~ Bibliotheek. Poslbiis ED Arnhem Tcl I Datum retour:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "~ Bibliotheek. Poslbiis 9070 6800 ED Arnhem Tcl 026-368 I36 83. Datum retour:"

Transcriptie

1

2 ~ Bibliotheek Poslbiis ED Arnhem Tcl I36 83 Datum retour: I

3 In houdsopgave - --_- I. Inleiding 4 2. Directiesecretaris 5 3. De communicatieafdeling 6 4. Communicatie in de lijn 7 5. Knelpunten formatie en deskundigheid 8 6. Seminars/trainingen 9 Bijlage: resultaten per dienst/directie 10 Bijlage: inventarisatieformulier 49

4 1 Inleiding.".."."."..."..."".~~~"~,,.."",.I,,, Ministerie van Verkeer en waiecsiaztí Informatie en Documentatie Postbus EX Cleri Haag l~i.n7n.?r,i7n~<,i~,,n-rn 7 ~, ~ ~ In opdracht van het werkteam deskundigheidsbevordering van het Platform Communicatie heefi DVO in mei 1998 een vragenlijst gezonden aan alle directiesecretarissen van de directies en diensten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met als dpel inzicht te krijgen in de organisatie van de communicatie binnen het ministerie en het profiel van de communicatiefunctie. In totaal 22 invulformulieren werden verzonden, 20 werden tot nu toe geretourneerd. Over de 20 ingevulde formulieren wordt in dit verslag gerapporteerd. ingegaan zal worden op de rol van de directiesecretaris, de opbouw en werkwijze van een eventuele aparte afdeling voor communicatie en de organisatie van de communicatie in de lijn. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de formatie, knelpunten bij vacatures en opleidingen en tenslotte wordt verslag gedaan van de interesse in de seminars en trainingen die het Kennis en Servicecentrum van DVO voornemens is te organiseren. 3

5 2 De Directiesecretaris In 16 van de 20 gevallen is de directiesecretaris eindverantwoordelijk voor de communicatie en in 12 van de 16 gevallen is de directiesecretaris ook zelf belast met communicatietaken. Bij één directie is de directiesecretaris niet eindverantwoordelijk voor de communicatie, maar is deze verantwoordelijkheid ondergebracht bij een aparte afdeling. Bij een andere directie is de directiesecretaris niet eindverantwoordelijk voor de communicatie, maar wel af en toe belast met communicatietaken. Twee diensten kennen geen directiesecretaris en derhalve kunnen deze ook niet eindverantwoordelijk zijn. De communicatietaken waarmee de directiesecretaris is belast zijn divers. in veel gevallen houdt men zich bezig met "corporate communicatie" van de dienst, zoais het maken van een communicatiestrategie en het adviseren van de leiding over strategische communicatie. Daarnaast is men soms aanspreekpunt voor de media, eindredacteur van het personeelsblad, draait men mee in grote communicatieprojecten en houdt men toezicht op de ontwikkeling van communicatieplannen. In het merendeel van de gevallen is de directiesecretaris geen communicatiecoördinator. Bij maar liefst 14 van de 20 diensten en directies is een communicatiestrategie in ontwikkeling, vier hebben al een strategie en bij twee directies is er geen sprake van een commuriicatiestrategie. 4

6 3 De com m u n icat ieaf del i ng 3.1 Communicatie in een aparte afdeling Bij vrijwel alle directies en diensten is de communicatie bij een aparte (0nder)afdeling ondergebracht. Vaak als onderdeel van het Directiesecretariaat of het Bureau DG, waar de communicatiefunctie dan bestaat naast andere functies. Soms als echt aparte afdeling die zich uitsluitend met communcatietaken bezig houdt. Bij drie diensten is geen sprake van een aparte communicatie-afdeling. De afdelingen die zich bezig houden met communicatie heten overal anders. Een paar voorbeelden: cluster communicatie, groep Communicatie & Informatie, In- en Externe Communicatie & Marketing, Directiesecretariaat en Communicatie, Managementondersteuning & Communicatie, Voorlichting en PR, Stafafdeling Advies & Coördinatie. 3.2 Formatie De formatie waarover de communicatieafdeling voor communicatietaken beschikt variëren van 0,4 tot 10 fte. In totaal is 67,4 fte beschikbaar, gemiddeld houdt 3,7 fte per Directie of Dienst zich in een aparte afdeling met communicatie bezig. Communicatiemedewerkers in de lijn laten we hierbij buiten beschouwing. Bij negen diensten is de formatie voor communicatie de afgelopen twee jaar gegroeid. Had men twee jaar geleden totaal de beschikking over 195 fte, in 1998 is dit gegroeid naar 365 fte. 3.3 Aard van de werkzaamheden Bij de meeste communicatieafdelingen bestaat het werk zowel uit beieidsmatig/adviserende taken ais uitvoerende taken, en is de verdeling daartussen fifty-fifty. Bij twee communicatieafdelingen zijn de werkzaamheden overwegend beleidsmatig/adviserend, bij vijf anderen overwegend uitvoerend van aard. Het opleidingsniveau is veelal HBO. Bij afdelingen met meer uitvoerende taken komt ook MBO niveau voor, bij afdelingen met meer beieidsmatig/adviserende taken komt vaker WO niveau voor. 5

7 4 Communicatie in de lijn 4.1 Communicatie in de lijn Bij 11 van de 20 directies en diensten zijn communicatiemedewerkers in de lijn werkzaam. in zes van de 11 gevallen vindt regelmatig overleg plaats tussen communicatiemedewerkers in de lijn en communicatiemedewerkers in de aparte afdeling. 4.2 Formatie Het aantal fte varieert van één tot negen. Bij een aantal directies huurt men op projectbasis communicatiemedewerkers in. Het opleidingsniveau van de communicatiemedewerkers is divers en varieert van MBO tot Wo. 4.3 Aard van de Werkzaamheden De werkzaamheden waarmee de communicatiemedewerkers in de lijn belast zijn zijn zeer divers, van communicatie-advies tot begeleiding van de uitvoering, maar ook persvoorlichting komt voor. De aard van de werkzaamheden is overwegend uitvoerend (bij vijf directies), deels uitvoerend, deels beleidsmatig (bij vier directies). Bij twee directies zijn de werkzaamheden overwegend beieidsmatigladviserend van aard. 6

8 5 --- Knelpunten formatie en deskundigheid 5.7 Knelpunten formatie Drie van de 19 diensten kunnen het communicatiebeleid binnen de formatie aan. De rest komt regelmatig handen te kort, zowel voor beleidsmatig/adviserende taken als voor uitvoerend werk. Een aantal diensten heeft daarom ook mensen buiten de formatie in dienst. De meningen zijn verdeeld over de vraag of DVO een rol zou kunnen spelen bij de oplossing van dit probleem. Zes diensten of directies zeggen nee, 10 diensten of directies zien wel een rol voor DVO weggelegd. Behalve het daadwerkelijk leveren van menskracht (opzetten pool, hulp bij detachtering en IF) ziet men de rol van DVO vooral als pleitbezorger van het belang van communicatie: blqven hameren op de noodzaak van communicatie, het benadrukken van het feit dat het belangrijk is zelf communicatiemedewerkers in dienst te hebben. Daarnaast is ook hulp bij practische zaken, de V&W brede voorlichting en hulp bij uitvoering van beurzen en tentoonstellingen een wens. 5.2 Knelpunten vervullen vacatures Slechts vijf van de 19 diensten eivaren knelpunten bij het vervullen van vacatures, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Er wordt nergens een actief mobiliteitsbeleid gevoerd. Het idee van de opzet van een pool van medewerkers, in te zetten waar behoefte is, wordt door het overgrote deel positief beoordeeld. Een aantal staat neutraal tot negatief tegenover dit idee. 5.3 Knelpunten opleidingen Ongeveer de helft van de directies en diensten ervaart problemen op het gebied van de opleidingen of vaardigheden voor de communicatiemedewerkers. Het ontbreekt aan korte, goedkope, op V&W gerichte cursussen. Ook het ontbreken van tijd om cursussen te volgen wordt als knelpunt genoemd. Inhoudelijk bestaat behoefte aan cursussen adviesvaardigheid, schrijfvaardigheid, en die zaken die V&W specifiek zijn. Een aantal diensten en directies ziet een rol voor DVO weggelegd bij de oplossing van dit knelpunten en wel in de vorm van het aanbieden van V&W gerichte cursussen, korte IF achtige periodes of het organiseren van uitwisseling anderszins. 7

9 6 Sem inadtrain ingen 6.1 Belangstelling Op één na staan alle directies en diensten positief tegenover het idee van het opzetten van seminarsitrainingen. De interesse voor de gegeven onderwerpen is ais volgt: communicatie-onderzoek 9 internetiintranet 13 interactieve planvorming 8 opzet en exploitatie van informatiecentra 9 huisstijl 7 beeldcommunicatie 8 adviesvaardigheden 13 mediatraining 14 presentatietechnieken 11 omgaan met (advies) bureaus Suggesties Men doet de volgende suggesties voor andere seminars of trainingen: protocol. klantvriendelijkheid, interne communicatie, persvoorlichting, organisatie en cultuur, schrijf-en redactievaardigheden, taalgebruik, een communicatiemodule speciaal voor integrale managers en projectleiders. Iemand doet de suggestie vooral ook goed te letten op niveauverschil en bijvoorbeeld verschillende cursussen aan te bieden voor junior en senior medewerkers. 8

10 Bijlage: resultaten per dienst/directie 9

11 Hoofdkantoor van de Waterstaat --_----_- - De directiesecretaris Bij het hoofdkantoor is de directiesecretaris eindverantwoordelijk voor de communicatie, voor zover de taken niet in de lijn liggen en is hij zelf ook belast met communicatietaken. Het gaat dan op het opstellen van een communicatiestrategie/plan voor het Hoofdkantoor en het eindredacteurschap van het personeelsblad. Een communicatie-strategie is in ontwikkeling. De directiesecretaris is geen cc. De afdeling die is belast met communicatie Binnen het Bureau DG is de cluster Communicatie belast met de communicatie. De directiesecretaris is geen hoofd van de cluster Communicatie. Bureau DG telt ongeveer 15 fte, waarvan 3 fte aangewend wordt voor de cluster Communicatie. Deze formatie is de afgelopen twee jaar gegroeid van 1 naar 3 fte. Van de 3 fte wordt ongeveer 2,5 íte besteed aan de RWS brede communicatie en 0,5 íte voor het Hoofdkantoor. De medewerkers van de cluster Communicatie beschikken over opleidingen op MBO. HBO en WO niveau. De werkzaamheden zijn overwegend beleidsrnatig/adviserend van aard. Communicatie in de /ijn Er zijn bij het Hoofdkantoor 9 fte communicatie-medewerkers in de lijn werkzaam, waarvan een deel (6) tijdelijk. Deze communicatiemedewerkers zijn werkzaam bij de Directie Water, de Stafdienst Personeel en Organisatie, het Project Wegverlichting, het Project Infraplan, het Projectbureau RWSZûû en het Project Wegen naar de Toekomst. De communicatiemedewerkers in de lijn beschikken over een opleiding op MBO en HBO niveau. De medewerkers zijn belast met coördinatie en begeleiding van de uitvoering. De werkzaamheden zijn overwegend uitvoerend van aard. Er is geen regulier overleg tussen de communicatiemedewerkers in de lijn en van Bureau DG. Er leven wel plannen om een dergelijk overleg te starten. 10

12 Deskundigheid Het Hoofdkantoor komt regelmatig handen te kort, voor zowel uiivoerende als ook beleidsmatig/adviserende werkzaamheden. Het Hoofdkantoor ziet een rol voor DVO in de oplossing van dit knelpunt weggelegd. Het Hoofdkantoor ervaart geen knelpunten bij de vervulling van vacatures. Er wordt geen actief mobiliteitsbeleid gevoerd. De directiesecretaris staat positief tegenover de gedachte van een pool van communicatiemedewerkers. Het Hoofdkantoor ervaart geen knelpunten op het gebied van opleidingen of vaardigheden voor de communicatiemedewerkers. Seminars Het Hoofdkantoor staat positief tegenover het idee van de seminarsitrainingen en toont belangstelling voor de volgende onderwerpen: Communicatie-onderzoek, Internetlintranet, mediatraining en presentatietechnieken. 11

13 RWSIDiredie Zeeland De directiesecretaris In Zeeland is de directiesecretaris eindverantwoordelijk voor de communicatie en zij is zelf ook belast met communicatietaken. Het gaat daarbij om het vormgeven van het communicatie- en voorlichtingsbeleid van de directie. Een communicatie-strategie is in ontwikkeling. De directiesecretaris is geen cc. De afdeling die i5 belast met communicatie Binnen het directiesecretariaat is de groep "Communicatie & Informatie" belast met de communicatie. Onder het directiesecretariaat vallen verder het Informatiecentrum (bibliotheek) en ondersteuning van de HID, het DT en de OR. De directiesecretaris is hoofd van de groep Communicatie & Informatie. De taken waarmee de groep is belast zijn in de afgelopen twee jaar veranderd als gevolg van integraal management en de toename van het aantal grote projecten. Zo wordt er meer aandachtlmenskracht besteed aan de advisering en ondersteuning van grote projecten, is er meer aandacht voor interne communicatie tussen afdelingen en is er grotere behoefte aan communicatiebeleid. Het directiesecretariaat beschikt over 14,75 fte, waarvan 6,5 wordt gebruikt voor de groep Communicatie & Informatie (6 communicatieadviseurs en 0,5 fte van het hoofd). Deze formatie is de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. De communicatieadviseurs hebben allemaal een HBO opleiding, het hoofd heeft een WO opleiding. De verhouding beleidsmatig/adviserende werkzaamheden versus uitvoerende werkzaamheden ligt fifty fifîy. Communicatie in de lijn Er zijn bij de Directie Zeeland geen communicatie-medewerkers in de lijn werkzaam. 12

14 Deskundigheid De Directie Zeeland komt regelmatig handen te kort, voor zowel uitvoerende als ook voor beleidsmatigeíadviserende werkzaamheden. Buiten de formatie om heeft de Directie 2 fte in dienst. DVO zou de volgende rol kunnen spelen in de oplossing van dit knelpunt aandacht voor het belang van eigen communicatieadviseurs (i.p.v. inhuur) i.v.m. eenduidigheid en continuiteit bij de uitvoering van het communicatiebeleid richtlijnen voor het aantal communicatieadviseurs. De Directie Zeeland ervaart geen knelpunten bij de vervulling van vacatures. Er wordt geen actief mobiliteitsbeleid gevoerd. De directiesecretaris staat neutraal tot afwachtend positief tegenover de gedachte van een pool van communicatiemedewerkers. Ze geeft aan daarover te willen nadenken. De Directie Zeeland ervaart geen knelpunten op het gebied van opleidingen of vaardigheden voor de communicatiemedewerkers. Seminars De Directie Zeeland staat positief tegenover het idee van de serninars/trainingen en toont belangstelling voor de volgende onderwerpen: Communicatie-onderzoek, Internethtranet, Interactieve planvorming, opzet en exploitatie van informatiecentra, mediatraining, presentatietechnieken en omgaan met (advies)bureaus. Men doet de suggestie ook aandacht te besteden aan klantvriendelijkheid en interne communicatie. 13

15 RWWDirectie Noord-Holland De directiesecretaris De Directie Noord-Holland heeft geen directiesecretaris. De afdeling die is belast met communicatie De afdeling iecm (in- en Externe Communicatie &Marketing) is belast met de communicatie. Deze afdeling houdt zich met geen andere dan communicatietaken bezig. De taken waarmee de afdeling is belast zijn in de afgelopen twee jaar niet veranderd. Deze formatie is de afgelopen twee jaar gegroeid van 6 naar 10 fte en van 6 naar 16 plaatsen. De medewerkers van de afdeling hebben allemaal een HBO opleiding of WO opleiding. De verhouding beleidsmatig/adviserende werkzaamheden versus uitvoerende werkzaamheden ligt fiíty fifty. Communicatie in de lijn Er zijn bij de Directie Noord-Holland geen communicatie-medewerkers in de lijn werkzaam. Deskundigheid De afdeling iecm komt regelmatig handen te kort, voor zowel uitvoerende als ook voor beleidsmatige/adviserende werkzaamheden. Buiten de formatie om heeft de groep 7 fte in dienst. De Directie Noord-Holland ziet een rol voor DVO in de oplossing van dit knelpunt weggelegd en wel in de volgende zin: - een inzet als volwaardig communicatie bureau, dus advies en uitvoering in opdracht van de directie - detachering van mensen. De Directie Noord-Holland ervaart geen knelpunten bij de vervulling van vacatures. Er wordt geen actief mobiliteitsbeleid gevoerd. De Directie Noord- Holland staat positief tegenover de gedachte van een pool van communicatiemedewerkers. De Directie Noord-Holland ervaart knelpunten op het gebied van opleidingen of vaardigheden voor de communicatiemedewerkers, en wel op het gebied van adviesvaardigheden: het kunnen loslaten van de lijn, 'beperken tot advies'. De 14

16 Directie ziet een roi voor DVO weggelegd bij de oplossing van dit knelpunt en wel in de vorm van het aanbieden van cursussen, het bieden van een klankbord en het promoten van communicatie bij de lijn. Seminars De Directie Noord-Holland staat positief tegenover het idee van de seminars/trainingen en toont belangstelling voor de volgende onderwerpen: Internethtranet, Interactieve planvorming, huisstijl en adviesvaardigheden. De Directie doet de suggestie te letten op niveauverschillen en verschillende seminars te organiseren voor senior en junior medewerkers. 15

17 RWSIDirectie Noord-Nederland De directiesecretaris De directiesecretaris van Noord-Nederland is eindverantwoordelijk voor de communicatie, en is formeel ook belast met communicatietaken. In praktijk worden deze vervuld door de lijn en het directiesecretariaat. De directiesecretaris is ook cc, evenals het hoofd van het directiesecretariaat. Noord-Nederland beschikt over een communicatiestrategie. De afdeling die is belast met communicatie De afdeling die belast is met de communicatie is de afdeling directiesecretariaat en Communicatie, Behalve met communicatie houdt deze afdeling zich ook bezig met management en procesondersteuning, facilitaire zaken en crisisbeheersing. De afdeling wordt geleid door een hoofd directiesecretariaat en communicatie. De afdeling houdt zich recentelijk bezig met het bieden van ondersteuning op het gebied van nieuwe media. De afdeling Directiesecretariaat en Communicatie telt 6 formatieplaatsen waarvan er ongeveer 4 worden gebruikt voor communicatietaken. Deze formatie is de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. De medewerkers van de afdeling hebben een opleiding op HBO niveau. De werkzaamheden zijn overwegend uitvoerend van aard. Communicatie in de lijn Er zijn in Noord-Nederland geen communicatie-medewerkers in de lijn werkzaam. Deskundigheid Hier mist een stukje van de enquete!ll Noord-Nederland ervaart knelpunten op het gebied van opleidingen of vaardigheden voor de communicatiemedewerkers. Voor de oplossing van dit knelpunt ziet Noord-Nederland een rol voor DVO weggelegd en wel in het opzetten trainingen (V&W-gerichte communicatieopleidingen) en korte IFachtige periodes zodat men een breder kader krijgen veel kan leren van de ervaring van anderen. 16

18 Seminars Noord-Nederland staat positief tegenover het idee van de seminars/trainingen en toont belangstelling voor alle genoemde onderwerpen. Men doet de suggestie iets te gaan doen met persvoorlichting. 17

19 RWSIDirectie Zuid-Holland De directiesecretaris in Zuid-Holland is de directiesecretaris eindverantwoordelijk voor de communicatie, maar tij is zelf niet belast met communicatietaken. Een communicatie-strategie is in ontwikkeling. De directiesecetaris is geen cc. De afdeling die i5 belast met communicatie Het directiesecretariaat is belast met de communicatie. Behalve met communicatie is het directiesecretariaat belast met de ondersteuning van de HiD, het MT en de OR. De directiesecretaris is hoofd van de communicatieafdeling. De taken waarmee de groep is belast zijn in de afgelopen twee jaar veranderd in die zin dat de de afdeling een prominentere rol heeft gekregen in de organisatie. Dit komt enerzijds doordat de communicatieafdeling zelf steviger is geworden, anderzijds doordat vanuit de organisatie de vraag naar communicatie-advies toeneemt. Het directiesecretariaat beschikt over 10 fte, waarvan 3 fte wordt gebruikt voor communicatie. Deze formatie is de afgelopen twee jaar gegroeid van 2 naar 3 íte. De communicatiemedewerkers hebben allemaal een WO opleiding. De werkzaamheden waarmee de communicatieafdeling is belast zijn overwegend beleidsmatig/adviserend van aard. Communicatie in de lijn Er zijn bij de Directie Zuid-Holland ongeveer 4 fte communicatie-medewerkers zelfstandig in de lijn werkzaam. Ze hebben vaak ook andere taken. Er zijn nu meer communicatiemedewerkers in de lijn werkzaam dan twee jaar geleden. De medewerkers beschikken over een HBO opleiding en zijn vooral belast met uitvoerende werkzaamheden. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de medewerkers in de lijn en bij het directiesecretariaat. Deskundigheid De communicatiemedewerkers bij de directie Zuid-Holland komen regelmatig handen te kort, voor zowel uitvoerende als ook beleidsmatige/adviserende werkzaamheden. Zuid-Holland ziet geen rol voor DVO in de oplossing van dit knelpunt weggelegd. 18

20 De Directie Zuid-Holland ervaart knelpunten bij de vervulling van vacatures, vooral in kwalitatieve zin. Er wordt geen actief mobiliteitsbeleid gevoerd. De directiesecretaris staat neutraal tegenover de gedachte van een pool van communicatiemedewerkers. De Directie Zuid-Holland ervaart knelpunten op het gebied van opleidingen of vaardigheden voor de communicatiemedewerkers. Het gaat dan met name om zaken die specifiek zijn voor V&W. Bij het oplossen hiervan is zeker een rol voor DVO weggelegd, en wel in het opzetten van cursussen en het bewaken van de kwaliteit van de cursussen. Seminars De Directie Zuid-Holland staat positief tegenover het idee van de seminarsltrainingen en toont belangstelling voor de volgende onderwerpen: huisstijl, adviesvaardigheden, mediatraining en omgaan met (advies)bureaus. Men doet de suggestie ook aandacht te besteden aan protocol. 19

21 RWSIDireciie Utrecht De directiesecretaris In Utrecht is de directiesecretaris eindverantwoordelijk voor de communicatie, maar hij is zelf niet belast met communicatietaken. De directiesecetaris is dan ook geen cc. Een communicatie-strategie is in ontwikkeling. De afdeling die is belast met communicatie Utrecht beschikt over een aparte afdeling voor de communicatie. De directiesecretaris is geen hoofd van deze afdeling. De taken waarmee de afdeling is belast zijn in de afgelopen twee jaar veranderd als gevolg van de bouw van het Mobilon en de verdere groei van de afdeling. De afdeling Communicatie beschikt over 4 fte, waarvan 3 wordt gebruikt voor communicatie. Deze formatie is de afgelopen twee jaar gegroeid van 1 naar 4 fte. De communicatieadviseurs hebben een opleiding op HBO of WO niveau. De verhouding beleidsmatigladviserende werkzaamheden versus uitvoerende werkzaamheden ligt fifty fifty. communicatie in de /ijn Er zijn bij de Directie Utrecht geen communicatie-medewerkers in de lijn werkzaam. Deskundigheid De Directie Utrecht komt regelmatig handen te kort, voor zowel uitvoerende als ook voor beleidsmatig/adviserende werkzaamheden. Buiten de formatie om heeft de afdeling 1 fte in dienst. Utrecht ziet geen rol voor DVO in de oplossing van dit knelpunt weggelegd. De Directie Utrecht ervaart geen knelpunten bij de vervulling van vacatures. Er wordt geen actief mobiliteitsbeleid gevoerd. De directiesecretaris staat positief tegenover de gedachte van een pool van communicatiemedewerkers. De Directie Utrecht ervaart geen knelpunten op het gebied van opleidingen of vaardigheden voor de communicatiemedewerkers. 20

22 Seminars De Directie Utrecht staat positief tegenover het idee van de seminardtrainingen en toont belangstelling voor alle genoemde onderwerpen. 21

23 RWSIDirectie Oost-Nederland De directiesecretaris in Oost-Nederland is de directiesecretaris eindverantwoordelijk voor de communicatie, maar hij zelf niet belast met communicatietaken. Oost- Nederland beschikt niet over een communicatie-strategie. De directiesecetaris is geen CC. De afdeling die is belast met communicatie Het directiesecretariaat is belast met de communicatie. Daarnaast houdt het secretariaat zich bezig met managementondersteuning, het secretariaat van de HID en van de OR. De directiesecretaris is hoofd. De taken waarmee het directiesecretariaat is belast zijn in de afgelopen twee jaar veranderd. Het aantal communicatiemedewerkers is uitgebreid met 2 fte (beide tijdelijk). Daarnaast is er een apart Facilitair Bedrijf gekomen, een dienst die voorheen bij het directiesecretariaat ondergebracht was. De communicatieafdeling is geen aparte afdeling meer. De onderafdeling Bibliotheek is ondergebracht bij het Facilitair bedrijf. Het directiesecretariaat beschikt over 8 fte, waarvan 4 fte wordt gebruikt voor de communicatie. Deze formatie is de afgelopen twee jaar gegroeid van 2 naar 4 fte. De communicatiemedewerkers beschikken over opleidingen op MBO, HBO en WO niveau. De werkzaamheden zijn overwegend uitvoerend van aard. Communicatie in de lijn Er zijn bij de Directie Oost- Nederland geen communicatie-medewerkers in de lijn werkzaam. Deskundigheid Het Directiesecretariaat komt regelmatig handen te kort, voor zowel uitvoerende als ook voor beieidsmatigiadviserende werkzaamheden. De Directie Oost-Nederland ziet een rol voor DVO in de oplossing van dit knelpunt weggelegd en wel in de volgende zin: het opzetten van een roulatiesysteem dat medewerkers gelegenheid geeft eens ergens anders (tijdelijk) te werken. De Directie Oost-Nederland ervaart geen knelpunten bij de vervulling van vacatures. Er wordt geen actief mobiliteitsbeleid gevoerd. De directiesecretaris 22

24 staat positief tegenover de gedachte van een pool van communicatiemedewerkers. De Directie Oost-Nederland ervaart wel knelpunten op het gebied van opleidingen of vaardigheden voor de communicatiemedewerkers. De adviserende taken komen te weinig uit de verf. Verbetering op dit vlak is gewenst. DVO zou hierin een soort mentorschap kunnen vervullen. Seminars De Directie Oost-Nederland staat positief tegenover het idee van de seminarsltrainingen en toont belangstelling voor de volgende onderwerpen: Communicatie-onderzoek, Internetlintranet, adviesvaardigheden, presentatietechnieken en omgaan met (advies)bureaus. 23

25 RWSiDirectie Limburg De directiesecretaris In Limburg is de directiesecretaris eindverantwoordelijk voor de communicatie en zij is zelf ook belast met communicatietaken. Het gaat dan om perswoordvoering bij afwezigheid van de perswoordvoerder, communicatie onderzoek en communicatieplannen. Een communicatie-strategie is in ontwikkeling. De directiesecetaris is geen cc. De afdeling die is belast met Communicatie Er is in Limburg een communicatie-afdeling in oprichting. De directiesecretaris zal geen hoofd van deze afdeling worden. De bedoeling is dat de afdeling een soort uitzendbureau wordt van communicatiemedewerkers naar projecten toe. De afdeling zal 8 vaste en 1 tijdelijke fte omvatten. De communicatiemedewerkers zullen over een opleiding op HBO niveau beschikken. De werkzaamheden zullen zowel beleidsmatig/adviserend als uitvoerend van aard zijn. Communicatie in de lijn Er zijn bij de Directie Limburg diverse communicatiemedewerkers in de lijn werkzaam. Zo is bij de afdeling integraal Verkeer en Vervoer een communicatiemedewerker in dienst, bij de afdelingen Nieuwe Werken zijn 2 voorlichters in dienst, bij project Maaswerken heeft men 4 communicatiemedewerkers ingehuurd. Er is sprake van 1 fte, bij IVV. De communicatiemedewerkers in de lijn beschikken over opleidingen op MBO, HBO als ook op WO niveau. De werkzaamheden waarmee de communicatiemedewerkers belast zijn zijn overwegend uitvoerend van aard en zijn zeer divers. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de diverse communicatiemedewerkers bij de Directie Limburg. Deskundigheid Na vervullen van de diverse vacatures is de verwachting dat Limburg het werk binnen de formatie aan kan. Men komt wel eens handen te kort, voor zowel beleidsmatig/adviserende werkzaamheden als ook voor uitvoerend werk. DVO zou een pool van medewerkers kunnen opzetten, flexibel in te zetten daar waar knelpunten zijn. 24

26 De Directie Limburg ervaart knelpunten bij de vervulling van vacatures, met name op kwalitatief gebied. Er wordt (nog) geen actief mobiliteitsbeleid gevoerd. De directiesecretaris staat positief tegenover de gedachte van een pool van communicatiemedewerkers. De Directie Limburg ervaart geen knelpunten op het gebied van opleidingen of vaardigheden voor de communicatiemedewerkers. Ziet wei een taak voor DVO op dit terrein weggelegd, namelijk het adviseren over de kwaliteit van de opleidingen. Seminars De Directie Limburg staat positief tegenover het idee van de seminars/trainingen en toont belangstelling voor alle genoemde onderwerpen. 25

27 RWS/Directie Usselmeergebied De directiesecretaris Bij de Directie IJsselmeergebied is de directiesecretaris eindverantwoordelijk voor de communicatie en hij is zelf ook belast met communicatietaken. Het gaat dan om algemeen adviserende werkzaamheden, op DT niveau. Als hoofd van de stafafdeling is hij ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Een communicatie-strategie is in ontwikkeling. De directiesecetaris is geen cc. De afdeling die is belast met communicatie Er is bij de directie Ilsselmeergebied geen aparte afdeling voor de communcatie. Communicatie in de lijn Er zijn bij de Directie Ilsselmeergebied diverse communicatie-medewerkers in de lijn werkzaam. Deze behoren niet tot de vaste formatie, maar worden voor de duur van een project ingehuurd. Het gaat daarbij om ongeveer 3 medewerkers. Deze medewerkers zijn belast met advies, ondersteuning, uitvoering en persvoorlichting. De werkzaamheden zijn overwegend uitvoerend van aard. Deskundigheid De Directie Ilsselmeergebied komt regelmatig handen te kort, voor zowel uitvoerende als ook beleidmatigladviserende werkzaamheden. Buiten de formatie om heeft de Directie 1 fte in dienst. DVO zou een rol kunnen spelen in advisering, detachering en IF. De Directie Ilsselmeergebied ervaart geen knelpunten bij de vervulling van vacatures. Er wordt geen actief mobiliteitsbeleid gevoerd. De directiesecretaris staat positief tegenover de gedachte van een pool van communicatiemedewerkers. De Directie Ilsselmeergebied ervaart knelpunten op het gebied van opleidingen of vaardigheden voor de communicatiemedewerkers, in die zin dat de tijd ontbreekt benodigd voor opleidingen. DVO zou capaciteit voor korte duur beschikbaar kunnen stellen. 26

28 Seminars De Directie Ilsselmeergebied staat positief tegenover het idee van de seminarcltrainingen en toont belangstelling voor alie genoemde onderwerpen. 27

29 RWSfAVV De directiesecretaris Bij AVV is de directiesecretaris eindverantwoordelijk voor de communicatie en hij is zelf ook belast met communicatietaken. Het gaat dan om het goedkeuren van projedplannen, het meedraaien in grote projecten (jaarbericht, huisstijl, publicatiebeleid, intranet). Een communicatie-strategie is in ontwikkeling. De directiesecetaris is cc. De afdeling die is belast met communicatie Bij AVV is D&C (Directiesecretariaat &Communicatie) belast met communicatie. Behalve daarmee houdt D&C zich bezig met het secretariaat van HID en DT, de advisering van DT en HID plus strategie. De directiesecretaris is hoofd van de afdeling. Voorheen w a er een grote Stafafdeling Algemene Zaken, nu is er een herkenbare afdeling D&C en een afdeling Facilitaire Middelen. De afgelopen twee jaar is de formatie gegroeid van 1 naar 3 fte voor communicatie. D&C beschikt in totaal over 7,5 fte. De communicatiemedewerkers hebben een opleiding op HBO of WO niveau. De verhouding beleidsmatig/adviserende werkzaamheden versus uitvoerende werkzaamheden ligt fifty fifty. Communicatie in de lijn Er zijn bij de AVV diverse communicatie-medewerkers in de lijn werkzaam, in totaal ongeveer 6 fte., waarvan 3 fte bij Bb, Basisgegevens in Heerlen, bij de bibliotheek en bij FM Visuele Vormgeving. De medewerkers van deze afdelingen beschikken over opleidingen op VBO, MBO en HBO niveau. De werkzaamheden zijn overwegend uitvoerend van aard. Deskundigheid AW komt regelmatig handen te kort, voor zowel uitvoerende als ook voor beleidsmatig/adviserende werkzaamheden. AVV ziet geen rol voor DVO in de oplossing van dit knelpunt weggelegd. AVV ervaart geen knelpunten bij de vervulling van vacatures, maar voorziet wel problemen in de toekomst, gezien de relatief lage waardering. Er wordt geen actief mobiliteitsbeleid gevoerd. De directiesecretaris staat positief tegenover de gedachte van een pool van communicatiemedewerkers. AVV ervaart geen 28

Wethouder Citymarketing, Internationale zaken, ICT en Organisatie. Onderwerp informatie over formatieplaatsen voorlichting/communicatie

Wethouder Citymarketing, Internationale zaken, ICT en Organisatie. Onderwerp informatie over formatieplaatsen voorlichting/communicatie Wethouder Citymarketing, Internationale zaken, ICT en Organisatie drs G.Ph. Huffnagel Gemeente Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Curriculum vitae Loes hekkens

Curriculum vitae Loes hekkens Curriculum vitae Loes hekkens Ervaring als communic atieadviseur Gemeente Katwijk Oktober 2008 - heden Coördinator/senior adviseur gemeente Katwijk. Opzet afdeling communicatie Coaching medewerkers Implementatie

Nadere informatie

Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd).

Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd). Voordracht 21 Haarlem, 17 maart 1998 Onderwerp: omgevingsonderzoek provincie Noord-Holland Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd).

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Voorstel aan het DB. Directie (Guus Pelzer) Van. Corsanr. vrosch/2012.08091. Onderwerp. Extern communicatieplan WBL

Voorstel aan het DB. Directie (Guus Pelzer) Van. Corsanr. vrosch/2012.08091. Onderwerp. Extern communicatieplan WBL DIR Voorstel aan het DB Van Directie (Guus Pelzer) Corsanr. vrosch/2012.08091 Onderwerp Extern communicatieplan WBL Agendapuntnr. DB-vergadering 11-6-2012 Besluit Instemmen met het door WBL opstellen van

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

Advies Project. Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam. t 020 623 48 34 f 084 749 89 53 m 06 20 01 15 11

Advies Project. Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam. t 020 623 48 34 f 084 749 89 53 m 06 20 01 15 11 Hoe vaak draait het niet om communicatie? Een professionele organisatie bestaat uit mensen die actief en effectief communiceren. Ik, Bas Douma, sta op interim-basis uw organisatie, project en/of afdeling

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie September, 2017 Achtergrond van het onderzoek Doelstelling

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context.

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context. B & W-nota Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst Portefeuille P.H.M. Barnhoorn Auteur D. Lenterman Telefoon 5114197 E-mail: dlenterman@haarlem.nl PD/ Reg.nr.

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz.

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz. Memo Datum : 9 maart 2004 Aan : Commissie FBO Onderwerp : Taken en missie afdeling Communicatie Opsteller / Telefoon : L.A. de Jong / (023) 5144451 Afdeling / Bureau : COM / Communicatie Bijlage(n) : Beeldbepalende

Nadere informatie

Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013)

Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013) Vragenlijst Raad van Toezicht/Bevoegd gezag Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013) De vragen hebben betrekking op het College van Bestuur/Bevoegd gezag.

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 ❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen 1 innovatie van de sociale dienst 2009:

Nadere informatie

Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie

Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Op 23 september 2014 heeft de beheerder UD de OdC UD het plan Organisatieontwikkeling Fondswerving TU Delft d.d. 10.09.2014

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD)

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2015.99 RIS 280748 VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gezien: - de ambities in het coalitieakkoord

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie

Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie Publieksparticipatie Whitepaper: samenwerking communicatie en participatie Waarom een whitepaper? Participatie- en communicatieadviseurs ondervinden over en weer dat er onduidelijkheid is over de doelen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 63796 9 november 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2017, nr. 2017-0000168256,

Nadere informatie

Vraag: Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion? Aantal Percentage Ja 47 97,92 Nee 1 2,08. Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion?

Vraag: Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion? Aantal Percentage Ja 47 97,92 Nee 1 2,08. Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion? Vraag: Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion? Aantal Percentage Ja 47 97,92 Nee 1 2,8 Maakt u gebruik van de diensten van JobMotion? Nee 2% Ja Nee Ja 98% Vraag: Maakt u gebruik van de diensten

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Leden- en verenigingszaken Aedes

Functieprofiel Manager Leden- en verenigingszaken Aedes Functieprofiel Manager Leden- en verenigingszaken Aedes Aedes Manager Leden- en verenigingszaken Woningcorporaties zorgen ervoor dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed kunnen wonen en zij dragen

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

JAARBERICHT 2015 AMPLIAR STAAT!!

JAARBERICHT 2015 AMPLIAR STAAT!! JAARBERICHT 2015 AMPLIAR STAAT!! In 2015 heeft Ampliar ruim 900 mensen uitgezonden of gedetacheerd voor korte of langere tijd Het vorige jaarbericht 2014 heette Welkom Ampliar. Inmiddels heeft de transformatie

Nadere informatie

II. Het Uitvoeringsbesluit Organisatie overeenkomstig aan te passen.

II. Het Uitvoeringsbesluit Organisatie overeenkomstig aan te passen. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.2053 RIS 165342 WIJZIGING HOOFDSTRUCTUUR DSO PER 1 JULI 2009 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: met ingang van 1 juli 2009: I. Bij de Dienst Stedelijke

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 28 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Regeling ambtelijke organisatie Zeeland. Gedeputeerde Staten maken bekend dat I. provinciale saten van Zeeland in hun vergadering van 23 april 2003 onder

Nadere informatie

Herman Opmeer Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem.

Herman Opmeer Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem. Personalia Naam: Adres: E-mail: Website: Linkedin: Twitter: Herman Opmeer Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem herman@opmeercommunicatie.nl www.opmeercommunicatie.nl http://nl.linkedin.com/pub/hermanopmeer/4/324/b76

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

De HoofddWctie 'n de Waterstaat. Organisatie. tak,en adressen. Uitgavejanuari 1994

De HoofddWctie 'n de Waterstaat. Organisatie. tak,en adressen. Uitgavejanuari 1994 4Y De HoofddWctie 'n de Waterstaat Organisatie. tak,en adressen Uitgavejanuari 1994 De Hoofddirectie van de Watérstaat Organisatie, taken en adressen Deze brochure maakt u wegwijs in de organisatie van

Nadere informatie

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding 2 van 6 Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u een melding doen voor: - het gebruik van rijkswaterstaatswerken

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 19 februari 2016 FORMATIEPLAN 2016-2017 Hierbij ontvangt u het formatieplan voor 2016 en 2017 met het verzoek deze vast te stellen.

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool In Opbouw Onderwijs in beweging Wij zijn In Opbouw, een partner voor scholen op het gebied van onderscheidend, kwalitatief onderwijs en het oplossen

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem. herman@opmeercommunicatie.nl. www.opmeercommunicatie.nl. Telefoon: 023-5401971 of 06-463 77 464

Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem. herman@opmeercommunicatie.nl. www.opmeercommunicatie.nl. Telefoon: 023-5401971 of 06-463 77 464 Naam: Adres: E-mail: Website: Herman Opmeer Leeghwaterstraat 21, 2012 GD Haarlem herman@opmeercommunicatie.nl www.opmeercommunicatie.nl www.hermanopmeer.nl Linkedin: Twitter: http://nl.linkedin.com/pub/hermanopmeer/4/324/b76

Nadere informatie

Sportpanel Sport beweegt naar werk

Sportpanel Sport beweegt naar werk Sportpanel Sport beweegt naar werk November 2014 De sportvereniging is er niet meer alleen voor het sportaanbod. De sportvereniging heeft de afgelopen jaren steeds meer functies gekregen. Zo draagt de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T: Â Â 0573-442646Â M: 06-10519390

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens  Jan Voortman MBA Postbus 23 7240 AA Lochem Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 F: 0573-442582 E: j.voortman@pdunamiq.nl I: www.dunamiq.nlâ

Nadere informatie

Opleidingen/cursussen 2008/9 & Co, Coaching & Counselling: zes workshops coachend leiderschap

Opleidingen/cursussen 2008/9 & Co, Coaching & Counselling: zes workshops coachend leiderschap CV Persoonlijke gegevens Naam: Désirée van der Jagt Mobiel nummer: 06 52546478 E-mailadres: desiree@communicatiewens.nl Website: www.communicatiewens.nl Opleidingen/cursussen 2008/9 & Co, Coaching & Counselling:

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Organisatie branchebureau 2013 2018

Organisatie branchebureau 2013 2018 Organisatie branchebureau 2013 2018 Planning werving, selectie en inwerken van nieuwe medewerkers 15 april 2013 Deze notitie geeft inzicht in de gewenste ontwikkeling van de bezetting van het kantoor in

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Rol en positie van COBRA 2008

Rol en positie van COBRA 2008 Rol en positie van COBRA 2008 Visiedocument netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding Februari 2007 Rol en positie van COBRA 2008 Visiedocument netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding

Nadere informatie

COMMUNICATIESTUDENTEN IN DE PRAKTIJK

COMMUNICATIESTUDENTEN IN DE PRAKTIJK COMMUNICATIESTUDENTEN IN DE PRAKTIJK VERFRISSENDE INZICHTEN EN CONCRETE UITKOMSTEN Een praktijkgerichte insteek: dat is waar de voltijdopleiding Communicatie van De Haagse Hogeschool om bekendstaat. Onze

Nadere informatie

Vragenlijsten van de enquête medezeggenschap Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Vragenlijsten van de enquête medezeggenschap Ministerie van Verkeer en Waterstaat Vragenlijsten van de enquête medezeggenschap Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1 A. Vragenlijst voor niet-medezeggenschapsleden I Algemene gegevens 1. U bent werkzaam als: _ Medewerker _ Leidinggevende

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

[RESULTATEN RAPPORT KWANTITATIEVE DEEL TRENDONDERZOEK INTERNE COMMUNICATIE]

[RESULTATEN RAPPORT KWANTITATIEVE DEEL TRENDONDERZOEK INTERNE COMMUNICATIE] 2 2011 Universiteit Twente Involve Vakblad IC Mark van Vuuren, Universiteit Twente Ilse van Ravenstein, Involve Iris Notschaele, Universiteit Twente Astrid Neefs, Universiteit Twente [RESULTATEN RAPPORT

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de artikelen 103, tweede lid en 160, eerste lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: het Organisatiestatuut

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd T +31 618609473 E jos@zichtopinfra.nl W zichtopinfra.nl A Hobbemaplantsoen 31 1701 KD Heerhugowaard Curriculum Vitae Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd Naam Geboortedatum 27 december

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager

Praktijk voorbeelden samenwerking. Aad Oomens procesmanager Praktijk voorbeelden samenwerking Aad Oomens procesmanager Drie vragen Waarom samenwerken? (noodzaak) Op welke punten samenwerken Hoe samenwerken?!? Waarom samenwerken? Benchmark Rioleringszorg 2010 Rijnland

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden.

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden. Fi Advies Fleurike Krijgsman Weltevredenstraat 16 3531 XS UTRECHT M: info@fi-advies.nl M: +31 (0) 6 24 71 29 05 IBAN: NL66KNAB0722076320 K.v.K.: 62608118 Zelfevaluatie BIM Loket t.b.v. bestuur BIM Loket

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie