Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie december 2013

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vervroegen onderhoudscyclus Doel document Reacties branchepartijen bij consultatie van besluitvormingsdocument RZ15a 1e go Beleidsmatig voorstel pakket Reguliere activiteiten Projecten Tijdsfasering Reguliere activiteiten Wijzigingsverzoeken Innovatieverzoeken Projecten Integrale tarieven Verkorting doorlooptijd: wijzigingen productstructuur Geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg en geriatrische revalidatie Doorontwikkeling Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ) Doorontwikkeling zorgactiviteitentabel Differentiatie zorgactiviteiten pathologie Doorontwikkeling productstructuur kaakchirurgie Paramedische zorg Taakherschikking DBC-Onderhoud 2 20

3 1 Inleiding Zorginstellingen en zorgverzekeraars werken sinds 1 januari 2012 met een vernieuwd DBC-systeem (DOT). Doordat de zorg zich blijft ontwikkelen, is het noodzakelijk dat de DBC-systematiek hier jaarlijks op wordt aangepast wordt. DBC-Onderhoud ontwikkelt om deze reden jaarlijks een nieuw DBC-pakket, waarin wijzigingen zijn verwerkt die zowel beleidsmatig het systeem raken als de productstructuur verder verbeteren. De inhoud van de release voor 2015 (de RZ15a) wordt gekarakteriseerd door de vertaling van een drietal beleidswijzigingen naar het bekostigingssysteem voor medisch specialistische zorg. Het gaat om integrale tarieven, dure geneesmiddelen en verkorting van de maximale doorlooptijd. Deze wijzigingen vragen om de nodige aandacht en daarom zijn in de RZ15a wijzigingen die bijdragen aan de optimalisatie en doorontwikkeling van het DBC-systeem tot een minimum beperkt. Implementatie van dergelijke wijzigingen wordt uitgesteld naar Voor deze lijn is door partijen en NZa gekozen, vanuit de wens om naast de genoemde beleidswijzigingen zoveel mogelijk rust te creëren. Wel is noodzakelijk onderhoud (dat niet kan wachten tot 2016) opgenomen bij de voorgenomen wijzigingen voor Vervroegen onderhoudscyclus De productstructuur en de tarieven van de RZ15a worden uiterlijk op 1 juli 2014 vastgesteld en uitgeleverd. Voor deze (vervroegde) uitleverdatum is bewust gekozen om op deze wijze zorgaanbieders en zorgverzekeraars zo vroeg mogelijk in het jaar de gelegenheid te bieden om van de wijzigingen in de productstructuur en de tarieven op de hoogte te zijn. Dit is ingegeven vanuit de verplichting dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars op 15 november 2014 onderhandelingen over contracten afgerond moeten hebben. 1.2 Doel document Dit besluitvormingsdocument is bedoeld ter consultatie van de branchepartijen en ter vaststelling van de 1 e go voor de RZ15a. Tevens informeren we hiermee zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de hoofdlijnen van de wijzigingen voor De groslijst in dit document bevat de projecten waarvoor een impactanalyse wordt uitgevoerd. Na de impactanalyses wordt definitief vastgesteld welke projecten worden meegenomen in de release voor Deze wijzigingen worden op dat moment opgenomen in het besluitvormingsdocument van februari Dit is de zogenaamde 2 e go. De voorgenomen projecten in dit 1 e go document kunnen dus in de aanloop naar de 2 e go komen te vervallen (afhankelijk van impact en tijd). De besluitvorming rond de definitieve groslijst voor RZ15a vindt begin februari 2014 plaats. De publicatie van de groslijsten vindt plaats via DBC-Onderhoud 3 20

4 de website van DBC-Onderhoud. De wijzigingsverzoeken die worden meegenomen vanuit de intake staan niet in de 1 e go document. Deze wordt separaat in een later moment samengesteld, omdat er op dit moment een selectie plaats vindt op noodzakelijke wijzigingen. 1.3 Reacties branchepartijen bij consultatie van besluitvormingsdocument RZ15a 1e go Het besluitvormingsdocument Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek versie 0.3 is donderdag 21 november 2013 ter consultatie voorgelegd aan de leden van het brancheoverleg. De leden hadden tot uiterlijk dinsdag 26 november 2013 de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op dit stuk. Actiz heeft gebruik gemaakt van deze extra mogelijkheid. De overige partijen (NFU, NVZ, OMS en ZN) waren akkoord, maar gaven wel aan graag inzicht te krijgen in het overzicht met wijzigingen (onderhoud) voor de RZ15a. Dit is toegezegd voor het brancheoverleg van december. Reactie Actiz De eerste reactie van Actiz betrof het verzoek om inzichtelijk te maken wat voor de grz van toepassing is. Overige opmerkingen: 1. Voor 5.2 geldt dat ik expliciet opgenomen wil hebben dat de situatie voor de GRZ afwijkend is, er wordt een te rooskleurig beeld voor de GRZ werkelijkheid gegeven. 2. Voor 5.3 moet grz worden opgenomen 3. Voor 5.4 tekst evt aanpassen nav besluitvorming NZa 3 december. 4. Over het al dan niet inzetten van een kostprijsonderzoek en over de tekst onder de doorontwikkeling DBC GRZ komt begin december duidelijkheid. Reactie DBC-Onderhoud: Bij de impactanalyse van paragraaf 5.2 is te lezen dat De impactanalyse laat zien dat er sprake is van een overzichtelijk aantal generieke situaties die optreden ten gevolge van de doorlooptijd (12) en een beperkt aantal specialisme specifieke situaties (<20).. Aangezien bij het ontwerp van de productstructuur bewust gekozen is voor een doorlooptijd van behandeling van zes maanden, raakt VDLT de medische herkenbaarheid van de GRZ producten (generiek probleem). Daarnaast zijn voor GRZ een aantal specifieke issues van toepassing. In paragraaf 5.3 is grz opgenomen en in paragraaf 5.4 is de tekst aangepast. DBC-Onderhoud 4 20

5 2 Beleidsmatig voorstel pakket 2015 De werkzaamheden voor de uitlevering van het DBC-systeem voor 2015 zijn gesplitst in twee onderdelen. Ten eerste reguliere activiteiten en ten tweede projecten. In 2015 vindt zowel doorontwikkeling als regulier onderhoud plaats. Zoals eerder aangegeven, worden in de RZ15a wijzigingen die bijdragen aan de optimalisatie en doorontwikkeling van het DBC-systeem tot een minimum beperkt. Implementatie van dergelijke wijzigingen wordt uitgesteld naar Voor deze lijn is door partijen en NZa gekozen vanuit de wens om naast de genoemde beleidswijzigingen zoveel mogelijk rust te creëren. Uiteraard is wel noodzakelijk onderhoud opgenomen bij de voorgenomen wijzigingen voor Reguliere activiteiten Onder reguliere activiteiten vallen de wijzigingen die individuele delen van het systeem betreffen en inhoudelijk geïsoleerd staan. Het gaat om de volgende soorten wijzigingen: Lichte en complexe wijzigingen die geen medisch-technologische innovatie zijn 1. Wijzigingen betreffende innovaties (zie paragraaf 4.2). Aanspraakwijzigingen: wettelijke aanspraakwijzigingen maken deel uit van de RZ15a voor zover deze 25 februari 2014 bij DBC-Onderhoud bekend zijn. Onderhoud van zorgactiviteiten (toevoegen, verwijderen of verduidelijken). Aanpassingen Wet Bijzonder Medische Verrichtingen (WBMV-labeling). Herijking van tarieven. Wijzigingen in de grouper. Wijzigingen in de zorgproductenviewer. 1 Vanwege het vervroegen van de uitlevering naar 1 juli 2014 en vanwege de grote aanpassingen als gevolg van het verkorten van de doorlooptijd zijn er minder wijzigingen mogelijk dan in voorgaande releases. Per verzoek zal daarom strikt gekeken worden naar noodzakelijkheid en urgentie. DBC-Onderhoud 5 20

6 2.2 Projecten Van onderstaande projecten is voor de 1 e go van RZ15a door de NZa, DBC-Onderhoud en branchepartijen besloten om tot uitwerking over te gaan. Dit houdt in dat voor deze projecten impactanalyses uitgevoerd worden. De projecten die verder uitgewerkt worden voor RZ15a: Invoering integrale tarieven Nieuw beleid dure geneesmiddelen Verkorten doorlooptijd Pathologie Doorontwikkeling geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Doorontwikkeling Medisch Specialistische Revalidatie Zorg (MSRZ) Verbeteren definiëren en opschonen zorgactiviteiten. Doorontwikkeling productstructuur kaakchirurgie Paramedische zorg Taakherschikking Deze projecten worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5. Het probleem, het resultaat, de impactanalyse, de technische uitwerking, de impact op de productstructuur, technische risico s en besluitvorming worden in dat hoofdstuk beschreven. DBC-Onderhoud 6 20

7 3 Tijdsfasering De uitlevering van RZ15a bestaat uit de volgende mijlpalen: Tabel 1: De mijlpalen van de release RZ15a Mijlpalen 1 e go RZ15a vastgesteld 5 december e go RZ15a vastgesteld 15 februari 2014 Aanleveren OZP wijzigingen door NZa 7 april 2014 Aanlevering pakket aan NZa 15 mei 2014 Conceptuitlevering aan het veld 15 mei 2014 Vaststelling door Raad van Bestuur NZa 24 juni 2014 Publicatie release RZ15a Uiterlijk 1 juli 2014 DBC-Onderhoud 7 20

8 4 Reguliere activiteiten In dit hoofdstuk worden de twee soorten reguliere activiteiten toegelicht. Ten eerste wijzigingsverzoeken en ten tweede innovatieverzoeken. 4.1 Wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken betreffen wijzigingen die door veldpartijen zijn ingediend bij DBC-Onderhoud. Dit kan op de website van DBC-Onderhoud via de aanvraagprocedure wijzigingsverzoeken. DBC-Onderhoud behandelt deze wijzigingsverzoeken conform de procedures die met veldpartijen en de NZa afgesproken zijn. De totale lijst met wijzigingsverzoeken wordt opgenomen in het besluitvormingsdocument ten behoeve van de 2 e go. Zoals eerder in dit document al is uitgelegd, blijven in de release RZ15a wijzigingen die bijdragen aan de optimalisatie en doorontwikkeling van het DBCsysteem tot een minimum beperkt. Implementatie van dergelijke wijzigingen wordt uitgesteld naar Voor deze lijn is door partijen en NZa gekozen vanuit de wens om naast de genoemde beleidswijzigingen zoveel mogelijk rust te creëren. Uiteraard is noodzakelijk onderhoud wel opgenomen bij de voorgenomen wijzigingen voor Innovatieverzoeken Voor de RZ15a is besloten dat alle wijzigingsverzoeken betreffende innovaties worden uitgewerkt. Het kan hierbij gaan om eenvoudige wijzigingen zoals het toevoegen van een zorgactiviteit, maar ook om het splitsen of toevoegen van een zorgproduct. Er zijn drie routes met betrekking tot innovatieve zorg die tot wijzigingen in de DBC-systematiek kunnen leiden: Partijen van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) kunnen bij DBC-Onderhoud een verzoek indienen om innovaties in de DBC-systematiek op te nemen. Zie hiervoor de procedure innovatie op de website van DBC-Onderhoud. Een deel van deze aanvragen doorloopt een adviestraject van de Medisch Wetenschappelijk Advies Raad (MWAR). Deze innovatieve behandelingen zijn veelal gericht op specifieke patiëntengroepen. Innovaties kunnen voortvloeien uit de NZa beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties. Innovaties kunnen vanuit het CVZ aangedragen worden, uit de procedure voorwaardelijke toelating tot het pakket. DBC-Onderhoud 8 20

9 5 Projecten In dit hoofdstuk worden de projecten die verder worden uitgewerkt voor de release RZ15a, uitgebreid toegelicht. 5.1 Integrale tarieven Tabel 2 geeft de kenmerken van het project integrale tarieven weer. Tabel 2: De kenmerken van het project 'integrale tarieven' Integrale tarieven Probleem Beoogd resultaat Impactanalyse Tot en met 2014 zijn de honoraria en de kosten apart zichtbaar in de tarieventabel. De NZa heeft de minister geadviseerd om de deelregulering van de honorariumtarieven van medisch specialisten op te heffen per Hiermee is het beleidsvoornemen voor 2015 één tarief voor zowel ziekenhuiskosten als honorarium. Een integraal tarief per zorgproduct in de tarieventabel van DBC-Onderhoud. Bij doorvoering verdwijnen tevens de B-segment tarieven voor poorters en lijst ondersteuners B-segment voor ondersteuners. Dit project heeft gevolgen voor eindproducten zoals de tarieventabel, de zorgproductenviewer en de RSAD-module. Technische uitwerking: impact Gering. Er wordt een extra waarde toegevoegd aan een bestaande variabele. Beleidsmatige aandachtspunten Technische risico s Tijdige invoering is afhankelijk van besluitvorming van de Minister. Geen. Besluitvorming Afhankelijk van besluitvorming van de minister van VWS (en mogelijk Staten-Generaal). DBC-Onderhoud 9 20

10 5.2 Verkorting doorlooptijd: wijzigingen productstructuur Tabel 3 geeft de kenmerken van het project verkorting doorlooptijd weer. Tabel 3: De kenmerken van het project 'verkorting doorlooptijd' Verkorten doorlooptijd DBC zorgproducten tot 120 dagen: wijzigingen op productstructuur en registratieregels. Probleem Beoogd resultaat Impactanalyse Technische uitwerking: impact Het ministerie van VWS wil eerder inzicht hebben in de schadelast van jaar X. Om dit te bereiken heeft het ministerie een aantal besluiten genomen en maatregelen getroffen. Eén van deze besluiten is het verkorten van de maximale doorlooptijd van DBC-zorgproducten van 365 tot maximaal 120 dagen. Het primaire doel van verkorting van de doorlooptijd is het versnellen van de informatievoorziening. Het verkorten van de maximale doorlooptijd van DBC-zorgproducten van 365 naar 120 dagen en dit doorvoeren in de registratieregels en productstructuur. Inzichtelijk maken waar productstructuuraanpassingen nodig zijn als gevolg van de verkorting doorlooptijd naar 120 dagen. Waar nodig oplossingsrichtingen voorstellen. Wanneer een registratieregel door de verkorting naar 120 dagen niet langer van toepassing is, wordt waar nodig een alternatief voorgesteld. Een ander beoogd resultaat is het opleveren van informatieproducten om veldpartijen van inzicht te voorzien in zowel de prijs- als volumeeffecten van het verkorten van de doorlooptijden. Hiermee kunnen partijen goed de onderhandelingen ingaan zonder dat er grote informatieongelijkheid is. De impactanalyse laat zien dat het project effect heeft op één algemene registratieregel en op elf (van de 33) specialisme specifieke registratieregels. De impactanalyse laat zien dat er sprake is van een overzichtelijk aantal generieke situaties die optreden ten gevolge van de doorlooptijd (12) en een beperkt aantal specialisme specifieke situaties (<20). De technische uitwerking is afhankelijk van de voorgestelde en gekozen oplossingsrichtingen. Bij de 1 e go zijn deze nog niet helder. Beleidsmatige aandachtspunten Technische risico s Als gevolg van de verkorting doorlooptijd ontstaan lege subtrajecten, waarin wel productie voorkomt maar geen face to face contact plaatsvindt. Het gaat om ruim subtrajecten met een productiewaarde van 20,4 miljoen euro. Zorginhoudelijk gaat het hierbij vooral om telefonisch consult en diagnostisch (beeldvormend, pathologie, laboratorium) onderzoek, maar soms gaat het ook om paramedische of andere activiteiten. Geen. DBC-Onderhoud 10 20

11 Verkorten doorlooptijd DBC zorgproducten tot 120 dagen: wijzigingen op productstructuur en registratieregels. Besluitvorming Met de 2 e go RZ15a. 5.3 Geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg en geriatrische revalidatie Tabel 4 geeft de kenmerken van het project geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg weer. Hiervoor geldt dat dit ook van toepassing is voor de geriatrische revalidatie. Tabel 4: De kenmerken van het project 'geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg' Geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg Probleem Beoogd resultaat De NZa heeft op 23 juli 2013 een advies uitgebracht aan VWS ten aanzien van de bekostiging van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg. De NZa concludeert in dit advies dat optie 3 ( add-on na tweezijdig verzoek veldpartijen ) op het meeste draagvlak in het veld kan rekenen. Implementatie van deze optie schept meer ruimte voor maatwerk dan de huidige situatie (waarin de NZa reguleert). Door add-ons vast te stellen op geneesmiddelniveau wordt de onderhandelingstaal tussen aanbieder en verzekeraar eenduidiger en wordt de transparantie vergroot. Met invoering van optie 3 vervalt de zogenaamde kostendrempel van euro voor het aanvragen van een add-on. VWS heeft op 23 oktober 2013 besloten een aangepast model in te voeren voor de bekostiging van geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. Dit model zal in grote lijnen zijn zoals geschetst in optie 3 van het NZa-advies. Invoering van het besluit in de bekostigingssystematiek. Deze invoering zal naar verwachting op 1 januari 2015 zijn. Impactanalyse Technische uitwerking: impact Nu het besluit van VWS bekend is, wordt er een technische impactanalyse gedaan. Deze analyse is gericht op het in kaart brengen van aanpassingen die door dit project noodzakelijk geworden zijn in het DBC-systeem en/of in de tariefberekening. De analyse is echter ook gericht op de planning en doorlooptijd van het project. De technische uitwerking vindt nog plaats. Beleidsmatige aandachtspunten De beoogde invoering is 1 januari DBC-Onderhoud 11 20

12 Geneesmiddelen in medisch-specialistische zorg Technische risico s Nader te bepalen in overleg tussen DBC-O en NZa Besluitvorming Met 2 e go RZ15a. 5.4 Doorontwikkeling Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Tabel 5 geeft de kenmerken van het project doorontwikkeling geriatrische revalidatiezorg (grz) weer. Tabel 5: De kenmerken van het project 'doorontwikkeling geriatrische revalidatiezorg (grz)' Geriatrische revalidatie Zorg: doorontwikkeling productstructuur Probleem Binnen de huidige opzet van de grz-productstructuur worden de producten afgeleid op basis van de diagnose van de patiënt en de in het kader van de behandeling ingezette uren. Het beoogde eindmodel is gebaseerd op de te onderscheiden patiëntengroepen die gerelateerd zijn aan specifieke zorgpaden/behandelprogramma s. Deze paden en programma s zijn afleidbaar op basis van kenmerkende zorgactiviteiten. Voor de release RZ14c wordt de zorgvraagzwaarte uitgewerkt met als doel om hierbij (met ingang van 1 juni 2014) relevante patiëntkenmerken te gaan registreren. Vanaf 1 juni 2014 start een pilotgroep met registreren van de zorgvraagzwaarte naast de huidige registratie. Vanaf 2015 wordt de zorgvraagzwaarte sectorbreed vastgelegd. Voor 2015 staat de ontwikkeling van behandelmodules/zorgpaden op de planning. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van de kenmerkende zorgactiviteiten (behandelmodules) voor de medisch specialistische revalidatiezorg (msrz). De planning voor de msrz is echter doorgeschoven naar de RZ15a waardoor de behandelmodules hiervan nog niet beschikbaar zijn. Beoogd resultaat Impactanalyse Vanaf 2015 wordt de zorgvraagzwaarte sectorbreed vastgelegd. Indien de modules worden ingepland voor de RZ15a, dan vindt de ontwikkeling plaats binnen een expertgroep en wordt er gestart met een registratiefase. De impact voor de RZ15a is dan ook gering. Beleidsmatige aandachtspunten De inhoudelijke uitwerking is gebaseerd op ICF als denkraam. Aansluiting bij de opzet voor msrz is een randvoorwaarde. DBC-Onderhoud 12 20

13 Geriatrische revalidatie Zorg: doorontwikkeling productstructuur Besluitvorming Besluitvorming vindt plaats in de 2e go RZ15a. 5.5 Ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ) Tabel 6 geeft de kenmerken van het project ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ) weer. Tabel 6: De kenmerken van het project 'ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatiezorg (MSRZ)' Ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatie Probleem Beoogd resultaat Bij de invoering van de revalidatie-dbc s (per 1 januari 2009), hebben de betrokken partijen afgesproken dat de productstructuur verder doorontwikkeld moet worden om als basis te kunnen dienen voor een adequate bekostiging van de medisch specialistische revalidatiezorg. In 2012 is ter voorbereiding hiervan een reparatietraject (spoor 1) doorgevoerd waarbij de knelpunten ten aanzien van de bestaande productstructuur zijn opgepakt. Met RZ15a staat spoor 2 op de agenda. Dit betreft de fundamentele doorontwikkeling van de productstructuur die gericht is op de ontwikkeling van een medisch herkenbare en kostenhomogene productstructuur die als basis kan dienen voor de invoering van prestatiebekostiging. In het kader van de doorontwikkeling van revalidatiezorg, is begin 2013 een traject gestart dat gericht is op het inzichtelijk maken van de kenmerkende zorgactiviteiten. Het doel hiervan is invoering per Op verzoek van de sector is de planning aangepast en is invoering van de registratie van de kenmerkende zorgactiviteiten (modulestructuur) doorgeschoven naar Voor 2013 is in het kader van spoor 2 een drietal belangrijke voorbereidende stappen gezet: invoering van de registratie van zorgvraagzwaarte op patiëntniveau; differentiatie van de zorgproducten naar diagnosegroepen; aanpassing van de registratieregels. Impactanalyse De productstructuur voor 2013 voldoet niet aan het einddoel zoals beschreven in de doorontwikkelagenda van de NZa. Dit betekent dat de komende jaren verdere doorontwikkeling nodig is. In het kader van deze doorontwikkeling is begin 2013 een traject gestart gericht op het inzichtelijk maken van de kenmerkende zorgactiviteiten. DBC-Onderhoud 13 20

14 Ontwikkeling kenmerkende zorgactiviteiten voor de medisch specialistische revalidatie Beleidsmatige aandachtspunten Besluitvorming Het beoogde eindmodel is een medisch herkenbare productstructuur gebaseerd op de te onderscheiden patiëntengroepen. Deze patiëntengroepen zijn gerelateerd aan specifieke zorgpaden/behandelprogramma s (welke afleidbaar zijn op basis van kenmerkende zorgactiviteiten). Besluitvorming vindt plaats bij de 2 e go. 5.6 Doorontwikkeling zorgactiviteitentabel Tabel 7 geeft de kenmerken van het project doorontwikkeling zorgactiviteitentabel weer. Tabel 7: De kenmerken van het project 'doorontwikkeling zorgactiviteitentabel' Doorontwikkeling zorgactiviteitentabel Probleem Beoogd resultaat In de DBC-productstructuur worden zorgproducten afgeleid op basis van zorgactiviteiten. Gezien deze cruciale rol van zorgactiviteiten, is het van belang inzichtelijk te maken welke zorgactiviteit welke rol speelt in de productstructuur (óf een zorgactiviteit product-specifiek óf alleen registratief is) en wanneer deze zorgactiviteit vastgelegd kan worden (definitie). Het doel van het project is om te komen tot een eenduidige vastlegging van zorgactiviteiten binnen de basisadministratie van de instellingen (ziekenhuizen en ZBC s). Hiermee wordt een handvat geboden voor controle en toezicht op declaraties. Het project resulteert in een geschoonde zorgactiviteitentabel, waarbij de zorgactiviteiten voldoen aan een vaststaande set van criteria en kenmerken/rollen. De uitvoering van het project bestrijkt meerdere jaren. Ook in de release RZ15a komen wijzigingen voor als resultaat van het traject doorontwikkeling zorgactiviteitentabel. Impactanalyse Technische uitwerking: impact Beleidsmatige aandachtspunten Niet van toepassing. Niet van toepassing. Parallel aan het project kunnen er wijzigingen in de zorgactiviteitentabel ontstaan vanuit: wet- en regelgeving, DBC-Onderhoud 14 20

15 Doorontwikkeling zorgactiviteitentabel projecten doorontwikkeling en wijzigingsverzoeken (reguliere taak DBC-Onderhoud). Technische risico s Regulier onderhoud van de zorgactiviteitentabel wordt conform de jaarlijkse cyclus uitgevoerd. Besluitvorming Besluitvorming vindt plaats bij de 2e go. 5.7 Differentiatie zorgactiviteiten pathologie Tabel 8 geeft de kenmerken van het project pathologie weer. Tabel 8: De kenmerken van het project 'pathologie' Pathologie, differentiatie in zorgactiviteiten per 2015 Probleem De bestaande wijze waarop het vak pathologische anatomie in zorgactiviteiten beschreven wordt, voldoet niet meer. Het huidige systeem stamt (op een enkele aanpassing na) al van voor Het sluit niet meer aan bij de inhoud van het vak en de praktijkvariatie. De huidige set van zorgactiviteiten (veertien in totaal) is te grofmazig. Hierdoor is de medische herkenbaarheid beperkt en zijn codes niet homogeen. Evenmin zijn de huidige codes representatief voor de kosten en inzet van de patholoog. Vergelijkbare specialismen (radiologie, microbiologie) kennen een veel breder scala aan zorgactiviteiten. Doordat het huidige systeem niet meer aansluit op de praktijk, leidt dit tot ongewenste effecten, perverse prikkels voor onnodig dure diagnostiek en cherry picking. Beoogd resultaat Het beoogde resultaat is een meer gedifferentieerd systeem van zorgactiviteiten om het vak pathologische anatomie beter te beschrijven. Hiermee is transformatie vanuit de huidige registratie mogelijk. Met 1 januari 2015 als beoogde invoeringsdatum. Het idee is om de belangrijkste drie zorgactiviteitcodes voor pathologie (050501, , ), te differentiëren in varianten die representatief zijn voor de zwaarte van het onderzoek. In totaal zal dit naar verwachting resulteren in zeven varianten, waarmee differentiatie plaatsvindt op basis van type DBC-Onderhoud 15 20

16 Pathologie, differentiatie in zorgactiviteiten per 2015 weefsel (diagnose-gerelateerd) en wijze van verkrijging (biopt of anderszins). Deze varianten worden gewaardeerd op basis van budgetneutraliteit en honorariumneutraliteit voor de vrijgevestigde productie. Impactanalyse Het project omvat een analyse van de huidige registraties, waarop transformatie van de huidige codes (drie) naar nieuwe varianten (zeven) mogelijk is (bepaling van casemix en relatief gewicht). Hiermee is de impact (landelijk) budget- en minuutneutraal. Voor het vrije segment en OZP productie kunnen de nieuwe codes (met corresponderende waardering) onderwerp van onderhandeling en declaratie zijn. In totaal is met de drie genoemde bestaande codes een belang gemoeid van ca. 95 miljoen euro en 1,3 miljoen registraties per jaar. De zorg valt grotendeels (ca.95%) in het vrije segment. Technische uitwerking: impact Beleidsmatige risico s Dit project resulteert primair in een mogelijkheid tot het registreren van passende zorgactiviteitcodes voor pathologie. De bestaande (en nieuwe codes) zijn niet producttyperend en kennen geen aanspraakbeperking. De nieuwe codes erven de eigenschappen van de oorspronkelijke codes. Het project heeft geen impact op : Afleidalgoritme Landelijke profielen Landelijk bepaalde zorgproductprijzen Aanspraak Voor dit project is draagvlak nodig bij het veld. Een meer representatieve codering betekent een verschuiving in waardering ten opzichte van de bestaande casemix. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) ondersteunt het project in beginsel. Formeel akkoord van het resultaat door de leden van de NVVP is zeer gewenst. Branchepartijen worden via het reguliere brancheoverleg geïnformeerd. Relevante onderhoudspartijen (zoals de NZa) via het WOP. Het resultaat van de eerste fase (beoogd voor 2014) liet een nog te grote inhomogeniteit zien om een evenwichtige introductie per 2014 te garanderen. Inmiddels zijn de varianten enigszins genuanceerd en wordt door de koppeling met de daadwerkelijke productie in een aantal representatieve centra (schaduwregistratie), een beter resultaat verwacht. Impact van dit project op verkorting doorlooptijden wordt vooralsnog niet voorzien. Impact op integraal tarief lijkt ook niet aanwezig. Tarieven in het A- segment veranderen in beginsel niet. De uitkomsten van de analyse leveren input voor de tarieven van OZP s. DBC-Onderhoud 16 20

17 Pathologie, differentiatie in zorgactiviteiten per 2015 Technische risico s Gezien de beperkte technische impact zijn er geen technische risico s voorzien. Besluitvorming Akkoord op projectmandaat door DBC-Onderhoud: juli Bilaterale afstemming NZa over de scope en impact van fase 2: 4 juli 2013 (NZa). Akkoord branche- en onderhoudspartijen in de reguliere 1 e go RZ15a. Vervolgens mee in reguliere pakket 2015 (RZ15a), met mijlpalen en beslismomenten. 5.8 Doorontwikkeling productstructuur kaakchirurgie Doorontwikkeling productstructuur kaakchirurgie Probleem Beoogd resultaat De productstructuur kaakchirurgie kent complexe regelgeving, waaronder regels voor toeslagen en halvering. Dit kan de productstructuur complex maken om te hanteren door zorgprofessionals en moeilijk om te begrijpen voor de consument. Het doorontwikkelingen van de productstructuur kaakchirurgie, waarbij aandacht is voor transparantie en begrijpelijkheid in het gebruik van de kaakchirurgische prestaties (ook voor de consument). Impactanalyse De impactanalyse vindt nog plaats. Technische uitwerking: impact De technische uitwerking vindt nog plaats. Beleidsmatige aandachtspunten Beoogde invoering is 1 januari Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de relatie met de invoering van integrale tarieven. Technische risico s Nader te bepalen in overleg tussen DBC-O en NZa DBC-Onderhoud 17 20

18 Doorontwikkeling productstructuur kaakchirurgie Besluitvorming Besluitvorming vindt plaats bij de 2e go. 5.9 Paramedische zorg Paramedische zorg Probleem Beoogd resultaat Impactanalyse De NZa acht het wenselijk de plaats van paramedische zorg in de DBC-systematiek te harmoniseren, want: Paramedische zorg is in toenemende mate onderdeel van discussies over het basispakket. De aanspraak(beperking) ten aanzien van paramedische zorg dient op een eenduidige manier te landen in de DBC-systematiek (zie paragraaf 4.14). De NZa hanteert als uitgangspunt functionele bekostiging, waarbij de bekostiging afhankelijk is van de prestatie en niet van de zorgaanbieder die de zorg levert. Er zou gesteld kunnen worden dat vergelijkbare paramedische zorg binnen verschillende echelons functioneel bekostigd zou moeten worden. Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat het separaat declareren van paramedische zorg het uitgangspunt van integrale DBC-zorgproducten kan ondermijnen. Er is op dit moment onduidelijkheid bij zorgaanbieders op welke manier paramedische zorg die is geleverd in het ziekenhuis gedeclareerd kan worden. Harmoniseren van de plaats van paramedische zorg in de DBC-systematiek. De impactanalyse vindt nog plaats. Technische uitwerking: impact De technische uitwerking vindt nog plaats. DBC-Onderhoud 18 20

19 Paramedische zorg Beleidsmatige aandachtspunten Beoogde invoering is 1 januari Technische risico s Besluitvorming Nader te bepalen in overleg tussen DBC-O en NZa Besluitvorming vindt plaats bij de 2 e go Taakherschikking Taakherschikking Probleem Beoogd resultaat De NZa heeft op verzoek van de Minister begin 2012 een advies uitgegeven over taakherschikking binnen tweedelijn en hoe hier mee opgegaan dient te worden in de productstructuur. Hierbij gaat het specifiek om het verplaatsen van zorg van medisch specialisten naar verpleegkundig specialisten en physician assistants. In het advies worden als belangrijkste belemmeringen in de regelgeving gezien: de poortspecialist is verantwoordelijk voor het openen en typeren van een zorgtraject. voor de registratie van een polikliniekbezoek is een face-to-face contact met een poortspecialist noodzakelijk. De Minister heeft aangegeven dat zij de NZa zal vragen de regels zodanig aan te passen dat de belemmeringen voor taakherschikking zijn opgeheven en registratie en declaratie van zorgaanbieders per 1 januari 2015 de gewenste ruimte biedt voor de physician assistant en verpleegkundig specialist. Het doel is om belemmeringen voor taakherschikking in productstructuur en regelgeving weg te nemen DBC-Onderhoud 19 20

20 Taakherschikking Impactanalyse De impactanalyse vindt nog plaats. Technische uitwerking: impact De technische uitwerking vindt nog plaats. Beleidsmatige aandachtspunten Beoogde invoering is 1 januari Technische risico s Besluitvorming Nader te bepalen in overleg tussen DBC-O en NZa Besluitvorming vindt plaats bij de 2 e go. DBC-Onderhoud 20 20

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 15 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scope en uitsluitingen, mijlpalen... 4 2.1 Binnen de scope... 4 2.2 Buiten de scope...

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Congres Implementatie DBC-pakket 2014

Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mark de Rijter 2 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Ruim 400 deelnemers Ochtend én middagprogramma Per sector 4 parallelsessies Twitter mee: #DBCpakket2014

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c / algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) Zorginstituut Nederland FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014 DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg Overzicht wijzigingen 2014 DBC-Onderhoud Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mariette Kraayvanger Programma 1. Waar staan wij nu? 2. De

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek ziekenhuiszorg 2014 Versie 1.0 29 april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1. Reacties branchepartijen bij consultatie van besluitvormingsdocument RZ14a 2e go...

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

Bijlage 2 bij CT 15-28 EVALUATIE DOORONTWIKKELAGENDA 2013

Bijlage 2 bij CT 15-28 EVALUATIE DOORONTWIKKELAGENDA 2013 EVALUATIE DOORONTWIKKELAGENDA 2013 1 Eenvoudige regelgeving Verbeteren regelgeving DOT Met de invoering van DBC/DOT-productstructuur in 2012 zijn geheel nieuwe registratieregels ontwikkeld, die mede onderdeel

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek 2014

Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek 2014 Hoofdlijnen wijzigingen DBC-systematiek 2014 Besluitvormingsdocument vaststelling groslijst (1e go) Versie 1.0 15 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beleidsmatig voorstel januaripakket 2014...

Nadere informatie

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel

Zorgactiviteiten Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel Zorgactiviteiten 2015 Implementatiecongres DBC-pakket 2015 Sonja Muchall Toinny van Schendel 2 Inhoud Wijzigingen release RZ15a - Projecten en individuele verzoeken Vooruitblik release RZ15b Handboek zorgactiviteiten

Nadere informatie

Besluitvormingsdocument. Overzicht verbeteringen DBC-systeem medisch specialistische zorg

Besluitvormingsdocument. Overzicht verbeteringen DBC-systeem medisch specialistische zorg Besluitvormingsdocument Overzicht verbeteringen DBC-systeem medisch specialistische zorg november 2015 Overzicht verbeteringen DBC-systeem medisch specialistische zorg 2 Inhoud Vooraf 5 Inleiding 7 1.

Nadere informatie

Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder

Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Ivola Hoornweg Marnelle de Groot Inhoud Hoe verloopt het proces van aanvragen,

Nadere informatie

Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten. Implementatiecongres DBC-pakket september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam

Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten. Implementatiecongres DBC-pakket september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam Verkorting doorlooptijd: omgaan met effecten Implementatiecongres DBC-pakket 4 september 2014 Yolande Waterreus, Marco Lommers en Jaap Stam Programma 2 Welkom Verkorting doorlooptijd (VDLT): achtergrondinformatie

Nadere informatie

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Congres Implementatie DBC-pakket Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Congres Implementatie DBC-pakket Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013 Grouper en zorgactiviteiten op de nota Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Tom Derks van de Ven en Marion Duut 7 oktober 2013 2 Agenda 1. Aanleiding en besluit 2. Wijzigingen van DBC-producten in hoofdlijnen

Nadere informatie

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s.

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s. VERANTWOORDING RELEASE FZ 2016 In dit document geven wij per onderhoudspunt aan wat het knelpunt was, welke analyse en belangenafweging we hebben uitgevoerd en tot welke conclusie dit heeft geleid. De

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Waar staan we per 2015? 2 september 2014 Marnelle de Groot Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit Inhoud Achtergrond - Introductie

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b

Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Verantwoording tariefswijzigingen RZ15b Gebruikersdocument Uitlevering deel 2 Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 De wijzigingen...

Nadere informatie

Handleiding release RZ16a. Versie

Handleiding release RZ16a. Versie Handleiding release RZ16a Versie 20150701 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Release RZ16a... 4 2.1 Nieuwe lay-out... 4 2.2 Nieuwe opzet Releaseproducten... 4 2.3 Nieuwe driedeling Releaseproducten... 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065 Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701

Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek. v20110701 Toelichting aanspraakbeperkingen en machtigingen in de DBCsystematiek 2012 v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 V O O R W O O R D Dit document licht toe hoe de aanspraak en machtigingen zijn verwerkt

Nadere informatie

Wijzigingen grz per 1 januari 2015

Wijzigingen grz per 1 januari 2015 Wijzigingen grz per 1 januari 2015 Implementatiecongres 4 september 2014 Mariette Kraayvanger (DBC-Onderhoud) Britt Huijbregts (Nederlandse Zorgautoriteit) Inhoud 2 Wijzigingen in regelgeving per 2015

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2009 Betreft Innovaties en DBC s

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2009 Betreft Innovaties en DBC s > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie. NVMDL symposium 2012

Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie. NVMDL symposium 2012 Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie NVMDL symposium 2012 Afr k n n op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie NVMDL symposium 2012 Historie 1960 Open eind financiering kosten zorg

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1

Gebruikersdocument deel 1 Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingen DBC-pakket Versie 20130305 Ingangsdatum 1 april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2 Inhoud RZ13c... 5 2.1 Wijzigingen grouper...

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648 Aan het bestuur van: algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); epilepsie-instellingen (040); dialysecentra (060); audiologische centra (070); radiotherapeutische

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ16a

Hoofdlijnen wijzigingen RZ16a Hoofdlijnen wijzigingen RZ16a Besluitvormingsdocument 2e GO Versie 1.0 18 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Doel en inhoud document... 5 2 Planning, scope en uitgangspunten release RZ16a... 6 2.1 Planning...

Nadere informatie

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Inhoud presentatie. Aanleiding: hoe het begon. 29 november 2013 Congres Implementatie DBC-pakket 2014

Grouper en zorgactiviteiten op de nota. Inhoud presentatie. Aanleiding: hoe het begon. 29 november 2013 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Grouper en zorgactiviteiten op de nota Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Tom Derks van de Ven en Marion Duut 29 november 2013 2 Inhoud presentatie 1. Aanleiding en besluit 2. Wijzigingen van DBC-producten

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13a Besluitvormingsdocument 1 e go / no-go. Versie 1.0

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13a Besluitvormingsdocument 1 e go / no-go. Versie 1.0 Hoofdlijnen wijzigingen RZ13a Besluitvormingsdocument 1 e go / no-go Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Revisies aan dit document... 3 1. Inleiding... 4 2. Beleidsmatig voorstel januaripakket

Nadere informatie

Wijzigingen DBC-release RZ15a

Wijzigingen DBC-release RZ15a Wijzigingen DBC-release RZ15a Gebruikersdocument uitlevering deel 1 Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Verwijzingen en samenhang relevante

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het verzoek ontvangen een uitvoeringstoets

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlagen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0 Toelichting uitval bij honorariumberekening versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitval algemeen... 4 3 Honorariumberekening... 6 4 Waardering uitvalproducten... 8 5 Waardering uitvalproducten...

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012

Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012 Memo Onderwerp Datum Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012 Met ingang van 2013 zal geriatrische revalidatiezorg (GRZ) opgenomen worden in het Besluit

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging

DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging Je gaat het pas zien als je het door hebt Adviesbureau voor organisatie, informatisering en automatisering in de zorg Brinklaan 34 1404 EW Bussum t (035) 692

Nadere informatie

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b)

Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Rapport Beoordeling updaterelease DOT 2014 (RZ14b) Beoordeling prestaties en tarieven met ingangsdatum 1 januari 2014 november 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering updaterelease DOT-pakket

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Handleiding tweede conceptrelease RZ16a. Versie

Handleiding tweede conceptrelease RZ16a. Versie Handleiding tweede conceptrelease RZ16a Versie 20150602 2 juni 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Tweede conceptrelease RZ16a... 4 2.1 Verschil ten opzichte van het definitieve pakket... 4 2.2 Nieuwe

Nadere informatie

Consultatieverslag 1e go RF/RG15

Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Beoordeling van wijzigingsvoorstellen door de branchepartijen fz en ggz Versie 1.0 25 oktober 2013 Inhoudsopgave Consultatie branchepartijen fz en ggz wijzigingsverzoeken

Nadere informatie

Van Telefoonnummer adres Kenmerk NZa en DBC Onderhoud. Verwachte dip in schadelast mei 2014

Van Telefoonnummer  adres Kenmerk NZa en DBC Onderhoud. Verwachte dip in schadelast mei 2014 Memo Aan VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa en DBC Onderhoud Onderwerp Datum Verwachte dip in schadelast 2015 23 mei 2014 1. Inleiding In de brief van 8 januari 2013 (kenmerk: CZ-3148478) heeft VWS

Nadere informatie

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren 14 september 2016 NVZ, NFU en ZN Inleiding De registratie van de dure geneesmiddelen en stollingsfactoren verandert per 01-01-2017.

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst 19 september 2011 Inhoudsopgave 1. Evaluatie Memo 19 juli 2011 2. Tariefberekening DOT 2013 Memo 13 september 2011 2 Evaluatie

Nadere informatie

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Registratiemodel Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Agenda 2 1. Het DBC-proces en Registratiemodel 2. Registratiemodel STAP voor STAP 3. Grouper en omgeving 4. Wat de instellingen

Nadere informatie

Plan van aanpak ICD-10

Plan van aanpak ICD-10 Plan van aanpak ICD-10 december 2013 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak 6 3.1 Voorfase 6 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 6 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur

Nadere informatie

Routekaart invoering prestatiebekostiging en verbeterplan

Routekaart invoering prestatiebekostiging en verbeterplan Routekaart invoering prestatiebekostiging en verbeterplan Versie juli 2008 Toelichting: Groen: gerealiseerde deadlines Oranje: aandachtspunten Rood: kritieke punten 1 2008 1 Invoering uurtarief 1-1-2008

Nadere informatie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie juli 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Proces 6 3. Tariefberekening op hoofdlijnen 7 4. Bepaling macrokader honorarium 2014 8 5. Productie 9 6. Toegekende

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C Aan het bestuur van: - Gebudgetteerde GGZ Zvw zorgaanbieders (450) - Alle zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - GGZ Nederland - Platform MeerGGZ - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nadere informatie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie

Tarieven Tabel Toelichting. Versie Tarieven Tabel Toelichting Versie 20130606 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/12/86c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/12/86c Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119

Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie 20151119 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20151119 Ingangsdatum 1 januari 2016 Vertaaltabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting v20151119 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Voor wie is dit document

Nadere informatie

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2014 Vier integrale prestaties: En daarnaast: Transitieprestatie (overgang oud/nieuw + niet bevestigd DSM-vermoeden) OVP Consult & OVP Verblijf (niet

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering / CI/17/10c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); revalidatiecentra (100); zelfstandige behandelcentra (291); huisartsenlaboratoria (380);

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Eerstelijns Diagnostische Centra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 Nascholing Netwerk Verpleegkundig Specialisten 11:45 12:15 Drs. A.J. (Arjan) Kouwen Senior Adviseur / Onderzoeker Adviesgroep Procesverbetering

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

3.1 Experiment Een experiment op basis van een beleidsregel als bedoeld in artikel 58 Wmg.

3.1 Experiment Een experiment op basis van een beleidsregel als bedoeld in artikel 58 Wmg. Bijlage 28 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten Op grond van artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65839 7 december 2016 Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017 Nummer: TB/REG-17620-02 Datum

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2016 18 november 2015 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2017 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Gebruikersdocument uitlevering deel 2

Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Gebruikersdocument uitlevering deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De wijzigingen... 4 3 Kostentarieven... 5 3.1 Heraanlevering

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20130425 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg

Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg Gelet op artikel 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Experiment

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Beoordeling en verantwoording DBCpakket

Beoordeling en verantwoording DBCpakket Conceptrapport tbv adviescommissie Cure Beoordeling en verantwoording DBCpakket 2016 (RZ16a) Versie 20150701 Ingangsdatum 1 januari 2016 Juni 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Context 5 1.2 Oplevering DBC-pakket

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg

De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg DBC s zijn nog maar onlangs geïntroduceerd en de systematiek doorloopt momenteel de groeistadia naar volwassenheid. Inmiddels is ook duidelijk hoe de ontwikkeling

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2015 22 juli 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2016 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016 Samenvatting (12 september 2016) Vanaf de rapportagemaand juli 2016 is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde

Nadere informatie