BEGROTING. van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) Zeewolde. over het boekjaar 2016

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING. van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) Zeewolde. over het boekjaar 2016"

Transcriptie

1 versie 3 ( ) BEGROTING van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters 1) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

2 2 Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden. Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar. * U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcerïng. Is het gegeven/bedrag? op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. * Het aantal bladen waaruit de begroting bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden. * Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samenge bonden In houd van deze begroting Algemene informatie Exploitatie baten lasten exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Expi. BuffeUkerkbladlkerktelefoon Pastoralia Begraafplaats Naam tabbiad alg. info rek. Baten Lasten Totaal expl. toel. buffet ed. Pastoralia Begraafpl.

3 3 Algemene informatie 1 Protestantse Gemeente BEGROTING BOEKJAAR 2016 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: Adres: Secretaris Naam: Adres: Penningmeester Naam: Adres: Martineke Tamse Biotoop 41 Jan Mulder Helmgras 3 Gerrit van de Beek Vlotgras 4 penningmeesterpgzeewolde.nl Postcode: Plaats: Telefoon: Postcode: Plaats: Telefoon: Postcode: Plaats: Telefoon: 3893 BH HH GW Scriba kerkenraad Naam: Jan Paulus Postcode: 3894 AZ Adres: Oudean 106 Plaats: Telefoon: Praeses kerkenraad Naam: Ria van der Knaapde Vos Postcode: 3898 LJ Adres: Sternweg 36 Plaats: voorzitterpgzeewolde.nl Telefoon: De administratie berust bij: Naam: Gerrit van de Beek Postcode: 3893 GW Adres: Vlotgras 4 Plaats: penningmeesterpgzeewolde.nl Telefoon: Van bovengenoemde personen geldt Gerrit van de Beek voor deze voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres. Deze begroting bestaat uit: 12 bladzijden De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

4 4 Algemene informatie 2 Naar de laatst bekende gegevens KERKELIJKE REGIO Flevoland 1 Registratienummer gemeente Classis (nummer) Flevoland 3 Aantal Wij kgemeenten 2 4 Aantal predikanten voor normale werkzaamheden voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikanten volledig: 1 dagdelen parttime: 0,8 5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal beliidende leden Aantal doopleden Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) Totaal aantal leden (6+7) Aantal pastorale eenheden 1291

5 5 Verklaringen Het College van kerkrentmeesters van de te het jaar 2016 en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad. Protestantse Gemeente verklaart, dat de ontwerpbegroting over ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld datum: 14 december 2015 Voorzitter: Secretaris: Martineke Tamse Jan De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. 16 november 2015 De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum: 14 december 2015 Praeses: Seri ba: Ria van der Knaapde Vos Jan Paulus

6 Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 ( ) Batenrekeningen baten onroerende zaken inkomsten kerkgebouwen inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum inkomsten pastorie(ën) inkomsten kosterswoning(en) inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen begroting begroting rekening rentebaten en dividenden ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten opbrengsten uit stichtingenlkassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen overige opbrengsten bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften schenkingen/legaten/erfenissen < 500, collectebussen ontvangsten voor solidariteitskas opbrengsten wijkkassen overige bijdragen levend geld door te zenden collecten collecten bijdragen van nietdiaconale aard subsidies en bijdragen subsidie bijdragen van andere organen/instellingen

7 Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 ( ) Lastenrekeningen lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijv monumentaal kerkgebouw belastingen verzekeringen energie en water begroting begroting rekening ngen nietmonumentaal kerkgebouw belastingen verzekeringen energie en water verenigingsgebouwlkerkelijk centrum belastingen verzekeringen energie en water pastorie(ën) belastingen verzekeringen energie en water kosterswoning(en) belastingen verzekeringen energie en water monumentaal orgel verzekeringen nietmonumentaal orgel verzekeringen

8 2 Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 ( ) Lastenrekeningen lasten overige eigendommen en inventarissen overige monumentale gebouwen belastingen verzekeringen energie en water overige bebouwde eigendommen belastingen verzekeringen energie en water onbebouwde eigendommen belastingen begroting begroting rekening overige kosten (on)roerende zaken kosten beheer derden betaalde huren inventarissen afschrijvingen kerkgebouw(en) verenigingsgebouw/kerkelijk centrum pastorie(ën) kosterswoning(en) overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen orgel(s) inventarissen overige afschrijvingen pastoraat predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) preekvoorziening

9 3 Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 ( ) Lastenrekeningen begroting begroting rekening kerkelijk werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. kosten kerkdiensten contributies en bijdragen kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en kosten wijkwerk en kosten jeugdwerk overige kosten kerkelijke activiteiten aan catechese gemeenteavonden verplichtingen/bijdragen andere organen kerkrentmeesterlijk quotum bijdragen en afdrachten voor solidariteitskas overige bijdragen en contributies classes streekverbanden salarissen en vergoedingen koster salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen organist enlof cantor salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen administratief personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen en overig personeel overige kosten personeellvrijwilligers kosten arbodiensuziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers t

10 4 Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 ( ) Lasten rekeningen begroting begroting rekening kosten beheer en administratie kosten bestuur kosten (wijk)kerkenraad bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon kosten administratie kosten ledenregistratie kosten financiële administratie controlekosten jaarrekening verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) publiciteit rentelasten/ban kkosten rente bankschulden bankkosten rente hypotheken en leningen o/g rente obligatieleningen rente fondsen rente voorzieningen in eigen beheer overige rente toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+1 fondsen 25.OÖO voorzieningen onftrekkingen aan fondsen en voorzieningen t) fondsen voorzieningen streekgemeenten ontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie () aandeel in lasten federatie () aandeel in lasten federatie

11 5 Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 ( ) Lastenrekeningen begroting begroting rekening en baten saldo pastoralia (+1) saldo begraafplaats (+1) saldo buffet (+1) saldo kerkblad (+1) saldo kerktelefoon (+1) afdracht door te zenden collecten () afdracht door te zenden bijdragen van niet diaconale aard () afdracht giften uitgaven wijkkassen () klimaatpian (+1) overige baten (t) gerealiseerde koerswinst (i) boekwinst onroerende zaken (+) () gerealiseerde koersverlies() boekverlies onroerende zaken ()

12 bijdragen levend geld Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 ( ) Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten en lastenrekening) baten begroting begroting rekening baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen door te zenden collecten subsidies en bijdragen baten lasten lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten lasten Saldo baten lasten toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie en baten Resultaat Bestemming van het resultaat boekjaar Algemene reserve Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve Totaal Per saldo een toevoeging/onttrekking van 2016 toevoeqinq aan onttrekkinq aan (

13 Protestantse Gemeente Begroting BuffeUkerkbladlkerktelefoon (toelichting op Um 58.50) Begrote Baten en Lasten Buffet baten lasten begroting begroting Resultaat Kerkblad baten lasten begroting begroting Resultaat

14 Protestantse Gemeente Begroting BuffeUkerkbladlkerktelefoon (toelichting op Um 58.50) Begrote Baten en Kerktelefoon baten Lasten begroting begroting lasten Resultaat

15 versie 3 ( ) rekening 2014 rekening 2014

16 S 1 S 1 1 M Q CD (D CD DS CD r ) rz 0 0) (?h 0 CD 0 D (0 (0 CD3 CD CD D CD

17 Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 ( ) 1 Begrote Baten en Lasten Pastoralia baten huren en pachten geb. eigendommen huren en pachten ongeb.eigendommen renteopbrengst leningen u/g inschrijvingen grootboek N.H. Kerk inschrijvingen grootboek Nat. Schuld effecten Overige inkomsten Lasten gebouwde eigendommen belastingpubl.recht.lasten, verzekering afschrijvingen overige kosten ongebouwde eigendommen belastingen en publ.recht. lasten overige kosten rentelasten hypotheek opgenomen leningen overige rentelasten uitkeringen uit verplichtingen beheerskosten begroting begroting rekening Resultaat

18 Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 ( ) 1 Begraafplaats (afzonderlijke begroting) omschrijving exploitatie begroting begroting rekening Batenrekeningen inkomsten verkoop graven inkomsten begrafenisrechten inkomsten diverse grafrechten inkomsten afkoop graven inkomsten jaarlijkse vergoeding voor graf overige inkomsten begraafplaats Lastenrekeningen graven Resultaat jaarrekening gemeente

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Zeewolde. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Zeewolde. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters versie 3 (01-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde

Nadere informatie

over het boekjaar 2015 ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

over het boekjaar 2015 ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. versie 3 (O1-O2~2OO6) BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te over

Nadere informatie

BEGROTING. TWF versie 3. van de Hervormde Gemeente. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters. versie 3 ( )

BEGROTING. TWF versie 3. van de Hervormde Gemeente. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters. versie 3 ( ) 1 versie 3 (01022006) TWF versie 3 BEGROTING van de Hervormde Gemeente (invullen wat van toepassing is) te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters ¹) Bij PGiw/federatie dient

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

vorig boekjaar balans per 31 december

vorig boekjaar balans per 31 december Balans vorig boekjaar balans per 31 december 2015 2014 Activa 00 onroerende zaken 01 installaties en inventarissen 268 377 02 financiële vaste activa 28.664 30.218 03 beleggingen 39.682 39.641 07 voorraden

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) Bij PGiwlfederatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) Bij PGiwlfederatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch lutherse gemeente te over

Nadere informatie

BEGROTING. van de Centrale Diaconie te Middelburg. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2018

BEGROTING. van de Centrale Diaconie te Middelburg. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2018 versie 4 BEGROTING van de Centrale Diaconie te Middelburg * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie. Oudewater - Hekendorp. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Diaconie. Oudewater - Hekendorp. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen 1 versie 3 (1022006) BEGROTING van de Diaconie (invullen wat van toepassing is) Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) * Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch

Nadere informatie

Helaas moet worden geconstateerd dat de begroting niet verder sluitend gemaakt kan worden zonder aanpassingen van het beleid voor onze Gemeente.

Helaas moet worden geconstateerd dat de begroting niet verder sluitend gemaakt kan worden zonder aanpassingen van het beleid voor onze Gemeente. Geachte Algemene Kerkenraad,, 18 september 2017 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2018. De begroting 2018 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen BEGROTING van de Diaconie Protestantse gemeente te SCHAGEN over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen 2 Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en

Nadere informatie

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016.

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. ! Geachte Algemene Kerkenraad,, 14 september 2015 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. De begroting 2016 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2015 is ingezet Op basis hiervan

Nadere informatie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 1 datum 30102014 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen 2 datum 30102014 * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie 3

Nadere informatie

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017.

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. Geachte Algemene Kerkenraad,, 1 september 2016 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. De begroting 2017 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente begroting 2017 versie 3 ( ) Arnhem

Diaconie van de Protestantse Gemeente begroting 2017 versie 3 ( ) Arnhem 1 Diaconie van de Protestantse Gemeente begroting 2017 versie 3 (1022006) Batenrekeningen 80 baten onroerende zaken 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 80.60 inkomsten overige monumentale

Nadere informatie

Leidschendam, 28 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik U de begroting voor het jaar 2015.

Leidschendam, 28 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik U de begroting voor het jaar 2015. !! Geachte Algemene Kerkenraad,, 28 september 2014 Hier bij presenteer ik U de begroting voor het jaar 2015. De begroting 2015 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2014 is ingezet en vastgesteld

Nadere informatie

Diaconie begroting 2017 versie 3 ( ) Oudewater - Hekendorp

Diaconie begroting 2017 versie 3 ( ) Oudewater - Hekendorp 1 Diaconie begroting 2017 versie 3 (1022006) Batenrekeningen 80 baten onroerende zaken 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 80.60 inkomsten overige monumentale gebouwen 80.70 inkomsten overige

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 20í7 PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWAMMERDAM

ONTWERPBEGROTING 20í7 PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWAMMERDAM ONTWERPBEGROTING 20í7 PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWAMMERDAM kosterswoning(en) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water monumentaal orgel onderhoud verzekeringen niet-monumentaal orgel onderhoud

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie Protestanse Gemeente te Heemskerk. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2018

BEGROTING. van de Diaconie Protestanse Gemeente te Heemskerk. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2018 versie 4 BEGROTING van de Diaconie Protestanse Gemeente te Heemskerk * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door

Nadere informatie

Leidschendam, 18 september Geachte Algemene Kerkenraad,

Leidschendam, 18 september Geachte Algemene Kerkenraad, Geachte Algemene Kerkenraad,, 18 september 2018 Namens het College van Kerkrentmeesters presenteer ik u de begroting voor het jaar 2019. Een begroting opgemaakt met gelijkblijvend beleid als 2018 (gelijkblijvende

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen BEGROTING van de Diaconie Protestantse gemeente te over het boekjaar 2018 opgesteld door het college van diakenen 2 Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en bijlagen

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Almelo. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Almelo. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019 versie 4 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Almelo * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Diaconie Protestantse gemeente SCHAGEN. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen BEGROTING van de Diaconie Protestantse gemeente te SCHAGEN over het boekjaar 2015 opgesteld door het college van diakenen 2 Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - -

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - - 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40.10 monumentaal kerkgebouw 40.11 onderhoud 40.12 belastingen 40.13 verzekeringen 40.14 energie en water 40.19 overige lasten 40.20 nietmonumentaal

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Almelo over het boekjaar 2018 opgesteld door het college van diakenen Batenrekeningen begroting begroting rekening 2018 2017 2016 80 baten onroerende zaken 80.30

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2016 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie. Oudewater - Hekendorp. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Diaconie. Oudewater - Hekendorp. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2017

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2017 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2017 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017 versie 4 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te Ede * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college van

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2018

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2018 versie 4 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te Ede * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college van

Nadere informatie

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten Totale exploitatie Begroting 2018 Baten Begroting Begroting Rekening 80 baten onroerende zaken 58.500 64.800 93.525 81 rentebaten en dividenden 2.300 83 bijdragen levend geld 255.500 280.500 288.490 84

Nadere informatie

BEGROTING. van de protestantse gemeente te Kampen. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019

BEGROTING. van de protestantse gemeente te Kampen. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019 versie 4a BEGROTING van de protestantse gemeente te Kampen * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten Totale exploitatie Begroting 2017 Baten Begroting Begroting Rekening 80 baten onroerende zaken 64.800 70.500 127.671 81 rentebaten en dividenden 2.000 4.766 83 bijdragen levend geld 280.500 283.000 303.604

Nadere informatie

BEGROTING. van de Diaconie Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019

BEGROTING. van de Diaconie Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2019 versie 4 BEGROTING van de Diaconie Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Protestantse gemeente (invullen wat van toepassing is) Wilhelminadorp. over het boekjaar 2015

JAARREKENING. van de Protestantse gemeente (invullen wat van toepassing is) Wilhelminadorp. over het boekjaar 2015 versie 3b (01022006) 1 JAARREKENING van de Protestantse gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heino College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Heino College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 09-11- 16:31 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

Begroting Incidentele baten en lasten incidentele lasten incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten 0 0 0

Begroting Incidentele baten en lasten incidentele lasten incidentele baten Totaal incidentele baten en lasten 0 0 0 2.1 Staat van begrote baten en lasten over Protestantse Gemeente te < plaats > Opbrengsten en Baten opbrengsten onroerende zaken opbrengsten uit rente en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 en begroting Algemeen.

Jaarcijfers 2016 en begroting Algemeen. Jaarcijfers 2016 en begroting 2017. Algemeen. Bijgaand de jaarcijfers 2016 en de conceptbegroting 2017 met onderstaand een toelichting. In grote lijnen laten zowel de jaarcijfers 2016 als de conceptbegroting

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2017 Financiële vooruitblik

Toelichting bij de begroting 2017 Financiële vooruitblik Toelichting bij de begroting 2017 Financiële vooruitblik 2018 2021 Samenvatting Het is het College van Kerkrentmeesters een genoegen hierbij de begroting over het jaar 2017 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente. Wijngaarden. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente. Wijngaarden. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters 1 versie 3 (01-02-2006) BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente ¹) Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te

Nadere informatie

Jaarcijfers 2017 en begroting Algemeen.

Jaarcijfers 2017 en begroting Algemeen. Jaarcijfers 2017 en begroting 2018. Algemeen. Bijgaand de jaarcijfers over 2017 en de (concept)begroting voor 2018 met onderstaand een toelichting. De jaarcijfers 2017 laten een positief saldo zien van

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017.

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017. versie 4 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw * (juiste kerknaam invullen) Opgesteld door het college van diakenen (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Over het boekjaar:

Nadere informatie

Staat van baten en lasten Begroting 2016

Staat van baten en lasten Begroting 2016 PROTESTANTSE GEMEENTE ANNA PAULOWNA Staat van baten en lasten Begroting 2016 BATEN Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 80 Baten onroerende zaken 3.722 7.640 8.080 81 Rentebaten en dividenden 13.027

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Anna Paulowna

Protestantse Gemeente Anna Paulowna Protestantse Gemeente Anna Paulowna van baten en lasten 2017 2017 2016 BATEN 80 Baten onroerende zaken 8010 Inkomsten kerkgebouwen 4,900 5,739 3,332 8030 Inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 0

Nadere informatie

Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2018

Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2018 Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2018 Staat van baten en lasten BATEN Rekening 2016 Begroting 2017 Prognose 2017 Begroting 2018 80 Baten onroerende zaken 10,412 12,080 12,634 12,280 81 Rentebaten

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Velp College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Velp College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 20-11- 10:12 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van versie 4 BEGROTING van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2019

Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2019 Protestantse gemeente Anna Paulowna Begroting 2019 Staat van baten en lasten BATEN Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 80 Baten onroerende zaken 12.919 12.280 12.444 81 Rentebaten en dividenden

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente * (juiste kerknaam invullen) te Nieuw-Vennep / Burgerveen. Opgesteld door het. college van.

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente * (juiste kerknaam invullen) te Nieuw-Vennep / Burgerveen. Opgesteld door het. college van. versie 4 BEGROTING van de Hervormde Gemeente * (juiste kerknaam invullen) te NieuwVennep / Burgerveen * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nieuw en Sint Joosland College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Nieuw en Sint Joosland College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 06-12- 22:03 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Wijngaarden College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Hervormde gemeente te Wijngaarden College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Conceptversie 29-10- 01:17 College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Reeuwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Reeuwijk. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters Pagina: 1 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van kerkrentmeesters * Inhoud van deze begroting Naam tabblad 1. Algemene informatie 1 t/m 3 2. Exploitatie

Nadere informatie

Toelichting Jaarrekening 2014

Toelichting Jaarrekening 2014 Toelichting Jaarrekening 2014 De volledige jaarrekening 2014 volgens het model van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) beslaat vele werkbladen en is digitaal toegezonden aan

Nadere informatie

JAARREKENING DROGEHAM. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters. versie 3b ( )

JAARREKENING DROGEHAM. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters. versie 3b ( ) versie 3b (01022006) 1 JAARREKENING van de te PKN over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van kerkrentmeesters ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd

Nadere informatie

Staat B STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Staat B STAAT VAN BATEN EN LASTEN Staat B Bladzijde 4 STAAT VAN BATEN EN Begroting Begroting Rekening BATEN 80 Baten onroerende zaken 22.180,00 21.180,00 22.702,37 81 Rentebaten en dividenden 750,00 900,00 749,00 82 Opbrengsten uit rechten,

Nadere informatie

Hervormde gemeente te IJzendoorn. College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Hervormde gemeente te IJzendoorn. College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Ingediend op 15-12- College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat van baten

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2014 Financiële vooruitblik

Toelichting bij de begroting 2014 Financiële vooruitblik Toelichting bij de begroting 2014 Financiële vooruitblik 2015-2017 Samenvatting Het is het College van Kerkrentmeesters een genoegen hierbij de begroting over het jaar 2014 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heemskerk. College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Protestantse gemeente te Heemskerk. College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters Ingediend op 01-12- College van Kerkrentmeesters Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1 Begrote staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING. TWF versie 6a. van de Hervomde Gemeente Burgh. Burgh Haamstede. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen

JAARREKENING. TWF versie 6a. van de Hervomde Gemeente Burgh. Burgh Haamstede. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen 1 versie 6 03-14 TWF versie 6a JAARREKENING van de Hervomde Gemeente Burgh (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( ) 1 versie 3 (1-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2019 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 2 versie 3 (1-02-2006) Gebruik van deze begroting

Nadere informatie

!!! Jaarrekening 2013

!!! Jaarrekening 2013 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

PKN te Heino Begroting 2018 blad 01. Batenrekeningen Begroting Begroting Rekening Rek.nr. Omschrijving

PKN te Heino Begroting 2018 blad 01. Batenrekeningen Begroting Begroting Rekening Rek.nr. Omschrijving PKN te Heino Begroting 2018 blad 01 Batenrekeningen 80 Baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouw inz. rouw/trouw 8.000 7.000 12.316 80.11 inkomsten kerkgebouw overig 3.000 2.000 80.40 inkomsten

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( ) 1 versie 3 (1-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 2 versie 3 (1-02-2006) Gebruik van deze begroting

Nadere informatie

Toelichting Jaarrekening 2013

Toelichting Jaarrekening 2013 Toelichting Jaarrekening 2013 De volledige jaarrekening 2013 volgens het model van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) beslaat vele werkbladen en is digitaal toegezonden aan

Nadere informatie

PKN te Heino Begroting 2017 blad 01. Batenrekeningen Begroting Begroting Rekening 2015 Rekening 2015 Rek.nr. Omschrijving Heino Laag -Zuthem

PKN te Heino Begroting 2017 blad 01. Batenrekeningen Begroting Begroting Rekening 2015 Rekening 2015 Rek.nr. Omschrijving Heino Laag -Zuthem PKN te Heino Begroting 2017 blad 01 Batenrekeningen Rek.nr. Omschrijving 2017 2016 Heino Laag Zuthem 80 Baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouw inz. rouw/trouw 7.000 8.000 14.160 797 80.11 inkomsten

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING. TWF versie 6a. van de Protestantse Gemeente. Oosterhout. over het boekjaar 2013. opgesteld door het college van diakenen.

JAARREKENING. TWF versie 6a. van de Protestantse Gemeente. Oosterhout. over het boekjaar 2013. opgesteld door het college van diakenen. 2 versie 6 41699 TWF versie 6a JAARREKENING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2017 Algemene informatie 1 BEGROTING BOEKJAAR 2017 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: R. Reedeker Postcode: 3902 RA Adres: De Schelf 15

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2013 Algemene informatie 1 Blad 1. Hervormde Gemeente Veenendaal BEGROTING BOEKJAAR 2013 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: H.G. Bloemendal

Nadere informatie

Toelichting Jaarrekening 2016

Toelichting Jaarrekening 2016 Toelichting Jaarrekening 2016 De volledige jaarrekening 2016 volgens het model van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) beslaat vele werkbladen en is digitaal toegezonden aan

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Algemene informatie 1 Protestantse gemeente te Hilversum BEGROTING BOEKJAAR 2019 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: P.B. den Uil Postcode: 1215 LS Adres: Corn. Evertsenstraat 36 Plaats: Hilversum

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2015 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2015 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad, Leidschendam, 9 februari 2016 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2015 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Staat B. Staat van baten en lasten. Begroting Begroting Rekening BATEN. Totaal a 6.270, , ,46 LASTEN

Staat B. Staat van baten en lasten. Begroting Begroting Rekening BATEN. Totaal a 6.270, , ,46 LASTEN Staat B Staat van baten en lasten BATEN 80 Baten onroerende zaken - - - 81 Rente-baten en dividenden 100,00 100,00 115,70 82 Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. 83 Bijdragen levend geld 2.300,00 3.000,00

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Hervormde Gemeente te Westerbork. Opgesteld door het. college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

JAARREKENING. van de Hervormde Gemeente te Westerbork. Opgesteld door het. college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Combi jaarrekening versie 2 Verslagjaar 2014 JAARREKENING van de Hervormde Gemeente te Westerbork (* juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Schagen College van Diakenen Begroting 2019

Protestantse gemeente te Schagen College van Diakenen Begroting 2019 College van Diakenen 2019 Conceptversie 27-11-2018 08:49 College van Diakenen 2019 Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van diakenen........................................ 2 2.1 Begrote staat van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Begroting 2017 Heemskerk. Totaal exploitatie. begroting begroting rekening baten

Protestantse Gemeente Begroting 2017 Heemskerk. Totaal exploitatie. begroting begroting rekening baten Protestantse Gemeente Begroting 2017 Heemskerk Totaal exploitatie baten begroting begroting rekening 80 baten onroerende zaken 43.200 39.800 41.798 81 rentebaten en dividenden 18.000 19.200 20.532 83 bijdragen

Nadere informatie

jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016

jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016 jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016 BATEN Baten onroerende zaken Rentebaten en dividenden 50,00 75,00 186,00 Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. Bijdragen levend geld 1.600,00 1.800,00

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2018 Financiële vooruitblik

Toelichting bij de begroting 2018 Financiële vooruitblik Toelichting bij de begroting 2018 Financiële vooruitblik 2019-2022 Samenvatting Het is het College van Kerkrentmeesters een genoegen hierbij de begroting over het jaar 2018 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Hervormde gemeente. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017

JAARREKENING. van de Hervormde gemeente. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017 Jaarrekening, versie 6 JAARREKENING van de Hervormde gemeente (juiste kerknaam invullen *) te Kampen * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse Gemeente Opgesteld

Nadere informatie

BEGROTING 2018 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

BEGROTING 2018 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn BEGROTING 2018 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Algemene informatie 1 WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSE KERK TE ALPHEN AAN DEN RIJN BEGROTING BOEKJAAR

Nadere informatie

BEGROTING 2017 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

BEGROTING 2017 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn BEGROTING 2017 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Algemene informatie 1 WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSE KERK TE ALPHEN AAN DEN RIJN BEGROTING BOEKJAAR

Nadere informatie

BEGROTING van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE. te Tubbergen. over het boekjaar Postadres: Ds. Hattinkstraat CL TUBBERGEN

BEGROTING van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE. te Tubbergen. over het boekjaar Postadres: Ds. Hattinkstraat CL TUBBERGEN BEGROTING 2017 van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE te Tubbergen over het boekjaar 2017 Postadres: Ds. Hattinkstraat 4 7651 CL TUBBERGEN 21 februari 2017 14140/2017/GH/mh Pagina -2- ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2019 BEGROTING 2019 HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL Algemene informatie 1 BEGROTING BOEKJAAR 2019 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: R.

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Jaarrekening 2015 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Jaarrekening 2015 van de Protestantse Gemeente Heemskerk College van kerkrentmeesters Heemskerk, maart 2016 Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december (in euro s) 2015 2014 Activa grond en gebouwen

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2018 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2018 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad, Leidschendam, 16 mei 2019 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2018 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

Staat van baten en lasten. Begroting 2017

Staat van baten en lasten. Begroting 2017 Staat van baten en lasten. Begroting 2017 BATEN 80 Baten onroerende zaken 104.555 107.555 100.217 81 Rentebaten 29.000 31.150 32.511 83 Bijdragen levend geld 239.700 247.700 328.220 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Jaarrekening 2014 van de Hervormde Gemeente Sint-Maarten te Zaltbommel Opgesteld d.d. 19 mei 2015 blz. 1 Algemene informatie 1 HERVORMDE GEMEENTE SINT-MAARTEN te ZALTBOMMEL JAARREKENING BOEKJAAR 2014 Ingevolge

Nadere informatie

Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente Hagestein, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw

Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente Hagestein, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw Referentie: 0378 Behandeld door: D. Bassa AA Lexmond, 24 juli 2015

Nadere informatie

Gereformeerde kerk te Rijssen College van Kerkrentmeesters Begroting 2019

Gereformeerde kerk te Rijssen College van Kerkrentmeesters Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters 2019 Conceptversie 18-12-2018 09:57 College van Kerkrentmeesters 2019 Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters.................................. 2 2.1

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2016 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2016 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad, Leidschendam, 8 mei 2017 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2016 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2017 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2017 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad, Leidschendam, 10 april 2018 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2017 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten 38.000 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Terheijden en Wagenberg. College van Diakenen Begroting 2019

Protestantse gemeente te Terheijden en Wagenberg. College van Diakenen Begroting 2019 College van Diakenen 2019 Ingediend op 15-01-2019 College van Diakenen 2019 Inhoudsopgave 1.1 Verslag van het college van diakenen........................................ 2 2.1 Begrote staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Diaconie Protestantse Gemeente. te Heemskerk. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017

JAARREKENING. van de Diaconie Protestantse Gemeente. te Heemskerk. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017 Jaarrekening, versie 6 JAARREKENING van de Diaconie Protestantse Gemeente (juiste kerknaam invullen *) te Heemskerk * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse Gemeente

Nadere informatie