een nieuwe toekomst Visiedocument netwerk DAK juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een nieuwe toekomst Visiedocument netwerk DAK 2013-2016 juni 2013"

Transcriptie

1 een 1 nieuwe toekomst Visiedocument netwerk DAK juni 2013

2 DAK - Door Aandacht Kracht 2 NETWERK DAK (Door Aandacht Kracht) verbindt zo n 110 zelfstandige projecten die een plek bieden voor buurtbewoners en mensen in kwetsbare wijken en stadsdelen. Na een financieel lastige periode is er in nauwe samenwerking met de werkers een nieuw toekomstplan gemaakt. Vanaf 2012 is er weer een bestuur met wortels in het werkveld, naast bestuursleden met specifieke deskundigheid. Deze notitie geeft de koers aan die het bestuur van Netwerk Dak de komende jaren wil volgen.

3 Inhoud VOORWOORD WAAROM EEN NETWERK DAK KORTE TERUGBLIK; VAN ONTSTAAN NAAR NU WENS EN WERKELIJKHEID VAN DE WERKPLEKKEN VISIE DAK FINANCIEN EN CONTRIBUTIE.14 6 BIJLAGE A BIJ ACTIVITEITEN NETWERK DAK BIJLAGE B: samenstelling bestuur.17 3

4 VOORWOORD Het bestuur van Netwerk DAK presenteert hierbij een visiedocument, waarin het beleid voor de komende jaren verwoord wordt. Het vorige bestuur heeft in 2010, in samenspraak met de achterban, een plan geschreven. Dit plan is de basis geweest voor het huidige visiedocument. Uitgangspunt is een laagdrempelige basis voor en door de lokale werkers met het accent op verbinden. Nu die stevig staat kan netwerk DAK doorgroeien met projecten op het gebied van versterken en vertegenwoordigen. Wij hopen van harte dat we in de komende fase kunnen blijven rekenen op de medewerking en steun van de werkers in het veld en van de fondsen en bevriende organisaties. Het bestuur van Netwerk DAK 4 Verbinden versterken - vertegenwoordigen De landelijke werkorganisatie van Netwerk DAK heeft tot doel de lokale, autonome werkplekken met elkaar in contact te brengen en te houden (verbinden), te ondersteunen bij het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit en daarnaast als belangenbehartiger op te treden in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen (vertegenwoordigen).

5 NETWERK DAK; een nieuwe toekomst 1 WAAROM EEN NETWERK DAK Werkplekken De maatschappij wordt steeds complexer, hectischer en zakelijker en (technologische) ontwikkelingen lijken elk jaar sneller te gaan; steeds meer mensen kunnen of willen dit niet meer bijbenen. Traditionele sociale verbanden zijn al sinds de zestiger jaren aan het afkalven. Door zaken als vergrijzing, bezuinigingen in de zorg en ook door de huidige economische crisis komen steeds meer mensen in een isolement terecht. Vanaf de zestiger jaren zijn er -vooral vanuit de kerken- uiteenlopende initiatieven ontstaan om mensen te ondersteunen die leven in moeilijke wijken, in kwetsbare situaties of in de marge, de onderkant of rafelrand van de samenleving. Daar in het bijzonder kampen mensen met eenzaamheid, verslaving, psychiatrische problemen en/of dak- en thuisloosheid en die proberen het hoofd boven water te houden. Deze initiatieven zijn veelal gebaseerd op een oecumenische, missionaire en diaconale spiritualiteit. Pastores, diakenen en vrijwilligers - binnen of verbonden met de kerk - proberen om degenen die in de knel zitten hun waardigheid en kracht te laten hervinden en behouden, hun onderlinge verbondenheid te stimuleren, onderlinge gemeenschapsvorming te stimuleren en de leefbaarheid van hun situatie door en met henzelf te verbeteren. Al deze initiatieven zijn gebaseerd op aanwezigheid ter plaatse. Presentie, gastvrijheid, ontmoeting, solidariteit en geestelijke zorg zijn sleutelwoorden. Veelal wordt er gewerkt vanuit de presentiebenadering zoals die door dr. Andries Baart is beschreven. 5 De werkplekken kunnen sterk uiteenlopen in omvang, doelgroep en interne organisatie. Er zijn werkplekken met vrijwilligers die de uitvoering doen. Er zijn inloophuizen met professionele en vrijwillige coördinatoren. Daarnaast zijn er pastores werkzaam met specifieke doelgroepen als dak- en thuislozen of verslaafden. Duidelijk is van alle werkplekken dat zij streven naar lokale samenwerking met overheidsinstellingen, zorg- en hulpverleningsinstellingen, welzijnswerk, buurtopbouwwerk en ook met religieuze instellingen waaronder parochies en gemeenten. Vrijwel alle werkplekken van Netwerk DAK zijn klein en functioneren autonoom en vaak tamelijk geïsoleerd omdat -buiten de door DAK georganiseerde ontmoetingen- er vrij weinig onderling contact bestaat tussen de werkplekken. Zij nemen - door hun unieke karakter en aanbod - in het lokale netwerk van zorg- en hulpverleningsinstellingen een bijzondere plaats in. Lastige omstandigheden De opvang en zorg vanuit de overheid voor de bovengenoemde doelgroepen wordt efficiënter en tegelijkertijd onpersoonlijker. Er is een toenemende groep mensen die niet meer door de

6 reguliere zorginstellingen bereikt wordt (de zgn. zorgmijders ). De kerkelijke en levensbeschouwelijke instellingen die werken vanuit een christelijk geïnspireerd ideaal en vanuit een missionair-diaconale opdracht ( elk mens telt en omzien naar elkaar ) begint zich steeds meer te profileren als aanvullende, semiprofessionele vorm van zorg. De bijdrage van de kerken en congregaties, van oudsher initiatiefnemers en financiers van de werkplekken binnen Netwerk DAK, is echter aan het veranderen. Kerkbezoek loopt al decennialang terug en daarmee ook de inkomsten van de kerken. Financiering van de werkplekken is niet langer vanzelfsprekend. Daarnaast hebben veel -vooral kleine- werkplekken te maken met een vergrijzende groep vrijwilligers; zij hebben een vrij stabiele groep -ook veelal vergrijzende- bezoekers om zich heen verzameld. Omdat er geen nieuwe impulsen meer komen van jongere vrijwilligers, nieuwe bezoekers en andere behoeftes vanuit de omgeving, dreigen deze kleine werkplekken marginaal te worden en te verdwijnen. Al deze ontwikkelingen -een terugtredende rol van de overheid, kleinere mogelijkheden van kerken door teruglopende ledentallen en financiën, en vergrijzende werkplekken- zijn een zorg voor Netwerk DAK. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de complexiteit in het werk voor bestuursleden, beroepskrachten en vrijwilligers in sterke mate is toegenomen. Vraagstukken in het werkveld 6 VOOR BESTUURSLEDEN VAN WERKPLEKKEN speelt vooral de behoefte aan voldoende gekwalificeerde bestuursleden die taken - op het terrein van visie- en beleidsvorming, meerjarenbeleid en -begroting, fondsenwerving, opbouwen en onderhouden van een extern netwerk (ook buiten de kerken), bijhouden van ontwikkelingen op relevante beleidsterreinen als politieke sensitiviteit, organisatieontwikkeling en projectmatig werken- kunnen en willen oppakken. De groeiende samenwerking met professionele (hulpverlenings-)organisaties, fondsen en overheden vraagt van vrijwilligers steeds grotere competenties. Dit doet een sterker beroep op de interne afstemming en samenwerking (teamvorming) want: buiten winnen is binnen beginnen. Er kan expliciet worden gesteld dat steeds meer van bestuurders van werkplekken wordt gevraagd. VOOR BEROEPSKRACHTEN zien we vooral dat de problematiek van de doelgroep toeneemt, met name op het terrein van psychische problematiek en die van agressie. Dit vraagt om voortdurende bijscholing opdat hier adequaat mee omgegaan kan worden. Dit vraagt ook continu om bezinning op werkwijzen en methoden en om reflectie op de eigen inspiratiebronnen. Ook wordt het vinden en binden van vrijwilligers een steeds belangrijkere taak evenals het bijscholen en begeleiden van deze vrijwilligers. De noodzaak om projectmatig te werken en projectplannen op te stellen -zoals voor het verkrijgen van subsidies en fondsenwordt steeds belangrijker. Het belang van participatie in externe overleggen, met andere lokale partners binnen het geheel aan zorg- en hulpverlening aan de doelgroep neemt toe en daarmee dus ook de tijd die daarmee gemoeid is. Dus is extra aandacht nodig voor het

7 managen van schaarste en complexiteit. Opgemerkt dient ook dat beroepskrachten vaak een pastorale achtergrond hebben en minder zijn toegerust voor taken op gebieden van projectleiding of fondsenwerving. VOOR VRIJWILLIGERS is de uitdaging om te kunnen blijven gaan met de toenemende complexe problematiek van de gasten. Dit vraagt van hen een voortdurende bereidheid te investeren in het leren present te zijn, in bijscholing en intervisie en vraagt ook om plekken waar de vrijwilligers op verhaal kunnen komen. Op die werkplekken waar het vrijwilligersbestand vergrijst, kan het elan om zich in de complexiteit te verdiepen, soms ontbreken. 7

8 NETWERK DAK; een nieuwe toekomst 2 KORTE TERUGBLIK; VAN ONTSTAAN NAAR NU NETWERK DAK bestaat sinds februari 2008 en telt zo n 110 zelfstandige projecten die elk op een eigen manier een plek bieden aan buurtbewoners en aan mensen in kwetsbare wijken en stadsdelen. In deze projecten werken een kleine honderd theologisch en agogisch geschoolde professionals en duizenden vrijwilligers. In totaal zijn er bij elkaar zo n 100 tot 150 (parttime)beroepskrachten en zo n 7500 vrijwilligers werkzaam. De Stichting Netwerk DAK is opgericht om de bij het netwerk aangesloten werkplekken te ondersteunen en te vertegenwoordigen en is ontstaan vanuit een fusie vanuit de netwerken NUM, LOND en ICB die elkaar deels overlapten. Netwerk DAK omvat: het netwerk van inloophuizen van de kerken (voorheen ICB); ca. 150 werkplekken het netwerk van buurt- en wijkpastoraten (voorheen NUM); ca. 30 werkplekken het netwerk van drugs- en straatpastores (voorheen LOND); ca. 15 werkplekken 1. 8 Voorafgaand aan de fusie van NUM, LCB en LOND zijn al minstens vijf jaar besprekingen gevoerd. De plannen vonden ook steun bij het werkveld, maar op de realisatie ervan werd ook sterk aangedrongen door de verschillende fondsen. Met name voor de uitvoering van projecten waren de netwerken in belangrijke mate afhankelijk van fondsenmiddelen. Dit geldt ook voor Netwerk DAK zelf aangezien de contributies van de werkplekken aan Netwerk DAK ontoereikend zijn. Het ICB kon in het verleden ten behoeve van de personele inzet rekenen op een min of meer continue subsidiestroom (van Kerk in Actie van de PKN). Het NUM was in hoge mate van projectmiddelen afhankelijk en dit gold ook voor LOND, het jongste netwerk dat bestuurlijk was ondergebracht bij NUM. Onzekere toekomst, nieuwe bakens In werd duidelijk dat het financiële beeld dat bij de fusiepartners over de toekomst had bestaan niet reëel was. Er waren minder stabiele inkomsten en de structurele kosten bleken te hoog voor het budget. Het bleek noodzakelijk om de bakens op korte termijn te verzetten. In het najaar van 2009 is het bestuur van Netwerk DAK met bestuurders en werkers van de aangesloten werkplekken in gesprek gegaan over een gewenste én realistische toekomst voor Netwerk DAK. 1 Er is een zekere overlap in de bovengenoemde netwerken waardoor het totaal op 110 uitkomt.

9 NETWERK DAK; een nieuwe toekomst 3 WENS EN WERKELIJKHEID VAN DE WERKPLEKKEN Behoefte aan ondersteuning van de werkplekken: Verbinden versterken (vertegenwoordigen) Het netwerk DAK is gestart met een drieledige doelstelling: De landelijke werkorganisatie van Netwerk DAK heeft tot doel de lokale, autonome werkplekken met elkaar in contact te brengen en te houden (verbinden), te ondersteunen bij het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit en daarnaast als belangenbehartiger op te treden in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen. (vertegenwoordigen). Het bestuur van Netwerk DAK heeft in de afgelopen periode de daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning bij de werkplekken in kaart getracht te brengen. De raadpleging leverde het volgende beeld op over de functie en diensten van Netwerk DAK: Verbinden Een groot gedeelte van de werkplekken heeft vooral behoefte aan een laagdrempelige, kleinschalige en goedkope netwerkvoorziening. Elkaar kunnen vinden en van tijd tot tijd ontmoeten is het belangrijkste. Versterken Een kleinere groep heeft daarnaast ook de wens te werken aan de versterking van het vak, bijvoorbeeld door deskundigheidsbevordering, uitwisselen van methodieken, advies en ondersteuning van nieuwe werkplekken etc. 9 (Vertegenwoordigen) Een nog kleiner gedeelte wil ook gezamenlijk kunnen werken aan belangenbehartiging en politieke beïnvloeding.

10 NETWERK DAK; een nieuwe toekomst 4 VISIE DAK De aangepaste missie Op grond van de raadpleging van de aangesloten werkplekken heeft het bestuur van DAK een aangepaste missie geformuleerd. De landelijke werkorganisatie van Netwerk DAK heeft allereerst en bovenal tot doel de lokale, autonome werkplekken met elkaar in contact te brengen en te houden (verbinden). Vanuit deze verbinding kunnen - indien hiervoor fondsen beschikbaar zijn - initiatieven genomen worden om werkplekken te ondersteunen en te versterken op het gebied van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit. Vanuit het netwerk kunnen bestuurders en werkers incidenteel als belangenbehartiger op te treden in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen (vertegenwoordigen). Het bestuur wilde na haar bezinning in 2009, een vliegwielfunctie uitoefenen waarbij concrete activiteiten door mensen uit het netwerk zelf opgepakt en uitgevoerd worden. Daartoe werden werkgroepen ingericht. In de loop van 2010 bleek dat activiteiten vanuit het netwerk niet zelf opgepakt werden. Het vernieuwde bestuur wil zich in de komende beleidsperiode actiever opstellen en moet als aanjager van uitwisseling functioneren en zelf dingen in gang zetten. Daarbij ligt het accent op vernieuwen en bemiddelen naar ondersteuning. Vernieuwen en bemiddelen naar ondersteuning heeft de aandacht bij alle netwerkdagen, nieuwsbrieven, website en bij de contacten met afzonderlijke centra. 10 Het bestuur focust allereerst op verbinden en versterken, omdat die twee taken binnen het netwerk de grootste prioriteit hebben. Ondertussen bezint het bestuur zich hoe de derde taak vertegenwoordigen- verder vormgegeven kan worden. 2. Organisatie Netwerk DAK in nieuwe vorm kent een uitvoerend bestuur dat vooral leiding geeft aan het netwerk. Het bestuur bestaat uit ca. 5-tal leden, afkomstig uit de achterban eventueel aangevuld met externe experts. Het bestuur is verantwoordelijk voor het secretariaat van Netwerk DAK, het organiseren van de landelijke netwerkdag, van regionale bijeenkomsten, het verzorgen van de Nieuwsbrief, het opzetten en onderhouden van een goed toegankelijke en breed-informatieve website; daarnaast heeft het bestuur een adviserende rol naar de werkplekken en kan zo nodig externe deskundigen benaderen en met werkplekken in contact brengen in zaken als opleiding en kennis, fondsenwerving en informatie over maatschappelijke ontwikkelingen. In deze zaken heeft het bestuur vooral de rol van intermediair.

11 Er is een beperkt betaald of vrijwillig secretariaat (circa 0,3 fte) dat verantwoordelijk is voor ledenadministratie, berichtgeving aan het netwerk, bijhouden website, initiëren en schrijven van de nieuwsbrief, uitvoerend werk rond de landelijke en regionale netwerkdagen. Deze taken worden in goed overleg verdeeld over de bestuursleden en de beroepskracht. 3. Welke activiteiten wil DAK in ieder geval bieden Verbinden 1. Landelijke netwerkdag Jaarlijks organiseert het netwerk minstens een ontmoetingsdag. De organisatie ligt (bij wijze van estafette) in handen van steeds een andere werkplek. De volgende organiserende werkplek kan aanwezig zijn bij de evaluatie van een dag. Eventueel een planning 5 jaar vooruit. Benodigd: vast draaiboek voor inhoud, organisatie en administratie. Kosten en tijdsinzet: zie bijlage A. 2. Ontmoetingsbijeenkomsten grotere centra In het netwerk bleek er bij de grotere centra (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Lelystad, Groningen) behoefte te bestaan aan eigen ontmoetingsdagen vanwege de geheel eigen problematiek waarmee de grote werkplekken te maken hebben en de pioniersfunctie die zij veelal vervullen in de wereld van de inloophuizen. Eenmaal per jaar wordt zo'n ontmoeting georganiseerd. Doel en thema worden door de deelnemers zelf bepaald. DAK heeft hierin de rol van initiatiefnemer en platform. 11 Kosten en tijdsinzet: zie bijlage A. 3. Regionale ontmoetingsbijeenkomsten voor bestuurders en coördinatoren Het bestuur onderscheidt 5 tot 6 regio's. De bedoeling is eens per jaar een bijeenkomst per regio te organiseren. In Brabant en Limburg wordt dit al opgepakt. Dit impliceert minimaal 4 bijeenkomsten per jaar. Doel is informatieoverdracht/-uitwisseling rond belangrijke thema's. Wij denken hierbij aan de volgende onderwerpen: Gezonde doorstroming (van vrijwilligers/bestuurders) Bereiken nieuwe doelgroepen Financiële mogelijkheden Bijzondere aandacht verdienen de kleinere inloophuizen. Zij worden bedreigd in hun bestaan en beschikken dikwijls niet over de middelen en mensen om zaken als deskundigheidsbevordering op

12 te pakken. Daar ligt een rol voor het landelijke Netwerk DAK. Wil zij echter deze rol op adequate wijze kunnen invullen dan is tijdsinvestering van de beleidsmedewerker van Netwerk Dak een noodzakelijkheid. De grotere centra redden zich in deze wel. Maar juist voor de kleinere zijn regionale bijeenkomsten een gelegenheid om bij te tanken. Onder voorwaarde dat het programma direct nut voor hen heeft. Werkwijze van de bijeenkomsten is bewustwording c.q. reflectie en het aandragen van (richtingen van) oplossingen. Zodra professionele hulp nodig is moet Netwerk DAK daar dan ook naar kunnen verwijzen. Kosten en tijdsinzet: zie bijlage A. Verbinden en Vertegenwoordigen 4. Ondersteuning subsidieaanvragen kleine centra Deze activiteit ziet Netwerk DAK als de keystone in de komende jaren. De praktijk leert dat Netwerk DAK regelmatig gevraagd wordt om te helpen bij het oplossen van dagelijkse en structurele problemen, waarvoor de expertise van een professional is vereist. Dit kan gaan om ondersteuning bij een subsidie aanvraag, maar ook om inzet zoals genoemd onder Paragraaf 3/Regionale bijeenkomsten. Uiteraard is elk centrum en inloophuis eerst zelf verantwoordelijk voor een goede organisatie en financiering van zijn activiteiten en deze verantwoordelijkheid kan Netwerk DAK ook niet overnemen. Wel moet het mogelijk zijn om (met beperkte financiële middelen) de helpende hand te bieden indien en voor zover kan en mag worden verwacht dat het probleem daarmee is opgelost. Dit impliceert dat Netwerk DAK voldoende deskundigheid moet hebben om een vraag op haalbaarheid te beoordelen. Tevens moet zij de nodige financiële middelen kunnen verwerven om korttijdelijk haar eigen Coördinator of een externe kracht in te schakelen. 12 Kosten en tijdsinzet: zij bijlage A. Communiceren (Verbinden en versterken) 1. Nieuwsbrief De maandelijkse nieuwsbrief is als snelle en actuele informatie voor de binding en uitwisseling van groot belang. Verzamelen en verzenden is een vaste taak voor de coördinator van DAK. kosten en tijdsinzet: zij bijlage A.

13 2. Website Er is voorwerk verricht voor het opzetten van een nieuwe en meer moderne website. Het streven is dat die in de zomer van 2013 in de lucht komt. Netwerk DAK kan het technisch beheer blijven verzorgen. Het vraagt wel een inhoudelijke redactie met web vaardigheden. Klein onderhoud en updaten kan door het secretariaat. De website kan een verzamelplaats worden voor methodieken, inzichten en instrumenten. Kosten en tijdsinzet: zij bijlage A. Innovatie (Versterken) 1. Kennis Veel beroepskrachten kennen elkaar via trainingen, intervisie en deskundigheidsbevordering. Het is belangrijk om deze contacten zichtbaar te maken. Dat kan door de reflecties die gedaan worden, bijvoorbeeld over faith-based community s, herstructurering of theologie, naar boven te halen. Regionaal worden ook verschillende activiteiten georganiseerd. Het bestuur van netwerk DAK kan werkplekken in contact brengen met externe deskundigen, opleidingsinstituten of eventueel met andere werkplekken die ervaring en deskundigheid op een specifiek terrein hebben. Met name valt te denken aan scholing in de Presentiebenadering, maar ook op deelgebieden zoals Omgaan met agressie, Kennis van multiculturele achtergronden of Wmo Vernieuwen Omdat er veel aan het schuiven is in onze maatschappij (zoals Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl, de kanteling, AWBZ, enz.), is het van groot belang dat er binnen netwerk DAK nagedacht wordt over en proactief ingespeeld wordt op deze ontwikkelingen. Juist omdat de verschuivingen binnen de maatschappij ook nieuwe taken met zich mee kunnen brengen voor de aangesloten werkplekken, moet er over nagedacht worden welke taken wel of niet (kunnen) worden opgepakt. Te denken valt aan samenwerking met professionele welzijnsorganisaties, outreachend werken (de inloophuizen "binnenstebuiten"), buurtgericht werken, een meer signalerende en doorverwijzende taak in het hele netwerk van zorg en welzijn. Zonder de werkers nóg zwaarder te willen belasten met nieuwe taken, zou dit ook een nieuwe impuls kunnen zijn voor het werk van met name de inloophuizen (en voor het vinden van nieuwe vrijwilligers).

14 NETWERK DAK; een nieuwe toekomst 5 FINANCIEN EN CONTRIBUTIE Contributiestelsel Met alle leden bij elkaar kan Netwerk DAK ca per jaar bijeenbrengen. Daarvoor gaat het volgende contributiestelsel gelden: 110 werkplekken: o 50 per jaar basisbijdrage voor een aangesloten vrijwilligersorganisatie o 150 een organisatie met beroepskracht per beroepskracht Opbrengst Meerjarenbegroting Baten 14 Bijdragen aangesloten organisaties Bijdragen externe fondsen Interest Lasten Personeel Landelijke Netwerkdag Ontmoeting Grote Centra 200 Regionale bijeenkomsten Website Bestuur en secretariaat Accountant en administratie Kantoor en overigen Saldo nihil

15 NETWERK DAK; een nieuwe toekomst 6 BIJLAGE A BIJ ACTIVITEITEN NETWERK DAK 2013 Kosten en tijdsinzet per activiteit Uren Uren extern intern 1. Landelijke Netwerkdag Externe ondersteuning Interne ondersteuning Locatie - Catering Reiskosten 250 Drukwerk en porti Sprekers Af: bijdragen deelnemers Totaal Ontmoeting Grote Centra Interne ondersteuning Reis- en overige kosten 200 Totaal

16 3. Regionale ontmoetingsbijeenkomsten voor bestuurders en coördinatoren Ontwikkelen programma Ontwikkelen programma Voorbereiding 3 bijeenkomsten Reis- en overige kosten 3 bijeenkomsten 750 Sprekers 3 bijeenkomsten 450 Totaal Ondersteuning bij subsidieaanvraag kleine centra Coördinatie Totaal Bouw website Kosten bouw door externen Interne inzet eenmalig bouwfase eenmalig jaarlijks, huur modulen en basisprogramma 500 onderhoud onderhoud per jaar idem 3 jaar

17 NETWERK DAK; een nieuwe toekomst 7 BIJLAGE B: samenstelling bestuur Het bestuur van Netwerk DAK is als volgt samengesteld: Voorzitter: Secretaris: dhr. Jan van Opstal dhr. Piet Kuijper Penningmeester: dhr. Simon Brussel Bestuurslid: mevr. Bernadette van Dijk Coördinator DAK: mevr. Helma Hurkens 17

Vrijwilligers aan het werk bij inloophuis BieZefke

Vrijwilligers aan het werk bij inloophuis BieZefke Jaarverslag 2014 Verbinden versterken - vertegenwoordigen De landelijke werkorganisatie van Netwerk DAK heeft tot doel de lokale organisaties van buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen met elkaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Netwerk DAK

Jaarverslag 2012 Netwerk DAK Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Netwerk DAK In 2012 is Netwerk DAK stabieler geworden en is nieuwe activiteit zichtbaar. Het organiseren van de netwerkdag ging gemakkelijker, er komen meer vragen binnen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. www.netwerkdak.nl

Jaarverslag 2013. www.netwerkdak.nl Jaarverslag 2013 Verbinden versterken - vertegenwoordigen De landelijke werkorganisatie van Netwerk DAK heeft tot doel de lokale, autonome werkplekken met elkaar in contact te brengen en te houden (verbinden),

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016 VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN 2016-2019 Schijndel, april 2016 definitief vastgesteld in de ledenvergadering van zondag 22 mei 2016 INHOUD 1. INLEIDING 2. MISSIE 3. DOELSTELLING 4. LEDEN, BESTUUR

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 FHL Nederland

Jaarverslag 2014 FHL Nederland Jaarverslag 2014 FHL Nederland 1-3-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Bijeenkomsten... 3 2.1 Centra... 3 2.2 Workshops... 3 2.3 Retraite... 3 2.4 Boeken, audio en video... 3 3 Organisatie... 4 3.1

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Vooraf. Project DAK bij de tijd

Vooraf. Project DAK bij de tijd Jaarverslag 2015 Vooraf In 2015 heeft Netwerk DAK een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Er is een start gemaakt met het project DAK bij de tijd, gericht op het versterken van de werkplekken. De regionale

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Vereniging BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse Kerk in Nederland

Vereniging BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse Kerk in Nederland Vereniging BERAAD GROTE STEDEN in de Protestantse Kerk in Nederland Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Toelichting op de Jaarrekening blz. 1 t/m 3 Balans per 31 december 2014 blz. 4 en 5 Toelichting op de

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Bijlage Nieuwsbrief Samenwerking Geboden 2/9 oktober 2008 SECRETARIAAT OP MAAT. Werkinstrument voor de implementatie van een clustersecretariaat

Bijlage Nieuwsbrief Samenwerking Geboden 2/9 oktober 2008 SECRETARIAAT OP MAAT. Werkinstrument voor de implementatie van een clustersecretariaat Bijlage Nieuwsbrief Samenwerking Geboden 2/9 oktober 2008 SECRETARIAAT OP MAAT Werkinstrument voor de implementatie van een clustersecretariaat Inleiding De komende jaren zal het parochiële werk door steeds

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente.

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente. Toelichting op de Jaarrekening Doel Een orgaan te zijn voor overleg en belangenbehartiging tussen en namens Protestantse gemeenten, andere kerkgenootschappen en organisaties omtrent binnen- en buitenkerkelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

ONS PROFIEL november 2013

ONS PROFIEL november 2013 ONS PROFIEL november 2013 Versie dec.2013 def Ons profiel Stichting De Bron 1 Inhoud 1 Stichting Diaconaal Centrum De Bron... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Inspiratie... 3 1.3 Missie... 3 1.4 Visie... 3 1.5

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S.

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. Presentatie DAK bijeenkomst 16 juni 2014 Dr. Marina Jonkers ONDERWERPEN Wat doet LESI? Aanpak sociaal isolement in gemeenten Beleidsurgentie en

Nadere informatie

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger.

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger. Wie betaalt de geestelijke verzorging buiten de instelling? Inleiding tijdens studiemiddag VGVZ 4 april 2014. Elly Prinse, Centrum Levensvragen /MOTTO Rotterdam. Beste mensen, Mijn bijdrage aan deze studiemiddag

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven 1 November 2014 Werkplan, versie 2 Inhoud Waarom dit plan?... 2 Vanwaar IF?... 4 Wat gaat IF 2.0 doen?... 5 Wie doen er mee en wat

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Wmo en subsidiemogelijkheden

Wmo en subsidiemogelijkheden Wmo en subsidiemogelijkheden Veranderingen in de Wmo anno 2012 en aansluiting op het missionair-diaconale werkveld Ermen Consult, Pieternel Ermen Programma workshop Wmo en subsidies De Wmo tweede fase:

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015

BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015 BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015 1. INLEIDING De stichting Being Involved is opgericht in 2010. Het idee voor Being Involved is ontstaan vanuit het werken in fragiele staten. De gebruikelijke gang

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3.

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte is gebaseerd op de Opdrachtformulering Mantelzorgers in Beeld April 2013 opgesteld door de Gemeente Aa en Hunze Offerte mantelzorg in Beeld fase 2

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze ~~q lz ijn Aa en Hun Ze 5tzchtinl1 Offerte voor Gemeente AA en Hunze "mantelzorgers in Beeld" fase 1: Q-meting van activiteiten CPM Offerte Mantelzorgers in Beeld fase 1: a-meting centraal punt mantelzorg

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Verslag regionale bijeenkomst regio Utrecht in Amersfoort op 8 juni 2015, 09:30 12:30 uur.

Verslag regionale bijeenkomst regio Utrecht in Amersfoort op 8 juni 2015, 09:30 12:30 uur. Verslag regionale bijeenkomst regio Utrecht in Amersfoort op 8 juni 2015, 09:30 12:30 uur. De keus is aan u! Over de positie van vrijwillige inzet in tijden van transitie. Welkom Om 10:00 uur heet Helma

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie