden de volgende resultaten opgeleverd: Risicoprofielen voor brandbestrijding, hulpverlening, incidenten op het water en ongevallen gevaarlijke stoffen. Een aantal kwaliteitsniveaus voor de repressieve brandweerzorg. Deze kwaliteitsniveaus worden, voorzien van financiële en personele consequenties, ter keuze voorgelegd aan het bestuur. Het 8

9 vastgestelde kwaliteitsniveau brandweerzorg vormt vervolgens de basis voor een vernieuwd dekkingsplan dat voldoet aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio s. In het vernieuwde dekkingsplan wordt een beschrijving gegeven van de kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden. In dit dekkingsplan is de inzet van buurregio s in Gelderland-Midden meegenomen. Bij het opgestelde dekkingsplan worden voorstellen gedaan aan het bestuur voor een effectieve en efficiënte spreiding van materieel in Gelderland-Midden met daaraan gekoppeld personeel (met behoud van vrijwilligheid in toekomstgerichte vormen) en eensluidende werkwijzen. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke betrokkenheid en lokale binding. Implementatiefase In de implementatiefase van dit project worden de volgende resultaten opgeleverd: Een materieel- en personeelsplan voor de repressieve organisatie in Gelderland-Midden, dat de repressieve organisatie beschrijft met een overzicht van uitrukposten en het beschikbare personeel en materieel. Een implementatieplan, met daarin een overzicht van de te nemen stappen op korte, middellange en lange termijn voor de invoering van de genomen besluiten, maakt hiervan onderdeel uit. 9

10 3.3 Globale planning van het project Mijlpaal 1: Projectplan Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2: Inventarisatie en oriëntatie andere regio s 3: Risicoprofielen 4: Brandweerzorgniveau Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5: Dekkingsplan 6: Plan materieel en personeel incl. implementatieplan 3.4 Bestuurlijke informatie- en besluitmomenten De voorgestelde activiteiten leiden tot een aantal bestuurlijke informatie- en besluitmomenten: DB VGGM AB VGGM 1. Bestuurlijke randvoorwaarden bespreken in DB. 8 maart 20 maart Projectplan ter informatie 17 juni juni Informerende sessie voor bestuur waar resultaten andere regio s gepresenteerd worden en mogelijke scenario s voor VGGM. 4. Risicoprofiel, brandweerzorgniveau, dekkingsplan en scenario s (inclusief consequenties) toelichten en bespreken op themadag bestuur 5. totaal plan personeel en materieel ter besluitvorming 27 november december 2013 Mei 2014 November 2014 December 2014 Deze planning bestaat uit de verplichte en noodzakelijke beslismomenten. Daarnaast zullen er diverse informatiestromen zijn richting het bestuur. 10

11 4. Projectkader 4.1 projectorganisatie De projectstructuur sluit aan op de reguliere organisatiestructuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het managementteam van de sector brandweer fungeert als stuurgroep. De stuurgroep bewaakt het proces dat wordt doorlopen. De stuurgroep functioneert onder verantwoordelijkheid van de directie. Directeur Brandweer BOR/OR Stuurgroep = MT Klankbordgroep Projectgroep De projectgroep is verantwoordelijk voor het realiseren van de projectdoelstellingen binnen de gestelde kaders. In de projectgroep worden de kaders en hoofdlijnen voor het project uitgezet en bewaakt. In het project zal nadrukkelijk de communicatie geborgd worden, daarvoor zit een vaste communicatieadviseur in de projectgroep. Belangrijk voor het project is dat de deelnemers van de projectgroep een open blik hebben. Bij het opbouwen van alle plannen moet het uitgangspunt worden gehanteerd dat alle opties open zijn en vanuit een gezamenlijk perspectief gewerkt wordt. Er wordt één brede klankbordgroep ingesteld voor dit project. In deze klankbordgroep zit een vertegenwoordiging van manschappen, bevelvoerders en officieren. De voorzitter van de projectgroep gebruikt de klankbordgroep om de voortgang van het project mee te spiegelen, om documenten mee te klankborden voordat ze formeel voorgelegd worden aan de stuurgroep en om de betrokkenheid van vrijwilligers en beroepsmedewerkers mee af te stemmen. Medezeggenschap Omdat dit project al van start gaat voor 1 januari 2014, zijn zowel de Bijzondere Ondernemingsraad en de Ondernemingsraad van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden betrokken bij de doorontwikkeling van de repressieve organisatie. In 2013 zal de Bijzondere Ondernemingsraad geïnformeerd worden over het proces dat leidt tot een voorgenomen besluit hoe de toekomstige repressieve organisatie er uit komt te zien in Gelderland-Midden. Uiteraard zal de Ondernemingsraad van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden hierover geïnformeerd worden, aangezien zij verderop in het proces (in 2014) om advies gevraagd worden over het voorgenomen besluit om de repressieve organisatie door te ontwikkelen. Rollen en verantwoordelijkheden De directie van VGGM: Beoordeelt stukken ten behoeve van het bestuur; 11

12 Leidt stukken door naar het bestuur. Stuurgroep (MT): Beoordeelt en borgt de (tussen-) resultaten van het project; Beoordeelt of beslisdocumenten doorgeleid kunnen worden naar het bestuur; Beoordeelt de kwaliteit van de projectresultaten; Bewaakt de interne en externe communicatie. De projectleider: Realiseert het projectresultaat, zoals omschreven in het projectplan; Bewaakt de voortgang van het project; Stuurt de projectgroep aan; Neemt besluiten binnen het project; Rapporteert aan de stuurgroep; Zorgt voor afstemming met de bestuurlijke omgeving; Informeert betrokkenen over de voortgang van het project; Stemt af met de klankbordgroep; Communiceert met alle belanghebbenden over de resultaten van het project. De projectsecretaris: Waakt, namens de projectleider, over de voortgang van het deelproject; Signaleert en anticipeert op mogelijke knelpunten; Bereidt overleg voor van de projectgroep procesmatige voor en na; Stemt met de projectleider af over de te volgen strategie in het project; Verricht archiefwerkzaamheden uit voor het project; Stemt af met de communicatieadviseur ten behoeve van actieve communicatie. De klankbordgroep: Bieden consultatie en advies; Vormen een aanspreekpunt voor de projectleider; Beoordelen besluiten voor het Algemeen Bestuur; Waken over de betrokkenheid van medewerkers ten aanzien van het project. 4.2 opdrachtgever De opdracht wordt verstrekt door de directeur brandweer. Voor dit project functioneert het managementteam van de sector brandweer als stuurgroep. 4.3 inrichting projectmanagement Na goedkeuring van het projectplan moet de projectorganisatie worden ingericht. De definitieve samenstelling van de projectgroep wordt vastgesteld in de stuurgroep. Projectleider/-opdrachtnemer is J. Slakhorst. De projectleider rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van het project en de op te leveren resultaten. Dit doet hij in ieder geval na elke projectfase, maar ook indien zwaarwegende knelpunten optreden of belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Het is aan de projectleider en aan de opdrachtgever om teammanagers te informeren over de voortgang. Gedurende het project worden voortgangsrapportages opgesteld. De rapportages worden besproken met de stuurgroep. Een knelpuntenrapportage of een wijzigingsvoorstel kan onderdeel zijn van het voortgangsrapport. Indien noodzakelijk wordt de stuurgroep gevraagd een besluit te nemen op basis van de informatie uit de voortgangsrapportage. 12

13 4.4 Financiën/ begroting De projectbegroting is opgesteld vanuit de gedachte dat het project zoveel mogelijk op eigen menskracht en expertise draait. Op onderdelen kan externe toetsing noodzakelijk zijn vanwege de specifieke kennis die een externe kan leveren op dat onderwerp, of vanwege de onafhankelijkheid die daarmee gewaarborgd is. De uitgewerkte begroting ziet er als volgt uit: Onderwerp Aanname Kosten Communicatie uitingen Nieuwsbrieven, grootschalige bijeenkomsten Externe toetsing of inhuren Externe adviseur expertise Onvoorzien Vormgeving of drukwerk Totaal Het totale bedrag van de projectbegroting tot en met de implementatie bedraagt Deze post is reeds opgenomen in de begroting van VGGM, sector brandweer. 4.5 Communicatie Communicatie is essentieel vanaf de start van het project. In de projectgroep zit een communicatieadviseur die het communicatietraject bewaakt, faciliteert en afstemt met de projectleider. Bij de start van het project zal een communicatieplan opgesteld worden met daarin op welke wijze, met wie, met welke boodschap en via welke middelen gecommuniceerd wordt (incl. budget). 13

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 [vul hier een korte uitleg in zoals: In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland- Midden een visie op basisbrandweerzorg

Nadere informatie

Plateau 3: Procesgang plateau 3

Plateau 3: Procesgang plateau 3 Veiligheidszorg op Maat Plateau 3: Procesgang plateau 3 Pagina 1 van 12 Documentinformatie Versie 1.0 : 10 juni 2013 Status : Definitief Doelstelling : voor AB ter besluitvorming Opdrachtgever : Rob Frek

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 29 april 2015 Raadsvergadering :? Agendapunt :? Bijlage(n) : 1 Kenmerk :? Portefeuille : Burgemeester B. Visser Behandeld door Naam : L.W.H. Rebel E-mail

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Projectplan regionalisering brandweer Gelderland-Midden

Projectplan regionalisering brandweer Gelderland-Midden Projectplan regionalisering brandweer Gelderland-Midden juni 2011 Vastgesteld Algemeen Bestuur 6 juli 2011 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. Projectdefinitie... 5 2.1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF REGIONALISERING BRANDWEER

NIEUWSBRIEF REGIONALISERING BRANDWEER NIEUWSBRIEF REGIONALISERING BRANDWEER... In deze nieuwsbrief» Stand van zaken regionaliseringsproces brandweer oktober 2012... Inleiding Het project regionalisering brandweer verloopt nog steeds conform

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Projectplan Uitruk op Maat

Projectplan Uitruk op Maat Projectplan Uitruk op Maat Versie: 1.1 Status: definitief Vastgesteld in het Regionaal Overleg Repressie (ROR) d.d. 1 september 2010 Colofon Uitgave Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Auteur(s) J.A.A. Janssen

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept. Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0

Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept. Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0 Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Opdrachten... 6 2.1. Opdracht 1: afhechten dekkingsplan 1.0...

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

PROJECTPLAN DEELIMPLEMENTATIE MODERNISERING VERENIGINGSSTRUCTUUR KNGF INRICHTING EN WERKWIJZE

PROJECTPLAN DEELIMPLEMENTATIE MODERNISERING VERENIGINGSSTRUCTUUR KNGF INRICHTING EN WERKWIJZE PROJECTPLAN DEELIMPLEMENTATIE MODERNISERING VERENIGINGSSTRUCTUUR KNGF INRICHTING EN WERKWIJZE Ellen Kroese en Frans Huizenga 5 maart 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doelstelling en uitgangspunten deelimplementatieplan

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6 Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 20 februari 2015 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: In deze notitie worden de uitgangspunten voor de begroting van 2016

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

ARCH! E F 0 7 MEI 2012

ARCH! E F 0 7 MEI 2012 ARCH! E F raad d.d. 0 7 MEI 2012 gemeente Tubbergen o cfm. hesiui^n Aan de gemeenteraaifrkttl Vergadering: 7 mei 2012 7 aangehouden Nummer: 10A Tubbergen, 26 april 2012 Onderwerp: Principebesluit één brandweer

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Procesnotitie Centrale Huisvesting

Procesnotitie Centrale Huisvesting Procesnotitie Centrale Huisvesting 1. Doel procesnotitie Het raadsbesluit van 14 december 2010 voor de locatiekeuze, was een eerste mijlpaal in de initiatieffase van het project Centrale Huisvesting. De

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013 Portefeuillehouder M. Vermue - Vermue Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Projectplan. Integraal HRM

Projectplan. Integraal HRM Projectplan Integraal HRM i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Integraal HRM Datum 08-02-2010 Auteur David Bul/Hans Klink Locatie J:\Werkplan BNB\2010 HRM-bedrijfsvoering\4.1 HRM\Strategisch HRM

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 121005 2012, Brandweer Groningen Brandweer Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen brandweer.groningen.nl

Nadere informatie

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectplan Projectnaam : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectleider : Arie Overheul Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan brandweer Gelderland-Midden

Beleidsplan brandweer Gelderland-Midden Versie Aangeboden aan 1 augustus 2012 Deelnemers beleidsdag Bemmel 1 augustus toegestuurd voor reactie BOR commissie kwaliteit 30 augustus besproken Klankbordgroep commandanten 31 augustus besproken 4

Nadere informatie

Bijlage 9: Communicatieplan Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg

Bijlage 9: Communicatieplan Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg Bijlage 9: Communicatieplan Implementatie Maatwerk in Brandweerzorg datum: 25 november 2015 versie: 0.3 CONCEPT Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1 Aanleiding... 5 2 Organisatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Bestuursopdracht samenwerking Heumen en Wijchen

Bestuursopdracht samenwerking Heumen en Wijchen 1 Bestuursopdracht samenwerking Heumen en Wijchen Oktober 2011 2 Bestuursopdracht Op 30 juni 2011 tekenden de gemeenteraden van Heumen en Wijchen de intentieverklaring om, met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid,

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

TRANSITIE AFSPRAKEN. Groningen één. n g. Brandweer Groningen Postbus AN Groningen

TRANSITIE AFSPRAKEN. Groningen één. n g. Brandweer Groningen Postbus AN Groningen TRANSITIE AFSPRAKEN alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120403 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG MOED Een toekomstbestendige brandweer VNOG AB 3 juli 2014 1 Inhoudsopgave Opdracht en uitgangspunten Waarom MOED? Daarom! Hoe dan MOED? Visie in beeld Voorstellen zonder organisatiewijziging Voorstellen

Nadere informatie

Onderwerp functiewaardering projectmanger 2 / ontwerper

Onderwerp functiewaardering projectmanger 2 / ontwerper Onderwerp functiewaardering projectmanger 2 / ontwerper Portefeuille C. van Velzen Auteur Mevr. S. van Egmond Telefoon 5113939 E-mail: s.v.egmond@haarlem.nl STB/PMB Reg.nr. 2008/164979 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Datum 14 februari 2012 Betreffende wetsvoorstel: 32841 Wijziging

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1. samenwerking repressieve brandweerzorg. Inleiding

Concept-raadsvoorstel. Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1. samenwerking repressieve brandweerzorg. Inleiding Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan Betreft De Raad samenwerking repressieve brandweerzorg Inleiding Om te kunnen bepalen welke kwaliteit de brandweer dient

Nadere informatie

WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^

WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^ Raadsvergadering llsep Bssiuit: WBÊ Heerhugowaard 7^ &. ^ Stad van kansen ^ ^ jg^tainurnmef': j^p^omj Agendanr.: 16 Voorstelnr.: RB2011109 Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie uitvaartfaciliteit Aan de

Nadere informatie

Inrichting organisatie brandweer

Inrichting organisatie brandweer Inrichting organisatie brandweer Inleiding De omgeving van de brandweer verandert. Daardoor moet ook de brandweer zelf veranderen. Nieuwe ontwikkelingen en nieuw beleid kunnen niet verwezenlijkt worden

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Digitaal Zaakgericht Werken Peter Marx Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Even voorstellen Peter Marx Directielid Gemeente Roermond Ambtelijk opdrachtgever DZGW En sinds

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Maatwerk in Brandweerzorg Houtskoolschets Implementatieplan

Maatwerk in Brandweerzorg Houtskoolschets Implementatieplan Maatwerk in Brandweerzorg Houtskoolschets Implementatieplan Datum: 26 juni 2015 Inhoud Inleiding... 3 Uitgangspunten bij de implementatie... 4 Randvoorwaarden... 4 Projectinrichting implementatie... 5

Nadere informatie

Project regionalisering brandweer Gelderland-Midden. Organisatieplan Vastgesteld per 19-12-12

Project regionalisering brandweer Gelderland-Midden. Organisatieplan Vastgesteld per 19-12-12 Project regionalisering brandweer Gelderland-Midden Organisatieplan Vastgesteld per 9-- Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Voorwoord... 3. Inleiding... 4. Brandweer Gelderland-Midden... 5. Bouwstenen voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Beantwoording vragen leden Algemeen Bestuur over inrichting organisatie brandweer

Beantwoording vragen leden Algemeen Bestuur over inrichting organisatie brandweer Beantwoording vragen leden Algemeen Bestuur over inrichting organisatie brandweer Inleiding In deze notitie worden de vragen beantwoord die burgemeesters hebben gesteld naar aanleiding van de bespreking

Nadere informatie

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control Deelprojectplan Herontwerp Planning & Control Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van herinrichting van P&C-processen, taken en verantwoordelijkheden,

Nadere informatie

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Foto plaatsen Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Programma Aan de slag Ow Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen Inhoud Waarom de Omgevingswet? Hoe

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam In dit document wordt een toelichting gegeven op de projectbegroting van De Compagnie. 1. Voorbereidingskosten Het gaat bij dit onderdeel

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Terugblik Strategische Benchmark

Terugblik Strategische Benchmark December 2014 In deze nieuwsbrief: Terugblik Strategische Benchmark Evaluatievragenlijst Vakgroep P&O: best practice GGD Noord- en Oost-Gelderland Digitale toolkit Strategische Benchmark GGD Interview

Nadere informatie

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Definitief projectplan Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Dienst Mediavoorzieningen Datum: 16 maart 2010 p. 1 Inhoudsopgave 1. Probleemschets 2. Opdracht van het project

Nadere informatie