Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012"

Transcriptie

1 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G. Damen LokaalBelang de heer J. van Dinther LokaalBelang de heer A.A. van Hamond LokaalBelang de heer C. Kuijten VVD de heer S. Waarts VVD de heer J.J.A. Broekmans CDA de heer C. van de Sloot CDA de heer F. PvdA de heer F. den Braven GroenLinksaf mevrouw R. Odabasi-Seker GroenLinksaf de heer J.F. Broeders Werknemersbelang de heer L. van Helden ChristenUnie de heer L.F. den Hollander D66 de heer C. Klop SGP Portefeuillehouders: Notulen: de heer mr. M. van Dongen de heer drs. J. van Groos notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Vaststelling van het verslag van de commissie Ruimte gehouden op 27 september en 9 oktober 2012 De verslagen worden met inachtneming van onderstaande wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld: Op blz. 11, 4 e alinea bij tweede keer : Na de zin Andersom zou men dit ook mogen verwachten. invoegen de aanvulling Met de gemeente Geertruidenberg is ambtelijk contact. Afstemming vindt plaats over de aansluitingen van wegen op de grens van beide gemeenten. Na de zin Niet het hele lint is aangepakt omdat er onvoldoende geld was. Invoegen de aanvulling De werkzaamheden aan het Lint lopen van de Tilburgseweg tot de huidige asfaltverharding. Op blz. 13, 3 e alinea bij eerste keer : De zin Als één van de supermarkten op zaterdag nog bevoorraad moet worden en zijn staat een rij voor de slagboom kan de vrachtwagen niet passeren. moet zijn Als één van de supermarkten op zaterdag nog bevoorraad moet worden en er staat een rij voor de slagboom kan de vrachtwagen niet passeren. Verslag commissie Ruimte, 1 november

2 Op blz. 13, 5 e alinea bij tweede keer : De zin Slagboomparkeren kosten parkeerplaatsen. moet worden Slagboomparkeren kost parkeerplaatsen. De zin De markt was in het verleden op het Unnaplein, maar is verhuist vanwege de sanering. moet worden De markt was in het verleden op het Unnaplein, maar is verhuisd vanwege de sanering. De zin Het zand bij de fietsenstalling heeft wellicht te maken gehad met de nieuwe keet die geplaats is. moet worden Het zand bij de fietsenstalling heeft wellicht te maken gehad met de nieuwe keet die geplaatst is. Bespreking ingekomen stukken 4. Bespreking van de lijst van ingekomen stukken van de raad d.d. 13 september 2012: nr. 86 en 86b van Stichting Federatie Behoudt Langstraat Spoorbruggen over onderhoud betreffende bruggen De voorzitter biedt gelegenheid om te reageren in eerste termijn. Den Braven geeft aan dat er op 13 september jl. is gesproken over de spoorbruggen. Dat gesprek was onbevredigend voor zijn fractie omdat niet helemaal duidelijk was wat er nu precies aan de hand is. Ondertussen heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de federatie en de wethouder. Zijn fractie zou graag horen wat er besproken is en in hoeverre de gemeente nu uit de problemen is. antwoordt dat er inmiddels twee gesprekken met de Federatie hebben plaatsgevonden en verwijst daarbij naar de ingekomen brieven die op de agenda zijn geplaats. In de eerste brief worden twee zaken aan de orde gesteld; het verfwerk en het wegdek dat niet comfortabel is voor fietsers. De gemaakte opmerkingen zijn weerlegd met het rapport van Infra dat in 2007 is opgesteld waar de federatie helaas geen kennis van had. Dit rapport is inmiddels verstrekt. In de vragenronde heeft hij vervolgens aangegeven dat voor werkzaamheden aan de spoorbrug altijd aanvullende zaken in het kader van arbo en milieu aan de orde zijn waardoor zaken veel duurder worden. De gemeente kiest ervoor om te bezien of er zoveel mogelijk werkzaamheden in één keer gecombineerd kunnen worden. Dit houdt bovendien in dat er tussendoor niet allerlei maatregelen genomen hoeven te worden. In het tweede gesprek bleek dat deze boodschap nog niet was doorgekomen bij de Federatie. Afgesproken is om na te denken over de manier waarop zoveel werkzaamheden gecombineerd kunnen worden waarbij ook nog nagedacht moet worden wat er met het wegdek gedaan wordt. In de krant werd vermeld dat het ontbreken van geld het probleem is, maar dit is niet het geval. Eerst moet gekeken worden hoe het aangepakt wordt, vervolgens wanneer en hoe krijgt de gemeente de middelen hiervoor bij elkaar. Op basis van het rapport zijn zaken over het natuursteen geconcludeerd. De Federatie heeft verzocht om één en ander in november onder handen te nemen, maar dit zou een slechte maatregel zijn. Als de natuursteen nu behandeld wordt, zal er schade ontstaan bij nachtvorst. Afgesproken is om in 2013 als het weer het toelaat de bovenkant van het natuursteen onder handen te nemen. Voorts is afgesproken dat de gemeente een subsidieaanvraag doet. Zowel de gemeente als de Federatie zullen onderzoeken of aansluiting bij de Monumentenwacht voordelen biedt. Bekeken wordt of er in plaats van pekel scherp zand gebruikt kan worden bij gladheidsbestrijding. De gemeente en Federatie denken na hoe de maatregelen het best Verslag commissie Ruimte, 1 november

3 uitgevoerd kunnen worden. De gemeenschappelijke doelstelling is een zo goed mogelijk behoud van de spoorbrug tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Afsluitend wijst hij op de brief die is gestuurd naar de Federatie naar aanleiding van het eerste gesprek. Den Braven Van Hamond geeft aan dat hij tevreden is met de gegeven uitleg. refereert aan de roestvorming en vraagt of er gevaar is op dit gebied voor de toekomst als de werkzaamheden uitgesteld worden. antwoordt dat er ook in 2009 al sprake was van roestvorming. Het is niet erger geworden. Als het nu weggewerkt wordt, worden er heel veel kosten gemaakt voor een betrekkelijk korte tijd. In het rapport van Intra is opgenomen dat tussen 2014 en 2019 het gehele schilderwerk onder handen genomen moet worden. Gezien het feit dat het wegdek niet comfortabel is, acht hij het raadzaam om één en ander eerder onder handen te nemen dan nu gepland is. Hij verwacht dat er in fors met de brug aan de slag gegaan wordt. In de komende jaren moet bekeken worden of de roestvorming zich ernstig nadelig ontwikkelt. De voorzitter sluit de bespreking over dit onderwerp. Bespreking concept raadsvoorstellen 5. (CR1) Welstandsbeleid De voorzitter biedt gelegenheid om te reageren in eerste termijn. Den Hollander wijst op de twee hoofdpunten. Hij heeft hetgeen voorligt vergeleken met hetgeen de werkgroep heeft gedaan in april/mei van dit jaar en constateert dat één en ander met elkaar in tegenspraak is. Hij vindt de suggesties en argumenten van de werkgroep niet terug in de voorgelegde varianten. De werkgroep doet de aanbeveling om eerst het huidige welstandsbeleid te evalueren en afhankelijk daarvan aan te passen, de raad te informeren en tot besluitvorming te komen. Hij merkt het rapport van de werkgroep als behoudend aan, maar nu hij het voorstel heeft gelezen speelt er een principieel punt. Als er een werkgroep wordt ingesteld die met een rapport komt maar vervolgens komt het college met een eigen voorstel waardoor naar zijn mening een belangrijke grens wordt overschreden. Dit zou voor hem een aanleiding kunnen zijn om het stuk als T-stuk aan te merken. Hij zou vervolgens nog een heleboel vragen kunnen stellen over de welstandsnota, maar hij zou eerst graag willen weten waarom niet ingegaan is op de centrale conclusie van de werkgroep om de aanbeveling over te nemen om eerst het huidige welstandsbeleid te evalueren, afhankelijk daarvan aan te passen en de raad te informeren. Broekmans verwijst naar de pleinbijeenkomst waar de uitkomsten anders waren dan hetgeen nu wordt voorgesteld door het college. Hij is wel van mening dat de aanwezigen erg behoudend waren. Er is veel gesproken over het welstandsbeleid en het werd nogal eens als betuttelend aangemerkt. Hij verzoekt de portefeuillehouder om het verschil tussen variant 1 en 3 aan te geven. Het kan ook omgedraaid worden. Bij variant 1 is het de bedoeling dat een aantal gebieden welstandsvrij is en achteraf worden excessen bekeken en eventueel afgebroken. Zijn fractie is daar op voorhand niet voor. Variant 3 wil eerst de excessen bekeken. Hij verzoekt Verslag commissie Ruimte, 1 november

4 aan te geven wat er wordt bedoeld met minimaal, wie moet het beoordelen en worden er vaste regels gehanteerd. Odabasi Klop Van Dinther Van Helden Broeders heeft begrepen dat het huidige beleid geëvalueerd is. Zij vraagt zich af naar aanleiding van de reacties waarom het college vasthoudt aan het nieuwe beleid en niet kiest voor variant 3. Deze variant komt het meest dichtbij hetgeen in de bijeenkomst naar voren is gekomen. sluit zich grotendeels aan bij de vorige sprekers en vraagt waarom in het stuk niets is opgenomen over grote nieuwbouwplannen. Hij vraagt voorts of het stuk onomkeerbaar is als het vreemde bouwwerken op gaat leveren. Hij vraagt afsluitend of monumenten hier buiten vallen. sluit zich aan bij de opmerkingen van D66 op grond van welke overwegingen het college van mening is dat zij op deze manier een werkgroep aan het werk heeft gezet. Hij vraagt of de portefeuillehouder ook inhoudelijke argumenten heeft op grond waarvan de rapportage van de werkgroep onbruikbaar is voor het college. merkt op dat er al voldoende is gezegd over de werkwijze van de werkgroep. Hij sluit zich aan bij de woorden van het CDA ten aanzien van welstandsexcessen. Wanneer wordt gekozen voor legalisatie en wanneer wordt gekozen voor afbreken? Bij variant 3 wijst hij op de welstandstoets, kostenbesparing organisatie, waarbij de presentiekosten worden verhoogd. Dit betekent het toeschrijven van de kosten van de ene post naar de andere wat inhoudt dat de ambtelijke kosten verlaagd dienen te worden. Hij verzoekt om verduidelijking. Hij geeft aan dat naast de werkgroep diverse personen tijd vrij hebben moeten maken. Dit wil niet zeggen dat iedere inspraak gevolgd hoeft te worden, maar het is wel jammer als er helemaal niets van teruggevonden wordt. De portefeuillehouder gaat op dezelfde weg door, terwijl blijkbaar de ambtenaren de grootste invulling hebben ten aanzien van deze nota. Dat is niet de bedoeling van inspraak. kreeg een raar gevoel bij de pleinbijeenkomst. Bij de bewoners ontstond de indruk dat de professionals duidelijk oververtegenwoordigd waren. Zijn fractie vindt het jammer dat het college niet met een vierde variant is gekomen; het afschaffen van de welstandnota. Er zijn op dit moment al zo n 25 gemeenten waar welstandsvrij gebouwd mag worden. Hij verzoekt de portefeuillehouder deze variant nog voor de raadsvergadering toe te voegen, dat zou de beslissing voor zijn fractie een stuk gemakkelijker maken. hoopt dat de aangegeven excessen niet tot ambtelijke willekeur zullen leiden. antwoordt dat er een aangepaste welstandsnota is voorgelegd. De herziening was noodzakelijk om dat vorige versie dateert uit Vanwege allerlei wettelijke wijzigingen moet deze nota sowieso aangepast worden. In het algemeen is er een roep vanuit de samenleving om te debureaucratiseren, meer verantwoordelijkheid bij de burgers. Deregulering en bezuinigen zijn thema s die ook regelmatig te beluisteren zijn. Het college heeft aanvankelijk gekozen voor een nota waarin daar waar het echt nodig is welstandstoetsing gehandhaafd wordt. Verslag commissie Ruimte, 1 november

5 Een aantal bijzondere gebieden wordt hiervoor aangewezen. In de andere gebieden, bijvoorbeeld de woongebieden, zou de verantwoordelijkheid aan de burger gelaten kunnen worden en is geen preventief toezicht nodig bij iedere bouwaanvraag. Er is een beperkt aantal inspraakreacties binnengekomen en er heeft een pleinbijeenkomst plaatsgevonden voorbereid door een werkgroep vanuit de raad. Op basis daarvan heeft de werkgroep een samenvatting meegegeven aan het college. In de stukken is aangegeven wat er gedaan is met de input van de pleinbijeenkomst en de raadswerkgroep. Hij noemt in dit kader evaluatie van het huidige beleid. Alle bouwaanvragen zijn bekeken aan de hand van het welstandsbeleid. In de praktijk heeft dit zelden geleid tot weigering. Aangegeven is welke opmerkingen vanuit de pleinbijeenkomst wel en niet zijn overgenomen. Het is hem opgevallen dat door een aantal aanwezigen vragen werd gesteld bij het welstandsvrij laten van grote delen van de gemeente. Dit is opmerkelijk omdat in ander verband het geluid naar voren komt dat dit best wel eens wat minder mag zijn. Het college heeft vervolgens variant 3 toegevoegd. Een excessenregeling achteraf werkt niet. Met deze variant wordt voorgesteld om de excessenregeling naar voren te halen. In een aantal bijzondere gebieden wordt wel intrinsiek getoetst, maar in alle andere gevallen wordt bekeken of de zaken die voorgestel worden niet te gek zijn. Als dit niet het geval is, kan de aanvraag gewoon in behandeling genomen worden. Het is aan de raad om een voorkeur voor één varianten uit te spreken, inclusief variant 4 zoals nu door de ChristenUnie wordt voorgesteld. Odabasi begrijpt dat alle varianten werkbaar zijn voor het college, maar in het voorstel wordt nadrukkelijk gekozen wordt voor het beleid 2012 zoals dat er ligt. verduidelijkt dat deze voorkeur met name ingegeven wordt door de wenselijkheid vanuit het coalitieprogramma om te komen tot deregulering en kostenbesparing en bezuinigingen op welstand. Dit zou weer teruggedraaid worden als nu een andere keuze wordt gemaakt. Hij vervolgt dat er verantwoording is afgelegd aangaande resultaten van de inspraakavond. merkt op dat de wethouder aangeeft dat het verschil tussen variant 1 en 3 de excessentoetsing is. Voorts is aangegeven dat ook bezuinigen een reden is. Als er wordt gekozen voor een toetsing vooraf wordt tussen de regels ook gekozen voor variant 3 waarbij niet alleen bezuinigen leidend is. antwoordt dat er bij variant 3 sprake is van minder bezuiniging, maar hiermee wordt wel tegemoet gekomen aan de inspraak en de pleinbijeenkomst. benadrukt dat de fractie van D66 duidelijk informeert waarom er niet wordt gekozen voor variant 3. vervolgt dat hij heeft aangeven dat er ook allerlei algemene contextuele overwegingen spelen. Als daar zwaar op ingestoken wordt, komt dit uit op variant 1. Het is riskant om met een excessenregeling achteraf te werken en daarom kan het college zich ook vinden in variant 3 waarin in alle gevallen een lichte toetst wordt gedaan. Verslag commissie Ruimte, 1 november

6 Den Hollander verwijst naar het kader onderaan pagina 4 en citeert de tekst. Hij is van mening dat een voorstel ter goedkeuring wort voorgelegd, dit kan niet via een raadsvoorhangbrief geregeld worden. antwoordt dat hij uit deze tekst begrijpt dat wanneer de raad een voorkeur uitspreekt voor één van de twee andere varianten deze variant nog nader uitgewerkt wordt en vervolgens ter besluitvorming voorgelegd wordt. Dat kan via een raadsvoorstel of via een raadsvoorhangbrief. Als er een nader raadsvoorstel gewenst wordt, houdt dit in dat aan het begin van het volgend jaar zal zijn. Als gekozen wordt voor variant 3 moet de excessenregeling geformuleerd worden. Dit kan via een voorhangbrief aan de raad meegedeeld worden en vervolgen kan per 1 januari met het nieuwe systeem gewerkt worden. Den Hollander begrijpt dat het zo voorgesteld wordt omdat het dan vlugger gaat. Hij is in principe voor snel beslissen, maar als een variant nader uitgewerkt voorgelegd wordt, moet dit in een voorstel aan de raad gepresenteerd worden. De normale procedure dient gevolgd te worden. Van Dinther Van Dinther Odabasi is van mening dat wanneer gekozen wordt voor één van de drie varianten deze varianten al uitgewerkt zijn om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen. antwoordt dat er al veel klaar is, maar als het huidige beleid gecontinueerd wordt, zal er toch gekeken moeten worden naar de huidige welstandsnota omdat er een aantal aanpassingen aangebracht moeten worden vanwege Wabo-omstandigheden. Als gekozen wordt voor variant 3 zal aangegeven moeten worden hoe de lichte toets eruit gaat zien. Dat kan met een raadsvoorhangbrief of met een raadsvoorstel. merkt op dat er een raadsvergadering is gepland in december. De tussenliggende tijd gebruikt worden om de scenario s verder uit te werken zodat één en ander in december op de agenda geplaatst kan worden. De aanscherping kan vooraf in de commissie aan de orde komen. wil dit best toezeggen, maar dan moet niet al te orthodox vastgehouden worden aan de reguliere aanlevertermijnen. Als de griffie meewerkt aan de snelle procedure, wordt hierop ingestoken. vraagt of de nadere uitwerking ook andere cijfers kan opleveren. antwoordt dat de kosten uit de tabel zijn doorgerekend. begrijpt dat er drie varianten zijn uitgewerkt. Het kostenplaatje is bekend. Zij vraagt of bij variant 3 de uitvoerbaarheid nog niet is uitgewerkt. Als er een keuze wordt gemaakt voor een bepaald beleid, moeten de ambtenaren dat beleid uitvoeren. Zij vraagt zich af waarop gewacht moet worden. antwoordt dat de nota is uitgewerkt en per 1 januari a.s. in werking kan treden. Als er gekozen wordt voor het huidige beleid, moet de nota van toen geactualiseerd worden. Als gekozen wordt voor variant 3 moet Verslag commissie Ruimte, 1 november

7 gekeken worden hoe de excessen benoemd worden en hoe deze in het beleid gepositioneerd worden. Odabasi Van Helden Van Helden De voorzitter constateert dat de stukken dus niet volledig uitgewerkt zijn. antwoordt dat variant 1 volledig is uitgewerkt. Varianten 2 en 3 behoeven nog een nadere uitwerking. Hij vervolgt zijn beantwoording. Monumenten vallen buiten dit bestek, maar zijn altijd als zodanig beschermd. Aangaande de onomkeerbaarheid; voor welke variant ook gekozen wordt, er moet altijd geëvalueerd worden en vervolgens wordt het beleid al dan niet aangepast. In de richting van de PvdA; de ambtelijke uren moeten wel gemaakt worden en toegerekend worden aan dit product. merkt op dat het eigenlijk vestzak-broekzak is. Als de ambtenaar zich bezig houdt met administratie worden de onkosten aan de afdeling toegerekend. De secretariaatswerkzaamheden worden verrekend. Het is alleen een andere toerekening naar. verduidelijkt dat in variant 3 meer ambtelijke uren nodig zijn voor de quickscan. Iemand die zich nu bezighoudt met vergunningverlening wordt van zijn werk gehaald en moet zich bezig houden met de welstandbeoordeling. Het oorspronkelijke werk moet dan door een ander overgenomen worden of er moet ingehuurd worden en dat kost geld. is van mening dat er niet perse ingehuurd hoeft te worden. Er wordt eerst gekeken of het binnen de organisatie geregeld kan worden. Daarnaast wordt er niet zo veel gebouwd op dit moment. geeft aan dat wanneer er een taakverzwaring wordt doorgevoerd daar uren aan toegerekend moeten worden. De uren moeten dus op een andere plaats weer toegevoegd worden. Per saldo kost dat een bepaald bedrag. heeft geen antwoord gekregen op zijn suggestie over de vierde variant. antwoordt dat het college drie varianten naar voren heeft gebracht. De raad kan kiezen voor welstandsvrij, maar dat is niet wat door het college wordt voorgesteld. vindt het vreemd dat een aantal raadsleden inclusief de portefeuillehouder het coalitieakkoord naast zich neerleggen. Daarin is duidelijk gesteld dat er een bezuiniging zou komen op de welstandsnota. Als gekozen wordt voor variant 3 is dit meer dan duurder. merkt op dat dergelijke discussie in de raad gevoerd dienen te worden. De commissie is bedoeld om vragen te stellen aangaande de besluitvorming in de raad. geeft aan dat de ChristenUnie een vierde variant via een amendement kan inbrengen in de raad. Verslag commissie Ruimte, 1 november

8 De voorzitter constateert dat de portefeuillehouder voorstelt om te komen met een aangevuld raadsvoorstel waarin variant 3 wordt uitgewerkt en biedt gelegenheid om te reageren in tweede termijn. verduidelijkt dat wanneer gevraagd wordt om variant 2 en 3 uit te werken dit gedaan wordt waarbij geprobeerd wordt om één en ander in december af te ronden. De voorzitter biedt gelegenheid om aan te geven of deze varianten uitgewerkt dienen te worden. Tweede termijn Den Hollander heeft in eerste termijn gesproken over de principes waardoor het stuk als T-stuk aangemerkt zou kunnen worden. Hij begrijpt dat de wethouder er nu zelf een T-stuk van maakt door variant 3 verder uit te werken. Als dit mogelijk is binnen de gestelde termijn, kan zijn fractie zich daarin vinden. Hij wacht een nieuw voorstel voor variant 3 af. Van Dinther Odabasi Broekmans Waarts Van Helden Broeders geeft aan dat ook zijn fractie variant 3 graag uitgewerkt zou willen zien. Zijn fractie zou één en ander dan als A-stuk kunnen aanmerken, maar de irritatie blijft hoe het college is omgegaan met de werkgroep. sluit zich volledig aan bij de woorden van de heer Van Dinther. kiest voor de uitwerking van variant 3 en de behandeling in december. Hij veronderstelt daarbij dat de portefeuillehouder met een dekking zal komen. zegt dat ook zijn fractie kiest voor variant 3 en als het enigszins mogelijk is één en ander dit jaar afwerken. Het vooraf voorkomen van excessen zal zeker bezuinigingen met zich meebrengen zodat toch tegemoet gekomen kan worden aan de bezuinigingen zoals die in het coalitieakkoord genoemd zijn. kiest eveneens voor variant 3 met daarbij de wens om het nog dit jaar af te werken. geeft aan dat variant 4 de voorkeur van zijn fractie heeft. Hij begrijpt dat de portefeuillehouder daar niet in meegaat. Zijn fractie merkt het stuk als B-stuk aan. sluit zich aan bij de meerderheid. De voorzitter constateert dat alle fracties, met uitzondering van de fractie van de ChristenUnie, gaan voor de uitwerking van een nieuw raadsvoorstel variant 3 dat in december wordt geagendeerd op de agenda van de raad. Het stuk wordt aangemerkt als T-stuk. 6. (CR2) Doorontwikkeling windenergie De voorzitter biedt gelegenheid om te reageren in eerste termijn. Waarts begrijpt dat het gaat om de plaatsing van 9 tot 12 windmolens in de buurt van Haven VIII en vraagt of dit eventueel een belemmering gaat vormen voor de ontwikkeling van Haven VIII in de toekomst. Verslag commissie Ruimte, 1 november

9 Van Helden Van Hamond Broeders Odabasi Klop zou graag een financieel plaatje willen zien aangaande het rendement van een windmolen als er geen subsidie op zit. spreekt zijn complimenten uit voor het voorliggende stuk. Zijn fractie wil graag bekijken of alternatieve energie mogelijk is in Waalwijk. De invloeden met betrekking tot de drie aanwezige woningen zijn beschreven, maar er wordt heel weinig over de bedrijven gesproken. Hij vraagt of er geen invloeden zijn voor de bedrijven. Hij vraagt hoeveel ruimte het kost als er een bepaald aantal windmolens geplaatst wordt. Hij vraagt voorts of de herverdeling van de percelen daarbij niet in het geding komt. Bij de voorkeursvariant blijft er één woning over die binnen de grens van 400 meter valt. Er zouden regelingen getroffen kunnen worden. Hij roept op als te zijner tijd voor deze variant gekozen wordt vroegtijdig met de betrokken in overleg te gaan. Ook de bedrijven zouden kunnen participeren. begrijpt uit de perspublicatie dat het windmolenpark dat bij de Moerdijk is gepland voorlopig het laatste park is dat de Provincie wil ontwikkelen. Hij verzoekt nog voor de raadsvergadering nadere mededelingen te vertrekken of dit juist is. juicht dit plan van harte toe. De portefeuillehouder krijgt de zegen van haar fractie om volop door te gaan met de ontwikkeling van dit plan. Het zou geweldig zijn als ook de burgers bij dit plan betrokken worden en de mogelijkheid wordt geboden om aandelen te verkrijgen. Zij wijst op diverse initiatieven in dit kader en vraagt of dit als aandachtspunt meegenomen kan worden. merkt op dat bij overwegende dat is vermeld dat de gemeente Waalwijk vooralsnog zelf als initiatiefnemer optreedt en verzoekt om nadere uitleg. Hij begrijpt dat aan de westkant voorlopig geen activiteiten ontwikkeld worden. De samenleving moet hier uitvoerig bij betrokken worden zodat er voldoende draagvlak is gezien het feit dat één en ander dicht bij een woonwijk gepland is. vraagt hoe vorm gegeven wordt aan de locaties als het stuk straks behandeld wordt. Eén locatieplan loopt bijna door tot aan de gemeente Heusden. Hij vraagt zich af hoe in dit geval met de andere locaties omgegaan wordt. Den Hollander heeft eerder aangegeven dat er in Haven VIII voorlopig geen ontwikkelingen zullen zijn in verband met de strategische reserve. Het spreekt zijn fractie aan dat in de tussentijd iets dergelijks opgebouwd kan worden. Hij vraagt of het zo geregeld kan worden dat één en ander een thema wordt voor later. Als er auto s op de markt komen, moeten er waterstoffabrieken gebouwd worden. Hier zou nu alvast op ingezet kunnen worden in de toekomstige ontwikkelingen op de lange termijn met deze molens. Als dit als thema wordt aangemerkt, zou Waalwijk zich kunnen onderscheiden naast hetgeen al wordt gedaan op logistiek gebied. Hij ondersteunt de vraag om hier ook coöperatief iets mee te doen. In België is een kindermolen opgericht via een spaarsysteem via scholen Verslag commissie Ruimte, 1 november

10 met heel kleine bedragen. Dit verhaal heeft binnen de gemeenschap een geweldige steun opgeleverd voor alternatieve vormen van energie. In het voorstel wordt gesproken over de mogelijke komst van 9 tot 12 molens. Hij neemt aan dat afgezien van de molen die moet verdwijnen één en ander leidt tot ongeveer 15 molens en vraagt hoe dicht één en ander bij de A59 komt. Hij vraagt voorts wat voor ruimte er overblijft om nog andere dingen te kunnen doen. Broekmans vraagt waarom er een begrenzing aan de Sprangse sloot is opgenomen. Bij het provinciale inpassingsplan van de Overdiepse Polder heeft de belangenvereniging enorm aangedrongen op de mogelijkheid voor windmolens. Dit is altijd radicaal afgewezen door de gemeente en Provincie. Hij vraagt voorts hoe omgegaan wordt met particulier initiatief binnen of buiten het zoekgebied zoals dat staat aangewezen. Hij vraagt vervolgens of de uitbreiding die is voorzien voor Haven VIII geen belemmeringen zal ondervinden in een straal van 500 meter en roept op dit nadrukkelijk te onderzoeken. wijst op de tekst van het raadsvoorstel op het midden van pagina 3 en citeert deze vervolgens. De toekomstige ontwikkeling als bedrijventerrein zal niet belemmerd worden. De Provincie stelt zich op het standpunt dat één en ander de eerstkomende 10 jaar niet aan de orde zal zijn. De levensduur van een windturbine is iets meer dan 10 jaar, maar deze hoeft niet in de weg te staan. Bij de verdere uitwerking van het plan wordt bekeken of een turbine niet geplaatst moet worden om te voorkomen dat er een turbine wordt geplaatst op een onwenselijke plaats. Het plaatsen van de windturbines in dit gebied zou weleens een pre kunnen zijn om het gebied als bedrijventerrein te mogen ontwikkelen. Bedrijven maken graag gebruik van schone energie, maar hebben daarvoor geen mogelijkheden of moeten daar jarenlang voor knokken. De bedrijven zouden grond kunnen kopen met een turbine om in een deel van de energie te voorzien. Eerder werd als een opgemerkt om een soort van energy-valley te maken van het ecopark door de energie die wordt opgewerkt te gebruiken voor de bedrijven die zich daar gaan vestigen. Den Hollander vraagt zich af of dit mogelijk is. Het zou bijna een vestigingsvoorwaarde kunnen worden. Hij vraagt zich af hoe hij dit moet zien gezien het feit dat de molens geëxploiteerd worden door een energiemaatschappij. heeft bedoeld dat het bedrijf dat zoekt naar een locatie voor zichzelf als voorwaarde heeft dat er gebruik gemaakt moet kunnen worden van schone energie. Een bedrijf dat werkt volgens het principe from cradle to cradle zal een plaats zoeken waar schone energie verworven kan worden. De gemeente is eigenaar van heel veel gronden op Haven VIII. Deze kunnen verpacht worden, maar daarmee worden de kosten die gemaakt worden niet terugverdiend. Bekeken wordt of er iets met het terrein gedaan kan worden waardoor middelen verkregen worden. Dit is de reden waarom de gemeente initiatiefnemer wil zijn voorlopig. Bekeken wordt of dit samen met bedrijven of inwoners kan gebeuren. Hij citeert vervolgens de betreffende passage in het voorstel. De suggestie om er een kindermolen van te maken spreekt hem erg aan. Hij verzoekt de betreffende documentatie aan te leveren. Verslag commissie Ruimte, 1 november

11 De windturbines nemen ruimte in, maar er is ook ruimte nodig voor waterretentie omdat het verhard gebied gecompenseerd moet worden. De molens zouden daarom in een vijver geplaatst kunnen worden. In de nadere uitwerking zal daarom nadrukkelijk gekeken worden naar de plaatsing van de molens. Er wordt een eindje van de A59 af gebleven vanwege de noordtangent en de afstand tot het bewoond gebied. De vraag over het draagvlak onder de bevolking is meer een vraag voor de raad. De raad heeft ingestemd met klimaatneutraliteit en daarbij is windenergie ook nadrukkelijk aan de orde geweest. Tegen het ecopark waren indertijd nauwelijks tot geen bezwaren. Hij veronderstelt dat er draagvlak aanwezig zal zijn binnen de gemeente. Van Hamond benadrukt dat hij heeft opgeroepen om ervoor te zorgen dat het draagvlak zo groot mogelijk is. Dit betekent transparantie en mensen betrekken. vervolgt dat er uiteindelijk een bestemmingsplanprocedure zal volgen en daarna komt de raad weer aan bod. In het voortraject is er mogelijkheid tot inspraak en het indienen van zienswijzen waardoor de rol van de inwoners gewaarborgd is. Het idee om inwoners te laten participeren, vraagt om communicatie met de inwoners. vraagt of hij in verband met de afstand tot de A59 voor de beeldvorming moet denken aan een nieuwe molen die ongeveer 30 meter van de A59 wordt geplaatst, of is er sprak van meer ruimte. antwoordt dat er nog geen uitgesproken opvattingen zijn. In één van de bijlagen zijn tekeningen opgenomen volgens verschillende modellen. Geen van de drie genoemde varianten wordt het. Dit komt aan de orde bij de nadere uitwerking. Er is geen sprake van rendement bij een windmolen zonder subsidie. Het lukt nog niet om windturbines te exploiteren zonder subsidie. Bij zonneenergie is dit al wel zo ver. Hij acht dit bij wind een kwestie van tijd waardoor het belangrijk is om dit soort stappen te zetten. Hij kent het bericht waar de heer Broeders over sprak niet. Wellicht is het project Moerdijk een project dat de Provincie zelf gaat doen. Voor deze ontwikkeling heeft de gemeente de handen wel op elkaar bij de Provincie. Er was ook een idee voor windturbines aan de andere kant van het Drongelens kanaal omdat hiermee geen bedrijventerrein gehinderd wordt, maar de Provincie heeft heel nadrukkelijk uitgesproken dat het niet mag aan de andere kant van het Drongelens kanaal tot grote treurnis van een aantal raadsleden van de gemeente Heusden. Het zoekgebied is tot de Sprangse sloot. Er zijn ook verzoeken voor een turbine gekomen van bedrijven op Haven I t/m VII. De uiterwaarden zijn afgevallen. Het zou kunnen zijn dat met de variant die gekozen wordt ook op het bestaande gedeelte een turbine komt te staan. heeft met zijn opmerking gedoeld op de agrarische gronden van Haven VII tot Scharlo en verzoekt te bevestigen dat daar niets geplaatst wordt. antwoordt dat de gemeente dat niet van plan is. In de bijgevoegde studie wordt melding gedaan van drie verhalen. Van windturbines aan de Bergse Maas wordt afgezien. Windturbines gekoppeld aan de A59, gekoppeld aan een stedelijk gebied of stedelijke concentratie met bedrijvigheid of Verslag commissie Ruimte, 1 november

12 gekoppeld aan het ecopark. Er wordt met name voor de laatste variant gekozen en daarin past de Overdiepse Polder niet omdat het gebied zich sterk kenmerkt door de openheid. Het college opteert vooralsnog voor het aangegeven zoekgebied. Broekmans Broekmans Ambtelijk begrijpt dat particulier initiatief binnen of buiten het zoekgebied eigenlijk niet mogelijk is. antwoordt dat binnen het zoekgebied wordt aangegeven dat er graag medewerking wordt verleend aan particulieren die willen participeren in windturbines, bedrijven of inwoners. Er zijn ook windturbines in kleinere maten die eerder in het buitengebied kunnen dan turbines van 100 meter hoog. Het beleid van de Provincie is om windturbines te plaatsen in concentratiegebieden. Het pas dan niet om bij een enkele boerderij een windturbine van 100 meter hoog te plaatsen. vraagt of 50 meter hoog wel mogelijk is. weet niet wat de grenzen zijn. wordt aangevuld dat naar mate een windturbine kleiner wordt de efficiency beduidend minder wordt. Kleine windturbines verdienen zichzelf nooit terug. vraagt of de gemeente in het geval zij de regie voert er ook zelf geld insteekt. antwoordt dat er rondom het ecopark partijen bij elkaar zijn gebracht en is één en ander vervolgens aan die partijen overgelaten. Als inwoners de mogelijkheid krijgen om te participeren moet er geen commerciële partij bijgehaald worden. Wellicht moet er gaandeweg toch naar een partij gekeken worden en er zal ook deskundigheid ingeroepen moeten worden om de exploitatie rond te krijgen. Helemaal uitgesloten is het niet. wijst op de constructie met Parkmanagement. Er komt een aantal zaken op de gemeente af die het nodige beslag op de begroting leggen. Dit komt erbij terwijl er onvoldoende middelen zijn en daarom heeft hij bedenkingen. snapt de zorgen maar houdt zich vast aan de tekst in het raadsvoorstel onderaan pagina 2. Er wordt voor gekozen dat de gemeente Waalwijk in de eerste fase de rol van initiatiefnemer op zich neemt. Dit wil niet zeggen dat de gemeente tot aan het einde initiatiefnemer zal blijven. Den Hollander geeft aan dat boeren niet happig zijn op windturbines is dat zij stroom terugleveren aan het net tegen prijzen die steeds minder aantrekkelijk worden. Het gevolg is dat zaken niet meer rendabel zijn. Hij begrijpt dat de gemeente één en ander in eigen regie wil houden, maar verzoekt de raad aan te geven hoe deze afweging gemaakt worden. Als het ertoe leidt dat er geleverd moet worden tegen slechte prijzen kan er wellicht beter niet aan begonnen worden. Tweede termijn Verslag commissie Ruimte, 1 november

13 Van Hamond Van Hamond Ambtelijk wijst op het geluid en vraagt of bij concentratie één en ander wordt vermenigvuldigd. Hij informeert voorts of het mogelijk is dat er twee verschillende leveranciers komen. antwoordt dat de prijzen die worden verkregen voor levering aan het net inderdaad veel te laag zijn. Hij participeert in een lobbygroep van wethouders om daar iets aan te doen. De opmerking over agrariërs voor wie het niet meer aantrekkelijk is, is daarom terecht. Turbines maken tegenwoordig steeds minder geluid. De vraag is aan wie straks het initiatief gelaten worden. Als bedrijven windturbines adopteren, kan daar zelf een energieleverancier bij gekozen worden. Wellicht is het handig om de huidige turbines te vervangen en grotere turbines terug te plaatsen. Op dit moment zijn er nog meer mogelijkheden die nog niet voldoende uitgewerkt zijn. benadrukt dat er wel degelijk sprake is van waarneembaar geluid. wordt aangevuld dat er altijd gekeken wordt of er voldoende afstand tot de woningen gehouden wordt. De voorzitter constateert dat het stuk unaniem als A-stuk wordt aangemerkt. 7. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. Verslag commissie Ruimte, 1 november

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan:

Windhandel <platformstormborgerodoorn@gmail.com> Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Statengriffie Van: Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Rein Munniksma CC: Dhr. A. Huizing; Dhr. A. Kerstholt; Dhr. A. Timmerman; Dhr. A.A.P.M.

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie