Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014"

Transcriptie

1 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Onderwerp 1 Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanweziq: de heer P.M. Terpstra de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) de heerw. van derzaag (AWP) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer J.G.M. Reerink (PvdA) de heer G.J.P. Janssen (WN) de heer L.J.L. Boot (WN) mevrouw M.L.A.A. de Bont (CDA) de heer H. Schalkwijk (Agrariërs) de heer R.D. Woittiez, voorziller (VVD) de heer N.J.M. Ypma (Bedrijven) mevrouw A.J. de Kruijf (Bos- en Natuureigenaren) (vanaf 21:00 uur) de heer P.J.M. Poelmann (dijkgraaf) de heren J.G.M. Kromwijk en G.P. Beugelink (hoogheemraden) mevrouw E. van der Vorm (hoogheemraad) de heer G.G.J. Rouhof (secretaris) de heerw. Nijenhuis (notulist van notuleerservice Nederland) 2 Adviezen/ conclusies en actielijst Afirueziq: de heer B. de Jong (CDA), de heer P.J.M. Poelmann (dijkgraaf), de heer H.A.P. van der Maat (hoogheemraad) en de heer G. van Leeuwen (SGP). Opening Mevrouw Van der Stroom (WD) zit de vergadering voor tot aan de komst van de heer Woittiez die wat later arriveert. Ze heet de aanwezigen van harte welkom. Ze meldt de afwezigen. De heer Reerink (PvdA) meldt dat mevrouw Van der Nat wat later komt. Agenda De heer Verweii (CU) wijst op de stukken ter kennisname en geeft aan de stukken b (Haalbaarheid opwekking zonne-energie HDSR) en d (Conceptprogramma Hoogwaterbescherming ) te willen agenderen voor bespreking. Bijstuk d) gaat het alleen om het deel over project Centraal Holland. De voorzitter concludeert dat deze stukken dan zullen worden geagendeerd in de volgende vergadering. De heer Janssen (WN) geeft aan dat zijn fractie ook stuk c (Concept cijfers programma's en investeringen 2013) zou willen bespreken. De heer Kromwijk stelt dat het stuk nu enkel ter kennisname aan de commissie is verstuurd. Het onderwerp komt terug bij de jaarrekening. De voorzitter concludeert dat stuk c) niet apart zal worden geagendeerd, maat aan de orde zal komen de behandeli van de a) Adviezen en conclusies vergadering BMZ 25februari2014 Redactioneel. Pagina 11, halverwege,2' bullet, eerste zin: Op verzoek van mevrouw Bodewitz wordt toegevoegd 'in de wateren waar de vismigratieknelpunten geconstateerd zijn'.. Pagina 12, punt 11, vierde punt bijdrage de heer Verweij, laatste zín: Op verzoek van de heer Verweij (CU) wordt de zin gewijzigd in: 'Voorkomen moet worden dat dit soort bangmakende kaarten worden gepubliceerd. lnwoners en bedrijven moeten erop kunnen rekenen dat het waterschap adequaat zal optreden'. Naar aanleiding van: Geen opmerkingen. (de heer Woittiez (VVD) voegt zich bijde vergadering) Mevrouw Van der Stroom (VVD) draagt het voorzitterschap over aan de heer Woittiez. Bestuurszaken I Pagina 1 van 11

2

3 Adviezen/Gonclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 1 april2014 f- i' I ;llft\tf"..rt:ir'tì!f DE STICHTSE RUNTANDEN b) Actiepuntenlijst met leeswijzer Mevrouw Bodewitz (PVDD) wil naar aanleiding van de vorige vergadering twee actiepunten aan de lijst toevoegen. Ze wijst op pagina 1 1 waar de heer Beugelink toezegt om de uitkomsten van de workshop (met betrekking tot het vangen van muskusratten) naar de commissie terug te koppelen. Ze stelt voor die toezegging op de actiepuntenlijst te plaatsen. Het tweede actiepunt betreft de toezegging van de heer Beugelink om een beeld te vormen van de vismigratieknelpunten en het gebruik van muskusratvallen (pagina 1 1, direct boven punt 10). De heer Beuqelink geeft aan dat er tijdens de workshop niet is gesproken over het vangen van muskusratten. Hij zegt toe na te gaan waarom het onderwerp niet is besproken en of het in een volgend overleg wel aan de orde kan komen. Het tweede punt kan op de lijst worden geplaatst. (mevrouw Van der Nat voegt zich bij de vergadering) Stukken ter advisering 3 Beschikkingen antiafhaaksubsidie 4. Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikenvaard De voorzitter merkt op dat agendapunt 2 in vertrouwelijkheid zal worden behandeld. Hij g,chorst de openbare vergadering. De behandeling van dit agendapunt is opgenomen in een vertrouwelijk verslag Eerste termijn De heer Boot (WN):. Het is een goed voorstel om te zorgen dat het waterschap minder rente gaat betalen. Een structurele winst van euro per jaar is een goede zaak. o Er wordt een bedrag teruggestort en dat wordt direct omgezet naar een lening. Kan een deel van dat bedrag niet worden gebruikt om af te lossen? Leent men I miljoen euro minder, dan gaat de winst van euro naar euro. o Uit de begroting voor 2014 blijkt dat het waterschap meer dan 200 miljoen euro heeft geleend. Dat is heelveel en het kost ook veel rente, jaarlijks 11 miljoen euro. Hijstelt voor om bij de begroting te spreken over een plafond voor de leningen van het waterschap. Mevrouw Van der Stroom (VVD):. De VVD-fractie steunt dit voorstel. o ln 2008 is besloten om de landinrichtingsrente niet af te kopen. Wat was daar toen de reden voor? Was dat omdat het financieel voordeliger was? Mevrouw De Bont (CDA): o De CDA-fractie steunt het voorstel.. Ze wijst op de zin bovenaan pagina 2: 'bij een gelijkblijvende eindtermijn kan de jaarlast van de nieuwe financiering aanzienlijk worden verlicht.'aangezien het hier gaat om een mogelijkheid, zou een risicoparagraaf op zijn plaats zijn geweest. De heer Van der Zaas (AWP):. Het geleende bedrag wordt geheel ten laste gebracht van het watersysteembeheer, omdat het gebaseerd is op de voordelen die het waterschap heeft gehad bij de landinrichting Lopikerwaard. Wat waren deze voordelen? Tot welke hoogte mag de rente stijgen om op nul uit te komen? Mevrouw Van der Nat (PvdA): o Vindt het een uitstekend voorstel, het wordt nu ook zuiverder geregeld dan voorheen het geval was. De heer Schalkwiik (Agrariërs): o Merkt op dat er mogelijk een voordeel kan worden behaald, maar dat daar geen garantie voor is.. Terwijl de jaarlijkse begroting over ruim 100 miljoen euro gaat, praat men nu over een bedrag van euro. Allerlei mensen hebben zich met dit voorstel beziggehouden en hij vraagt zich af of er geen andere onderwerpen zijn die deze commissie kan bespreken, waarbij het gaat over meer substantiële bedragen. Bestuurszaken I Pagina 2 van 11

4

5 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 1 april2014 I, ;itit!.[",.r1:]r'tt.,1 DE STICHTSE RUNTANDFN De heer Verweii (CU):. Vindt het een prima voorstel, als tenmínste helder is dat de rente wordt omgezet voor een periode die gelijk is aan de huidige looptijd. Maar in het voorstel staat dat de treasurer de ruimte krijgt om de lening ook voor een kortere periode af te sluiten. Dan ontstaat het risico dat over tien jaar de lening opnieuw moet worden afgesloten tegen een hoger rentetarief. Wil het college vasthouden aan die mogelijkheid, dan moet het ook aangeven wat het risico is, zoals ook mevrouw De Bont voorstelde.. Hij is benieuwd naar de reactie van het college op het voorstel van de heer Boot. De heer Yoma (Bedrijven): o Vraagt of het college heeft overgewogen om te kiezen voor een vaste rente. Beantwoording De heer Kromwiik: o Licht toe dat de lening is aangegaan bij de Belastingdienst. ln het kader van de ruilverkaveling was dit mogelijk. De investeringen die het waterschap heeft gedaan voor het watersysteem, bij de ruilverkaveling in de Lopikenvaard, zijn geboekt op één pand, het gemaal De Koekoek. Op dat moment was dit voordeliger dan lenen op de markt. o De situatie is nu anders. Er kan nu worden geleend voor een lagere rente dan de Belastingdienst rekent voor een looptijd van twintig jaar. Het moment waarop de lening wordt overgesloten is belangrijk en daarvoor vraagt het college enige speelruimte. o Het is uitermate lastig om het toekomstige verloop van de rente te voorspellen.. Hijvoelt er ook veel voor om de treasurer mee te geven dat de lening voor een termijn van twintig jaar moet worden vastgelegd. o Richting de heer Boot geeft hij aan dat het waterschap een investeringsoverheid is. Het waterschap doet veel investeringen en daarvoor moet het lenen op de kapitaalmarkt. Daarbij probeert men ook om dat zo goedkoop mogelijk te doen. ln de afgelopen jaren is daggeld het goedkoopst, maar de treasuryvoorschriften stellen een maximum van 25 miljoen euro dat als daggeld kan worden geleend. Overige leningen moeten met een langere looptijd worden afgesloten. o ln 2013 kreeg het waterschap in een keer 37 miljoen euro gestort vanwege de overname van de Hollandsche ljssel. Een gevolg was dat het renteresultaat niet optimaal was, omdat er bijna geen daggeld is aangetrokken. Dat ligt dit jaar anders, het waterschap kan nu wel weer daggeld aantrekken. Het is niet zo dat het waterschap ineens miljoenen kan aflossen. Er zijn investeringen waarvoor leningen zijn afgesloten. De reserves zitten in het totale systeem verwerkt. Het is niet zo dal reserves ergens op een rekening staan. o Richting de heer Schalkwijk merkt hij op dat het toch gaat om euro op jaarbasis, gedurende twintig jaar. Richting de heer Van der Zaag licht hij toe dat de lening ten laste komt van het watersysteem omdat het uitsluitend ging om investeringen in het watersysteem van de Lopikerwaard.. Het college heeft gemeend dat bij dit voorstel geen risicoparagraaf nodig is. Het risico is beperkt. Zodra het besluit is genomen, wordt er een moment gekozen waarop de rente gunstig is. Op dat moment wordt ook de lening bij de Belastingdienst beëindigd. Daar zit geen risico.. Destijds was het gunstig om te lenen bij de Belastingdienst, nu is het gunstiger om te lenen bij de Waterschapsbank. Tweede termijn De heer Verweii(CU): o Concludeert dat de hoogheemraad het voorstel nuanceert wat betreft de daarin genoemde kanttekeningen. Daar staat dat het voorstel uitgaat van een herfinanciering voor een periode van twintig jaar tegen een rente die lager is dan 3,1o/o. Daar heeft hij geen enkel bezwaar tegen, maar vervolgens wordt voorgesteld om de treasurer een mandaat te geven voor andere financieringsvormen die minimaal het voorgestelde voordeel everen. En daa wordt ook een kortere loo als kheid Bestuurszaken I Pagina 3 van 11

6

7 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 1 april2014 genoemd. Op dat moment kan het voorgestelde voordeel niet worden gegarandeerd Wordt de kortere looptijd nu als mogelijkheid geschrapt? De heer Boot (WN):. Stelt dat geld lenen hoe dan ook geld kost en pleit ervoor om daar op een ander moment serieus over te spreken. Beantwoording De heer Kromwiik:. Stelt dat het niet verstandig is om de mogelijkheid om korter dan twintig jaar te lenen moet worden geschrapt. Wanneer de rente bij een looptijd van vijftien jaar aanzienlijk lager is, dan kan men besluiten dat de winst over die eerste vijftien jaar opweegt tegen het risico dat het in de laatste vijf jaar het rentepercentage veel hoger is. Dat is een inschatting waar de specialisten bij het waterschap enige ruimte moeten hebben.. Hij stelt voor dat de heer Boot zich nader laat informeren door de betrokken ambtenaren. De voorzitter concludeert dat het onderwerp alsnog ter bespreking zal worden geagendeerd als uit dit overleg naar voren komt dat dit verstandig is. Mevrouw Van der Stroom (VVD) stelt voor om ieder geval bij de behandeling van de begroting op het onderwerp in te gaan. De voorzitter vraagt of het college nog nader aan moet geven hoe het wil omgaan met de mogelijkheid van een kortere looptijd van de lening. De heer Verweii (CU). Concludeert dat de heer Kromwijk met verstandige keuzes wil zorgen dat het risico nul blijft. Hij hoopt dat hij hem over twintig jaar kan feliciteren met het gelijk van zijn keuze. Hij vertrouwt op een goede afloop.. Stelt voor om het gesprek over de leningen van het waterschap te voeren bij de voorjaarsnota. Mevrouw De Bont (CDA):. Sluit zich aan bij de eerste conclusie van de heer Verweij, al had ze toch graag de toevoeging dat het risico tot nul wordt beperkt. Zij voelt meer voor een lening met een looptijd van twintig jaar, dan een lening met een kortere termijn en het risico dat in de periode erna het voordeel omslaat in een verlies. De heer Schalkwiik (Agrariërs):. Geeft aan dat het stuk door kan als hamerstuk. Men moet er niet meer tijd aan besteden. De stelt dat het stuk als hamerstuk door kan naar het een bestuur 5 Notitie 'Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen' Eerste termijn De heer Van der Zaae (AWP):. Wijst op pagina 7 waar staat dat de bevoegdheid voor het goedkeuren van de begroting is belegd bij het algemeen bestuur. 'Belegd' lijkt hem geen juist woord. Ook in de zin die hierop volgt wordt'belegd' gebruikt.. Hij kan zich vinden in de conclusie en de aanbevelingen in het stuk. De heer Ypma (Bedrijven):. ls geen voorstander van begrotingswijzigingen. ln de inleiding staat dat de controle op rechtmatigheid het fenomeen begrotingswijziging met zich mee heeft gebracht. Hij ziet die relatie niet. Hij neemt aan dat alles wat in de begroting staat, rechtmatig is. Deze ontwikkeling is beneden peil.. Bij een begroting mag men ervan uitgaan dat helder is wat er moet gebeuren. Hij kan leven met hooguit kleine verschuivingen binnen programma's. Hij beschouwt begrotingswijzigingen als het schoonvegen van het straatje. Spoort de realiteit niet met de begroting, dan wordt deze laatste met steun van de coalitie aangepast. Deze methodiek is geleidelijk aan ingevoerd in het bestuurlijke proces, waarbij de verantwoording niet meer ter sprake komt. ln het bedrijfsleven zou zoiets onvoorstelbaar ziin. Daar leiden ongewenste uitkomsten bovendien tot Bestuurszaken I Pagina 4 van 11

8

9 Adviezen/Gonclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 1 april2014 DE STICHTSE RUNI"ANDEN leermomenten. Mevrouw Van der Nat (PvdA):. ls ook geen voorstander van begrotingswijzigingen. ln principe zouden ze in het kader van rechtmatigheid ook niet noodzakelijk hoeven te zijn. Anderzijds is democratisch besloten om begrotingswijzigingen toe te passen en die afspraak is voor de PvdAfractie leidend. De PvdA-fractie kan zich vinden in dit voorstel. Mevrouw Van der Stroom (WD):. Sluit zich op hoofdlijnen aan bij het betoog van mevrouw Van der Nat. o Het is een instrument waar in beperkte mate gebruik van zou moeten worden gemaakt. Ze vraagl de heer Kromwijk wat het college concreet bedoelt als het zegt de aanbeveling van de Rekenkamercommissie over te nemen om 'terughoudend te zijn met begrotingswijzigingen'.. Bij eerdere begrotingswijzigingen heeft de VVD-fractie opgemerkt dat bijonverwachte kosten of tegenvallers er niet gelijk naar een begrotingswijziging moet worden gegrepen, maar dat dan geprobeerd moet worden om de tegenvaller binnen het programma taakstellend op te lossen. Ze vraagt de hoogheemraad wanneer het college die lijn gaat volgen. De heer Janssen (WN): o Merkt op dat de inhoudelijke discussie over begrotingswijzigingen al vaker is gevoerd. Het college is gevraagd om duidelijk te maken hoe het met begrotingswijzigingen wil omgaan, met daarbij het verzoek om terughoudend te zijn met begrotingswijzigingen. Dat is in dit voorstel prima gedaan. Mevrouw De Bont (CDA): Sluit zich aan bij het betoog van de heer Janssen. De CDA-fractie vindt daarbij wel dat wanneer er keuzes zijn en het gaat om een bevoegdheid van het algemeen bestuur, die keuze vooraf en niet achteraf geaccordeerd moet worden.. Ook de CDA-fractie vindt dat tekorten allereerst binnen een programma moeten worden opgelost. De heer Verweii (CU): Sluit zich aan bij het betoog van mevrouw De Bont.. Het stuk is een van de paragrafen van het nieuwe financieel beleid, dat in delen aan de commissie wordt voorgelegd. ln de onderbouwing wordt verwezen naar de aanbevelingen bij de jaarrekening. Het college zou moeten vermelden dat het gaat om aanbevelingen die op 4 )uli 2012 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Die zijn daarmee kaderstellend voor begrotingswijzigingen. Van de vier punten die staan genoemd, zijn er al drie aangenomen bij het vaststellen van de Jaarrekenin g ln het advies staan ook enkele andere uitgangspunten, maar die staan hier niet genoemd. Een belangrijk punt is dat alle financiële stukken maar twee keer per jaar in het algemeen bestuur worden behandeld. Ook staat er dat bij een technische wijziging van de begroting in principe de omvang van de begroting niet verandert. Die beide punten zouden moeten worden toegevoegd, verder gaalzijn fractie akkoord met het voorstel. De heer Schalkwiik (Agrariërs): Geeft aan dat hij op voorhand geen voorstander is van begrotingswijzigingen, maar als een vraagstuk niet kan worden opgelost binnen een programma, is een begrotingswijziging soms noodzakelijk.. De stelling van de heer Ypma dat via begrotingswijzigingen zaken onder het tapijt worden geveegd, onderschrijft hij niet. Dat is bij zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur niet de inzet. Beantwoording De heer Kromwiik: Heeft de opmerkingen van de commissie goed begrepen. De opzet van deze evaluatie is om de hele discussie nog eens voor het voetlicht te brengen. Er is ook geprobeerd om de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie bij het vaststellen van de Jaarrekening 2011 over te nemen.. De afspraak is dat het college hooguit twee keer per jaar met wijzigingsvoorstellen komt. De eerste is de u s. Een IS het Bestuurszaken I Pagina 5 van 11

10

11 Adviezen/Gonclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 1 apnl2014 a a a gevolg van een van de twee bestuursrapportages. Gedurende het jaar komt het voor dat het college wil schuiven met kostensoorten. Daar is goedkeuring van het algemeen bestuur voor nodig. ln de bestuursrapportage licht het college toe wat er aan de hand is en vervolgens wordt dit geformaliseerd met een begrotingswijziging. Het algemeen bestuur heeft dan gedurende de periode tussen de eerste behandeling in het voorjaar en de begrotingsbehandeling in het najaar besluiten genomen die buiten het kader van de begroting vallen. Op het moment dat die besluiten worden genomen, wordt de begroting nog niet formeel gewijzigd. Dat gebeurt pas bij de burap. Het college heeft geprobeerd om met de kolommen van de conceptcijfers aan te geven wat de begroting inhoudt, wat er bij de eerste wijziging en de twee wijziging is veranderd en wat het jaarresultaat is. Op die manier zijn de veranderingen goed inzichtelijk. Bij de jaarrekening hoeft men bovendien niet meer terug te vallen op bestuursrapportages van bijna een jaar terug. Met deze opzet is de reden voor een begrotingswijziging direct duidelijk. Bovendien voldoet het college aan de eisen voor rechtmatigheid door direct verantwoording af te leggen. Dit is inderdaad een onderdeel van het totale raamwerk dat straks in één keer ter besluitvorming zal worden voorgelegd. De heer Yoma (Bedrijven):. Wtjst op de begrotingswijziging naar aanleiding van de bestuursrapportage. Dat is precies waar hij het niet mee eens is. Het is een voortgangsrapportage over de uitvoering van de begroting. Wanneer de praktijk uit de pas loopt bij de begroting, moet dat niet leiden tot een begrotingswijziging, maar tot correctieve maatregelen Daar moet de aandacht naar uitgaan. Informerend deel 6 Mededelingen en ingekomen stukken De voorzitter concludeert dat de hoogheemraad de opmerkingen van de commissie ter harte heeft n a) Rapportage Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling Eersfe termijn De heer Van der Zaaq (AWP): ls normaliter niet lang van stof, maar dit stuk vraagt toch een wat uitgebreidere reactie. De voorzitter:. Stelt dat het nu op de agenda staat als ingekomen stuk. Wil men er uitgebreid over discussiëren, dan zou de commissie het ter bespreking moeten agenderen. De heer Reerink (PvdA): Stelt dat het dan logischer was geweest om het bij de stukken ter kennisname op te nemen. Het stuk roept vragen op en het is niet verkeerd om over dit soort documenten met elkaar van gedachten te wisselen. Hij veronderstelt dat de afgevaardigde van het waterschap bij de Unie zich ook over dit document zal uitspreken en dan is het goed dat hij kennis kan nemen van wat er leeft in deze commissie. De voorzitter: Besluit ruimte te geven aan een discussie over dit stuk. Hij geeft de heer Van der Zaaghel woord. De heer Van der Zaaq (AWP):. ls blij met de agendering van dit stuk. Hij zou anders schriftelijke vragen hebben gesteld. Het rapport is bijzonder belangrijk voor het waterschap en de organisatie van het waterschapsbeheer. Mogelijk kan er een keer een symposium worden gewijd aan het onderwerp. Hijvraagt het college om een reactie. De heer Ypma (Bedrijven):. ls gelukkig met dit stuk. Het biedt een goed beeld van hoe anderen tegen het waterbeheer in Nederland aankijken.. Het is geen onderwerp dat de algemene democratie betreft. Het waterschap is een functionele democratie het waterbeheer hebben o een bredere Bestuurszaken I Pagina 6 van 11

12

13 Adviezen/Gonclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 1 april2014 aanpak gekregen dan oorspronkelijk het geval was bij het waterschap. Daarover kan men met elkaar van gedachten wisselen en de onderwerpen keren ook terug in het rapport.. Een relatief nieuw element is dat in de afgelopen tien jaar het politieke element een rol is gaan spelen binnen het waterschap. Dat betekent dat de blik verschuift van de lange en middellange naar de korte termijn. Dan verliest men het voordeel van het waterschap als functionele democratie. Dat element heeft hij in dit rapport gemist. De goegemeente in Nederland had dat aspect wel aan de orde kunnen stellen, om daarmee enig blijk van zelfreflectie te tonen. Mevrouw Van der Stroom (VVD): Memoreert het symposium van eind 2013 toen nadrukkelijk naar de lange termijn is gekeken, met een breed gedragen scenario als uitkomst. De inleider refereerde toen ook al aan dit OESO-rapport. Nu ligt het er en zij zou het zeer de moeite waard vinden om dat te bespreken. Maar men zou ook de reactie van de Unie van Waterschappen kunnen afwachten. De heer Reerink (PvdA):. Kan zich vinden in het laatste voorstel van mevrouw Van der Stroom. De heer Glas van de Unie heeft al aangegeven zich deels te distantiëren van de inhoud van het rapport.. Een aantal zinnen in dit rapport begrijpt hij niet. Hijzal zijn opmerkingen en vragen meegeven aan het college. Mevrouw Bodewitz (PVDD):. Wijst op de wat haar betreft belangrijke aanbeveling in het rapport dat het beginsel dat de vervuiler betaalt vollediger kan worden toegepast op diffuse vervuiling, vooral vanuit de landbouw. Ze stelt dat het waterschap (en vervolgens de Unie) die aanbeveling zou moeten overnemen en er gevolg aan zou moeten geven. De heer Janssen (WN):. Stelt dat het een prima stuk is voor verkiezingen, algemene beschouwingen en andere gelegenheden. Hij vraagt zich af wat dit waterschap, als één van de 23, met dit stuk zou moeten doen. Hij sluit zich aan bij het voorstel om allereerst af te wachten of de Unie van Waterschappen met een reactie komt.. Hijwijst op de toekomstverkenningen die zijn gedaan tijdens het symposium bij Wierickerschans. Daarbij zijn aspecten aan de orde geweest die ook in dit rapport naar voren komen. Mogelijk kan men met dit rapport een vervolg geven aan het verandertraject, bijvoorbeeld in de vorm van een bijeenkomst. Mevrouw De Bont (CDA): o Sluit zich aan bij het voorstel van de heer Janssen. De heer Van der Zaas (AWP): o Wijst op de visie in het rapport op onafhankelijk toezicht, los van zowel de politiek als het waterschap. Dat is een verstandige visie. Met mevrouw Bodewitz is hij van mening dat er een oplossing moet komen voor de vervuiling vanuit de landbouw. De heer Schalkwiik (Agrariërs):. Merkt ten aanzien dit agendapunt op dat er regelmatig discussie ontstaat over de status van de bespreking. Daar moet een duidelijker lijn in komen. De heer Verweii (CU):. Sluit zich aan bij het advies richting het college dat het verstandig is om richting het nieuwe Waterbeheersplan sessies te houden en uitkomsten van dit rapport ook te betrekken bij de toekomstvisie op dit waterschap. Het college moet standpunten en ideeën van andere instanties beoordelen. Het landelijke standpunt van de waterschappen hoort daarbij, maar men moet niet blind varen op het oordeel van de Unie. Het onafhankelijke toezicht dat de heer Van der Zaag omarmt, is bijvoorbeeld door de heer Glas al van tafel geveegd. Het bestuur mag ook een eigen visie ontwikkelen. Beantwoording De heer Beuqelink:. Leidt uit de beraadslaging van de commissie af dat men enerzijds het rapport van de OESO nader wil bes H stelt voor om daarvoor eerst na te n welke acties Bestuurszaken I Pagina 7 van 11

14

15 Adviezen/Gonclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. I april2014 DE STICHTSE RI}NTANDEN a de Unie heeft uitg ezet naar aanleiding van dit rapport. Anderzijds lijkt er ook behoefte te zijn om zelfstandig als waterschap een oordeel te vormen, bijvoorbeeld wat betreft het principe dat de vervuiler betaalt. Hij stelt voor de opmerkingen van de commissie mee te nemen naar het college, om daarna met een voorstel terug te komen. Richting de heer Van der Zaag wijst hij op de website van het lpo, waar staat dat de OESO pleit voor een sterkere rol van provincies in het waterbeheer. Die conclusie heeft hij niet teruggevonden in het rapport. De provincies lijken het rapport aan te grijpen om hun eigen positie te verstevigen. Dat neemt niet weg dat dit een belangrijk rapport is voor de toekomst van de waterschappen. b) Jaaroverzicht 2013 muskusrattenbeheer Eerste termijn Mevrouw Bodewitz (PVDD):. Merkt op dat het rapport melding maakt van bijvangst en dat dit minder is. Kan de hoogheemraad aangeven hoe groot de bijvangst was in 2013?. Op pagina 6 wordt aangegeven dat het waterschap de mogelijkheden van schaderegistratie via een app wil onderzoeken. Vanaf wanneer begint deze schaderegistratie en waarom gebeurt dat nu nog niet, tenvijl de app er al wel is?. Op pagina 6 staat dat op initiatief van het waterschap in heel Nederland zal worden gewerkt met deelgebieden en het vernieuwde vangstregistratiesysteem. Blijkbaar is daar wel prioriteit aan gegeven. Waarom krijgt schaderegistratie niet dezelfde prioriteit?. Op pagina 8 staat dat'uit het rapport is gebleken dat in het gebied van HDSR de vismigratie nauwelijks of niet belemmerd wordt'. Ze memoreert een eerdere discussie in deze commissie, met de uitkomst dat op basis van het rapport juist niet kon worden geconcludeerd dat de vismigratie niet belemmerd wordt. Ze zou graag zien dat de tekst alsnog wordt aangepast. o Verder staat er dat'daarop is besloten dat de werkwijze van muskusrattenbeheer niet aangepast hoeft te worden'. Zij stelt dat dit niet op deze manier is besloten en dat de gegevens opnieuw zouden worden bekeken, waarna het onderwerp opnieuw aan de orde zou komen in de commissie. Ze hoopt dat dit nog steeds zal gebeuren.. Op pagina 12 wordt gesproken over communicatie. ln het halfjaaroverzicht is er wat uitgebreider ingegaan op de communicatie, met enkele voorbeelden, waaronder een spandoek met de tekst dat muskusratten gevangen worden omdat ze een gevaar vormen voor onze veiligheid. Dat is een propagandistische tekst. De voorzitter geeft aan dat het hier gaat om een stuk ter informatie. Hij vraagt mevrouw Bodewitz om af te ronden. Mevrouw Bodewitz (PVDD): o Deelt ook de mening van de heer Schalkwijk dat wanneer een stuk als informerend staat geagendeerd, dit venvarring kan oproepen. Haar verzoek was om het ter bespreking te agenderen. Ze hoopt dat hier in het vervolg een goede modus voor kan worden gevonden.. Ze vervolgt dat de tekst op het spandoek de werkelijkheid onrecht aandoet. Sinds wanneer raken mensen gewond of worden ze gedood door muskusratten? Ze vindt dat het waterschap de schaarse middelen voor communicatie op de juiste manier moet inzetten, waarbij het moet gaan om objectieve informatie. Ze vraagt de hoogheemraad om over dit aspect te overleggen met de afdeling Communicatie. (Mevrouw de Kruijf (Bos- en Natuureigenaren) voegt zich bij de vergadering) De heer Janssen (WN):. Memoreert dat in2012, na een heel ingewikkelde operatie, het muskusrattenbeheer van meerdere waterschappen is belegd bij De Stichtse Rijnlanden. Hij is onder de indruk van wat er is gebeurd sindsdien en wat er wordt gepresteerd, los van allerlei andere opmerkingen die men zou kunnen maken. Hij complimenteert de betrokken medewerkers. Bestuurszaken I Pagina 8 van 11

16

17 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 1 april2014 De heer Schalkwiik:. Stelt dat het verheugend is dat de populatie kleiner wordt en dat er daardoor ook minder dierenleed is.. De kosten van de leaseauto's hadden volledig helder moeten zijn. Dat er nu sprake is van onvoorziene kosten, is een resultaat van een gebrekkig contract. De heer Ypma (Bedrijven):. Stelt dat de resultaten van het muskusrattenbeheer verbluffend goed zijn.. Wat zijn de voor- en nadelen van de veldproef en wat denkt het waterschap ermee te bereiken?. Er wordt aangegeven dat de effectiviteit van de preventieve maatregelen nog moet worden vastgesteld. Hij vraagt de hoogheemraad om de commissie op de hoogte te houden.. Hoe ziet de nieuwe landelijke gedragscode eruit?. Wat zijn de nieuwe ideeën om het dierenleed te beperken? o Stelt dat nu de resultaten zo goed zijn, gaandeweg moet worden nagedacht wat het optimalisatiepunt is, als het gaat om het resultaat en de inzet van middelen. De heer Van der Zaas (AWP):. Sluit zich aan bij de woorden van de heer Janssen. De heer Reerink (PvdA): o Sluit zich ook aan bij de woorden van de heer Janssen Uit dit rapport blijkt dat het goed was om het beheer weg te halen bij de provincie.. Hij is benieuwd of de inzet van muskusrattenbestrijders bij het dijkleger goed verloopt.. De muskusrattenbestrijders zijn de ogen en oren van het waterschap en kunnen ook een nuttige rol vervullen bij toezicht en handhaving. Hij herinnert zich eerdere discussies over die mogelijke rol, toen werd gezegd dat die combinatie van taken niet verstandig is, omdat de bestrijders dan het land van de boer niet meer op zouden komen. Hij vraagt een toelichting.. Wat is de beleidsinvloed van de muskusrattenbestrijders? Hij heeft van waterbeheerders in het veld meerdere keren gehoord dat hun signalen niet worden opgevolgd. Mogelijk hebben ook muskusrattenbestrijders allerlei waarnemingen en ideeën die nuttig kunnen zijn bij de ontwikkeling van beleid, bijvoorbeeld als het gaat om het peilbeheer. Beantwoording De heer Beuqelink:. Laat zich bij de beantwoording bijstaan door mevrouw Van Meelis, hoofd Muskusrattenbeheer. De app is op 1 april in de testomgeving gestart.. Het rapport is bestuurlijk vastgesteld en ligt nu ter kennisname voor. De tekst kan niet meer worden aangepast. Mevrouw Bodewitz (PVDD) merkt op dat het document ook aan de andere waterschappen wordt gestuurd, die daardoor mogelijk op het verkeerde been worden gezet. Het is belangrijk dat de andere waterschappen weten dat De Stichtse Rijnlanden uiteindelijk andere conclusies heeft getrokken. De heer Beuqelink bevestigt dat er twijfels zijn over de waarde van het rapport, als het gaat over de vraag of muskusrattenvangst belemmerend is voor de vismigratie. Binnenkort komt er een rapport waarin wordt geconcludeerd dat de visstand in het gebied van het waterschap redelijk tot goed is. Dat is mede een basis voor de conclusie dat de werkwijze niet hoeft te worden aangepast.. Muskusratten zullen mensen niet aanvallen, maar de kans dat een dijk doorbreekt als gevolg van het graafwerk van muskusratten is wel aanwezig.. Hij dankt de commissie voor de complimenten voor de geleverde prestatie. Hij zal de betrokken medewerkers hiervan op de hoogte stellen.. De tegenvaller met de leaseauto's heeft vooral te maken met het feit dat het een bij de RDW onbekend type was dat het waterschap op gas heeft laten rijden. Dat vereiste nadere keuringen en naheffingen voor de Wegenbelasting. De heer Schalkwijk (Agrariërs) vraagt of de tegenvaller ook in 2014 en 2015 terugkeert. De heer Beugelink geeft aan dat de tegenvaller nu is verwerkt, met als gevolg een van de rotin met 0 De komende heeft men er niet meer Bestuurszaken I Pagina 9 van 11

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 1 april 2014 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 1 april 2014 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P.M. Terpstra (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) de heer W. van der Zaag (AWP) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 8 februari 2011

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 8 februari 2011 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening Aanwezig: de heer M.J. Glastra (Bos- en Natuureigenaren) de heren H. Schalkwijk en G. van den Hoeven (Agrariërs) mevrouw E. van der Vorm en de heer G.J.P. Jansen

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 30 september 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 30 september 2014 Onderwerp Advies / conclusie Aanwezig: de heer W.H. de Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer J.L.J. Boot (WN) de heer G. van den Hoeven (Agrariërs) de heer G.J.P. Jansen

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2015 ONDERWERP 1 Opening, vaststelling agenda en loting primus BESLUIT Opening De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de heren Van der Kruk en Scherrenberg. Vaststelling agenda De agenda wordt gewijzigd

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 19 maart 2013

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 19 maart 2013 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P.M. Terpstra (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer N.J.M. Ypma (Bedrijven) de

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 13 november 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 13 november 2012 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm en de heer G.J.P. Jansen (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H. van der Nat (PvdA) mevrouw

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 24 september 2014

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 24 september 2014 Plaats : Houten, Bestuurszaal Van : 19.30-21.15 uur Aanwezig : Water Natuurlijk mevrouw E. van der Vorm en G.P. Beugelink (hoogheemraden), mevrouw L.A. Tutein Nolthenius, G.J.P. Jansen, P. Blokdijk. :

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d.2 september 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d.2 september 2014 Adviezen/Conclusies Onderwerp 1 Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanweziq: de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) de heer W. van der Zaag (AWP) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer J.G.M.

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 31 oktober 2012

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 31 oktober 2012 Plaats : Houten, Bestuurszaal Van : 19.30-21.15 uur Aanwezig : Water Natuurlijk G.P. Beugelink (hoogheemraad); mevrouw E. van der Vorm; G.J.P. Jansen; mevrouw L.A. Tutein Nolthenius; J.J.H.G.D. Karelse

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 23 november 2010 CONCEPT. 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus.

Verkorte Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 23 november 2010 CONCEPT. 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus. ONDERWERP 1. Opening, vaststelling agenda en loting primus. 2. Notulen vergaderingen. a. Notulen vergadering AB 22 september 2010. b. Verkorte besluitenlijst vergadering 22 september 2010. c. Adviezen

Nadere informatie

Notulen gecombineerde commissievergadering BMZ / SKK d.d.11 juni 2014 CONCEPT

Notulen gecombineerde commissievergadering BMZ / SKK d.d.11 juni 2014 CONCEPT Plaats : Houten, Bestuurszaal Van : 19.30-23.15 uur Aanwezig : Water Natuurlijk mevrouw E. van der Vorm en G.P. Beugelink (hoogheemraden), G.J.P. Jansen, J.L.J. Boot, P. Blokdijk. : CDA J.G.M. Kromwijk

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 25 februari 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 25 februari 2014 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: de heer P.M. Terpstra (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) de heer W. van der Zaag (AWP) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening. Aanwezig zijn: de heer De Beaufort (Natuurterreinen); de heer Beugelink (hoogheemraad); mevr. Hiemstra (AWP); de heer G. Jansen (WN); de heer Ketting (W@I);

Nadere informatie

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten

Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten Aan de leden van de Commissie muskus- en beverratten datum ons kenmerk contactpersoon 14 mei 2013 67459/IP Dolf Moerkens bijlage(n) uw kenmerk e-mail CMB 13-10 t/m 16 - dmoerkens@uvw.nl betreft Vergadering

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d.12 februari 2014

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d.12 februari 2014 Plaats : Houten, Bestuurszaal Van : 19.30-22.40 uur Aanwezig : Water Natuurlijk mevrouw E. van der Vorm (hoogheemraad), mevrouw L.A. Tutein Nolthenius, G.J.P. Jansen, J.L.J. Boot : CDA J.G.M. Kromwijk

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 10 november 2009

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 10 november 2009 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening. De plaatsvervangend voorzitter, de heer Ketting, opent de vergadering en heet een ieder welkom. Aanwezig zijn: de heer Beugelink (hoogheemraad); de heer

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d.19 november 2014

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d.19 november 2014 Plaats Van Aanwezig Houten, Bestuurszaal Water Natuurlijk : CDA : PvdA :WD : AWP : Waterschap@inwonersbelangen : ChristenUnie : SGP : PVDD : Bos- en Natuureigenaren : Agrariërs : Bedrijven mevrouw E. van

Nadere informatie

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN AB 2011 1 17 februari (DM 393779) M Bestuursakkoord Water met Vuur, versie 3.0 Draagt het college van dijkgraaf en hoogheemraden op om het bestuur van de Unie van Waterschappen

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 23 april 2013

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 23 april 2013 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: de heer P.M. Terpstra (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) de heer W. van der Zaag (AWP) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 9 juni 2015

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 9 juni 2015 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda 2. Huishoudelijk gedeelte Aanwezig: de heer R. van der Kruk (PvdD) de heer J.F.C. Kupers (Bedrijven) mevrouw F.J. Leenders (WN) de heer E.C.

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 11 juni 2013

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 11 juni 2013 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) de heer W. van der Zaag (AWP) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 25 januari 2011

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 25 januari 2011 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening Aanwezig: de heer W.H.J. de Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw G.H. van der Nat (PvdA) de

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 mei 2014 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: de heer P.M. Terpstra (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) de heer W. van der Zaag (AWP) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) mevrouw

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 25 september 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 25 september 2012 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm en de heer G.J.P. Jansen (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom (VVD) mevrouw G.H. van der Nat (PvdA) (aanwezig

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

De voorzitter, de heer Woittiez, opent de vergadering om uur. De agenda wordt vastgesteld zoals die voorligt.

De voorzitter, de heer Woittiez, opent de vergadering om uur. De agenda wordt vastgesteld zoals die voorligt. Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening Aanwezig: mevrouw A.J. de Kruijf en de heer W.H.J. de Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) mevrouw A. Hiemstra (AWP) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) de heren G.

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

H O O G H E E M R A A D S C H A P D E S T I C H T S E R I J N L A N D E N. notulen vergadering algemeen bestuur. 17 juni 2009

H O O G H E E M R A A D S C H A P D E S T I C H T S E R I J N L A N D E N. notulen vergadering algemeen bestuur. 17 juni 2009 H O O G H E E M R A A D S C H A P D E S T I C H T S E R I J N L A N D E N notulen vergadering algemeen bestuur 17 juni 2009 Plaats Van Aanwezig Afwezig Voorzitter Secretaris Notulist : Houten, AB-zaal

Nadere informatie

R.T.G. - Bestuur en Financiën

R.T.G. - Bestuur en Financiën R.T.G. - Bestuur en Financiën Kort verslag van de vergadering van RTG Bestuur en Financiën d.d. 7 februari 2012; aanvang 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter: de heer Walter Leden RTG: mevrouw Hoezen en de

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 28 april 2010

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 28 april 2010 Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 28 april 2010 Plaats : Houten, AB-zaal Van : 19.00-00.35 uur Aanwezig : Water Natuurlijk G.P. Beugelink (hoogheemraad); P. Blokdijk; G.J.P. Jansen; mevrouw S.

Nadere informatie

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5a/b Onderwerp: BMC rapport 'Bouwen aan vertrouwen' Nummer: 606089 In D&H: 10-01-2013 Steller: mevrouw I. de Vries In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5979

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d.17 december 2014

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d.17 december 2014 Plaats : Houten, Bestuurszaal Van : Aanwezig : Water Natuurlijk mevrouw E. van der Vorm en G.P. Beugelink (hoogheemraden), J.L.J. Boot, P. Blokdijk. : CDA J.G.M. Kromwijk (hoogheemraad), B. de Jong, J.M.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie.

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 april 2011 Bestuursondersteuning STUKDATUM NAAM STELLER 25 maart 2011 J. van Oorschot ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Kwaliteit bestuursinformatie PROGRAMMA

Nadere informatie

Notulen gecombineerde vergadering commissies BMZ en SKK d.d. 29 oktober 2014

Notulen gecombineerde vergadering commissies BMZ en SKK d.d. 29 oktober 2014 l, r : ;ilf t$p,,rti ir:il,r,t. DE STICHTSE RUNTANDEN Plaats Van Aanwezig : Houten, Bestuurszaal : 19.30-23.15 uur : Water Natuurlijk CDA : PvdA : VVD : AWP : Waterschap@inwonersbelangen : ChristenUnie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3 Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4 In D&H: 11-03-2014 Steller: Raymond Plaizier In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5963

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 18 februari 2O15

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 18 februari 2O15 d.d. 18 februari 2O15 i -, iil, I,.1 f: I I :ì' ii r,i DE STICHTSE RI NTANDEN Plaats Van Aanwezig Houten, Bestuurszaal 19.30-22.05 uur Water Natuurlijk CDA PvdA VVD PVDD AWP Waterschap@inwonersbelangen

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Inleiding pag. 1. Ontwerp-besluit pag. 3. Toelichting pag 5. Bijlage(n): 1 Verzoekbrieven OLM

Inleiding pag. 1. Ontwerp-besluit pag. 3. Toelichting pag 5. Bijlage(n): 1 Verzoekbrieven OLM 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 23 september 2003 Nummer PS : 2003WEM18 Dienst/sector : W&M/MWA Commissie :W&M Registratienummer : 2003WEM004310i Portefeuillehouder :J.Binnekamp 7LWHO Piekbestrijding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 15 december 2010

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 15 december 2010 Plaats : Houten, Bestuurszaal Van : 14.00-17.45 uur Aanwezig : Water Natuurlijk G.P. Beugelink (hoogheemraad); mevrouw S. Lukács; mevrouw E. van der Vorm-Gouman; G.J.P. Jansen; P. Blokdijk; mevrouw L.A.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie

Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie Bijlage I - Conceptbrief aan de Europese Commissie CONCEPT Aan de Voorzitter van de Europese Commissie B-1049 Brussel België Onderwerp: Gemotiveerd advies (subsidiariteit) over het EU-voorstel voor een

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 10 juli 2013

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 10 juli 2013 Plaats : Houten, Bestuurszaal Van : 13.30-18.00 uur Aanwezig : Water Natuurlijk mevrouw E. van der Vorm (hoogheemraad), mevrouw L.A. Tutein Nolthenius, G.J.P. Jansen, J.J.H.G.D. Karelse : CDA J.G.M. Kromwijk

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 18 december 2013

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 18 december 2013 + Plaats : Houten, Bestuurszaal Van : 13.30-17.30 uur Aanwezig : Water Natuurlijk mevrouw E. van der Vorm en G.P. Beugelink (hoogheemraden), mevrouw L.A. Tutein Nolthenius, P. Blokdijk, G.J.P. Jansen :

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 21 december 2011

Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 21 december 2011 Plaats : Houten, Bestuurszaal Van : 13.30-18.00 uur Aanwezig : Water Natuurlijk G.P. Beugelink (hoogheemraad); mevrouw E. van der Vorm; P. Blokdijk; mevrouw L.A. Tutein Nolthenius : CDA E.J. Miltenburg

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 9 oktober 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 9 oktober 2012 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm en de heer G.J.P. Jansen (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) de heren P.M.

Nadere informatie

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering Rekeningcommissie d.d. 10 mei 2010

Adviezen/Conclusies Vergadering Rekeningcommissie d.d. 10 mei 2010 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening Aanwezig: de heer J.P. Verweij (CU) de heer H. Schalkwijk (Agrariërs) de heer J. Jansen (WN) mevrouw G.H. van der Nat (PvdA) de heren R.D. Woittiez en G.H.J.

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie