Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen"

Transcriptie

1 Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015; De activiteiten voor 2015; De organisatie van het Netwerk Jong Leefomgeving; Een tijd- en budgetraming. Reflectie op 2014 In een notendop was 2014 voor Netwerk Jong Leefomgeving een jaar van: Professionalisering: Met het opzetten van een bestuur zijn grote stappen gezet in de organisatiestructuur van het netwerk. De slagkracht en van het netwerk is hiermee vergroot en de inhoudelijke focus verbreed. Door de oprichting van het bestuur, maar bijvoorbeeld ook via de website, met een professioneel logo, heeft het netwerk een professionelere uitstraling gekregen. Dit is belangrijk voor de (her)kenbaarheid van het Netwerk in het domein van de leefomgeving. Inhoudelijke verdieping: Naast het organiseren van activiteiten en bijdragen aan de activiteiten van anderen is een begin gemaakt met inhoudelijke verdieping van het netwerk. Door de oprichting van de kerngroep is een groep mensen verzameld die inhoudelijk aan de slag willen gaan met aan de Omgevingswet gerelateerde thema s. Vanwege het integrale profiel van de kerngroep kan de kerngroep bepaalde thema s ook daadwerkelijk integraal benaderen. Verbreding en positionering: Door kennis te maken met diverse andere jonge netwerken is het inzicht in de netwerkmarkt vergroot en meer inzicht gekregen in de eigen positie van Netwerk Jong Leefomgeving. Jong Leefomgeving streeft er naar een overkoepelend netwerk te vormen, waarbij we ons niet als concurrent, maar als partner opstellen voor andere sectorale netwerken en organisaties. Deze overkoepelende rol sluit goed aan op de focus naar een integrale benadering. Groei: Het netwerk is verder gegroeid naar een contactenlijst van circa 220 jonge professionals. De groei concentreert zich echter vooral in het marktsegment en minder in de overheid en maatschappelijke organisaties. In 2014 hebben we ook een aantal uitdagingen gesignaleerd voor de toekomst: Inhoudelijke bijdrage: De inhoudelijke bijdrage van het netwerk aan actuele thema s en vraagstukken middels de kerngroep. Op basis van de laatste twee bijeenkomsten is een format voor kerngroep activiteiten uitgewerkt. Thema s, omgang met kerngroepleden, leveren van kopij etc., goede voorbereiding op de kerngroep sessie zijn zaken die in 2015 meer vorm krijgen. Samenwerking met Eenvoudig Beter: De samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu rondom de inhoudelijke bijdrage van het netwerk. Door actuele thema s te bespreken in de kerngroep en onze input terug te koppelen aan de specialisten van Eenvoudig Beter snijdt het mes aan twee kanten: de kerngroepbijeenkomsten hebben een serieuze functie, kerngroepleden krijgen het gevoel een bijdrage te kunnen leveren en Eenvoudig Beter wordt van concrete input voorzien vanuit de visie van de jonge professionals. Samenwerking met andere netwerken: De continueren en concretisering van de samenwerking met de jonge netwerken. Er is kennisgemaakt met netwerken, maar nog weinig georganiseerd. Betrokkenheid jonge ambtenaren: De betrokkenheid van jonge ambtenaren in ons netwerk vergroten. Jonge ambtenaren maken sporadisch deel uit van de eerder genoemde jonge

2 netwerken. De betrokkenheid van jonge ambtenaren is erg belangrijk, want zij zullen veel interne veranderingen mee gaan maken. Betrokkenheid jonge professionals: Het blijven enthousiasmeren en bereiken van jonge professionals, zodat de aanwezigheid (in aantallen) bij bijeenkomsten groeit. Op dit moment ligt het gemiddelde bezoekersaantal bij een Jong Leefomgeving bijeenkomst rond de 20. Rol netwerk bij externe activiteiten: De aanwezigheid en rol van het netwerk wanneer een bijdrage wordt geleverd aan een externe activiteit. De focus ligt nog teveel op alleen aanwezig zijn, een meer inhoudelijke rol zou interessant zijn. Exposure: Het in stand houden van nieuwsactiviteit en vervaardigen van publicaties richting een bredere doelgroep. Hierbij valt te denken aan artikelen vanuit de kerngroep in magazines zoals Geo-Info, ROmagazine, etc. Daarnaast ook het actueel houden van de website. Visie en doelstelling 2015 Vanuit de visie, doelstellingen, behaalde resultaten en de gesignaleerde uitdagingen in 2014, is de doelstelling in 2015 grotendeels ongewijzigd. Het doel van Netwerk Jong Leefomgeving in 2015 is: Het stimuleren en faciliteren van jonge professionals om betrokken te raken bij, en een actieve bijdrage te leveren aan, de Omgevingswet en een integrale benadering van de leefomgeving. De wijze waarop dit doel wordt benaderd, en de visie daarachter, bevat echter een aantal nieuwe sporen: 1. Versterken inhoudelijke bijdrage kerngroep: Door het oprichten van de kerngroep hebben we een mogelijkheid geboden voor jonge professionals om actief een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Omgevingswet en daaraan verwante thema s. Deze mogelijkheid wordt in 2015 verder versterkt en gestructureerd. 2. Versterken inhoudelijke bijdrage bij externe activiteiten: Tijdens diverse externe activiteiten zijn leden van Netwerk Jong Leefomgeving aanwezig voor promotie-doeleinden. In 2015 wordt gezocht naar mogelijkheden om het Netwerk op dergelijke activiteiten ook meer inhoudelijk te profileren. 3. Versterken samenwerking met andere jonge netwerken: In 2014 is kennis gemaakt met een aantal andere jonge netwerken, vergelijkbaar aan Netwerk Jong Leefomgeving, alleen gericht op een meer specifiek thema of doelgroep. In 2015 wordt de kennismaking uitgebreid en gezocht naar mogelijkheden tot concrete samenwerking, bijvoorbeeld in het kader van Het Jaar van de Ruimte Vergroten betrokkenheid jonge ambtenaren: In 2014 is gesignaleerd dat de betrokkenheid van jonge ambtenaren laag is. Juist ook de jonge ambtenaren zijn een belangrijke doelgroep binnen de Omgevingswet. In 2015 wordt getracht de betrokkenheid van jonge ambtenaren te vergroten. 5. Vergroten exposure van het netwerk: Door middel van een nieuwe website, Twitter, LinkedIn, nieuwsberichten en publicaties heeft Netwerk Jong Leefomgeving diverse kanalen beschikbaar om zich naar de buitenwereld toe te profileren. In 2015 worden deze kanalen nog beter/intensiever benut. 6. Structureren algemene bestuursmaatregelen: In 2014 is een bestuur opgericht, met een voorzitter en drie bestuursleden. Daarnaast is een taakverdeling gemaakt gericht op meer inhoudelijke activiteiten en communicatie & organisatie activiteiten. In 2015 wordt deze structuur nog verder benut om op een zo efficiënt en effectief mogelijk wijze de activiteiten uit te voeren.

3 Activiteiten 2015 Het centrale doel van Netwerk Jong Leefomgeving wordt benaderd vanuit zes concrete sporen. In deze paragraaf worden de concrete activiteiten per spoor toegelicht. Spoor 1 - Versterken inhoudelijke bijdrage kerngroep Door het oprichten van de kerngroep hebben we een mogelijkheid geboden voor jonge professionals om een actief een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Omgevingswet en daaraan verwante thema s. Deze mogelijkheid wordt in 2015 verder versterkt en gestructureerd. Activiteiten bestaan uit: A. Uitbreiden kerngroep: Inmiddels bestaat de kerngroep uit 13 mensen. In 2015 zal het bestuur zich ervoor inzetten om de kerngroep uit te breiden tot circa 20 personen. Dit is wenselijk omdat het blijkt dat niet alle kerngroepleden bij alle overlegmomenten aanwezig kunnen zijn en het vanwege effectieve overlegmomenten ons inziens wenselijk is dat er per bijeenkomst circa 10 kerngroepleden aanwezig zijn. Daarnaast speelt het integrale profiel van de kerngroep een belangrijke rol. Dit leidt ons inziens tot betere, integrale(re) discussies. Ook past dit bij ons motto over de grenzen van je vakgebied heen kijken. Op dit moment zijn planologen en juristen oververtegenwoordigd. We gaan tijdens bijeenkomsten en in ons werkveld actief op zoek naar potentiele (kerngroep)leden en zullen mensen met specifieke achtergrond vragen bij het netwerk aan te sluiten (o.a. de aspecten water, cultuur en archeologie, landschap en verkeer ontbreken). B. Structureren kerngroep: Om ervoor te zorgen dat de kerngroepleden actief blijven is het van belang ze aan het netwerk te verbinden. In dit kader is het belangrijk dat de kerngroep weet wat er van ze verwacht wordt en dat ze zien wat er met hun input wordt gedaan. Het bestuur zet zich ervoor in om de structuur te verbeteren. De voorgestelde structuur is als volgt: Tijdens kerngroepbijeenkomsten staat steeds één actueel Omgevingswet thema centraal. De kerngroep zal hier, onder begeleiding van twee bestuursleden, in een discussie op reflecteren en een mening/visie vormen ten aanzien van een aantal vooraf bepaalde knelpunten/onderzoeksvragen. Ter ondersteuning wordt gezocht naar een externe deskundige rondom het thema die bij de discussie aanschuift. Uiteindelijk worden de bevinden concreet gemaakt in een voorstel tot uitwerking van een paper/artikel. De papers worden eventueel zelf door kerngroepleden geschreven en door het bestuur ingediend bij Eenvoudig Beter. C. Organiseren kerngroepbijeenkomsten: Vier maal per jaar wordt een kerngroepbijeenkomst georganiseerd. Dit aantal is reeds besproken met en goedgekeurd door leden van de kerngroep. D. Voorbereiden en nazorg kerngroepbijeenkomsten: Iedere kerngroepbijeenkomst wordt voorbereid door twee bestuursleden. De nazorg, zoals de afspraken rondom het paper, wordt ook door deze bestuursleden gecoördineerd. E. Samenwerking met Eenvoudig Beter versterken: Om met Netwerk Jong Leefomgeving in te kunnen spelen op actuele vraagstukken die voor Eenvoudig Beter relevant zijn is het wenselijk om nauw contact te onderhouden met Eenvoudig Beter. We willen dit doen door o.a. aan EB te vragen welke onderwerpen en vraagstukken er spelen (we dragen natuurlijk zelf ook ideeën aan). En door gebruik te maken van gastsprekers van EB die een bepaald onderwerp kan introduceren en presenteren tijdens kerngroepbijeenkomsten. Ook delen we de uitkomsten uit de kerngroepbijeenkomst met EB toe en desgewenst presenteren en bespreken we deze resultaten.

4 Spoor 2 - Versterken inhoudelijke bijdrage bij externe activiteiten Tijdens diverse externe activiteiten zijn leden van Netwerk Jong Leefomgeving aanwezig voor promotie-doeleinden. In 2015 wordt gezocht naar aanleidingen om het Netwerk op dergelijke activiteiten ook meer inhoudelijk te profileren. Activiteiten bestaan uit: A. Bijeenkomsten bijwonen: Netwerk Jong Leefomgeving is bij diverse bijeenkomsten aanwezig, van EB zelf of externe partijen. We benaderen daar de aanwezige jonge professionals om deze te bevragen en te betrekken bij de Omgevingswet en bij Jong Leefomgeving. Ook zullen we bij mensen die niet binnen de doelgroep vallen het netwerk onder de aandacht brengen, zodat zij wellicht andere (jong professionals) op het netwerk kunnen wijzen en jong leefomgeving verder kan groeien. B. Onderdeel bijeenkomst organiseren: We streven er komend jaar naar om twee keer een inhoudelijk onderdeel op een bijeenkomst te verzorgen. De onderwerpen hebben als verbindend element in elk geval het perspectief jong en onbevangen. De onderwerpen zullen in samenspraak met EB worden gekozen en zullen worden voorbereid door het bestuur en de kerngroep. Spoor 3 - Versterken samenwerking met andere jonge netwerken In 2014 is kennis gemaakt met een aantal andere jonge netwerken, vergelijkbaar aan Netwerk Jong Leefomgeving, alleen gericht op een meer specifiek thema of doelgroep. In 2015 wordt de kennismaking uitgebreid en gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking. Activiteiten bestaan uit: A. Inventarisatie jonge netwerken: In 2014 is kennis gemaakt met een aantal jonge netwerken. In 2015 worden een drietal jonge netwerken benaderd die we nog niet hebben gevonden of gesproken. Tijdens deze kennismaking wordt duidelijk of er draagvlak en betrokkenheid is voor samenwerking. We willen in 2015 kijken naar de netwerken: YURPS, JongNLingenieurs en VVM Jong. B. Organiseren Integrale Netwerkbijeenkomst: het organiseren van één grote gezamenlijke bijeenkomst in het kader van het Jaar van de Ruimte 2015 met andere Jonge netwerken. Jong Leefomgeving neemt het initiatief en de regie op zich voor de organisatie van deze dag. De andere netwerken worden gevraagd input te leveren qua opzet en inhoud van de bijeenkomst. C. Bestaande connecties onderhouden: Onderhouden bestaande connecties met andere jong netwerken. We hebben al kennis gemaakt met andere bestaande netwerken, maar het is nodig deze banden te onderhouden. Dit behelst geregeld communiceren door het jaar hen over wat hen bezig houdt en om de vinger aan de pols te houden. We hebben reeds kennisgemaakt met: Jong SKB, Jong KNW, BNSP Young professional, Jong Geo, Stadswerk Young professionals Spoor 4 - Vergroten betrokkenheid jonge ambtenaren In 2014 is gesignaleerd dat de betrokkenheid van jonge ambtenaren laag is. Juist ook de jonge ambtenaren zijn een belangrijke doelgroep binnen de Omgevingswet. In 2015 wordt getracht de betrokkenheid van jonge ambtenaren te vergroten. Activiteiten bestaan uit: A. Kennismaken jonge overheidsnetwerken : Op basis van inventarisatie jonge netwerken en organisaties verder contacten leggen met netwerkorganisaties die zich richten op overheidspartijen (stadspoort, FUTUR, etc.) om kennis te maken en ambitie te bespreken. (max 2 stuks) B. Organiseren activiteiten, met focus op ambtenaar: Organiseren activiteit waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met de jonge ambtenaren op het gebied van de leefomgeving. C. Aanschrijven overheidsorganisaties: In de picture komen bij overheidsorganisaties d.m.v. actief aanschrijven van overheden, adverteren en social media.

5 Spoor 5 - Vergroten exposure van het netwerk Door middel van een nieuwe website, Twitter, LinkedIn, nieuwsberichten en publicaties heeft Netwerk Jong Leefomgeving diverse kanalen beschikbaar om zich naar de buitenwereld toe te profileren. In 2015 worden deze kanalen nog beter benut. Activiteiten bestaan uit: A. Actueel houden online exposure: Via diverse kanalen (Website, Twitter, LinkedIn, etc.) communiceren we met de buitenwereld. Door deze communicatiestroom zoveel mogelijk actueel te houden wordt onze online exposure vergroot. B. Opstellen en verspreiden nieuwsbrief: Eens per kwartaal wordt een nieuwsbrief opgesteld waarmee we gericht communiceren naar onze leden om hen te informeren van recent nieuws, maar ook van nieuwe ontwikkelingen en agendapunten. C. Eigen en externe publicaties: We leggen contact met enkele bladen (in elk geval ROmagazine) waarin we ons presenteren als netwerk. Daarnaast zullen we met de kerngroep werken aan in ieder geval twee inhoudelijke artikelen. Met als doel deze artikelen te publiceren zullen we, zodra de onderwerpen van de artikelen bekend zijn, vakbladen benaderen waarin de artikelen kunnen worden gepubliceerd. Nieuwsberichten rondsturen. D. Overige communicatie: Daarnaast zullen we proberen een bijdrage leveren aan het platform MAAKdeRUIMTE, Ruimtevolk en wellicht de nieuwsbrief Oog op de Omgevingswet. Spoor 6 - Structureren algemene bestuursmaatregelen In 2014 is een bestuur opgericht, met een voorzitter en drie bestuursleden. Daarnaast is een taakverdeling gemaakt gericht op meer inhoudelijke activiteiten en communicatie & organisatie activiteiten. In 2015 wordt deze structuur nog verder benut om op een zo efficiënt en effectief mogelijk wijze de activiteiten uit te voeren. Activiteiten bestaan uit: A. Het houden van bestuursvergaderingen: In totaal worden in bestuursvergadering ingepland, waarbij het gehele bestuur aanwezig is. B. Overleg met I&M: Twee keer per jaar stellen wij voor om met het Bestuur en jullie bij te praten over de stand van zaken en relevante ontwikkelingen. C. Dagelijks bestuur: De voorzitter is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Activiteiten die hieronder vallen kunnen worden benoemd als een vorm van projectleiding, en het behelst ook het contact met I&M (telefonisch/mail), financiële zaken, netwerksecretariaat, etc. Organisatie en bestuur De activiteiten worden uitgevoerd door het bestuur. In het bestuur is een onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke en organisatorische activiteiten. Martha en Renee nemen de meer inhoudelijke activiteiten op zich, Juul en Patrick nemen de meer organisatorische activiteiten op zich. Daarnaast is Juul als voorzitter verantwoordelijk voor een aantal aanvullende taken op het gebied van projectleiding.

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015 Utrecht, maart 2015 Inhoudsopgave WOORD VOORAF 3 1. ZICHTBAARHEID EN GROEI 4 1.1 GROEI DOOR PROFESSIONALISERING 5 1.1.1. Formaliseren van het lidmaatschap 5 1.1.2. beroepsprofielen 5 1.1.3. Specifieke

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Contentmarketing voor branche- en beroepsorganisaties

Contentmarketing voor branche- en beroepsorganisaties Association whitepaper Inleiding Het onderwerp contentmarketing staat volop in de belangstelling en is ook zeer relevant. Verenigingen deden al aan contentmarketing voordat het begrip werd geïntroduceerd.

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Jaarplan 2015: In beweging

Jaarplan 2015: In beweging Jaarplan 2015: In beweging Speerpunten 2015 In beweging, zo luidt de titel van het jaarplan 2015 van het A+O fonds Gemeenten. Deze titel vormt de rode draad van de activiteiten voor het jaar 2015. Het

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie.

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Veel organisaties vinden het moeilijk om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren, en hierbij de verkoop- en

Nadere informatie