Overkoepelend en ideëel jaarplan NVJ 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overkoepelend en ideëel jaarplan NVJ 2014"

Transcriptie

1 Overkoepelend en ideëel jaarplan NVJ 2014 Terugblik 2013: evaluatie en leerpunten In 2013 stond in het teken van drie actiepunten: Het bepalen van een nieuwe, bredere strategie voor de NVJ, een verzakelijking van werkwijze en propositie naar de leden en het versterken van de positie van freelance journalisten. 1.Verbredingsstrategie Naast een opdracht tot uitwerking van onze groeistrategie, waarbij de dienstverlening van de NVJ voor een bredere doelgroep beschikbaar zou komen, ontstond in het najaar van 2012 een noodzaak om te komen tot een financiële ingreep in de organisatie, omdat de resultaten van met name Villamedia ernstiger terugliepen dan voorzien. Daarom is besloten tot een strategisch plan in drie delen, waarbij allereerst is ingezet op een gezonde bedrijfsvoering en pas daarna een ontwikkeling van tactische en strategische stappen. Na een roerig eerste kwartaal als gevolg van een bestuurscrisis is dit driestappenplan succesvol bepaald en uitgerold: Deel 1, het huis financieel en organisatorisch op orde, is in het tweede en derde kwartaal van 2013 gerealiseerd in de vorm van een aanpassing van de structuur van de organisatie. Dit heeft geleid tot de introductie van een tweekoppige leiding (zakelijk en inhoudelijk) en een personeelsreductie van 4,5 fte, waarbij de kernactiviteiten in stand zijn gelaten. Het tweede deel betreft een aantal tactische projecten, zoals een heroriëntatie voor Villamedia, de introductie van een nieuwe contributiestructuur, een verhuisprojectplan en het invoeren van een planning- en controlcyclus, om een zakelijke manier van werken te introduceren. Hiervoor geldt dat deze projecten deels zijn afgerond (Villamedia, P&C cyclus) en deels in 2014 gerealiseerd zullen worden (verhuizing/contributiestructuur) of verder hun vruchten gaan afwerpen (P&C cyclus) Leerpunt hier is dat we er nog niet altijd in slagen projecten binnen termijn af te ronden. Voor 2014 moeten we er dus naar streven om projecten duidelijk in de tijdsplanning te zetten, met tussenrapportage-momenten door de projectleider en het aantal projecten beperkt te houden. Het derde deel betreft de verdere uitwerking van de verbredingsstrategie om te komen tot een verbreding van beschikbaarheid van onze diensten en backoffice en waar mogelijk gezamenlijk met verwante partijen op te kunnen komen voor belangen in de media- en creatieve sector. Hiermee is in 2013 een succesvolle start gemaakt en met een aantal

2 partijen concreet afspraken gemaakt over het aanbieden van gezamenlijke diensten op het gebied van juridisch advies en academy (FotografenFederatie en KIEM) Ook op het gebied van belangenbehartiging en lobby is gezamenlijk opgetrokken (Platform Makers op auteursrechtdossier, FNV KIEM op Pensioendossier, FF op Sanoma-dossier, allen voornoemd op dossier Zelfstandigen aftrek) Daarnaast is met o.a. voornoemde partijen een bredere verkenning gestart om nieuwe samenwerkingsprojecten te benoemen en verdere intensivering van samenwerking te bespreken. 2. Verzakelijking werkwijze intern en extern De introductie van een Planning en controlcyclus zorgt ervoor dat bestuur en leden meer inzicht krijgen in de doelen die we stellen en resultaten die we daarbij boeken. Ook zorgt het voor betere samenwerking tussen afdelingen en meer focus. Alhoewel we pas in het najaar een begin mee hebben gemaakt, werpt deze nieuwe werkwijze nu al vruchten af, zichtbaar in de wijze waarop we aan het bestuur rapporteren en de jaarplannen voor 2014 opstellen. Het streefniveau van 8000 leden was te ambitieus ingeschat. De teruggang in de sector (stijging werkeloosheid van 1300 in sept 2012 met 60% naar 2200 werklozen per sept. 2013) heeft harder doorgezet dan kon worden voorzien. Gegeven deze terugval hebben we een redelijk resultaat geboekt dankzij o.m. effectieve ledenwerfacties en het opgang brengen van een consistent nabelbeleid voor opzeggers. Met name het belonen van leden, die collega s werven en het gericht op bedrijven (Sanoma) werven van leden, pakt goed uit, waardoor we de sterke teruggang in de omvang van de beroepsgroep hebben kunnen beperken tot 3% ledenverlies. (actuele gegevens: per eind december 2013 hebben we leden) De vereenvoudiging van contributiesystematiek is deels gerealiseerd (introductie breder lidmaatschap en vriendenlidmaatschap per mei 2013) en is deels vooruitgeschoven naar Leerpunt hier was dat een aanpassing van de contributie niet op zichzelf kan staan, maar onderdeel moet zijn van een breder (marketing)beleid. De in het najaar van 2013 gehouden NVJ leden enquête heeft uitgewezen dat een belangrijk deel van de leden prima kan leven met de inkomensgerelateerde contributie. Een aanpassing van contributies moet dan ook vooral gericht zijn op nieuwe ledengroepen (leeftijd 25-40), de groeiende groep freelancers en ledenbehoud onder journalisten, die het vak (moeten) verlaten (vrienden). Met name bij de organisatie van events hebben we minder gerealiseerd dan we hadden voorgenomen (omroepconferentie en communicatiecongres vonden geen doorgang) Ook zijn sommige events minder goed bezocht dan vorige jaren. Deels is dit een gevolg van de intern doorgevoerde reorganisatie, waardoor minder tijd hierin kon worden geïnvesteerd en opgebouwde kennis nog niet voldoende is overgedragen binnen de organisatie. Groter probleem is de wijze waarop het events worden voorbereid en doelstellingen worden bepaald. Leerpunt is dat we ons voor 2014 moeten beperken in het aantal events en deze goed en tijdig met de relevante betrokkenen van Marcom, Villamedia, ledenservice moeten doorspreken. Tevens moet worden voorzien in betere regievoering op aantal events, onderwerpen/thematiek in relatie tot de marketing, tijdigheid van communiceren en doelgroepbepaling, Voor 2014 wordt een regiegroep events ingesteld, waarin Marcom, Villamedia en service betrokken zijn.

3 3. Belang van de journalistiek, jaar van de freelancer In 2013 hebben we ons NVJ-breed hard gemaakt voor de positie van de freelancers. Dat heeft geleid tot een verbeterd dienstenpakket (freelance-wijzer online, uitbouw cursus-aanbod), gesprekken en acties om het beleid van omroepen en uitgevers aan de kaak te stellen, enquêtes en onderzoeken binnen de groep freelancers en een continue stroom van nieuwsberichten (meer dan 80) over freelancers-problemen en kansen. Dit heeft voor een groter bewustzijn bij de gehele mediasector en politiek gezorgd We hebben goedbezochte freelancersdagen in nov en juni 2013 gehouden, een brancheonderzoek dat eind november 2013 wordt gepresenteerd, een ACM-onderzoek gestart naar het beleid van Sanoma richting freelancers en diverse enquêtes binnen de ledengroep uitgezet. De focus op een thema heeft goed uitgepakt. Alhoewel sommige doelen te ambitieus zijn gesteld, een verbetering van tarieven en betaalvoorwaarden is niet eenvoudig collectief binnen te halen, heeft de thema-aanpak ervoor gezorgd dat de positie van freelancers bij iedereen op het netvlies staat, bij bedrijven, maar ook bij collega-journalisten in vaste dienst. De komende jaren kunnen we daarop voortbouwen. Leerpunt is dat de door de NVJ behaalde successen niet voldoende zichtbaar zijn geweest. Resultaten moeten op de nieuwe website in 2014 beter geclaimed worden, of het nu gaat om het feit dat we veel het nieuws halen, (mede) ervoor hebben gezorgd dat een wetsvoorstel wordt ingediend of de benarde positie van freelancers beter bekend is Voor 2014 hebben we een viertal hoofddoelen benoemd: 1.Ledenwerving, 2.krachten bundelen, 3.Focus op journalistieke inhoud 4. Maak de leden klaar van de markt Vanuit de overkoepelende/ ideële rol volgt daaruit het volgende jaarplan: Ledenbehoud en - werving Ledenbehoud en werving is een opdracht aan de gehele organisatie. In onze taakstelling voor 2014 houden we dan ook rekening met een afvlakking van het contributieinkomstenverlies. Iedereen moet in zijn werk hierop gericht zijn en de tools vragen en krijgen om hier invulling aan te geven. Aan ondergetekende, samen met Marcom de rol om in 2014 erop toe te zien dat alle afdelingen in hun handelen werving en ledenbehoud centraal stellen. Werving en behoud kan pas als goed zichtbaar is wat de meerwaarde van de NVJ is. Daar is in 2013 hard aan gewerkt met het helder op een rij zetten van de ledenvoordelen, de intro van informatiepagina s in Villamedia, de uitbouw van nieuwsbrieven, een verdubbeling van social media-bereik en de ontwikkeling van een geheel nieuwe website (dec. 2013). Ook is een begin gemaakt met tools voor eigen leden om als ambassadeur en werver op te treden, vooral ook als er kansen liggen, bv bij reorganisaties (ledenwerfmateriaal op maat) In 2014 gaan we daarop door, waarbij we nadrukkelijk marketingtools willen gaan inzetten om potentiele groepen actief te benaderen (lead generation-project, behoefte-onderzoek

4 onder potentiele leden, actief benaderen via mail en telefoon van potentieel ledenbestand ). Ook hoort daarbij het niet verhogen van de bestaande contributies per 2014, introductie van actietarieven (nu al geïntroduceerd voor Sanoma-personeel en LPP-houders), maar ook een aantrekkelijkere contributie voor nieuwe leden, met name in de groep freelance en leden tot 35/40 jaar) Een aangepast contributiestelsel zal in juni operationeel worden, na doorrekening effecten (doorrekenen effecten jan. 2014, klaarmaken administratief april, promotie en introductie mei 201 Concreet betekent Dat vraagt om bewustzijn binnen de gehele organisatie dat het belang van onze leden, ledenbehoud en werving, centraal moeten staan in al ons handelen. Dit moet in elk jaarplan centraal staan. Het vraagt om training en begeleiding van onze leden als ambassadeurs. Het vraagt om een gerichte aanpak van ledenwerving, op basis analyses, leadgeneration en actieve benadering via mail en telefoonacties. Herhalen ledenonderzoek om kwaliteit te meten en verbeteren en uitzetten onderzoek onder niet-leden Het vraagt om een heldere propositie voor nieuwe leden tegen een heldere prijs (juni 2014) een alerte en soepele verwerking van ledenvragen/ inschrijvingen. Aan de hand van (rapportages van de hoofden gaan we deze actiepunten maandelijks monitoren. Krachten bundelen : Om sterker vertegenwoordigd te zijn in lobby, meer gewicht (ledenaantallen) in de schaal kunnen leggen en te komen tot schaalvoordelen of inkoopvoordelen voor NVJapparaat of NVJ-leden, zetten we onze lijn om krachten te bundelen met aanverwante organisaties in 2014 door op de volgende onderdelen: Voortzetting periodiek overleg creatieve sector (2-maandelijks)om zo te verkennen op welke terreinen kansen liggen voor verdere samenwerking op gebied van kennis delen, gez. services /backoffice en belangenbehartiging/lobby. Aan dit overleg doen mee: KIEM, VSV/FLA, FF en BNO. (voortgang 2-maandelijks, met Rosa en Louis) Voor 2014 staat een vergaande samenwerking in de steigers met de FotografenFederatie, die academy, Villamedia, juridische dienst, perskaart en een gezamenlijk lobbytraject behelst. Concreet staat er in de begroting voor 2014 een inkomstenpost voor NVJ en Villamedia van ruim euro, in ruil waarvoor diensten worden geleverd door de juridische afdeling, Academy, Villamedia en ledenservice. Een verdere uitwerking van deze plannen in 2014 gaan Maarten en ondergetekende rondmaken in jan. 2014

5 Dit samenwerkingstraject wordt in 2014 verder uitgebouwd, (huisvesting, leden- en financ. administratie etc.) zodat we uiteindelijk naar een Deens model toegroeien, waarbij NVJ en FF twee poten zijn onder een bredere federatie. (uitwerking plan/ intentie-ovk. Met Maarten medio 2014) Verder wordt resultaat verwacht van de samenwerking tussen FNV KIEM en NVJ op een gedeelde academy (afspraken rondmaken jan. 2014) en kennis delen/ beleid afstemming op het gebied van pensioendossier tussen KIEM en NVJ (periodiek 2-maandelijks, Tom namens NVJ) Op belangenbehartiging/lobby wordt gezamenlijk opgetrokken in Platform makers en het ZAR-overleg FNV (Rosa) op het dossier auteurscontractenrecht en ZZP-zaken(Mira) Doel Sterkere lobby Tenslotte zal in 2014 getracht worden ook de NSP-kaart voor wat betreft back office naar de NVJ toe te halen, nadat dit eerder succesvol met LPP-kaart is gelukt. (Dolf 1 e kwartaal 2014?) Huisvesting zal ook als separaat project worden benoemd, waarbij doel is een locatie, die met meer partijen gedeeld kan worden. (met DB/ Maarten 2 e kwartaal?) Journalistiek als kernkwaliteit Wij staan voor de journalistiek en het professioneel kunnen uitoefenen van het vak. In 2014 werken we er verder aan om de voorwaarden te realiseren die dat mogelijk maken. De centrale boodschap hierbij is een erkenning van het journalistieke belang als kernkwaliteit, binnen het private domein: 1) inzet voor behoorlijk inkomen, auteursrecht en onafhankelijkheid voor journalistiek werk, En 2) t.o.v. overheid (erkenning publieke waarde journalistiek en vrije bewegingsruimte van de pers) Ad 1) Dat vertaalt zich in de inzet voor een beter auteurscontractenrecht. De kamerbehandeling is in het voorjaar voorzien. Daar is, gezamenlijk met Platform makers, inzet vanuit NVJ gewenst om tot een werkbare wet te komen. ( voorjaar 2014, tijdstip afhankelijk van kamerbehandeling met Rosa, Mira en Platform M) Met het uitventen van kennis over auteursrechten en behoorlijke tarieven (via brancheonderzoek, makkelijk hanteerbare tariefcalculator en ontwikkeling eigen journalistiek loongebouw (Rosa en Tom)

6 En uiteraard in een geïntegreerd arbeidsvoorwaardenbeleid 2014, waarbij de belangen van freelancers, flexwerkers en vaste dienst journalisten worden gebundeld. (nov vastgesteld, uitwerking in cao s doorlopend 2014) Ad2) Persvrijheid, veiligheid in risicovolle gebieden, Concreet in 2014 geven we aan deze zaken invulling door ons te richten op: Inzet op journalistiek als kernkwaliteit binnen ondernemingen en omroep. Journalistiek-gerichte inzet in cao-voorstellen en bij reorganisatie-advies. Altijd aandacht voor freelance/ flex binnen te maken afspraken Ontwikkeling van eigen journalistiek beloningsmodel, als benchmark voor beroepsgroep Machtsconcentraties bestrijden en eerlijke tarieven kunnen communiceren (ACM) We gaan de overheid aanspreken op haar verantwoordelijkheid om actief de publieke waarde van journalistiek en de daarvoor noodzakelijke pluriformiteit te waarborgen. Daarnaast spreken we de overheid aan om voorwaarden te scheppen voor een vrije pers: Door eigen voorstellen uit te werken en in gesprekken en notities en opiniestukken te delen met kamerleden, adviescie s, OCW en lokale en regionale bestuurders en publiek. Onze focus is daarbij gericht op de kwetsbare positie van media regionaal en lokaal, daarom is 2014 door de NVJ tot jaar van de regio uitgeroepen. Een projectplan volgt door Tom, iov met externe projectleider Peter Beije en Marcom, uiterlijk in januari? Borging van journalistieke vrijheden, > inzet voor wetsvoorstel WOB, wetsvoorstel naar kamer 5 dec. 2013, gesprekken met kamerleden (jan/feb) > Bronbescherming (inzet op wetsvoorstel, dat nog steeds in la ligt, l sept/okt) procedure tegen Plasterk inzake witwassen NSA-materiaal (doorlopend 2014) > bewegingsruimte pers t.o.v. politie en justitie (instructiekaart politie/pers dec. 2013, instructiekaart pers inzake bronbescherming en werken op straat (medio 2014) We maken publiek en beroepsgroep bewust van persvrijheidsproblemen in binnen- en buitenland en brengen daarbij een focus aan op enerzijds Nederland en internationaal op Turkije Op 3 mei organiseren we Persvrijheidsdag (stand van zaken persvrijheid internationaal en presenteren we de persvrijheidsmonitor 2013, waarin de persvrijheidssituatie in Nederland aan bod komt (mei 2014) Dmv diverse acties gedurende het jaar vragen we aandacht voor persvrijheid in Turkije (dec. 2013: tv-uitzending ik ben Sterk i.s.m. EO/IKON, petitie ism EFJ, bezoek ambassade, uitwisseling Turkse journalisten april 2014, (meer samenwerking Villamedia op dit gebied/ speciale pagina Turkije vanuit Marcom)

7 Doelstelling is om op 3 mei tenminste 200 man publiek te trekken en rondom dit event ook media-aandacht te genereren, zodat persvrijheid zowel nationaal als internationaal voor een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht Maak de leden klaar voor de markt We willen in 2014 de individuele journalist verder brengen. Dat betekent mensen helpen om breder hun journalistieke capaciteiten in te zetten, verdieping te geven op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en hen toegang te geven tot nieuwe kansen. We werken hieraan met instroomprojecten, training via de Academy en ontwikkeling van loopbaancoaching. En ook via vakblad en site, die de mensen confronteert met een nieuwe werkelijkheid, die tips en tricks geeft. Daarbij dienen NVJ en Villamedia elkaar beter aan te vullen. Klaar voor de markt, via deskundig individueel advies. Advies over concurrerende tarieven, auteursrecht of contractvoorwaarden. Concreet in 2014 geven we hieraan invulling door: Ontwikkeling loopbaancoaching gericht op breed mediaveld (Yvonne, wanneer?) (indien financieel haalbaar): uitbreiding Academy activiteiten, Het bijeenbrengen van ledengroepen om hun horizon te verbreden (events/regio?) Via herprofilering Villamedia; zodat leden weten wat ontwikkelingen in het vak zijn en hoe die toe te passen (meer need to know, door Dolf in januari uit te werken) Tarief- en contractadvies op maat, zowel in de vorm van een digitale tool als telefonisch Profilering op kennisgebieden (arbeids- en auteursrecht en ZZP-advies) via Villamedia en trainingen in academy en op werkvloer/ op scholen Toegankelijk maken info via (afgesloten ledendeel )website en ledentools (online brengen boekje journalist en recht, op straat en instructiekaarten voor journalisten NVJ, de vereniging en organisatie Tenslotte is 2014 een veranderingsjaar voor de vereniging zelf. In 2014 zal een bijna geheel nieuw bestuur aantreden en daaraan voorafgaand zal de verenigingsdemocratie en de vorm en taakstelling van het bestuur worden herzien. Dit zal worden voorbereid in een bestuurswerkgroep en in februari leiden tot bestuursvoorstellen en statutenwijzigingen, goed te keuren door de VR. Daarna zal in juni een nieuw bestuur worden gekozen. Door het vertrek van Marc zal ondergetekende tenminste het komende half jaar interim de afdeling collectief leiden, de nieuwe secretaris dagblad moeten inwerken en de rollen op de afdeling opnieuw verdelen. Een gez. bijeenkomst als het nieuwe team compleet is (feb/maart) om tot een goede rolverdeling te komen. De voortgang op voornoemd jaarplan, financiën en ledenaantallen zal standaard op de bestuursagenda terugkomen vanaf januari.

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Aan : ALV Van : Thomas Bruning / het Bestuur Datum : 20 mei 2015 Betreft : NVJ Jaarplan 2015 ------------------------------------------------------------------------------------- NVJ Jaarplan 2015 Hieronder

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 Analyse huidige situatie: vijf over twaalf Het ledental daalt structureel en met grote snelheid. (netto - 8.000 per jaar) Het ledenbestand vergrijst en wordt

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Inleiding De bouwsector staat al té lang onder té zware druk. Dat laat zich ook in onze vereniging voelen. U bent kritisch: op de kosten, maar ook op de inhoud

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE ter bevordering van de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en de stadsdeelorganisatie in stadsdeel Amsterdam-West CONCEPT VERSIE 0.1 Onderdeel van projectplan Coproductie

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Begin 2014 zijn de vakgroepleden Dak- en Gevelbegroeners door het bestuur bezocht. De inhoud van deze ledenbezoeken is als volgt samen te vatten:

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering Resultaten en Conclusies VSN Enquête 2014 In het 2 de kwartaal 2014 hield de VSN een enquête onder haar leden. 28 personen namen de moeite om de digitale vragenlijst in te vullen: slechts 28!. Het overgrote

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

088 824 2448 (ma t/m vr 09:00-17:00) support@gerichtonline.nl www.gerichtonline.nl

088 824 2448 (ma t/m vr 09:00-17:00) support@gerichtonline.nl www.gerichtonline.nl 088 824 2448 (ma t/m vr 09:00-17:00) support@gerichtonline.nl www.gerichtonline.nl Inhoud Daarom GerichtOnline partner worden Effectief jouw klanten managen Gratis advertentietool Inkoopvoordeel en facturatie

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Uw leads zijn waardevol. RedMarbles als CPO Manager

Uw leads zijn waardevol. RedMarbles als CPO Manager Uw leads zijn waardevol RedMarbles als CPO Manager RedMarbles Heeft u ook geïnvesteerd in klanten, leads en nabewerking en wilt u het antwoord op de onderstaande vragen? - Hoe goed is mijn propositie?

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING Samenvatting Het eerste punt van de missie van de Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) luidt: zo vroeg mogelijke onderkenning van het syndroom.

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Vacature Directeur en medewerkers

Vacature Directeur en medewerkers Vacature Directeur en medewerkers Voorjaar 2013 wil de vereniging Energie-U zich omvormen tot coöperatieve vereniging. Bovendien staan er een aantal grote en ambitieuze projecten op stapel. Daarom willen

Nadere informatie

FNV Bouw Plan Ledenwerving en Ledenbehoud Inleiding. Strategische uitgangspunten

FNV Bouw Plan Ledenwerving en Ledenbehoud Inleiding. Strategische uitgangspunten FNV Bouw Plan Ledenwerving en Ledenbehoud Inleiding Al zo n vijftien jaar daalt het ledental van de bond. De laatste jaren zelfs in versneld tempo. Een belangrijke oorzaak hiervan valt terug te voeren

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Werkplan Stedenlink 2008

Werkplan Stedenlink 2008 Werkplan Stedenlink 2008 1- VERGADERINGEN ALGEMEEN BESTUUR 2- INHOUD Vaststellen strategie op hoofdlijnen Vaststellen werkplan, begroting Vaststellen jaarverslag, rekening Overige punten 3- RESULTAAT Bestuursleden

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen: Een nadere invulling:

Inleiding. Algemeen: Een nadere invulling: Inleiding De snelle ontwikkelingen in de maatschappij, mede als gevolg van de opkomst van Social Media maken het noodzakelijk om continu te innoveren. Het bestuur van Platform voor Klantgericht Ondernemen

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Succesvol outsourcen van Business Processes

Succesvol outsourcen van Business Processes Succesvol outsourcen van Business Processes Lara Verbeek Alembo Ben Kerkhof Compare Group 24 september Suriname uw Business Partner 15.35u 15.55u Onderwerpen p 1. Introductie 2 BPO model toegepast op Alembo

Nadere informatie

Duurzame scholen in de Metropoolregio Amsterdam. Wegwijzer naar een duurzame school

Duurzame scholen in de Metropoolregio Amsterdam. Wegwijzer naar een duurzame school Duurzame scholen in de Metropoolregio Amsterdam Wegwijzer naar een duurzame school Deze wegwijzer is gebaseerd op het project Duurzame scholen in de Metropoolregio Amsterdam, van de Regionale Traineepool

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Inleiding Het jaarplan 2014 van ForCA is een voorstel van de voorzitter van het Parlement van ForCA en een resultaat van: - De uitkomsten van 1 table d Hôte

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012 en verantwoording stand van zaken Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Opstellen begroting AKC 2012 Deel 1: Out of Pocket begroting Deel

Nadere informatie

FINANCIEEL BELEID DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE EIGEN CIJFERS

FINANCIEEL BELEID DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE EIGEN CIJFERS FINANCIEEL BELEID DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE EIGEN CIJFERS Tweedaagse Open Inschrijvingscursus Financieel Beleid in de Zorgsector data 13 en 14 juni 2012 27 en 28 september 2012 locatie trainers/adviseurs

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland 'Bewust en Verantwoord Energieverbruik'

Plan van Aanpak. Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland 'Bewust en Verantwoord Energieverbruik' Plan van Aanpak Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland 'Bewust en Verantwoord Energieverbruik' Datum: februari 2015 Versie 2 Versiedatum 26-8-2015 Inleiding Dit plan van aanpak is voor het Sectorinitiatief

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Plan van aanpak programma Communicatie

Plan van aanpak programma Communicatie IR 2011/03/13 Plan van aanpak programma Communicatie Portefeuillehoudende IG: Gertjan Bos Programmacoördinator: Annette Lijdsman Versiedatum: 1 april 2011 Concept: 1.0 1. Inleiding Het regeerakkoord en

Nadere informatie

De informatievoorziening van de MS Vereniging

De informatievoorziening van de MS Vereniging De informatievoorziening van de MS Vereniging Uitslag van de enquête Informatievoorziening onder mensen met MS, september 2012 Juanita Diemel, medewerker informatievoorziening Jolanda van Dijk, medewerker

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer THE NETHERLANDS CHINA BRASIL AUSTRIA THE UNITED KINGDOM Agenda Wat is CSD? Wat zijn de voordelen? Hoe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Amnesty & Sociale media. Bart van Kuijk, Emile Affolter Webmasterdag, 8 november 2014

Amnesty & Sociale media. Bart van Kuijk, Emile Affolter Webmasterdag, 8 november 2014 Amnesty & Sociale media Bart van Kuijk, Emile Affolter Webmasterdag, 8 november 2014 Missie Amnesty Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Nadere informatie

Virtueel Succes in de Praktijk

Virtueel Succes in de Praktijk Virtueel Succes in de Praktijk Lanceringsplan maken 11 maart 2015 Waar staan we? Doel bepaald Plan van Aanpak gemaakt Start samenwerking met VA Start uitvoering: Website maken / teksten aanpassen Gratis

Nadere informatie

Personeelsvoorziening in de zorg in Limburg. Flexibel werken in het Laurentius ziekenhuis

Personeelsvoorziening in de zorg in Limburg. Flexibel werken in het Laurentius ziekenhuis Personeelsvoorziening in de zorg in Limburg Flexibel werken in het Laurentius ziekenhuis Jan Pirovano, stafafdelingsmanager HRM 4 juni 2015 Inhoud Hoe begon het allemaal? Op weg naar flexibilisering Inrichten

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN

10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN 10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN 1 Een zakelijke mailinglijst is een sterke troef bij het uitbouwen van uw onderneming. Meer e-mailadressen van potentiële klanten zorgen voor meer bereik

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering NVJ, gehouden op zaterdag 13 juni 2015. Aanwezig volgens presentielijst

Verslag van de Algemene Ledenvergadering NVJ, gehouden op zaterdag 13 juni 2015. Aanwezig volgens presentielijst Verslag van de Algemene Ledenvergadering NVJ, gehouden op zaterdag 13 juni 2015 Aanwezig volgens presentielijst Leden Francine Bardoel, Tuncay Çinibulak, Dorothée Forma, Erna Gianotten, Monique van de

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

OR informatie. Redactionele formule

OR informatie. Redactionele formule OR informatie OR informatie is een inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar medium voor leden van ondernemingsraden. Het helpt leden van ondernemingsraden bij de uitoefening van hun

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie