Vsob-project Inventarisatierapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vsob-project Inventarisatierapport"

Transcriptie

1 Vsob-project Inventarisatierapport oktober-december 2008 Auteur: John Verheijden Gelderse Milieufederatie Jansbuitensingel AB Arnhem 1

2 Samenvatting In deze inventarisatie zijn een aantal gegevens verzameld ten aanzien van het ondersteunen door natuur- en milieuorganisaties van burgers met betrekking tot hun leefomgeving. De gegevens vallen in vijf groepen uiteen: A. Opvattingen van medewerkers van natuur- en milieuorganisaties over wat men aan burgerondersteuning doet, waar knelpunten liggen en wat moet worden aangepakt. Dit levert het beeld op van een vrij effectieve maar inefficiënte vraagafhandeling: burgers die worden geholpen zijn tevreden maar aan het proces kan van alles worden verbeterd. Over wat het grootste probleem is bestaat geen eensgezindheid. Lees de samenvatting. B. Adviezen van betrokken buitenstaanders die doorgaans zelf op het vlak van de ondersteuning van burgers bezig zijn, maar niet tot het veld van de natuur- en milieuorganisaties zelf behoren. Zij schetsen een minder rooskleurig beeld: de ambitie is te laag, de instelling kan beter, de ondersteuning is te ad hoc en de kennis moet omhoog. Lees de samenvatting. C. Meningen van projectpartners over de opzet, de inhoud en de uitvoering van het Vsobproject. Deze zijn vooral voor de projectleider van belang. Lees de samenvatting. D. Aanbevelingen van de redactie op basis van alle gepasseerde gegevens. Ook deze zijn bedoeld voor de projectleider. Een deel kan worden aangewend bij de verdere invulling van het project. Een ander deel zou als aanbeveling uit het totale project kunnen vloeien. E. Tips van alle betrokkenen. Tijdens de inventarisatie zijn veel tips aangedragen ten aanzien van in te zetten instrumenten. We hebben deze geklusterd voor verder gebruik in of na het Vsob-project. 2

3 Inhoud 1. Context 4 2. Methode Enquête Interview Adviesronde 5 3. Opvattingen van de organisaties Waarnemingen uit enquête Waarnemingen uit interviews Samenvatting Adviezen van betrokken buitenstaanders Waarnemingen uit A-4tjes Samenvatting Meningen van projectpartners Waarnemingen in interviews Samenvatting Conclusies Aanbevelingen van de redactie Tips 33 Bijlagen 36 Bijlage 1: Deelnemers enquête 36 Bijlage 2: Projectpartners / deelnemers interview 36 Bijlage 3: Excel bestand 37 Bijlage 4: Interview format 37 Bijlage 5: Samenvatting enquête waarnemingen 40 Bijlage 6: Wensen voor resterend programma 41 Bijlage 7: Deelnemers adviesronde 42 Bijlage 8: Adviezen 42 3

4 1. Context De voorliggende inventarisatie heeft plaatsgevonden in het kader van het project Versterking samenhang ondersteuning burgerparticipatie (Vsob). Dit project heeft tot doel duidelijkheid te krijgen in hoe natuur- en milieuorganisaties burgers ondersteunen die zich willen inzetten voor hun leefomgeving. Het project moet de problemen die bij burgerondersteuning optreden in kaart brengen. Dit met het oog op een structurele verbetering in de nabije toekomst. De methode die het project heeft gekozen is die van learning by doing. De projectpartners werken gezamenlijk aan de ondersteuning van burgers met leefomgevingsvragen en krijgen aldoende zicht op de problemen. Voorafgaand aan deze werkwijze is de voorliggende inventarisatie onder natuur- en milieugroepen gepland. De inventarisatie kan gebruikt worden als een nulmeting: welke aandacht besteden de organisaties momenteel aan burgers en wat zijn hun opvattingen over de ideale ondersteuning? Maar de inventarisatie is vooral bedoeld om het learning by doingtraject beter te kunnen invullen. We onderzoeken in de eerste plaats het reactief handelen: hoe reageert men op wat van burgers op hen afkomt? Maar we nemen ook het proactief handelen mee: welke initiatieven onderneemt men om burgers vooraf te ondersteunen? 4

5 2. Methode De inventarisatie kent drie trajecten om gegevens te verzamelen. De eerste is een schriftelijke enquête, in te vullen via een elektronisch formulier. De tweede is een een interview op basis van de ingevulde enquête, op lokatie van de organisatie. De derde is een adviesronde onder particuliere personen die vanuit hun beroep burgers begeleiden bij leefomgevingsproblemen. Van alle observaties in de genoemde trajecten gedaan wordt verslag gedaan onder de kopjes waarnemingen (zie 3.1, 4.1 en 5.1). Daaruit worden vervolgens conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. Tenslotte hebben we alle gepasseerde tips verzameld. 2.1 Enquête We hebben telefonisch circa 40 organisaties benaderd om aan de inventarisatie per enquête deel te nemen. 36 organisaties hebben toegezegd. 32 daarvan hebben de enquête ingevuld. Daaronder zitten alle projectpartners. Zie de deelnemerslijst in bijlage 1. We hebben gebruik gemaakt van een elektronische enquête. Deze is te vinden op: De antwoorden zijn verwerkt in een Excel-bestand, zie bijlage 3. Zie voor de resultaten onder waarnemingen uit enquête. 2.2 Interview Het interview is afgenomen bij de 12 projectpartners. Zie voor de deelnemerslijst bijlage 2. Het gesprek kende de volgende onderwerpen: - Enquête: bespreking van de ingevulde enquête plus de enquêteresultaten. - Deelname: bespreking of en hoe men men wil deelnemen aan het project. - Invulling rest van het project: inventarisatie wat men belangrijk vindt. - Vaststelling eigen projectactiviteiten: inventarisatie waaraan men zou willen meewerken. - Goede voorbeelden: bespreking van de in de enquête verzamelde goede voorbeelden. Zie voor het interview format bijlage 4. Voor de laatste twee onderwerpen werden de respondenten gevraagd te scoren op een elektronisch formulier, zie: Zie voor de resultaten waarnemingen uit interviews. De wensen ten aanzien van het resterende programma zijn ook nog in kaart gebracht in bijlage Adviesronde We hebben aan 8 externe personen die met burgers aan de leegomgeving werken gevraagd in een A-4 een advies te schrijven voor het Vsob-project. We verwachten van deze relatieve buitenstaanders een bijzondere kijk op het ondersteunen van burgers door natuur- en milieuorganisaties. 7 hebben er gereageerd. Zie de deelnemerslijst in bijlage 7 en de adviezen in bijlage 8. Zie voor de resultaten onder waarnemingen uit A-4tjes. 5

6 3. Opvattingen van de organisaties Hieronder vindt u de observaties die zijn gedaan bij medewerkers van natuur- en milieuorganisaties. Er zijn waarnemingen uit een enquête (uitgevoerd onder 32 organisaties, waaronder de 12 Vsob-projectpartners) en uit interviews (uitgevoerd onder de 12 Vsobprojectpartners). Zie voor het totaalbeeld de samenvatting. 3.1 Waarnemingen uit enquête Algemeen De volgende waarnemingen hebben betrekking op 32 respondenten. Bronnen 1 Grootte organisatie [E-1] - 34% (11) heeft meer dan 25 mensen in dienst. - 28% (10) heeft 11 tot 25 mensen in dienst. - 32% (9) heeft 6 tot 10 mensen in dienst. - 6% (2) heeft 1 tot 5 mensen in dienst. [E-1] = vraag uit enquête, zie bijlage 4. [SNM] = afkorting van respondent, zie bijlage 1. Paars = waarneming heeft enkel betrekking op de 12 partners van het Vsob-project 2 Burgerondersteuning [E-2] [E-4] - 91% (29) doet aan burgerondersteuning. - 9% (3) ondersteunt geen burgers. [VVM bemiddelt enkel met experts, SNM en De Kleine Aarde vinden wel belangrijk dat het gebeurt] De volgende waarnemingen hebben betrekking op 29 respondenten. 3 Alle burgers [E-3] - 89% (25) bedient alle burgers, ook niet-leden. - 11% (3) is deze vraag niet van toepassing. [HGM, ] [SenterNovem/InfoMil] [SMN] 4 Soort ondersteuning [E-4] - 100% (28) neemt vragen van burgers in behandeling. - 86% (24) doet aan voorlichting van burgers. - 14% (4) doet niet aan voorlichting van burgers. [IVN licht burgers voor op incidentele basis en ad hoc, ] [NMF,] [ SenterNovem/InfoMil] - 46% (13) ondersteunt ook anders, namelijk: - ruimte beschikbaar stellen. [Kaardebol] - begeleiden bij juridische processen. [Fietsersbond] - juridisch advies. [Fietsersbond voor leden, SMN voor natuur- en milieugroepen] - klachtenmeldpunt. [Fietsersbond] - begeleiden bij inspraakprocedures. [Fietsersbond, NMF] - begeleiden bij leefbaarheidsproblemen in de wijk. [Fietsersbond] - vinden van de beste fietsroute via de fietsrouteplanner. [Fietsersbond] - lobbyen provinciale politiek. [GMF] - adviseren overheden namens burgers. [IVN] - uitvoeren projecten. [LM] - acties. [MNH] - visieontwikkeling met burgers. [MZH] - nieuwsbrief. [MZH] - consulteren burgers. [MZH via Groene peiler] 6

7 - informatiepunt. [MZH via digitaal portaal (Punt)] - website. ([Infomil]) - maken van materialen die veel voorkomende vragen antwoord bieden. [SMGM] - organiseren netwerkbijeenkomsten. [SMGM] - nieuwsberichten plaatsen in media. [SMGM] - informatie geven op bijeenkomsten van andere organisaties. [SMGM] Vragen beantwoorden Deze waarnemingen hebben betrekking op 28 respondenten 1. 5 Aantal vragen [E-5] - 25,1 vragen komen er gemiddeld per respondent per week binnen ,8 vragen komen er gemiddeld per week bij de projectpartners binnen. 6 Vraagregistratie [E-6] [E-28] - 32% (19) registreert binnenkomende vragen. - 25% (12) van de projectpartners registreert vragen. 7 Vragen beantwoorden [E-7] - Gemiddeld wordt 86,1% van de vragen van de registrerende respondenten naar schatting met succes beantwoord 3. 8 Onderwerpen [E-8] [E-9] - De voorgelegde vragen gaan over de volgende onderwerpen, in volgorde van aantal keren genoemd: - gezondheid, veiligheid en kwaliteit leefomgeving: 20 - flora en fauna: 19 - rapporten, vergunningen en andere stukken: 19 - geluid: 18 - klimaat: 18 - natuur en landschap: 19 - bouwen en wonen: 17 - water: 17 - bedrijven: 16 - juridische hulp: 16 - verkeer en vervoer: 16 - energie: 15 - landbouw: 15 - ruimtegebruik: 15 - bodem en grond: 14 - recreatie en toerisme: 14 - licht (waaronder lichthinder, lichtvervuiling): 13 - lucht: 13 - afval: 12 - geur: 12 - natuur- en milieueducatie (NME): 12 1 SNM, De Kleine Aarde en VVM vallen hier af omdat ze in principe geen burgervragen aangaande leefomgeving behandelen. Van IVN Consulentschap Fryslan ontbreken gegevens. 2 Op basis van opgave van 19 respondenten. 9 hebben dus geen cijfers beschikbaar. 3 Er is niet geinformeerd naar het criterium van beoordeling. 7

8 - gezondheidsproblemen door plant of dier: 10 - stoffen (waaronder nanotechnologie): 10 - straling (waaronder EM-velden, elektromagnetische velden): 9 - binnenklimaat: 8 - trilling: 6 - voedselveiligheid: 6 - visserij: 5 - cultureel erfgoed: 3 - zonlicht: 1-50% (14) behandelt alle genoemde onderwerpen. - 46% (13) behandelt enkel een deel van de onderwerpen en verwijst rest zo goed mogelijk door. 9 Prioriteit [E-10] - 79% (22) geeft de hoogste prioriteit (prioriteit 1 of 2 op een schaal van 5) aan helpen van burgers met vragen % (11) van de projectpartners geeft de hoogste prioriteit aan helpen van burgers met vragen. 10 Structurele activiteit [E-11] - 68% (19) ziet vragen van burgers beantwoorden als structurele activiteit. - 75% (9) van de projectpartners ziet vragen van burgers beantwoorden als structurele activiteit. 11 Omvang [E-12] [E-13] - 0,7 Fte wordt gemiddeld besteed aan burgers met vragen ,1 Fte wordt gemiddeld bij de projectpartners besteed aan burgers met vragen. - 3,7 personen zijn gemiddeld actief met vragen van burgers. - 5,8 personen zijn gemiddeld bij de projectpartners actief met vragen van burgers. 12 Publiciteit [E-14] [E-15] - 82% (23) maakt publiekelijk bekend dat men burgers met vragen ondersteunt % (11) van de projectpartners maakt publiekelijk bekend dat men burgers met vragen ondersteunt. - Argumenten waarom men burgers wel helpt maar het niet bekend maakt: - Geen experts in huis [Kaardebol] - Efficiënter om schaarse tijd in voorlichting te stoppen [Kaardebol] - Geen kernactiviteit [IVN Eemland, NMF, SenterNovem/InfoMil, Waddenvereniging] 13 Werkwijze [E-16] - 96% (27) behandelt eenvoudige vragen zelf. - 68% (19) behandelt moeilijke vragen zelf. - 79% (22) verwijst moeilijke vragen door naar andere organisaties. - 57% (16) verwijst moeilijke vragen door naar individuele experts. - 39% (11) past bij moeilijke vragen eerst 'vraagarticulatie' toe. - 29% (8) neemt moeilijke vragen van de vragensteller over. 4 Critici plaatsen vraagtekens bij dit cijfer: het moet lager zijn. Mogelijk is het een sociaal gewenst antwoord. 5 Er is geen onderscheid gemaakt tussen fulltime actieve of parttime actieve (dus deels erbij betrokken) personen. 6 Critici plaatsen vraagtekens bij dit cijfer: het moet lager zijn. In het interview is erop terug gekomen. 8

9 - 43% (12) behandelt moeilijke vragen in samenwerking met de vragensteller. - 4% (1) zet eenvoudige vragen in FAQ-vorm op website [Fietsersbond] - 4% (1) probeert moeilijke vragen eerst via internet te beantwoorden, en verwijst daarna evt. door [SMGM] 14 Doorverwijs adressen [E-17] - 10: Gemeente / Gemeenteraadsleden - 7: Milieu Centraal - 6: Milieufederaties - 5: IVN consulentschappen / afdelingen - 5: GGD - 4: Terreinbeherende organisaties - 4: Stichting Milieurechtshulp - 4: Provincie - 4: Overheden - 3: Stichting Natuur en Milieu - 3: Milieuhulp - 3: Milieudefensie - 3: Juridische hulpinstanties / juristen / advocaten - 3: Bomenstichting - 2: VROM Inspectie - 2: VROM - 2: Staatsbosbeheer - 2: Milieu Centra - 2: LNV - 2: Buurtbemiddeling - 2: Achterban organisaties - 1: Woningcorporaties - 1: Wetenschapswinkels - 1: Werkgroep Aesculaap (Alterra) - 1: WECF - 1: Vogelwerkgroepen - 1: Veroorzaker van het probleem - 1: Vara's Vroege Vogels - 1: Universiteiten - 1: Technische deskundigen - 1: Stravon - 1: Stichting MCS - 1: Stichting Lichthinder - 1: Stichting Geluidhinder - 1: Stichting EHS - 1: Stichting Bomen ridders - 1: Sovon - 1: SNM - 1: RIVM - 1: Rijkswaterstaat - 1: Ravon - 1: Postbus 51-1: Platform Stralingsrisico's - 1: Platform Gezondheid en Milieu - 1: Patiëntenorganisaties - 1: Partners voor een gezonde leefomgeving - 1: NSVV - 1: Natuurmonumenten - 1: Mob - 1: MKIC - 1: Lokale stichtingen - 1: Lokale boomgroepen - 1: Landschapsbeheer - 1: Laat het Donker Donker - 1: Kring Praktiserend Boomverzorgers - 1: Kankerregistratie instituten - 1: KAD - 1: Huurdershuis - 1: Huurcommissie - 1: FSC-Nederland - 1: Faunabescherming - 1: Energiebedrijven. - 1: Ecologisch deskundigen - 1: Dendrologische vereniging Nederland - 1: Das en Boom - 1: BWT - 1: BurgerAlliantie Gezondheid en Milieu - 1: Bureau rechtshulp - 1: Brandweer - 1: Audiologische instituten - 1: Arbodienst - 1: Antennebureau - 1: Algemene Inspectiedienst 15 Beschikbare externe experts [E-18] - 75% (21) maakt gebruik van individuele experts. - 29% (8) kan over meer dan 10 individuele experts beschikken. 16 Belemmeringen [E-20] [E-21] - 82% (23) ervaart belemmeringen bij het ondersteunen van burgers met vragen: - 64% (18) noemt capaciteitsgebrek / tijdgebrek / geldgebrek. 9

10 - 32% (9) noemt kennisgebrek. - 7% (2) noemt gebrek aan een kennissysteem. - 4% (1) noemt gebrek aan registratiesysteem voor vraagafhandeling. - 4% (1) noemt diversiteitsprobleem ( De diversiteit van de vragen maakt dat de informatie moeilijk te standaardiseren is ). - 4% (1) noemt inefficiënt doorverwijssysteem ( De samenwerking/uitwisseling met andere natuur-en milieupartners en met de gezamenlijke MF's zou efficiënter en gerichter kunnen. Daardoor hoeft niet elke keer het wiel opnieuw uitgevonden te worden ). - 4% (1) noemt ontoereikende wetgeving (is soms ontoereikend om mensen echt te helpen). - 4% (1) noemt geldgebrek bij vragenstellers (om juridische hulp in te huren). - 4% (1) noemt luie vragenstellers ( Mensen zoeken niet eerst naar een antwoord in de beschikbare informatie, stellen direct een vraag ). - 11% (3) ervaart geen belemmeringen [HGM] [IVN Eemland] [MNH] [WNF]. - 4% (1) weet het niet [MC]. 17 Tijd voor formulering antwoord [E-19] - 7% (2) gebruikt gemiddeld minder dan 5 minuten voor beantwoording vraag - 43% (12) gebruikt gemiddeld 6 tot 16 minuten - 21% (6) gebruikt gemiddeld 16 tot 30 minuten - 18% (5) gebruikt gemiddeld meer dan 30 minuten - 11% (3) weet het niet [MC]. 18 Tijd dat vragensteller op antwoord moet wachten [E-22] [E-23] - Bij eenvoudige vragen: - 43% (12) niet, antwoord wordt direct gegeven - 14% (4) 1 dag - 39% (11) 1 tot 3 dagen - 4% (1) langer dan 3 dagen - Bij moeilijke vragen: - 43% (12) minder dan 1 week - 39% (11) 1 tot 2 weken - 10% (3) langer dan 2 weken 19 Behoeftenonderzoek [E-24] [E-25] - 29% (8) doet aan behoeftenonderzoek onder burgers. - 33% (4) van de projectpartners doet aan behoeftenonderzoek. - Burgers blijken uit de onderzoeken behoefte te hebben aan het volgende: - technische informatie over fietsprodukten [Fietsersbond]. - informatie over omgeving: waar kunnen we fietsen [Fietsersbond] - inhoudelijke kennis [VMD] - kennis over procedures [VMD] - organisatorische onersteuning en uitwisseling [VMD] - milieurechtsbijstand [SMN] 20 Tevredenheidsonderzoek [E-26] [E-27] - 16% (6) doet aan tevredenheidsonderzoek onder burgers [LM, SMGM, MC]. - 17% (2) van de projectpartners doet aan tevredenheidsonderzoek [LM, MC]. - Burgers blijken uit alle onderzoeken erg tevreden over de werkwijze van de organisaties. 10

11 21 Binnenkomst vragen [E-30] - 39% van de vragen komt naar schatting per telefoon binnen. - 44% per - 21% via persoonlijke contacten - 1% via overleggen - 0,5% via achterbanbijeenkomsten, platformbijeenkomsten - 0,5% per brief 22 Gebruik van FAQ s [E-31] [E-32] - 57% (16) werkt met FAQ s. - 42% (5) van de projectpartners werkt met FAQ s. - Adressen van FAQ-registers: toerisme/faq_wnf_en_toerisme_.cfm?hlight=faq - Overige activiteiten Deze waarnemingen hebben betrekking op 32 respondenten. 23 Voorlichtende activiteiten [E-33] [E-35] - 53% (17) geeft cursussen voor burgers, ondermeer over: - Actievoeren - Natuur in de winter - Actuele onderwerpen - Natuurgidsencursus - Binnenmilieu - NGC - Ecologische voeding - nwro - Energierekening light - Persvoorlichting - Kadercursussen natuur - Ruimtelijke ordening - Kluwer Juridische electr. vraagbaak - Ruimtelijke ordening - Landgoederen - Themadag lobby - Lokale ontwikkelkracht - Van kap naar omgevingsvergunning 11

12 - Verkeer en beleid - etc. - Watergidsencursus - 69% (22) geeft folders uit, ondermeer over: - Bomen en verkeersveiligheid - Nacht van de nacht - Burgernetwerk - Over inspraak bij - Geef monumentale bomen een toekomst herstructurering wijk - Groente en fruitwijzer - Tuinmeubelchecker - IVN folder - Tuinverlichtingsfolder - Klimaatverandering - Veel projecten waar - Landschapskaart regio eindproduct folder is - Lokale lucht - Visie op ruimte - MCS - Waddengebied - Meer vogels in de tuin - Wijken voor de fiets - Mobiele telefonie en gezondheid - Wilde dieren in en om het huis - Mosselvisserij - etc. - 28% (9) geeft handboeken uit, soms digitaal, ondermeer over: - Bodemverontreiniging - Bomen en wet - Bouwoverlast - Brochure LFG - Chronische ziekten en Milieu - Elektromagnetische Velden - Fijn stof - Gassing containers - Handboek voor behoud van het landschap - Luchtbeleid in kleine gemeenten - MCS - Meten is Weten - Milieu op het werk - Milieuhulp.nl digitaal - nwro - Open haarden en houtkachels - Planten - Recht op bomen - Samenspel bomen en bouwen - Vogels en de wet.nl 12

13 - 75% (24) organiseert andere activiteiten met betrekking tot de leefomgeving van burgers, ondermeer: - Actieprojecten waar samen met burgers de leefomgeving wordt aangepakt: - Fietsersbond vraagt burgers naar hun problemen rondom de fiets, om vervolgens samen te kijken hoe deze op te lossen zijn. - Waar wij wonen (IVN, mensen betrekken bij hun eigen leefomgeving, bijvoorbeeld via natuurschouw, onderhoud aan dorpsbos of natuurstrook, etc.) - Natuurbeheer met burgers (IVN, nestkasten ophangen, ijsvogelwanden inrichten, natuurpaden aanleggen, commentaar op gemeentelijk beleid geven, wandelingen gidsen, excursies, inventariseren van vlinders, weidevogels beschermen, etc). - Kind in de Natuur (NMO, bevorderen natuurlijke speelplekken in de buurt/schoolomgeving, - Voetafdrukproces in gemeenten en bedrijven/instellingen (Kleine Aarde) - Overlegstructuren voor en met burgers: - netwerken (Bomenstichting onderhoudt een netwerk voor lokale contactpersonen, SMGM met bewonersnetwerk rond stookklachten, SNM heeft vrijwilligersteam voor meedenken en uitvoeren) - platforms (Leefmilieu) - klankbordgroepen [MNH] - Expertise beschikbaar stellen - expert meetings organiseren [MZH] - spreekuren organiseren (SMGM project Spreekuren in achterstandswijken, project Spreekuren gezondheid en milieu in Gelderland, met de leden van de BurgerAlliantie Gezondheid en Milieu) - Juristen beschikbaar stellen [SMN] - Manifestaties organiseren: - Klimaat straatfeest (Hier, - Nacht van de nacht (www.laathetdonkerdonker.nl) - Prijzen en wedstrijden: - duurzaamste burgerinitiatief [Kaardebol] - boomverkiezing (Bomenstichting, - stadsvogelprijs (Vogelbescherming Nederland, voor beste project waarbij burgers en gemeenten samenwerken) - Faciliteren van burgerinitiatieven: - Ruimte voor burgers beschikbaar stellen [Kaardebol] - Wandelingen [BMF, ML] - Excursies [IVN, ML naar rioolwaterzuiveringsinstallaties, NMF] - Natuur- en milieueducatie [IVN] - Digitale / informatie initiatieven - De Groene Peiler (www.degroenepeiler.nl) - Op de kaart van Utecht (www.opdekaartvanutrecht.nl) - Behartigen van burgerbelangen in symposia, overlegorganen, naar overheden [SMGM] 24 Leerzame initiatieven [E-38] [E-39] - 63% (20) kent initiatieven die als voorbeeld kunnen dienen voor de versterking van burgerparticipatie mbt de leefomgeving. - Genoemd worden: - Bewoners.nl (www.bewoners.nl) [SMGM] 13

14 Argument: * hiermee is veel ervaring al gebundeld, voldoet aan de doelen en plannen die jullie hebben. - Burgerinitiatief tegen komst megastallen in Noord-Holland [VMD] Argument: *Er worden mensen gemobiliseerd om zich uit te spreken voor milieubedreigingen bij hen in de buurt. * Er is een handelingsperspectief voor ze. * Aan laagdrempelige acties (het zetten van een handtekeningen) zijn hoogdrempeligger activiteiten gekoppeld. - Burgerinitiatief tegen komst megastallen in Overijssel [NMO] Argument: * Initiatief is ontstaan vanuit zorg voor eigen leefomgeving, gezondheid en leefbaarheid. Burgers hebben zelf initaitief genomen en een enorme kennis opgebouwd wat betreft luchtkwaliteit in relatie tot uitstoot van de megastallen. Zelf gekomen tot burgerinitiatief richting provincie. - Burgernetwerk Leefmilieu [GMF, SMGM, VVM] Argument: * vragen van burgers worden gekoppeld aan experts * heel gerichte ondersteuning bij heel specifieke vragen van burgers. - Energierekening light [ML] Argument: * bewustwording van de burger. - Greenwish (www.greenwish.nl) [Leefmilieu] Argument: * - Groene Peiler (www.degroenepeiler.nl) [BMF] Argument: * groot bereik - Lichtbronnenkaart Drenthe (www.mfdrenthe.nl/?page=194) [MD] Argument: * veel mensen bij betrokken, heeft onderwerp geagendeerd. - Lokale Agenda 21 [Kleine Aarde, in vele landen veel beter dan hier] Argument: * bleek in de praktijk goed uit de werken, bijv. in Boxtel. - Mijn slechtste fietspad (www.fietsersbond.nl/urlsearchresults.asp?itemnumber=9339) [Fietsersbond] Argument: * zeer laagdrempelig om een melding te doen * terugkoppeling wat ermee gedaan is, eerst door wegbeheerder, daarna door fietsersbond zelf * meer dan 56 % van de klachten opgelost binnen 3 jaar * grootste klachten samen met burgers oplossen - Nacht van de Nacht (www.laathetdonkerdonker.nl) [Platform Lichthinder] Argument: * het koppelt het beleven van de schoonheid van de nacht aan leuke activiteiten om te ondernemen. - Nationaal Landschap Arkemheen Eemland (www.arkemheen-eemland.nl) [IVN] Argument: * boeren, burgers en overheden maken gezamenlijk plannen, van onderaf dus, wat ervan terecht komt weet ik nog niet. - Ondersteuning Waterschapsverkiezingen [BMF] Argument: Groot bereik - Overleg Noordzeekanaalgebied [MNH] Argument: * verbreden van de eng economische benadering tot een breder intiatief - Punt, fysiek en digitaal kennis- een activiteitencentrum op het gebied van kwaliteit van de leefomgeving. [MZH] Argument: * De burger kan er terecht voor informatie, raadplegen, vragen stellen, discussie, vermaak, kennis delen, handel drijven, consumentenvoorlichting en actie voeren. - Struin: naschoolse opvang in de natuur (www.struin.nl) [Bomenstichting] Argument: * kinderen komen in aanraking met natuur 14

15 - Transition Towns (http://transitiontowns.nl) [Kleine Aarde] Argument: * vooral in UK een succes - Vogelbescherming, samenwerking tussen gemeenten en inwoners voor vogelvriendelijke inrichting van de leefomgeving [Vogelbescherming Nederland] Argument: * is succesvol gebleken en het aantal gemeenten waar dergelijke projecten worden uitgevoerd groeit. - Waar Wij Wonen [IVN, versie Tollebeek] Argument: * verschillende vrijwilligersgroepen (IVN afdeling, groenbrigade), basisscholen, terreinbeheerder (Flevo-landschap), Landschapsbeheer Flevoland en IVN Consulentschap Flevoland werken samen om kinderen meer te betrekken bij hun leefomgeving. - WikiHier (www.wikihier.nl) [GMF] Argument: heeft als doel de beschikbare milieuinformatie in Nederland en in het bijzonder milieugeralateerde FAQregisters beschikbaar te stellen en interactieve communicatie tussen groepen onderling en groepen en milieuorganisaties te bevorderen. - Wikilucht (www.wikilucht.nl) [SMGM] Argument: * hiermee is veel ervaring al gebundeld, voldoet aan de doelen en plannen die jullie hebben. - Wollefoppengroen & Co (www.wollefoppengroen.nl) [SMGM] Argument: 25 Overig [E-40] - Ideeën en initiatieven: - Rondreizend milieucafe [BMF] - Regionale ondersteuningspunten ism IVN [BMF] - Expertwiki RO Wiki project van de 12MF (http://wikihier.irion.nl/expertwikihier/index.php/hoofdpagina) [BMF] - Landelijk netwerk / landelijke ondersteuning [GMF] - Werkatelier voor gemeenten om gemeenten bij te staan in het proces met (steeds meer) participerende burgers (vlg onderzoek Burgerraad voor het regereingsbeleid kunnen overheden dit slecht) [IVN] - Milieuhulp.nl (www.milieuhulp.nl) biedt / bood een schat aan informatie voor burgers. Een deel van deze informatie is nu aan actualisatie toe, maar het uitgangspunt is goed. Voorheen werd er veel reclame voor milieuhulp.nl gemaakt en dat zag men ook terug in de hoge bezoekersaantallen. [NMF] - Opmerkingen: - Het blijft duwen, trekken en verleiden! [BMF] - Niet alle vragen zijn volledig, of logisch voor onze organisatie [NMU] - Vraag 5 is een grove schatting [NMU] - Vraag 13: de meeste medewerkers zijn (wel eens) betrokken bij een antwoord [NMU] - Vraag is erg variabel [NMU] - Milieu-inventarisatie door provincie Zuid-Holland eind jaren-90 van vraag, aanbod en vaardigheden (die je nodig hebt voor een succesvolle werkwijze), voor bewoners/jongeren e.d. [SGMG] - Burgerparticipatie kan ook heel ongelukkig uitpakken: kijk naar de resultaten van de Alders-tafel over Schiphol. [VMD] 15

16 - Natuur en Milieu vindt burgerparticipatie in de eigen leefomgeving zeer belangrijk. Als organisatie zijn we er zelf niet op toegerust om hierin burgers te ondersteunen. Dit behoort ook niet tot onze primaire doelstellingen en werkwijze. [SNM] - Overigens krijgen we zo'n 1510 vragen per jaar van burgers. Wanneer die gaan over ons werk beantwoorden we die. Verder verwijzen we veel door: Vragen over de eigen leefomgeving verwijzen we vooral door naar de MF's. [SNM] - WNF zit niet echt op leefomgeving, meer algemeen en juist mondiaal [WNF] 3.2 Waarnemingen uit interviews Deze waarnemingen hebben betrekking op 12 de respondenten met wie een interview is gehouden. Dat zijn de 12 projectpartners. We tekenen ook de aanbevelingen op die door de respondenten zijn gedaan. Uiteraard kunnen opmerkingen elkaar tegenspreken. Probleemstelling Uit de enquête komt een beeld naar voren van een redelijk effectief maar inefficiënt bedienen van burgers met vragen over de leefomgeving (zie bijlage 5). In het interview is dit beeld teruggekoppeld: herkennen de respondenten uit de enquête iets van de problemen waarmee ze zitten? Bronnen [I-12] = items uit interview, zie bijlage 4, werkblad data interview. [NMU] = projectpartner, zie bijlage Beoordeling resultaten enquête [I-1] [ bijlage 6 ] - 92% (11) vindt het beeld dat uit de enquête komt niet verrassend. 8% (1) vindt het verrassend en ziet het als een teken van 'onbewust onbekwaam': men weet zelf niet dat men maar weinig aan burgerondersteuning doet [LM]. - 75% (9) herkent de eigen organisatie in de samenvatting. 25% (3) vindt de samenvatting teveel een gemiddelde en herkent zich niet voldoende, omdat men niet aan vraagondersteuning doet (8%) [SNM], omdat men het veel beter doet (8%) [LM], of omdat men veel meer doet (8%) [NMU]. 27 Behoefte nr 1 [I-6] - Op de afsluitende vraag Wat is uw grootste behoefte als het gaat om ondersteuning van burgers in hun leefomgeving? worden genoemd: - Analyse van gegevens uit vraagregistratie. Hoe efficiënt gebeurt dat, wat leeft er onder de burgers, welke thema's kunnen we niet aan, etc. [FMF] - Monitoringsrapport voor de leefomgeving. Hoe goed gaat het met natuur en milieu in de provincie? Het moet een soort regionaal RIVM-rapport worden. Net als het Burgerjaarverslag moet het jaarlijks bij alle bewoners in de bus vallen. [FMF] - Vernieuwing: De ooit vernieuwende federaties zijn ingehaald door de actualiteit. Zorg voor permanente vernieuwing, bijv. door inzet van jonge mensen (stagiaires van communicatieopleidingen). [FMF] - Tijd [GMF] - Inzichtelijk maken van vragen en antwoorden daarop. Als die er zijn, kunnen onze medewerkers hun werk beter doen. [IVN] - Stimuleren om de eigen kennis toe te passen (medewerkers hebben niet zoveel vertrouwen in hun eigen kennis). [IVN] - Efficiëntie, bijv tav procuderen brondocumenten. [MC] [NMH] - Juridische capaciteit [NMH, VMD] 16

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Burgers aan zet. Een onderzoek naar de ervaringen van burgers en institutionele actoren omtrent actief burgerschap in Het Groene Woud

Burgers aan zet. Een onderzoek naar de ervaringen van burgers en institutionele actoren omtrent actief burgerschap in Het Groene Woud Burgers aan zet Een onderzoek naar de ervaringen van burgers en institutionele actoren omtrent actief burgerschap in Het Groene Woud Burgers aan zet Een onderzoek naar de ervaringen van burgers en institutionele

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie