Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk"

Transcriptie

1 Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!)

2 Inleiding Sinds januari 2007 zijn in de gemeentehuizen in Dokkum en Damwâld WMO Loketten aanwezig. Burgers (en anderen) kunnen bij deze loketten terecht met vragen op het gebied van zorg, welzijn en aangepast wonen. De loketten bieden informatie, advies, cliëntondersteuning, en toegang tot voorzieningen. De WMO Loketten in Dokkum en Damwâld zijn onderdeel van één organisatie; de eenheid Wmo van de productgroep WIZ Dan Don. De loketten worden bemenst door loketmedewerkers en cliëntondersteuners. Hiernaast houdt, binnen de eenheid Wmo, een uitvoeringsteam (wat ondermeer uit consulenten bestaat) zich voornamelijk bezig met het behandelen van aanvragen. Dantumadiel en Dongeradeel zijn met de gezamenlijke loketten gestart na vaststelling van het visiedocument WMO Loket in december In het tweede deel van dat document wordt, in hoofdstuk 3, nader ingegaan op cliëntondersteuning. Er werd destijds vastgesteld, dat er al diverse organisaties actief zijn op het gebied van cliëntondersteuning en dat de WMO daarbij een nadrukkelijkere rol van gemeenten verwacht. Afgesproken werd de cliëntondersteuner van het loket aanvullend te laten zijn op de bestaande vormen. Net zoals dat voor het WMO Loket als geheel gold, was bij de start duidelijk dat ook de gemeentelijke rol bij cliëntondersteuning zich in de praktijk moest gaan ontwikkelen. Dantumadiel en Dongeradeel hebben inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met cliëntondersteuning, en hebben (via een project cliëntondersteuning) met diverse organisaties uit het veld de mogelijkheden van samenwerking verkend. Daarmee is de tijd aangebroken om de visie op cliëntondersteuning verder uit te werken. In dit document wordt de visie van de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel beschreven met betrekking tot cliëntondersteuning op het gebeid van zorg, welzijn en aangepast wonen. Deze visie is tot stand gekomen, in samenspraak met burgers (Wmo Burgerplatform), en in samenspraak met diverse organisaties die hier ook cliëntondersteuning aanbieden. De visie sluit aan op de visie van onze gemeenten op de gehele WMO, zoals verwoord in het document Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte. In dit document wordt allereerst ingegaan op de functie van cliëntondersteuning. Daarna komt de huidige situatie aan de orde, en de zaken die daaraan verbeterd kunnen worden. Vervolgens worden de ideeën van Dantumadiel en Dongeradeel met cliëntondersteuning beschreven, gevolgd door een korte omschrijving van concreet te nemen stappen. 1

3 Cliëntondersteuning Wat is cliëntondersteuning? Eigenlijk is cliëntondersteuning een verzamelbegrip voor diverse activiteiten waarbij burgers met een ondersteuningsvraag worden geholpen. Het kan daarbij gaan om betrekkelijk eenvoudige activiteiten zoals het helpen invullen van formulieren. Maar ook om zwaardere, zoals het intensief bijstaan van iemand met gecompliceerde problemen. Cliëntondersteuning wordt in de praktijk verleend door diverse functionarissen (loketmedewerkers, cliëntadviseurs, maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs), door professionals maar dikwijls ook door vrijwilligers. Beter is hier vast te stellen wat cliëntondersteuning zou moeten zijn: het laagdrempelig, op onafhankelijke wijze bijstaan van een burger, bij het verhelderen van diens hulpvraag, en bij het vinden van een oplossing voor diens probleem. Kenmerk van cliëntondersteuning is dus, dat de burger wordt bijgestaan. Het is echter niet de bedoeling van cliëntondersteuning de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing over te nemen van de burger. Hij of zij houdt die verantwoordelijkheid zelf en zal zelf eventuele keuzes moeten maken. De burger wordt bijgestaan bij het maken van keuzes. Dit gebeurt bij voorkeur op een wijze die de burger zelfredzaam maakt; als de burger een volgende keer geen behoefte meer heeft aan cliëntondersteuning (maar zichzelf kan redden) dan is het proces werkelijk geslaagd. Cliëntondersteuning wordt laagdrempelig aangeboden. Om een beroep te doen op deze dienstverlening hoeven burgers weinig moeite te doen. Ook is het belangrijk dat de dienstverlening zo onafhankelijk mogelijk wordt gegeven. Dit betekent in ieder geval los van het aanbod in voorzieningen of de financiële ruimte daarvoor van de eigen organisatie. Slechts de burger en diens vraag staan centraal bij cliëntondersteuning. Het proces van cliëntondersteuning bestaat uit twee delen. Eerst wordt nagegaan wat de eigenlijke vraag is van de burger, daarna wordt (als dat nog nodig is) meegeholpen bij het vinden van een oplossing. Het eerste deel van het proces, veelal vraagverheldering of vraagverduidelijking genoemd, is een belangrijk onderdeel. Dat dit belangrijk is, blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek uit 2008 van het Lectoraat Sociale Interventie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Bij dit onderzoek is de waarde van vraagverheldering, zoals dat door MEE Friesland wordt verricht, in beeld gebracht. Geconcludeerd wordt onder andere: dat vraagverheldering in de praktijk meestal tot een daadwerkelijke verduidelijking van de hulpvraag leidt en tot concrete oplossingsgerichte adviezen, en dat vraagverheldering mogelijk leidt tot minder zorgconsumptie (het voorkomt dat er geïnvesteerd wordt in niet passende zorg). Bij het tweede deel van het proces wordt, indien nodig, de burger geholpen bij het vinden en realiseren van een oplossing. Bij het kiezen van de oplossing wordt als het kan gestreefd naar het vergroten de eigen kracht (de eigen mogelijkheden) van de persoon of diens omgeving. Het kiezen van oplossing gericht op het wegnemen van de oorzaak van het probleem verdient in dat licht de voorkeur boven een oplossing gericht op het wegnemen van de gevolgen van een probleem. 2

4 Huidige situatie Het WMO Loket is ontstaan vanuit de gedachte dat er tenminste één punt moet zijn waar burgers terecht kunnen met diverse (bij voorkeur alle) vragen op het gebied van zorg, welzijn en aangepast wonen. Praktijk is echter, dat er in onze gemeenten diverse organisaties en instanties werkzaam zijn die ook een punt voor informatie en advies hebben ingericht en/of dienstverlening in de vorm van cliëntondersteuning aanbieden. Een deel van deze organisaties werkt enkel met beroepskrachten (professionals), bij een deel wordt cliëntondersteuning ook verleend door vrijwilligers (belangenverenigingen, kerken etc.). Het terrein van zorg, welzijn en aangepast wonen is omvangrijko mvangrijk, en de organisaties richten zich met de cliëntondersteuning vrijwel altijd op een bepaalde groep en/of een beperkt gebied. Cliëntondersteuning is daardoor in de praktijk versnipperd beschikbaar. Omdat cliëntondersteuning versnipperd beschikbaar is, dient de burger ook voor deze ondersteuning bij het juiste loket aan te kloppen. Dit veronderstelt van die burger kennis van de sociale kaart. De meeste van hen beschikken echter niet over die kennis. Zij leggen hun vraag veel eerder voor aan een persoon of instantie waar zij al contact mee hebben, of kloppen aan bij die persoon of instantie die zij als meest geschikt zien. De versnippering heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de cliëntondersteuning. Vooral als die dienstverlening zich richt op een beperkt gebied (zoals het werkgebied van de eigen organisatie), dan is ook de vraagverheldering en het kiezen van de oplossingsrichting vaak enkel op dat terrein gericht. De eigenlijke vraag (het eigenlijke probleem) van de burger kan daardoor onbelicht blijven, net zoals alternatieve oplossingen. Dit met het risico dat er wordt ingezet op een minder passende oplossing. De huidige versnippering heeft verder tot gevolg dat oplossingen niet altijd in samenhang met elkaar worden getroffen. Vooral in complexe situaties, waarin sprake is van meerdere met elkaar samenhangende problemen, is die samenhang belangrijk. Het maakt dat er oplossingen in beeld komen die elkaar versterken en het antwoord zijn op meerdere problemen. Een punt van heel andere orde, is de beschikbaarheid van middelen voor cliëntondersteuning. Deze budgetten staan momenteel bij een aantal organisaties behoorlijk onder druk. Bij zorgaanbieders is de tendens waarneembaar, dat er minder dan in het verleden in cliëntondersteuning wordt geïnvesteerd. Ook gemeenten is er sprake van druk op de begroting. 3

5 Stean foar stipe Dantumadiel en Dongeradeel willen dat burgers die daar behoefte aan hebben op een laagdrempelige en onafhankelijke wijze worden bijgestaan bij het verhelderen van hulpvragen en bij het vinden van oplossingen voor problemen. Om te garanderen dat burgers adequaat worden ondersteund willen Dantumadiel en Dongeradeel de samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van cliëntondersteuning verder stimuleren. Doel is de (huidige) professionele en nietprofessionele cliëntondersteuners een netwerk te laten vormen, en dit netwerk in te zetten voor het (op)vangen van alle hulpvragen. Het beoogde netwerk is: 1. Laagdrempelig Het netwerk bestaat uit verschillende (bij voorkeur alle) organisaties die in Dantumadiel en Dongeradeel in de dagelijkse praktijk te maken hebben met vragen van burgers op het gebied van zorg, welzijn, en aangepast wonen. Het gaat daarbij om professionele organisaties, maar ook om organisaties die met vrijwilligers werken. Al deze organisaties hebben (nu al) op verschillende plekken, op verscheidende momenten contact met burgers. Hiervan wordt gebruik gemaakt; Burgers worden in staat gesteld op de verscheidende momenten en verschillende plekken hun vragen te (blijven) stellen. En professionals en vrijwilligers zijn toegerust adequaat met die vragen om te gaan. Cliëntondersteuning heeft zo een plaats dicht bij de burger, burgers hoeven weinig moeite te doen hun vraag op de juiste plek te stellen. 2. Adequaat Burgers worden adequaat geholpen omdat zij profijt hebben bij het stellen van een vraag. Het gevoel van die burger daadwerkelijk te zijn geholpen is hierbij erg belangrijk. Om burgers effectief bij te kunnen staan bij het vinden van een antwoord op hun vraag, vormt vraagverheldering (vraagverduidelijking) een vast onderdeel van dat proces. Professionals en vrijwilligers gaan altijd na welke vraag de burger daadwerkelijk stelt. Als die vraag bekend is, dan kan iemand ook daadwerkelijk worden geholpen. 3. Efficiënt Binnen het netwerk wordt efficiënt gewerkt. Het betekent dat mensen en middelen economisch verantwoord worden ingezet. Vrijwilligers waar het kan, professionals waar het moet. Eenvoudige vragen simpel beantwoorden, investeren in de meer complexe vragen. Ook hier bewijst vraagverheldering zijn waarde. Eenvoudige vragen kunnen daarmee van meer complexe worden gescheiden. Bovendien kan via vraagverheldering worden voorkomen dat middelen (onverantwoord) worden ingezet op minder passende oplossingen. De cliëntondersteuning wordt dichtbij aangeboden. Hierdoor vraagt het verhelderen van de vraag dikwijls maar beperkt tijd. Het besef dat een gestelde vraag niet altijd de eigenlijke vraag is, het kennen van de vrager, en het eventueel stellen van enkele verduidelijkende vragen, maakt het dikwijls mogelijk eenvoudig tot de daadwerkelijke vraag te komen. 4

6 Bij eenvoudige vragen wordt via direct lijnen bijgedragen aan het realiseren van een oplossing, bij voorkeur dicht bij de burger. Als de vraag meer complex lijkt, dan kan die worden overgedragen aan een professional met meer specifieke deskundigheid. Om burgers adequaat te helpen, gebeurt het overdragen door de vraag door te spelen (niet door de vrager door te sturen). Uiteraard vindt het overdragen altijd plaats in samenspraak met de steller van de vraag. 4. Stimulerend Het netwerk richt zich op het ontwikkelen van de eigen kracht (eigen mogelijkheden) van de burger en diens omgeving. Burgers worden daarom bij voorkeur gewezen op oplossingen voor de oorzaak van het probleem. Waar mogelijk worden burgers gestimuleerd te werken aan die oorzaak, en dat niet alleen te doen op het bestrijden van gevolgen. De eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt gerespecteerd. Dit uitgangspunt ligt in het verlengde van het ontwikkelen van de eigen kracht. Burgers blijven zelf verantwoordelijk, via het netwerk worden zij slechts ondersteund. Het is altijd de burger die keuzes maakt, het netwerk stimuleert hen goede keuzes te maken. 5. Signalerend Het netwerk is gevoelig voor signalen uit de samenleving. Dit heeft allereerst betrekking op signalen die duiden op mogelijke problemen in een individuele situatie. Signalen van verborgen (niet gestelde) hulpvragen worden via het netwerk opgepakt en leiden minimaal tot het leggen van contact met de betreffende persoon of diens omgeving. Ook meer algemene signalen worden via het netwerk opgepakt. Het netwerk signaleert zaken die op het gebied van zorg, welzijn en aangepast wonen kunnen worden verbeterd. Dergelijke signalen worden doorgespeeld zodat er door de diverse organisaties beleidsmatig actie kan worden ondernomen. Dantumadiel en Dongeradeel streven kortom naar een signalerend, toegankelijk, effectief en activerend netwerk voor cliëntondersteuning. Ofwel Stean foar Stipe. 5

7 Concreet Dantumadiel en Dongeradeel zien het netwerk Stean foar Stipe als ideaal om de ondersteuning van burgers bij hulpvragen te verbeteren. Het netwerk brengt samenhang en structuur aan in het nu versnipperde aanbod van cliëntondersteuning. Bovendien biedt het de mogelijkheid oplossingen via korte lijnen in de omgeving van de burger te realiseren. De gemeenten zien voor zichzelf de taak om het ontstaan en de ontwikkeling van het netwerk te organiseren en te stimuleren. De opdracht is dat te doen zonder vergroting van budget. Het ideaal is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Met het netwerk dienen er relaties te ontstaan tussen de verschillende organisaties, zal men oog moeten krijgen voor elkaars deskundigheid, en waardering voor elkaars kunnen. Dit vraagt om wederzijds vertrouwen (in elkaars deskundigheid en kunnen) en dat is iets wat in de loop van de tijd zal moeten groeien. Een groot deel van de vragen op het gebied van zorg, welzijn en aangepast wonen, komt terecht bij organisaties die met vrijwilligers werken. Het organiseren van het netwerk Stean foar Stipe en het realiseren van oplossingen dicht bij de burger is ondenkbaar zonder deze organisaties. De notitie informele netwerken (bijlage 1) bevat een inventarisatie van organisaties die hier met vrijwilligers cliëntondersteuning verlenen. Dantumadiel en Dongeradeel wensen van de kracht van dergelijke organisaties gebruik te maken door hen aan het netwerk te koppelen. De gemeenten willen de betreffende vrijwilligers daarbij ondersteuning en begeleiding aanbieden, zodat zij op een adequate manier met de vragen van burgers kunnen omgaan. De gemeenten zien op dit gebied een taak weggelegd voor de eigen welzijnsorganisaties. Deze organisaties werken zelf ook deels met vrijwilligers en hebben via hun vrijwilligerscentrale ervaring met het ondersteunen van deze groep. Vanuit de welzijnsorganisatie kunnen vrijwilligers van de eigen en andere organisaties worden begeleid bij het omgaan met hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn en aangepast wonen. Waar nodig kunnen zij zorgen voor een vorm van coördinatie, onder andere bij het realiseren van praktische oplossingen (via de burenhulpdienst). Tevens kan de welzijnsorganisatie het punt zijn van waaruit meer complexe hulpvragen worden doorgeleid naar professionele organisaties. De gemeenten zullen met de welzijnsorganisaties hierover afspraken maken. Bij de organisaties die met beroepskrachten cliëntondersteuning bieden, lijkt er op dit moment voldoende draagvlak te zijn voor de samenwerking. Met deze organisaties is al gewerkt aan plannen in de praktijk hiermee ervaringen op te doen. Deze plannen zijn uitgewerkt in een notitie gezamenlijk team (bijlage 2). Tevens is met deze organisaties gewerkt aan ideeën voor een eenduidige werkwijze bij het verhelderen van vragen. Deze ideeën zijn verwoord in een notitie uniforme vraagverheldering (bijlage 3). Het is de bedoeling daadwerkelijk in de praktijk ervaring met het samenwerken op te doen, nadat er formeel is ingestemd met de plannen. 6

8 De eigen welzijnsorganisaties vormen binnen de visie op cliëntondersteuning een belangrijk onderdeel van het netwerk Stean foar Stipe. Zij vormen de schakel tussen vrijwilligers en professionele ondersteuning. Bovendien zal het slagen van het netwerk voor een belangrijk deel samenhangen met het succes waarmee vrijwilligers worden ingezet. Van de welzijnsorganisaties zal daarom worden gevraagd zich in toenemende mate te specialiseren in het bieden van maatschappelijke ondersteuning door middel van vrijwilligers. Het optreden als begeleider van vrijwilligers bij cliëntondersteuning is daarin een stap. Een volgende stap kan mogelijk zijn, zorgen dat meer oplossingen via vrijwilligers kunnen worden gerealiseerd. Dantumadiel en Dongeradeel zullen die mogelijkheden in de toekomst nader onderzoeken. Bijlagen: 1. Notitie Informele netwerken 2. Notitie Instellen gezamenlijk team 3. Notitie Uniforme vraagverheldering 7

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar Raadsvoorstel Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Programma : Met elkaar voor elkaar Voorstel De Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Samen Sterk! vaststellen. Voorstel in het

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen

CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen CONCEPT Visieontwikkeling Informatie, Advies, Cliëntondersteuning: Wmo-loket Dalfsen 1. Inleiding Als het parlement akkoord gaat, treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2007 in

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

We worden steeds ouder. Notitie Ouderen

We worden steeds ouder. Notitie Ouderen We worden steeds ouder Notitie Ouderen Apeldoorn, maart 2018 We worden steeds ouder We worden steeds ouder en we blijven langer thuis wonen. Ouder worden kent verschillende fases. De 65+er van nu is actief

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Handreiking Zorg- & Welzijnsarrangement

Handreiking Zorg- & Welzijnsarrangement Handreiking Zorg- & Welzijnsarrangement voor duidelijke afspraken in samenwerking tussen formele en informele partijen rondom een persoon met ondersteuningsvraag versie januari 2018 Hoe kom je tot een

Nadere informatie

Sociale w knetwerken. Land van Cu k. Notitie. Land van Cuiik Gemeente Boxmeer. Gemeente Mill & Sint Hubert. Gemeente Cuijk Gemeente Grave

Sociale w knetwerken. Land van Cu k. Notitie. Land van Cuiik Gemeente Boxmeer. Gemeente Mill & Sint Hubert. Gemeente Cuijk Gemeente Grave Notitie Sociale w knetwerken Land van Cu k Land van Cuiik Gemeente Boxmeer Gemeente Cuijk Gemeente Grave Gemeente Mill & Sint Hubert Gemeente Sint Anthonis Januori 2075 lnleiding Vanaf 201-5 worden gemeenten

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

In algemene zin is dit al wel vastgelegd in het Beleidsplan Sociaal Domein, maar het is nog niet expliciet voor de kernteams gedaan.

In algemene zin is dit al wel vastgelegd in het Beleidsplan Sociaal Domein, maar het is nog niet expliciet voor de kernteams gedaan. Onderwerp: Werken met kernteams: leidende principes Ons kenmerk: 16rv000060 Nummer: Eist, 6 september 2016 AAN DE RAAD 1. Advies Het vaststellen van de notitie 'Werken met kernteams: leidende principes'.

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding Kenmerk 13s058 / augustus 2013 Inleiding In de komende maanden en jaren krijgen gemeenten te maken met een drietal decentralisaties van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid waarvan die in meer

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Pilot begeleiding Oosterschelderegio

Pilot begeleiding Oosterschelderegio Pilot begeleiding Oosterschelderegio Inleiding In 2016 hebben vier zorgaanbieders een pilot gedaan in de Oosterschelderegio waarbij gekeken is of de huishoudelijke zorg ook lichte individuele begeleiding

Nadere informatie

Subsidieregeling Opbouwwerk

Subsidieregeling Opbouwwerk Subsidieregeling Opbouwwerk 2020-2023 Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal: BESLUITEN

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015

Versie 17 juni 2015. Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Versie 17 juni 2015 Nadere regeling waardering mantelzorgers 2015 Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum op 30-06-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ

CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ CONFERENTIE OMMEN ARMOEDEVRIJ CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ Een gemeentebreed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting In de gemeente Ommen zijn huishoudens die vaak jarenlang leven van een inkomen rond

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Zorg voor en door Elsendorp. 9 maart 2013 Hannie Penninx

Zorg voor en door Elsendorp. 9 maart 2013 Hannie Penninx Zorg voor en door Elsendorp 9 maart 2013 Hannie Penninx Elsendorp 2003 1000 inwoners Geen openbare voorzieningen Vertrek jeugd en ouderen Actiepunten Groei naar 1500 inwoners Bouwen voor jeugd en ouderen

Nadere informatie

Wet WIJ: ook de cliënten die gebruik maken van de wet WIJ zullen worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad DanDon (art. 12 Wet WIJ).

Wet WIJ: ook de cliënten die gebruik maken van de wet WIJ zullen worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad DanDon (art. 12 Wet WIJ). Raadsvoorstel Vergadering van : 1 november 2011 Agendanummer : 6 Onderwerp : Programma : Met elkaar voor elkaar Samenvoeging clientenraden WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minima voor de gemeenten Dantumadiel en

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 104320 6 november 2015 Wijziging Nadere regels voor subsidieverstrekking 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

GRIP OP DE TOEKOMST ALTERNATIEF BEZUINIGINGSVOORSTEL SAMEN LEVEN

GRIP OP DE TOEKOMST ALTERNATIEF BEZUINIGINGSVOORSTEL SAMEN LEVEN GRIP OP DE TOEKOMST ALTERNATIEF BEZUINIGINGSVOORSTEL SAMEN LEVEN GRIP OP DE TOEKOMST ALTERNATIEF BEZUINIGINGSVOORSTEL SAMEN LEVEN 1 Inleiding Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Notitie cliëntondersteuning Haarlem

Notitie cliëntondersteuning Haarlem Notitie cliëntondersteuning Haarlem 0. Inleiding 1. Wat is Cliëntondersteuning 2. Onafhankelijkheid cliëntondersteuning 3. Cliëntenondersteuning in Haarlem 3.1 Uitgangspunten 3.2 Wijkgeorganiseerde hulp-

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2018-2020 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 1 april 2018 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen onderzoek Ouderenadviseurs en levensvragen

Conclusies en aanbevelingen onderzoek Ouderenadviseurs en levensvragen Conclusies en aanbevelingen onderzoek Ouderenadviseurs en levensvragen Landelijk Overleg Ouderenadviseurs (L.O.O.) Inleiding Levensvragen, zingevingsvragen, bestaansvragen: het zijn allemaal benamingen

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober

Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober Memo Postregistratienummer: 2013i01513 Aan: Raadsleden Datum: 10 oktober 2013 Betreft: Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17 oktober Achtergrondinformatie voor de raadsbijeenkomst op 17

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 oktober 2018 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 oktober 2018 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Programma 3. Meidwaan en omtinken

Programma 3. Meidwaan en omtinken Trojka: Programmahouder : R. Bos Donormanager : L. Venekamp Programmaregisseur : R. Meekma 3.1 Hoofddoelstelling Inwoners doen actief mee aan de samenleving. Dantumadiel streeft naar een samenleving waarin

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners DE KANTELING VOORUIT! Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6. Doetinchem, 20 september 2018 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6. Doetinchem, 20 september 2018 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER 2018 Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021 Te besluiten om: In te stemmen met de regionale visie op inkoop voor het Sociaal Domein

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00987 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In de raad van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Gemeente Oss. Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening

Gemeente Oss. Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening Gemeente Oss Pilot Duurzame Financiële Dienstverlening Robert Peters Neeltje van Haandel 3 december 2017 Duurzame Financiële Dienstverlening voor de inwoners van Oss 1. Aanleiding: de kosten en kwaliteit

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Inspiratiedocument cliëntondersteuning

Inspiratiedocument cliëntondersteuning Inspiratiedocument cliëntondersteuning VNG / 1 juni 2015 Sinds de invoering van de Wmo in 2007 hebben gemeenten een taak op het gebied van cliëntondersteuning. In de Wmo 2015 is deze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg Beknopte rapportage van de Pilot Informatie voor de informele zorg Gemeente Enschede en Ministerie van VWS Juni december 2012 Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Grotere rol van mantelzorgers en vrijwilligers...

Nadere informatie

Startbijeenkomst Wmowerkplaats. 20 mei 2015. Wil van der Steuijt, VWS

Startbijeenkomst Wmowerkplaats. 20 mei 2015. Wil van der Steuijt, VWS Startbijeenkomst Wmowerkplaats Friesland 20 mei 2015 Wil van der Steuijt, VWS 3 Onderwerpen 1) Doel en achtergrond Wmo: 2) Hoe zit de Wmo in elkaar? 3) Wat betekent dit voor de opleiding en deskundigheid

Nadere informatie

Integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen

Integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen Integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen Even Buurten Rotterdam Ontstaan vanuit vraag ouderen en professionals binnen netwerk GENERO Stedelijke samenwerking welzijn, zorg en wonen; Regierol gemeente

Nadere informatie

Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW):

Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW): Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW): Tussentijdse notitie ter informatie over stand en gang van zaken en ter stimulering van de dialoog over vernieuwingsmogelijkheden Beleid van het Rijk: De gemeente Peel

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Algemene presentatie Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010

Algemene presentatie Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010 Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010 Régine van Lieshout 1 Programma: Reguliere dienstverlening MEE Inleiding Pakketmaatregel AWBZ Doel en randvoorwaarden Pakketmaatregel

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering van : 19 juli Agendanummer : 6. Actualisatie programma s , uitvoering motie nummer 5.

Raadsvoorstel. Vergadering van : 19 juli Agendanummer : 6. Actualisatie programma s , uitvoering motie nummer 5. Raadsvoorstel Vergadering van : 19 juli 2011 Agendanummer : 6 Onderwerp : Programma : Met elkaar voor elkaar Actualisatie programma s 2012-2015, uitvoering motie nummer 5 Voorstel 1. Doelstelling 3.4 van

Nadere informatie

Nadere regels blijk van waardering Mantelzorgers. a. belanghebbenden: personen die zich aantoonbaar hebben geregistreerd als mantelzorger;

Nadere regels blijk van waardering Mantelzorgers. a. belanghebbenden: personen die zich aantoonbaar hebben geregistreerd als mantelzorger; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 119269 14 december 2015 Nadere regels blijk van waardering Mantelzorgers Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen In deze nadere regeling

Nadere informatie

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Beknopte versie Handreiking voor lokale belangenbehartigers Bijgestelde versie maart 2008 Oorspronkelijke versie - juni 2006 Programma

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Convenant Raalte Armoedevrij

Convenant Raalte Armoedevrij Convenant Raalte Armoedevrij Een gemeente-breed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting. In de gemeente Raalte zijn huishoudens die vaak jarenlang leven van een inkomen rond het sociaal minimum. Ook

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Kansen voor alle kinderen Jeugd en onderwijs

Kansen voor alle kinderen Jeugd en onderwijs Kansen voor alle kinderen Jeugd en onderwijs 4 Kansen voor alle kinderen Kinderen hebben de toekomst. Daarom kiest de ChristenUnie voor de best denkbare basis: een veilig gezin. In een veilig gezin komen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie