Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost"

Transcriptie

1 Rekening 2012

2 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and stadsdeel zuidoost April 2013

3 Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Onderwerp: Jaarrekening 2012 Amsterdam Zuidoost, 28 mei 2013 SDR / De Stadsdeelraad van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur d.d. 23 april 2013 De stadsdeelraad van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, BESLUIT: I. in te stemmen met de ontwerprekening 2012 en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad van Amsterdam II. het dagelijks bestuur décharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financieel beheer over het jaar 2012 III. kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op het verslag van de Rekeningcommissie en de accountant IV. in te stemmen met de toevoeging van het saldo rekeningsresultaat van 3,6 mln. aan de Algemene reserve V. in te stemmen met de volgende mutaties (zie rekeningresultaat 2012): a. het opheffen van de Bestemmingsreserve Fonds Vernieuwing Bijlmermeer; b. het toevoegen van uit de Bestemmingsreserve Fonds vernieuwing Bijlmermeer aan de Reserve voortzetting PVB c. het opheffen van de voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer d. het toevoegen van uit de voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer aan de reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer e. het toevoegen van aan de reserve Kunst in de openbare ruimte f. het onttrekken van aan de reserve Hoogopgeleide inburgeraars g. het instellen van de reserve Buitenvestigingen h. het toevoegen van aan de reserve Buitenvestigingen i. het onttrekken van aan de reserve Vernieuwingsfonds j. het toevoegen van aan de reserve Project vernieuwing Bijlmermeer VI. in te stemmen met de eenmalige beschikbaarstelling per 1 januari 2013 van budgetoverhevelingen voor een bedrag ter hoogte van 2,1 mln. omwille van de voortzetting van in 2012 gestarte projecten (zie Resultaat 2012) en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Stadsdeelraad d.d. 28 mei 2013 S.Jokhan griffier W. Eckhardt-Angna voorzitter

4

5 Inhoud Inhoudsopgave Besluitenlijst Leeswijzer Lijst met afkortingen Programmahoofdstukken 1. Dienstverlening 1 2. Openbare orde en veiligheid 9 3. Verkeer en infrastructuur Werk, inkomen en economie Onderwijs en jeugd Welzijn en zorg Sport en recreatie Cultuur en monumenten Openbare ruimte en groen Milieu en water Stedelijke ontwikkeling Bestuur en ondersteuning 91 Resultaat De balans 107 Paragrafen 1. Totaalbeeld Participatiebeleid Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid 154 Bijlagen 1. Subsidiestaat Kerngegevens Zuidoost Brede doeluitkeringen Producten per programma Reserves en voorzieningen Investeringen Grondexploitaties Ontwikkeling apparaatskosten Verantwoording volgens de functionele indeling Griffie en stadsdeelraad 188

6 Leeswijzer De Jaarrekening 2012 is opgesteld in aansluiting op de begrotingsformats van de gemeentebrede projectgroep Besturen zonder ballast. Het bevat de wettelijk vastgestelde onderdelen: de programma s, de paragrafen, de algemene dekkingsmiddelen, het resultaat en de balans. De programmaverantwoording en de paragrafen vormen het jaarverslag. Het overige is de rekening. Hierover wordt een accountantsverklaring afgegeven. Programma s Alle stadsdelen van Amsterdam hanteren dezelfde thematische programmahoofdstukken. Na de inleiding van elk hoofdstuk wordt gerapporteerd over de maatschappelijke effecten die wij willen bereiken. Daarna komen de beleidsontwikkelingen ten aanzien van de effecten aan de orde. Vervolgens zijn relevante beleidsdocumenten en afspraken opgesomd en wordt gerapporteerd in welke mate we onze doelstellingen hebben bereikt. Bij metingen is gebruik gemaakt van de Basismeetset die jaarlijks door de Dienst onderzoek en statistiek wordt gepubliceerd. Nog niet voor alle indicatoren zijn de cijfers over 2012 beschikbaar. Indien de cijfers over 2012 ontbreken is het resultaat van de meest actuele meting vermeld. Het laatste onderdeel van de programma s is financieel van aard. Tot en met de Jaarrekening 2011 werden de baten en lasten hier toegelicht. In de voorliggende jaarrekening is ervoor gekozen om te rapporteren op afwijkingen (hoger dan vijf procent) ten aanzien van de begroting op productniveau. De toelichting op de financiële mutaties van de reserves en voorzieningen is te vinden in bijlage 5 (zie onder). Verder blijkt uit de toelichting van enkele programma s dat een deel van de budgetten wordt overgeheveld naar 2013 omdat dit dient te worden besteed in het kader van het participatieprogramma dat pas in de loop van 2012 is vastgesteld (zie hiervoor ook de budgetoverhevelingen in het rekeningresultaat). Het resultaat In het resultaat wordt een overzicht van alle programma s en de algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd voor resultaatbestemming. Vervolgens komen de mutaties op de reserves aan de orde in vergelijking met de begroting waarna het niet bestemde resultaat overblijft. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de jaaroverschrijdende budgetten van verschillende begrotingsprogramma s. De balans In de balans wordt de financiële positie van het stadsdeel toegelicht en worden de waarderingsgrondslagen van de rekening genoemd. Verder worden hier verplichtingen toegelicht die niet uit de balans blijken. Ook wordt er ingegaan op zaken die na balansdatum zijn gebleken. Paragrafen De paragrafen informeren over onderwerpen die meerdere, of zelfs alle programma s betreffen. 1. Totaalbeeld 2. Participatiebeleid 3. Algemene dekkingsmiddelen: Dit betreft de uitkering uit het Stadsdeelfonds, de kosten en opbrengsten van de precario en reclamebelasting, de rentebaten, incidentele baten en de lasten die niet aan de programma s worden toegerekend 4. Lokale heffingen: dit gaat ook over vergunningen en leges 5. Weerstandsvermogen: hier zijn de risico s geïnventariseerd. Van een aantal is het materiële effect niet exact te bepalen. Daarvoor zijn geen voorzieningen getroffen in bijlage 5 6. Onderhoud kapitaalgoederen: dit gaat onder meer over de onderhoudstoestand en kosten van wegen en gebouwen 7. Financiering: het beleid ten aanzien van financieringen 8. Bedrijfsvoering: de besturing en de beheersing van de bedrijfsprocessen binnen het stadsdeel 9. Verbonden partijen: dit geeft een inzicht in de partijen het stadsdeel bestuurlijke invloed uitoefent én waarmee financiële belangen gemoeid zijn 10. Grondbeleid: de uitgangspunten en verwachtingen van het grondbeleid

7 Bijlagen Als laatste vindt u de bijlagen: 1. Subsidiestaat 2. Kerngegevens Zuidoost: hier wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste areaalgegevens van het stadsdeel. 3. Brede doeluitkeringen: de rijksoverheid heeft de zogenoemde SISA-bijlage ingevoerd (Single Information en Single Audit). Hiermee is een einde gekomen aan de afzonderlijke verantwoordingseisen voor specifieke doeluitkeringen. 4. Producten per programma: hierin wordt per programma cijfermatig weergegeven welke programmaproducten tot het programma worden gerekend. 5. Reserves en voorzieningen: per reserve is aangegeven wat het doel is, welke onttrekkingen en dotaties in 2012 hebben plaatsgevonden en hoe lang de reserve nog in stand zal blijven. Bij de voorzieningen wordt ook aangegeven of een voorziening toereikend is. 6. Investeringen: In deze bijlage worden alle openstaande kredieten en de daarop in 2012 verrichte uitgaven gepresenteerd. Daarbij is het verwachte jaar van afsluiting van het krediet vermeld. De grondexploitaties zijn opgenomen in bijlage Grondexploitaties: een overzicht van de actieve en de in 2012 afgesloten grondexploitaties. 8. Ontwikkeling apparaatskosten: dit is een overzicht van de werkelijke apparaatskosten in vergelijking met de begrote apparaatskosten voor Verantwoording volgens de functionele indeling: hier zijn de totale uitgaven en inkomsten van het stadsdeel gepresenteerd. 10. Griffie en stadsdeelraad: de verantwoording van de kosten en opbrengsten van griffie en stadsdeelraad behoort tot de verantwoordelijkheid van de raad.

8 Lijst met afkortingen 1S1O AEB AFS AFWC AMC APV BA BHK BKP BMS BOR BSC BSL btw CBK CCA CO 2 CoPI dict divv dmo DO dro dst DTZ Dwi GGD GMA GPK GPR hbo HKZ IHP JGZ JOPS KCA KVO LEA LZS MD mln. OBT OGA OHP O&S OSB OKC OV-SAAL PRG RI&E ROCvA SDS SMI SPRH VNG vve VVE VVPZOL Wabo Wmo Eén stad één opgave Afval-energiebedrijf Amsterdam Financieel Systeem Amsterdamse federatie woningcorporaties Academisch medisch centrum Algemene plaatselijke verordening bestuursakkoord Bureau handhaving kinderopvang beeldkwaliteitplan Basismeetset beheer openbare ruimte Bijlmer Sportcentrum Breed Sociaal Loket belasting over toegevoegde waarde Centrum beeldende kunst Contactcenter Amsterdam koolstofdioxide Commando Plaats Incident dienst Informatie- en communicatietechnologie dienst Infrastructuur verkeer en vervoer dienst Maatschappelijke ontwikkeling definitief ontwerp dienst Ruimtelijke ontwikkeling dienst Stadstoezicht directieteam Zuidoost Dienst Werk en Inkomen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Garantiefonds Microkredieten Amsterdam gehandicaptenparkeerkaart gemeentelijke praktijkrichtlijn hoger beroepsonderwijs harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector integraal huisvestingsplan jeugd gezondheidszorg juridisch opleidingsprogramma stadsdelen klein chemisch afval Keurmerk veilig ondernemen Lokale educatieve agenda Loket Zorg en Samenleven management development miljoen organisatie van het bestuurlijk toezicht ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam onderwijshuisvestingsplan Bureau onderzoek en statistiek Open schoolgemeenschap Bijlmer Ouder-Kind Centrum Openbaar vervoer Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad programma(hoofdstuk) Risico-inventarisatie en evaluatie ROC van Amsterdam stadsdeelsecretaris sociaal medische indicatie Stedelijk project regelgeving en handhaving Vereniging van Nederlandse gemeenten vereniging van eigenaren voor- en vroegschoolse educatie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet maatschappelijke ondersteuning

9

10

11 Programma 1 Dienstverlening Wij streven naar excellente dienstverlening aan burgers en ondernemers. Dat betekent dat de burger en ondernemer centraal staan. Producten en informatie zijn toegankelijk. Men wordt deskundig en professioneel geholpen en zaken worden tijdig en correct afgehandeld. Dat geldt ook voor het beantwoorden van brieven, s en klachten. Er is een zichtbaar en bereikbaar loket ingericht, waarin de diensten van het stadsdeel zijn gebundeld. Het loket biedt de producten burgerzaken, vergunningen en informatie over wonen, zorg en welzijn aan, zowel via de balie als digitaal. Kansrijk Zuidoost biedt dienstverlening ook achter de voordeur aan. De medewerkers van Kansrijk Zuidoost geven de bewoners informatie over werk en inkomen, opvoeding, taalvaardigheid en integratie, sociale participatie, onderwijs, veiligheid, wonen en gezondheid. Zij inventariseren de hulpvragen en leiden bewoners die hulp nodig hebben naar de instanties die hen gaan helpen of melden hen aan voor projecten binnen het flankerend beleid. Met behulp van servicenormen, ook wel dienstverleningsnormen genoemd, wordt de kwaliteit van de dienstverlening gemeten. Deze normen zijn opgenomen in de Servicecode Amsterdam en zijn een belofte aan de burger over het serviceniveau dat zij mogen verwachten. In 2012 zijn de beoogde doelstellingen ruimschoots gehaald. 1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten 1. De burger en ondernemer zijn tevreden over de dienstverlening die het stadsdeel via de fysieke en digitale loketten (waaronder telefonie) biedt. De mate van tevredenheid blijkt uit de waardering die de burger of ondernemer hierover uitspreekt via de jaarlijkse benchmark (BA 109) 2. Burgers zijn tevreden over de dienstverlening die de gemeente Amsterdam biedt via telefoonnummer 14020, Contact Center Amsterdam (voorheen Antwoord (BA 108)) Effectindicatoren 1.1. klanttevredenheid dienstverlening stadsdeelkantoor (benchmark) 1.2. tevredenheid wachttijd op stadsdeelkantoor (benchmark) 1.3. implementatie Servicecode Amsterdam in de werkprocessen van het stadsdeel, onder voorbehoud van stedelijke ontwikkelingen. Nulmeting Begroting begroting (2010) (2010) stedelijke dienstverleningsnormen; zie brochure Servicecode Amsterdam naleven normen uit brochure naleven normen uit brochure Realisatie 2012 voor de afdelingen met een Frontoffice binnen het stadsdeel geldt dat zij voldoen aan de norm dat gemiddeld 80% van onze klanten binnen 20 minuten moeten worden geholpen. daarnaast is beleid vastgesteld in Zo werkt ZO. hierin worden regels gegeven hoe klanten te helpen aan de telefoon en via Programma 1 Dienstverlening 1

12 Effectindicatoren 1.4. tenminste 75% van de mensen is in de komende 4 jaar (zeer) tevreden over contact met ambtenaar van Zuidoost (burgermonitor Amsterdam) Nulmeting Begroting begroting % (2009) 75% 75% 83% Realisatie klanttevredenheid telefonische dienstverlening Contactcenter Antwoord 7.1 (2010) (doelstelling CCA) Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Nederlandse Identiteitskaarten In 2012 is er een PM-prioriteit aangevraagd in verband met een te verwachte inkomstenderving voor de Nederlandse Identiteitskaarten. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad waaruit voortvloeide dat Nederlandse Identiteitskaarten gratis moesten worden verstrekt. Met een wetsvoorstel dat met terug werkende kracht in werking is getreden, is de legesheffing op Nederlandse Identiteitskaarten wederom hersteld. Rijbewijzen Voor 2012 is een prioriteit aangevraagd van in verband met het aangekondigde maximumtarief voor rijbewijzen. Vanuit de VNG is het bericht gekomen dat het maximumtarief voor rijbewijzen niet meer zal worden ingevoerd in 2012 maar waarschijnlijk in Gezien deze mededeling is het gereserveerde bedrag ad (dat nodig was om de inkomstenderving op te vangen voor 2012) teruggeboekt naar de algemene middelen (2 de bestuursrapportage). Het bedrag van moet wel structureel blijven gereserveerd voor Stedelijk programma dienstverlening digitaal loket De dienst Dienstverlening en Facilitair Management heeft in 2012 voor de gezamenlijke stadsdelen het digitaal loket verder ontwikkeld en verbeterd. Een van de ontwikkelingen betreft het invoeren van de mogelijkheid om digitaal afspraken te kunnen maken bij de stadsdelen. Ontwikkelingen in stedelijk verband Op 15 januari 2013 heeft definitieve besluitvorming plaatsgevonden door het College van B&W en de DB s van de stadsdelen over de businesscase Dienstverlening die is opgesteld binnen Eén stad, één opgave ter uitwerking van maatregel 12 Dienstverlening. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het Programma Dienstverlening beëindigd per januari Een tweetal projecten en het klanttevredenheidsonderzoek uit het programma worden gecontinueerd: Verbetering Klantprocessen en Eén ingang voor de burger. Deze projecten worden aangestuurd door stadsdelen en DFM gezamenlijk. In het portefeuillehoudersoverleg van 4 februari 2013 is besloten dat diensten en stadsdelen gezamenlijk zorgdragen voor de financiering hiervan. In het kader hiervan resteert een nog te vorderen bedrag van door een positief resultaat op de balans van het CCA in 2010 en Voorstel is dit bedrag te herbesteden en in te zetten voor de voorzetting van de projecten en activiteiten uit het Programma Dienstverlening. Een van de projecten die worden stopgezet is het project stadsloketten. Het project stadsloketten behelsde de samenvoeging van de Frontoffice van de loketten Burgerzaken, Vergunningen en het loket Zorg en Samenleven binnen de stadsdelen. In de businesscase dienstverlening worden alle loketten binnen Amsterdam gesloten en gebundeld in zeven loketten die worden gehuisvest in de stadsdeelkantoren. 2 Programma 1 Dienstverlening

13 Modernisering vergunningproces Stadsbreed is er gewerkt aan de uniformering en optimalisering van de Vergunningenprocessen. Op het gebied van de gehandicapten parkeerkaart (GPK) is dit proces vrijwel afgerond en wordt dezelfde werkwijze in heel Amsterdam gehanteerd. Ook op het gebied van Vergunningen in de openbare ruimte zijn werkwijzen stadsbreed op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd. Meer gecompliceerde processen, zoals de Wabo, evenementen en horeca zijn nog in bewerking. Veranderende wetgeving wordt in de procesbeschrijvingen meegenomen, zoals de wijzigingen in het bouwbesluit en de gewijzigde drank en horecawet. De inkomsten uit bouwleges zijn ten opzichte van de begroting hoger uitgevallen ondanks de aanhoudende problemen in de bouwsector. Per 1 januari 2013 is de Dienst Milieubeheer Bouwtoezicht opgeheven en is de advisering op het gebied van bouwen, milieu, evenementen en horeca overgenomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Op 1 oktober 2012 is de pilot betaald parkeren gestart en beschikte iedereen die daar recht op had over een parkeervergunning. Ontwikkeling van het breed sociaal loket Met de vaststelling van een stedelijk eindbeeld (realisatie per 1/1/2014) voor het breed sociaal loket, in februari 2012, is een eenduidig doel voor dat ene loket dat alle informatie, advies, signalering en doorverwijzing verzorgt op het gebied van wonen, zorg, welzijn, overlast en inburgering. Voor de ontwikkeling richting dat doel zijn verschillende stappen gezet. De samenwerking met de bewonersadviseurs van Kansrijk Zuidoost is verder ontwikkeld. Door de stedelijke aanpak samen DOEN is die samenwerking ook nog belangrijker geworden. De regiefunctie van de stadsdeeltafelcoördinatoren (zij coördineren het zorgaanbod als de reguliere hulpverlening stagneert) ten aanzien van de integrale hulpverlening is verder uitgebouwd. Tegelijkertijd is door de stedelijke aanpak samen DOEN een ontwikkeling op gang gekomen naar één experttafel, die uiteindelijk alle stagnerende zaken zal gaan behandelen. Door de ontwikkelingen vanuit de centrale stad ten aanzien van het dienstverleningsconcept is de fysieke inpassing van het loket onderdeel geworden van een totale herinrichting. Om de dienstverlening vanuit het stadsdeel te verbeteren zijn medewerkers in opleiding gegaan en is capaciteit ingezet om de herkenbaarheid bij onze bewoners te vergroten en voorlichting aan de doelgroep breder in te zetten. Daarmee zijn de ontwikkelingen ingezet die in 2013 nog worden voortgezet. Bellen met de Burger Bij het Contact Center Amsterdam komen in 2012 circa telefoongesprekken binnen voor ons stadsdeel. Het percentage van door het Contact Center Amsterdam (14020) direct afgehandelde gesprekken voor Zuidoost ligt tussen de 65 en 70%. De overige gesprekken (30-35%) worden doorgezet naar de vakinhoudelijke afdelingen van Zuidoost of komen binnen bij het contactcenter Zuidoost. In 2012 zijn veel acties uitgevoerd om de telefonische bereikbaarheid van ons stadsdeel technisch te verbeteren. In samenhang met presentaties aan alle directies om ook de telefoondiscipline aan te pakken moet dit leiden tot een verbeterde telefonische bereikbaarheid van ons stadsdeel. In 2013 zal de telefonische bereikbaarheid worden geëvalueerd. Programma 1 Dienstverlening 3

14 3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens bestuursakkoord: 108 en 109 Motie 73, d.d. 28 juni 2011 Versnelde vergunningsprocedure voor themamarkten/braderieën zomer 2011 Landelijke beleidskaders Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (jaartal) Wet en regelgeving (Dranken en horecawet, Inrichting openbare Ruimte) (jaartal) Stedelijke beleidskaders Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Draaiboek Evenementen Amsterdam (jaartal) Richtlijnen van Dienst persoonsgegevens(jaartal) Handboek (?) Werken In de Openbare Ruimte(jaartal) 4. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Maatschappelijk effect: tevredenheid over dienstverlening Resultaatindicatoren per doel toename van het aantal aanvragen via internet (digitaal loketten) Nulmeting burgers de weg wijzen zodat zij het internet meer gebruiken. verleiden via campagnes 2012 Realisatie 2012 Product nr. aantal aanvragen via internet: het aantal digitale aanvragen kan niet meer per stadsdeel worden aangegeven. Wel zijn de cijfers over Amsterdam als geheel bekend: Burgerzaken aanvragen vergunningen aanvragen; meldingen openbare ruimte aanvragen; digitaal afsprakenformulier in 2012 is er een projectgroep online dienstverlening gestart in Amsterdam die een plan van aanpak opstellen om meer producten digitaal te kunnen laten aanvragen 102; ; ; 108 adressen bezocht door Kansrijk Zuidoost het aantal huisbezoeken is lager dan gepland omdat in Venserpolder een intensieve re aanpak is gestart met meer intakegesprekken. huisbezoek schuift hierdoor door naar 2013 idem verbeteren klantprocessen 29 belangrijke werkprocessen worden in de periode doorgelicht en verbeterd 15 in 2012 zijn er van de 29 werkprocessen van Burgerzaken,Vergunningen, Ondernemersloket en Algemeen 19 processen gestart dan wel geïmplementeerd. de overige processen worden gestart in 2013 Idem 4 Programma 1 Dienstverlening

15 Resultaatindicatoren per doel Nulmeting 2012 Realisatie 2012 Product nr. verbetering kennisbank competenties personeel eenheid in stijl bij de stadsdelen ontwikkelen kwaliteitsnormen en rapportages een ingang voor de burger invoering stadsloketten deze wordt doorgelicht en aangepast. doel: goede voorlichting door baliepersoneel aan de burger personeel krijgt opleidingen waardoor de burger beter wordt bediend de verschillende contactkanalen hebben eenzelfde stijl, inrichting en kwaliteit en zijn in de hele stad ontsloten invoering realistische servicecode en ontwikkeling rapportages waardoor best practices kunnen worden gedeeld door de stadsdelen de inrichting van de contactkanalen geschiedt zodanig dat de burger altijd weet waar hij moet zijn voor contact met de gemeente openingstijden worden op elkaar afgestemd en zullen gelden voor alle loketten. doel: meer duidelijkheid voor de burger in voorbereiding continu proces in voorbereiding in voorbereiding in voorbereiding minimumvariant het project kennisbank is afgesloten in alle producten zijn doorgelicht en aangepast aan de reële situatie. medewerkers zijn opgeleid in het gebruik van de kennisbank medewerkers Burgerzaken hebben in 2012 het proces verhuizingen opnieuw doorlopen en zijn alle wederom geautoriseerd voor het gebruik hiervan. het project Basiscompetenties vanuit het programma Dienstverlening is uitgerold. de medewerkers van Breed Sociaal Loket hebben de cursus gevolgd, de medewerkers van Burgerzaken en Vergunningen volgen in 2013 In 2012 zijn alle kanalen op een gelijke wijze ingericht bij alle stadsdelen. dit onderdeel is afgesloten het project is beëindigd in het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek blijft gehandhaafd het plan van aanpak is klaar en wordt in 2013 uitgerold dit onderdeel is afgesloten en wordt vervangen door de businesscase Dienstverlening (Retailconcept). Dit concept is ontwikkeld naar aanleiding van de uitwerking van 1S1O idem idem idem idem idem idem Programma 1 Dienstverlening 5

16 Resultaatindicatoren per doel toename van het aantal binnen de reguliere tijd verleende vergunningen Nulmeting door het ontbreken van proces volgsystemen (tgv vertraging in de ICTondersteuning) veel verdagingsituaties en van rechtswege verleende vergunningen 2012 Realisatie 2012 Product nr. inventariseren van het aantal verdaging situaties en het aantal van rechtswege verleende vergunningen, het beschrijven van de processen en de ICT ondersteuning verbeteren elk kwartaal wordt een management rapportage gemaakt. daarin wordt per product aangegeven hoeveel aanvragen er zijn binnengekomen en hoeveel vergunningen zijn verleend. de rapportage biedt ook inzicht in het percentage vergunningen dat volgens de interne procesbeschrijving zijn verlopen en binnen de reguliere tijd zijn verleend idem 6 Programma 1 Dienstverlening

17 5. Financiële toelichting programma 1 PG01 Dienstverlening Rekening 2011 Primitieve begroting Mutaties begroting Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil Totaal lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Toevoegen aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Het resultaat van dit programma bedraagt voordelig. Beleid dienstverlening Geen bijzonderheden Burgerzaken Geen bijzonderheden Burgerzaken - leges nadelig nadelig voordelig Het voordelig saldo komt met name door hogere baten van vanwege hogere afname van reisdocumenten. Het besluit dat kinderen niet meer mogen worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders heeft o.a. geleid tot een toename van het aantal verstrekte paspoorten. Eén loket (stadsdeel) voordelig Het voordelig saldo komt door: Lagere lasten bij Burgerzaken van Stedelijk is het programma Ontwikkeling basiscompetenties opgezet voor al het baliepersoneel bij de stadsdelen om de competenties verder te ontwikkelen. De uitrol is vertraagd en geschiedt daarom in Lagere lasten Breed Sociaal Loket Betreft niet uitgegeven incidenteel budget (prioriteit BSL). In het rekeningresultaat 2012 dat volgt na de programma s van deze jaarrekening, wordt voorgesteld om dit niet besteed budget beschikbaar te stellen voor Eén loket (Antwoord) voordelig In 2012 is er ter dekking van de kosten voor de laatste maal een beroep gedaan op de Reserve Antwoord. Vanaf de begroting 2013 is structureel extra budget beschikbaar gesteld om deze voorziening te kunnen financieren. Vergunning verlenen bouwen voordelig Het voordelig saldo komt door hogere baten bouwleges van In de 2de bestuursrapportage is reeds aangegeven dat er sprake was van een herziene aanname van de woningbouwproductie. De begroting is toen met naar boven aangepast. Ultimo 2012 blijkt dat ondanks de sombere situatie in de bouw de uiteindelijke baten leges hoger zijn uitgevallen dan voorzien. Vergunning verlenen overig nadelig Het nadelig saldo komt met name door hogere lasten van voor handhaving in het kader van kinderopvang. Voor de kinderopvang zijn de randvoorwaarden aangepast, hetgeen de kosten voor uitvoering (o.a. de GGD-kosten) significant heeft verhoogd. Reserves Aan dit programma is de reserve Antwoord gekoppeld. De mutatie in de reserve wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen. Programma 1 Dienstverlening 7

18

19 Programma 2 Openbare orde en veiligheid Dit programma gaat over activiteiten om het stadsdeel veiliger te maken. Deze zijn hoofdzakelijk preventief van aard en worden ontplooid in samenhang met de (repressieve) activiteiten van veiligheidspartners zoals politie en justitie. Over het geheel genomen is de veiligheid in Zuidoost de afgelopen jaren verbeterd. Het gaat daarbij zowel om de veiligheidsbeleving als om de aantallen daadwerkelijke incidenten. Ook bewoners dragen bij aan de veiligheid: door de buren te kennen, elkaar op gedrag aan te spreken en zelf ook op tijd de overheid in te lichten. Samen met stedelijke partners werkt het stadsdeel aan grotere veiligheid, lagere criminaliteitscijfers en een verhoogde veiligheidsbelevenis. 1. De maatschappelijke effecten die wij hebben willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Een verbeterde score op de veiligheidsindex Amsterdam met 3 punten in de periode naar objectief 85 en subjectief 82 (BA 119, 120, 121, 123, 127,128 en 130) 2. Afname van de drugsoverlast en overlastgevende aanwezigheid van druggebruikers in het publiek domein (BA 129) 3. Verminderen van overlast die sommige groepen jongeren veroorzaken (BA 126) Effectindicatoren Nulmeting Realisatie objectieve veiligheidsindex subjectieve veiligheidsindex drugsindex aantal incidenten drugsoverlast aantal feiten gerelateerd aan de opiumwet aantal zaken gerelateerd aan de opiumwet aantal cliënten openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ-cliënten) in traject aantal OGGZ-cliënten met (begeleid) onderdak (%) aantal OGGZ-cliënten met dagbesteding/betaald werk (%) 2.7 aantal OGGZ-cliënten met formeel inkomen (%) gegevens worden niet meer geregistreerd sinds gegevens worden niet meer gespecificeerd naar stadsdeel sinds politiemonitor jeugdgroepen minderjarige first offenders 3.2 bewoners die overlast onder vinden van jongeren (%) Bron 1 t/m 2.1: Veiligheidsindex Amsterdam (nulmeting mei 2009-april 2010) Bron 2.2 t/m 2.7: OGGZ-monitor GGD 2012 Bron 3: basismeetset 2012 gegevens van bureau Onderzoek en Statistiek zijn nog niet beschikbaar Een strafbaar feit is een handeling of gedrag waarbij iemand de wet overtreedt. Met een zaak wordt een strafzaak bedoeld. Het gaat hier om feiten en zaken gericht op harddrugs, softdrugs en voorbereidings- en/of bevorderende handelingen. 2 Dit is exclusief cliënten die ergens inwonend of in onderhuur zijn en cliënten die gebruik maken van nachtopvang. Programma 2 Openbare orde en veiligheid 9

20 2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Communicatie Communicatie en participatie spelen een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid. Door burgers te informeren over de veiligheidssituatie en hen uit te nodigen mee te werken aan de verbetering van de veiligheid wordt de veiligheidsbeleving positief beïnvloed. Het stadsdeel is een veiligheidsoverleg gestart met de politie en de voorzitters van bewonerscommissies. In 2012 hebben vier veiligheidsoverleggen plaatsgevonden en zijn er themabijeenkomsten geweest naar aanleiding van concrete incidenten. Veiligheidsindex Om te bepalen of het beleid en de activiteiten van de veiligheidspartners succesvol zijn hanteren we de Veiligheidsindex Amsterdam. De Veiligheidsindex meet elk jaar de subjectieve en objectieve veiligheid in Amsterdam en zet deze af tegenover de cijfers uit Een lagere score op de Veiligheidsindex betekent een verbetering van de veiligheid ten opzichte van Ons beleid heeft als doel deze bestuursperiode het vierjarig gemiddelde van de objectieve en subjectieve veiligheidsindex te verbeteren naar respectievelijk 85 en 82 punten. Beide doelstellingen zijn in 2012 behaald, daarom is de ambitie voor 2014 bijgesteld naar een gemiddeld objectieve veiligheidsindex van 58 en een subjectieve index van 83. Het veiligheidsbeleid in Zuidoost heeft in 2012 geleid tot een sterke verbetering van de objectieve veiligheidsindex met 42 punten, van 99 naar 57. Hiermee is het stadsdeel volgens de Veiligheidsindex zelfs veiliger dan de rest van de stad, het gemiddelde stedelijk veiligheidsindexcijfer is 70. De subjectieve veiligheid is in Zuidoost het afgelopen jaar gemiddeld ook verbeterd, van een veiligheidsindex van 87 in 2011, naar 81 punten in De gebieden Bijlmercentrum en Bijlmer Oost blijven echter aandacht vragen. De stedelijke vernieuwing is daar vergevorderd, maar onveiligheid en overlast hebben hun effect op het leefklimaat. De subjectieve veiligheid is in 2011 in een aantal buurten verbeterd, maar Holendrecht/Reigersbos, Gein, Bijlmer Oost en Bijlmer Centrum blijven nog hoog scoren. De subjectieve veiligheidsindex van Zuidoost is dan ook hoger dan het stedelijk gemiddelde van 73 punten. Hoewel onze doelen op het moment behaald zijn, blijft de ervaren veiligheid in delen van Zuidoost onvoldoende. Veiligheidsmaatregelen Net als in het voorgaande jaar hebben o.a. Bijlmer Oost en Holendrecht West in 2012 extra aandacht gekregen op het gebied van veiligheid. Hier zijn toezichthouders ingezet om onder meer jeugd- en drugsgerelateerde overlast te bestrijden. Met de gebiedsgerichte veiligheidsaanpak heeft het stadsdeel met partners snel kunnen optreden bij opkomende veiligheidsproblemen. De veiligheid in winkelcentra is verbeterd door publiek-private samenwerkingsverbanden, waaronder het succesvolle Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Ondernemers verbeteren binnen deze trajecten het winkelcentrum, dat daardoor KVO sterren verdient. In Zuidoost zijn in alle zeven winkelcentra KVOtrajecten ingevoerd of gestart. In Ganzenpoort (2 sterren), Reigersbos (3 sterren), Holendrecht (1 ster) en Gein (2 sterren) loopt het KVO traject, in Amsterdamse Poort (1 ster), Venserpolder (nog geen ster) en Kameleon (nog geen ster) is in 2012 het KVO gestart met de nieuwe of vernieuwde ondernemersvereniging. Bestrijding drugsoverlast In 2012 is ingezet op het verder terugdringen van de overlast in samenwerking met ketenpartners. De operationele overleggen (tussen politie,ggd en woningbouw) zijn voortgezet. Verder hebben er maandelijkse overleggen plaatsgevonden met alle organisaties van de geïntegreerde voorziening, waarnodig zijn er ook themabijeenkomsten georganiseerd. De centrale stad heeft de afgelopen jaren de permanente woonvoorzieningen voor drugsverslaafden uitgebreid. De realisatie van een nieuwe woonvoorziening is opgeleverd en de tijdelijke drugsvoorziening aan de Elsrijkdreef en de tijdelijke crisisopvang zijn opgeheven. Dagbesteding voor drugsverslaafden was ook in 2012 een belangrijke component in het terugdringen van drugsoverlast. Landelijk en stedelijk is er steeds minder budget beschikbaar. Dagbesteding valt primair onder de verantwoordelijkheid van de centrale stad, maar bij een terugloop van het aanbod van dagbesteding door veranderende wetgeving ontstond de kans op overlast. Uit bezorgdheid over deze ontwikke- 10 Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Rekening 2011 Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: E. van Eis en stadsdeel Zuidoost April 2012 Besluiten stadsdeelraad

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 343 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 20 344 Facilitair en bedrijven De gemeente Amsterdam staat voor een fundamentele verandering van de organisatie.

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2013-010040 directie sb dienst ivv Voordracht voor de collegevergadering van 29 oktober 2013 Portefeuille 29 Agendapunt A0 Tekst van openbare besluiten Onderwerp wordt gepubliceerd

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Agenda Besluit in de Raad

Agenda Besluit in de Raad Datum: 20 JUNI 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Agenda Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Portefeuillehouder 20.00 uur Vragenhalfuurtje van 20.00 uur Gelegenheid voor

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu, Raadsnummer 09. R3434. OOI Inboeknummer o9bstoasa8 Beslisdatum B&W 8 december 2009 Dossiernummer 950.554 Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1171 B.17.1171 Landgraaf, 20 juni 2017 ONDERWERP: Programmaverantwoording 2016 Raadsvoorstelnummer: 53 PROGRAMMA 1. Bestuur

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Zaaknummer

Zaaknummer Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie