Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017.

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017."

Transcriptie

1 Geachte Algemene Kerkenraad,, 1 september 2016 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar De begroting 2017 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren. Op basis hiervan wordt een tekort van 15,000 verwacht over Dit terwijl de bijdrage van 20,000 vanuit het pastoraalfonds is meegenomen in de begroting. Dit fonds is ingesteld met een legaat in 2010 voor mede financiering van predikant (deel) positie. Dit fonds zal bij gelijkblijvende onttrekking na 2017 nog voor 3 jaar middelen hebben. Het nog steeds aanwezige tekort kan vooral worden toegeschreven aan: Nog lagere verwachte inkomsten uit ons kapitaal (extreem lage rente) Verdere verwachte teruggang van de vrijwillige bijdragen uit de gemeente Helaas moet worden geconstateerd dat de begroting niet verder sluitend gemaakt kan worden zonder aanpassingen van het beleid voor onze Gemeente. In deze begroting zijn nu de activiteiten van de Hulp en Heilkerk opgenomen met als kanttekening dat de activiteiten budget neutraal zijn voor de gehele PG. Eventuele tekorten worden aangevuld vanuit een door de Hulp en Heilkerk ingebracht fonds. Namens het College van Kerkrentmeesters. Gert van Spronsen, Penningmeester CvK Bij het opstellen van de begroting 2017 is gebruik gemaakt van het concept model dat door de centrale PKN organisatie is beschikbaar gesteld, zoals ook in eerdere jaren. In de jaarrekening worden onze diverse gebouwen als volgt gerubriceerd: Dorpskerk monumentaal kerkgebouw, Kruisheuvelkerk niet monumentaal kerkgebouw, Leidraad kerkelijk centrum en de bovenwoning als kosterswoning. De kosten opgevoerd onder inventarissen (41.93) zijn de verwachte uitgave voor renovatie van de Kruisheuvelkerk en extra onderhoud voor de Dorpskerk. Dit is een van de huidige beperkingen van het centrale begroting format

2 Overzicht financiële middelen PGL als bijlage voor de begroting Overzicht vermogen PGL volgens de jaarrekening Onroerend goed (pastorieën & bovenwoning) 1,103,000 Algemene reserves 1,012,000 Fondsen (renovatie & pastoraat, e.a.) 393,000 Voorzieningen (onderhoud) 273,000 Diversen 41,000 Totaal (per ) 2,822,000 Verwacht financieel resultaat over 2016 Voor de herinrichting / onderhoud van de Kruisheuvelkerk zijn activiteiten in 2016 aanzienlijk meer dan verwacht tijdens het maken van de begroting over De uitgaven voor 2016 zullen ongeveer 130,000 bedragen, welke voornamelijk ten laste van het herinrichtingsfonds zullen komen. Voor 2017 zijn geen verdere grote uitgaven gepland voor de Kruisheuvelkerk. Daarnaast is over 2016 een verplichting voor wachtgeld ten bedrage van 10,000. Dit komt ten laste van het daarvoor ingerichte fonds. Vanuit het pastoraalfonds is een onttrekking van 30,000 begroot. Het verwachte exploitatietekort van 12,000 zal ten laste komen van de algemene reserves. In totaal zal er ongeveer 182,000 onttrokken worden uit het vermogen van de PG in Dit zal het vermogen aan het eind van 2016 terugbrengen tot 2,640,000. Begroting 2017 In de begroting voor het jaar 2017 zijn de bijdrage uit de fondsen en voorzieningen als volgt: Herinrichting & onderhoud Kruisheuvelkerk 10,000 Pastoraalfonds 20,000 Wachtgeld voorziening 0 Onderhoud Dorpskerk 10,000 Diverse activiteiten (toevoeging) 0 Totaal fondsen en voorzieningen 40,000 Daarnaast zal het begrote exploitatietekort van 15,000 ten laste gebracht worden van de algemene middelen. Totaal van de onttrekkingen aan het vermogen in ,000 PGL vermogen eind 2017 volgens begroting Onroerend goed (pastorieën & bovenwoning) 1,103,000 Algemene reserves 985,000 Fondsen (renovatie & pastoraat, e.a.) 233,000 Voorzieningen (onderhoud) 243,000 Diversen 41,000 Totaal (per ) 2,585,000 Samengevat betekent dit, dat de onttrekking aan het PGL vermogen in ,000 zal bedragen; voor 2016 wordt dit waarschijnlijk 182,000.

3 Aanvullende toelichting op de begroting Baten 80: De verhuur van kerkzalen wordt verwacht gelijk te blijven aan Baten 81: Baten 82: Baten 83: De rentebaten blijven laag door het lage rentepercentage op bankrekeningen. Een gemiddelde continuering van de verwachte inkomsten uit wijkactiviteiten. De vrijwillige bijdrage in 2016 lijkt licht te dalen ten opzichte van 2015, maar is wel meer dan begroot voor Het lijkt daarom verantwoord de 2017 begroting gelijk te houden als de 2016 begroting. Lasten 40: De reguliere uitgaven voor de diverse kerkgebouwen worden lager ingeschat als 2016 vanwege de lagere energiekosten. De Dorpskerk valt onder 40.10, de Kruisheuvelkerk onder en de Leidraad onder De huur van de Leidraad is opgenomen onder als onderhoud. De bovenwoning bij de Dorpskerk valt onder Voor de orgels zijn ook onderhoudsuitgaven begroot. Lasten 41: Onder inventarissen (41.93) zijn de verwachte extra kosten opgenomen voor verder onderhoud aan de Dorpskerk ( 10,000) en de laatste fase van herinrichting en extra onderhoud van de Kruisheuvelkerk ( 10,000). Lasten 42: Het is niet meer gebruikelijk afschrijvingen te doen voor aangeschafte zaken. Lasten 43: De kosten voor pastoraat zijn voor 2016 gebaseerd op 2.3 fte predikanten. Post bevat extra pastorale hulp, predikant vervanging en pastoraal medewerker. Lasten 44: De begroting reflecteert de verwachte gemiddelde lasten zoals de jaarrekening over 2014 al aangeeft. Lasten 45: Geen veranderingen verwacht op deze post. Lasten 46: De uitgaven voor de kosters, cantor en organisten zijn voor 2017 gebaseerd op een continuering van de situatie in Lasten 47: De kosten voor beheer en administratie zijn gebaseerd op een gemiddelde over de afgelopen jaren. Lasten 48: De bankkosten worden verwacht ongeveer gelijk te blijven. Lasten 53: Een over de jaren gemiddeld bedrag voor de nettoopbrengst van de wijkactiviteiten is hier opgenomen. Lasten 54: Hier worden de bijdragen uit de voorzieningen/fondsen voor het eventueel onderhoud van de Dorpskerk, de verdere herinrichting van de Kruisheuvelkerk, het pastoraal en wachtgeldfonds weergegeven. Lasten 58: Volgens besluit in de AK is het streven om een kostenneutraal kerkblad te effectueren. Het ziet er niet naar uit dat dit zal lukken in Om die reden is in de begroting 2017 nog een post opgenomen van 5,000. GvS

4 1 Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 ( ) Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten en lastenrekening) baten 80 baten onroerende zaken 44,000 44,000 50, rentebaten en dividenden 42,000 38,000 53, opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 10,000 10,000 6, bijdragen levend geld 302, , , door te zenden collecten 85 subsidies en bijdragen 1,640 totaal baten 398, , ,702 lasten 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 93, ,000 74, lasten overige eigendommen en inventarissen 20,000 60,000 55, afschrijvingen 43 pastoraat 211, , , lasten kerkdiensten, catechese, etc. 18,000 18,000 25, verplichtingen/bijdragen andere organen 39,500 40,500 38, salarissen 61,500 62,500 57, kosten beheer en administratie 14,000 12,500 15, rentelasten/bankkosten 1,000 1,000 1,220 totaal lasten 458, , ,563 Saldo baten lasten 60, ,000 30, toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 5,000 63, onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 40, ,000 90, streekgemeenten 57 aandeel in lasten federatie 58 overige lasten en baten 5,000 5, totaal 45, ,000 27,070 Resultaat 15,000 12,000 3,792 Bestemming van het resultaat boekjaar 2017 toevoeging aan onttrekking aan () Algemene reserve 15,000 Onderhoud & renovatie 20,000 Pastoraalfonds & Wachtgeldvoorziening 20,000 Overige reserve Totaal 55,000 Per saldo een toevoeging/onttrekking van 55, Begroting PGL.xlsx Totaal expl

5 2 Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 ( ) Batenrekeningen 80 baten onroerende zaken inkomsten kerkgebouwen 2,000 2,000 2, inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 24,000 24,000 30, inkomsten pastorie(ën) 14,000 14,000 13, inkomsten kosterswoning(en) 4,000 4,000 4, inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal 44,000 44,000 50, rentebaten en dividenden ontvangen interest bank 30,000 30,000 33, rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken 12,000 8,000 19, rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten totaal 42,000 38,000 53, opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen 8,500 8,500 5, overige opbrengsten 1,500 1,500 1,570 totaal 10,000 10,000 6, bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen 275, , , collecten in kerkdiensten 14,000 14,000 14, giften 4,000 4,000 6, schenkingen/legaten/erfenissen < 500, 3,000 3,000 15, collectebussen ontvangsten voor solidariteitskas 6,000 7,000 6, opbrengsten wijkkassen overige bijdragen levend geld totaal 302, , , door te zenden collecten collecten bijdragen van nietdiaconale aard totaal 85 subsidies en bijdragen subsidie 1, bijdragen van andere organen/instellingen totaal 1, Begroting 2017 PGL.xlsx Baten

6 3 Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 ( ) Lastenrekeningen 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen monumentaal kerkgebouw onderhoud 16,000 16,000 9, belastingen verzekeringen 2,000 2,000 1, energie en water 7,000 9,000 4, overige lasten 2,000 2,000 5, nietmonumentaal kerkgebouw onderhoud 16,000 16,000 6, belastingen verzekeringen 2,000 2,000 2, energie en water 8,000 9,000 4, overige lasten 1,000 1,000 2, verenigingsgebouw/kerkelijk centrum onderhoud 23,000 23,000 20, belastingen verzekeringen energie en water 6,000 6,000 5, overige lasten , pastorie(ën) onderhoud 5,000 5,000 2, belastingen verzekeringen energie en water overige lasten 2,000 2,000 1, kosterswoning(en) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten monumentaal orgel onderhoud verzekeringen overige lasten nietmonumentaal orgel onderhoud 1,000 5, verzekeringen overige lasten totaal 93, ,000 74, Begroting 2017 PGL.xlsx Lasten

7 4 Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 ( ) Lastenrekeningen 41 lasten overige eigendommen en inventarissen overige monumentale gebouwen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten overige bebouwde eigendommen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten onbebouwde eigendommen onderhoud belastingen overige lasten overige kosten (on)roerende zaken kosten beheer derden betaalde huren inventarissen 20,000 60,000 55,352 totaal 20,000 60,000 55, afschrijvingen kerkgebouw(en) verenigingsgebouw/kerkelijk centrum pastorie(ën) kosterswoning(en) overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen orgel(s) inventarissen overige afschrijvingen totaal 43 pastoraat predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten 170, , , afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen 8,000 8,000 8, vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten 9,000 9,500 9, vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) 17,000 17,000 16, preekvoorziening 7,000 8,000 5, Begroting 2017 PGL.xlsx Lasten

8 5 Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 ( ) Lastenrekeningen kerkelijk werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten pastoraat totaal 211, , , lasten kerkdiensten, catechese, etc kosten kerkdiensten , contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese 5,000 5,000 6, kosten wijkwerk en gemeenteavonden 10,000 10,000 11, kosten jeugdwerk 2,500 2,500 2, overige kosten kerkelijke activiteiten totaal 18,000 18,000 25, verplichtingen/bijdragen andere organen kerkrentmeesterlijk quotum 17,000 18,000 17, bijdragen classes en streekverbanden 6,000 6,000 6, afdrachten voor solidariteitskas 6,500 6,500 6, overige bijdragen en contributies 10,000 10,000 8,180 totaal 39,500 40,500 38, salarissen en vergoedingen koster salaris en toeslagen 32,000 32,000 28, pensioenpremie 3,000 3,000 2, sociale lasten 2,500 2,500 1, vergoedingen organist en/of cantor salaris en toeslagen 5,000 5,000 4, pensioenpremie sociale lasten vergoedingen 9,000 9,000 8, administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten personeel/vrijwilligers kosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel 4,000 2,000 6, overige kosten vrijwilligers 6,000 9,000 5,456 totaal 61,500 62,500 57, Begroting 2017 PGL.xlsx Lasten

9 6 Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 ( ) Lastenrekeningen 47 kosten beheer en administratie kosten bestuur 3,500 2,000 6, kosten (wijk)kerkenraad bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon 2,500 2,500 1, kosten administratie 5,000 5,000 4, kosten ledenregistratie kosten financiële administratie 2,000 2,000 3, controlekosten jaarrekening verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) publiciteit overige lasten totaal 14,000 12,500 15, rentelasten/bankkosten rente bankschulden bankkosten 1,000 1,000 1, rente hypotheken en leningen o/g rente obligatieleningen rente fondsen rente voorzieningen in eigen beheer overige rente totaal 1,000 1,000 1, toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) fondsen 5,000 27, voorzieningen 35,354 totaal 5,000 63, onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen () fondsen 20,000 70,000 49, voorzieningen 20,000 30,000 40,891 totaal 40, ,000 90, streekgemeenten ontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie () totaal 57 aandeel in lasten federatie () aandeel in lasten federatie totaal Begroting 2017 PGL.xlsx Lasten

10 7 Protestantse Gemeente Begroting 2017 versie 3 ( ) Lastenrekeningen 58 overige lasten en baten saldo pastoralia (+/) saldo begraafplaats (+/) saldo buffet (+/) 10,000 10,000 12, saldo kerkblad (+/) 5,000 5,000 12, saldo kerktelefoon (+/) afdracht door te zenden collecten () afdracht door te zenden bijdragen van nietdiaconale aard () afdracht giften uitgaven wijkkassen () klimaatplan (+/) overige baten (+) gerealiseerde koerswinst (+) boekwinst onroerende zaken (+) overige lasten () gerealiseerde koersverlies() boekverlies onroerende zaken () totaal 5,000 5, Begroting 2017 PGL.xlsx Lasten

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016.

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. ! Geachte Algemene Kerkenraad,, 14 september 2015 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. De begroting 2016 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2015 is ingezet Op basis hiervan

Nadere informatie

Helaas moet worden geconstateerd dat de begroting niet verder sluitend gemaakt kan worden zonder aanpassingen van het beleid voor onze Gemeente.

Helaas moet worden geconstateerd dat de begroting niet verder sluitend gemaakt kan worden zonder aanpassingen van het beleid voor onze Gemeente. Geachte Algemene Kerkenraad,, 18 september 2017 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2018. De begroting 2018 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

Leidschendam, 28 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik U de begroting voor het jaar 2015.

Leidschendam, 28 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik U de begroting voor het jaar 2015. !! Geachte Algemene Kerkenraad,, 28 september 2014 Hier bij presenteer ik U de begroting voor het jaar 2015. De begroting 2015 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2014 is ingezet en vastgesteld

Nadere informatie

Leidschendam, 18 september Geachte Algemene Kerkenraad,

Leidschendam, 18 september Geachte Algemene Kerkenraad, Geachte Algemene Kerkenraad,, 18 september 2018 Namens het College van Kerkrentmeesters presenteer ik u de begroting voor het jaar 2019. Een begroting opgemaakt met gelijkblijvend beleid als 2018 (gelijkblijvende

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

vorig boekjaar balans per 31 december

vorig boekjaar balans per 31 december Balans vorig boekjaar balans per 31 december 2015 2014 Activa 00 onroerende zaken 01 installaties en inventarissen 268 377 02 financiële vaste activa 28.664 30.218 03 beleggingen 39.682 39.641 07 voorraden

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente begroting 2017 versie 3 ( ) Arnhem

Diaconie van de Protestantse Gemeente begroting 2017 versie 3 ( ) Arnhem 1 Diaconie van de Protestantse Gemeente begroting 2017 versie 3 (1022006) Batenrekeningen 80 baten onroerende zaken 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 80.60 inkomsten overige monumentale

Nadere informatie

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - -

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - - 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40.10 monumentaal kerkgebouw 40.11 onderhoud 40.12 belastingen 40.13 verzekeringen 40.14 energie en water 40.19 overige lasten 40.20 nietmonumentaal

Nadere informatie

Diaconie begroting 2017 versie 3 ( ) Oudewater - Hekendorp

Diaconie begroting 2017 versie 3 ( ) Oudewater - Hekendorp 1 Diaconie begroting 2017 versie 3 (1022006) Batenrekeningen 80 baten onroerende zaken 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 80.60 inkomsten overige monumentale gebouwen 80.70 inkomsten overige

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Almelo over het boekjaar 2018 opgesteld door het college van diakenen Batenrekeningen begroting begroting rekening 2018 2017 2016 80 baten onroerende zaken 80.30

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 20í7 PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWAMMERDAM

ONTWERPBEGROTING 20í7 PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWAMMERDAM ONTWERPBEGROTING 20í7 PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWAMMERDAM kosterswoning(en) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water monumentaal orgel onderhoud verzekeringen niet-monumentaal orgel onderhoud

Nadere informatie

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten Totale exploitatie Begroting 2018 Baten Begroting Begroting Rekening 80 baten onroerende zaken 58.500 64.800 93.525 81 rentebaten en dividenden 2.300 83 bijdragen levend geld 255.500 280.500 288.490 84

Nadere informatie

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten Totale exploitatie Begroting 2017 Baten Begroting Begroting Rekening 80 baten onroerende zaken 64.800 70.500 127.671 81 rentebaten en dividenden 2.000 4.766 83 bijdragen levend geld 280.500 283.000 303.604

Nadere informatie

BEGROTING. van de Centrale Diaconie te Middelburg. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2018

BEGROTING. van de Centrale Diaconie te Middelburg. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2018 versie 4 BEGROTING van de Centrale Diaconie te Middelburg * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 en begroting Algemeen.

Jaarcijfers 2016 en begroting Algemeen. Jaarcijfers 2016 en begroting 2017. Algemeen. Bijgaand de jaarcijfers 2016 en de conceptbegroting 2017 met onderstaand een toelichting. In grote lijnen laten zowel de jaarcijfers 2016 als de conceptbegroting

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie Protestanse Gemeente te Heemskerk. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2018

BEGROTING. van de Diaconie Protestanse Gemeente te Heemskerk. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2018 versie 4 BEGROTING van de Diaconie Protestanse Gemeente te Heemskerk * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

Jaarcijfers 2017 en begroting Algemeen.

Jaarcijfers 2017 en begroting Algemeen. Jaarcijfers 2017 en begroting 2018. Algemeen. Bijgaand de jaarcijfers over 2017 en de (concept)begroting voor 2018 met onderstaand een toelichting. De jaarcijfers 2017 laten een positief saldo zien van

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2017 Financiële vooruitblik

Toelichting bij de begroting 2017 Financiële vooruitblik Toelichting bij de begroting 2017 Financiële vooruitblik 2018 2021 Samenvatting Het is het College van Kerkrentmeesters een genoegen hierbij de begroting over het jaar 2017 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Begroting Incidentele baten en lasten incidentele lasten incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten 0 0 0

Begroting Incidentele baten en lasten incidentele lasten incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten 0 0 0 2.1 Staat van begrote baten en lasten over Protestantse Gemeente te < plaats > Opbrengsten en Baten opbrengsten onroerende zaken opbrengsten uit rente en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en

Nadere informatie

Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2018

Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2018 Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2018 Staat van baten en lasten BATEN Rekening 2016 Begroting 2017 Prognose 2017 Begroting 2018 80 Baten onroerende zaken 10,412 12,080 12,634 12,280 81 Rentebaten

Nadere informatie

Staat van baten en lasten Begroting 2016

Staat van baten en lasten Begroting 2016 PROTESTANTSE GEMEENTE ANNA PAULOWNA Staat van baten en lasten Begroting 2016 BATEN Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 80 Baten onroerende zaken 3.722 7.640 8.080 81 Rentebaten en dividenden 13.027

Nadere informatie

BEGROTING. TWF versie 3. van de Hervormde Gemeente. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters. versie 3 ( )

BEGROTING. TWF versie 3. van de Hervormde Gemeente. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters. versie 3 ( ) 1 versie 3 (01022006) TWF versie 3 BEGROTING van de Hervormde Gemeente (invullen wat van toepassing is) te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters ¹) Bij PGiw/federatie dient

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Anna Paulowna

Protestantse Gemeente Anna Paulowna Protestantse Gemeente Anna Paulowna van baten en lasten 2017 2017 2016 BATEN 80 Baten onroerende zaken 8010 Inkomsten kerkgebouwen 4,900 5,739 3,332 8030 Inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 0

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Zeewolde. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Zeewolde. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters versie 3 (01-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde

Nadere informatie

Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2019

Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2019 Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2019 Staat van baten en lasten BATEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 80 Baten onroerende zaken 12.919 12.280 12.444 81 Rentebaten en dividenden

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017 versie 4 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te Ede * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college van

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2018

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2018 versie 4 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te Ede * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college van

Nadere informatie

BEGROTING. van de protestantse gemeente te Kampen. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019

BEGROTING. van de protestantse gemeente te Kampen. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019 versie 4a BEGROTING van de protestantse gemeente te Kampen * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2017

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2017 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2017 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

over het boekjaar 2015 ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

over het boekjaar 2015 ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. versie 3 (O1-O2~2OO6) BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te over

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Almelo. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Almelo. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019 versie 4 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Almelo * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heino College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Heino College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 09-11- 16:31 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 1 datum 30102014 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen 2 datum 30102014 * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie 3

Nadere informatie

Toelichting Jaarrekening 2014

Toelichting Jaarrekening 2014 Toelichting Jaarrekening 2014 De volledige jaarrekening 2014 volgens het model van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) beslaat vele werkbladen en is digitaal toegezonden aan

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2016 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

!!! Jaarrekening 2013

!!! Jaarrekening 2013 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen BEGROTING van de Diaconie Protestantse gemeente te SCHAGEN over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen 2 Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2015 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2015 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad, Leidschendam, 9 februari 2016 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2015 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Toelichting Jaarrekening 2013

Toelichting Jaarrekening 2013 Toelichting Jaarrekening 2013 De volledige jaarrekening 2013 volgens het model van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) beslaat vele werkbladen en is digitaal toegezonden aan

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Velp College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Velp College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 20-11- 10:12 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Wijngaarden College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Hervormde gemeente te Wijngaarden College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 29-10- 01:17 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019

BEGROTING. van de Diaconie Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019 versie 4 BEGROTING van de Diaconie Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) Zeewolde. over het boekjaar 2016

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) Zeewolde. over het boekjaar 2016 versie 3 (01022006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen BEGROTING van de Diaconie Protestantse gemeente te over het boekjaar 2018 opgesteld door het college van diakenen 2 Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en bijlagen

Nadere informatie

Staat B STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Staat B STAAT VAN BATEN EN LASTEN Staat B Bladzijde 4 STAAT VAN BATEN EN Begroting Begroting Rekening BATEN 80 Baten onroerende zaken 22.180,00 21.180,00 22.702,37 81 Rentebaten en dividenden 750,00 900,00 749,00 82 Opbrengsten uit rechten,

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie. Oudewater - Hekendorp. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Diaconie. Oudewater - Hekendorp. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen 1 versie 3 (1022006) BEGROTING van de Diaconie (invullen wat van toepassing is) Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) * Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch

Nadere informatie

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van versie 4 BEGROTING van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Protestantse gemeente (invullen wat van toepassing is) Wilhelminadorp. over het boekjaar 2015

JAARREKENING. van de Protestantse gemeente (invullen wat van toepassing is) Wilhelminadorp. over het boekjaar 2015 versie 3b (01022006) 1 JAARREKENING van de Protestantse gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen BEGROTING van de Diaconie Protestantse gemeente te SCHAGEN over het boekjaar 2015 opgesteld door het college van diakenen 2 Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nieuw en Sint Joosland College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Nieuw en Sint Joosland College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 06-12- 22:03 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

PKN te Heino Begroting 2018 blad 01. Batenrekeningen Begroting Begroting Rekening Rek.nr. Omschrijving

PKN te Heino Begroting 2018 blad 01. Batenrekeningen Begroting Begroting Rekening Rek.nr. Omschrijving PKN te Heino Begroting 2018 blad 01 Batenrekeningen 80 Baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouw inz. rouw/trouw 8.000 7.000 12.316 80.11 inkomsten kerkgebouw overig 3.000 2.000 80.40 inkomsten

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heemskerk. College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Heemskerk. College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Ingediend op 01-12- College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat van baten

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Begroting 2017 Heemskerk. Totaal exploitatie. begroting begroting rekening baten

Protestantse Gemeente Begroting 2017 Heemskerk. Totaal exploitatie. begroting begroting rekening baten Protestantse Gemeente Begroting 2017 Heemskerk Totaal exploitatie baten begroting begroting rekening 80 baten onroerende zaken 43.200 39.800 41.798 81 rentebaten en dividenden 18.000 19.200 20.532 83 bijdragen

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) Bij PGiwlfederatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) Bij PGiwlfederatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch lutherse gemeente te over

Nadere informatie

PKN te Heino Begroting 2017 blad 01. Batenrekeningen Begroting Begroting Rekening 2015 Rekening 2015 Rek.nr. Omschrijving Heino Laag -Zuthem

PKN te Heino Begroting 2017 blad 01. Batenrekeningen Begroting Begroting Rekening 2015 Rekening 2015 Rek.nr. Omschrijving Heino Laag -Zuthem PKN te Heino Begroting 2017 blad 01 Batenrekeningen Rek.nr. Omschrijving 2017 2016 Heino Laag Zuthem 80 Baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouw inz. rouw/trouw 7.000 8.000 14.160 797 80.11 inkomsten

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2016 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2016 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad, Leidschendam, 8 mei 2017 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2016 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2017 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2017 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad, Leidschendam, 10 april 2018 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2017 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie. Oudewater - Hekendorp. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Diaconie. Oudewater - Hekendorp. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

Toelichting Jaarrekening 2016

Toelichting Jaarrekening 2016 Toelichting Jaarrekening 2016 De volledige jaarrekening 2016 volgens het model van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) beslaat vele werkbladen en is digitaal toegezonden aan

Nadere informatie

Hervormde gemeente te IJzendoorn. College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Hervormde gemeente te IJzendoorn. College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Ingediend op 15-12- College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat van baten

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017.

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017. versie 4 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw * (juiste kerknaam invullen) Opgesteld door het college van diakenen (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Over het boekjaar:

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente * (juiste kerknaam invullen) te Nieuw-Vennep / Burgerveen. Opgesteld door het. college van.

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente * (juiste kerknaam invullen) te Nieuw-Vennep / Burgerveen. Opgesteld door het. college van. versie 4 BEGROTING van de Hervormde Gemeente * (juiste kerknaam invullen) te NieuwVennep / Burgerveen * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Jaarrekening 2015 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Jaarrekening 2015 van de Protestantse Gemeente Heemskerk College van kerkrentmeesters Heemskerk, maart 2016 Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december (in euro s) 2015 2014 Activa grond en gebouwen

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2018 Financiële vooruitblik

Toelichting bij de begroting 2018 Financiële vooruitblik Toelichting bij de begroting 2018 Financiële vooruitblik 2019-2022 Samenvatting Het is het College van Kerkrentmeesters een genoegen hierbij de begroting over het jaar 2018 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Staat van baten en lasten. Begroting 2017

Staat van baten en lasten. Begroting 2017 Staat van baten en lasten. Begroting 2017 BATEN 80 Baten onroerende zaken 104.555 107.555 100.217 81 Rentebaten 29.000 31.150 32.511 83 Bijdragen levend geld 239.700 247.700 328.220 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

Begroting 2018 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Begroting 2018 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Begroting 2018 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Algemeen Het college legt de begroting 2018 voor met een positief resultaat van 8.500 euro. De financiële resultaten van de afgelopen jaren zijn een

Nadere informatie

JAARREKENING DROGEHAM. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters. versie 3b ( )

JAARREKENING DROGEHAM. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters. versie 3b ( ) versie 3b (01022006) 1 JAARREKENING van de te PKN over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van kerkrentmeesters ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten 38.000 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Hervormde Gemeente te Westerbork. Opgesteld door het. college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

JAARREKENING. van de Hervormde Gemeente te Westerbork. Opgesteld door het. college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Combi jaarrekening versie 2 Verslagjaar 2014 JAARREKENING van de Hervormde Gemeente te Westerbork (* juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch

Nadere informatie

Staat B. Staat van baten en lasten. Begroting Begroting Rekening BATEN. Totaal a 6.270, , ,46 LASTEN

Staat B. Staat van baten en lasten. Begroting Begroting Rekening BATEN. Totaal a 6.270, , ,46 LASTEN Staat B Staat van baten en lasten BATEN 80 Baten onroerende zaken - - - 81 Rente-baten en dividenden 100,00 100,00 115,70 82 Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. 83 Bijdragen levend geld 2.300,00 3.000,00

Nadere informatie

jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016

jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016 jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016 BATEN Baten onroerende zaken Rentebaten en dividenden 50,00 75,00 186,00 Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. Bijdragen levend geld 1.600,00 1.800,00

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Reeuwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Reeuwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters Pagina: 1 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van kerkrentmeesters * Inhoud van deze begroting Naam tabblad 1. Algemene informatie 1 t/m 3 2. Exploitatie

Nadere informatie

Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk College van kerkrentmeesters Heemskerk, 24 oktober 2012 Algemeen Het college legt de begroting 2013 voor met een tekort van 7.700 euro. Dit beperkte

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2015 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2015 BATEN 80 Baten onroerende zaken 113.500 101.654 123.771 81 Rentebaten 32.900 34.200 37.272 83 Bijdragen levend geld 260.900 289.500 408.385 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Hervormde gemeente. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017

JAARREKENING. van de Hervormde gemeente. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017 Jaarrekening, versie 6 JAARREKENING van de Hervormde gemeente (juiste kerknaam invullen *) te Kampen * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse Gemeente Opgesteld

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2017 Algemene informatie 1 BEGROTING BOEKJAAR 2017 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: R. Reedeker Postcode: 3902 RA Adres: De Schelf 15

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2013 Algemene informatie 1 Blad 1. Hervormde Gemeente Veenendaal BEGROTING BOEKJAAR 2013 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: H.G. Bloemendal

Nadere informatie

Begroting 2016 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Begroting 2016 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Begroting 2016 van de Protestantse Gemeente Heemskerk College van kerkrentmeesters Heemskerk, 23 november 2015 Protestantse Gemeente Begroting 2016 Heemskerk Totaal exploitatie baten begroting raming rekening

Nadere informatie

Rekeningschema PKN versie 2019

Rekeningschema PKN versie 2019 Rekeningschema PKN versie 2019 Dit document bevat het rekeningschema voor de rapportages door colleges van kerkrentmeesters en van diakenen aan de classicale colleges voor behandeling van beheerszaken

Nadere informatie

Toelichting Jaarrekening 2017

Toelichting Jaarrekening 2017 Toelichting Jaarrekening 2017 De volledige jaarrekening 2017 volgens het model van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) beslaat vele werkbladen en is digitaal toegezonden aan

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Schagen College van Diakenen Begroting 2019

Protestantse gemeente te Schagen College van Diakenen Begroting 2019 College van Diakenen 2019 Conceptversie 27-11-2018 08:49 College van Diakenen 2019 Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van diakenen........................................ 2 2.1 Begrote staat van

Nadere informatie

Gereformeerde kerk te Genemuiden. College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018

Gereformeerde kerk te Genemuiden. College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 Ingediend op 24-06-2019 College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens......................................................

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Algemene informatie 1 Protestantse gemeente te Hilversum BEGROTING BOEKJAAR 2019 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: P.B. den Uil Postcode: 1215 LS Adres: Corn. Evertsenstraat 36 Plaats: Hilversum

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Diaconie Protestantse Gemeente. te Heemskerk. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017

JAARREKENING. van de Diaconie Protestantse Gemeente. te Heemskerk. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017 Jaarrekening, versie 6 JAARREKENING van de Diaconie Protestantse Gemeente (juiste kerknaam invullen *) te Heemskerk * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse Gemeente

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2019 BEGROTING 2019 HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL Algemene informatie 1 BEGROTING BOEKJAAR 2019 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: R.

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Drachtstercompagnie. College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018

Protestantse gemeente te Drachtstercompagnie. College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 Ingediend op 13-06-2019 College van Kerkrentmeesters Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens......................................................

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Oudewater College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Oudewater College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters 2019 Conceptversie 09-11-2018 12:56 College van Kerkrentmeesters 2019 Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 1.2

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te < PLAATS > Jaarrekening Algemene gegevens. 2. Verslag van het college van kerkrentmeesters / diakenen

Protestantse Gemeente te < PLAATS > Jaarrekening Algemene gegevens. 2. Verslag van het college van kerkrentmeesters / diakenen Protestantse Gemeente te < PLAATS > Jaarrekening 2019 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemene gegevens 2. Verslag van het college van kerkrentmeesters / diakenen 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2019

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

Begroting 2012 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Begroting 2012 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Begroting 2012 van de Protestantse Gemeente Heemskerk College van kerkrentmeesters Heemskerk, 23 november 2011 Algemeen In 2011 is duidelijkheid en rust gekomen op een aantal terreinen. Met de komst van

Nadere informatie

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE Pagina 1 JAARREKENING van de CENTRALE DIACONIE van de Protestantse Gemeente Middelburg over het boekjaar 2018 verkorte versie Pagina 2 Balans Vorig boekjaar Balans per 31 december 2018 2017 Activa 00 onroerende

Nadere informatie

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2012 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE 6 (alle bedragen in hele euro's) STAAT VAN BATEN EN BATEN 80 Baten onroerende zaken 166.500 187.900 183.826 81 Renten/dividenden

Nadere informatie