Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus CW Amsterdam Zuidoost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost"

Transcriptie

1 Rekening 2011

2 Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: E. van Eis en stadsdeel Zuidoost April 2012

3 Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Onderwerp: Jaarrekening 2011 SDR Fin/58 Amsterdam Zuidoost, 29 mei 2012 De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur d.d. 17 april 2012 BESLUIT: I. in te stemmen met de ontwerprekening 2011 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van Amsterdam; II. het dagelijks bestuur décharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financieel beheer over het jaar 2011; III. kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op het verslag van de Rekeningcommissie en de accountant; IV. in te stemmen met de toevoeging van het saldo rekeningsresultaat van aan de Algemene Reserve per 31 december 2011; V. in te stemmen met de volgende onttrekkingen per 1 januari 2012 aan de Algemene Reserve en de vorming van, en de toevoegingen aan twee bestemmingsreserves voor in totaal circa 2,6 mln. a. vorming van de bestemmingsreserve heroverweging inkoop en toevoeging van ; b. Toevoeging aan de bestemmingsreserve decentralisatie OKC van VI. in te stemmen met de onttrekking per 1 januari 2012 aan de Algemene Reserve ten gunste van de voorziening onderhoud groen ten bedrage van 0,15 mln.; VII. in te stemmen met de eenmalige beschikbaarstelling per 1 januari 2012 van budgetoverhevelingen voor een bedrag ter hoogte van 0,86 mln. omwille van de voortzetting van in 2011 gestarte projecten (zie tabel 3 van Resultaat 2011) en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Stadsdeelraad d.d. 29 mei 2012 S.Jokhan griffier W. Eckhardt-Angna voorzitter

4

5 Inhoud Inhoudsopgave Leeswijzer Programmahoofdstukken 1. Dienstverlening 1 2. Openbare orde en veiligheid 7 3. Verkeer en infrastructuur Werk, inkomen en economie Onderwijs en jeugd Welzijn en zorg Sport en recreatie Cultuur en monumenten Openbare ruimte en groen Milieu en water Stedelijke ontwikkeling Bestuur en ondersteuning 111 Algemene dekkingsmiddelen 117 Balans 120 Resultaat 129 Paragrafen 1. Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid 170 Bijlagen 1. Kerngegevens Zuidoost Brede doeluitkeringen Producten per programma Reserves en voorzieningen Investeringen Grondexploitaties Ontwikkeling apparaatskosten Verantwoording volgens functionele indeling Rekening Open Schoolgemeenschap Bijlmer Griffie en stadsdeelraad 204

6 Leeswijzer Deze jaarrekening oogt anders dan de vorige rekening. De Jaarrekening 2011 is namelijk de eerste die is opgesteld in aansluiting op de begrotingsformats van de gemeentebrede projectgroep Besturen zonder ballast. Ook dit project houdt rekening met de wettelijk vastgestelde onderdelen: de programma s, de paragrafen, de algemene dekkingsmiddelen, het resultaat en de balans. De programmaverantwoording en de paragrafen vormen het jaarverslag. Het overige is de rekening. Hierover wordt een accountantsverklaring afgegeven. Programma s Alle stadsdelen van Amsterdam hanteren dezelfde thematische programmahoofdstukken. Na de inleiding van elk hoofdstuk wordt gerapporteerd over de maatschappelijke effecten die gekoppeld zijn aan het Bestuursakkoord Daarna komen de ontwikkelingen ten aanzien van de effecten aan de orde. Vervolgens zijn relevante beleidsdocumenten en afspraken opgesomd. In het volgende onderdeel zijn is gerapporteerd in welke mate we onze doelstellingen hebben bereikt. Bij metingen is gebruik gemaakt van de Basismeetset die jaarlijks door de Dienst onderzoek en statistiek wordt gepubliceerd. Nog niet voor alle indicatoren zijn de cijfers over 2011 beschikbaar. Indien de cijfers over 2011 ontbreken is het resultaat van de meest actuele meting vermeld. Het laatste onderdeel van de programma s is financieel van aard. Hierin wordt de ontwikkeling van baten en lasten van het betreffende programma weergegeven. De toelichting op de financiële mutaties van de reserves en voorzieningen zijn te vinden in bijlage 3 (zie onder). Algemene dekkingsmiddelen Dit betreft de uitkering uit het Stadsdeelfonds, de kosten en opbrengsten van de precario en reclamebelasting, de rentebaten, incidentele baten en de lasten die niet aan de programma s worden toegerekend. Het resultaat In het resultaat wordt een overzicht van alle programma s en de algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd voor resultaatbestemming. Vervolgens komen de mutaties op de reserves aan de orde in vergelijking met de begroting waarna het niet bestemde resultaat overblijft. Paragrafen De paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de begroting de zeven hierna genoemde verplichte paragrafen. 1. Lokale heffingen: dit gaat ook over vergunningen en leges 2. Weerstandsvermogen: hier zijn de risico s geïnventariseerd. Van een aantal is het materiële effect niet exact te bepalen. Daarvoor zijn geen voorzieningen getroffen in bijlage Onderhoud kapitaalgoederen: dit gaat onder meer over de onderhoudstoestand en kosten van wegen en gebouwen 4. Financiering: het beleid ten aanzien van financieringen 5. Bedrijfsvoering: de besturing en de beheersing van de bedrijfsprocessen binnen het stadsdeel 6. Verbonden partijen: dit geeft een inzicht in de partijen het stadsdeel bestuurlijke invloed uitoefent én waarmee financiële belangen gemoeid zijn) 7. Grondbeleid: de uitgangspunten en verwachtingen van het grondbeleid De balans In de balans wordt de financiële positie van het stadsdeel toegelicht en worden de waarderingsgrondslagen van de rekening genoemd. Verder worden hier verplichtingen toegelicht die niet uit de balans blijken. Ook wordt er ingegaan op zaken die na balansdatum zijn gebleken.

7 Bijlagen Als laatste vindt u de bijlagen: 1. Kerngegevens Zuidoost: hier wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste areaalgegevens van het stadsdeel. 2. Brede doeluitkeringen: de rijksoverheid heeft de zogenoemde SISA-bijlage ingevoerd (Single Information en Single Audit). Hiermee is een einde gekomen aan de afzonderlijke verantwoordingseisen voor specifieke doeluitkeringen. 3. Reserves en voorzieningen: per reserve is aangegeven wat het doel is, welke onttrekkingen en dotaties in 2011 hebben plaatsgevonden en hoe lang de reserve nog in stand zal blijven. Bij de voorzieningen wordt ook aangegeven of een voorziening toereikend is. 4. Investeringen: In deze bijlage worden alle openstaande kredieten en de daarop in 2011 verrichte uitgaven gepresenteerd. Daarbij is het verwachte jaar van afsluiting van het krediet vermeld. De grondexploitaties zijn opgenomen in bijlage Grondexploitaties: een overzicht van de actieve en de in 2011 afgesloten grondexploitaties. 6. Producten per programma: hierin wordt per programma cijfermatig weergegeven welke programmaproducten tot het programma worden gerekend. 7. Ontwikkeling apparaatskosten: dit is een overzicht van de werkelijke apparaatskosten in vergelijking met de begrote apparaatskosten voor Verantwoording volgens functionele indeling: hier zijn de totale uitgaven en inkomsten van het stadsdeel gepresenteerd. 9. Rekening OSB: Hier wordt de jaarrekening van de geconsolideerde bestuurscommissie Open Schoolgemeenschap Bijlmer gepresenteerd. 10. Griffie en stadsdeelraad: de verantwoording van de kosten en opbrengsten van griffie en stadsdeelraad behoort tot de verantwoordelijkheid van de raad.

8

9 Programma 1 Dienstverlening Dit programma omvat de activiteiten op het gebied van dienstverlening. Het heeft betrekking op burgerzaken, vergunningen en de loketfunctie van het stadsdeel. Hieronder vallen de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels en verklaringen, het bijhouden van persoonsgegevens (verhuizingen, geboorte, overlijden, e.d.), huwelijksvoltrekkingen, het organiseren van verkiezingen, het verlenen van vergunningen en de loketfunctie voor het stadsdeel als geheel. 1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. De burger en ondernemer zijn tevreden over de dienstverlening die het stadsdeel aan de fysieke en digitale loketten (waaronder ook telefonie) biedt. Hier geldt een minimumondergrens in de waardering die de burger of ondernemer uitspreken over de dienstverlening in de jaarlijkse benchmark (Bestuursakkoordvoornemen 109 (BA 109)). 2. Burgers hebben een telefonische ingang in de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020, Antwoord. Effectindicatoren Nulmeting (Midterm) Realisatie klanttevredenheid dienstverlening stadsdeelkantoor (benchmark) 1.2. tevredenheid wachttijd op stadsdeelkantoor (Benchmark) 1.3. klanttevredenheid telefonische dienstverlening stadsdeelkantoor 1.4. tenminste 75% van de mensen is in de komende 4 jaar (zeer) tevreden over contact met ambtenaar van Zuidoost (burgermonitor Amsterdam) 1.5. implementatie Servicecode Amsterdam in de werkprocessen van het stadsdeel, onder voorbehoud van stedelijke ontwikkelingen definitieve aansluiting op het basispakket Antwoord 7.8 (2009) 7.5 7, (2009) 7.5 7, (2010) SDZO hanteert score Contact Centrum Amsterdam SDZO hanteert score Contact Centrum Amsterdam 75% (2009) 75% 75% 90% stedelijke dienstverleningsnormen: 80% klanten binnen 20 minuten geholpen jaar van definitieve aansluiting op Antwoord naleven stedelijke normen naleven stedelijke normen % van de klanten wordt binnen 20 minuten geholpen. Per 1 januari 2012 is stadsdeel Zuidoost volledig aangesloten op Antwoord Programma 1 Dienstverlening 1

10 2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten Stedelijk programma Dienstverlening In 2011 is een begin gemaakt met de deelname van stadsdeel Zuidoost aan het stedelijke programma Dienstverlening. Het programma Dienstverlening heeft tot doel om de dienstverlening binnen de zeven stadsdelen vanaf zeven locaties in de stad gelijktijdig en gelijksoortig aan te bieden aan de inwoners van de gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuidoost is bij de verschillende projecten van het programma betrokken. In dit verband heeft stadsdeel Zuidoost het initiatief genomen om het proces voor uitgave van reisdocumenten bij Burgerzaken te verbeteren. Hierop is door de overige stadsdelen met enthousiasme gereageerd. Verder is deelgenomen aan het werkproces adresonderzoek van de Dienst Persoonsgegevens en heeft stadsdeel Zuidoost ermee ingestemd om de openingstijden voor de afdelingen Burgerzaken en Vergunningen binnen de stadsdelen beter op elkaar af te stemmen. De openingstijden in Zuidoost liggen overigens dicht bij de voorkeursvariant van het Programma Dienstverlening. Breed Sociaal Loket Bij de reorganisatie in 2011 is het Breed Sociaal Loket opgericht. Hierin zijn het Loket Zorg en Samenleven en het Meldpunt Zorg en Overlast samengegaan. In september 2011 is het plan van aanpak voor de doorontwikkeling vastgesteld en in uitvoering genomen. Informatienummer (voorheen Antwoord) Met ingang van 1 september 2011 is stadsdeel Zuidoost aangesloten op het stedelijke informatienummer Er is voor gekozen om in de laatste maanden van 2011 het eigen telefoonnummer in stand te houden en daarbij een tekstbandje te gebruiken om klanten alvast voor te bereiden op de overgang. Vanaf 1 januari 2012 wordt dat nummer doorgeschakeld naar telefoonnummer Hiermee is de overgang naar het stedelijke informatienummer afgerond. In de financiële ontwikkelingen met betrekking tot het stedelijk informatienummer doen zich geen wijzigingen voor ten opzichte van de perspectiefnota. Identiteitskaarten Door de uitspraak van de Hoge Raad betreffende het al dan niet mogen heffen van leges voor de identiteitskaart is verwarring ontstaan over de inkomstenderving voor het stadsdeel. Tijdens het opstellen van dit jaarverslag is nog niet duidelijk welk deel van de niet geïnde leges door het minsterie van Binnenlandse Zaken zal worden vergoed aan de gemeente Amsterdam en de stadsdelen. Inmiddels blijkt dat de door stadsdeel Zuidoost op te nemen kosten binnen de prioriteit blijven die in de in de 2 e Bestuursrapportage 2011 is aangevraagd. Geboorteloket AMC In 2011 is een overeenkomst gesloten tussen het bestuur van het AMC, de gemeente Amsterdam en het stadsdeel om in 2012 het geboorteloket in het AMC open te houden. De gemeente Amsterdam heeft hierbij wel het voorbehoud gemaakt dat dit wat haar betreft een eenmalige bijdrage is. Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving Door gezamenlijk gebruik te maken van dezelfde ICT-voorzieningen kunnen de stadsdelen ervoor zorgen dat de vergunningverlening beter verloopt en de handhaving efficiënter is. Eerder is hiertoe het stedelijke ICT-Covenant gesloten In 2011 zijn verdere afspraken gemaakt. 2 Programma 1 Dienstverlening

11 3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens bestuursakkoord: 108 en 109 Stedelijke beleidskaders Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Draaiboek Evenementen Amsterdam Richtlijnen van Dienst persoonsgegevens Stadsdeel beleidskaders 4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect: Goede dienstverlening Stimuleren van internetgebruik door burgers waardoor het aantal digitale aanvragen toeneemt Resultaatindicatoren per Product Nulmeting 2011 Realisatie 2011 doel nr. toename van het aantal aanvragen via internet (digitaal loketten). burgers de weg wijzen zodat zij het internet meer gebruiken. Verleiden via campagnes ontwikkelen campagne. Aantal aanvragen: de digitale aanvragen worden afgehandeld door de Dienst Persoonsgegevens (DPG). Het gehanteerde systeem geeft geen uitsluitsel over de herkomst van de aanvragen Programma 1 Dienstverlening 3

12 5. Ontwikkeling baten en lasten PG01 Dienstverlening Rekening 2010 Primitieve begroting 2011 Mutaties begroting 2011 Begroting 2011 Rekening 2011 Verschil 2011 Totaal kosten Totaal opbrengsten Resultaat voor bestemming Onttrekking aan reserves Toevoegen aan reserves Resultaat na bestemming Het resultaat van dit programma betreft een nadelig resultaat van 0,14 mln. Er is sprake van 0,16 mln. hogere lasten en 0,02 mln. hogere baten. Baten Het verschil in de baten heeft betrekking op de volgende onderdelen. Burgerzaken - hogere baten leges met betrekking tot huwelijken hogere baten vanwege hogere afname van reisdocumenten Na bekendmaking dat het tarief van ID-kaart voor kinderen tot en met dertien jaar omhoog zal gaan zijn in november en december 2011 meer ID-kaarten verkocht hogere baten vanwege hogere afname van verklaringen hogere incidentele baten verkiezingen Vergunningen - lagere baten bouwleges. De inkomsten bouwleges zijn door de economische omstandigheden lager uitgevallen dan verwacht. In de 2 e Berap is hierover reeds een risicosignaal afgegeven hogere baten vanwege hogere uitgifte vergunningsverlening De ontwikkeling baten en lasten van de leges wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. lasten Het verschil in de lasten heeft betrekking op de volgende onderdelen. Burgerzaken - extra hogere lasten vanwege meer afgegeven reisdocumenten en extra kosten voor terug betalen leges inzake gratis verstrekken van ID-kaarten hogere lasten vanwege afwikkelingskosten voorgaande jaren met betrekking tot kosten VGN (paspomaat) Mutaties reserves Aan dit programma is de reserve Antwoord gekoppeld. De mutatie in de reserves wordt toegelicht in de bijlage Reserves en voorzieningen. 4 Programma 1 Dienstverlening

13 6. Realisatie heroverwegingen Alle taakstellingen voor 2011 zijn voor programma Dienstverlening gerealiseerd: verlagen kosten Burgerzaken gebruiksvergunningen extra inkomstenheffingen vergunningen Programma 1 Dienstverlening 5

14

15 Programma 2 Openbare orde en veiligheid Het programma Openbare orde en veiligheid bevat activiteiten om de veiligheid in het stadsdeel te bevorderen en overlast te beperken. Preventie is het belangrijkste uitgangspunt, hierbij krijgt de aanpak van jeugd en druggebruikers veel aandacht. Ook het vergroten van de subjectieve veiligheid en de burgerbetrokkenheid zijn belangrijke pijlers van het beleid. De activiteiten worden ingezet in samenhang met de (repressieve) activiteiten van veiligheidspartners zoals politie en justitie. 1. De maatschappelijke effecten die wij willen bereiken Maatschappelijke effecten: 1. Een verbeterde score op de veiligheidsindex Amsterdam met 3 punten in de periode naar objectief 85 en subjectief 83 (BA 119, 120, 121, 123, 127,128 en 130) 2. Afname van de drugsoverlast en overlastgevende aanwezigheid van druggebruikers in het publiek domein (BA 129) 3. Het verminderen van de overlast die sommige groepen jongeren in hun leefomgeving veroorzaken (BA 126) Effectindicatoren Nulmeting (Midterm) Realisatie 2011* 1.1. objectieve veiligheidsindex 67 (sept aug. 2011) 1.2. subjectieve veiligheidsindex 91 (sept aug. 2011) 2.1. drugsindex aantal incidenten drugsoverlast aantal feiten gerelateerd aan de opiumwet aantal zaken gerelateerd 1 aan de opiumwet aantal cliënten openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ-cliënten) in traject 2.6. aantal OGGZ-cliënten met 2 (begeleid) onderdak (%) aantal OGGZ-cliënten met dagbesteding/betaald werk (%) 2.8. aantal OGGZ-cliënten met formeel inkomen (%) politiemonitor jeugdgroepen minderjarige First offenders t/m 2.4: gegevens zijn opgevraagd bij derden; zullen in april 2012 beschikbaar zijn 2.5 t/m 2.8: gegevens worden niet meer gespecificeerd naar stadsdeel er wordt niet meer gewerkt met de politiemonitor Jeugdgroepen 159 (laatste gegevens 2007 basismeetset) 3.3. bewoners die overlast ondervinden van jongeren (%) * In de kolom Realisatie 2011 zijn de laatst bekende cijfers opgenomen. 1 Bij een strafbaar feit is sprake van een handeling of gedrag waarbij iemand de wet overtreedt. Met een zaak wordt een strafzaak bedoeld. Het gaat hier om feiten en zaken gericht op harddrugs, softdrugs en voorbereidings- en/of bevorderende handelingen. 2 Dit is exclusief cliënten die ergens inwonend of in onderhuur zijn en cliënten die gebruik maken van nachtopvang. Programma 2 Openbare orde en veiligheid 7

16 2. Ontwikkelingen ten aanzien van de maatschappelijke effecten De aandacht voor objectieve veiligheid is en blijft belangrijk. Het vergroten van de subjectieve veiligheid en de burgerbetrokkenheid zijn daarnaast belangrijke onderdelen van het beleid. Het verhogen van de betrokkenheid bij veiligheid kreeg in 2011 extra aandacht via de promotie van Bel M. waarmee misdaad anoniem gemeld kan worden, en via de introductie van Burgernet in Zuidoost. Via Burgernet worden burgers gericht telefonisch benaderd door de politie met een verzoek om te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo kunnen burgers de veiligheid in hun omgeving direct helpen beïnvloeden. Het veiligheidsoverleg met de politie en voorzitters van bewonerscommissies is in 2011 gecontinueerd. Ook wordt twee keer per maand de stadsdeelkrant huis-aan-huis verspreid waaraan de politie een structurele bijdrage heeft geleverd. Veiligheidsindex Om te weten of het beleid en de activiteiten van de veiligheidspartners succesvol zijn, hanteert het stadsdeel de Veiligheidsindex Amsterdam (www.eenveiligamsterdam.nl). Het beleid van het stadsdeel is erop gericht ervoor te zorgen dat het vierjarig gemiddelde van de objectieve en subjectieve veiligheidsindex deze bestuursperiode verbetert naar respectievelijk 85 en 82 punten. Het intensieve veiligheidsbeleid in Zuidoost heeft geleid tot een sterke verbetering van de objectieve score in de periode augustus punten, van 89 in 2006 naar 67 punten. Hiermee is het stadsdeel volgens de Veiligheidsindex dan ook veiliger dan het stedelijk gemiddelde (75). Een lagere score op de Veiligheidsindex betekent een verbetering van de veiligheid. De gebieden Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost blijven echter een punt van aandacht. De stedellijke vernieuwing is daar vergevorderd, maar onveiligheid en overlast bepalen op sommige locaties nog steeds te veel het leefklimaat. In 2011 is de ervaren veiligheid in een aantal buurten iets verbeterd maar zijn er drie buurten in Zuidoost die ongunstig blijven scoren: Holendrecht/ Reigersbos, Gein en Bijlmer Centrum. Dit maakt dat de totaalscore voor Zuidoost dan ook uitkomt op 91 punten (aug 2011). Dat is een lichte verbetering ten opzichte van 2010 (95) maar boven het Amsterdams gemiddelde van 76 (aug 2011). De verwachting is dat de genomen maatregelen geleidelijk tot een daling van deze index zullen leiden. De cijfers voor geheel 2011 komen voorjaar 2012 beschikbaar. Veiligheidsmaatregelen Verschillende gebieden in Zuidoost, zoals Bijlmer Oost en Holendrecht West hebben in 2011 extra aandacht gekregen. Zo zijn in 2011 in Holendrecht en Bijlmer Oost toezichthouders ingezet om verschillende vormen van overlast te bestrijden Met de gebiedsgerichte veiligheidsaanpak kan het stadsdeel met zijn partners snel optreden bij opkomende veiligheidsproblemen.. Ook hecht het stadsdeel veel belang aan de veiligheid van winkelcentra. Er zijn de nodige publiek private samenwerkingsverbanden, daarnaast wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen traject succesvol ingezet. In 2011 is gestart met een KVO-traject voor de Amsterdamse Poort en voorbereid voor Venserpolder. De KVO s in de winkelcentra Ganzenpoort, Holendrecht, Gein, Reigersbos en Villa Arena zijn behouden. In 2011 zijn DNAspray pakketten geïnstalleerd bij een aantal winkels. De DNAspray-pakketten vormden een hulpmiddel voor de politie bij het opsporen van overvallers en zijn ingezet als aanvulling op bestaande veiligheidsmaatregelen. Er is cameratoezicht in de meeste winkelcentra. Ter bevordering van de veiligheid is in 2011 extra budget beschikbaar voor cameratoezicht.hierdoor kon een start worden gemaakt met het plaatsen van extra camera s in Gein. Het omzetten van de tijdelijke infrastructuur van het cameratoezicht in Holendrecht naar een permanente zal ook nog uit dit budget worden bekostigd. Bestrijding drugsoverlast Voor de bestrijding van drugsoverlast richt het beleid zich op ketengerichte en integrale inzet van diverse maatregelen op het terrein van openbare orde en veiligheid en zorg en opvang. In 2011 is ingezet op verder terugdringen van de overlast en versterking van de samenwerking van de ketenpartners. Het stadsdeel heeft de afgelopen jaren de woonvoorzieningen voor drugsverslaafden uitgebreid en heeft hiermee voldaan aan de gemeentelijke afspraken. 8 Programma 2 Openbare orde en veiligheid

17 In 2011 zijn preventieactiviteiten voor jongeren uitgevoerd om de aanwas van jonge drugsgebruikers te voorkomen. Ook zijn dagbestedingactiviteiten georganiseerd om verslaafden meer structuur te bieden waardoor de kans dat zij overlast veroorzaken, aanzienlijk vermindert. Jeugd en Veiligheid Uit de in april 2011 verschenen factsheet Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren blijkt dat de jeugdcriminaliteitindex relatief hoog was in stadsdeel Zuidoost. Dit wordt vooral veroorzaakt door het hoge aandeel jeugdige verdachten in Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost. Ook is in Zuidoost de risicofactorenindex 3 relatief hoog. Deze cijfers maakten duidelijk dat in 2011 continuering van het programma Jeugd en Veiligheid nodig was met zowel preventieve als repressieve maatregelen. Voor jongeren die op het criminele pad dreigen te raken, is de 8 tot 8 aanpak ingezet. Hierbij begeleiden jongerencoaches jongeren op een intensieve maar ook praktische manier. Vooral op het gebied van vrije tijd en omgang met vrienden en op het terrein van werk en onderwijs werden hierbij positieve resultaten bereikt. In het verlengde van de top 50 aanpak van veelplegers heeft het stadsdeel ook de zogeheten schilaanpak gerealiseerd. Hierbij wordt bekeken of jongeren en kinderen rondom de dader zorg nodig hebben. De resultaten laten zien dat deze aanpak een meerwaarde heeft. De aanpak is in 2011 gecontinueerd en verder ontwikkeld in samenwerking met de centrale stad in het kader van de stedelijke top 600. Deze persoonsgerichte aanpak voor jonge mannen die zorgen voor veel criminaliteit en overlast, bestaat uit een combinatie van straf aangevuld met gerichte zorg. Het aantal jeugdgroepen is de laatste jaren sterk afgenomen door inzet van de groepsaanpak waarbij stadsdeel, politie en andere partners plannen van aanpak ontwikkelen voor groepen jongeren die overlast veroorzaken In 2011 is de aanpak van de criminele jeugdgroep op het Holendrechtplein gecontinueerd en is een plan van aanpak opgesteld voor jeugdoverlast in de EGK-buurt. Ook zijn preventie-activiteiten uitgevoerd in Venserpolder. Handhaving Handhaving draagt bij aan een veilige en leefbare omgeving. Integraal en programmatisch handhaven wordt vastgelegd in een jaarlijks integraal handhavingprogramma, waarin bestuurlijk stedelijke en stadsdeelprioriteiten worden vastgesteld. In 2011 is de aanpak van onrechtmatige bewoning verder geïntensiveerd, is het toezicht op een goed gebruik van de openbare ruimte en inrichtingen versterkt en is de samenwerking met de partners, zoals de gemeentelijke diensten, corporaties, verenigingen van eigenaren, politie, justitie en andere instanties verder uitgebouwd. Ook is aandacht besteed aan de handhaving kinderopvang. Per januari 2012 wordt de handhavingcapaciteit van alle stadsdelen ondergebracht in één stedelijke organisatie: de stedelijke handhavingsunit kinderopvang. In 2011 zijn ook taken van de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht aan het stadsdeel overgedragen. 3. Beleidkaders en bestuurlijke afspraken Voornemens bestuursakkoord: 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129 en 130 Stedelijke beleidskaders Regionaal Veiligheidsplan 2012 (2011) Veiligheidsplan Amsterdam Actieprogramma Regelgeving en Handhaving Stadsdeel beleidskaders Bestrijding drugsoverlast Amsterdam Zuidoost-Rapportage 2008 (2009) Integraal Handhavingsprogramma 2009 Notitie Illegale prostitutie (2009) Onderzoek Integraal veiligheidsbeleid in Amsterdam Zuidoost (2008). 3 Naast de jeugdcriminaliteit zijn ook de risicofactoren voor jeugdcriminaliteit in een index gevat. Risicofactoren zijn onder andere concentraties van jongeren, lage schoolresultaten en voortijdig schooluitval en een groot aantal eenoudergezinnen en minimahuishoudens. In Zuidoost liggen deze factoren boven het gemiddelde van de stad. In Bijlmer-Centrum zijn ze het sterkst aanwezig. Programma 2 Openbare orde en veiligheid 9

18 Beleidsvisie cameratoezicht (2007) Drugsnota Zuidoost (2006) Convenant Bestrijding Drugsoverlast Amsterdam Zuidoost (2006) Projectplan Huiselijk Geweld (2006) Convenant Kindspoor (2006) 4. Wat gaat het bestuur hiervoor doen? Maatschappelijk effect 1: Veiligheidsindex 1. Inzetten van aantal bevoegd opsporingsambtenaren (BOA s) (Biketeam HOR). 2. Inzetten van aantal toezichthouders. Inclusief voor het nachtelijk toezicht in de vernieuwingsgebieden. 3. Inzetten van aantal fte toezichthouders voor het beheer en uitlezen van camera s in openbare ruimte. 4. Inzetten van fte voor het beheer van het buurtservicepunt in de Amsterdamse Poort. 5. Meerdere malen op meerdere manieren burgers informeren over het veiligheidsbeleid. Resultaatindicatoren per Product Nulmeting 2011 Realisatie 2011 doel nr. 1. inzet aantal BOA s in 2011 zijn 12 BOA s ingezet 202 t.b.v. de handhaving 2. inzet aantal toezichthouders 3. inzet wekelijks aantal fte aan cameratoezichthouders (4 dagen/week) 4. wekelijks aantal fte (5 dagen/week) 5.1. jaarlijks aantal stadsdeelkrant, huisaan-huis verspreid 5.2. aantal jaarlijks veiligheidsmarkten vanuit de afdeling Handhaving: 2 inspecteurs openbare ruimte 2 inspecteurs fysiek dit wordt pas in 2012 geëffectueerd in verband met de uitgestelde centralisatie van het cameratoezicht de stadsdeelkrant komt 24 keer per jaar uit met in elk nummer een bijdrage van de politie 3 3 in mei 2011 is één grote veiligheidsmarkt op het Anton de Komplein georganiseerd jaarlijks aantal veiligheidsoverleggen op buurtniveau Programma 2 Openbare orde en veiligheid

19 Maatschappelijk effect 2: Drugsoverlast 1: Versterken samenwerking ketenpartners 2: Realiseren permanente woonvoorzieningen voor verslaafden 3: Aanbieden dagbesteding op maat Resultaatindicatoren per Nulmeting 2011 Realisatie 2011 doel 1. operationeel overleggen 2. aantal permanente woonvoorzieningen 3. cliënten met dagbesteding/betaald werk (%) t/m 3: gegevens zullen in april beschikbaar zijn gegevens zullen in april beschikbaar zijn gegevens zullen in april beschikbaar zijn Product nr Maatschappelijk effect 3: Overlast jongeren 1: Aanpak overlastgevende jeugdgroepen 2: Voorkomen overlast door jeugdigen jaar Resultaatindicatoren per Nulmeting 2011 Realisatie 2011 doel 1. jeugdgroepen waarvoor een Plan van Aanpak wordt opgesteld en uitgevoerd 2. afspraken met Spirit inzake aanpak overlast jeugd nader te bepalen nader te bepalen Product nr de afspraken met organisaties inzake aanpak overlast jeugd gelden voor jeugdigen van jaar 202 Programma 2 Openbare orde en veiligheid 11

20 5. Ontwikkeling baten en lasten PG02 Openbare Orde en veiligheid Rekening 2010 begroting 2011 begroting 2011 Begroting 2011 Rekening 2011 Verschil 2011 Totaal kosten Totaal opbrengsten Saldo Het resultaat van dit programma bedraagt ruim 0,1 mln. Er is sprake van 0,16 mln. lagere lasten en 0,05 mln. lagere baten. Budgettair neutrale mutaties De lagere lasten van worden vooral veroorzaakt door een lagere doorbelasting. Baten Het verschil in de baten van per saldo wordt veroorzaakt door: - Minder baten van ruim voor Jeugd en Veiligheid omdat de subsidie niet volledig is besteed. Hier tegenover staan geen uitgaven in 2011 en dus is deze afwijking budgettair neuraal. - Voor veiligheid is voor aan extra baten gerealiseerd. Deze extra baat is gebruikt om de meerkosten van de veiligheidsprojecten te financieren. - Op grond van de vergoeding voor Mulderfeiten met betrekking tot overlast is minder gerealiseerd. Lasten Per saldo is voor minder aan lasten. Dit wordt met name veroorzaakt door: - Minder lasten van voor Jeugd en Veiligheid. Omdat de lasten gefinancierd worden uit een subsidie is deze afwijking budgettair neuraal. Mutaties reserves Aan dit programma zijn geen reserves gekoppeld. 6. Realisatie heroverwegingen 2011 Voor dit programma zijn geen taakstellingen van toepassingen. 12 Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2013-010040 directie sb dienst ivv Voordracht voor de collegevergadering van 29 oktober 2013 Portefeuille 29 Agendapunt A0 Tekst van openbare besluiten Onderwerp wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren nummer 1 juni 2012 Categorieën/doelgroepen First offender: een persoon van 18 jaar of ouder die voor het eerst in aanraking is gekomen met Justitie.

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven.

De herziene residuele grondwaarden zijn hieronder vetgedrukte aangegeven. Nummer : 12-10.2010 Onderwerp : Herziening exploitatieopzetten Korte inhoud : Herziening exploitatieopzetten Uithuizen, 27 mei 2010 AAN DE RAAD. Inleiding Jaarlijks dienen de exploitatieopzetten van de

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu, Raadsnummer 09. R3434. OOI Inboeknummer o9bstoasa8 Beslisdatum B&W 8 december 2009 Dossiernummer 950.554 Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering Datum:

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: Nummer Afdeling BD2011-004305 Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 21-12-2011 Publicatiedatum Programma 4 Werk, Inkomen en Economie Agendapunt

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond RAADSVOORSTEL 16R.00355 gemeente WOERDEN 16R.00355 Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 30 augustus 2016 Portefeuillehouder(s): de Weger Portefeuille(s): Parkeren Contactpersoon: M.

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie