Overkoepelend en ideëel jaarplan NVJ 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overkoepelend en ideëel jaarplan NVJ 2014"

Transcriptie

1 Overkoepelend en ideëel jaarplan NVJ 2014 Terugblik 2013: evaluatie en leerpunten In 2013 stond in het teken van drie actiepunten: Het bepalen van een nieuwe, bredere strategie voor de NVJ, een verzakelijking van werkwijze en propositie naar de leden en het versterken van de positie van freelance journalisten. 1.Verbredingsstrategie Naast een opdracht tot uitwerking van onze groeistrategie, waarbij de dienstverlening van de NVJ voor een bredere doelgroep beschikbaar zou komen, ontstond in het najaar van 2012 een noodzaak om te komen tot een financiële ingreep in de organisatie, omdat de resultaten van met name Villamedia ernstiger terugliepen dan voorzien. Daarom is besloten tot een strategisch plan in drie delen, waarbij allereerst is ingezet op een gezonde bedrijfsvoering en pas daarna een ontwikkeling van tactische en strategische stappen. Na een roerig eerste kwartaal als gevolg van een bestuurscrisis is dit driestappenplan succesvol bepaald en uitgerold: Deel 1, het huis financieel en organisatorisch op orde, is in het tweede en derde kwartaal van 2013 gerealiseerd in de vorm van een aanpassing van de structuur van de organisatie. Dit heeft geleid tot de introductie van een tweekoppige leiding (zakelijk en inhoudelijk) en een personeelsreductie van 4,5 fte, waarbij de kernactiviteiten in stand zijn gelaten. Het tweede deel betreft een aantal tactische projecten, zoals een heroriëntatie voor Villamedia, de introductie van een nieuwe contributiestructuur, een verhuisprojectplan en het invoeren van een planning- en controlcyclus, om een zakelijke manier van werken te introduceren. Hiervoor geldt dat deze projecten deels zijn afgerond (Villamedia, P&C cyclus) en deels in 2014 gerealiseerd zullen worden (verhuizing/contributiestructuur) of verder hun vruchten gaan afwerpen (P&C cyclus) Leerpunt hier is dat we er nog niet altijd in slagen projecten binnen termijn af te ronden. Voor 2014 moeten we er dus naar streven om projecten duidelijk in de tijdsplanning te zetten, met tussenrapportage-momenten door de projectleider en het aantal projecten beperkt te houden. Het derde deel betreft de verdere uitwerking van de verbredingsstrategie om te komen tot een verbreding van beschikbaarheid van onze diensten en backoffice en waar mogelijk gezamenlijk met verwante partijen op te kunnen komen voor belangen in de media- en creatieve sector. Hiermee is in 2013 een succesvolle start gemaakt en met een aantal

2 partijen concreet afspraken gemaakt over het aanbieden van gezamenlijke diensten op het gebied van juridisch advies en academy (FotografenFederatie en KIEM) Ook op het gebied van belangenbehartiging en lobby is gezamenlijk opgetrokken (Platform Makers op auteursrechtdossier, FNV KIEM op Pensioendossier, FF op Sanoma-dossier, allen voornoemd op dossier Zelfstandigen aftrek) Daarnaast is met o.a. voornoemde partijen een bredere verkenning gestart om nieuwe samenwerkingsprojecten te benoemen en verdere intensivering van samenwerking te bespreken. 2. Verzakelijking werkwijze intern en extern De introductie van een Planning en controlcyclus zorgt ervoor dat bestuur en leden meer inzicht krijgen in de doelen die we stellen en resultaten die we daarbij boeken. Ook zorgt het voor betere samenwerking tussen afdelingen en meer focus. Alhoewel we pas in het najaar een begin mee hebben gemaakt, werpt deze nieuwe werkwijze nu al vruchten af, zichtbaar in de wijze waarop we aan het bestuur rapporteren en de jaarplannen voor 2014 opstellen. Het streefniveau van 8000 leden was te ambitieus ingeschat. De teruggang in de sector (stijging werkeloosheid van 1300 in sept 2012 met 60% naar 2200 werklozen per sept. 2013) heeft harder doorgezet dan kon worden voorzien. Gegeven deze terugval hebben we een redelijk resultaat geboekt dankzij o.m. effectieve ledenwerfacties en het opgang brengen van een consistent nabelbeleid voor opzeggers. Met name het belonen van leden, die collega s werven en het gericht op bedrijven (Sanoma) werven van leden, pakt goed uit, waardoor we de sterke teruggang in de omvang van de beroepsgroep hebben kunnen beperken tot 3% ledenverlies. (actuele gegevens: per eind december 2013 hebben we leden) De vereenvoudiging van contributiesystematiek is deels gerealiseerd (introductie breder lidmaatschap en vriendenlidmaatschap per mei 2013) en is deels vooruitgeschoven naar Leerpunt hier was dat een aanpassing van de contributie niet op zichzelf kan staan, maar onderdeel moet zijn van een breder (marketing)beleid. De in het najaar van 2013 gehouden NVJ leden enquête heeft uitgewezen dat een belangrijk deel van de leden prima kan leven met de inkomensgerelateerde contributie. Een aanpassing van contributies moet dan ook vooral gericht zijn op nieuwe ledengroepen (leeftijd 25-40), de groeiende groep freelancers en ledenbehoud onder journalisten, die het vak (moeten) verlaten (vrienden). Met name bij de organisatie van events hebben we minder gerealiseerd dan we hadden voorgenomen (omroepconferentie en communicatiecongres vonden geen doorgang) Ook zijn sommige events minder goed bezocht dan vorige jaren. Deels is dit een gevolg van de intern doorgevoerde reorganisatie, waardoor minder tijd hierin kon worden geïnvesteerd en opgebouwde kennis nog niet voldoende is overgedragen binnen de organisatie. Groter probleem is de wijze waarop het events worden voorbereid en doelstellingen worden bepaald. Leerpunt is dat we ons voor 2014 moeten beperken in het aantal events en deze goed en tijdig met de relevante betrokkenen van Marcom, Villamedia, ledenservice moeten doorspreken. Tevens moet worden voorzien in betere regievoering op aantal events, onderwerpen/thematiek in relatie tot de marketing, tijdigheid van communiceren en doelgroepbepaling, Voor 2014 wordt een regiegroep events ingesteld, waarin Marcom, Villamedia en service betrokken zijn.

3 3. Belang van de journalistiek, jaar van de freelancer In 2013 hebben we ons NVJ-breed hard gemaakt voor de positie van de freelancers. Dat heeft geleid tot een verbeterd dienstenpakket (freelance-wijzer online, uitbouw cursus-aanbod), gesprekken en acties om het beleid van omroepen en uitgevers aan de kaak te stellen, enquêtes en onderzoeken binnen de groep freelancers en een continue stroom van nieuwsberichten (meer dan 80) over freelancers-problemen en kansen. Dit heeft voor een groter bewustzijn bij de gehele mediasector en politiek gezorgd We hebben goedbezochte freelancersdagen in nov en juni 2013 gehouden, een brancheonderzoek dat eind november 2013 wordt gepresenteerd, een ACM-onderzoek gestart naar het beleid van Sanoma richting freelancers en diverse enquêtes binnen de ledengroep uitgezet. De focus op een thema heeft goed uitgepakt. Alhoewel sommige doelen te ambitieus zijn gesteld, een verbetering van tarieven en betaalvoorwaarden is niet eenvoudig collectief binnen te halen, heeft de thema-aanpak ervoor gezorgd dat de positie van freelancers bij iedereen op het netvlies staat, bij bedrijven, maar ook bij collega-journalisten in vaste dienst. De komende jaren kunnen we daarop voortbouwen. Leerpunt is dat de door de NVJ behaalde successen niet voldoende zichtbaar zijn geweest. Resultaten moeten op de nieuwe website in 2014 beter geclaimed worden, of het nu gaat om het feit dat we veel het nieuws halen, (mede) ervoor hebben gezorgd dat een wetsvoorstel wordt ingediend of de benarde positie van freelancers beter bekend is Voor 2014 hebben we een viertal hoofddoelen benoemd: 1.Ledenwerving, 2.krachten bundelen, 3.Focus op journalistieke inhoud 4. Maak de leden klaar van de markt Vanuit de overkoepelende/ ideële rol volgt daaruit het volgende jaarplan: Ledenbehoud en - werving Ledenbehoud en werving is een opdracht aan de gehele organisatie. In onze taakstelling voor 2014 houden we dan ook rekening met een afvlakking van het contributieinkomstenverlies. Iedereen moet in zijn werk hierop gericht zijn en de tools vragen en krijgen om hier invulling aan te geven. Aan ondergetekende, samen met Marcom de rol om in 2014 erop toe te zien dat alle afdelingen in hun handelen werving en ledenbehoud centraal stellen. Werving en behoud kan pas als goed zichtbaar is wat de meerwaarde van de NVJ is. Daar is in 2013 hard aan gewerkt met het helder op een rij zetten van de ledenvoordelen, de intro van informatiepagina s in Villamedia, de uitbouw van nieuwsbrieven, een verdubbeling van social media-bereik en de ontwikkeling van een geheel nieuwe website (dec. 2013). Ook is een begin gemaakt met tools voor eigen leden om als ambassadeur en werver op te treden, vooral ook als er kansen liggen, bv bij reorganisaties (ledenwerfmateriaal op maat) In 2014 gaan we daarop door, waarbij we nadrukkelijk marketingtools willen gaan inzetten om potentiele groepen actief te benaderen (lead generation-project, behoefte-onderzoek

4 onder potentiele leden, actief benaderen via mail en telefoon van potentieel ledenbestand ). Ook hoort daarbij het niet verhogen van de bestaande contributies per 2014, introductie van actietarieven (nu al geïntroduceerd voor Sanoma-personeel en LPP-houders), maar ook een aantrekkelijkere contributie voor nieuwe leden, met name in de groep freelance en leden tot 35/40 jaar) Een aangepast contributiestelsel zal in juni operationeel worden, na doorrekening effecten (doorrekenen effecten jan. 2014, klaarmaken administratief april, promotie en introductie mei 201 Concreet betekent Dat vraagt om bewustzijn binnen de gehele organisatie dat het belang van onze leden, ledenbehoud en werving, centraal moeten staan in al ons handelen. Dit moet in elk jaarplan centraal staan. Het vraagt om training en begeleiding van onze leden als ambassadeurs. Het vraagt om een gerichte aanpak van ledenwerving, op basis analyses, leadgeneration en actieve benadering via mail en telefoonacties. Herhalen ledenonderzoek om kwaliteit te meten en verbeteren en uitzetten onderzoek onder niet-leden Het vraagt om een heldere propositie voor nieuwe leden tegen een heldere prijs (juni 2014) een alerte en soepele verwerking van ledenvragen/ inschrijvingen. Aan de hand van (rapportages van de hoofden gaan we deze actiepunten maandelijks monitoren. Krachten bundelen : Om sterker vertegenwoordigd te zijn in lobby, meer gewicht (ledenaantallen) in de schaal kunnen leggen en te komen tot schaalvoordelen of inkoopvoordelen voor NVJapparaat of NVJ-leden, zetten we onze lijn om krachten te bundelen met aanverwante organisaties in 2014 door op de volgende onderdelen: Voortzetting periodiek overleg creatieve sector (2-maandelijks)om zo te verkennen op welke terreinen kansen liggen voor verdere samenwerking op gebied van kennis delen, gez. services /backoffice en belangenbehartiging/lobby. Aan dit overleg doen mee: KIEM, VSV/FLA, FF en BNO. (voortgang 2-maandelijks, met Rosa en Louis) Voor 2014 staat een vergaande samenwerking in de steigers met de FotografenFederatie, die academy, Villamedia, juridische dienst, perskaart en een gezamenlijk lobbytraject behelst. Concreet staat er in de begroting voor 2014 een inkomstenpost voor NVJ en Villamedia van ruim euro, in ruil waarvoor diensten worden geleverd door de juridische afdeling, Academy, Villamedia en ledenservice. Een verdere uitwerking van deze plannen in 2014 gaan Maarten en ondergetekende rondmaken in jan. 2014

5 Dit samenwerkingstraject wordt in 2014 verder uitgebouwd, (huisvesting, leden- en financ. administratie etc.) zodat we uiteindelijk naar een Deens model toegroeien, waarbij NVJ en FF twee poten zijn onder een bredere federatie. (uitwerking plan/ intentie-ovk. Met Maarten medio 2014) Verder wordt resultaat verwacht van de samenwerking tussen FNV KIEM en NVJ op een gedeelde academy (afspraken rondmaken jan. 2014) en kennis delen/ beleid afstemming op het gebied van pensioendossier tussen KIEM en NVJ (periodiek 2-maandelijks, Tom namens NVJ) Op belangenbehartiging/lobby wordt gezamenlijk opgetrokken in Platform makers en het ZAR-overleg FNV (Rosa) op het dossier auteurscontractenrecht en ZZP-zaken(Mira) Doel Sterkere lobby Tenslotte zal in 2014 getracht worden ook de NSP-kaart voor wat betreft back office naar de NVJ toe te halen, nadat dit eerder succesvol met LPP-kaart is gelukt. (Dolf 1 e kwartaal 2014?) Huisvesting zal ook als separaat project worden benoemd, waarbij doel is een locatie, die met meer partijen gedeeld kan worden. (met DB/ Maarten 2 e kwartaal?) Journalistiek als kernkwaliteit Wij staan voor de journalistiek en het professioneel kunnen uitoefenen van het vak. In 2014 werken we er verder aan om de voorwaarden te realiseren die dat mogelijk maken. De centrale boodschap hierbij is een erkenning van het journalistieke belang als kernkwaliteit, binnen het private domein: 1) inzet voor behoorlijk inkomen, auteursrecht en onafhankelijkheid voor journalistiek werk, En 2) t.o.v. overheid (erkenning publieke waarde journalistiek en vrije bewegingsruimte van de pers) Ad 1) Dat vertaalt zich in de inzet voor een beter auteurscontractenrecht. De kamerbehandeling is in het voorjaar voorzien. Daar is, gezamenlijk met Platform makers, inzet vanuit NVJ gewenst om tot een werkbare wet te komen. ( voorjaar 2014, tijdstip afhankelijk van kamerbehandeling met Rosa, Mira en Platform M) Met het uitventen van kennis over auteursrechten en behoorlijke tarieven (via brancheonderzoek, makkelijk hanteerbare tariefcalculator en ontwikkeling eigen journalistiek loongebouw (Rosa en Tom)

6 En uiteraard in een geïntegreerd arbeidsvoorwaardenbeleid 2014, waarbij de belangen van freelancers, flexwerkers en vaste dienst journalisten worden gebundeld. (nov vastgesteld, uitwerking in cao s doorlopend 2014) Ad2) Persvrijheid, veiligheid in risicovolle gebieden, Concreet in 2014 geven we aan deze zaken invulling door ons te richten op: Inzet op journalistiek als kernkwaliteit binnen ondernemingen en omroep. Journalistiek-gerichte inzet in cao-voorstellen en bij reorganisatie-advies. Altijd aandacht voor freelance/ flex binnen te maken afspraken Ontwikkeling van eigen journalistiek beloningsmodel, als benchmark voor beroepsgroep Machtsconcentraties bestrijden en eerlijke tarieven kunnen communiceren (ACM) We gaan de overheid aanspreken op haar verantwoordelijkheid om actief de publieke waarde van journalistiek en de daarvoor noodzakelijke pluriformiteit te waarborgen. Daarnaast spreken we de overheid aan om voorwaarden te scheppen voor een vrije pers: Door eigen voorstellen uit te werken en in gesprekken en notities en opiniestukken te delen met kamerleden, adviescie s, OCW en lokale en regionale bestuurders en publiek. Onze focus is daarbij gericht op de kwetsbare positie van media regionaal en lokaal, daarom is 2014 door de NVJ tot jaar van de regio uitgeroepen. Een projectplan volgt door Tom, iov met externe projectleider Peter Beije en Marcom, uiterlijk in januari? Borging van journalistieke vrijheden, > inzet voor wetsvoorstel WOB, wetsvoorstel naar kamer 5 dec. 2013, gesprekken met kamerleden (jan/feb) > Bronbescherming (inzet op wetsvoorstel, dat nog steeds in la ligt, l sept/okt) procedure tegen Plasterk inzake witwassen NSA-materiaal (doorlopend 2014) > bewegingsruimte pers t.o.v. politie en justitie (instructiekaart politie/pers dec. 2013, instructiekaart pers inzake bronbescherming en werken op straat (medio 2014) We maken publiek en beroepsgroep bewust van persvrijheidsproblemen in binnen- en buitenland en brengen daarbij een focus aan op enerzijds Nederland en internationaal op Turkije Op 3 mei organiseren we Persvrijheidsdag (stand van zaken persvrijheid internationaal en presenteren we de persvrijheidsmonitor 2013, waarin de persvrijheidssituatie in Nederland aan bod komt (mei 2014) Dmv diverse acties gedurende het jaar vragen we aandacht voor persvrijheid in Turkije (dec. 2013: tv-uitzending ik ben Sterk i.s.m. EO/IKON, petitie ism EFJ, bezoek ambassade, uitwisseling Turkse journalisten april 2014, (meer samenwerking Villamedia op dit gebied/ speciale pagina Turkije vanuit Marcom)

7 Doelstelling is om op 3 mei tenminste 200 man publiek te trekken en rondom dit event ook media-aandacht te genereren, zodat persvrijheid zowel nationaal als internationaal voor een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht Maak de leden klaar voor de markt We willen in 2014 de individuele journalist verder brengen. Dat betekent mensen helpen om breder hun journalistieke capaciteiten in te zetten, verdieping te geven op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en hen toegang te geven tot nieuwe kansen. We werken hieraan met instroomprojecten, training via de Academy en ontwikkeling van loopbaancoaching. En ook via vakblad en site, die de mensen confronteert met een nieuwe werkelijkheid, die tips en tricks geeft. Daarbij dienen NVJ en Villamedia elkaar beter aan te vullen. Klaar voor de markt, via deskundig individueel advies. Advies over concurrerende tarieven, auteursrecht of contractvoorwaarden. Concreet in 2014 geven we hieraan invulling door: Ontwikkeling loopbaancoaching gericht op breed mediaveld (Yvonne, wanneer?) (indien financieel haalbaar): uitbreiding Academy activiteiten, Het bijeenbrengen van ledengroepen om hun horizon te verbreden (events/regio?) Via herprofilering Villamedia; zodat leden weten wat ontwikkelingen in het vak zijn en hoe die toe te passen (meer need to know, door Dolf in januari uit te werken) Tarief- en contractadvies op maat, zowel in de vorm van een digitale tool als telefonisch Profilering op kennisgebieden (arbeids- en auteursrecht en ZZP-advies) via Villamedia en trainingen in academy en op werkvloer/ op scholen Toegankelijk maken info via (afgesloten ledendeel )website en ledentools (online brengen boekje journalist en recht, op straat en instructiekaarten voor journalisten NVJ, de vereniging en organisatie Tenslotte is 2014 een veranderingsjaar voor de vereniging zelf. In 2014 zal een bijna geheel nieuw bestuur aantreden en daaraan voorafgaand zal de verenigingsdemocratie en de vorm en taakstelling van het bestuur worden herzien. Dit zal worden voorbereid in een bestuurswerkgroep en in februari leiden tot bestuursvoorstellen en statutenwijzigingen, goed te keuren door de VR. Daarna zal in juni een nieuw bestuur worden gekozen. Door het vertrek van Marc zal ondergetekende tenminste het komende half jaar interim de afdeling collectief leiden, de nieuwe secretaris dagblad moeten inwerken en de rollen op de afdeling opnieuw verdelen. Een gez. bijeenkomst als het nieuwe team compleet is (feb/maart) om tot een goede rolverdeling te komen. De voortgang op voornoemd jaarplan, financiën en ledenaantallen zal standaard op de bestuursagenda terugkomen vanaf januari.

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, Begroting 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht en het bestuur d.d. 12-12-2013, met een positief advies van de Versie 2.0 medezeggenschapsraad d.d. 03-12-2013. 18-11-2013 2 Hoogezand, 18 november

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie