jaarrekening diaconie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarrekening diaconie"

Transcriptie

1 1 Van de model jaarrekening/begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Na de algemene gegevens dienen allereerst de TOELICHTINGEN te worden ingevuld. Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld op de betreffende toelichting dan zal ze voor zover mogelijk en indien van toepassing OOK worden weggeschreven naar de van toepassing zijnde exploitatie c.q. balans. De door u zelf in te vullen cellen worden groen weergegeven. Is het gegeven/bedrag/totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. Tijdens gebruik is het handig te weten: dat de tabbladen ook verticaal zichtbaar zijn te maken middels het rechts dubbelklikken op een van de tabpijltjes en vervolgens de betreffende naam aan te klikken. Indien gewenst kunnen de titels (kolomkoppen) in het beeld vastgezet worden via Werkbalk Venster Titels blokkeren. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend de rekening bij het RCBB aan te leveren op diskette/cd of per mail toe te zenden. Daarnaast dient een ondertekend exemplaar van de verklaringen: college van diakenen kerkenraad controledeskundige(n) verkort overzicht (door scriba getekend (met diskette/cd en of verwijzing naar mail) op papier naar het RCBB te worden toegezonden. Bovendien dient een door de controledeskundige(n) gewaarmerkte kopie van het formulier tot opgave van het diakonaal quotum voor het volgende jaar te worden bijgevoegd.

2 2 versie 4 ( ) JAARREKENING van de Protestantse gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk over het boekjaar 2015 opgesteld door het college van diakenen ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

3 3 Gebruik van deze rekening (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden. Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar. * U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag/ totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. * Het aantal bladen, waaruit de rekening dan bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden. * Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden. * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie alg. info rek. 2. Toelichtingen op de balans onroerende zaken toel. 00 installaties en inventarissen toel. 01 financiële vaste activa toel. 02 beleggingen toel. 03 voorraden toel. 07 debiteuren toel kortlopende vorderingen en overlopende activa toel geldmiddelen toel. 12 reserves toel. 20 fondsen toel. 21 voorzieningen toel. 22 hypotheken en leningen toel. 23 crediteuren toel. 24 kortlopende schulden en overlopende passiva toel Balans (wordt automatisch ingevuld) Balans 4. Exploitatie Baten Lasten Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Baten Lasten Totaal expl. 5. Verkort overzicht (wordt automatisch ingevuld) Verk. overz.

4 4 Algemene informatie 1 Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk JAARREKENING BOEKJAAR 2015 COLLEGE VAN DIAKENEN Voorzitter Naam: Len Böseke Adres: Postbus Secretaris Naam: vacant Adres: Penningmeester Naam: Alie Spil Adres: Postbus Scriba kerkenraad Naam: Rien van Zanten Adres: Mozartlaan 17 Praeses kerkenraad Naam: Bas Vos Adres: Kerklaan De administratie berust bij: Naam: JM Soels Adres: Postbus De jaarrekening is gecontroleerd door: Naam:.. Adres:.. Telefoon:.. Postcode: 2394 ZH Plaats: HazerswoudeRijndijk Telefoon:.. Postcode: 2394 ZH Plaats: HazerswoudeRijndijk Telefoon:.. Postcode: 2394 ZH Plaats: HazerswoudeRijndijk Telefoon:.. Postcode:.. Plaats: HazerswoudeRijndijk Telefoon:.. Postcode: 2396 VG Plaats: Koudekerk ad Rijn Telefoon:.. Postcode: 2394 ZH Plaats: HazerswoudeRijndijk Telefoon:.. Postcode:.. Plaats:.. Van bovengenoemde personen geldt mw Alie Spil en mw JM Soels voor deze voor deze rekening als contactpersoon/correspondentieadres Deze jaarrekening bestaat uit: bladzijden De jaarrekening dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk vóór 15 juni na het laatstverlopen kalenderjaar en met een gewaarmerkt quotumopgaveformulier.

5 5 Algemene informatie 2 Naar de situatie aan het einde van het jaar. KERKELIJKE REGIO Registratienummer gemeente 2 Classis (nummer) 3 Aantal Wijkgemeenten 4 Aantal predikanten 4.1 voor normale werkzaamheden 4.2 voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikanten volledig: dagdelen parttime: 5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal belijdende leden 7 Aantal doopleden 8 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) 9 Totaal aantal leden (6+7) 0 10 Aantal pastorale eenheden

6 6 Verklaringen Het College van diakenen van de Protestantse gemeente te Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk verklaart, dat de ontwerpjaarrekening over het jaar 2015 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad. datum:.. Voorzitter: Secretaris: Len Böseke vacant De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. De jaarrekening zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum:.. Praeses: Scriba: Bas Vos Rien van Zanten controleverklaring gemeente De onafhankelijke deskundigen/controlecommissie* verklaren/verklaart de jaarrekening wel/niet* voor akkoord te hebben bevonden. Hij/zij* plaatst bij de jaarrekening wel/geen* kanttekeningen. (indien wel kanttekeningen worden geplaatst zijn deze in het controlerapport vermeld). E.e.a. dient van handtekening(en) te worden voorzien. Aldus opgemaakt en ondertekend te.. d.d.. onafhankelijke deskundigen, naam:.. adres:.. (handtekening) woonplaats:.. naam:.. adres:.. (handtekening) woonplaats:.. controlecommissie p/a naam:.. adres:.. (handtekening) woonplaats:.. * doorhalen wat niet van toepassing is.

7 7 Jaarrekening 2015 Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk versie 4 ( ) 00 Specificatie onroerende zaken afschrijving () (des)investeringen herwaardering(+/) omschrijving* kadastrale afschr balans 1/1 code 42 c.q. mutaties toel.20 code balans 31/12 opbrengst huur aanduiding % 2015 baten en lasten niet via baten/lasten niet via baten/lasten 2015 of pachtpr./jaar verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum monumentale gebouwen overige gebouwen

8 8 Jaarrekening 2015 Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk versie 4 ( ) 00 Specificatie onroerende zaken afschrijving () (des)investeringen herwaardering(+/) omschrijving* kadastrale afschr balans 1/1 code 42 c.q. mutaties toel.20 code balans 31/12 opbrengst huur aanduiding % 2015 baten en lasten niet via baten/lasten niet via baten/lasten 2015 of pachtpr./jaar onbebouwde eigendommen Totaal * gerangschikt naar jaar van verwerving Verzekerde waarde Groep Groep Groep Totaal

9 9 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk 01 Installaties en inventarissen afschrijving () mutaties omschrijving afschr balans 1/1 code 42 niet via baten/ balans 31/12 % 2015 baten en lasten lasten rek installaties in kerkelijke gebouwen installaties in overige gebouwen inventarissen in kerkelijke gebouwen inventarissen in overige gebouwen Totaal Volgorde: jaar van aanschaffing.

10 10 Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) 02 Financiële vaste activa naam van de stichting balans per 1/1/ mutatie balans per 31/ kapitaaldeelname in stichtingen Totaal vordering op datum lening % looptijd oorspronkelijk balans per 1/1 mutaties balans 31/12/ onderpand ontvangen rente (ddmmjj) in jr. bedrag ja nee code baten verstrekte hypotheken en leningen Roosevelthuis X Totaal Volgorde: jaar van ontstaan Totaal financiële vaste activa balans per 31 december Onderpanden inzake hypotheken

11 11 Jaarrekening 2015 Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk versie 4 ( ) 03 Beleggingen omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ dividend beurswaarde 2015 koersversch baten aandelen Oikocredit Totaal omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ rente beurswaarde 2015 koersversch baten obligaties Totaal

12 12 Jaarrekening 2015 Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk versie 4 ( ) 03 Beleggingen omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ dividend beurswaarde 2015 koersversch baten omschrijving aankoopwaarde balans per 1/1 mutatie ongerealiseerde balans 31/12/ rente beurswaarde 2015 koersversch baten inschrijvingen Totaal Volgorde: jaar van ontstaan Totaal beleggingen per 31 december Ongerealiseerde koersverschillen dienen rechtstreeks op de reserve te worden afgeboekt.

13 13 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk 07 Voorraden omschrijving voorraden balans per 31 december

14 14 Protestantse gemeente versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Jaarrekening Specificatie debiteuren omschrijving debiteuren balans per 31 december Kortlopende vorderingen en overlopende activa omschrijving balans per 31 december kortlopende vorderingen en overlopende activa te ontvangen bedragen incasso Rooseveldhuis geen toestemming voor

15 15 Protestantse gemeente versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Jaarrekening Geldmiddelen vervaldag rente balans per 31 december omschrijving (ddmmjj) perc kassen bankrekeningen Raborekening SKG rekening deposito's kruisposten Totaal

16 16 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk 20 Reserves Omschrijving Boekjaar Boekjaar Totaal Reserves per 1 januari Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten > 500 Ongerealiseerde koersverschillen (link 20.20) Mutaties herwaarderingsreserve (link 20.30) (Link) Resultaat Baten en Lasten Totaal Reserves per 31 december (Ter controle zie Balans!) Reserves uit te splitsen naar: Saldo 1/1 via toelichting toevoeging onttrekking Saldo 31/ van resultaat expl. van resultaat expl Algemene reserves* Ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten Reserve koersverschillen* (link toel. 03) Herwaarderingsreserve* (link toel. 00) Overige reserves*

17 17 * zie handleiding!

18 18 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk 21 Fondsen omschrijving Balans 1/1 Toevoegingen Onttrekkingen () Rente Balans 31/ via baten via baten via baten 2015 en lasten en lasten en lasten nieuw en verbouwfondsen restauratiefonds diaconaal fonds Hulp Rijnwoude overige fondsen Totaal

19 19 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk 22 Voorzieningen omschrijving Balans 1/1 Toevoegingen Onttrekkingen () Rente Balans 31/ via baten via baten via baten 2015 en lasten en lasten en lasten onderhoudsvoorzieningen overige voorzieningen Totaal

20 20 Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) 23 Hypotheken en leningen schuld aan datum lening rente looptijd oorspr. balans 1/1 mutaties balans 31/12 onderpand betaalde rente (ddmmjj) perc. in jr. bedrag ja nee code 48.20/ hypotheken en leningen obligatieleningen Totaal Volgorde: ouderdom van de schuld Onderpanden inzake hypotheken

21 21 Protestantse gemeente versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Jaarrekening Crediteuren omschrijving balans per 31 december crediteuren Totaal

22 22 Protestantse gemeente versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Jaarrekening Kortlopende schulden en overlopende passiva omschrijving balans per 31 december kortlopende schulden en overlopende passiva te betalen posten af te dragen inzamelingen af te dragen pensioenpremie af te dragen sociale lasten af te dragen loonheffing Totaal Volgorde: code en daarbinnen naar ouderdom van post Niet uit balans blijkende verplichtingen en rechten

23 23 Protestantse gemeente versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Jaarrekening 2015 Balans (wordt automatisch ingevuld vanaf de toelichtingen) vorig boekjaar Balans per 31 december Activa 00 onroerende zaken 01 installaties en inventarissen 02 financiële vaste activa beleggingen Voorraden 10 debiteuren 11 kortlopende vorderingen en overlopende activa geldmiddelen totaal Passiva 20 reserves fondsen voorzieningen 23 hypotheken en leningen 24 crediteuren 25 kortlopende schulden en overlopende passiva totaal

24 24 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Batenrekeningen 80 baten onroerende zaken Begroting Rekening Rekening (link toel. 00 onroerende zaken) inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal 81 rentebaten en dividenden ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g (link toel. 02 code 02.20) rente over inschrijvingen in grootboeken (link toel. 03 code 03.30) rente obligaties/pandbrieven (link toel. 03 code 03.20) dividend aandelen (link toel. 03 code 03.10) overige rentebaten 58 totaal opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen overige opbrengsten totaal 83 bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften schenking/legaat/erfenis < 500, per verkrijging collectebussen diaconale rondgang overige bijdragen levend geld totaal door te zenden collecten en bijdragen doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland bijdragen van diaconale aard (landelijk) overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk) doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd) totaal

25 25 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Lastenrekeningen Begroting Rekening Rekening lasten overige eigendommen en inventarissen verenigingsgebouw/kerkelijk centrum onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten monumentale gebouwen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten overige bebouwde eigendommen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten onbebouwde eigendommen onderhoud belastingen overige lasten overige lasten (on)roerende zaken kosten beheer door derden betaalde huren inventarissen totaal 42 afschrijvingen (link toel ) verenigingsgebouw/kerkelijk centrum overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen inventarissen overige afschrijvingen totaal

26 26 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Lastenrekeningen Begroting Rekening Rekening diaconaal pastoraat predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant preekvoorziening diaconaal werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten diaconaal pastoraat totaal 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc kosten kerkdiensten contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerk overige kosten kerkelijke activiteiten totaal verplichtingen/bijdragen andere organen diaconaal quotum bijdragen classes en streekverbanden overige bijdragen en contributies totaal salarissen en vergoedingen administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten personeel/vrijwilligers kosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers totaal

27 27 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Lastenrekeningen Begroting Rekening Rekening kosten beheer en administratie kosten bestuur bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon kosten administratie kosten financiële administratie controlekosten jaarrekening verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.) publiciteit overige lasten totaal rentelasten/bankkosten rente bankschulden bankkosten rente hypotheken en leningen o/g (link toel. 23) rente obligatieleningen (link toel. 23) rente fondsen (link toel. 21) rente voorzieningen in eigen beheer (link toel. 22) overige rente totaal diaconaal werk plaatselijk saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten maatschappelijk werk/gezinsverzorging ziekenzorg ouderenwerk gehandicaptenwerk bijdrage vakantiekosten doelgroep bijdrage bezoekwerk kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk overige lasten diaconaal werk plaatselijk 750 totaal diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk afdracht doorzendcollecten/giften (84.11) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk) aanvullende betaling op doorzendcollecten overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA totaal

28 28 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Lastenrekeningen Begroting Rekening Rekening diaconaal werk wereldwijd afdracht doorzendcollecten (84.21) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) aanvullende betaling op doorzendcollecten afdracht bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA totaal toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) fondsen (link toel. 21) voorzieningen (link toel. 22) totaal onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen () fondsen (link toel. 21) voorzieningen (link toel. 22) totaal 56 streekgemeenten ontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie () totaal 57 aandeel in lasten federatie () aandeel in lasten federatie totaal 58 overige lasten en baten saldo kerktelefoon (+/) klimaatplan (+/) overige baten (+) gerealiseerde koerswinst (+) boekwinst onroerende zaken (+) overige lasten () gerealiseerd koersverlies () boekverlies onroerende zaken () totaal

29 29 Protestantse gemeente Jaarrekening 2015 versie 4 ( ) Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten en lastenrekening) baten Begroting Rekening Rekening baten onroerende zaken 81 rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 83 bijdragen levend geld door te zenden collecten totaal baten lasten 41 lasten overige eigendommen en inventarissen 42 afschrijvingen 43 pastoraat 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen 47 kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk diaconaal werk wereldwijd totaal lasten Saldo baten lasten toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 56 streekgemeenten 57 aandeel in lasten federatie 58 overige lasten en baten totaal Resultaat Bestemming van het resultaat boekjaar 2015 toevoeging aan onttrekking aan () Algemene reserve 639 Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve Totaal 639 Per saldo een toevoeging/onttrekking van 639

30 blz. 30 versie 4 ( ) Overeenkomstig de Uitvoeringsregeling (art. 2.4) behorende bij de uniforme quotisatieregelingen dient dit opgaveformulier te worden meegezonden bij de jaarrekening die volgens ord. 11 bij de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken wordt voorgelegd. Opgaveformulier D (Diaconaal quotum) Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Rek.nr.: Omschrijving Inkomsten Inkomsten boekjaar boekjaar Bijdragen levend geld (vaste) vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften collectebussen diaconale rondgang 84 (door te zenden) collecten en bijdragen totaal Af: afdracht/doorzendcollecten en giften 51 afdrachten diaconaal/missionair werk (binnenland) excl aanvullende betaling op doorzendcollecten en overige bijdragen 52 afdrachten diaconaal/missionair werk (buitenland) excl aanvullende betaling op doorzendcollecten en overige bijdragen blijft schenkingen/legaten/erfenissen overige bijdragen levend geld Totale inkomsten levend geld: Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen (betreffen batige exploitatiesaldi uit rubriek 82 en/of uit afzonderlijke jaarrekeningen) a... b... c... d... Totale inkomsten uit stichtingen, kassen en fondsen:

31 blz. 31 Opgaveformulier D (Diaconaal quotum) Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijndijk Rek.nr.: Omschrijving Inkomsten Inkomsten boekjaar boekjaar Baten onroerende zaken inkomsten onbebouwde eigendommen Af: onderhoud belastingen overige lasten blijft inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen + totaal Af: lasten overige monumentale gebouwen lasten overige bebouwde eigendommen blijft Totale baten onroerende zaken: 81 Rentebaten en dividenden ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten 58 Totale inkomsten overig bezit: 58 Voor alle, voor de quotumheffing, belastbare brutoinkomsten geldt dat wanneer deze zijn verantwoord onder een andere rubriek, deze inkomsten wel opgegeven dienen te worden. Naam: Handtekening:.. Adres: Woonpl: Telefoon: Datum:

32 32 versie 4 ( ) Jaarrekening 2015 Protestantse gemeente Koudekerk ad Rijn/HazerswoudeRijnd Baten en Lasten Balans baten Begroting Rekening Rekening Balans per 31 december activa 80 baten onroerende zaken 00 onroerende zaken 81 rentebaten en dividenden installaties en inventarissen 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 02 financiële vaste activa bijdragen levend geld beleggingen door te zenden collecten voorraden totaal baten (a) debiteuren 11 kortlopende vorderingen en overlopende activa lasten 12 geldmiddelen lasten overige eigendommen en inventarissen totaal afschrijvingen passiva 43 pastoraat 44 lasten kerkdiensten, catechese, etc reserves verplichtingen/bijdragen andere organen fondsen salarissen 22 voorzieningen 47 kosten beheer en administratie hypotheken en leningen 48 rentelasten/bankkosten crediteuren 50 diaconaal werk plaatselijk kortlopende schulden en overlopende passiva diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk totaal diaconaal werk wereldwijd totaal lasten (b) Saldi rekening rekening totaal a b nadelig voordelig 53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen tekort t.o.v. exploitatie saldo ab 3% 56 streekgemeenten tekort t.o.v. exploitatie saldo ab /+c 3% 57 aandeel in lasten federatie 58 overige lasten en baten aantal lidmaten 0 totaal (c ) aantal doopleden 0 Totaal aantal leden 0 Resultaat aantal pastorale eenheden 0 Voor gezien Scriba kerkenraad: gemiddelde bijdrage per lid (Naam en handtekening)

33 dijk 33

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) Bij PGiwlfederatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) Bij PGiwlfederatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch lutherse gemeente te over

Nadere informatie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 1 datum 30102014 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen 2 datum 30102014 * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie 3

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Hervormde gemeente. Puttershoek. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen. versie 4 (01-05-2006)

JAARREKENING. van de Hervormde gemeente. Puttershoek. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen. versie 4 (01-05-2006) 1 versie 4 (01052006) JAARREKENING van de Hervormde gemeente (invullen wat van toepassing is) te over het boekjaar 2015 opgesteld door het college van diakenen ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017.

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017. versie 4 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw * (juiste kerknaam invullen) Opgesteld door het college van diakenen (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Over het boekjaar:

Nadere informatie

jaarrekening diaconie

jaarrekening diaconie 1 Van de model jaarrekening/begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Na de algemene gegevens dienen

Nadere informatie

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - -

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - - 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40.10 monumentaal kerkgebouw 40.11 onderhoud 40.12 belastingen 40.13 verzekeringen 40.14 energie en water 40.19 overige lasten 40.20 nietmonumentaal

Nadere informatie

JAARREKENING. TWF versie 6a. van de Protestantse Gemeente. Oosterhout. over het boekjaar 2013. opgesteld door het college van diakenen.

JAARREKENING. TWF versie 6a. van de Protestantse Gemeente. Oosterhout. over het boekjaar 2013. opgesteld door het college van diakenen. 2 versie 6 41699 TWF versie 6a JAARREKENING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017 versie 4 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te Ede * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college van

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Hervormde Gemeente te Westerbork. Opgesteld door het. college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

JAARREKENING. van de Hervormde Gemeente te Westerbork. Opgesteld door het. college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Combi jaarrekening versie 2 Verslagjaar 2014 JAARREKENING van de Hervormde Gemeente te Westerbork (* juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

over het boekjaar 2015 ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

over het boekjaar 2015 ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. versie 3 (O1-O2~2OO6) BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te over

Nadere informatie

!!! Jaarrekening 2013

!!! Jaarrekening 2013 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE Pagina 1 JAARREKENING van de CENTRALE DIACONIE van de Protestantse Gemeente Middelburg over het boekjaar 2015 verkorte versie Pagina 2 Balans Vorig boekjaar Balans per 31 december 2015 2014 Activa 00 onroerende

Nadere informatie

BEGROTING. Middelburg. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. Van de Centrale Diaconie v d PGM (.nvurenwarvantoepassinsis)

BEGROTING. Middelburg. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. Van de Centrale Diaconie v d PGM (.nvurenwarvantoepassinsis) versie 3 ('1-02-2006) BEGROTING Van de Centrale Diaconie v d PGM (.nvurenwarvantoepassinsis). Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016.

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. ! Geachte Algemene Kerkenraad,, 14 september 2015 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. De begroting 2016 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2015 is ingezet Op basis hiervan

Nadere informatie

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017.

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. Geachte Algemene Kerkenraad,, 1 september 2016 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. De begroting 2017 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente Hagestein, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw

Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente Hagestein, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw Referentie: 0378 Behandeld door: D. Bassa AA Lexmond, 24 juli 2015

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2016 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Staat B. Staat van baten en lasten. Begroting Begroting Rekening BATEN. Totaal a 6.270, , ,46 LASTEN

Staat B. Staat van baten en lasten. Begroting Begroting Rekening BATEN. Totaal a 6.270, , ,46 LASTEN Staat B Staat van baten en lasten BATEN 80 Baten onroerende zaken - - - 81 Rente-baten en dividenden 100,00 100,00 115,70 82 Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. 83 Bijdragen levend geld 2.300,00 3.000,00

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) Zeewolde. over het boekjaar 2016

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) Zeewolde. over het boekjaar 2016 versie 3 (01022006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( ) 1 versie 3 (1-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 2 versie 3 (1-02-2006) Gebruik van deze begroting

Nadere informatie

jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016

jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016 jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016 BATEN Baten onroerende zaken Rentebaten en dividenden 50,00 75,00 186,00 Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. Bijdragen levend geld 1.600,00 1.800,00

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE DIACONIE JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE blz. Algemene informatie... 1 Algemene toelichting... 3 Verklaringen... 4 Balans... 5 Rekening van baten en lasten... 6 Toelichting

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente. Wijngaarden. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente. Wijngaarden. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters 1 versie 3 (01-02-2006) BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente ¹) Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te

Nadere informatie

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van versie 4 BEGROTING van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

Staat van baten en lasten Begroting 2016

Staat van baten en lasten Begroting 2016 PROTESTANTSE GEMEENTE ANNA PAULOWNA Staat van baten en lasten Begroting 2016 BATEN Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 80 Baten onroerende zaken 3.722 7.640 8.080 81 Rentebaten en dividenden 13.027

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE DIACONIE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE blz. Algemene informatie... 1 Algemene toelichting... 3 Verklaringen... 4 Balans... 5 Rekening van baten en lasten... 6 Toelichting

Nadere informatie

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten Totale exploitatie Begroting 2017 Baten Begroting Begroting Rekening 80 baten onroerende zaken 64.800 70.500 127.671 81 rentebaten en dividenden 2.000 4.766 83 bijdragen levend geld 280.500 283.000 303.604

Nadere informatie

BEGROTING van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE. te Tubbergen. over het boekjaar Postadres: Ds. Hattinkstraat CL TUBBERGEN

BEGROTING van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE. te Tubbergen. over het boekjaar Postadres: Ds. Hattinkstraat CL TUBBERGEN BEGROTING 2017 van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE te Tubbergen over het boekjaar 2017 Postadres: Ds. Hattinkstraat 4 7651 CL TUBBERGEN 21 februari 2017 14140/2017/GH/mh Pagina -2- ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Jaarrekening 2014 van de Hervormde Gemeente Sint-Maarten te Zaltbommel Opgesteld d.d. 19 mei 2015 blz. 1 Algemene informatie 1 HERVORMDE GEMEENTE SINT-MAARTEN te ZALTBOMMEL JAARREKENING BOEKJAAR 2014 Ingevolge

Nadere informatie

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66.

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66. Resultaat De rekening van baten en lasten over 2012 sluit met een voordelig saldo van 15.098 In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2012 (2011) Collecten

Nadere informatie

Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht. Levend geld overige wijkgemeenten

Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht. Levend geld overige wijkgemeenten Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht Levend geld overige wijkgemeenten Totaal begroting 2017 Totaal begroting 2016 Levend geld Baten Immanuëlkerk Vermogen 81.10 Ontvangen

Nadere informatie

BEGROTING. College van Diakenen. Protestantse Gemeente te Colmschate - Schalkhaar. over het boekjaar 2014

BEGROTING. College van Diakenen. Protestantse Gemeente te Colmschate - Schalkhaar. over het boekjaar 2014 BEGROTING van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Colmschate Schalkhaar over het boekjaar 2014 ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd

Nadere informatie

JAARREKENING. Hervormde Gemeente. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters. versie 3b ( )

JAARREKENING. Hervormde Gemeente. over het boekjaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters. versie 3b ( ) versie 3b (01022006) 1 JAARREKENING van de Hervormde Gemeente te over het boekjaar 2013 opgesteld door het college van kerkrentmeesters ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( )

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) 217 218 219 216 215 214 213 212 211 21 29 28 BATEN 8 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging) 33.5 34.5 35.5 31.5 4.276 3.949

Nadere informatie

Jaarrapport Hervormde Gemeente Aalst Kerkstraat KH AALST

Jaarrapport Hervormde Gemeente Aalst Kerkstraat KH AALST Kerkstraat 1 5308 KH AALST Inhoudsopgave Algemene toelichting 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking Jaarrekening 1 Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de Staat van

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

JAARREKENING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Combi jaarrekening versie 1 Verslagjaar 2015 JAARREKENING van de Hervormde Gemeente te Ede (* juiste kerknaam invullen) Opgesteld door het college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2013 Algemene informatie 1 Blad 1. Hervormde Gemeente Veenendaal BEGROTING BOEKJAAR 2013 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: H.G. Bloemendal

Nadere informatie

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht Totaaloverzicht Levend geld overige wijkgemeenten Totaal begroting 2016 Totaal begroting 2015 Levend geld Baten Immanuëlkerk Vermogen 81.10 Ontvangen interest bank 500 200 8.570 9.270 6.720 81.40 Rente

Nadere informatie

Het is raadzaam om elk jaar opnieuw het model te downloaden; u bent dan verzekerd van de juiste versie.

Het is raadzaam om elk jaar opnieuw het model te downloaden; u bent dan verzekerd van de juiste versie. Versie informatie Combi jaarrekening versie Verslagjaar 204 Dit document wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het wordt gebruikt door de aangesloten gemeenten en diaconieën voor

Nadere informatie

Het is raadzaam om elk jaar opnieuw het model te downloaden; u bent dan verzekerd van de juiste versie.

Het is raadzaam om elk jaar opnieuw het model te downloaden; u bent dan verzekerd van de juiste versie. Versie informatie Combi jaarrekening versie 2 Verslagjaar 2015 Dit document wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het wordt gebruikt door de aangesloten gemeenten en diaconieën

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten 38.000 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ERMELO BEGROTING 2016

DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ERMELO BEGROTING 2016 DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ERMELO BEGROTING 2016 Inhoudsopgave - Algemene informatie 3 - Vaststellingsbesluiten 4 - Voorwoord 5 - Staat van baten en lasten 6 - Toelichting op de staat van baten

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE. van de. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters.

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE. van de. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters. PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE BEGROTING 2012 BEGROTING van de PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE voor het begrotingsjaar 2012 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters. Algemene informatie Begroting

Nadere informatie

Het is raadzaam om elk jaar opnieuw het model te downloaden; u bent dan verzekerd van de juiste versie.

Het is raadzaam om elk jaar opnieuw het model te downloaden; u bent dan verzekerd van de juiste versie. Versie informatie Combi arrekening versie 2 Verslagar 2015 Dit document wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het wordt gebruikt door de aangesloten gemeenten en diaconieën voor

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 Gereformeerde Kerk Bennekom College van diakenen J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 Inhoud pagina 1. Algemene informatie 2 2. Balans per 31 december 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2012 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE 6 (alle bedragen in hele euro's) STAAT VAN BATEN EN BATEN 80 Baten onroerende zaken 166.500 187.900 183.826 81 Renten/dividenden

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn. Parnassia 52 2224 DD Katwijk Tel.: 071-4026991. Looyerslaan 45 2223 GJ Katwijk Tel.

Diaconie Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn. Parnassia 52 2224 DD Katwijk Tel.: 071-4026991. Looyerslaan 45 2223 GJ Katwijk Tel. DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN BEGROTING 2015 Begroting Diaconie 2015 def.xls 1 12-11-2014 College van Diakenen Voorzitter : Secretaris : Penningmeester: Scriba Centrale Kerkenraad: De

Nadere informatie

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen JAARREKEl\ING van de Diaconie HERVORMDE GE,MEENTE te Geldermalsen 20r4 opgesteld door het college van diakenen ACTTVA balans per 31 december 2014 2013 00 Vaste actíva Ons Huis Landerijen 10.800 36.935

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBITRANSPARANTIE TE PUBLICEREN GEGEVENS DOOR EEN GEMEENTE BEHORENDE TOT DE HERSTELD HERVORMDE KERK. A. A LGEMENE GEGEVENS Naam ANBI: Telefoonnummer : 0182532158 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

JAARREKENING 2014. Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn JAARREKENING Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Algemene informatie 1 WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSE KERK TE ALPHEN AAN DEN RIJN JAARREKENING BOEKJAAR

Nadere informatie

Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2

Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 versie 5 19.05.2015 Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hilversum over 2014 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Rekening van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk College van kerkrentmeesters Heemskerk, 24 oktober 2012 Algemeen Het college legt de begroting 2013 voor met een tekort van 7.700 euro. Dit beperkte

Nadere informatie

Ook heeft het in continuïteit gebruik maken van een vaste indeling voor administratie, begroting en jaarrekening diverse voordelen:

Ook heeft het in continuïteit gebruik maken van een vaste indeling voor administratie, begroting en jaarrekening diverse voordelen: HANDLEIDING OPSTELLEN BEGROTING EN JAARREKENING. Voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening door colleges van kerkrentmeesters/colleges van diakenen van de gemeenten behorende tot de Protestantse

Nadere informatie

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m )

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m ) Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente Terpoarte Boksum Blessum Deinum Boekjaar : 2015 (periode: 1012015 t/m 31122015) opgesteld door het college van kerkrentmeesters Administratieadres:

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8 JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

JAARREKENING Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn JAARREKENING 2015 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Algemene informatie 1 WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSE KERK TE ALPHEN AAN DEN RIJN JAARREKENING BOEKJAAR

Nadere informatie

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie.

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie. Jaarrekening Diaconie 2015 Financieel verslag over het jaar 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere

Nadere informatie

ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg

ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg Anbi-status Kerk aan Zee ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg A. Algemene gegevens. Naam ANBI RSIN Website adres E-mail adres Adres Beleidsplan Diaconie van de Protestantse

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk te Ermelo

Gereformeerde Kerk te Ermelo te Ermelo JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Ermelo, 29 mei 2017 INHOUD Bladnummer Algemene informatie 1. Bestuursleden 3 2. Administratie en samenstelling jaarrekening 3 3. Kengetallen 3 4. Verklaringen

Nadere informatie

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015 Protestantse Gemeente Veenendaal begroting 2015 INHOUD BEGROTING Inleiding 1-3 Exploitatiebegroting 2015 4 Toelichting Exploitaitebegroting 5-10 Bijlage 1: Wijkbudgetten 11 INLEIDING In de vergadering

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016 begroting 2016 d.d. 27 november 2015 INHOUD Inleiding 1-2 Exploitatiebegroting 2016 3 Toelichting Exploitaitebegroting 4-9 d.d. 27 november 2015 INLEIDING In de vergadering van 26 november 2015 heeft het

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2016 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 2 maart 2017 1 Financieel Jaarverslag 2016 Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft de ontwerp

Nadere informatie

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. De Lege Geaën 213 Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën" INHOUD 213 Pag. Uitgangspunten 213 213 Toelichting begrote exploitatierekening 213 1 2 3 Uitgangspunten 213 : Algemeen: Als basis voor de begroting 213 hebben

Nadere informatie

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters JAARREKENING van de Protestantse Gemeente te Eindhoven voor het boekjaar 2010 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters Eindhoven, 4 juli 2011 ALGEMENE INFORMATIE Protestantse Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014 jaarrekening 2014 INHOUD Inleiding 1-4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 5 Exploitatierekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7-8 Toelichting op de balans 9-15 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

Gemeente avond Pniel

Gemeente avond Pniel Gemeente avond Pniel Inzicht in de Financiën Zeist breed Gereformeerd en Hervormd Leden Resultaten Vermogen Zeist breed Hervormd Resultaten Pniel Waar staan we Wat is nodig 9 januari 2013 1 Zeist breed

Nadere informatie

COLLEGE VAN DIAKENEN HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN JAARREKENING 2014

COLLEGE VAN DIAKENEN HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN JAARREKENING 2014 COLLEGE VAN DIAKENEN HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN JAARREKENING 14 mei 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER Balans 31-12- 31-12- Materiële vaste activa 0 0 Financiële vaste activa 5.315 5.235 Langlopende

Nadere informatie

Hilversum over Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2

Hilversum over Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 versie 23.05.2016 Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hilversum over 2015 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Rekening van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen De toelichting vind u op blz. V t/m VI I Protestantse Gemeente Beilen-Hijken

Nadere informatie

Rapport inzake financieel verslag 2014. van de Diaconie van de Protestantse. Gemeente Schagen.

Rapport inzake financieel verslag 2014. van de Diaconie van de Protestantse. Gemeente Schagen. Rapport inzake financieel verslag 2014 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen. Inhoudsopgave Pagina Resultaat 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Rekening van baten en lasten

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Ede

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2015 Algemene informatie 1 Hervormde Gemeente Veenendaal BEGROTING BOEKJAAR 2015 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: H.G. Bloemendal Postcode:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie