Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012"

Transcriptie

1 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G. Damen LokaalBelang de heer J. van Dinther LokaalBelang de heer A.A. van Hamond LokaalBelang de heer C. Kuijten VVD de heer S. Waarts VVD de heer J.J.A. Broekmans CDA de heer C. van de Sloot CDA de heer F. PvdA de heer F. den Braven GroenLinksaf mevrouw R. Odabasi-Seker GroenLinksaf de heer J.F. Broeders Werknemersbelang de heer L. van Helden ChristenUnie de heer L.F. den Hollander D66 de heer C. Klop SGP Portefeuillehouders: Notulen: de heer mr. M. van Dongen de heer drs. J. van Groos notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Vaststelling van het verslag van de commissie Ruimte gehouden op 27 september en 9 oktober 2012 De verslagen worden met inachtneming van onderstaande wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld: Op blz. 11, 4 e alinea bij tweede keer : Na de zin Andersom zou men dit ook mogen verwachten. invoegen de aanvulling Met de gemeente Geertruidenberg is ambtelijk contact. Afstemming vindt plaats over de aansluitingen van wegen op de grens van beide gemeenten. Na de zin Niet het hele lint is aangepakt omdat er onvoldoende geld was. Invoegen de aanvulling De werkzaamheden aan het Lint lopen van de Tilburgseweg tot de huidige asfaltverharding. Op blz. 13, 3 e alinea bij eerste keer : De zin Als één van de supermarkten op zaterdag nog bevoorraad moet worden en zijn staat een rij voor de slagboom kan de vrachtwagen niet passeren. moet zijn Als één van de supermarkten op zaterdag nog bevoorraad moet worden en er staat een rij voor de slagboom kan de vrachtwagen niet passeren. Verslag commissie Ruimte, 1 november

2 Op blz. 13, 5 e alinea bij tweede keer : De zin Slagboomparkeren kosten parkeerplaatsen. moet worden Slagboomparkeren kost parkeerplaatsen. De zin De markt was in het verleden op het Unnaplein, maar is verhuist vanwege de sanering. moet worden De markt was in het verleden op het Unnaplein, maar is verhuisd vanwege de sanering. De zin Het zand bij de fietsenstalling heeft wellicht te maken gehad met de nieuwe keet die geplaats is. moet worden Het zand bij de fietsenstalling heeft wellicht te maken gehad met de nieuwe keet die geplaatst is. Bespreking ingekomen stukken 4. Bespreking van de lijst van ingekomen stukken van de raad d.d. 13 september 2012: nr. 86 en 86b van Stichting Federatie Behoudt Langstraat Spoorbruggen over onderhoud betreffende bruggen De voorzitter biedt gelegenheid om te reageren in eerste termijn. Den Braven geeft aan dat er op 13 september jl. is gesproken over de spoorbruggen. Dat gesprek was onbevredigend voor zijn fractie omdat niet helemaal duidelijk was wat er nu precies aan de hand is. Ondertussen heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de federatie en de wethouder. Zijn fractie zou graag horen wat er besproken is en in hoeverre de gemeente nu uit de problemen is. antwoordt dat er inmiddels twee gesprekken met de Federatie hebben plaatsgevonden en verwijst daarbij naar de ingekomen brieven die op de agenda zijn geplaats. In de eerste brief worden twee zaken aan de orde gesteld; het verfwerk en het wegdek dat niet comfortabel is voor fietsers. De gemaakte opmerkingen zijn weerlegd met het rapport van Infra dat in 2007 is opgesteld waar de federatie helaas geen kennis van had. Dit rapport is inmiddels verstrekt. In de vragenronde heeft hij vervolgens aangegeven dat voor werkzaamheden aan de spoorbrug altijd aanvullende zaken in het kader van arbo en milieu aan de orde zijn waardoor zaken veel duurder worden. De gemeente kiest ervoor om te bezien of er zoveel mogelijk werkzaamheden in één keer gecombineerd kunnen worden. Dit houdt bovendien in dat er tussendoor niet allerlei maatregelen genomen hoeven te worden. In het tweede gesprek bleek dat deze boodschap nog niet was doorgekomen bij de Federatie. Afgesproken is om na te denken over de manier waarop zoveel werkzaamheden gecombineerd kunnen worden waarbij ook nog nagedacht moet worden wat er met het wegdek gedaan wordt. In de krant werd vermeld dat het ontbreken van geld het probleem is, maar dit is niet het geval. Eerst moet gekeken worden hoe het aangepakt wordt, vervolgens wanneer en hoe krijgt de gemeente de middelen hiervoor bij elkaar. Op basis van het rapport zijn zaken over het natuursteen geconcludeerd. De Federatie heeft verzocht om één en ander in november onder handen te nemen, maar dit zou een slechte maatregel zijn. Als de natuursteen nu behandeld wordt, zal er schade ontstaan bij nachtvorst. Afgesproken is om in 2013 als het weer het toelaat de bovenkant van het natuursteen onder handen te nemen. Voorts is afgesproken dat de gemeente een subsidieaanvraag doet. Zowel de gemeente als de Federatie zullen onderzoeken of aansluiting bij de Monumentenwacht voordelen biedt. Bekeken wordt of er in plaats van pekel scherp zand gebruikt kan worden bij gladheidsbestrijding. De gemeente en Federatie denken na hoe de maatregelen het best Verslag commissie Ruimte, 1 november

3 uitgevoerd kunnen worden. De gemeenschappelijke doelstelling is een zo goed mogelijk behoud van de spoorbrug tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Afsluitend wijst hij op de brief die is gestuurd naar de Federatie naar aanleiding van het eerste gesprek. Den Braven Van Hamond geeft aan dat hij tevreden is met de gegeven uitleg. refereert aan de roestvorming en vraagt of er gevaar is op dit gebied voor de toekomst als de werkzaamheden uitgesteld worden. antwoordt dat er ook in 2009 al sprake was van roestvorming. Het is niet erger geworden. Als het nu weggewerkt wordt, worden er heel veel kosten gemaakt voor een betrekkelijk korte tijd. In het rapport van Intra is opgenomen dat tussen 2014 en 2019 het gehele schilderwerk onder handen genomen moet worden. Gezien het feit dat het wegdek niet comfortabel is, acht hij het raadzaam om één en ander eerder onder handen te nemen dan nu gepland is. Hij verwacht dat er in fors met de brug aan de slag gegaan wordt. In de komende jaren moet bekeken worden of de roestvorming zich ernstig nadelig ontwikkelt. De voorzitter sluit de bespreking over dit onderwerp. Bespreking concept raadsvoorstellen 5. (CR1) Welstandsbeleid De voorzitter biedt gelegenheid om te reageren in eerste termijn. Den Hollander wijst op de twee hoofdpunten. Hij heeft hetgeen voorligt vergeleken met hetgeen de werkgroep heeft gedaan in april/mei van dit jaar en constateert dat één en ander met elkaar in tegenspraak is. Hij vindt de suggesties en argumenten van de werkgroep niet terug in de voorgelegde varianten. De werkgroep doet de aanbeveling om eerst het huidige welstandsbeleid te evalueren en afhankelijk daarvan aan te passen, de raad te informeren en tot besluitvorming te komen. Hij merkt het rapport van de werkgroep als behoudend aan, maar nu hij het voorstel heeft gelezen speelt er een principieel punt. Als er een werkgroep wordt ingesteld die met een rapport komt maar vervolgens komt het college met een eigen voorstel waardoor naar zijn mening een belangrijke grens wordt overschreden. Dit zou voor hem een aanleiding kunnen zijn om het stuk als T-stuk aan te merken. Hij zou vervolgens nog een heleboel vragen kunnen stellen over de welstandsnota, maar hij zou eerst graag willen weten waarom niet ingegaan is op de centrale conclusie van de werkgroep om de aanbeveling over te nemen om eerst het huidige welstandsbeleid te evalueren, afhankelijk daarvan aan te passen en de raad te informeren. Broekmans verwijst naar de pleinbijeenkomst waar de uitkomsten anders waren dan hetgeen nu wordt voorgesteld door het college. Hij is wel van mening dat de aanwezigen erg behoudend waren. Er is veel gesproken over het welstandsbeleid en het werd nogal eens als betuttelend aangemerkt. Hij verzoekt de portefeuillehouder om het verschil tussen variant 1 en 3 aan te geven. Het kan ook omgedraaid worden. Bij variant 1 is het de bedoeling dat een aantal gebieden welstandsvrij is en achteraf worden excessen bekeken en eventueel afgebroken. Zijn fractie is daar op voorhand niet voor. Variant 3 wil eerst de excessen bekeken. Hij verzoekt Verslag commissie Ruimte, 1 november

4 aan te geven wat er wordt bedoeld met minimaal, wie moet het beoordelen en worden er vaste regels gehanteerd. Odabasi Klop Van Dinther Van Helden Broeders heeft begrepen dat het huidige beleid geëvalueerd is. Zij vraagt zich af naar aanleiding van de reacties waarom het college vasthoudt aan het nieuwe beleid en niet kiest voor variant 3. Deze variant komt het meest dichtbij hetgeen in de bijeenkomst naar voren is gekomen. sluit zich grotendeels aan bij de vorige sprekers en vraagt waarom in het stuk niets is opgenomen over grote nieuwbouwplannen. Hij vraagt voorts of het stuk onomkeerbaar is als het vreemde bouwwerken op gaat leveren. Hij vraagt afsluitend of monumenten hier buiten vallen. sluit zich aan bij de opmerkingen van D66 op grond van welke overwegingen het college van mening is dat zij op deze manier een werkgroep aan het werk heeft gezet. Hij vraagt of de portefeuillehouder ook inhoudelijke argumenten heeft op grond waarvan de rapportage van de werkgroep onbruikbaar is voor het college. merkt op dat er al voldoende is gezegd over de werkwijze van de werkgroep. Hij sluit zich aan bij de woorden van het CDA ten aanzien van welstandsexcessen. Wanneer wordt gekozen voor legalisatie en wanneer wordt gekozen voor afbreken? Bij variant 3 wijst hij op de welstandstoets, kostenbesparing organisatie, waarbij de presentiekosten worden verhoogd. Dit betekent het toeschrijven van de kosten van de ene post naar de andere wat inhoudt dat de ambtelijke kosten verlaagd dienen te worden. Hij verzoekt om verduidelijking. Hij geeft aan dat naast de werkgroep diverse personen tijd vrij hebben moeten maken. Dit wil niet zeggen dat iedere inspraak gevolgd hoeft te worden, maar het is wel jammer als er helemaal niets van teruggevonden wordt. De portefeuillehouder gaat op dezelfde weg door, terwijl blijkbaar de ambtenaren de grootste invulling hebben ten aanzien van deze nota. Dat is niet de bedoeling van inspraak. kreeg een raar gevoel bij de pleinbijeenkomst. Bij de bewoners ontstond de indruk dat de professionals duidelijk oververtegenwoordigd waren. Zijn fractie vindt het jammer dat het college niet met een vierde variant is gekomen; het afschaffen van de welstandnota. Er zijn op dit moment al zo n 25 gemeenten waar welstandsvrij gebouwd mag worden. Hij verzoekt de portefeuillehouder deze variant nog voor de raadsvergadering toe te voegen, dat zou de beslissing voor zijn fractie een stuk gemakkelijker maken. hoopt dat de aangegeven excessen niet tot ambtelijke willekeur zullen leiden. antwoordt dat er een aangepaste welstandsnota is voorgelegd. De herziening was noodzakelijk om dat vorige versie dateert uit Vanwege allerlei wettelijke wijzigingen moet deze nota sowieso aangepast worden. In het algemeen is er een roep vanuit de samenleving om te debureaucratiseren, meer verantwoordelijkheid bij de burgers. Deregulering en bezuinigen zijn thema s die ook regelmatig te beluisteren zijn. Het college heeft aanvankelijk gekozen voor een nota waarin daar waar het echt nodig is welstandstoetsing gehandhaafd wordt. Verslag commissie Ruimte, 1 november

5 Een aantal bijzondere gebieden wordt hiervoor aangewezen. In de andere gebieden, bijvoorbeeld de woongebieden, zou de verantwoordelijkheid aan de burger gelaten kunnen worden en is geen preventief toezicht nodig bij iedere bouwaanvraag. Er is een beperkt aantal inspraakreacties binnengekomen en er heeft een pleinbijeenkomst plaatsgevonden voorbereid door een werkgroep vanuit de raad. Op basis daarvan heeft de werkgroep een samenvatting meegegeven aan het college. In de stukken is aangegeven wat er gedaan is met de input van de pleinbijeenkomst en de raadswerkgroep. Hij noemt in dit kader evaluatie van het huidige beleid. Alle bouwaanvragen zijn bekeken aan de hand van het welstandsbeleid. In de praktijk heeft dit zelden geleid tot weigering. Aangegeven is welke opmerkingen vanuit de pleinbijeenkomst wel en niet zijn overgenomen. Het is hem opgevallen dat door een aantal aanwezigen vragen werd gesteld bij het welstandsvrij laten van grote delen van de gemeente. Dit is opmerkelijk omdat in ander verband het geluid naar voren komt dat dit best wel eens wat minder mag zijn. Het college heeft vervolgens variant 3 toegevoegd. Een excessenregeling achteraf werkt niet. Met deze variant wordt voorgesteld om de excessenregeling naar voren te halen. In een aantal bijzondere gebieden wordt wel intrinsiek getoetst, maar in alle andere gevallen wordt bekeken of de zaken die voorgestel worden niet te gek zijn. Als dit niet het geval is, kan de aanvraag gewoon in behandeling genomen worden. Het is aan de raad om een voorkeur voor één varianten uit te spreken, inclusief variant 4 zoals nu door de ChristenUnie wordt voorgesteld. Odabasi begrijpt dat alle varianten werkbaar zijn voor het college, maar in het voorstel wordt nadrukkelijk gekozen wordt voor het beleid 2012 zoals dat er ligt. verduidelijkt dat deze voorkeur met name ingegeven wordt door de wenselijkheid vanuit het coalitieprogramma om te komen tot deregulering en kostenbesparing en bezuinigingen op welstand. Dit zou weer teruggedraaid worden als nu een andere keuze wordt gemaakt. Hij vervolgt dat er verantwoording is afgelegd aangaande resultaten van de inspraakavond. merkt op dat de wethouder aangeeft dat het verschil tussen variant 1 en 3 de excessentoetsing is. Voorts is aangegeven dat ook bezuinigen een reden is. Als er wordt gekozen voor een toetsing vooraf wordt tussen de regels ook gekozen voor variant 3 waarbij niet alleen bezuinigen leidend is. antwoordt dat er bij variant 3 sprake is van minder bezuiniging, maar hiermee wordt wel tegemoet gekomen aan de inspraak en de pleinbijeenkomst. benadrukt dat de fractie van D66 duidelijk informeert waarom er niet wordt gekozen voor variant 3. vervolgt dat hij heeft aangeven dat er ook allerlei algemene contextuele overwegingen spelen. Als daar zwaar op ingestoken wordt, komt dit uit op variant 1. Het is riskant om met een excessenregeling achteraf te werken en daarom kan het college zich ook vinden in variant 3 waarin in alle gevallen een lichte toetst wordt gedaan. Verslag commissie Ruimte, 1 november

6 Den Hollander verwijst naar het kader onderaan pagina 4 en citeert de tekst. Hij is van mening dat een voorstel ter goedkeuring wort voorgelegd, dit kan niet via een raadsvoorhangbrief geregeld worden. antwoordt dat hij uit deze tekst begrijpt dat wanneer de raad een voorkeur uitspreekt voor één van de twee andere varianten deze variant nog nader uitgewerkt wordt en vervolgens ter besluitvorming voorgelegd wordt. Dat kan via een raadsvoorstel of via een raadsvoorhangbrief. Als er een nader raadsvoorstel gewenst wordt, houdt dit in dat aan het begin van het volgend jaar zal zijn. Als gekozen wordt voor variant 3 moet de excessenregeling geformuleerd worden. Dit kan via een voorhangbrief aan de raad meegedeeld worden en vervolgen kan per 1 januari met het nieuwe systeem gewerkt worden. Den Hollander begrijpt dat het zo voorgesteld wordt omdat het dan vlugger gaat. Hij is in principe voor snel beslissen, maar als een variant nader uitgewerkt voorgelegd wordt, moet dit in een voorstel aan de raad gepresenteerd worden. De normale procedure dient gevolgd te worden. Van Dinther Van Dinther Odabasi is van mening dat wanneer gekozen wordt voor één van de drie varianten deze varianten al uitgewerkt zijn om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen. antwoordt dat er al veel klaar is, maar als het huidige beleid gecontinueerd wordt, zal er toch gekeken moeten worden naar de huidige welstandsnota omdat er een aantal aanpassingen aangebracht moeten worden vanwege Wabo-omstandigheden. Als gekozen wordt voor variant 3 zal aangegeven moeten worden hoe de lichte toets eruit gaat zien. Dat kan met een raadsvoorhangbrief of met een raadsvoorstel. merkt op dat er een raadsvergadering is gepland in december. De tussenliggende tijd gebruikt worden om de scenario s verder uit te werken zodat één en ander in december op de agenda geplaatst kan worden. De aanscherping kan vooraf in de commissie aan de orde komen. wil dit best toezeggen, maar dan moet niet al te orthodox vastgehouden worden aan de reguliere aanlevertermijnen. Als de griffie meewerkt aan de snelle procedure, wordt hierop ingestoken. vraagt of de nadere uitwerking ook andere cijfers kan opleveren. antwoordt dat de kosten uit de tabel zijn doorgerekend. begrijpt dat er drie varianten zijn uitgewerkt. Het kostenplaatje is bekend. Zij vraagt of bij variant 3 de uitvoerbaarheid nog niet is uitgewerkt. Als er een keuze wordt gemaakt voor een bepaald beleid, moeten de ambtenaren dat beleid uitvoeren. Zij vraagt zich af waarop gewacht moet worden. antwoordt dat de nota is uitgewerkt en per 1 januari a.s. in werking kan treden. Als er gekozen wordt voor het huidige beleid, moet de nota van toen geactualiseerd worden. Als gekozen wordt voor variant 3 moet Verslag commissie Ruimte, 1 november

7 gekeken worden hoe de excessen benoemd worden en hoe deze in het beleid gepositioneerd worden. Odabasi Van Helden Van Helden De voorzitter constateert dat de stukken dus niet volledig uitgewerkt zijn. antwoordt dat variant 1 volledig is uitgewerkt. Varianten 2 en 3 behoeven nog een nadere uitwerking. Hij vervolgt zijn beantwoording. Monumenten vallen buiten dit bestek, maar zijn altijd als zodanig beschermd. Aangaande de onomkeerbaarheid; voor welke variant ook gekozen wordt, er moet altijd geëvalueerd worden en vervolgens wordt het beleid al dan niet aangepast. In de richting van de PvdA; de ambtelijke uren moeten wel gemaakt worden en toegerekend worden aan dit product. merkt op dat het eigenlijk vestzak-broekzak is. Als de ambtenaar zich bezig houdt met administratie worden de onkosten aan de afdeling toegerekend. De secretariaatswerkzaamheden worden verrekend. Het is alleen een andere toerekening naar. verduidelijkt dat in variant 3 meer ambtelijke uren nodig zijn voor de quickscan. Iemand die zich nu bezighoudt met vergunningverlening wordt van zijn werk gehaald en moet zich bezig houden met de welstandbeoordeling. Het oorspronkelijke werk moet dan door een ander overgenomen worden of er moet ingehuurd worden en dat kost geld. is van mening dat er niet perse ingehuurd hoeft te worden. Er wordt eerst gekeken of het binnen de organisatie geregeld kan worden. Daarnaast wordt er niet zo veel gebouwd op dit moment. geeft aan dat wanneer er een taakverzwaring wordt doorgevoerd daar uren aan toegerekend moeten worden. De uren moeten dus op een andere plaats weer toegevoegd worden. Per saldo kost dat een bepaald bedrag. heeft geen antwoord gekregen op zijn suggestie over de vierde variant. antwoordt dat het college drie varianten naar voren heeft gebracht. De raad kan kiezen voor welstandsvrij, maar dat is niet wat door het college wordt voorgesteld. vindt het vreemd dat een aantal raadsleden inclusief de portefeuillehouder het coalitieakkoord naast zich neerleggen. Daarin is duidelijk gesteld dat er een bezuiniging zou komen op de welstandsnota. Als gekozen wordt voor variant 3 is dit meer dan duurder. merkt op dat dergelijke discussie in de raad gevoerd dienen te worden. De commissie is bedoeld om vragen te stellen aangaande de besluitvorming in de raad. geeft aan dat de ChristenUnie een vierde variant via een amendement kan inbrengen in de raad. Verslag commissie Ruimte, 1 november

8 De voorzitter constateert dat de portefeuillehouder voorstelt om te komen met een aangevuld raadsvoorstel waarin variant 3 wordt uitgewerkt en biedt gelegenheid om te reageren in tweede termijn. verduidelijkt dat wanneer gevraagd wordt om variant 2 en 3 uit te werken dit gedaan wordt waarbij geprobeerd wordt om één en ander in december af te ronden. De voorzitter biedt gelegenheid om aan te geven of deze varianten uitgewerkt dienen te worden. Tweede termijn Den Hollander heeft in eerste termijn gesproken over de principes waardoor het stuk als T-stuk aangemerkt zou kunnen worden. Hij begrijpt dat de wethouder er nu zelf een T-stuk van maakt door variant 3 verder uit te werken. Als dit mogelijk is binnen de gestelde termijn, kan zijn fractie zich daarin vinden. Hij wacht een nieuw voorstel voor variant 3 af. Van Dinther Odabasi Broekmans Waarts Van Helden Broeders geeft aan dat ook zijn fractie variant 3 graag uitgewerkt zou willen zien. Zijn fractie zou één en ander dan als A-stuk kunnen aanmerken, maar de irritatie blijft hoe het college is omgegaan met de werkgroep. sluit zich volledig aan bij de woorden van de heer Van Dinther. kiest voor de uitwerking van variant 3 en de behandeling in december. Hij veronderstelt daarbij dat de portefeuillehouder met een dekking zal komen. zegt dat ook zijn fractie kiest voor variant 3 en als het enigszins mogelijk is één en ander dit jaar afwerken. Het vooraf voorkomen van excessen zal zeker bezuinigingen met zich meebrengen zodat toch tegemoet gekomen kan worden aan de bezuinigingen zoals die in het coalitieakkoord genoemd zijn. kiest eveneens voor variant 3 met daarbij de wens om het nog dit jaar af te werken. geeft aan dat variant 4 de voorkeur van zijn fractie heeft. Hij begrijpt dat de portefeuillehouder daar niet in meegaat. Zijn fractie merkt het stuk als B-stuk aan. sluit zich aan bij de meerderheid. De voorzitter constateert dat alle fracties, met uitzondering van de fractie van de ChristenUnie, gaan voor de uitwerking van een nieuw raadsvoorstel variant 3 dat in december wordt geagendeerd op de agenda van de raad. Het stuk wordt aangemerkt als T-stuk. 6. (CR2) Doorontwikkeling windenergie De voorzitter biedt gelegenheid om te reageren in eerste termijn. Waarts begrijpt dat het gaat om de plaatsing van 9 tot 12 windmolens in de buurt van Haven VIII en vraagt of dit eventueel een belemmering gaat vormen voor de ontwikkeling van Haven VIII in de toekomst. Verslag commissie Ruimte, 1 november

9 Van Helden Van Hamond Broeders Odabasi Klop zou graag een financieel plaatje willen zien aangaande het rendement van een windmolen als er geen subsidie op zit. spreekt zijn complimenten uit voor het voorliggende stuk. Zijn fractie wil graag bekijken of alternatieve energie mogelijk is in Waalwijk. De invloeden met betrekking tot de drie aanwezige woningen zijn beschreven, maar er wordt heel weinig over de bedrijven gesproken. Hij vraagt of er geen invloeden zijn voor de bedrijven. Hij vraagt hoeveel ruimte het kost als er een bepaald aantal windmolens geplaatst wordt. Hij vraagt voorts of de herverdeling van de percelen daarbij niet in het geding komt. Bij de voorkeursvariant blijft er één woning over die binnen de grens van 400 meter valt. Er zouden regelingen getroffen kunnen worden. Hij roept op als te zijner tijd voor deze variant gekozen wordt vroegtijdig met de betrokken in overleg te gaan. Ook de bedrijven zouden kunnen participeren. begrijpt uit de perspublicatie dat het windmolenpark dat bij de Moerdijk is gepland voorlopig het laatste park is dat de Provincie wil ontwikkelen. Hij verzoekt nog voor de raadsvergadering nadere mededelingen te vertrekken of dit juist is. juicht dit plan van harte toe. De portefeuillehouder krijgt de zegen van haar fractie om volop door te gaan met de ontwikkeling van dit plan. Het zou geweldig zijn als ook de burgers bij dit plan betrokken worden en de mogelijkheid wordt geboden om aandelen te verkrijgen. Zij wijst op diverse initiatieven in dit kader en vraagt of dit als aandachtspunt meegenomen kan worden. merkt op dat bij overwegende dat is vermeld dat de gemeente Waalwijk vooralsnog zelf als initiatiefnemer optreedt en verzoekt om nadere uitleg. Hij begrijpt dat aan de westkant voorlopig geen activiteiten ontwikkeld worden. De samenleving moet hier uitvoerig bij betrokken worden zodat er voldoende draagvlak is gezien het feit dat één en ander dicht bij een woonwijk gepland is. vraagt hoe vorm gegeven wordt aan de locaties als het stuk straks behandeld wordt. Eén locatieplan loopt bijna door tot aan de gemeente Heusden. Hij vraagt zich af hoe in dit geval met de andere locaties omgegaan wordt. Den Hollander heeft eerder aangegeven dat er in Haven VIII voorlopig geen ontwikkelingen zullen zijn in verband met de strategische reserve. Het spreekt zijn fractie aan dat in de tussentijd iets dergelijks opgebouwd kan worden. Hij vraagt of het zo geregeld kan worden dat één en ander een thema wordt voor later. Als er auto s op de markt komen, moeten er waterstoffabrieken gebouwd worden. Hier zou nu alvast op ingezet kunnen worden in de toekomstige ontwikkelingen op de lange termijn met deze molens. Als dit als thema wordt aangemerkt, zou Waalwijk zich kunnen onderscheiden naast hetgeen al wordt gedaan op logistiek gebied. Hij ondersteunt de vraag om hier ook coöperatief iets mee te doen. In België is een kindermolen opgericht via een spaarsysteem via scholen Verslag commissie Ruimte, 1 november

10 met heel kleine bedragen. Dit verhaal heeft binnen de gemeenschap een geweldige steun opgeleverd voor alternatieve vormen van energie. In het voorstel wordt gesproken over de mogelijke komst van 9 tot 12 molens. Hij neemt aan dat afgezien van de molen die moet verdwijnen één en ander leidt tot ongeveer 15 molens en vraagt hoe dicht één en ander bij de A59 komt. Hij vraagt voorts wat voor ruimte er overblijft om nog andere dingen te kunnen doen. Broekmans vraagt waarom er een begrenzing aan de Sprangse sloot is opgenomen. Bij het provinciale inpassingsplan van de Overdiepse Polder heeft de belangenvereniging enorm aangedrongen op de mogelijkheid voor windmolens. Dit is altijd radicaal afgewezen door de gemeente en Provincie. Hij vraagt voorts hoe omgegaan wordt met particulier initiatief binnen of buiten het zoekgebied zoals dat staat aangewezen. Hij vraagt vervolgens of de uitbreiding die is voorzien voor Haven VIII geen belemmeringen zal ondervinden in een straal van 500 meter en roept op dit nadrukkelijk te onderzoeken. wijst op de tekst van het raadsvoorstel op het midden van pagina 3 en citeert deze vervolgens. De toekomstige ontwikkeling als bedrijventerrein zal niet belemmerd worden. De Provincie stelt zich op het standpunt dat één en ander de eerstkomende 10 jaar niet aan de orde zal zijn. De levensduur van een windturbine is iets meer dan 10 jaar, maar deze hoeft niet in de weg te staan. Bij de verdere uitwerking van het plan wordt bekeken of een turbine niet geplaatst moet worden om te voorkomen dat er een turbine wordt geplaatst op een onwenselijke plaats. Het plaatsen van de windturbines in dit gebied zou weleens een pre kunnen zijn om het gebied als bedrijventerrein te mogen ontwikkelen. Bedrijven maken graag gebruik van schone energie, maar hebben daarvoor geen mogelijkheden of moeten daar jarenlang voor knokken. De bedrijven zouden grond kunnen kopen met een turbine om in een deel van de energie te voorzien. Eerder werd als een opgemerkt om een soort van energy-valley te maken van het ecopark door de energie die wordt opgewerkt te gebruiken voor de bedrijven die zich daar gaan vestigen. Den Hollander vraagt zich af of dit mogelijk is. Het zou bijna een vestigingsvoorwaarde kunnen worden. Hij vraagt zich af hoe hij dit moet zien gezien het feit dat de molens geëxploiteerd worden door een energiemaatschappij. heeft bedoeld dat het bedrijf dat zoekt naar een locatie voor zichzelf als voorwaarde heeft dat er gebruik gemaakt moet kunnen worden van schone energie. Een bedrijf dat werkt volgens het principe from cradle to cradle zal een plaats zoeken waar schone energie verworven kan worden. De gemeente is eigenaar van heel veel gronden op Haven VIII. Deze kunnen verpacht worden, maar daarmee worden de kosten die gemaakt worden niet terugverdiend. Bekeken wordt of er iets met het terrein gedaan kan worden waardoor middelen verkregen worden. Dit is de reden waarom de gemeente initiatiefnemer wil zijn voorlopig. Bekeken wordt of dit samen met bedrijven of inwoners kan gebeuren. Hij citeert vervolgens de betreffende passage in het voorstel. De suggestie om er een kindermolen van te maken spreekt hem erg aan. Hij verzoekt de betreffende documentatie aan te leveren. Verslag commissie Ruimte, 1 november

11 De windturbines nemen ruimte in, maar er is ook ruimte nodig voor waterretentie omdat het verhard gebied gecompenseerd moet worden. De molens zouden daarom in een vijver geplaatst kunnen worden. In de nadere uitwerking zal daarom nadrukkelijk gekeken worden naar de plaatsing van de molens. Er wordt een eindje van de A59 af gebleven vanwege de noordtangent en de afstand tot het bewoond gebied. De vraag over het draagvlak onder de bevolking is meer een vraag voor de raad. De raad heeft ingestemd met klimaatneutraliteit en daarbij is windenergie ook nadrukkelijk aan de orde geweest. Tegen het ecopark waren indertijd nauwelijks tot geen bezwaren. Hij veronderstelt dat er draagvlak aanwezig zal zijn binnen de gemeente. Van Hamond benadrukt dat hij heeft opgeroepen om ervoor te zorgen dat het draagvlak zo groot mogelijk is. Dit betekent transparantie en mensen betrekken. vervolgt dat er uiteindelijk een bestemmingsplanprocedure zal volgen en daarna komt de raad weer aan bod. In het voortraject is er mogelijkheid tot inspraak en het indienen van zienswijzen waardoor de rol van de inwoners gewaarborgd is. Het idee om inwoners te laten participeren, vraagt om communicatie met de inwoners. vraagt of hij in verband met de afstand tot de A59 voor de beeldvorming moet denken aan een nieuwe molen die ongeveer 30 meter van de A59 wordt geplaatst, of is er sprak van meer ruimte. antwoordt dat er nog geen uitgesproken opvattingen zijn. In één van de bijlagen zijn tekeningen opgenomen volgens verschillende modellen. Geen van de drie genoemde varianten wordt het. Dit komt aan de orde bij de nadere uitwerking. Er is geen sprake van rendement bij een windmolen zonder subsidie. Het lukt nog niet om windturbines te exploiteren zonder subsidie. Bij zonneenergie is dit al wel zo ver. Hij acht dit bij wind een kwestie van tijd waardoor het belangrijk is om dit soort stappen te zetten. Hij kent het bericht waar de heer Broeders over sprak niet. Wellicht is het project Moerdijk een project dat de Provincie zelf gaat doen. Voor deze ontwikkeling heeft de gemeente de handen wel op elkaar bij de Provincie. Er was ook een idee voor windturbines aan de andere kant van het Drongelens kanaal omdat hiermee geen bedrijventerrein gehinderd wordt, maar de Provincie heeft heel nadrukkelijk uitgesproken dat het niet mag aan de andere kant van het Drongelens kanaal tot grote treurnis van een aantal raadsleden van de gemeente Heusden. Het zoekgebied is tot de Sprangse sloot. Er zijn ook verzoeken voor een turbine gekomen van bedrijven op Haven I t/m VII. De uiterwaarden zijn afgevallen. Het zou kunnen zijn dat met de variant die gekozen wordt ook op het bestaande gedeelte een turbine komt te staan. heeft met zijn opmerking gedoeld op de agrarische gronden van Haven VII tot Scharlo en verzoekt te bevestigen dat daar niets geplaatst wordt. antwoordt dat de gemeente dat niet van plan is. In de bijgevoegde studie wordt melding gedaan van drie verhalen. Van windturbines aan de Bergse Maas wordt afgezien. Windturbines gekoppeld aan de A59, gekoppeld aan een stedelijk gebied of stedelijke concentratie met bedrijvigheid of Verslag commissie Ruimte, 1 november

12 gekoppeld aan het ecopark. Er wordt met name voor de laatste variant gekozen en daarin past de Overdiepse Polder niet omdat het gebied zich sterk kenmerkt door de openheid. Het college opteert vooralsnog voor het aangegeven zoekgebied. Broekmans Broekmans Ambtelijk begrijpt dat particulier initiatief binnen of buiten het zoekgebied eigenlijk niet mogelijk is. antwoordt dat binnen het zoekgebied wordt aangegeven dat er graag medewerking wordt verleend aan particulieren die willen participeren in windturbines, bedrijven of inwoners. Er zijn ook windturbines in kleinere maten die eerder in het buitengebied kunnen dan turbines van 100 meter hoog. Het beleid van de Provincie is om windturbines te plaatsen in concentratiegebieden. Het pas dan niet om bij een enkele boerderij een windturbine van 100 meter hoog te plaatsen. vraagt of 50 meter hoog wel mogelijk is. weet niet wat de grenzen zijn. wordt aangevuld dat naar mate een windturbine kleiner wordt de efficiency beduidend minder wordt. Kleine windturbines verdienen zichzelf nooit terug. vraagt of de gemeente in het geval zij de regie voert er ook zelf geld insteekt. antwoordt dat er rondom het ecopark partijen bij elkaar zijn gebracht en is één en ander vervolgens aan die partijen overgelaten. Als inwoners de mogelijkheid krijgen om te participeren moet er geen commerciële partij bijgehaald worden. Wellicht moet er gaandeweg toch naar een partij gekeken worden en er zal ook deskundigheid ingeroepen moeten worden om de exploitatie rond te krijgen. Helemaal uitgesloten is het niet. wijst op de constructie met Parkmanagement. Er komt een aantal zaken op de gemeente af die het nodige beslag op de begroting leggen. Dit komt erbij terwijl er onvoldoende middelen zijn en daarom heeft hij bedenkingen. snapt de zorgen maar houdt zich vast aan de tekst in het raadsvoorstel onderaan pagina 2. Er wordt voor gekozen dat de gemeente Waalwijk in de eerste fase de rol van initiatiefnemer op zich neemt. Dit wil niet zeggen dat de gemeente tot aan het einde initiatiefnemer zal blijven. Den Hollander geeft aan dat boeren niet happig zijn op windturbines is dat zij stroom terugleveren aan het net tegen prijzen die steeds minder aantrekkelijk worden. Het gevolg is dat zaken niet meer rendabel zijn. Hij begrijpt dat de gemeente één en ander in eigen regie wil houden, maar verzoekt de raad aan te geven hoe deze afweging gemaakt worden. Als het ertoe leidt dat er geleverd moet worden tegen slechte prijzen kan er wellicht beter niet aan begonnen worden. Tweede termijn Verslag commissie Ruimte, 1 november

13 Van Hamond Van Hamond Ambtelijk wijst op het geluid en vraagt of bij concentratie één en ander wordt vermenigvuldigd. Hij informeert voorts of het mogelijk is dat er twee verschillende leveranciers komen. antwoordt dat de prijzen die worden verkregen voor levering aan het net inderdaad veel te laag zijn. Hij participeert in een lobbygroep van wethouders om daar iets aan te doen. De opmerking over agrariërs voor wie het niet meer aantrekkelijk is, is daarom terecht. Turbines maken tegenwoordig steeds minder geluid. De vraag is aan wie straks het initiatief gelaten worden. Als bedrijven windturbines adopteren, kan daar zelf een energieleverancier bij gekozen worden. Wellicht is het handig om de huidige turbines te vervangen en grotere turbines terug te plaatsen. Op dit moment zijn er nog meer mogelijkheden die nog niet voldoende uitgewerkt zijn. benadrukt dat er wel degelijk sprake is van waarneembaar geluid. wordt aangevuld dat er altijd gekeken wordt of er voldoende afstand tot de woningen gehouden wordt. De voorzitter constateert dat het stuk unaniem als A-stuk wordt aangemerkt. 7. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. Verslag commissie Ruimte, 1 november

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 12 april 2012. Commissieleden de heer G. Damen LokaalBelang

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 12 april 2012. Commissieleden de heer G. Damen LokaalBelang Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 12 april 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G. Damen

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Commissieleden de heer J.G. van Dinther LokaalBelang

Commissieleden de heer J.G. van Dinther LokaalBelang Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte op donderdag 21 oktober 2010 vanaf 19.30 uur in vergaderruimte 1.44/1.45, stadhuis Waalwijk Aanwezig Voorzitter Griffier de heer J. van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 16 april 2015

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 16 april 2015 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 16 april 2015 Voorzitter: Griffier: de heer R. van Dongen mevrouw J. Louer Commissieleden: de heer R. van Bavel

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015 Voorzitter: Commissiegriffier: Griffier: de heer R. van Dongen mevrouw J. Louer de heer G. Kocken

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de gemeenteraad

Voorstel van het college aan de gemeenteraad Ons kenmerk G.12.00597 G.12.00597 Voorstel van het college aan de gemeenteraad Raadsnummer: PD/041 Datum collegebehandeling: 27 maart 2012 Steller: J. Ossewaarde Portefeuillehouder: de heer J. Bormans

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Verslag van bevindingen Verslag van de hoorzitting op 15 mei 2007 inzake het verzoek om bemiddeling dan wel advies van de ondernemingsraad

Nadere informatie

mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk Ontwerpverslag vergadering commissie Openbare Ruimte Datum: 10 mei 2012 Voorzitter: Secretaris: Portefeuillehouder: Aanwezige commissieleden: mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Zaaknummer : 145782 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 6

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.00854 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel H. Boskeljon / B. Fritzsche Van afdeling: RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar.

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016 Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016 Nr. Gemeente Zienswijze Reactie Algemeen Bestuur VR MWB 1 Aalburg Gemeenteraad vergadert 21 juni. De raad gaat er vanuit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 8 n.v.t.

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 8 n.v.t. svoorstel categorie/agendanr. stuknr. 2010 RA10.0091 B 8 n.v.t. Onderwerp: Initiatiefvoorstel bezuinigingsbijeenkomsten Portefeuillehouder: n.v.t. Dienst Ondersteuning Communicatie en juridische zaken

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG VOORBESPREKING Conceptnota Welstandsbeleid 16 juli 2013 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier de heer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 2 oktober 2014

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 2 oktober 2014 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 2 oktober 2014 Voorzitter: Griffier: de heer J. van Baardwijk de heer G. Kocken Commissieleden de heer G. Damen

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 15 maart 2012. Commissieleden de heer G. Damen LokaalBelang

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 15 maart 2012. Commissieleden de heer G. Damen LokaalBelang Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 15 maart 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G. Damen

Nadere informatie

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013.

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 28 maart 2013 Nummer: 2013/5/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van gebiedsgerichte welstandscriteria

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van gebiedsgerichte welstandscriteria gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.RI9QI.OOI Inboeknummer o6bstoa633 Beslisdatum BSP 3 januari 2007 Dossiernummer 702 35I OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003 Gemeente Den Haag RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN Datum oktober 2003 Van de openbare vergadering van de COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT Datum en tijd vrijdag 3 oktober 2003, 9.00 uur Plaats

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009 Doetinchem, 3 juni 2009 Actualisering welstandsbeleid Voorstel: Als kader voor de actualisering van het welstandsbeleid vaststellen: 1. Er moet één

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 148/2003 Registratienummer 3.37804 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 Programma Kunst en cultuur (media); bestuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes; mevr. dr. G. ter Horst Onderwerp van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : 12.0243 Onderwerp: Oprichten rechtspersoon ten behoeve van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum s- Hertogenbosch (SM s) Reg.nr. : B&W verg.. : 24 april 2012 Commissie :

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

2.2 Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 21 juni 2012 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2 Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 21 juni 2012 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst raadsvergadering 13 september 2012 Aanwezigen: zie bijlage 0.3 Vaststellen agenda Agendapunten 1.4 en 1.6 worden overgeheveld van het debatgedeelte naar vaststelling van raadsvoorstellen

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016 22-03-2017 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

mevrouw M. Booltink, Grontmij de heer G. Boelhouwer, Waterschap HDSR mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw M. Booltink, Grontmij de heer G. Boelhouwer, Waterschap HDSR mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Waterplan Wijk bij Duurstede 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Onderwerp: 1. Verordening op de rekenkamercommissie Borger-Odoorn Evaluatie Rekenkamercommissie

Onderwerp: 1. Verordening op de rekenkamercommissie Borger-Odoorn Evaluatie Rekenkamercommissie *11.00145* Behandelend ambtenaar: F. Koenders Afdeling/cluster: BCO/VSO Telefoonnr.: 0591-535447 Portefeuillehouder: Presidium HERZIEN VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Registratienummer: 11.00145 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 314540 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: 2012.10602 Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 OPSCHRIFT Vergadering van 16 december 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Advies voor burgemeester en wethouders. Tel.: 0522-46 75 11

Advies voor burgemeester en wethouders. Tel.: 0522-46 75 11 Advies voor burgemeester en wethouders Afdeling: Bouwen en Milieu Afdeling: Behandelend ambtenaar: Leon Teeuw Behandelend ambtenaar: Tel.: 0522-46 75 11 Tel.: Par. sectordir: Par. afd.hoofd: Par. sectordir:

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Oplegnotitie Raadsvoorstel verbouwing raadszaal (versie 2)

Oplegnotitie Raadsvoorstel verbouwing raadszaal (versie 2) ïi gemeente BriinSSIPm - w... Oplegnotitie Raadsvoorstel verbouwing raadszaal (versie 2) Gemeenteblad nr. 2016, nr. 2 Rol van de raad: De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om kaders te stellen.

Nadere informatie

Martijn ten Klooster, Pondera Consult. Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle

Martijn ten Klooster, Pondera Consult. Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle NOTITIE Datum 7 december 2016 Aan Johan Roeland, Gemeente Zwolle Van Martijn ten Klooster, Pondera Consult Betreft Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle Inleiding In opdracht van de gemeente Zwolle

Nadere informatie

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33.

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33. Aan de Raad. No. : 6/8. Muntendam : 9 september 2005 Onderwerp : Startnotitie MER Windpark N33 --------------------------------------- Inleiding Aanleiding Op 7 april 2005 heeft Blaaswind BV de startnotitie

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 november 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Tegen tenzij : de argumenten?

Tegen tenzij : de argumenten? turbines Windmolens in de Haarlemmermeer: voor of tegen? Tegen tenzij : de argumenten? Bijeenkomst Dorpsraad Nieuw-Vennep Nieuw-Vennep Rob Rietveld NLVOW NLVOW presentatie Windmolens in de Haarlemmermeer:

Nadere informatie