Vrijwilligers aan het werk bij inloophuis BieZefke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligers aan het werk bij inloophuis BieZefke"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Verbinden versterken - vertegenwoordigen De landelijke werkorganisatie van Netwerk DAK heeft tot doel de lokale organisaties van buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen met elkaar in contact te brengen en te houden (verbinden), te ondersteunen bij het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit (versterken) en daarnaast als belangenbehartiger op te treden in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen (vertegenwoordigen). In 2014 waren de regionale bijeenkomsten het belangrijkst bij het verbinden en versterken. In de zeven bijeenkomsten stonden nieuwe ontwikkelingen, dilemma s en informatie over fondsen centraal. Op de succesvolle landelijke netwerkdag in Limburg lag het accent op vernieuwen en bemiddelen naar ondersteuning. Het netwerk is bekender geworden bij de leden en er komen steeds meer vragen binnen. Kortom: de lijnen die zijn ingezet beginnen vruchten af te werpen. 2 Vrijwilligers aan het werk bij inloophuis BieZefke De lokale organisaties In 2014 waren 98 organisaties aangesloten, evenveel als in Drie bestaande en nieuwe organisaties meldden zich. Evenveel meldden af. Voor de lokale organisaties waren het spannende tijden. De straffe wind van bezuinigen ging ook aan hen niet voorbij. Maar tegelijk is er een hernieuwde erkenning van de bijzondere waarde van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Er zijn dientengevolge organisaties die konden groeien en er zijn organisaties die personeel moesten ontslaan. Ook kerkelijke ontwikkelingen zoals fusies van parochies en gemeenten beïnvloedden het werk. De uitdagingen zijn stevig: wat gebeurt er na de bezuinigingen? Moeten wij de gaten gaan vullen? Kunnen we nieuwe doelgroepen opvangen en doen we dat met huidige of met nieuwe vrijwilligers? Stem je in met regels rondom registratie om subsidie te krijgen en op welke manier behoud je dan de eigenheid van het werk? Dat alles vraagt steeds meer van bestuurders en coördinatoren.

3 Gesprekken met fondsen Fondsen vinden het werk van Netwerk DAK belangrijk, met name vanwege de ondersteuning aan kleinere inloophuizen. Er waren gesprekken met Skanfonds, Stichting Porticus, Kerk in Actie, Adessium Foundation. Daarbij kwamen ontwikkelingen in het werkveld ter sprake, knelpunten en de verwachtingen van de fondsen en hoe zij daarin met Netwerk DAK samenwerken. Genoemde fondsen geven een financiële bijdrage aan het werk van Netwerk DAK om het bestaande netwerk van de lokale organisaties te verstevigen, in het bijzonder via de door Netwerk DAK te organiseren regionale bijeenkomsten. Zevende landelijke netwerkdag in samenwerking met Dienst Kerk en Samenleving De zevende landelijke netwerkdag, georganiseerd in samenwerking met de Dienst Kerk en Samenleving in het bisdom Roermond, trok 140 belangstellenden. Dit jaar geen bezoeken aan lokale organisaties, maar workshops en een film waar het werk in beeld werd gebracht. Met de inspirerende inleidingen van Andries Baart en gouverneur Theo Bovens werd deze keuze erg gewaardeerd. De inleidingen zijn te vinden op de website. Toch werden de werkbezoeken wel enigszins gemist. Door keuze van sprekers en als locatie het kerkgebouw van een sociale ondernemer, werd het belang van samenwerking onderstreept met overheid en ondernemers. Wel vanuit een duidelijke eigen identiteit. Meer dan andere jaren waren er deelnemers van buiten de lokale organisaties die zijn aangesloten bij Netwerk DAK. In Diaconie en Parochie, 1, 2015, verschijnt een artikel over de dag. 3 Landelijke netwerkdag Deelnemers Aantal lokale organisaties dat vertegenwoordigd was Aandachtig luisteren tijdens de netwerkdag

4 Regionale bijeenkomst in Heerenveen Regionale bijeenkomsten Via zeven regionale bijeenkomsten kwam Netwerk DAK in contact met de lokale organisaties en met hun vragen en behoeften. Enkele kleine centra hebben moeite om de doelgroep te bereiken en zijn op zoek naar hun rol. De meeste van de inloophuizen geven aan dat er meer bezoekers en meer vragen op hen af komen. Zij willen op die toenemende vraag inspelen, zeker vanwege alle op hen afkomende bezuinigingen en veranderingen. Dat vraagt wel een behoorlijke inspanning en de nodige kennis. Bij de regionale bijeenkomsten wordt enorm gewaardeerd dat er aandacht is voor het werk. Van de mogelijkheid tot informele uitwisseling wordt dankbaar gebruik gemaakt. Veel van de vragen waar men mee worstelt worden benoemd en men vindt het belangrijk om mogelijkheden te vinden om daarmee verder te komen. Deelnemers aan de bijeenkomsten ontdekken dat zij een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit Netwerk DAK en dat leidt tot een groeiend aantal vragen, met name bij fondsenwerving. 4 Regio Onderwerp Aanwezig en Zuid-Holland Sociaal isolement 11 Veluwe Vallei Nieuwe ontwikkelingen in welzijn 18 Gelderland Overijssel Levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. Georganiseerd 11 samen met maatschappelijk activeringswerk Gelderland Fondsenwerven 10 Gelderland Overijssel Zeist Wat zijn onze doelgroepen, hoe bereik je die, welke 7 vragen pak je op en welke laat je liggen. Noord oost Sociaal isolement en levensbeschouwelijk 23 Nederland vrijwilligerswerk Noord Holland Sociaal isolement mmv Marina Jonkers van LESI 19

5 Onderzoek Naar aanleiding van de bijeenkomst in 2013 heeft het bestuur van Netwerk DAK aan drie centra in de regio gevraagd of zij interesse zouden hebben in een onderzoek naar doelgroep, bereik van doelgroep en zichtbaarheid van de inloophuizen. Zij willen hier graag aan mee werken. Er is contact gezocht met de Hogeschool Windesheim om dit onderzoek uit te voeren en met fondsen voor de financiering. Het onderzoek zal breder opgepakt worden en in de loop van 2015 kan het hopelijk starten. De resultaten van het onderzoek kunnen bruikbaar zijn voor andere inloophuizen in het land. Bijeenkomsten straat- en drugspastoraat Twee keer kwamen de straatpastores bij elkaar. Het oude LOND (Landelijk Oecumenisch Netwerk Drugs- en Straatpastores) blijft binnen het Netwerk Dak een waardevol sub-netwerk dat zichzelf organiseert. Ruim twintig collega s uit vijftien steden vinden elkaar vanwege de gelijkenis van hun werk. 5 Straattour tijdens bijeenkomst van straatpastores De bijeenkomst in april was een kleine pelgrimage, zoals straatpastores die met hun mensen lopen, van hot naar haar, op hoop van zegen. Op 7 november hield Fred van Iersel een boeiende lezing over Contemplatief pastoraat in de marge van de samenleving. Bij contemplatief pastoraat gaat het er om, God te zien in het leven van mensen, en zien hoe mensen intuïtief vertrouwvol antwoorden op deze reeds aanwezige liefde van God. Bijeenkomsten straat- en drugspastoraat Voorjaar 2012 Najaar 2012 Voorjaar 2013 Najaar 2013 Voorjaar 2014 Najaar 2014 Onderwerp Beroepscode Verlieservaringen Relatie straatpastoraat-kerk Pastor als familie Organisaties in Utrecht Contemplatief pastoraat

6 Ontmoeting grote centra Jaarlijks worden de managers van grote centra uitgenodigd voor uitwisseling. Aanwezig waren Stek Den Haag, Stichting De Vonk Tilburg, Ido Lelystad, Inloophuis St Marten Arnhem. Dit jaar spraken zij over de aanpak van sociaal isolement. Marina Jonkers, van het landelijk expertisecentrum sociale interventies sprak over de aanpak van sociaal isolement bij ouderen. Vooral bij mensen die langdurig ernstig geïsoleerd leven, is het nog steeds zoeken naar een goede aanpak. Vervolgens kwamen drie lokaal ontwikkelde aanpakken ter sprake. Een uitgebreid verslag is te vinden op de website. Ondersteuning Vragen die binnenkwamen bij de coördinator van Netwerk DAK vanuit lokale werkplekken: Voorbeelden van functieomschrijving en inschaling. Verwezen naar functieboek cao welzijn Reactie op concept projectvoorstel 3x Meedenken met initiatiefnemers nieuw inloophuis 2x Voorbeelden van huishoudelijk reglement Mogelijke fondsen voor een inloopcentrum Een eenvoudig boekhoudpakket voor een inloophuis Ervaringen met de ABCD-methode en de methode Can Do Verwezen naar Verwey Jonker en NIZW Advies stichtingsvorm inloophuis Voorbeeld cliëntvolgsysteem Voorbeeld project om beeld te krijgen van aanvraag en verantwoording Een plek om vrijwilligerswerk als pastor te doen Vraag om opvang bij organisatie in andere stad 2x Twee lokale organisaties maakten gebruik van de mogelijkheid om de voor de anbi-status noodzakelijke informatie te publiceren op de website van Netwerk DAK. 6 Er is een stijgende lijn in het aantal vragen dat binnenkomt: in 2013 kwamen 13 vragen binnen, in 2014 waren dat er 17 en in 2015 kwamen tot april al 11 vragen binnen. En de onderwerpen worden groter. Meedenken met een projectvoorstel wordt het vaakst gevraagd. Bij sommige vragen volstaat een verwijzing naar de website. Andere vragen leiden er toe dat de coördinator een avond komt meedenken.

7 Website Eind 2013 ging de nieuwe website online:. De website functioneert goed. De informatie is ter zake, actueel en het accent ligt op vernieuwen en bemiddelen naar ondersteuning. Er is een pagina over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk toegevoegd. Informatie over trainers en fondsen is aangevuld. Om het werk van straatpastoraat, buurtpastoraat en inloophuizen in beeld te brengen, is op de website ook ruimte voor verhalen. Natuurlijk zijn ook de aangesloten organisaties met hun jaarverslagen terug te vinden op de website, alsmede verslagen van bijeenkomsten van Netwerk DAK. Digitale nieuwsbrief In 2014 werden 10 digitale nieuwsbrieven verstuurd aan de lokale organisaties en andere belangstellenden. De Nieuwsbrieven bevatten vacatures, nieuws over de aangesloten organisaties, relevante informatie over aan het werkveld gerelateerde onderwerpen en tips om te lezen. In 2014 werden de Nieuwsbrieven beknopter dan voorheen. Het is een signalering van nieuwe berichten op de website, met aan het einde een verhaal of bezinning uit de praktijk. Samenwerking Het bestuur van Netwerk DAK had contact met de volgende organisaties: Hogeschool Windesheim, Trainingscentrum Kor Schippers te Rotterdam, Stichting De Vonk te Tilburg, Dienst Kerk en Samenleving Roermond, Het Vonkje, Stichting Socires, KCMA (Katholiek Centrum Maatschappelijk Activeringswerk Gelderland). Vanaf 2012 is het netwerk partner-lid van het Beraad Grote Steden. 7 Netwerk DAK was vertegenwoordigd tijdens de volgende bijeenkomsten: De voorzitter Jan van Opstal was aanwezig bij de expertmeeting van Skanfonds over armoede en kinderen. Hij was tevens lid van de klankbordgroep van het onderzoek naar professionalisering van het wek van vrijwilligers in de inloophuizen, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim. Bestuursleden waren aanwezig bij de inspiratie dag van Skanfonds over katholiek sociaal denken. Contributie Het beleid inzake contributie bleef in 2014 ongewijzigd: Elke lokale organisatie die is aangesloten bij Netwerk DAK betaalt jaarlijks contributie. Als een organisatie onverhoopt wil stoppen, geldt een opzegtermijn van één jaar. Aangesloten organisaties met louter vrijwilligers betalen 50,= per jaar per organisatie. Organisaties met beroepskrachten betalen 150,= per jaar per beroepskracht werkend in het veld.

8 Samenstelling bestuur Gedurende 2014 was de samenstelling van het bestuur als volgt: Jan van Opstal, voorzitter Piet Kuijper, secretaris Simon Brussel, penningmeester Bernadette van Dijk, lid. Personeel Helma Hurkens is in dienst voor 12 uur per week als coördinator. Vanaf 1 februari 2014 is Karin van Leeuwen in dienst voor 4 uur per week voor administratieve ondersteuning. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, werkt de organisatie zo veel mogelijk digitaal en is er geen kantoor. De Wijkplaats in Utrecht stelt tegen gereduceerd tarief vergaderruimte beschikbaar en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. 8 Bestuur op bezoek in Antwerpen

Als aan de keukentafel

Als aan de keukentafel Windesheim zet kennis in werking Onderzoek Als aan de keukentafel Onderzoek naar professionalisering van het werk van vrijwilligers in de inloophuizen Lectoraat theologie & Levensbeschouwing Zwolle, 2015

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015 Utrecht, maart 2015 Inhoudsopgave WOORD VOORAF 3 1. ZICHTBAARHEID EN GROEI 4 1.1 GROEI DOOR PROFESSIONALISERING 5 1.1.1. Formaliseren van het lidmaatschap 5 1.1.2. beroepsprofielen 5 1.1.3. Specifieke

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 De Protestantse Kerk Amsterdam weet zich blijvend geroepen

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk Geloven in groei Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Dit project is

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie