Plateau 3: Procesgang plateau 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plateau 3: Procesgang plateau 3"

Transcriptie

1 Veiligheidszorg op Maat Plateau 3: Procesgang plateau 3 Pagina 1 van 12

2 Documentinformatie Versie 1.0 : 10 juni 2013 Status : Definitief Doelstelling : voor AB ter besluitvorming Opdrachtgever : Rob Frek Projectleider : Piet van der Vlist Documenthistorie: statusverspreiding Versie/Status Bespreekdatum Verspreiding 0.1 concept 17 mei 2013 Opdrachtgever 0.2 concept 22 mei 2013 Stuurgroep 0.3 concept 27 mei 2013 Adviescommissie 0.3 concept 27 mei 2013 Klankbord 0.3 concept 28 mei 2013 DT 0.4 concept 7 juni DB 1.0 definitief 24 juni AB Routing Goedkeuring: Versie/Status Datum Naam en rol Doel document 1.0 AB Ter kennis name Pagina 2 van 12

3 1. Inleiding Aanleiding Opdracht Benadering en afbakening Project Veiligheidszorg op Maat Project op hoofdlijnen Relatie met andere projecten en onderzoeken Projectorganisatie Risico s Proces Plateau Plateau Plateau Plateau Consultatie Termen en definities: Bijlage Proces & Producten Pagina 3 van 12

4 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Eind 2011 is het project Veiligheidszorg op Maat gestart met als doel gefaseerd te komen tot een nieuw dekkingsplan (Dekkingsplan 2.0) voor de Veiligheidsregio Utrecht (Hierna: VRU). Nu, medio 2013, is het goed om middels deze procesnotitie een tussenbalans op te maken en een overzicht te geven van de producten en de samenhang met andere processen De primaire aanleiding voor het starten van dit project vormde de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio s per 1 oktober Deze wet bepaalt onder andere dat iedere veiligheidsregio een dekkingsplan voor de brandweer moet hebben wat is gebaseerd op het regionale risicoprofiel, het brandrisicoprofiel en de (tijd)normen gesteld in het Besluit veiligheidsregio s. In het Besluit veiligheidsregio s wordt het bestuur de ruimte gegeven om op basis van het brandrisicoprofiel gemotiveerd af te wijken van de tijdnormen. Deze afwijking dient te worden vastgelegd. De secundaire aanleiding vormde de bestuurlijke ambitie, zoals verwoord in het Beleidsplan , om de brandweerzorg in de gehele regio op een uniform kwaliteitsniveau te brengen en een ontwikkeling te starten die meer nadruk legt op kansreductie en risicobeheersing. 1.2 Opdracht Het project Veiligheidszorg op Maat levert een nieuw dekkingsplan, gebaseerd op een (brand)risicoanalyse, een integrale benadering van (brand)veiligheid en een bestuurlijke kosten/baten afweging. Een belangrijk uitgangspunt is dat de uitvoering zorgvuldig verloopt. Tevens dient er ruimte te zijn voor bestuurlijke discussie en aandacht voor en input vanuit de organisatie. 1.3 Benadering en afbakening In het Dekkingsplan 2.0 worden maatregelen beschreven op het gebied van voertuigen, materieel, specialismen, grootschalig optreden en operationele leiding op basis van de huidige uitruklocaties. Samenwerking met aangrenzende veiligheidsregio s wordt meegenomen. Tevens zal een ontwikkelingsperspectief voor de komende periode tot 2020 worden gegeven voor wat betreft de uitruklocaties/posten. De kaders voor het project worden gevormd door wettelijke, bestuurlijke en organisatorische uitgangspunten. Invloeden van zowel binnen als buiten de organisatie, bijvoorbeeld financiële of organisatorische ontwikkelingen, worden in de uitwerking van het dekkingsplan meegewogen en in de implementatie meegenomen. In plateau 3 wordt de bestuurlijke WAT-vraag uit de plateau s 1 en 2 gekoppeld aan organisatorische HOE-vraag. Dit resulteert in Dekkingsplan 2.0. Pagina 4 van 12

5 2. PROJECT VEILIGHEIDSZORG OP MAAT 2.1 Project op hoofdlijnen Het project Veiligheidszorg op Maat bestaat uit een aantal samenhangende onderdelen, te weten: zicht op het prestatieniveau 2011 (Dekkingsplan 1.0), het brandrisicoprofiel, een toolbox met maatregelen gericht op risicobeheersing en operationele maatregelen en een bestuurlijk vast te stellen brandweerzorgniveau voor de VRU in het Dekkingsplan 2.0. Het totale proces van het project is ingedeeld in vier plateaus, waarbij ieder plateau wordt gezien als een (deel)project met een afgerond resultaat (zie onderstaande figuur). In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op ieder plateau en de stand van zaken. 2.2 Relatie met andere projecten en onderzoeken Het project Veiligheidszorg op Maat kent een samenhang met andere projecten binnen de VRU en interne en externe ontwikkelingen. Deze projecten en ontwikkelingen hebben ieder hun eigen invloed op de inhoudelijke uitwerking en op de (tijdige) realisatie van de Pagina 5 van 12

6 deelprojecten die samen resulteren tot het Dekkingsplan 2.0. Omgekeerd zijn de resultaten van het project Veiligheidszorg op Maat (mogelijk) van invloed op deze projecten. De volgende relaties worden op dit moment onderkend: Interne relaties: o Doorontwikkeling Organisatie en Huisvesting uitruklocaties/posten (Onderzoek aantal en taakstelling districten, Preventie en Decentrale huisvesting/kazernelocaties); o Financieringssystematiek en wijziging Gemeenschappelijke Regeling; o Bezuinigingen, 2 e tranche van 5% Externe relaties: o Vervolg onderzoek Inspectie V&J naar de stand van zaken van de dekkingsplannen brandweer in de veiligheidsregio s (medio juni 2013); o Evaluatie Wet veiligheidsregio s (Tijdnormen en Variabele voertuigbezetting, medio 2 e helft 2013); o Onderzoeksrapport TNO RemBrand fase I en II (medio maart 2013 en medio eind 2013). 2.3 Projectorganisatie Voor de uitvoering van de bestuurlijke opdracht is sinds de start van het project VOM een projectorganisatie actief. Deze is als volgt opgebouwd: Bestuur Project (Operationele) Organisatie Wat Wat / Hoe Hoe Bestuurlijke Adviescommissie Stuurgroep Projectgroep Deelprojectgroep Klankbordgroep Postcommandanten Vertegenwoordiging personeel Vertegenwoordiging OR De betrokkenheid en inbreng van het bestuur wordt geborgd door de bestuurlijke adviescommissie onder leiding van de portefeuillehouder brandweerzorg De directeur Veiligheidszorg treedt op als opdrachtgever. De stuurgroep functioneert als denktank en zorgt voor een goede informatiepositie van de projectorganisatie met betrekking tot de landelijke ontwikkelingen ter zake. Naast het Bestuur worden ook de medewerkers in de organisatie meegenomen in het proces (lijnorganisatie). De medewerkers zijn betrokken in het project door het instellen van een klankbordgroep, waarin een afvaardiging van Postcommandanten, Vrijwilligers, Beroepsmedewerkers (incidentbeheersing en risico- en crisisbeheersing) en de Ondernemingsraad meedenken in de ontwikkelingen. Pagina 6 van 12

7 2.4 Risico s Risico s voor de uitwerking tot het Dekkingsplan 2.0 betreffen vooral de financiële en organisatorische invloeden zoals benoemd in 2.2. Daarnaast de ruimte om het proces zorgvuldig te laten verlopen met ruimte voor bestuurlijke discussie en voldoende aandacht voor en input vanuit de organisatie. Maatregelen die worden getroffen om deze risico s te ondervangen zijn het in kaart brengen en bespreekbaar maken van de invloeden, het geven van gerichte sturing aan het project vooral voor de inspraak- en besluitvormingstrajecten en de zorg voor goede communicatie. 3. PROCES In onderstaande paragrafen wordt een toelichting gegeven op het al doorlopen en nog te doorlopen proces voor de vier plateaus van het project Veiligheidszorg op Maat. 3.1 Plateau 1 Het eerste plateau van het project Veiligheidszorg op Maat is afgerond en was gericht op het opmaken van een beeld van de toenmalige dekking gerelateerd aan de opkomsttijden die worden genoemd in het Besluit veiligheidsregio s. Het eerste onderdeel betrof het in kaart brengen van het repressieve prestatieniveau Dit is verwoord in het rapport Feitelijke Opkomsttijden 2011 (Dekkingsplan 1.0). Hierin zijn de opkomsttijden van de brandweer inzichtelijk gemaakt voor zowel de basis brandweerzorg als de specialismen. Naast de berekeningen (dekking) voor 2011 zijn de opkomsttijden bij daadwerkelijke incidenten (gerealiseerde opkomsttijden) in beeld gebracht op basis van registratie over de jaren 2008 tot en met Het tweede onderdeel van plateau 1 betrof de vraag om het proces om te komen tot het nieuwe dekkingsplan 2.0 in beeld te brengen. Hiervoor is een procesvoorstel opgesteld. Plateau 1 heeft twee producten opgeleverd, welke in het AB van 7 november 2011 zijn behandeld: Gerealiseerde opkomsttijden en de berekende dekking 2011 (Dekkingsplan 1.0); Procesvoorstel Dekkingsplan Plateau 2 Het tweede plateau van het project Veiligheidszorg op Maat is afgerond en was gericht op het laten vaststellen van bestuurlijke uitgangspunten voor het nieuwe dekkingsplan, het opstellen van een brandrisicoprofiel en het opstellen van een bestuurlijk afwegingskader voor het al dan niet beargumenteerd afwijken van de opkomsttijden (de zogenaamde toolbox-instrumenten). Het proces tot aan het vaststellen van bestuurlijke uitgangspunten was een proces waarbij vele partijen betrokken zijn geweest. Gestart werd met twee bestuursconferenties waarbij beelden, kaders, knoppen en stellingen gedeeld en bediscussieerd werden. De uitkomst werd beschreven in een memo met bestuurlijke uitgangspunten welke, begeleid door een informatiebrief en vier raadsbijeenkomsten, ter consultatie is voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden, de lijnorganisatie en de ondernemingsraad. Op basis van de verzamelde reacties en zienswijzen werden de definitieve bestuurlijke uitgangspunten gedefinieerd. Deze bestuurlijke uitgangspunten Pagina 7 van 12

8 zijn vastgesteld en bieden de kaders voor het volgende plateau, waar het dekkingsplan wordt opgesteld. Het tweede onderdeel van plateau 2 betrof het opstellen van het brandrisicoprofiel. Het resultaat is vastgelegd in het Brandrisicoprofiel VRU. De toolbox-instrumenten waren het derde onderdeel van het plateau. Dit zijn mogelijke maatregelen op het gebied van risicobeheersing en op het gebied van operationele (repressieve) organisatie die ingezet kunnen worden om het veiligheidsniveau te verhogen. Wel is het van belang in gedachte te houden, dat deze maatregelen slechts als argumentatie voor het bestuurlijk afwijken kunnen dienen, wanneer de opbrengsten door middel van registratie en evaluatie (meet- en regelsysteem) in kaart zijn gebracht. Plateau 2 heeft drie producten opgeleverd: Bestuurlijke uitgangspunten; Brandrisicoprofiel VRU; Toolbox-instrumenten risicobeheersing en operationeel optreden. De bestuurlijke uitgangspunten zijn vastgesteld. De technisch-inhoudelijke documenten Brandrisicoprofiel en Toolboxinstrumenten zijn in mei 2011 behandeld in de bestuurlijke adviescommissie VOM. 3.3 Plateau 3 Voor plateau 3 vormen de producten uit de voorgaande twee plateaus de basis om te komen tot het nieuwe Dekkingsplan 2.0. (zie ook grafische weergave). In november 2011 is het AB geïnformeerd over de repressieve prestaties van de brandweer over de periode en de berekende dekking voor 2011 in relatie tot de nieuwe Wet Veiligheidsregio s. De bijgevoegde notitie geeft inzicht in de landelijke ontwikkelingen op het gebied van dekkingsplannen en opkomsttijden, de repressieve prestaties van de brandweer in 2011 en 2012 en de berekende dekking in Deze procesnotitie behelst een nadere invulling van plateau 3. Doel hiervan is om de bestuurlijke besluitvormingsmomenten in kaart te brengen alsmede de consultatie van de VRU-organisatie en gemeenten. Het eindproduct van plateau 3 is het Dekkingsplan 2.0. Hierin worden de repressieve prestaties van de operationele (brandweer)organisatie beschreven, de kosten van de operationele organisatie, de geografische weergave van de opkomst per object en de mate van afwijking. Het eindproduct zal medio september worden voorgelegd aan de bestuurlijke adviescommissie VOM, de VRU-organisatie en de klankbordgroep. Het Dekkingsplan 2.0 zal als voorgenomen besluit worden voorgelegd in het AB van november 2013, waarna het de consultatie in gaat voor zienswijze naar de gemeenteraden, de OR en de VRU-organisatie. Het voorgenomen besluit zal medio maart 2014, na toevoeging van de opmerkingen uit het consultatietraject, voor definitieve besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Een belangrijk onderdeel om te komen tot het Dekkingsplan 2.0 is de notitie Operationele Uitgangspunten Slagkracht. Deze notitie beschrijft de benodigde slagkracht van de operationele (brandweer) organisatie om te voldoen aan de operationele prestaties die het bestuur aan de VRU stelt. Het geeft richting aan de opkomsttijden van de brandweereenheden in de opgeschaalde (basis brandweer) zorg binnen de VRU. Dit document is een invulling van aan de HOE-vraag binnen de bestuurlijke vastgestelde uitgangspunten (WAT-vraag) en wordt als zodanig niet voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. Deze bouwsteen wordt gebruikt voor het Dekkingsplan 2.0. Omdat Pagina 8 van 12

9 zorgvuldigheid en transparantie ook hier voorop staan vormt een informatie- en consultatietraject voor de VRU-organisatie een belangrijk onderdeel in het traject van de totstandkoming van dit document. Plateau 3 grafisch weergegeven: Wet Veiligheidsregio s Brandrisicoprofiel Regionaal Risicoprofiel Bestuurlijke Uitgangspunten VOM (vastgesteld ) Uitgangspunten voor Basiszorg en Slagkracht (incl. Specialismen) Document: Notitie Concept Operationele Uitgangspunten Slagkracht Consultatie Organisatie Operationele Uitgangspunten Slagkracht Document: Notitie Operationele Uitgangspunten Slagkracht Spreidingsplan voor Voertuigen Specialismen Personeel Operationele leiding Document: Dekkingsplan 2.0: Materieel Spreidingplan op basis van huidige uitruklocaties 3.4 Plateau 4 Plateau 4 betreft een plan voor de daadwerkelijke implementatie van het Dekkingsplan 2.0. en start de cyclus van doorontwikkeling op basis van registratie, ontwikkelingen en innovatie. 4. CONSULTATIE In het project Veiligheidszorg op Maat zijn een drietal consultatietrajecten. Het eerste is doorlopen bij de totstandkoming van de bestuurlijke uitgangspunten. Hiervoor zijn zowel de gemeenteraden gevraagd om hun zienswijzen als de VRUorganisatie. In deze fase ging het met name over de formulering van de WAT-vraag. Het tweede traject is het consulteren van de VRU-organisatie bij de totstandkoming van de notitie Operationele Uitgangspunten Slagkracht. Dit traject loopt in de maanden juni en juli In deze fase wordt de HOE-vraag uitgewerkt. Het derde traject is consulteren van de gemeenteraden en de VRU-organisatie naar aanleiding van het voorgenomen besluit tot vaststelling van Dekkingsplan 2.0. Dat is het Pagina 9 van 12

10 eindproduct van plateau 3, met de prestaties van de operationele (brandweer)organisatie, de kosten van de operationele organisatie, de opkomst per object, de mate van afwijking en de argumentatie voor die afwijking. Deze consultatie zal plaats vinden in de periode van december 2013 tot en met februari 2014, zodat in het AB van maart 2014 Dekkingsplan 2.0 definitief kan worden vastgesteld. In deze fase worden de WAT-vraag en HOE-vraag bij elkaar gebracht. Pagina 10 van 12

11 5. TERMEN EN DEFINITIES: Dekkingsplan Opkomsttijd Brandrisicoprofiel Materieelspreidingsplan Slagkracht Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder beargumenteerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. De tijd die verstrijkt tussen de aanname van de melding op de alarmcentrale tot het ter plaatse komen van de eerste brandweereenheid. Een geografische weergave van objecten, ingedeeld naar objectfuncties. Een document met daarin de beschrijving van de spreiding van materieel. Het benodigde potentieel wat noodzakelijk is voor een succesvolle bestrijding van een incident. Implementatieplan Veiligheidsniveau Veiligheidszorg Toolboxinstrumenten Operationele Organisatie Risicobeheersingsmaatregelen Een beschrijving en tijdsplanning om te komen tot de situatie zoals die is gewenst. Het totaal van veiligheid (het resultaat ). Dus een samenstelling van risico en veiligheidszorg die wordt geboden om het risico af te dekken. Het veiligheidsniveau geeft dus weer WAT het bestuur van de organisatie verwacht. De bestuurlijke uitgangpunten geven hier invulling aan. Dit geeft invulling aan de HOE-vraag en is hetgeen actief wordt georganiseerd om de risico s af te dekken. Dat kan door het leveren van repressie (warme kant) en/of preventie/risicobeheersing (koude kant). Maatregelen die getroffen kunnen worden om de veiligheidszorg te verhogen. Dat kan aan de kant van de operationele organisatie als op het gebied van risicobeheersing. De (brandweer)organisatie die optreedt bij het bestrijden van incidenten. De maatregelen die getroffen worden om een incident in een object te voorkomen en beheersbaar te houden. Hieronder valt ook voorlichting en beïnvloeding van de bewustwording van de gebruiker. Pagina 11 van 12

12 6. BIJLAGE PROCES & PRODUCTEN Veiligheidszorg op Maat - PROCES & PRODUCTEN Plateau Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 Periode I II III IV e.v. Proces Procesnotitie Dekkingsplan 2.0 Consultatie Bestuurlijke Uitganspunten organistaie & raden Procesnotitie VOM en conslutatie slagkracht & spreidingplan organisatie Consulttaie Dekkingsplan 2,0 organisatie & raden Doorontwikkeling op basis van regionale en landelijke ontwikkelingen. (Evaluatie van de WVR, RemBrand fase 1 en 2.) Uitgangspunten Bestuurlijke uitgangspunten = WATvraag Operationele uitgangspunten slagkracht en materieelspreidingsplan = HOE-vraag Brandrisicoprofiel Notitie Slagkracht Deelproducten Toolboxinstrumenten Spreidingsplan D Plan Berekende dekking 2011 = Dekkingsplan 1.0 Berekende dekking 2013 Opstellen Dekkingsplan 2,0 Voorgenomen besluit Dekkingsplan 2,0 Besluit Dekkingsplan 2.0 Implementatie Implementatie Dekkingsplan 2.0 Realisatie & Rapportage Realisatie Realisatie Realisatie 2013 Realisatie 2014 Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Pagina 12 van 12

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

VRU CONCEPTBRIEF (ZAL IN DEFINITIEVE VORM 13 JUNI WORDEN VERZONDEN)

VRU CONCEPTBRIEF (ZAL IN DEFINITIEVE VORM 13 JUNI WORDEN VERZONDEN) VRU CONCEPTBRIEF (ZAL IN DEFINITIEVE VORM 13 JUNI WORDEN VERZONDEN) Aan de Burgemeesters en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Utrechtse gemeenten Onderwerp Planning majeure VRUprojecten

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vast, waarin ten minste de operationele prestaties van de

Nadere informatie

Versie: definitief. Projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie brandweer Gelderland-Midden

Versie: definitief. Projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie brandweer Gelderland-Midden Versie: definitief Projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie brandweer Gelderland-Midden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding en achtergrond... 3 2. Projectdefinitie... 4 2.1 ambitie...

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06430 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het brandrisicoprofiel en dekkings- en

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Toetsingskader

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Toetsingskader Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Toetsingskader 1 Inleiding 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Opkomsttijden 4 2.2 Samenstelling van basisbrandweereenheden 7 2.3 Beschikbaarheid van

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze Onderwerp Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze Steller J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Utrecht. VRU-ontwikkelingen

Raadsinformatieavond. Utrecht. VRU-ontwikkelingen Raadsinformatieavond Utrecht VRU-ontwikkelingen Peter Bos Hulp op straat Partijen bijeen brengen Slagkracht RB en CB Advies en toezicht fysieke veiligheid Wat ligt voor ter consultatie? 1. Visie op de

Nadere informatie

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 [vul hier een korte uitleg in zoals: In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland- Midden een visie op basisbrandweerzorg

Nadere informatie

AGENDAPUNT /05

AGENDAPUNT /05 AGENDAPUNT 2014.07.04/05 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 4 juli 2014 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Definitieve besluitvorming majeure projecten en onderzoeken

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk

MEMO. Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk MEMO Aan : De gemeenteraad Afdeling : - Van : College van B&W Afdeling : - Datum : 17 december 2013 Onderwerp : Notitie stand van zaken betreffende de brandweer van Langedijk Inleiding Deze notitie is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013 Portefeuillehouder M. Vermue - Vermue Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

Veiligheidszorg op Maat. Bijlage A Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat Bijlage B Plateau 3: Dekkingsplan 2.0. ^f^^^^^ veiligheidsregio utrecht

Veiligheidszorg op Maat. Bijlage A Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat Bijlage B Plateau 3: Dekkingsplan 2.0. ^f^^^^^ veiligheidsregio utrecht Veiligheidszorg op Maat Bijlage A Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat Bijlage B Plateau 3: Dekkingsplan 2.0 veiligheidsregio utrecht ^f^^^^^ Inleiding Voor u ligt een oplegnotitie bij het project Veiligheidszorg

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6 Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 20 februari 2015 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: In deze notitie worden de uitgangspunten voor de begroting van 2016

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Regionalisatie Brandweer Zuid-Limburg Gemeentebladnummer :2006/46 Behandelend ambtenaar : BINDELS, PETER Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN Registratienummer

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140107 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Regie op vernieuwde repressie

Regie op vernieuwde repressie Regie op vernieuwde repressie Op weg naar 2015 en verder. Opgesteld door: Versiebeheer Paul Weyling 1.0. 22-12-2012 Lucas de Lange Lucien Groenewegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept. Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0

Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept. Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0 Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Opdrachten... 6 2.1. Opdracht 1: afhechten dekkingsplan 1.0...

Nadere informatie

M E M O. Dekkingsplan Brandweer Twente. 1. Inleiding

M E M O. Dekkingsplan Brandweer Twente. 1. Inleiding Aan Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente Van Brandweer Twente Datum 1 maart 2015 Onderwerp Dekkingsplan Brandweer Twente Dekkingsplan Brandweer Twente 1. Inleiding M E M O In de Wet op de Veiligheidsregio

Nadere informatie

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan E03B Samenvatting binnengekomen zienswijzen gemeenteraden op - Regionaal risicoprofiel Twente - Beleidsplan 2016-2019, incl. dekkingsplan - Begroting 2016, incl.. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl.

Nadere informatie

Naar een geregionaliseerde brandweer Utrechts Land. Achtergrondinformatie voor gemeenteraad Houten

Naar een geregionaliseerde brandweer Utrechts Land. Achtergrondinformatie voor gemeenteraad Houten Naar een geregionaliseerde brandweer Utrechts Land Achtergrondinformatie voor gemeenteraad Houten Doel informatiebijeenkomst Toelichting op het regionaliseringsproces van de brandweer Voorgenomen stappen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 29 april 2015 Raadsvergadering :? Agendapunt :? Bijlage(n) : 1 Kenmerk :? Portefeuille : Burgemeester B. Visser Behandeld door Naam : L.W.H. Rebel E-mail

Nadere informatie

ARCH! E F 0 7 MEI 2012

ARCH! E F 0 7 MEI 2012 ARCH! E F raad d.d. 0 7 MEI 2012 gemeente Tubbergen o cfm. hesiui^n Aan de gemeenteraaifrkttl Vergadering: 7 mei 2012 7 aangehouden Nummer: 10A Tubbergen, 26 april 2012 Onderwerp: Principebesluit één brandweer

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20020 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevrouw R. Hogeterp Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 284376 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Zienswijzen over het regionaal risicoprofiel en het spreiding- en dekkingsplan en wensen over het regionaal

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland

Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland 1 Inleiding Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft op 9 juli 2015 ingestemd met de in het project Maatwerk in Brandweerzorg (MiB) geformuleerde

Nadere informatie

Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Plan van Aanpak

Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Plan van Aanpak Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Plan van Aanpak 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 5 3 Samenhang met andere onderzoeken 12 4 Communicatie 13 5 Planning

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 10 maart 2016

Datum raadsvergadering 10 maart 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 februari 2016 Datum raadsvergadering 10 maart 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-261 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Maatwerk in Brandweerzorg

Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Het Algemeen Bestuur verzoeken: 1. Kennis te nemen van de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen in reactie

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Bloemendaal m.b.t. brandweerzorg, 14 mei 2015

Bloemendaal m.b.t. brandweerzorg, 14 mei 2015 Beleid Leden van de gemeenteraad t.a.v. de fractie van Hart voor Bloemendaal Datum : 30 juni 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015049096 Behandeld door : P. Eichhorn Doorkiesnummer : 023-5225565 Onderwerp

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

Economisch hart van de Kempen *R *

Economisch hart van de Kempen *R * Economisch hart van de Kempen *R2013.064* Nummer : R2013.064/Z130001063 Onderwerp : Regionalisering brandweer en aanpassing Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Aan de raad Samenvatting

Nadere informatie

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ Concern Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ 15 april 2015 Inhoud Invloed inhoudelijk / financieel Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Brandweerzorg in samenhang

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Brandweerzorg in samenhang Agendapunt 5 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 8 juli 2016 Brandweerzorg in samenhang De operationele prestaties van de brandweer worden door de wetgever gemeten aan de hand van de

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Plan van aanpak 'De inrichting van de repressieve brandweerzorg in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek'

Plan van aanpak 'De inrichting van de repressieve brandweerzorg in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek' Plan van aanpak 'De inrichting van de repressieve brandweerzorg in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek' 1 Inleiding 3 2 Doel- en probleemstelling 5 3 Aanpak van het onderzoek en te hanteren methoden

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

In het vormgeven van deze hoofdpunten uit de visie heeft de brandweer flinke stappen gezet:

In het vormgeven van deze hoofdpunten uit de visie heeft de brandweer flinke stappen gezet: Agendapunt 4 Van Dagelijks Bestuur Aan Algemeen Bestuur Kopie aan Datum 08-03-2016 Onderwerp Voortgangsrapportage brandweer Telefoon E-mailadres Memo Voortgangsrapportage Brandweer Inleiding De brandweer

Nadere informatie

Veiligheidszorg op Maat

Veiligheidszorg op Maat Veiligheidszorg op Maat Bijlage A Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat Bijlage B Plateau 3: Dekkingsplan 2.0 Inleiding Voor u ligt een oplegnotitie bij het project Veiligheidszorg op Maat. Hierin presenteren

Nadere informatie

Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie. Fase 3 Augustus 2013/augustus 2016

Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie. Fase 3 Augustus 2013/augustus 2016 Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie Fase 3 Augustus /augustus 2016 Sjoerd Sol/Adrie Bolijn 30-10- 1. Inleiding Het communicatieplan beschrijft op hoofdlijnen de communicatiestrategie

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid Datum 27 november 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 5 Vaststelling ontwerp Regionaal

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden.

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden. In deze factsheet wordt puntsgewijs ingegaan op de diverse onderwerpen welke door de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in hun schrijven van 7 juli 2015 zijn aangedragen ten aanzien van het project

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven 1. Inleiding Het algemeen bestuur heeft in 2011 de Visie brandweerzorg

Nadere informatie

CONSEQUENTIES KWALITEIT BRANDWEERZORG LOCATIEKEUZE BRANDWEERKAZERNE HAREN

CONSEQUENTIES KWALITEIT BRANDWEERZORG LOCATIEKEUZE BRANDWEERKAZERNE HAREN CONSEQUENTIES KWALITEIT BRANDWEERZORG LOCATIEKEUZE BRANDWEERKAZERNE HAREN Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren heeft in haar vergadering van 22 februari 2013 kennis

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wonen en Leven. 3 maart januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio. Utrecht Burger en Bestuur

RAADSVOORSTEL. Wonen en Leven. 3 maart januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio. Utrecht Burger en Bestuur RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 3 maart 2016 Afdeling Wonen en Leven Voorstelnummer Datum Onderwerp 2016.00002 12 januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio Programma Utrecht Burger en Bestuur Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

AGENDAPUNT /03

AGENDAPUNT /03 AGENDAPUNT 2013.12.13/03 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 13 december 2013 Onderwerp: Portefeuillehouder: Steller: Ingekomen en uitgaande stukken De heer Wolfsen

Nadere informatie

Operationele grenzen basisbrandweerzorg

Operationele grenzen basisbrandweerzorg Operationele grenzen basisbrandweerzorg 0.05 Ter voorbereiding op de komst van de Landelijke meldkamerorganisatie Taskforce Meldkamer- Repressie Versie: 0.3 Vastgesteld TF 17 januari 2014 Colofon Het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Telefoon: Bijlage: -1 set - Fax: E-maii: ludo. vrhm. nl

Telefoon: Bijlage: -1 set - Fax: E-maii: ludo. vrhm. nl Veiligheidsregio HOLLANDS MIDDEN Samen sterk voor meer veiligheid! Aan de Gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden t.a.v. de griffiers

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

III Mil I IMM Ml III III 2013U vragen over samenwerking veiligheidsregio's ex artikel juli 2013

III Mil I IMM Ml III III 2013U vragen over samenwerking veiligheidsregio's ex artikel juli 2013 gemeente Oisterwijk III Mil I IMM Ml III III 2013U06202 Algemeen Belang t.a.v. de fractievoorzitter p/a Prinses Marijkestraat 12 5061 TH Oisterwijk behandeld door Vic Boemaars afdeling uw kenmerk bijlagen

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie