Collegevoorstel. Zaaknummer Richting een nieuwe aanpak van schulden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Zaaknummer Richting een nieuwe aanpak van schulden"

Transcriptie

1 Zaaknummer Onderwerp Richting een nieuwe aanpak van schulden Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de hoofdlijnen voor een nieuwe aanpak van schulden. Alle verdere informatie leest in het raadsvoorstel en de daarbij horende notitie. Voorgenomen besluit Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 Zaaknummer Onderwerp Richting een nieuwe aanpak van schulden BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 6 juni 2016 besloten: de raad voor te stellen de notitie Richting een nieuwe aanpak van schulden vast te stellen voor de periode juli namens het college van Heusden, de secretaris, b/a mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Portefeuillehouder Richting een nieuwe aanpak van schulden Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 12 juli 2016 Samenvatting De schuldenproblematiek is de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden in het sociaal domein. Het aantal inwoners met problematische schulden is toegenomen. Omdat we zien dat het hebben van schulden ook samenhangt met de vraag naar zorg en we in de afgelopen jaren lessen hebben getrokken uit de huidige werkwijze, is het nu tijd om de aanpak van schulden opnieuw onder de loep te nemen. Met dit voorstel leggen wij u de hoofdlijnen voor een nieuwe aanpak voor. Deze kwamen tot stand in een werkgroep waaraan de belangrijkste betrokken partijen bij de schuldhulp deelnemen. Ook was er betrokkenheid vanuit de raadsleden cluster Samenleving. Het document geeft richting aan de nieuwe werkwijze vanaf 1 januari 2017 en is daarmee het startschot voor de verdere uitwerking van het beleid naar een aanpak. Voordat hiermee formeel wordt gestart, ligt de gedachtenlijn ter vaststelling aan u voor. Aanleiding Er zijn meerdere redenen om de schuldhulp opnieuw tegen het licht te houden: de toename in het volume en de complexiteit van het aantal dossiers van mensen in schulden vraagt om een doorontwikkeling van de werkwijze; de werkwijze van Bijeen, de samenhang tussen schulden en de vraag naar zorg vragen om verdere aansluiting bij de aanpak binnen Bijeen; lessen te leren uit de huidige werkwijze en die vragen om aanpassingen. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Sinds 2008 hebben we een dienstverleningsovereenkomst met de Kredietbank Nederland voor de uitvoering van de financiële kant van de schuldhulp. Juvans maatschappelijk werk is het aanmeldpunt bij schulden en verzorgt de psychosociale begeleiding. De overeenkomst met de Kredietbank is eind 2015 opgezegd. Aangezien de opzegtermijn een jaar was, maken we in 2016 nog gebruik van de diensten. Kaders (beleid en wettelijk) Sinds 2012 is Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in werking. Hiermee is wettelijk vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de schuldhulpverlening. Ook is daarin bepaald dat gemeenten een beleidsnota schuldhulp moeten hebben. In onze gemeente is in 2012 de Nota schuldhulpverlening Heusden vastgesteld. Bij besluit van 29 maart 2016 is deze nota door u met een jaar verlengd in afwachting van een nieuwe nota. Overige informatie Met dit voorstel leggen wij u de hoofdlijnen voor een nieuwe aanpak voor. De inhoud van de opgestelde notitie kwam tot stand in nauwe samenwerking met een werkgroep waarin de belangrijkste betrokken partijen zitting hadden. Naast Baanbrekers, de Kredietbank Nederland, Juvans, Modus en MEE, SMO Traverse1 en Woonveste hebben ook een ervaringsdeskundige en een vrijwilliger van Modus meegedacht over wat er van belang is voor een goede aanpak van schulden. Verder zijn twee raadsleden en een 1 Organisatie voor sociaal maatschappelijke opvang bij problematiek waarbij sprake is van (dreigende) dak en thuisloosheid.

4 CONCEPT Raadsvoorstel fractieondersteuner betrokken bij het proces. De hoofdlijnen zijn besproken met het mandaatteam van Bijeen dat verantwoordelijk is voor het indiceren en toewijzen van zorg. Belangrijke thema s bij de nieuwe aanpak zijn: een gezamenlijk beeld van de inwoners door korte lijnen, elkaar en elkaars werk kennen en een gedeelde visie over de aanpak van schulden; nadrukkelijker oog hebben voor de mogelijkheden van de inwoner en stap voor stap toewerken naar de volledige regie richting (financiële) zelfredzaamheid; financiële expertise betrekken bij de gebiedsgerichte teams; digitaal klantendossier voor de klant waarmee deze zelf de informatie van de verschillende instanties kan verzamelen en delen. Als beleidsdoelen voor de schuldhulp hebben we benoemd: het bevorderen van participatie en het vergroten van zelfredzaamheid. Deze sluiten aan bij de visie en missie van het sociaal domein. De notitie loopt van juli Per 2018 wordt het beleid inzake schuldhulp integraal onderdeel van het armoedebeleid waarvoor in 2018 een nieuwe beleidsperiode start. Inzet van middelen Voor de uitvoering van de schuldhulpverlening is in de armoedebegroting structureel opgenomen. De kosten van schuldhulpverlening zijn de afgelopen vier jaar gemiddeld geweest maar waren in 2015 met het hoogst. Vanwege de wijzigingen in het Participatiebudget 2 is het niet langer mogelijk kosten van schuldhulpverlening te declareren uit dit budget. Een budget van minimaal is nodig voor de aanpak van schulden per Over de incidentele dan wel structurele meerkosten vanwege vernieuwing van de aanpak is nu nog geen beeld te geven. Hiervoor moet duidelijk worden hoe we de aanpak van schulden organisatorisch inbedden en de benodigde expertise in huis halen. Risico's Het is nog niet duidelijk welke kosten de nieuwe aanpak van schulden met zich meebrengt. Hier schuilt het risico in dat de kosten hoger zullen zijn dan begroot. Wanneer dit aan de orde is, zal worden bekeken hoe deze kosten kunnen worden opgevangen. Voor incidentele tekorten is verrekening met de reserve sociaal domein mogelijk zolang er middelen beschikbaar zijn. Afweging Zoals aangegeven is de notitie tot stand gekomen in samenwerking met de belangrijkste betrokkenen bij de schuldhulp. Hierdoor is het een gedragen stuk. Verder past de gedachtenlijn goed in de visie op het sociaal domein zoals verwoord in het Beleidskader Transitie Heusden. Procedure / vervolgstappen Als u volgens dit voorstel besluit en de notitie vaststelt, is dat het startschot om de aanpak formeel vorm te geven. Samen met de werkgroep en andere partijen worden dan afspraken gemaakt voor de uitvoering per januari In dit budget zat voor 2015 ook een component volwasseneducatie waarvan een gedeelte kon worden ingezet voor de financiering van schuldhulpverlening. Het budget volwasseneducatie is vanaf 2015 naar de regio gegaan. Het huidige participatiebudget is volledig nodig voor de re-integratie van de doelgroep Participatiewet. Zaak:

5 CONCEPT Raadsvoorstel Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming Zaak:

6 CONCEPT Raadsvoorstel De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 juli 2016; gezien het voorstel van het college van 6 juni 2016; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : de notitie Richting een nieuwe aanpak van schulden vast te stellen voor de periode juli de griffier, mw. drs. E.J.M. de Graaf Zaak:

7 Richting een nieuwe aanpak van schulden Notitie schuldhulp juli

8 Aanleiding De schuldenproblematiek is het afgelopen decennium een belangrijk thema geworden. Het aantal dossiers is gestegen van 40 dossiers in 2008 naar gemiddeld 120 dossiers in de afgelopen jaren. Een terugloop hierin is nog niet waar te nemen. Ook de complexiteit van de dossiers is toegenomen. Landelijk zien we hetzelfde beeld. Het hebben van schulden hangt vaak samen met de vraag naar zorg. Daarmee is de aanpak van schulden in het gehele sociale domein (WMO, Jeugd en Partcipatie) nog relevanter geworden. Het beroep op zorg van mensen met schulden is groot. Dit sluit ook aan bij de ervaringen van Bijeen dat in 2015 is gestart. Schulden zijn van grote invloed op het welbevinden van mensen en de mate waarin mensen participeren. Aangetoond is dat schuldenproblematiek bij mensen leidt tot chronische stresssituaties en daarmee tot meer gezondheidsklachten, bezoeken aan huisarts, ziekteverzuim, hulpverlening e.d. 1. Een goede aanpak van schulden leidt naar verwachting tot een beperking van zorgkosten. De evaluatie van de huidige werkwijze schuldhulpverlening leert ons de volgende lessen: het is wenselijk om zo snel mogelijk te zorgen dat schulden niet verder oplopen en dat budgetbeheer wordt gestart; pas bij rust op het financiële vlak ontstaat ruimte om te bepalen wat er verder aan inzet nodig is; het uitgangspunt dat een schuldenaar zelf verantwoordelijk is voor de schulden en het oplossen ervan, blijkt in de praktijk meestal niet haalbaar. Een schuldensituatie kan mensen zo in beslag nemen dat ze tijdelijk niet in staat zijn die verantwoordelijkheid te nemen. Deze veronderstelling wordt ook bekrachtigd in het boek Schaarste 2. Mensen in een schuldensituatie hebben tijdelijk een lager IQ vanwege hun omstandigheden; het is van belang om mensen met betalingsachterstanden veel eerder te signaleren en te bereiken. Bijeen maar ook andere partners kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Al met al voldoende aanleiding om de werkwijze schuldhulpverlening nog eens goed onder de loep te nemen. Doel en totstandkoming notitie In deze notitie beschrijven we wat we van belang vinden bij de aanpak van schulden. Het geeft de hoofdlijnen weer voor een nieuwe werkwijze. Enerzijds is de notitie daarmee richtinggevend voor de verdere inrichting van het traject schuldhulp vanaf 1 januari Anderzijds is dit een beleidsdocument dat de nota Schuldhulpverlening 3 opvolgt. De notitie loopt van juli 2016 tot en met december Daarna wordt het beleid rond schulden integraal onderdeel van het armoedebeleid 4. De tweede helft 2017 wordt gebruikt om de armoedenota te evalueren en de eerste bevindingen van de nieuwe aanpak van schulden te vertalen naar integraal meerjarig beleid. Om de richting te bepalen voor een nieuwe werkwijze schuldhulp is een werkgroep ingericht. De werkgroep bestaat uit de verschillende disciplines die zijn betrokken bij schuldhulp. Een vrijwilliger van Modus en een ervaringsdeskundige denken mee. Vanuit O3 5 zijn Juvans, Modus en MEE betrokken. Andere deelnemende organisaties zijn Baanbrekers, Kredietbank Nederland, Woonveste en Traverse 6. Halverwege zijn twee raadsleden en een fractieondersteuner uit het Cluster Samenleving aangeschoven. Medio februari is de werkgroep gestart met de inventarisatie van verbeterpunten binnen de schuldhulp in Heusden. In deelgroepen zijn deze aandachtspunten zoveel mogelijk vertaald naar een 1 Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland, Nibud, Schaarste, Sendhil Mullainathan&Eldar Shafi, juli De nota Schuldhulpverlening is bij raadsbesluit van 29 maart 2016 met een jaar verlengd. 4 De huidige armoedenota Werk blijven maken van armoede loopt van O3 is een samenwerking tussen Contour de Twern, GGD, Juvans, MEE en Modus. 6 Traverse is een stichting voor maatschappelijke opvang die hulpverlening organiseert voor mensen in probleemsituaties waarbij sprake is van (dreigende) dak- en thuisloosheid. 2

9 oplossingsrichting. Met veel energie en enthousiasme hebben de deelnemers meegedacht over nieuwe mogelijkheden. Onderstaande gedachtelijn is hiervan de vertaling. De notitie is afgestemd binnen de werkgroep en heeft daarmee een breed draagvlak onder de belangrijkste partijen die met de schuldhulp hebben te maken. Tegelijkertijd heeft een leerling van Avans haar afstudeerproject gewijd aan de schuldhulp in Heusden. Haar onderzoek richt zich op de verschillende organisatievormen van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zij adviseert Heusden over de organisatievorm die het beste aansluit bij de omvang en het gedachtengoed van de gemeente. De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij de verdere inrichting van de schuldhulp. De notitie gaat eerst in op de beleidsdoelen van schuldhulp en geeft daarna een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor een nieuwe werkwijze. Daarna gaan we in op de oplossingsrichtingen. Het document markeert de gedachtenontwikkeling tot nog toe. Het bepaalt de richting van de aanpak van schulden per Vόόrdat we hiermee starten, toetsen wij dit kader graag bij u. Beleidsdoelen schuldhulp Schuldhulp is onderdeel van het sociaal domein. Het ligt voor de hand dat de beleidsdoelen schuldhulp dan ook in het verlengde liggen van de visie op het sociaal domein. In het coalitieprogramma Sociaal.Groen.Sterk.Heusden. en het beleidskader Transitie Sociaal Domein Heusden 2014 staan visie en missie benoemd. Samengevat komt dit op het volgende neer. Visie Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven 7 Missie De gemeente Heusden streeft naar een samenleving waarin inwoners zichzelf en anderen helpen en waarin mensen sociaal en economisch zelfredzaam zijn, een participatiesamenleving. Daarbij gaan we in eerste instantie uit van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk. Voor een kleinere groep (kwetsbare) inwoners die (tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk) niet zelfstandig kunnen zijn bieden we zo tijdelijk mogelijke ondersteuning De visie en missie liggen aan de basis van de uitvoering van Bijeen. Leidende principes hierbij zijn onder meer: de eigen kracht van de inwoner staat voorop; waar ondersteuning nodig is, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden binnen het sociale netwerk. Pas daarna wordt gekeken naar algemene en collectieve voorzieningen. In het laatste geval is individuele ondersteuning aan de orde; bij een individuele ondersteuning is sprake van een integrale aanpak met één huishouden, één plan, één regisseur; de aanpak is passend en gericht op het bereiken van een maatschappelijk resultaat. Beleidsdoelen schuldhulp Financiële gezondheid ligt aan de basis van economische en sociale zelfredzaamheid. Als iemand teveel in beslag wordt genomen door geldzorgen, werkt dat door op alle leefgebieden. Het beïnvloedt de gezondheid en participeren is lastiger. Op de lange duur kan dit grote sociale gevolgen hebben voor de inwoner. Een gerichte en effectieve aanpak van schulden draagt bij aan de economische en sociale zelfredzaamheid. 7 Huber, Van Vliet en Boers, Positieve Gezondheid 3

10 De belangrijkste doelen van schuldhulp zijn hieronder als volgt geformuleerd. Participatie bevorderen Het voorkomen en bestrijden van schulden draagt bij aan het bevorderen van participatie. Onder participatie wordt in dit verband verstaan dat inwoners mee blijven doen, activiteiten ondernemen, een sociaal netwerk onderhouden en in hun eigen onderhoud voorzien. De verwachting is dat mensen op deze manier zelf, of met behulp van hun netwerk, problemen het hoofd weten te bieden. Hiermee wordt ook het afglijden naar een sociaal isolement voorkomen. Zelfredzaamheid vergroten Het hebben van schulden brengt - naast de financiële problemen - vaak andere problemen met zich mee voor de inwoner. Geldzorgen kunnen leiden tot verzuim op het werk, het mislukken van reintegratietrajecten, huisuitzettingen, relatieproblemen, schooluitval e.d.. Schuldhulp richt zich op het versterken van de eigen kracht van de inwoner om deze problemen te voorkomen of het hoofd te bieden. Verder hanteren we de volgende uitgangspunten voor de uitvoering: de schuldenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn schulden en het oplossen ervan, maar bij de aanpak houden we er rekening mee dat iemand vanwege de psychische belasting bij schulden tijdelijk niet de volledige verantwoordelijkheid kan nemen; de aanpak is integraal en sluit aan bij de individuele situatie; voor een duurzame aanpak van schulden is laagdrempelige financiële hulp in de buurt van groot belang. Aandachtspunten nieuwe aanpak Hieronder benoemen we de aandachtspunten die door de deelnemers van de werkgroep zijn aangegeven. De punten zijn waar mogelijk geclusterd en samengevat. Informatievoorziening en begeleiding inwoner Schuldhulp is langdurig, complex en taai. Mensen hebben vaak geen inzicht in de stappen die horen bij een schuldhulptraject. Ze weten vaak niet waar ze in financiële zin aan toe zijn. De ervaring leert verder dat mensen behoefte hebben aan iemand die ze vertrouwen, een maatje die hun helpt bij hun financiële zaken en het benaderen van instanties. Bij voorkeur is dit iemand uit het eigen netwerk, maar dit kan ook een vrijwilliger zijn. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen bij de schuldhulp kan nuttig zijn. Mensen kunnen ervaringen met elkaar delen, begrip vinden, maar elkaar ook aanspreken. Samenwerking betrokken partijen Vaak zijn meerdere partijen betrokken bij een klant: denk aan Baanbrekers, Woonveste, O3. Het is wenselijk dat deze organisaties nog meer samen optrekken en informatie delen samen met de klant. Ook is het goed als men meer inzicht heeft in elkaars taken, werkzaamheden en (on)mogelijkheden. Hiermee weet men elkaar in een casus beter te vinden en wordt onjuist of onnodig doorverwijzen naar elkaar voorkomen. Participatie/eigen verantwoordelijkheid Mensen zijn in principe altijd zelf verantwoordelijk voor hun schulden. Het is wel van belang om hierbij oog te houden voor de individuele mogelijkheden om deze verantwoordelijkheid te nemen. De aanpak moet aansluiten bij wat iemand kan. Het is goed de hulpvrager zelf te laten bepalen welke hulp hij nodig heeft en hoe hij het wil aanpakken. Daarbij is het van belang dat iemand deel (blijft) uitmaken van de samenleving (participatie). Het bevorderen hiervan is 1 van de belangrijkste doelen van Bijeen. Sinds eind vorig jaar is er een mooie verbinding gemaakt tussen participatiecoaches van Baanbrekers en de verschillende vrijwilligersorganisaties Contour de Twern, Modus, maar ook Schakelring en Prisma. Hierdoor is het gemakkelijk schakelen met organisaties om mensen ook met schulden te begeleiden naar (vrijwilligers)werk. 4

11 Preventie Om te voorkomen dat mensen in de schulden komen is van belang om te kijken welke instrumenten werken. Daarnaast moet de drempel om hulp te zoeken zoveel mogelijk omlaag. Zo is het ook van belang dat er een plek is waar je even kunt binnenlopen. Ook willen we betalingsachterstanden eerder signaleren door contacten te leggen met banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers. Financiële schuldhulp Er is behoefte om ook alleen financiële hulp in te kunnen zetten zoals budgetbeheer of budgetcoaching. Ook is het goed als mensen worden ondersteund ook als er financieel technisch nog niks op te lossen valt. In de tussentijd kan er dan worden gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen die een regeling in de weg staan. Maar de grootste knelpunten op dit vlak vormen: de privacywetgeving, waardoor gegevens niet mogen worden uitgewisseld; technische barrières en andere regels van de rijksoverheid waardoor schulden oplopen en het aanpakken ervan wordt bemoeilijkt. Een voorbeeld hiervan is dat boetes bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau eerst volledig moeten zijn afbetaald, alvorens een schuldregeling voor de andere schulden kan worden getroffen. Richting nieuwe aanpak Hieronder gaan we in op een aantal zaken: wat loopt er al? wat willen we gaan doen? wat doet de landelijke overheid? Wat loopt er al? Pilot voorkomen huisuitzettingen (2015) Doel van de pilot is om met elkaar te komen tot een effectieve werkwijze rond huishoudens met kinderen met een achterstand in de huurbetalingen. Een goede samenwerking en korte lijnen tussen Woonveste, Juvans/O3 en de Kredietbank zijn hierbij van groot belang. De eerste ervaringen zijn goed. Juvans en Woonveste bezoeken samen de mensen thuis die op een andere manier niet worden bereikt. Reguliere afstemmomenten tussen de drie partijen zorgen voor heldere lijnen en snelle actie. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk beeld van de klant en de aanpak die hierbij aansluit. Aanpak participatie Sinds september is een nieuwe aanpak gestart voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Mensen worden actief benaderd om hun participatiemogelijkheden te onderzoeken. Om mensen ook naar vrijwilligersactiviteiten te begeleiden zijn korte lijnen met Contour de Twern en Modus gelegd. Maar ook met Schakelring en Prisma wordt nauw samengewerkt. Aansluiting inkomensconsulenten Baanbrekers bij O3 Er zijn onlangs afspraken gemaakt over de aansluiting van inkomensconsulenten van Baanbrekers bij O3. Twee participatiecoaches van Baanbrekers maken al enige tijd onderdeel uit van Bijeen, maar er was een behoefte dat ook de inkomensconsulenten en O3 medewerkers elkaar en elkaars werk leren kennen. Deze ontwikkeling sluit mooi aan bij het streven naar korte lijnen, snelle informatie uitwisseling en meer inzicht in elkaars werk en mogelijkheden. 5

12 Waar zetten we verder op in? Werkwijze gericht op gezamenlijk beeld inwoner De aanpak van schulden krijgt vorm in nauwe samenwerking met de organisaties waarmee de inwoner bekend is en met de inwoner zelf. Dit vraagt in ieder geval dat we elkaar en elkaars produkten beter leren kennen. Zo ontstaat inzicht in elkaars mogelijkheden. Dit inzicht helpt bij het begrip voor elkaars positie. Hierdoor is gemakkelijker om een volledig beeld van de klant te vormen en in gezamenlijkheid te komen tot een geschikte aanpak. Voorwaarde hiervoor is dat er ook financiële expertise in de gebiedsgerichte teams beschikbaar is. Eigen verantwoordelijkheid Vernieuwend aan de aanpak schuldhulp wordt dat de inwoner nog veel nadrukkelijker wordt begeleid in het nemen van regie en verantwoordelijkheid. Op dit moment worden hulpvragers ook aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. In de nieuwe situatie zijn de mogelijkheden van de inwoner hierin leidend. Kan iemand nog niet de volledige verantwoordelijkheid dragen, dan wordt aangesloten bij wat iemand wel al kan. In kleine stapjes en samen met de inwoner (co-creatie) wordt toegewerkt naar de zo volledig mogelijke regie bij de inwoner. Dit vraagt een specifieke aanpak van hulpverleners, maar ook de vrijwilligers. Waar nodig wordt ingezet op training en coaching om tot deze werkwijze te komen. Financiële expertise onderdeel van gebiedsgerichte wijkteams Zowel om schulden te voorkomen als schulden aan te pakken is het van belang financiële expertise in de gebiedsgerichte wijkteams te organiseren. Het zou mooi zijn om de volgende activiteiten in de wijken mogelijk te maken: laagdrempelig inlooppunt waar mensen financieel advies kunnen krijgen; aanspreekpunt en ondersteuning gedurende een schuldhulptraject; organiseren en begeleiden van vrijwilligers thuisadministratie en ervaringsdeskundigen; mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in budget en budgetbeheer op te starten. Digitaal klantendossier Privacywetgeving zit de samenwerking tussen organisaties vaak in de weg. Dit maakt het voor de inwoner lastiger en bewerkelijker om het inkomen op orde te krijgen. Zeker voor de mensen met een laag inkomen die afhankelijk zijn van toeslagen, kwijtschelding e.d. voor een volledig inkomen, kan dit tot problemen leiden. Als mensen betalingsachterstanden hebben, is het niet mogelijk om informatie met andere organisaties te delen en iemand tijdig in beeld te krijgen voor schuldhulp. Onderzocht wordt of er een digitaal financieel dossier kan worden ontwikkeld voor de inwoner. Deze kan hierop alle gegevens en documenten van de betrokken instanties (laten) opslaan, waardoor een goed (financieel) overzicht ontstaat. Zo houdt hij zelf de regie. Als hij hiertoe zelf niet in staat is, zou dit met hulp van familie of een schuldenmaatje kunnen. Preventie Vroegsignalering en preventie van schulden is weerbarstig. Signalen van betalingsachterstanden ontvangen we niet of komen niet bij elkaar. Zo ook bijvoorbeeld een achterstand bij de ziektekostenverzekeraar, terwijl dat toch een belangrijke indicator is voor het achterhalen van schuldenproblematiek. Hierdoor blijft actie/gevoel van urgentie te lang uit. We zoeken hiervoor de samenwerking met partijen die hierbij kunnen helpen zoals banken, werkgevers en scholen. Als het gaat om preventie hebben we ook aandacht voor kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking, waarbij de omgeving soms machteloos toekijkt wanneer iemand grip op zijn financiën verliest. Ook jongeren vormen een belangrijke aandachtsgroep. Wat doet de landelijke overheid? De problematiek rond schulden leeft niet alleen lokaal, maar zeker ook landelijk. De overheid is vaak de grootste schuldeiser. Ook maakt haar werkwijze het soms voor mensen met schulden vaak alleen 6

13 maar moeilijker. Vanuit de NVVK 8, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa 9 en andere partijen wordt geprobeerd hierin veranderingen te bewerkstelligen. We zien bij de overheid ook steeds meer bereidheid om maatregelen te nemen op dit vlak. We noemen hier een aantal belangrijke en actuele maatregelen. Sinds 2012 wordt gewerkt met de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) waarin geregistreerd staat of mensen bekend zijn met schuldhulpverlening. Dit leidt ertoe dat schuldeisers soms afzien van kostenverhogende invorderingstrajecten. Vanaf 1 januari 2016 is een beslagregister beschikbaar. Schuldeisers registreren hierin hun beslagen, waardoor andere schuldeisers kunnen opmaken of beslaglegging met alle extra kosten voor de schuldenaar van dien wel op niet zinvol/wenselijk is. Het kabinet streeft er naar om organisaties als Belastingdienst, UWV, CJIB en Zorgverzekeraars aan te sluiten op het beslagregister. Tegelijkertijd wordt de berekening van de beslagvrije voet vereenvoudigd. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat niet mag worden gebruikt voor het aflossen van een schuld. Hiermee behoudt iemand met schulden een minimum inkomen om in zijn levensonderhoud te voorzien. De staatssecretaris heeft toegezegd ernaar te streven om dit per 1 januari 2017 in te voeren. Dit alles moet ervoor zorgen dat schuldeisers hun incassopraktijken beter afstemmen en dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd. Vervolg Deze notitie geeft het startschot voor de verdere ontwikkeling van de aanpak van schulden. De werkgroep schuldhulpverlening werkt ondertussen aan de uitwerking van de hoofdlijnen naar een concrete aanpak. Een eerste begin wordt gemaakt met het onderzoek naar mogelijkheden van een systeem/digitaal klantdossier. Naast de inhoudelijke ontwikkeling van de aanpak is er aandacht voor de communicatie, educatie en overdracht naar andere professionals in het veld. Belangrijk aandachtspunt is hierbij ook de verbinding naar de inwoners, ervaringsdeskundigen. Globaal ziet de planning er als volgt uit. Wat Voorbereiding uitwerking hoofdlijnen naar aanpak: - Inhoudelijk wat is nodig voor korte lijnen dichtbij de klant; onderzoek mogelijkheden digitaal dossier - Communicatie, overdracht, educatie Voorbereiding verbreden aanpak naar andere professionals Bijeen, inwoners, ervaringsdeskundigen - Organisatorisch hoe inbedden; welke kennis en expertise; consequenties capaciteit en middelen Wanneer Juni medio juli 2016 Besluitvorming raad notitie 12 juli 2016 Besluitvorming over keuzes en voorbereiding implementatie Medio juli september 2016 Implementatie Oktober december Brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. 9 Vereniging voor leidinggevenden sociaal domein. 7

Al met al voldoende aanleiding om de werkwijze schuldhulpverlening nog eens goed onder de loep te nemen.

Al met al voldoende aanleiding om de werkwijze schuldhulpverlening nog eens goed onder de loep te nemen. Richting een nieuwe aanpak van schulden Notitie schuldhulp juli 2016-2017 Aanleiding De schuldenproblematiek is het afgelopen decennium een belangrijk thema geworden. Het aantal dossiers is gestegen van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Zaaknummer 00477122 Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De raad heeft 12 juli jl. de notitie Richting een nieuwe aanpak van schulden vastgesteld.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland Zaaknummer 00461003 Onderwerp Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de ophoging van een achtergestelde lening aan de Kredietbank Nederland. Alle informatie leest

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening

Collegevoorstel. Zaaknummer Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening Zaaknummer 00462543 Onderwerp Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de voortgangsrapportage van

Nadere informatie

Werk blijven maken van armoede Armoedenota 2014-2017. Tweede voortgangsrapportage

Werk blijven maken van armoede Armoedenota 2014-2017. Tweede voortgangsrapportage Werk blijven maken van armoede Armoedenota 2014-2017 Tweede voortgangsrapportage Februari 2016 Inleiding Volgens afspraak met u in de nota Werk blijven maken van armoede rapporteren wij jaarlijks over

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Datum: Portefeuillehouders: De Graaf, Horst en Windhouwer

Datum: Portefeuillehouders: De Graaf, Horst en Windhouwer Raadsvoorstel Visie vernieuwing sociaal Domein Raadsnummer: 2013-069 Registratiekenmerk: Onderwerp: Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in Nijkerk Korte inhoud: "Iedereen telt en doet mee" De

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Plan van aanpak Alle kinderen doen mee

Collegevoorstel. Zaaknummer Plan van aanpak Alle kinderen doen mee Zaaknummer 00515143 Onderwerp Plan van aanpak Alle kinderen doen mee Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Staatssecretaris Klijnsma heeft voor 2017 en verder structureel extra middelen beschikbaar

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Voortgangsrapportage armoedebeleid 2016

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Voortgangsrapportage armoedebeleid 2016 Zaaknummer 00500832 Onderwerp Voortgangsrapportage armoedebeleid 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de nota Werk blijven maken van armoede staat dat u de raad ieder jaar informeert over

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016 Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016 Collegevoorstel Zaaknummer 00458141 Aanleiding / voorgeschiedenis In het presidium van 9 september 2014 is toegezegd dat u voorafgaand

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Zaaknummer 00487355 Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Feitelijke informatie Bijgaand treft u een raadsvoorstel aan over de wijziging van

Nadere informatie

Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR 1387874 Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Integrale aanpak Actief uit armoede en schulden raadsnummer 2018 72 collegevergadering d.d. 20 november 2018 raadsvergadering d.d. 19 december 2018 fatale

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 6

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 6 Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Harmoniseren bijzondere bijstand Peel 6.1 betreffende regels draagkracht bijzondere bijstand Soort: Besluitvormend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: T.C.W.

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCMS38. Samenvoeging ISD en WML

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCMS38. Samenvoeging ISD en WML Zaaknummer: KCMS38 Onderwerp Samenvoeging ISD en WML Collegevoorstel Inleiding De versterking van de regionale samenwerking tussen Loon op Zand, Heusden en Waalwijk, de plannen van het kabinet om te komen

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp Budgetondersteuning op maat loont Nummer 2019/ Portefeuillehouder Roduner, F.J. Programma/beleidsveld 3.

Collegebesluit. Onderwerp Budgetondersteuning op maat loont Nummer 2019/ Portefeuillehouder Roduner, F.J. Programma/beleidsveld 3. Collegebesluit Onderwerp Budgetondersteuning op maat loont Nummer 2019/146199 Portefeuillehouder Roduner, F.J. Programma/beleidsveld 3.3 Schulden Afdeling SMSR Auteur Visser, C.P. Telefoonnummer 023-5114196

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Ambitie- en actieplan Financieel Netwerk Rijswijk

Ambitie- en actieplan Financieel Netwerk Rijswijk Ambitie- en actieplan Financieel Netwerk Rijswijk 2018-2020 Rijswijk, juni 2018 Rochelle Heerema, kwartiermaker Situatie Ondanks allerlei inspanningen van overheid en maatschappelijke organisaties groeit

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00509545 Onderwerp Portefeuillehouder Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 27 juni 2017 Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van Baanbrekers heeft de geactualiseerde begroting 2017,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Raadsvoorstel Inleiding Het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Enkele daarmee samenhangende wetswijzigingen hebben een relatie met het leerlingenvervoer. Deze wijzigingen en de afstemming

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Uitwerking revolverend fonds jongvolwassenen met

Uitwerking revolverend fonds jongvolwassenen met Aan de gemeenteraad Zaaknummer 209444 Onderwerp: schulden a Voorstel Uitwerking revolverend fonds jongvolwassenen met 1. Het college opdracht te geven de invulling van het revolverend fonds per 1 februari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten

Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-084 Houten, 28 november 2017 Onderwerp: Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten Beslispunten: 1. De regionale koers maatschappelijke

Nadere informatie

*1766 * Onderwerp: Uitvoeringsplan schuldhulpverlening Vergadergegevens. Vervolgbehandeling. Toetsing voorafgaand aan B&W-vergadering

*1766 * Onderwerp: Uitvoeringsplan schuldhulpverlening Vergadergegevens. Vervolgbehandeling. Toetsing voorafgaand aan B&W-vergadering Documentnummer: REFNUMBER *1766 * Openbaar Vergadergegevens Datum vergadering: 18-12-2018 Portefeuillehouder: Leo Bosland Vervolgbehandeling Primaat, afdeling: Vervolg, afdeling: Vervolg na B&W: Toetsing

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Joan de Haan

Joan de Haan Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Joan de Haan 06-10237370 Joan.deHaan@a2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 14raad00330 29 januari 2015 onderwerp Nota Heroverweging

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

5 januari 2017 S. Dohmen 5772

5 januari 2017 S. Dohmen 5772 Aan de leden van de gemeenteraad Maatschappelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Inleiding Schuldenproblematiek is de afgelopen jaren gestegen op de ranglijst van maatschappelijke problemen. Het aantal mensen met schulden groeit en de economische

Nadere informatie

596681/ november 2017

596681/ november 2017 Agendapunt commissie: 4.2 steller telefoonnummer email D. Willems-Merkx 3689 Danielle.Willems- Merkx@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Wethouder Egbert Buiter

Nadere informatie

Wijkteams & schuldhulpverlening. Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa

Wijkteams & schuldhulpverlening. Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa Wijkteams & schuldhulpverlening Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Nynke Andringa Waarom wijkteams? Mensen met meervoudige problemen vielen tussen wal en schip Ontstaan van Sociale

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 19 juni 2018 Zaaknummer: 479483 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Team Mens en Maatschappij Adviseur

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZDB41. Onderwerp voortgangsrapportage armoedebeleid 2012

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZDB41. Onderwerp voortgangsrapportage armoedebeleid 2012 Zaaknummer: OWZDB41 Onderwerp voortgangsrapportage armoedebeleid 2012 Collegevoorstel Inleiding In de nota armoedebeleid is afgesproken om de raad ieder jaar te informeren over de voortgang van het armoedebeleid.

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zaaknummer 00484357 Onderwerp vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 22 december 2015 besloot de raad geen regels over carbidschieten in de Algemene

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Zaaknummer: 00359789 Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Collegevoorstel Feitelijke informatie De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 000 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 575 000 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Willems, Ingrid OCSW S2 RAD: RAD151028 woensdag 28 oktober 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Schulden komen niet alleen.

Schulden komen niet alleen. Schulden komen niet alleen. Het voorkomen en oplossen van problematische schulden Vereniging van Nederlandse Gemeenten 16 mei 2019 Waarom is inzetten op de aanpak van problematische schulden belangrijk?

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1482 *B.18.1482* Landgraaf, 27 augustus 2018 ONDERWERP: Beleidsplan ISD BOL 2019-2022 PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

1. Onderwerp Schuldhulpverlening

1. Onderwerp Schuldhulpverlening Naam: Functie: dr.ir. M. van Lieshout Onderzoeker-secretaris Rekenkamer Zaaknr: 273186 Betreft: Concept onderzoeksvoorstel Schuldhulpverlening juni 2018 1. Onderwerp Schuldhulpverlening 2. Aanleiding en

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Samenwerken aan welzijn

Samenwerken aan welzijn Samenwerken aan welzijn Richting en houvast 17 november 2017 Het organiseren van welzijn Het afgelopen jaar hebben we met veel inwoners en maatschappelijke partners gesproken. Hiermee hebben we informatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Zo vroeg mogelijk aan de slag met het wijkteam. Nynke Andringa Coöperatie Amaryllis Anke Sinnema Gemeente Leeuwarden

Zo vroeg mogelijk aan de slag met het wijkteam. Nynke Andringa Coöperatie Amaryllis Anke Sinnema Gemeente Leeuwarden Zo vroeg mogelijk aan de slag met het wijkteam Nynke Andringa Coöperatie Amaryllis Anke Sinnema Gemeente Leeuwarden Armoedeaanpak gemeente Leeuwarden Armoede is complex Oplossingen: inkomensondersteuning,

Nadere informatie

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep?

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep? Vragen raadslid dhr. J. Koelman (fractie SP) ex artikel 35 Rvo betreffende Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Boxmeer (RIS 2012-441) en Jaarverslag 2013 PLANgroep, Uw partner

Nadere informatie

1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie.

1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie. Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 405982 Programma : Inkomen, jeugd en wmo Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening 1 V ì - : ; ť Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening Inleiding De vaststelling van de 'Actualisatie Beleidskader schuldhulpverlening' in de raadvergadering van 27 april 2011 is de start

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds

Collegevoorstel. Zaaknummer: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Zaaknummer: 00427387 Onderwerp: subsidie Stichting Leergeld Heusden en Jeugdcultuurfonds Collegevoorstel Inleiding In november 2014 is Stichting Leergeld Heusden opgericht. Deze stichting richt zich op

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Visie ouderenzorg Ameland aan. Wij stellen u voor: de visie ouderenzorg Ameland vast te stellen.

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Visie ouderenzorg Ameland aan. Wij stellen u voor: de visie ouderenzorg Ameland vast te stellen. Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Linda van der Deen samenleving 8 27 januari 2015 Visie ouderenzorg Ameland Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: Roald Helm. Behandeld door: M.V. Raam-Al-Bazy. Domein / Team: MAAD / MOWM

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: Roald Helm. Behandeld door: M.V. Raam-Al-Bazy. Domein / Team: MAAD / MOWM ?usúf AE4i+t RAADSVOORSTEL EN O Registratienummer raad 141 0090 Datum: 9 januari 2018 Domein / Team: MAAD / MOWM Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: M.V. Raam-Al-Bazy Onderwerp: Gewijzigd Armoedebeleid

Nadere informatie

Op weg naar een inclusief Tynaarlo

Op weg naar een inclusief Tynaarlo Op weg naar een inclusief Tynaarlo visienotitie Tynaarlo is een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin iedereen telt en wordt gerespecteerd. Een samenleving waarin ook mensen met een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com

Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com Schuldhulpverlening in de wijk, een vak apart? Ron van Amen gemeente Zwolle Mar2jn Schut mar2jnschut.wordpress.com Inhoud Waarom aandacht voor armoede en schulden in wijkteam Samenstelling wijkteam Ervaringen

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beoogd effect/doel Met het Aanvalsplan armoede Weert wordt beoogd dat niemand in Weert leeft of opgroeit in armoede.

Beoogd effect/doel Met het Aanvalsplan armoede Weert wordt beoogd dat niemand in Weert leeft of opgroeit in armoede. raadsvoorstel Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : OCSW : Ingrid Willems : M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc. Raadsvoorstel: DJ-5731 Zaaknummer: 934 Onderwerp Aanvalsplan armoede Weert

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

III IIIIIIIIIIIIIllllll II

III IIIIIIIIIIIIIllllll II Gemeente fl ñ Berçen Bergen op Zoom Aan de raadsfractie van de Partij van de Arbeid p/a de heer S. Ergec Visarend 15 4617 KB Bergen op Zoom III IIIIIIIIIIIIIllllll II [ i-ľiľ-i-ľi Uw kenmerk Uw brief 8

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie