Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus CW Amsterdam Zuidoost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost"

Transcriptie

1 Rekening 2011

2 Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: E. van Eis en stadsdeel Zuidoost April 2012

3 Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Onderwerp: Jaarrekening 2011 SDR Fin/58 Amsterdam Zuidoost, 29 mei 2012 De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur d.d. 17 april 2012 BESLUIT: I. in te stemmen met de ontwerprekening 2011 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van Amsterdam; II. het dagelijks bestuur décharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financieel beheer over het jaar 2011; III. kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op het verslag van de Rekeningcommissie en de accountant; IV. in te stemmen met de toevoeging van het saldo rekeningsresultaat van aan de Algemene Reserve per 31 december 2011; V. in te stemmen met de volgende onttrekkingen per 1 januari 2012 aan de Algemene Reserve en de vorming van, en de toevoegingen aan twee bestemmingsreserves voor in totaal circa 2,6 mln. a. vorming van de bestemmingsreserve heroverweging inkoop en toevoeging van ; b. Toevoeging aan de bestemmingsreserve decentralisatie OKC van VI. in te stemmen met de onttrekking per 1 januari 2012 aan de Algemene Reserve ten gunste van de voorziening onderhoud groen ten bedrage van 0,15 mln.; VII. in te stemmen met de eenmalige beschikbaarstelling per 1 januari 2012 van budgetoverhevelingen voor een bedrag ter hoogte van 0,86 mln. omwille van de voortzetting van in 2011 gestarte projecten (zie tabel 3 van Resultaat 2011) en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Stadsdeelraad d.d. 29 mei 2012 S.Jokhan griffier W. Eckhardt-Angna voorzitter

4

5 Inhoud Inhoudsopgave Leeswijzer Programmahoofdstukken 1. Dienstverlening 1 2. Openbare orde en veiligheid 7 3. Verkeer en infrastructuur Werk, inkomen en economie Onderwijs en jeugd Welzijn en zorg Sport en recreatie Cultuur en monumenten Openbare ruimte en groen Milieu en water Stedelijke ontwikkeling Bestuur en ondersteuning 111 Algemene dekkingsmiddelen 117 Balans 120 Resultaat 129 Paragrafen 1. Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid 170 Bijlagen 1. Kerngegevens Zuidoost Brede doeluitkeringen Producten per programma Reserves en voorzieningen Investeringen Grondexploitaties Ontwikkeling apparaatskosten Verantwoording volgens functionele indeling Rekening Open Schoolgemeenschap Bijlmer Griffie en stadsdeelraad 204

6 Leeswijzer Deze jaarrekening oogt anders dan de vorige rekening. De Jaarrekening 2011 is namelijk de eerste die is opgesteld in aansluiting op de begrotingsformats van de gemeentebrede projectgroep Besturen zonder ballast. Ook dit project houdt rekening met de wettelijk vastgestelde onderdelen: de programma s, de paragrafen, de algemene dekkingsmiddelen, het resultaat en de balans. De programmaverantwoording en de paragrafen vormen het jaarverslag. Het overige is de rekening. Hierover wordt een accountantsverklaring afgegeven. Programma s Alle stadsdelen van Amsterdam hanteren dezelfde thematische programmahoofdstukken. Na de inleiding van elk hoofdstuk wordt gerapporteerd over de maatschappelijke effecten die gekoppeld zijn aan het Bestuursakkoord Daarna komen de ontwikkelingen ten aanzien van de effecten aan de orde. Vervolgens zijn relevante beleidsdocumenten en afspraken opgesomd. In het volgende onderdeel zijn is gerapporteerd in welke mate we onze doelstellingen hebben bereikt. Bij metingen is gebruik gemaakt van de Basismeetset die jaarlijks door de Dienst onderzoek en statistiek wordt gepubliceerd. Nog niet voor alle indicatoren zijn de cijfers over 2011 beschikbaar. Indien de cijfers over 2011 ontbreken is het resultaat van de meest actuele meting vermeld. Het laatste onderdeel van de programma s is financieel van aard. Hierin wordt de ontwikkeling van baten en lasten van het betreffende programma weergegeven. De toelichting op de financiële mutaties van de reserves en voorzieningen zijn te vinden in bijlage 3 (zie onder). Algemene dekkingsmiddelen Dit betreft de uitkering uit het Stadsdeelfonds, de kosten en opbrengsten van de precario en reclamebelasting, de rentebaten, incidentele baten en de lasten die niet aan de programma s worden toegerekend. Het resultaat In het resultaat wordt een overzicht van alle programma s en de algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd voor resultaatbestemming. Vervolgens komen de mutaties op de reserves aan de orde in vergelijking met de begroting waarna het niet bestemde resultaat overblijft. Paragrafen De paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de begroting de zeven hierna genoemde verplichte paragrafen. 1. Lokale heffingen: dit gaat ook over vergunningen en leges 2. Weerstandsvermogen: hier zijn de risico s geïnventariseerd. Van een aantal is het materiële effect niet exact te bepalen. Daarvoor zijn geen voorzieningen getroffen in bijlage Onderhoud kapitaalgoederen: dit gaat onder meer over de onderhoudstoestand en kosten van wegen en gebouwen 4. Financiering: het beleid ten aanzien van financieringen 5. Bedrijfsvoering: de besturing en de beheersing van de bedrijfsprocessen binnen het stadsdeel 6. Verbonden partijen: dit geeft een inzicht in de partijen het stadsdeel bestuurlijke invloed uitoefent én waarmee financiële belangen gemoeid zijn) 7. Grondbeleid: de uitgangspunten en verwachtingen van het grondbeleid De balans In de balans wordt de financiële positie van het stadsdeel toegelicht en worden de waarderingsgrondslagen van de rekening genoemd. Verder worden hier verplichtingen toegelicht die niet uit de balans blijken. Ook wordt er ingegaan op zaken die na balansdatum zijn gebleken.

7 Bijlagen Als laatste vindt u de bijlagen: 1. Kerngegevens Zuidoost: hier wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste areaalgegevens van het stadsdeel. 2. Brede doeluitkeringen: de rijksoverheid heeft de zogenoemde SISA-bijlage ingevoerd (Single Information en Single Audit). Hiermee is een einde gekomen aan de afzonderlijke verantwoordingseisen voor specifieke doeluitkeringen. 3. Reserves en voorzieningen: per reserve is aangegeven wat het doel is, welke onttrekkingen en dotaties in 2011 hebben plaatsgevonden en hoe lang de reserve nog in stand zal blijven. Bij de voorzieningen wordt ook aangegeven of een voorziening toereikend is. 4. Investeringen: In deze bijlage worden alle openstaande kredieten en de daarop in 2011 verrichte uitgaven gepresenteerd. Daarbij is het verwachte jaar van afsluiting van het krediet vermeld. De grondexploitaties zijn opgenomen in bijlage Grondexploitaties: een overzicht van de actieve en de in 2011 afgesloten grondexploitaties. 6. Producten per programma: hierin wordt per programma cijfermatig weergegeven welke programmaproducten tot het programma worden gerekend. 7. Ontwikkeling apparaatskosten: dit is een overzicht van de werkelijke apparaatskosten in vergelijking met de begrote apparaatskosten voor Verantwoording volgens functionele indeling: hier zijn de totale uitgaven en inkomsten van het stadsdeel gepresenteerd. 9. Rekening OSB: Hier wordt de jaarrekening van de geconsolideerde bestuurscommissie Open Schoolgemeenschap Bijlmer gepresenteerd. 10. Griffie en stadsdeelraad: de verantwoording van de kosten en opbrengsten van griffie en stadsdeelraad behoort tot de verantwoordelijkheid van de raad.

8

9 Programma 1 Dienstverlening Dit programma omvat de activiteiten op het gebied van dienstverlening. Het heeft betrekking op burgerzaken, vergunningen en de loketfunctie van het stadsdeel. Hieronder vallen de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels en verklaringen, het bijhouden van persoonsgegevens (verhuizingen, geboorte, overlijden, e.d.), huwelijksvoltrekkingen, het organiseren van verkiezingen, het verlenen van vergunningen en de loketfunctie voor het stadsdeel als geheel. 1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. De burger en ondernemer zijn tevreden over de dienstverlening die het stadsdeel aan de fysieke en digitale loketten (waaronder ook telefonie) biedt. Hier geldt een minimumondergrens in de waardering die de burger of ondernemer uitspreken over de dienstverlening in de jaarlijkse benchmark (Bestuursakkoordvoornemen 109 (BA 109)). 2. Burgers hebben een telefonische ingang in de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020, Antwoord. Effectindicatoren Nulmeting (Midterm) Realisatie klanttevredenheid dienstverlening stadsdeelkantoor (benchmark) 1.2. tevredenheid wachttijd op stadsdeelkantoor (Benchmark) 1.3. klanttevredenheid telefonische dienstverlening stadsdeelkantoor 1.4. tenminste 75% van de mensen is in de komende 4 jaar (zeer) tevreden over contact met ambtenaar van Zuidoost (burgermonitor Amsterdam) 1.5. implementatie Servicecode Amsterdam in de werkprocessen van het stadsdeel, onder voorbehoud van stedelijke ontwikkelingen definitieve aansluiting op het basispakket Antwoord 7.8 (2009) 7.5 7, (2009) 7.5 7, (2010) SDZO hanteert score Contact Centrum Amsterdam SDZO hanteert score Contact Centrum Amsterdam 75% (2009) 75% 75% 90% stedelijke dienstverleningsnormen: 80% klanten binnen 20 minuten geholpen jaar van definitieve aansluiting op Antwoord naleven stedelijke normen naleven stedelijke normen % van de klanten wordt binnen 20 minuten geholpen. Per 1 januari 2012 is stadsdeel Zuidoost volledig aangesloten op Antwoord Programma 1 Dienstverlening 1

10 2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Stedelijk programma Dienstverlening In 2011 is een begin gemaakt met de deelname van stadsdeel Zuidoost aan het stedelijke programma Dienstverlening. Het programma Dienstverlening heeft tot doel om de dienstverlening binnen de zeven stadsdelen vanaf zeven locaties in de stad gelijktijdig en gelijksoortig aan te bieden aan de inwoners van de gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuidoost is bij de verschillende projecten van het programma betrokken. In dit verband heeft stadsdeel Zuidoost het initiatief genomen om het proces voor uitgave van reisdocumenten bij Burgerzaken te verbeteren. Hierop is door de overige stadsdelen met enthousiasme gereageerd. Verder is deelgenomen aan het werkproces adresonderzoek van de Dienst Persoonsgegevens en heeft stadsdeel Zuidoost ermee ingestemd om de openingstijden voor de afdelingen Burgerzaken en Vergunningen binnen de stadsdelen beter op elkaar af te stemmen. De openingstijden in Zuidoost liggen overigens dicht bij de voorkeursvariant van het Programma Dienstverlening. Breed Sociaal Loket Bij de reorganisatie in 2011 is het Breed Sociaal Loket opgericht. Hierin zijn het Loket Zorg en Samenleven en het Meldpunt Zorg en Overlast samengegaan. In september 2011 is het plan van aanpak voor de doorontwikkeling vastgesteld en in uitvoering genomen. Informatienummer (voorheen Antwoord) Met ingang van 1 september 2011 is stadsdeel Zuidoost aangesloten op het stedelijke informatienummer Er is voor gekozen om in de laatste maanden van 2011 het eigen telefoonnummer in stand te houden en daarbij een tekstbandje te gebruiken om klanten alvast voor te bereiden op de overgang. Vanaf 1 januari 2012 wordt dat nummer doorgeschakeld naar telefoonnummer Hiermee is de overgang naar het stedelijke informatienummer afgerond. In de financiële ontwikkelingen met betrekking tot het stedelijk informatienummer doen zich geen wijzigingen voor ten opzichte van de perspectiefnota. Identiteitskaarten Door de uitspraak van de Hoge Raad betreffende het al dan niet mogen heffen van leges voor de identiteitskaart is verwarring ontstaan over de inkomstenderving voor het stadsdeel. Tijdens het opstellen van dit jaarverslag is nog niet duidelijk welk deel van de niet geïnde leges door het minsterie van Binnenlandse Zaken zal worden vergoed aan de gemeente Amsterdam en de stadsdelen. Inmiddels blijkt dat de door stadsdeel Zuidoost op te nemen kosten binnen de prioriteit blijven die in de in de 2 e Bestuursrapportage 2011 is aangevraagd. Geboorteloket AMC In 2011 is een overeenkomst gesloten tussen het bestuur van het AMC, de gemeente Amsterdam en het stadsdeel om in 2012 het geboorteloket in het AMC open te houden. De gemeente Amsterdam heeft hierbij wel het voorbehoud gemaakt dat dit wat haar betreft een eenmalige bijdrage is. Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving Door gezamenlijk gebruik te maken van dezelfde ICT-voorzieningen kunnen de stadsdelen ervoor zorgen dat de vergunningverlening beter verloopt en de handhaving efficiënter is. Eerder is hiertoe het stedelijke ICT-Covenant gesloten In 2011 zijn verdere afspraken gemaakt. 2 Programma 1 Dienstverlening

11 3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens bestuursakkoord: 108 en 109 Stedelijke beleidskaders Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Draaiboek Evenementen Amsterdam Richtlijnen van Dienst persoonsgegevens Stadsdeel beleidskaders 4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect: Goede dienstverlening Stimuleren van internetgebruik door burgers waardoor het aantal digitale aanvragen toeneemt Resultaatindicatoren per Product Nulmeting 2011 Realisatie 2011 doel nr. toename van het aantal aanvragen via internet (digitaal loketten). burgers de weg wijzen zodat zij het internet meer gebruiken. Verleiden via campagnes ontwikkelen campagne. Aantal aanvragen: de digitale aanvragen worden afgehandeld door de Dienst Persoonsgegevens (DPG). Het gehanteerde systeem geeft geen uitsluitsel over de herkomst van de aanvragen Programma 1 Dienstverlening 3

12 5. Ontwikkeling baten en lasten PG01 Dienstverlening Rekening 2010 Primitieve begroting 2011 Mutaties begroting 2011 Begroting 2011 Rekening 2011 Verschil 2011 Totaal kosten Totaal opbrengsten Resultaat voor bestemming Onttrekking aan reserves Toevoegen aan reserves Resultaat na bestemming Het resultaat van dit programma betreft een nadelig resultaat van 0,14 mln. Er is sprake van 0,16 mln. hogere lasten en 0,02 mln. hogere baten. Baten Het verschil in de baten heeft betrekking op de volgende onderdelen. Burgerzaken - hogere baten leges met betrekking tot huwelijken hogere baten vanwege hogere afname van reisdocumenten Na bekendmaking dat het tarief van ID-kaart voor kinderen tot en met dertien jaar omhoog zal gaan zijn in november en december 2011 meer ID-kaarten verkocht hogere baten vanwege hogere afname van verklaringen hogere incidentele baten verkiezingen Vergunningen - lagere baten bouwleges. De inkomsten bouwleges zijn door de economische omstandigheden lager uitgevallen dan verwacht. In de 2 e Berap is hierover reeds een risicosignaal afgegeven hogere baten vanwege hogere uitgifte vergunningsverlening De ontwikkeling baten en lasten van de leges wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. lasten Het verschil in de lasten heeft betrekking op de volgende onderdelen. Burgerzaken - extra hogere lasten vanwege meer afgegeven reisdocumenten en extra kosten voor terug betalen leges inzake gratis verstrekken van ID-kaarten hogere lasten vanwege afwikkelingskosten voorgaande jaren met betrekking tot kosten VGN (paspomaat) Mutaties reserves Aan dit programma is de reserve Antwoord gekoppeld. De mutatie in de reserves wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen. 4 Programma 1 Dienstverlening

13 6. Realisatie heroverwegingen Alle taakstellingen voor 2011 zijn voor programma Dienstverlening gerealiseerd: verlagen kosten Burgerzaken gebruiksvergunningen extra inkomstenheffingen vergunningen Programma 1 Dienstverlening 5

14

15 Programma 2 Openbare orde en veiligheid Het programma Openbare orde en veiligheid bevat activiteiten om de veiligheid in het stadsdeel te bevorderen en overlast te beperken. Preventie is het belangrijkste uitgangspunt, hierbij krijgt de aanpak van jeugd en druggebruikers veel aandacht. Ook het vergroten van de subjectieve veiligheid en de burgerbetrokkenheid zijn belangrijke pijlers van het beleid. De activiteiten worden ingezet in samenhang met de (repressieve) activiteiten van veiligheidspartners zoals politie en justitie. 1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Een verbeterde score op de veiligheidsindex Amsterdam met 3 punten in de periode naar objectief 85 en subjectief 83 (BA 119, 120, 121, 123, 127,128 en 130) 2. Afname van de drugsoverlast en overlastgevende aanwezigheid van druggebruikers in het publiek domein (BA 129) 3. Het verminderen van de overlast die sommige groepen jongeren in hun leefomgeving veroorzaken (BA 126) Effectindicatoren Nulmeting (Midterm) Realisatie 2011* 1.1. objectieve veiligheidsindex 67 (sept aug. 2011) 1.2. subjectieve veiligheidsindex 91 (sept aug. 2011) 2.1. drugsindex aantal incidenten drugsoverlast aantal feiten gerelateerd aan de opiumwet aantal zaken gerelateerd 1 aan de opiumwet aantal cliënten openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ-cliënten) in traject 2.6. aantal OGGZ-cliënten met 2 (begeleid) onderdak (%) aantal OGGZ-cliënten met dagbesteding/betaald werk (%) 2.8. aantal OGGZ-cliënten met formeel inkomen (%) politiemonitor jeugdgroepen minderjarige First offenders t/m 2.4: gegevens zijn opgevraagd bij derden; zullen in april 2012 beschikbaar zijn 2.5 t/m 2.8: gegevens worden niet meer gespecificeerd naar stadsdeel er wordt niet meer gewerkt met de politiemonitor Jeugdgroepen 159 (laatste gegevens 2007 basismeetset) 3.3. bewoners die overlast ondervinden van jongeren (%) * In de kolom Realisatie 2011 zijn de laatst bekende cijfers opgenomen. 1 Bij een strafbaar feit is sprake van een handeling of gedrag waarbij iemand de wet overtreedt. Met een zaak wordt een strafzaak bedoeld. Het gaat hier om feiten en zaken gericht op harddrugs, softdrugs en voorbereidings- en/of bevorderende handelingen. 2 Dit is exclusief cliënten die ergens inwonend of in onderhuur zijn en cliënten die gebruik maken van nachtopvang. Programma 2 Openbare orde en veiligheid 7

16 2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten De aandacht voor objectieve veiligheid is en blijft belangrijk. Het vergroten van de subjectieve veiligheid en de burgerbetrokkenheid zijn daarnaast belangrijke onderdelen van het beleid. Het verhogen van de betrokkenheid bij veiligheid kreeg in 2011 extra aandacht via de promotie van Bel M. waarmee misdaad anoniem gemeld kan worden, en via de introductie van Burgernet in Zuidoost. Via Burgernet worden burgers gericht telefonisch benaderd door de politie met een verzoek om te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo kunnen burgers de veiligheid in hun omgeving direct helpen beïnvloeden. Het veiligheidsoverleg met de politie en voorzitters van bewonerscommissies is in 2011 gecontinueerd. Ook wordt twee keer per maand de stadsdeelkrant huis-aan-huis verspreid waaraan de politie een structurele bijdrage heeft geleverd. Veiligheidsindex Om te weten of het beleid en de activiteiten van de veiligheidspartners succesvol zijn, hanteert het stadsdeel de Veiligheidsindex Amsterdam (www.eenveiligamsterdam.nl). Het beleid van het stadsdeel is erop gericht ervoor te zorgen dat het vierjarig gemiddelde van de objectieve en subjectieve veiligheidsindex deze bestuursperiode verbetert naar respectievelijk 85 en 82 punten. Het intensieve veiligheidsbeleid in Zuidoost heeft geleid tot een sterke verbetering van de objectieve score in de periode augustus punten, van 89 in 2006 naar 67 punten. Hiermee is het stadsdeel volgens de Veiligheidsindex dan ook veiliger dan het stedelijk gemiddelde (75). Een lagere score op de Veiligheidsindex betekent een verbetering van de veiligheid. De gebieden Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost blijven echter een punt van aandacht. De stedellijke vernieuwing is daar vergevorderd, maar onveiligheid en overlast bepalen op sommige locaties nog steeds te veel het leefklimaat. In 2011 is de ervaren veiligheid in een aantal buurten iets verbeterd maar zijn er drie buurten in Zuidoost die ongunstig blijven scoren: Holendrecht/ Reigersbos, Gein en Bijlmer Centrum. Dit maakt dat de totaalscore voor Zuidoost dan ook uitkomt op 91 punten (aug 2011). Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2010 (95) maar boven het Amsterdams gemiddelde van 76 (aug 2011). De verwachting is dat de genomen maatregelen geleidelijk tot een daling van deze index zullen leiden. De cijfers voor geheel 2011 komen voorjaar 2012 beschikbaar. Veiligheidsmaatregelen Verschillende gebieden in Zuidoost, zoals Bijlmer Oost en Holendrecht West hebben in 2011 extra aandacht gekregen. Zo zijn in 2011 in Holendrecht en Bijlmer Oost toezichthouders ingezet om verschillende vormen van overlast te bestrijden Met de gebiedsgerichte veiligheidsaanpak kan het stadsdeel met zijn partners snel optreden bij opkomende veiligheidsproblemen.. Ook hecht het stadsdeel veel belang aan de veiligheid van winkelcentra. Er zijn de nodige publiek private samenwerkingsverbanden, daarnaast wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen traject succesvol ingezet. In 2011 is gestart met een KVO-traject voor de Amsterdamse Poort en voorbereid voor Venserpolder. De KVO s in de winkelcentra Ganzenpoort, Holendrecht, Gein, Reigersbos en Villa Arena zijn behouden. In 2011 zijn DNAspray pakketten geïnstalleerd bij een aantal winkels. De DNAspray-pakketten vormden een hulpmiddel voor de politie bij het opsporen van overvallers en zijn ingezet als aanvulling op bestaande veiligheidsmaatregelen. Er is cameratoezicht in de meeste winkelcentra. Ter bevordering van de veiligheid is in 2011 extra budget beschikbaar voor cameratoezicht.hierdoor kon een start worden gemaakt met het plaatsen van extra camera s in Gein. Het omzetten van de tijdelijke infrastructuur van het cameratoezicht in Holendrecht naar een permanente zal ook nog uit dit budget worden bekostigd. Bestrijding drugsoverlast Voor de bestrijding van drugsoverlast richt het beleid zich op ketengerichte en integrale inzet van diverse maatregelen op het terrein van openbare orde en veiligheid en zorg en opvang. In 2011 is ingezet op verder terugdringen van de overlast en versterking van de samenwerking van de ketenpartners. Het stadsdeel heeft de afgelopen jaren de woonvoorzieningen voor drugsverslaafden uitgebreid en heeft hiermee voldaan aan de gemeentelijke afspraken. 8 Programma 2 Openbare orde en veiligheid

17 In 2011 zijn preventieactiviteiten voor jongeren uitgevoerd om de aanwas van jonge drugsgebruikers te voorkomen. Ook zijn dagbestedingactiviteiten georganiseerd om verslaafden meer structuur te bieden waardoor de kans dat zij overlast veroorzaken, aanzienlijk vermindert. Jeugd en Veiligheid Uit de in april 2011 verschenen factsheet Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren blijkt dat de jeugdcriminaliteitindex relatief hoog was in stadsdeel Zuidoost. Dit wordt vooral veroorzaakt door het hoge aandeel jeugdige verdachten in Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost. Ook is in Zuidoost de risicofactorenindex 3 relatief hoog. Deze cijfers maakten duidelijk dat in 2011 continuering van het programma Jeugd en Veiligheid nodig was met zowel preventieve als repressieve maatregelen. Voor jongeren die op het criminele pad dreigen te raken, is de 8 tot 8 aanpak ingezet. Hierbij begeleiden jongerencoaches jongeren op een intensieve maar ook praktische manier. Vooral op het gebied van vrije tijd en omgang met vrienden en op het terrein van werk en onderwijs werden hierbij positieve resultaten bereikt. In het verlengde van de top 50 aanpak van veelplegers heeft het stadsdeel ook de zogeheten schilaanpak gerealiseerd. Hierbij wordt bekeken of jongeren en kinderen rondom de dader zorg nodig hebben. De resultaten laten zien dat deze aanpak een meerwaarde heeft. De aanpak is in 2011 gecontinueerd en verder ontwikkeld in samenwerking met de centrale stad in het kader van de stedelijke top 600. Deze persoonsgerichte aanpak voor jonge mannen die zorgen voor veel criminaliteit en overlast, bestaat uit een combinatie van straf aangevuld met gerichte zorg. Het aantal jeugdgroepen is de laatste jaren sterk afgenomen door inzet van de groepsaanpak waarbij stadsdeel, politie en andere partners plannen van aanpak ontwikkelen voor groepen jongeren die overlast veroorzaken In 2011 is de aanpak van de criminele jeugdgroep op het Holendrechtplein gecontinueerd en is een plan van aanpak opgesteld voor jeugdoverlast in de EGK-buurt. Ook zijn preventie-activiteiten uitgevoerd in Venserpolder. Handhaving Handhaving draagt bij aan een veilige en leefbare omgeving. Integraal en programmatisch handhaven wordt vastgelegd in een jaarlijks integraal handhavingprogramma, waarin bestuurlijk stedelijke en stadsdeelprioriteiten worden vastgesteld. In 2011 is de aanpak van onrechtmatige bewoning verder geïntensiveerd, is het toezicht op een goed gebruik van de openbare ruimte en inrichtingen versterkt en is de samenwerking met de partners, zoals de gemeentelijke diensten, corporaties, verenigingen van eigenaren, politie, justitie en andere instanties verder uitgebouwd. Ook is aandacht besteed aan de handhaving kinderopvang. Per januari 2012 wordt de handhavingcapaciteit van alle stadsdelen ondergebracht in één stedelijke organisatie: de stedelijke handhavingsunit kinderopvang. In 2011 zijn ook taken van de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht aan het stadsdeel overgedragen. 3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens bestuursakkoord: 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129 en 130 Stedelijke beleidskaders Regionaal Veiligheidsplan 2012 (2011) Veiligheidsplan Amsterdam Actieprogramma Regelgeving en Handhaving Stadsdeel beleidskaders Bestrijding drugsoverlast Amsterdam Zuidoost-Rapportage 2008 (2009) Integraal Handhavingsprogramma 2009 Notitie Illegale prostitutie (2009) Onderzoek Integraal veiligheidsbeleid in Amsterdam Zuidoost (2008). 3 Naast de jeugdcriminaliteit zijn ook de risicofactoren voor jeugdcriminaliteit in een index gevat. Risicofactoren zijn onder andere concentraties van jongeren, lage schoolresultaten en voortijdig schooluitval en een groot aantal eenoudergezinnen en minimahuishoudens. In Zuidoost liggen deze factoren boven het gemiddelde van de stad. In Bijlmer-Centrum zijn ze het sterkst aanwezig. Programma 2 Openbare orde en veiligheid 9

18 Beleidsvisie cameratoezicht (2007) Drugsnota Zuidoost (2006) Convenant Bestrijding Drugsoverlast Amsterdam Zuidoost (2006) Projectplan Huiselijk Geweld (2006) Convenant Kindspoor (2006) 4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect 1: Veiligheidsindex 1. Inzetten van aantal bevoegd opsporingsambtenaren (BOA s) (Biketeam HOR). 2. Inzetten van aantal toezichthouders. Inclusief voor het nachtelijk toezicht in de vernieuwingsgebieden. 3. Inzetten van aantal fte toezichthouders voor het beheer en uitlezen van camera s in openbare ruimte. 4. Inzetten van fte voor het beheer van het buurtservicepunt in de Amsterdamse Poort. 5. Meerdere malen op meerdere manieren burgers informeren over het veiligheidsbeleid. Resultaatindicatoren per Product Nulmeting 2011 Realisatie 2011 doel nr. 1. inzet aantal BOA s in 2011 zijn 12 BOA s ingezet 202 t.b.v. de handhaving 2. inzet aantal toezichthouders 3. inzet wekelijks aantal fte aan cameratoezichthouders (4 dagen/week) 4. wekelijks aantal fte (5 dagen/week) 5.1. jaarlijks aantal stadsdeelkrant, huisaan-huis verspreid 5.2. aantal jaarlijks veiligheidsmarkten vanuit de afdeling Handhaving: 2 inspecteurs openbare ruimte 2 inspecteurs fysiek dit wordt pas in 2012 geëffectueerd in verband met de uitgestelde centralisatie van het cameratoezicht de stadsdeelkrant komt 24 keer per jaar uit met in elk nummer een bijdrage van de politie 3 3 in mei 2011 is één grote veiligheidsmarkt op het Anton de Komplein georganiseerd jaarlijks aantal veiligheidsoverleggen op buurtniveau Programma 2 Openbare orde en veiligheid

19 Maatschappelijk effect 2: Drugsoverlast 1: Versterken samenwerking ketenpartners 2: Realiseren permanente woonvoorzieningen voor verslaafden 3: Aanbieden dagbesteding op maat Resultaatindicatoren per Nulmeting 2011 Realisatie 2011 doel 1. operationeel overleggen 2. aantal permanente woonvoorzieningen 3. cliënten met dagbesteding/betaald werk (%) t/m 3: gegevens zullen in april beschikbaar zijn gegevens zullen in april beschikbaar zijn gegevens zullen in april beschikbaar zijn Product nr Maatschappelijk effect 3: Overlast jongeren 1: Aanpak overlastgevende jeugdgroepen 2: Voorkomen overlast door jeugdigen jaar Resultaatindicatoren per Nulmeting 2011 Realisatie 2011 doel 1. jeugdgroepen waarvoor een Plan van Aanpak wordt opgesteld en uitgevoerd 2. afspraken met Spirit inzake aanpak overlast jeugd nader te bepalen nader te bepalen Product nr de afspraken met organisaties inzake aanpak overlast jeugd gelden voor jeugdigen van jaar 202 Programma 2 Openbare orde en veiligheid 11

20 5. Ontwikkeling baten en lasten PG02 Openbare Orde en veiligheid Rekening 2010 begroting 2011 begroting 2011 Begroting 2011 Rekening 2011 Verschil 2011 Totaal kosten Totaal opbrengsten Saldo Het resultaat van dit programma bedraagt ruim 0,1 mln. Er is sprake van 0,16 mln. lagere lasten en 0,05 mln. lagere baten. Budgettair neutrale mutaties De lagere lasten van worden vooral veroorzaakt door een lagere doorbelasting. Baten Het verschil in de baten van per saldo wordt veroorzaakt door: - Minder baten van ruim voor Jeugd en Veiligheid omdat de subsidie niet volledig is besteed. Hier tegenover staan geen uitgaven in 2011 en dus is deze afwijking budgettair neuraal. - Voor veiligheid is voor aan extra baten gerealiseerd. Deze extra baat is gebruikt om de meerkosten van de veiligheidsprojecten te financieren. - Op grond van de vergoeding voor Mulderfeiten met betrekking tot overlast is minder gerealiseerd. Lasten Per saldo is voor minder aan lasten. Dit wordt met name veroorzaakt door: - Minder lasten van voor Jeugd en Veiligheid. Omdat de lasten gefinancierd worden uit een subsidie is deze afwijking budgettair neuraal. Mutaties reserves Aan dit programma zijn geen reserves gekoppeld. 6. Realisatie heroverwegingen 2011 Voor dit programma zijn geen taakstellingen van toepassingen. 12 Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Themarekening 2014. 1 mei 2015

Themarekening 2014. 1 mei 2015 Themarekening 2014 1 mei 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1.0. Inleiding 3 2.0. Jaarverslag 7 2.1. Themaverantwoording 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen werkt 23 03. Heerenveen kiest

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie