!!! Jaarrekening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!! Jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2013 van de Protestantse Gemeente te samengesteld. De heer A. Andeweg heeft het betalingsverkeer verzorgd op grond van de geaccordeerde declaraties en inkoopfacturen. De financiële administratie is ook dit jaar gevoerd door de heer C. van Spronsen. De penningmeester heeft de jaarrekening samengesteld. De gedragslijnen uit voorgaande jaren zijn gecontinueerd. b. Resultaten De jaarrekening 2013 wijkt weinig af van de begroting over dit jaar. De vrijwillige bijdragen zijn dankzij de extra actie in november, vrijwel gelijk aan het begrote bedrag. Extra kosten rond de nieuwe predikant werden door lagere kosten op andere zaken geneutraliseerd. Uiteindelijk was het tekort over 2013 enigszins lager dan begroot. Het jaarresultaat over 2013 komt uit op een tekort van 81,076.. Het begrote tekort was 83,900.. Over 2012 was er een tekort van 57,277.. c. Vermogenspositie Het eigen vermogen (inclusief fondsen) per 31 december 2013 bedraagt 2,797,390.. Per 31 december 2012 was dit 3,016,370.. De afname is per saldo veroorzaakt door het resultaat in 2013 en de onttrekking aan fondsen. d. Uitgaven onderhoud & renovatie Dorpskerk en Kruisheuvelkerk: De onderhoudsuitgaven aan de beide kerkgebouwen waren gering in De uitgaven gedaan voor de herinrichting van de Kruisheuvelkerk ad 11,967. zijn ten laste gebracht van het renovatiefonds Kruisheuvelkerk. Pastorieën: De onderhoudskosten aan beide pastorieën ad 73,400. zijn aan het desbetreffende fonds onderhoud onttrokken. Gezien de bijzondere aard van het onderhoud aan de Kon. Emmalaan is er besloten tot een extra bijdrage aan deze voorziening van uit de algemene middelen. e. Jaarrekening: aanvullende informatie Bijgevoegd is ook de baten en lastenrekeningen over 2013 en de balans per 31 december Nadere informatie is te vinden in de toelichtingsbladen. Blad 00 Onroerend goed: de boekwaarde van de gebouwen is volgens de OZB aanslag Blad 03 Beleggingen: de Rabobank ledencertificaten zijn in 2012 niet in waarde veranderd. De hogere rentebaten maken nog steeds dat deze manier van beleggen gunstig is. Blad 10, 11 & 12 Debiteuren, kortlopende vorderingen en geldmiddelen. Blad 21 & 22 Fondsen & Voorzieningen: de onttrekking uit het pastoraal fonds is zoals afgesproken in Het onderhoud van de pastorie ad 67,300 is ten laste van de voorziening gebracht. Er is een voorziening voor wachtgeld gevormd voor de te verwachten betalingen in de komende jaren. Blad 24 & 25 Crediteuren & Kortlopende schulden : Een geringe hoeveelheid verplichtingen. Namens het College van Kerkrentmeesters: Gert van Spronsen, penningmeester Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 is van het concept model gebruik gemaakt zoals door de centrale PKN organisatie is beschikbaar gesteld, zoals ook in In de jaarrekening worden onze diverse gebouwen als volgt gerubriceerd: Dorpskerk monumentaal kerkgebouw, Kruisheuvelkerk niet monumentaal kerkgebouw, Leidraad kerkelijk centrum en de bovenwoning als kosterswoning. Het in toelichting 21 genoemd restauratiefonds moet gelezen worden als wijkfondsen. Dit zijn de beperkingen van het centrale jaarrekeningformaat. 1

2 ! Resultaten in vergelijk met begroting over 2013 Jaarresultaat 2013 (tekort) 81,076 Begroot resultaat (tekort) 83,900 Lager tekort dan begroot 2,824 Lagere baten, hogere kosten dan begroot Lagere baten bijdrage gemeente leden 5,000 Lagere baten opbrengsten uit fondsen 4,300 Hogere kosten Gebouwen; groot onderhoud pastorie 69,500 Hogere kosten algemene salarissen 2,500 Hogere kosten beheer en administratie 2,500 Overige lagere baten, hogere lasten per saldo ,176 Hogere baten, lagere kosten dan begroot Hogere baten kerkgebouwen en zalen 8,000 Hogere baten rente en dividenden 5,200 Hogere baten subsidies en bijdrage, (niets begroot) 2,100 Lagere kosten pastoraat 10,900 Lagere kosten Kerkdiensten 13,000 Hogere toevoegingen vanuit fondsen 47,800 87,000 Lager tekort dan begroot over ,824 Resultaten in vergelijk met jaarrekening over 2012 Jaarresultaat 2013 (tekort) 81,076 Jaarresultaat 2012 (tekort) 57,277 Hoger tekort dan vorig jaar 23,799 Lagere baten, hogere kosten dan in 2012 Lagere baten rente en dividenden 11,000 Lagere baten bijdrage gemeente leden 2,500 Hogere kosten pastoraat 16,000 Hogere kosten Bijdrage andere organen 2,000 Lagere toevoegingen vanuit fondsen 42,750 Overige lagere baten, hogere kosten per saldo ,749 Hogere baten, lagere kosten dan in 2012 Hogere baten kerk gebouwen en zalen 1,500 Hogere baten opbrengsten uit fondsen 9,250 Lagere kosten kerkgebouwen en onderhoud 16,900 Lagere kosten Kerkdiensten 8,900 Lagere kosten algemene salarissen 5,700 Lagere kosten kosten beheer en administratie 8,700 50,950 Hoger tekort dan ,799 2

3 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) 1 Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten en lastenrekening) baten begroting rekening rekening baten onroerende zaken 39,500 47,473 45, rentebaten en dividenden 53,000 58,198 69, opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 10,000 5,705 3, bijdragen levend geld 345, , , door te zenden collecten 85 subsidies en bijdragen 2,114 2,601 totaal baten 447, , ,770 lasten 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 95, ,172 86, lasten overige eigendommen en inventarissen 11,967 95, afschrijvingen 43 pastoraat 305, , , lasten kerkdiensten, catechese, etc. 34,500 21,419 30, verplichtingen/bijdragen andere organen 33,500 35,958 33, salarissen 79,800 80,326 85, kosten beheer en administratie 12,900 14,844 23, rentelasten/bankkosten 1,000 1,588 1,334 totaal lasten 562, , ,617 Saldo baten lasten 114, , , toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 10,000 56,059 46, onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 40, , , streekgemeenten 57 aandeel in lasten federatie 58 overige lasten en baten 1,000 2,925 4,801 totaal 31,000 78, ,569 Resultaat 83,900 81,076 57,277 Bestemming van het resultaat boekjaar 2013 toevoeging aan onttrekking aan () Algemene reserve 81,076 Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve Totaal 81,076 Per saldo een toevoeging/onttrekking van 81, Jaarrekening 2013 PGL.xlsx Totaal expl. Jaarrekening PG

4 Protestantse Gemeente versie 3b ( ) Jaarrekening Balans (wordt automatisch ingevuld vanaf de toelichtingen) vorig boekjaar balans per 31 december Activa 00 onroerende zaken 1,005,002 1,064, installaties en inventarissen 02 financiële vaste activa 03 beleggingen 310, , voorraden 3, debiteuren 2,598 6, kortlopende vorderingen en overlopende activa 47,017 55, geldmiddelen 1,429,026 1,580,129 totaal 2,797,390 3,016,370 Passiva 20 reserves (ter controle zie totaal reserve toel.20) 1,995,505 2,135, fondsen 441, , voorzieningen 313, , hypotheken en leningen 2,269 2, crediteuren 21,513 24, kortlopende schulden en overlopende passiva 23,486 17,517 totaal 2,797,390 3,016, Jaarrekening 2013 PGL.xlsx Balans Jaarrekening PG leidschendam

5 2 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) Batenrekeningen 80 baten onroerende zaken begroting rekening rekening (link toel. 00 onroerende zaken) inkomsten kerkgebouwen 2,000 2,000 2, inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20,000 28,121 26, inkomsten pastorie(ën) 13,500 13,032 12, inkomsten kosterswoning(en) 4,000 4,320 4, inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen 47,473 45,982 totaal 39, rentebaten en dividenden ontvangen interest bank 40,000 42,359 51, rente hypotheken u/g en leningen u/g (link toel. 02 code 02.20) 2, rente over inschrijvingen in grootboeken (link toel. 03 code 03.30) 13,000 15,839 15, rente obligaties/pandbrieven (link toel. 03 code 03.20) dividend aandelen (link toel. 03 code 03.10) overige rentebaten totaal 53,000 58,198 69, opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen 8,500 6,769 5, overige opbrengsten 1,500 1,065 1,834 totaal 10,000 5,705 3, bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen 310, , , collecten in kerkdiensten 16,000 15,242 15, giften 5,000 6,648 11, schenking/legaat/erfenis < 500, per verkrijging 5, collectebussen ontvangsten voor solidariteitskas 9,000 7,699 9, opbrengsten wijkkassen overige bijdragen levend geld totaal 345, , , door te zenden collecten collecten bijdragen van nietdiaconale aard totaal 85 subsidies en bijdragen subsidie 2,114 2, bijdragen van andere organen/instellingen totaal 2,114 2, Jaarrekening 2013 PGL.xlsx Baten Jaarrekening PG

6 3 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) Lastenrekeningen begroting rekening rekening lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen monumentaal kerkgebouw onderhoud 16,000 1,390 1, belastingen verzekeringen 2,000 1,378 1, energie en water 12,000 12,191 9, overige lasten 2,000 3,219 1, nietmonumentaal kerkgebouw onderhoud 16,000 1,735 18, belastingen verzekeringen 2,000 2,012 1, energie en water 10,000 10,724 11, overige lasten 1,000 1,992 2, verenigingsgebouw/kerkelijk centrum onderhoud 19,000 19,646 19, belastingen verzekeringen energie en water 5,000 6,988 5, overige lasten 500 3,727 1, pastorie(ën) onderhoud 3,000 73,429 7, belastingen verzekeringen energie en water overige lasten 2,000 13,367 1, kosterswoning(en) onderhoud 3, belastingen verzekeringen energie en water overige lasten monumentaal orgel onderhoud verzekeringen overige lasten nietmonumentaal orgel onderhoud 227 1, verzekeringen overige lasten totaal 95, ,172 86, lasten overige eigendommen en inventarissen overige monumentale gebouwen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten overige bebouwde eigendommen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten Jaarrekening 2013 PGL.xlsx Lasten Jaarrekening PG

7 4 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) Lastenrekeningen begroting rekening rekening onbebouwde eigendommen onderhoud belastingen overige lasten overige kosten (on)roerende zaken kosten beheer derden betaalde huren inventarissen 11,967 95,627 totaal 11,967 95, afschrijvingen (link toel ) kerkgebouw(en) verenigingsgebouw/kerkelijk centrum pastorie(ën) kosterswoning(en) overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen orgel(s) inventarissen overige afschrijvingen totaal 43 pastoraat predikanten basis traktement 120, , afdrachten aan centrale kas predikanten 110, ,593 91, afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten 35,000 2,639 29, bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen 6,000 9,167 5, vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten 14,000 10,283 10, vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant 7,668 1, kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) 15,000 17,450 13, preekvoorziening 5,000 7,579 6, kerkelijk werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten pastoraat totaal 305, , , lasten kerkdiensten, catechese, etc kosten kerkdiensten 5,500 1,517 1, contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese 6,292 4, kosten wijkwerk en gemeenteavonden 19,000 11,679 15, kosten jeugdwerk 10,000 1,932 7, overige kosten kerkelijke activiteiten totaal 34,500 21,419 30, verplichtingen/bijdragen andere organen kerkrentmeesterlijk quotum 20,000 19,980 20, bijdragen classes en streekverbanden 5,000 5,431 5, afdrachten voor solidariteitskas 7,000 6,855 7, overige bijdragen en contributies 1,500 3,692 1,112 totaal 33,500 35,958 33, Jaarrekening 2013 PGL.xlsx Lasten Jaarrekening PG

8 5 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) Lastenrekeningen begroting rekening rekening salarissen en vergoedingen koster salaris en toeslagen 51,000 55,335 52, pensioenpremie 4,000 3,564 3, sociale lasten 5,000 6,899 6, vergoedingen organist en/of cantor salaris en toeslagen 2,000 2,473 8, pensioenpremie sociale lasten vergoedingen 8,000 8,066 7, administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten personeel/vrijwilligers kosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel 1,800 1,758 3, overige kosten vrijwilligers 8,000 2,231 3,305 totaal 79,800 80,326 85, kosten beheer en administratie kosten bestuur 5,000 5,266 7, kosten (wijk)kerkenraad bureaubehoeften en drukwerk 500 1, kosten telefoon 3,000 2,439 2, kosten administratie 2,400 6,418 8, kosten ledenregistratie kosten financiële administratie controlekosten jaarrekening verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) 2, , publiciteit overige lasten totaal 12,900 14,844 23, rentelasten/bankkosten rente bankschulden bankkosten 1,000 1,588 1, rente hypotheken en leningen o/g (link toel. 23) rente obligatieleningen (link toel. 23) rente fondsen (link toel. 21) rente voorzieningen in eigen beheer (link toel. 22) overige rente totaal 1,000 1,588 1, toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) fondsen (link toel. 21) 10,000 10,705 16, voorzieningen (link toel. 22) 45,354 30,310 totaal 10,000 56,059 46, onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen () fondsen (link toel. 21) 40,000 51, , voorzieningen (link toel. 22) 85,840 22,512 totaal 40, , , Jaarrekening 2013 PGL.xlsx Lasten Jaarrekening PG

9 6 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) Lastenrekeningen begroting rekening rekening streekgemeenten ontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie () totaal 57 aandeel in federatie aandeel in federatie (+/) totaal 58 overige lasten en baten saldo pastoralia (+/) saldo begraafplaats (+/) saldo buffet (+/) 11,000 14,670 10, saldo kerkblad (+/) 10,000 16,752 16, saldo kerktelefoon (+/) afdracht door te zenden collecten () afdracht door te zenden bijdragen van nietdiaconale aard () afdracht giften () uitgaven wijkkassen () klimaatplan (+/) overige baten (+) 42 1, gerealiseerde koerswinst (+) boekwinst onroerende zaken (+) overige lasten () gerealiseerd koersverlies() boekverlies onroerende zaken () totaal 1,000 2,925 4, Jaarrekening 2013 PGL.xlsx Lasten Jaarrekening PG

10 jaarrekening 2013 Protestantse Gemeente versie 3b ( ) 8 00 Specificatie onroerende zaken afschrijving () (des)investeringen herwaardering(+/) omschrijving* kadastrale afschr balans 1/1 code 42 c.q. mutaties toel.20 code balans 31/12 opbrengst huur aanduiding % 2013 baten en lasten niet via baten/lasten niet via baten/lasten 2013 of pachtpr./jaar monumentale kerkgebouwen Dorpskerk 1 1 1, nietmonumentale kerkgebouwen Kruisheuvelkerk 1 1 1, verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum Dorpskerk 7,124 Kruisheuvelkerk 6,307 Leidraad 14, pastorie(ën) Kon. Emmalaan ,000 77, ,000 6,516 GJ vd Veenstraat ,000 27, ,000 6, kosterswoning(en) Delftsekde ,000 5, ,000 4, overige monumentale gebouwen overige gebouwen Binnenhof 76,000 50, , onbebouwde eigendommen Totaal 1,064,002 59,000 1,005,002 47,473 * gerangschikt naar jaar van verwerving Verzekerde waarde Groep ,770,600 Groep ,276,600 Groep Groep ,300 Groep ,500 Groep Groep ,100 Totaal 6,350, Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel. 00 Jaarrekening PG

11 9 Jaarrekening 2013 Protestantse Gemeente versie 3b ( ) 03 Beleggingen omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ dividend beurswaarde 2013 koersversch baten aandelen Totaal omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ rente beurswaarde 2013 koersversch baten obligaties Totaal omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ rente beurswaarde 2013 koersversch baten inschrijvingen Rabobank Leden Certificaten 310, ,575 15,839 Totaal 310, ,575 15,839 Volgorde: jaar van ontstaan Totaal beleggingen per 31 december 310,575 Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel. 03 Jaarrekening PG

12 10 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) 10 Specificatie debiteuren omschrijving balans per 31 december debiteuren Vrijwillige bijdragen 3,000 Binnenhof PG 2,598 3,567 Kruisheuvelkerk totaal 2,598 6, Kortlopende vorderingen en overlopende activa omschrijving balans per 31 december kortlopende vorderingen en overlopende activa Reservering Vakantie geld 2,634 Rente termijn depositio's 17,700 17,700 Waarborgsommen voorschotten Pastorie Burg K'Ln 62 borg, courtage & huur jan 3,864 Overige te vorderen en ontvangen bedragen 7,334 6,020 Rente spaarrekeningen 2013/ ,669 26,832 totaal 47,017 55, Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel Jaarrekening PG

13 11 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) 12 Geldmiddelen vervaldag rente balans per 31 december omschrijving (ddmmjj) perc kassen Administrateur 9 73 De Binnenhof Kruisheuvelkerk bankrekeningen Rabobank ,145 2,055 Rabobank Rabobank Internetspaarrekening 23,147 21,016 Rabobank'Spaarrekening 848, ,949 Rabobank ING Postbank ING Postbank ,790 2,694 SKG, ,006 5, deposito's SKG 550, , kruisposten Totaal geldmiddelen 1,429,026 1,580, Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel. 12 Jaarrekening PG

14 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) Reserves Omschrijving Boekjaar Boekjaar Totaal Reserves per 1 januari 2,135,582 2,463,700 Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > 500 Ongerealiseerde koersverschillen (link 20.20) 6,212 Mutaties herwaarderingsreserve (link 20.30) 59, ,450 (Link) Resultaat Baten en Lasten 81,076 57,277 Totaal Reserves per 31 december 1,995,505 2,239,761 (Ter controle zie Balans!) Reserves uit te splitsen naar: Saldo 1/1 via toelichtingen toevoeging onttrekking Saldo 31/ van resultaat expl. van resultaat expl Algemene reserves* 81,076 81,076 Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten Reserve koersverschillen* (link toel. 03) Herwaarderingsreserve* (link toel. 00) 72,343 59,000 13, Overige reserves* 732, , ,529 59,000 81, ,453 * zie handleiding! Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel. 20 Jaarrekening PG

15 13 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) 21 Fondsen omschrijving balans 1/1 toevoegingen onttrekkingen () rente balans 31/ via baten via baten via baten 2013 en lasten en lasten en lasten nieuw en verbouwfondsen Kruisheuvelkerk (renovatie) 172,824 11, , restauratiefonds Vlietwijk Heuvelwijk 12,778 2,532 15,309 Leidschenveen 14, ,054 Vlietwijk activiteitencommissie 46,526 3,525 50, orgelfonds Muziek (orgels) 15,000 5,000 20, overige fondsen Verjaardagsfonds 20,048 1,065 18,983 Jeugd en ouderenfonds 19,786 19,786 Pastoraal fonds 180,780 40, ,780 Totaal 482,614 10,705 51, , Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel. 21 Jaarrekening PG

16 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) Voorzieningen omschrijving balans 1/1 toevoegingen onttrekkingen () rente balans 31/ via baten via baten via baten 2013 en lasten en lasten en lasten onderhoudsvoorzieningen Dorpskerk 92,047 13, ,238 Kruisheuvelkerk 110,995 15,000 1, ,617 Pastorieën 73,661 67,300 6,361 Bovenwoning 21,050 21,050 Binnenhof overige voorzieningen Ziekte kosten 17,163 17,163 Wachtgeld voorziening 38,838 17,163 56,000 Totaal 353,752 45,354 85, , Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel. 22 Jaarrekening PG

17 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) Hypotheken en leningen schuld aan datumlening rente looptijd oorspr. balans 1/1 mutaties balans 31/12 onderpand betaalde rente (ddmmjj) perc. in jr. bedrag ja nee code 48.20/ hypotheken en leningen Binnenhof 2,269 2, obligatieleningen Totaal 2,269 2,269 Volgorde: ouderdom van de schuld Onderpanden inzake hypotheken Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel. 23 Jaarrekening PG

18 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) Crediteuren omschrijving balans per 31 december crediteuren Crediteuren ,409 7,504 Toet renovatie Kruisheuvelkerk 17,132 BCP dec ,104 Totaal 21,513 24, Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel. 24 Jaarrekening PG

19 17 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva omschrijving balans per 31 december kortlopende schulden en overlopende passiva Vrijwillige bijdragen 12,645 7,810 Diaconie 3,593 2,558 Totaal 16,238 10, af te dragen pensioenpremie Kosters 2,100 Pastoraal. Coördinator 480 1,579 Totaal af te dragen sociale lasten Sociale lasten 1,306 1,004 Totaal 1,306 1, af te dragen loonheffing Loonheffing 4e kwartaal 3,315 3,312 Totaal 3,315 3, collectebonnen/munten Collecte bonnen 3,107 3,353 Totaal 3,107 3,353 Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 23,486 17,517 Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post Niet uit balans blijkende verplichtingen en rechten Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel. 25 Jaarrekening PG

20 18 Protestantse Gemeente Jaarrekening 2013 versie 3b ( ) Buffet/kerkblad/kerktelefoon (toelichting op t/m 58.50) Baten en Lasten Buffet baten lasten boekjaar vorig boekjaar ,670 10,175 totaal 14,670 10,175 totaal Resultaat 14,670 10,175 Kerkblad baten lasten boekjaar vorig boekjaar totaal 16,752 16,030 totaal 16,752 16,030 Resultaat 16,752 16, Jaarrekening 2013 PGL.xlsx toel. buffet ed Jaarrekening PG

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente Hagestein, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw

Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente Hagestein, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw Referentie: 0378 Behandeld door: D. Bassa AA Lexmond, 24 juli 2015

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2013 Algemene informatie 1 Blad 1. Hervormde Gemeente Veenendaal BEGROTING BOEKJAAR 2013 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: H.G. Bloemendal

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2012 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE 6 (alle bedragen in hele euro's) STAAT VAN BATEN EN BATEN 80 Baten onroerende zaken 166.500 187.900 183.826 81 Renten/dividenden

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014 jaarrekening 2014 INHOUD Inleiding 1-4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 5 Exploitatierekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7-8 Toelichting op de balans 9-15 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66.

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66. Resultaat De rekening van baten en lasten over 2012 sluit met een voordelig saldo van 15.098 In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2012 (2011) Collecten

Nadere informatie

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. De Lege Geaën 213 Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën" INHOUD 213 Pag. Uitgangspunten 213 213 Toelichting begrote exploitatierekening 213 1 2 3 Uitgangspunten 213 : Algemeen: Als basis voor de begroting 213 hebben

Nadere informatie

Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2

Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 versie 5 19.05.2015 Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hilversum over 2014 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Rekening van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Ook heeft het in continuïteit gebruik maken van een vaste indeling voor administratie, begroting en jaarrekening diverse voordelen:

Ook heeft het in continuïteit gebruik maken van een vaste indeling voor administratie, begroting en jaarrekening diverse voordelen: HANDLEIDING OPSTELLEN BEGROTING EN JAARREKENING. Voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening door colleges van kerkrentmeesters/colleges van diakenen van de gemeenten behorende tot de Protestantse

Nadere informatie

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters JAARREKENING van de Protestantse Gemeente te Eindhoven voor het boekjaar 2010 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters Eindhoven, 4 juli 2011 ALGEMENE INFORMATIE Protestantse Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8 JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM. Toelichting op de jaarrekening 2014.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM. Toelichting op de jaarrekening 2014. PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Toelichting op de jaarrekening 2014. Inleiding. In het voorwoord bij de jaarrekening zijn de wijzigingen in de opzet van de rekening vermeld die een gevolg zijn van het

Nadere informatie

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht Totaaloverzicht Levend geld overige wijkgemeenten Totaal begroting 2016 Totaal begroting 2015 Levend geld Baten Immanuëlkerk Vermogen 81.10 Ontvangen interest bank 500 200 8.570 9.270 6.720 81.40 Rente

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

JAARREKENING 2014. Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn JAARREKENING Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Algemene informatie 1 WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSE KERK TE ALPHEN AAN DEN RIJN JAARREKENING BOEKJAAR

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. INLEIDING De begroting 2016 is opgesteld volgens bestaand beleid, rekening houdend met recente ontwikkelingen.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2014 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2014 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. Hierdoor nemen, ten opzichte

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Wijkgemeente Emmen-Oost

Wijkgemeente Emmen-Oost Wijkgemeente Emmen-Oost Protestantse Kerk Emmen-Oost Agenda Financiële gemeenteavond 16 januari 2014, Schepershof, 19:30 uur Door: 1) Opening Petra ten Cate, voorzitter Kerkenraad 2) Uitleg avond Roelof

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015. EEN ANDERE OPZET. De begroting 2015 is anders opgezet dan vorig jaar. Dit is een gevolg van het besluit van

Nadere informatie

Parochie De Goede Herder Parochiebestuur Singel 104 3112 GS Schiedam penningmeester@goedeherderparochie.nl

Parochie De Goede Herder Parochiebestuur Singel 104 3112 GS Schiedam penningmeester@goedeherderparochie.nl Parochie De Goede Herder Parochiebestuur Singel 104 3112 GS Schiedam penningmeester@goedeherderparochie.nl Toelichting bij de Rekening en Verantwoording 2013 Algemeen Het verslagjaar is een jaar waarin

Nadere informatie

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2013 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2013 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. De ontvangen huuropbrengsten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen JAARREKEl\ING van de Diaconie HERVORMDE GE,MEENTE te Geldermalsen 20r4 opgesteld door het college van diakenen ACTTVA balans per 31 december 2014 2013 00 Vaste actíva Ons Huis Landerijen 10.800 36.935

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 / 2013

Jaarrekening 2012 / 2013 Balans per 31 augustus 2013 Activa in 31-8-2012 Beleggingen Aandelen in beleggingsfondsen 26.810 33.160 Obligaties 40.000 39.120 Lening Stichting HGO Fonds 50.000 50.000 Spaarrekening 5.750 24.230 122.560

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

COLLEGE VAN DIAKENEN HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN JAARREKENING 2014

COLLEGE VAN DIAKENEN HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN JAARREKENING 2014 COLLEGE VAN DIAKENEN HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN JAARREKENING 14 mei 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER Balans 31-12- 31-12- Materiële vaste activa 0 0 Financiële vaste activa 5.315 5.235 Langlopende

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht Noord-West

Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht Noord-West Jaarrekening 2012 Gereformeerde kerk Utrecht NoordWest Samenvatting resultaat 2012 Afgelopen jaar hebben we als Opstandingskerk 18.983, meer uitgegeven dan binnengekregen. Dit tekort is kleiner dan we

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Financiële planning 2015 2020

Financiële planning 2015 2020 Financiële planning Inleiding De meerjarenbegroting (2021) is in geactualiseerd. Tevens is de naam gewijzigd in Financiële planning. Bij het opstellen van de Financiële planning zijn de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2014 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: J. Flokstra Secretaris, tevens programmering evenementen

Nadere informatie

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave Jaarrekening Pinstergemeente Filadelfia, Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Staat van baten en lasten over 2014 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14 Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14 Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Actie Solidariteitskas Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro thuisbezorgd.

Actie Solidariteitskas Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro thuisbezorgd. Actie Solidariteitskas De protestantse gemeente Barendrecht vraagt u mee te doen aan de jaarlijkse actie Solidariteitskas. Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Football Holland. Rapport inzake Jaarstukken 2014

Stichting Ambassadors Football Holland. Rapport inzake Jaarstukken 2014 Stichting Ambassadors Football Holland Rapport inzake Jaarstukken 214 19 mei 215 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 2. Resultaat 3. Fiscale positie 4 4 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-214 5.

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag . JAARREKENING 2012 Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag INHOUDSOPGAVE blz. ALGEMEEN 3 1. Inleiding 4 2. Resultaat 4 3. Financiële positie 5 4. Bespreking van de uitdelingen 5 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

Rapport inzake financieel verslag 2014. van de Diaconie van de Protestantse. Gemeente Schagen.

Rapport inzake financieel verslag 2014. van de Diaconie van de Protestantse. Gemeente Schagen. Rapport inzake financieel verslag 2014 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen. Inhoudsopgave Pagina Resultaat 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Rekening van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe Stichting de Zaaier gevestigd te Epe Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Rekening en Begroting 2014-2015

Rekening en Begroting 2014-2015 Rekening en Begroting 2014-2015 Exploitatierekening Begroting Rekening Begroting 2014 2014 2015 Baten Algemeen Vaste vrijwillige bijdragen 37,500 38,852 36,125 Collecten 6,000 4,337 4,500 Giften 3,000

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP Aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leiderdorp Het College van Kerkrentmeesters biedt u hierbij de jaarcijfers

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Walcheren te Middelburg

RAPPORT. Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Walcheren te Middelburg RAPPORT Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Walcheren te Middelburg INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 4 Resultaat 5 5 Financiële positie

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN

STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN JAARREKENING 2014 Inhoud 01 Inleiding... 2 02. BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 3 03. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014... 5 04. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie