Overkoepelend en ideëel jaarplan NVJ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overkoepelend en ideëel jaarplan NVJ 2014"

Transcriptie

1 Overkoepelend en ideëel jaarplan NVJ 2014 Terugblik 2013: evaluatie en leerpunten In 2013 stond in het teken van drie actiepunten: Het bepalen van een nieuwe, bredere strategie voor de NVJ, een verzakelijking van werkwijze en propositie naar de leden en het versterken van de positie van freelance journalisten. 1.Verbredingsstrategie Naast een opdracht tot uitwerking van onze groeistrategie, waarbij de dienstverlening van de NVJ voor een bredere doelgroep beschikbaar zou komen, ontstond in het najaar van 2012 een noodzaak om te komen tot een financiële ingreep in de organisatie, omdat de resultaten van met name Villamedia ernstiger terugliepen dan voorzien. Daarom is besloten tot een strategisch plan in drie delen, waarbij allereerst is ingezet op een gezonde bedrijfsvoering en pas daarna een ontwikkeling van tactische en strategische stappen. Na een roerig eerste kwartaal als gevolg van een bestuurscrisis is dit driestappenplan succesvol bepaald en uitgerold: Deel 1, het huis financieel en organisatorisch op orde, is in het tweede en derde kwartaal van 2013 gerealiseerd in de vorm van een aanpassing van de structuur van de organisatie. Dit heeft geleid tot de introductie van een tweekoppige leiding (zakelijk en inhoudelijk) en een personeelsreductie van 4,5 fte, waarbij de kernactiviteiten in stand zijn gelaten. Het tweede deel betreft een aantal tactische projecten, zoals een heroriëntatie voor Villamedia, de introductie van een nieuwe contributiestructuur, een verhuisprojectplan en het invoeren van een planning- en controlcyclus, om een zakelijke manier van werken te introduceren. Hiervoor geldt dat deze projecten deels zijn afgerond (Villamedia, P&C cyclus) en deels in 2014 gerealiseerd zullen worden (verhuizing/contributiestructuur) of verder hun vruchten gaan afwerpen (P&C cyclus) Leerpunt hier is dat we er nog niet altijd in slagen projecten binnen termijn af te ronden. Voor 2014 moeten we er dus naar streven om projecten duidelijk in de tijdsplanning te zetten, met tussenrapportage-momenten door de projectleider en het aantal projecten beperkt te houden. Het derde deel betreft de verdere uitwerking van de verbredingsstrategie om te komen tot een verbreding van beschikbaarheid van onze diensten en backoffice en waar mogelijk gezamenlijk met verwante partijen op te kunnen komen voor belangen in de media- en creatieve sector. Hiermee is in 2013 een succesvolle start gemaakt en met een aantal

2 partijen concreet afspraken gemaakt over het aanbieden van gezamenlijke diensten op het gebied van juridisch advies en academy (FotografenFederatie en KIEM) Ook op het gebied van belangenbehartiging en lobby is gezamenlijk opgetrokken (Platform Makers op auteursrechtdossier, FNV KIEM op Pensioendossier, FF op Sanoma-dossier, allen voornoemd op dossier Zelfstandigen aftrek) Daarnaast is met o.a. voornoemde partijen een bredere verkenning gestart om nieuwe samenwerkingsprojecten te benoemen en verdere intensivering van samenwerking te bespreken. 2. Verzakelijking werkwijze intern en extern De introductie van een Planning en controlcyclus zorgt ervoor dat bestuur en leden meer inzicht krijgen in de doelen die we stellen en resultaten die we daarbij boeken. Ook zorgt het voor betere samenwerking tussen afdelingen en meer focus. Alhoewel we pas in het najaar een begin mee hebben gemaakt, werpt deze nieuwe werkwijze nu al vruchten af, zichtbaar in de wijze waarop we aan het bestuur rapporteren en de jaarplannen voor 2014 opstellen. Het streefniveau van 8000 leden was te ambitieus ingeschat. De teruggang in de sector (stijging werkeloosheid van 1300 in sept 2012 met 60% naar 2200 werklozen per sept. 2013) heeft harder doorgezet dan kon worden voorzien. Gegeven deze terugval hebben we een redelijk resultaat geboekt dankzij o.m. effectieve ledenwerfacties en het opgang brengen van een consistent nabelbeleid voor opzeggers. Met name het belonen van leden, die collega s werven en het gericht op bedrijven (Sanoma) werven van leden, pakt goed uit, waardoor we de sterke teruggang in de omvang van de beroepsgroep hebben kunnen beperken tot 3% ledenverlies. (actuele gegevens: per eind december 2013 hebben we leden) De vereenvoudiging van contributiesystematiek is deels gerealiseerd (introductie breder lidmaatschap en vriendenlidmaatschap per mei 2013) en is deels vooruitgeschoven naar Leerpunt hier was dat een aanpassing van de contributie niet op zichzelf kan staan, maar onderdeel moet zijn van een breder (marketing)beleid. De in het najaar van 2013 gehouden NVJ leden enquête heeft uitgewezen dat een belangrijk deel van de leden prima kan leven met de inkomensgerelateerde contributie. Een aanpassing van contributies moet dan ook vooral gericht zijn op nieuwe ledengroepen (leeftijd 25-40), de groeiende groep freelancers en ledenbehoud onder journalisten, die het vak (moeten) verlaten (vrienden). Met name bij de organisatie van events hebben we minder gerealiseerd dan we hadden voorgenomen (omroepconferentie en communicatiecongres vonden geen doorgang) Ook zijn sommige events minder goed bezocht dan vorige jaren. Deels is dit een gevolg van de intern doorgevoerde reorganisatie, waardoor minder tijd hierin kon worden geïnvesteerd en opgebouwde kennis nog niet voldoende is overgedragen binnen de organisatie. Groter probleem is de wijze waarop het events worden voorbereid en doelstellingen worden bepaald. Leerpunt is dat we ons voor 2014 moeten beperken in het aantal events en deze goed en tijdig met de relevante betrokkenen van Marcom, Villamedia, ledenservice moeten doorspreken. Tevens moet worden voorzien in betere regievoering op aantal events, onderwerpen/thematiek in relatie tot de marketing, tijdigheid van communiceren en doelgroepbepaling, Voor 2014 wordt een regiegroep events ingesteld, waarin Marcom, Villamedia en service betrokken zijn.

3 3. Belang van de journalistiek, jaar van de freelancer In 2013 hebben we ons NVJ-breed hard gemaakt voor de positie van de freelancers. Dat heeft geleid tot een verbeterd dienstenpakket (freelance-wijzer online, uitbouw cursus-aanbod), gesprekken en acties om het beleid van omroepen en uitgevers aan de kaak te stellen, enquêtes en onderzoeken binnen de groep freelancers en een continue stroom van nieuwsberichten (meer dan 80) over freelancers-problemen en kansen. Dit heeft voor een groter bewustzijn bij de gehele mediasector en politiek gezorgd We hebben goedbezochte freelancersdagen in nov en juni 2013 gehouden, een brancheonderzoek dat eind november 2013 wordt gepresenteerd, een ACM-onderzoek gestart naar het beleid van Sanoma richting freelancers en diverse enquêtes binnen de ledengroep uitgezet. De focus op een thema heeft goed uitgepakt. Alhoewel sommige doelen te ambitieus zijn gesteld, een verbetering van tarieven en betaalvoorwaarden is niet eenvoudig collectief binnen te halen, heeft de thema-aanpak ervoor gezorgd dat de positie van freelancers bij iedereen op het netvlies staat, bij bedrijven, maar ook bij collega-journalisten in vaste dienst. De komende jaren kunnen we daarop voortbouwen. Leerpunt is dat de door de NVJ behaalde successen niet voldoende zichtbaar zijn geweest. Resultaten moeten op de nieuwe website in 2014 beter geclaimed worden, of het nu gaat om het feit dat we veel het nieuws halen, (mede) ervoor hebben gezorgd dat een wetsvoorstel wordt ingediend of de benarde positie van freelancers beter bekend is Voor 2014 hebben we een viertal hoofddoelen benoemd: 1.Ledenwerving, 2.krachten bundelen, 3.Focus op journalistieke inhoud 4. Maak de leden klaar van de markt Vanuit de overkoepelende/ ideële rol volgt daaruit het volgende jaarplan: Ledenbehoud en - werving Ledenbehoud en werving is een opdracht aan de gehele organisatie. In onze taakstelling voor 2014 houden we dan ook rekening met een afvlakking van het contributieinkomstenverlies. Iedereen moet in zijn werk hierop gericht zijn en de tools vragen en krijgen om hier invulling aan te geven. Aan ondergetekende, samen met Marcom de rol om in 2014 erop toe te zien dat alle afdelingen in hun handelen werving en ledenbehoud centraal stellen. Werving en behoud kan pas als goed zichtbaar is wat de meerwaarde van de NVJ is. Daar is in 2013 hard aan gewerkt met het helder op een rij zetten van de ledenvoordelen, de intro van informatiepagina s in Villamedia, de uitbouw van nieuwsbrieven, een verdubbeling van social media-bereik en de ontwikkeling van een geheel nieuwe website (dec. 2013). Ook is een begin gemaakt met tools voor eigen leden om als ambassadeur en werver op te treden, vooral ook als er kansen liggen, bv bij reorganisaties (ledenwerfmateriaal op maat) In 2014 gaan we daarop door, waarbij we nadrukkelijk marketingtools willen gaan inzetten om potentiele groepen actief te benaderen (lead generation-project, behoefte-onderzoek

4 onder potentiele leden, actief benaderen via mail en telefoon van potentieel ledenbestand ). Ook hoort daarbij het niet verhogen van de bestaande contributies per 2014, introductie van actietarieven (nu al geïntroduceerd voor Sanoma-personeel en LPP-houders), maar ook een aantrekkelijkere contributie voor nieuwe leden, met name in de groep freelance en leden tot 35/40 jaar) Een aangepast contributiestelsel zal in juni operationeel worden, na doorrekening effecten (doorrekenen effecten jan. 2014, klaarmaken administratief april, promotie en introductie mei 201 Concreet betekent Dat vraagt om bewustzijn binnen de gehele organisatie dat het belang van onze leden, ledenbehoud en werving, centraal moeten staan in al ons handelen. Dit moet in elk jaarplan centraal staan. Het vraagt om training en begeleiding van onze leden als ambassadeurs. Het vraagt om een gerichte aanpak van ledenwerving, op basis analyses, leadgeneration en actieve benadering via mail en telefoonacties. Herhalen ledenonderzoek om kwaliteit te meten en verbeteren en uitzetten onderzoek onder niet-leden Het vraagt om een heldere propositie voor nieuwe leden tegen een heldere prijs (juni 2014) een alerte en soepele verwerking van ledenvragen/ inschrijvingen. Aan de hand van (rapportages van de hoofden gaan we deze actiepunten maandelijks monitoren. Krachten bundelen : Om sterker vertegenwoordigd te zijn in lobby, meer gewicht (ledenaantallen) in de schaal kunnen leggen en te komen tot schaalvoordelen of inkoopvoordelen voor NVJapparaat of NVJ-leden, zetten we onze lijn om krachten te bundelen met aanverwante organisaties in 2014 door op de volgende onderdelen: Voortzetting periodiek overleg creatieve sector (2-maandelijks)om zo te verkennen op welke terreinen kansen liggen voor verdere samenwerking op gebied van kennis delen, gez. services /backoffice en belangenbehartiging/lobby. Aan dit overleg doen mee: KIEM, VSV/FLA, FF en BNO. (voortgang 2-maandelijks, met Rosa en Louis) Voor 2014 staat een vergaande samenwerking in de steigers met de FotografenFederatie, die academy, Villamedia, juridische dienst, perskaart en een gezamenlijk lobbytraject behelst. Concreet staat er in de begroting voor 2014 een inkomstenpost voor NVJ en Villamedia van ruim euro, in ruil waarvoor diensten worden geleverd door de juridische afdeling, Academy, Villamedia en ledenservice. Een verdere uitwerking van deze plannen in 2014 gaan Maarten en ondergetekende rondmaken in jan. 2014

5 Dit samenwerkingstraject wordt in 2014 verder uitgebouwd, (huisvesting, leden- en financ. administratie etc.) zodat we uiteindelijk naar een Deens model toegroeien, waarbij NVJ en FF twee poten zijn onder een bredere federatie. (uitwerking plan/ intentie-ovk. Met Maarten medio 2014) Verder wordt resultaat verwacht van de samenwerking tussen FNV KIEM en NVJ op een gedeelde academy (afspraken rondmaken jan. 2014) en kennis delen/ beleid afstemming op het gebied van pensioendossier tussen KIEM en NVJ (periodiek 2-maandelijks, Tom namens NVJ) Op belangenbehartiging/lobby wordt gezamenlijk opgetrokken in Platform makers en het ZAR-overleg FNV (Rosa) op het dossier auteurscontractenrecht en ZZP-zaken(Mira) Doel Sterkere lobby Tenslotte zal in 2014 getracht worden ook de NSP-kaart voor wat betreft back office naar de NVJ toe te halen, nadat dit eerder succesvol met LPP-kaart is gelukt. (Dolf 1 e kwartaal 2014?) Huisvesting zal ook als separaat project worden benoemd, waarbij doel is een locatie, die met meer partijen gedeeld kan worden. (met DB/ Maarten 2 e kwartaal?) Journalistiek als kernkwaliteit Wij staan voor de journalistiek en het professioneel kunnen uitoefenen van het vak. In 2014 werken we er verder aan om de voorwaarden te realiseren die dat mogelijk maken. De centrale boodschap hierbij is een erkenning van het journalistieke belang als kernkwaliteit, binnen het private domein: 1) inzet voor behoorlijk inkomen, auteursrecht en onafhankelijkheid voor journalistiek werk, En 2) t.o.v. overheid (erkenning publieke waarde journalistiek en vrije bewegingsruimte van de pers) Ad 1) Dat vertaalt zich in de inzet voor een beter auteurscontractenrecht. De kamerbehandeling is in het voorjaar voorzien. Daar is, gezamenlijk met Platform makers, inzet vanuit NVJ gewenst om tot een werkbare wet te komen. ( voorjaar 2014, tijdstip afhankelijk van kamerbehandeling met Rosa, Mira en Platform M) Met het uitventen van kennis over auteursrechten en behoorlijke tarieven (via brancheonderzoek, makkelijk hanteerbare tariefcalculator en ontwikkeling eigen journalistiek loongebouw (Rosa en Tom)

6 En uiteraard in een geïntegreerd arbeidsvoorwaardenbeleid 2014, waarbij de belangen van freelancers, flexwerkers en vaste dienst journalisten worden gebundeld. (nov vastgesteld, uitwerking in cao s doorlopend 2014) Ad2) Persvrijheid, veiligheid in risicovolle gebieden, Concreet in 2014 geven we aan deze zaken invulling door ons te richten op: Inzet op journalistiek als kernkwaliteit binnen ondernemingen en omroep. Journalistiek-gerichte inzet in cao-voorstellen en bij reorganisatie-advies. Altijd aandacht voor freelance/ flex binnen te maken afspraken Ontwikkeling van eigen journalistiek beloningsmodel, als benchmark voor beroepsgroep Machtsconcentraties bestrijden en eerlijke tarieven kunnen communiceren (ACM) We gaan de overheid aanspreken op haar verantwoordelijkheid om actief de publieke waarde van journalistiek en de daarvoor noodzakelijke pluriformiteit te waarborgen. Daarnaast spreken we de overheid aan om voorwaarden te scheppen voor een vrije pers: Door eigen voorstellen uit te werken en in gesprekken en notities en opiniestukken te delen met kamerleden, adviescie s, OCW en lokale en regionale bestuurders en publiek. Onze focus is daarbij gericht op de kwetsbare positie van media regionaal en lokaal, daarom is 2014 door de NVJ tot jaar van de regio uitgeroepen. Een projectplan volgt door Tom, iov met externe projectleider Peter Beije en Marcom, uiterlijk in januari? Borging van journalistieke vrijheden, > inzet voor wetsvoorstel WOB, wetsvoorstel naar kamer 5 dec. 2013, gesprekken met kamerleden (jan/feb) > Bronbescherming (inzet op wetsvoorstel, dat nog steeds in la ligt, l sept/okt) procedure tegen Plasterk inzake witwassen NSA-materiaal (doorlopend 2014) > bewegingsruimte pers t.o.v. politie en justitie (instructiekaart politie/pers dec. 2013, instructiekaart pers inzake bronbescherming en werken op straat (medio 2014) We maken publiek en beroepsgroep bewust van persvrijheidsproblemen in binnen- en buitenland en brengen daarbij een focus aan op enerzijds Nederland en internationaal op Turkije Op 3 mei organiseren we Persvrijheidsdag (stand van zaken persvrijheid internationaal en presenteren we de persvrijheidsmonitor 2013, waarin de persvrijheidssituatie in Nederland aan bod komt (mei 2014) Dmv diverse acties gedurende het jaar vragen we aandacht voor persvrijheid in Turkije (dec. 2013: tv-uitzending ik ben Sterk i.s.m. EO/IKON, petitie ism EFJ, bezoek ambassade, uitwisseling Turkse journalisten april 2014, (meer samenwerking Villamedia op dit gebied/ speciale pagina Turkije vanuit Marcom)

7 Doelstelling is om op 3 mei tenminste 200 man publiek te trekken en rondom dit event ook media-aandacht te genereren, zodat persvrijheid zowel nationaal als internationaal voor een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht Maak de leden klaar voor de markt We willen in 2014 de individuele journalist verder brengen. Dat betekent mensen helpen om breder hun journalistieke capaciteiten in te zetten, verdieping te geven op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en hen toegang te geven tot nieuwe kansen. We werken hieraan met instroomprojecten, training via de Academy en ontwikkeling van loopbaancoaching. En ook via vakblad en site, die de mensen confronteert met een nieuwe werkelijkheid, die tips en tricks geeft. Daarbij dienen NVJ en Villamedia elkaar beter aan te vullen. Klaar voor de markt, via deskundig individueel advies. Advies over concurrerende tarieven, auteursrecht of contractvoorwaarden. Concreet in 2014 geven we hieraan invulling door: Ontwikkeling loopbaancoaching gericht op breed mediaveld (Yvonne, wanneer?) (indien financieel haalbaar): uitbreiding Academy activiteiten, Het bijeenbrengen van ledengroepen om hun horizon te verbreden (events/regio?) Via herprofilering Villamedia; zodat leden weten wat ontwikkelingen in het vak zijn en hoe die toe te passen (meer need to know, door Dolf in januari uit te werken) Tarief- en contractadvies op maat, zowel in de vorm van een digitale tool als telefonisch Profilering op kennisgebieden (arbeids- en auteursrecht en ZZP-advies) via Villamedia en trainingen in academy en op werkvloer/ op scholen Toegankelijk maken info via (afgesloten ledendeel )website en ledentools (online brengen boekje journalist en recht, op straat en instructiekaarten voor journalisten NVJ, de vereniging en organisatie Tenslotte is 2014 een veranderingsjaar voor de vereniging zelf. In 2014 zal een bijna geheel nieuw bestuur aantreden en daaraan voorafgaand zal de verenigingsdemocratie en de vorm en taakstelling van het bestuur worden herzien. Dit zal worden voorbereid in een bestuurswerkgroep en in februari leiden tot bestuursvoorstellen en statutenwijzigingen, goed te keuren door de VR. Daarna zal in juni een nieuw bestuur worden gekozen. Door het vertrek van Marc zal ondergetekende tenminste het komende half jaar interim de afdeling collectief leiden, de nieuwe secretaris dagblad moeten inwerken en de rollen op de afdeling opnieuw verdelen. Een gez. bijeenkomst als het nieuwe team compleet is (feb/maart) om tot een goede rolverdeling te komen. De voortgang op voornoemd jaarplan, financiën en ledenaantallen zal standaard op de bestuursagenda terugkomen vanaf januari.

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Aan : ALV Van : Thomas Bruning / het Bestuur Datum : 20 mei 2015 Betreft : NVJ Jaarplan 2015 ------------------------------------------------------------------------------------- NVJ Jaarplan 2015 Hieronder

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010

KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010 Analyse huidige situatie: vijf over twaalf Het ledental daalt structureel en met grote snelheid. (netto - 8.000 per jaar) Het ledenbestand vergrijst en wordt

Nadere informatie

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Inleiding De bouwsector staat al té lang onder té zware druk. Dat laat zich ook in onze vereniging voelen. U bent kritisch: op de kosten, maar ook op de inhoud

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017 Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017 Opgesteld door: Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld op: 1 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde.

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

De mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen THEMABIJEENKOMST LEDENWERVING EN BINDING. Verslag

De mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen THEMABIJEENKOMST LEDENWERVING EN BINDING. Verslag De mediapartner THEMABIJEENKOMST LEDENWERVING EN BINDING Verslag FBZ: een groeiende werknemersorganisatie Aandacht voor ledenwerving en binding door de bij FBZ aangesloten verenigingen is van belang. Immers,

Nadere informatie

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche Samen naar succes Samen werken aan een succesvolle branche Samen sterk samen voordeel De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging met meer dan

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Begin 2014 zijn de vakgroepleden Dak- en Gevelbegroeners door het bestuur bezocht. De inhoud van deze ledenbezoeken is als volgt samen te vatten:

Nadere informatie

Terugblik Strategische Benchmark

Terugblik Strategische Benchmark December 2014 In deze nieuwsbrief: Terugblik Strategische Benchmark Evaluatievragenlijst Vakgroep P&O: best practice GGD Noord- en Oost-Gelderland Digitale toolkit Strategische Benchmark GGD Interview

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE ter bevordering van de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en de stadsdeelorganisatie in stadsdeel Amsterdam-West CONCEPT VERSIE 0.1 Onderdeel van projectplan Coproductie

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

TEAM: Grote Evenementen

TEAM: Grote Evenementen TEAM: Grote Evenementen Notities door: Maurice, Linda en Charon Team Grote Evenementen: organisatietalent en aanpakkers die onze grootste evenementen nog cooler maken. Concept 4 Young People School verder

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 agendapunt B.04 913787 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-11-2010 In te stemmen met de Handleiding Planning & Controlcyclus 2011,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie POR-sessies POR-programma Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14

Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie POR-sessies POR-programma Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14 Inleiding 3 Achtergrond POR 5 Visie 2016 9 POR-sessies 2015 11 POR-programma 2016 13 Reglement Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) 14 2 3 Het Platform Ontwikkeling Rotterdam is het professionele vastgoednetwerk

Nadere informatie

Ledenraadsvergadering 30 september 2014 Van der Valk Hotel Breukelen. Toelichting bij de agenda

Ledenraadsvergadering 30 september 2014 Van der Valk Hotel Breukelen. Toelichting bij de agenda Ledenraadsvergadering 30 september 2014 Van der Valk Hotel Breukelen Toelichting bij de agenda Algemeen 1) Opening door de voorzitter van KHN 2) Vaststellen van de agenda 3) Verslag van de vergadering

Nadere informatie

Whitepaper marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper  marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper E-mailmarketing als verkoopkanaal Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering Resultaten en Conclusies VSN Enquête 2014 In het 2 de kwartaal 2014 hield de VSN een enquête onder haar leden. 28 personen namen de moeite om de digitale vragenlijst in te vullen: slechts 28!. Het overgrote

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

088 824 2448 (ma t/m vr 09:00-17:00) support@gerichtonline.nl www.gerichtonline.nl

088 824 2448 (ma t/m vr 09:00-17:00) support@gerichtonline.nl www.gerichtonline.nl 088 824 2448 (ma t/m vr 09:00-17:00) support@gerichtonline.nl www.gerichtonline.nl Inhoud Daarom GerichtOnline partner worden Effectief jouw klanten managen Gratis advertentietool Inkoopvoordeel en facturatie

Nadere informatie

Succesvol outsourcen van Business Processes

Succesvol outsourcen van Business Processes Succesvol outsourcen van Business Processes Lara Verbeek Alembo Ben Kerkhof Compare Group 24 september Suriname uw Business Partner 15.35u 15.55u Onderwerpen p 1. Introductie 2 BPO model toegepast op Alembo

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Uw leads zijn waardevol. RedMarbles als CPO Manager

Uw leads zijn waardevol. RedMarbles als CPO Manager Uw leads zijn waardevol RedMarbles als CPO Manager RedMarbles Heeft u ook geïnvesteerd in klanten, leads en nabewerking en wilt u het antwoord op de onderstaande vragen? - Hoe goed is mijn propositie?

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING Samenvatting Het eerste punt van de missie van de Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) luidt: zo vroeg mogelijke onderkenning van het syndroom.

Nadere informatie

Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam. Vrijdag 30 oktober 2015

Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam. Vrijdag 30 oktober 2015 Stand van zaken strategische heroriëntatie Cliëntenbelang Amsterdam Vrijdag 30 oktober 2015 1. Huidige stand van zaken strategische heroriëntatie De volgende stappen zijn gezet in de strategisch heroriëntatie:

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN Versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN Versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN Versie 26-05- januari juli 2016 Versie 26-05- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het maart/april SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

SCOUTING LEONARDUS Beleidsplan

SCOUTING LEONARDUS Beleidsplan Inleiding Nadat we In 2002 voor het eerst begonnen zijn met het opstellen van een Beleidsplan waarin op een doordachte wijze vorm gegeven werd aan de richting die onze Scoutinggroep op zou moeten gaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Jaarplan VTOI

Jaarplan VTOI Jaarplan VTOI 2016 1 Jaarplan 2016 Inleiding: de kracht van professioneel toezicht 2016 is het jaar waarin het beleidsplan 2013 2016 zijn laatste jaar ingaat en vooruit wordt gekeken naar de volgende stappen

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Inleiding Het jaarplan 2014 van ForCA is een voorstel van de voorzitter van het Parlement van ForCA en een resultaat van: - De uitkomsten van 1 table d Hôte

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland 'Bewust en Verantwoord Energieverbruik'

Plan van Aanpak. Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland 'Bewust en Verantwoord Energieverbruik' Plan van Aanpak Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland 'Bewust en Verantwoord Energieverbruik' Datum: februari 2015 Versie 2 Versiedatum 26-8-2015 Inleiding Dit plan van aanpak is voor het Sectorinitiatief

Nadere informatie

Werkplan Stedenlink 2008

Werkplan Stedenlink 2008 Werkplan Stedenlink 2008 1- VERGADERINGEN ALGEMEEN BESTUUR 2- INHOUD Vaststellen strategie op hoofdlijnen Vaststellen werkplan, begroting Vaststellen jaarverslag, rekening Overige punten 3- RESULTAAT Bestuursleden

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2015. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgdragen voor kwaliteit 5 5 Vormgeven van de

Nadere informatie

SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT focus.nl FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates Uitdaging

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie