Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010"

Transcriptie

1 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat VJ Haarlem telefoon:

2 Activiteiten en begroting Activiteiten 2010 Gebaseerd op de door het bestuur vastgestelde missie en visie zijn voor dit werkplan de activiteiten in thema s ondergebracht. De visie en missie luiden als volgt: Missie: Net-Werk wil een kleinschalige, innovatieve organisatie zijn, die door krachtenbundeling van de vrijwilligersorganisaties in Zuid-Kennemerland het vrijwilligerswerk ondersteunt om op een uitstekend niveau te functioneren. Dit alles heeft tot doel het vrijwilligerswerk in de regio meer zichtbaar, beschikbaar en toegankelijk te maken. Vrijwilligerswerk De kern van het werk van Net-Werk is het vrijwilligerswerk in de sector wonen, welzijn en zorg. Voor Net-Werk zijn de vrijwilligersorganisaties, die in dit veld werkzaam zijn, primaire klanten. Innovatie Door de kennis en kunde van de medewerkers van Net-Werk zowel op het gebied van het vrijwilligerswerk in de sector wonen, welzijn en zorg als op het gebied van samenwerking alsmede door de flexibiliteit van de organisatie is Net-Werk in staat vernieuwend en inspirerend de organisaties in de regio te ondersteunen en te verrassen. Krachtenbundeling Net-Werk wil de krachten van de vrijwilligersorganisaties zodanig bundelen dat de uitkomst meer is dan de som der delen waarmee de betrokken organisaties hun voordeel kunnen doen. Visie: Vrijwilligershulp vormt de onmisbare schakel in de keten van mantelzorg vrijwilligershulp professionele hulpverlening. Vrijwilligershulp is er in zijn algemeenheid op gericht mensen in hun eigen omgeving, indien zij dat wensen, zo lang en goed mogelijk te laten functioneren. Door de invoering van de WMO heeft het vrijwilligerswerk een wettelijk kader gekregen. De vraag naar vrijwilligershulp en de noodzaak tot samenwerken zal de komende jaren verder toenemen. Als redenen hiervoor zien wij de vergrijzing, het overheidsbeleid m.b.t. zelfstandig wonen, de financiële krapte bij de professionele organisaties en de toename van het tekort aan vrijwilligers. Net-Werk wil het vrijwilligerswerk in de regio Zuid-Kennemerland voor alle betrokken partijen meer zichtbaar maken. Door een geoliede samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties onderling, en tussen vrijwilligersorganisaties, professionele hulpverlening en mantelzorg, en tussen vrijwilligersorganisaties en lokale en regionale overheden wordt de toegevoegde waarde van het vrijwilligerswerk goed zichtbaar en functioneel en weten mensen die de hulp nodig hebben precies wie de passende hulp kan geven. De thema s zijn de volgende: 1. Krachtenbundeling 2. Innovatie 3. Zichtbaar maken De activiteiten kunnen in sommige gevallen in meerdere thema s worden ingedeeld. De indeling is gebaseerd op het accent dat wij als Stichting Net-Werk aan de activiteit willen geven. 2

3 Voor het gehele werkplan vragen wij volgens het hieronder weergegeven schema een subsidie van aan: Totale begroting 1. Krachtenbundeling ,-- 2. Innovatie ,-- 3. Zichtbaar maken ,-- Totaal ,-- 3

4 Thema 1: Krachtenbundeling Doel van de krachtenbundeling is, dat beschikbare middelen, in zowel materiële als immateriële zin, bij vrijwilligersorganisaties en andere belanghebbende organisaties zo optimaal mogelijk worden ingezet. De wijze waarop Net-Werk dit wil bewerkstelligen is door te verbinden, te informeren, samenwerking te stimuleren en innovatie te promoten. Net-Werk wil samenwerking bevorderen, faciliteren en evalueren opdat opbrengst en de overdraagbaarheid verhoogd wordt. De activiteiten die binnen het thema krachtenbundeling worden uitgevoerd zijn de volgende: 1. Platform Vrijwilligershulp. Elk jaar, zo ook in 2010 worden vier bijeenkomsten georganiseerd. In 2009 heeft het Platform 32 leden. Voor het jaar 2010 streven wij naar een aanwas van drie nieuwe leden. Het doel van deze bijeenkomsten is om de communicatie tussen de vrijwilligersorganisaties te versterken en informatie uit te wisselen. In 2010 wordt verder gewerkt met de in 2009 gestarte werkgroepen huisbezoek en wijkgericht werken en worden waar mogelijk nieuwe uitdagingen gezamenlijk opgepakt. 2. Symposium uitvoerend vrijwilligers. In het jaar 2010 wordt vanuit en in samenwerking met leden van het Platform een tweejaarlijkse symposium georganiseerd voor uitvoerend vrijwilligers. 3. Telefonisch advisering van klanten en hulpverleners. In complexe zorgsituaties of bij bijzondere hulpvragen wordt advies over en bemiddeling aangeboden naar vrijwilligershulp of andere vormen van ondersteuning. Zo nodig wordt met de hulp van de partners uit het Platform Vrijwilligershulp een individueel of groepsaanbod gecreëerd. 4. Wijkgericht werken van en voor vrijwilligershulp. In 2010 zal onder regie van de gemeenten in Zuid-Kennemerland gewerkt worden aan wijkgericht werken voor vrijwilligersorganisaties. De maatschappelijke organisaties die werken met vrijwilligers in Wonen, Welzijn en Zorg stellen in overleg een adoptieplan op waarin iedere organisatie verantwoordelijk wordt voor één wijk. In samenhang en samenwerking met de andere maatschappelijke organisaties in de andere wijken wordt een programma gestart waarbij vrijwillige inzet door bewoners uit die wijk gestimuleerd wordt en tegelijkertijd de buurtbewoners worden aangezet tot meer bewonersparticipatie in hun wijk. Bestaande en bewezen programma s als bronmethodiek, de bijspringer en ABCD methodiek zullen hierbij als uitgangspunt kunnen dienen. De thema s Wonen, Welzijn en Zorg zullen bij deze aanpak centraal staan. Voor dit project is subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland en particuliere fondsen. Bij gemeenten wordt per wijk subsidie aangevraagd. 5. Cursusaanbod voor vrijwilligersorganisaties. De doelstelling van deze training is beter en slimmer samenwerken, effectief en efficiënt communiceren met vrijwilligers, delen en verspreiden van kennis en informatie, gericht op jongeren. De ervaring met het project Jongeren Actief heeft Net-Werk geleerd dat jongeren veelal op een andere wijze communiceren dan de meeste mensen van vrijwilligersorganisaties. Om de doelgroep jongeren beter te kunnen bereiken, wil Net-Werk de aangesloten leden van het Platform Vrijwilligershulp de cursus : Het effectief benutten van digitale communicatiemiddelen aanbieden. Na de training is men bekend met de volgende toepassingen: Weblogs,RSS..Foto-Video en presentatie sharing, Social Bookmarking, Wiki, Hyves, Microblogging, Social Networking en Communities Tools voor samenwerken, documenten delen en projectmanagement. Voor dit project is subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. 4

5 Uitwerking van activiteiten krachtenbundeling naar kosten: Nummer Naam Berekening Totaal 1. Platform Vrijwilligershulp Personele kosten *114 uur x 60, ,-- Huur vergaderruimte 4x 150,-- 600,-- 2. Symposium uitvoerend vrijwilligers 4.500,-- 3. Telefonische advisering klanten 1 uur per week 52 uur 3.120,-- 4. Wijkgericht werken 3 x ,-- 5. *Cursusaanbod voor vrijwilligersorganisaties Totaal ,-- Toelichting op de kostenberekening: 1. Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland: - Vier bijeenkomsten in 2010 van 3 uur per bijeenkomst, voor vicevoorzitter platform en beleidsmedewerker (twee personen) is: 24 uur. - Opstellen agenda, notuleren van vergaderingen, opstellen convenant, bijhouden adresgegevens, versturen van stukken (soms mailen): 40 uur (10 uur per vergadering). Werkzaamheden voortkomend uit de vergaderingen van het platform: 50 uur. 2. De kosten voor het symposium zijn gebaseerd op de begroting en uitgaven van het symposium gehouden in het jaar De kosten voor de advisering zijn gebaseerd op de werkzaamheden die verricht worden door de medewerkers van Net-Werk op kantoor. 4. Voor wijkgericht werken is subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland en bij particuliere fondsen. Bij de gemeenten wordt een bedrag gevraagd per wijk per jaar van 7.500,--. Voor Haarlem wordt gestart in 3 wijken. 5. Cursusaanbod voor vrijwilligersorganisaties. Hiervoor is apart subsidie gevraagd bij de provincie Noord-Holland en/of particuliere fondsen en bedrijven. 5

6 Thema 2: Innovatie Doel van de innovatie is de vrijwilligersorganisaties, professionele hulpverlening en lokale en regionale overheden steeds vernieuwend te kunnen ondersteunen en steeds nieuwe mogelijkheden te vinden om de samenwerking tussen deze partijen te stimuleren en nieuwe impulsen te kunnen geven/ verbeteren.. De activiteiten die binnen het thema Innovatie worden uitgevoerd zijn de volgende: 1. Advies aan gemeente(n) twee jaarlijks vernieuwen inzake vrijwilligershulp en mantelzorg in het kader van de Wmo. Deze kan eventueel ook aan de andere gemeenten in het werkgebied worden aangeboden. 2. Kwaliteit. Uiterlijk in het jaar 2010 wil Net-Werk zelf de Kwaliteitspluim Goed geregeld van MOvisie ontvangen. Daarna biedt Net-Werk ondersteuning aan leden van het Platform dezelfde pluim te ontvangen. 3. Onder de regie van de gemeenten wordt met InHolland onderzocht welke methodieken bij wijkgericht werken voor vrijwilligersorganisaties aanslaan in de wijken van Zuid-Kennemerland. 4. Met andere partijen brainstormen, zoals Mezzo, MOvisie, Vilans en NOV, over innovatieve projecten en deze uitvoeren. Uitwerking van activiteiten innovatie naar kosten: Nummer Naam Berekening Totaal 1. Vernieuwen van advies aan 100 x 60, ,-- gemeenten(n) 2. Kwaliteit 150 x 60, ,-- 3. Onderzoek 4. Brainstormen Totaal ,-- Toelichting op de kosten van innovatie: 1. Net-Werk verwacht 100 uur nodig te hebben voor de vernieuwing van het advies, gebaseerd op de werkzaamheden van ons advies van Net-Werk verwacht 150 uur nodig te hebben voor het realiseren van de kwaliteitspluim. 3. Onderzoek wordt mogelijk gefinancierd door ander partijen en/of particuliere fondsen. 4. Het brainstormen wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in andere activiteiten. 6

7 Thema 3: Zichtbaar maken van vrijwilligershulp Doel van zichtbaar maken is het vrijwilligerswerk beter bekend te maken bij zowel burgers, overheden, professionele hulpverleners, mantelzorgers, hulpvragers, zodat men steeds beter op de hoogte raakt van de mogelijkheden van vrijwilligershulp in de regio Zuid-Kennemerland. De activiteiten die binnen het thema Zichtbaar maken worden uitgevoerd zijn de volgende: 1. Zorgloketten Zorgdragen voor een duidelijke positie en inbreng van vrijwilligershulp bij in alle loketten in Zuid-Kennemerland. 2. Zorgoverleggen Structureel volgen van minimaal drie zorgoverleggen in Haarlem (Schalkwijk, Noord en Oost), waar de betaalde hulpverleners worden bijgepraat en geïnformeerd over mogelijkheden van vrijwilligershulp. 3. Loketpartnerschap Net-Werk: stimuleert de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties onderling en tussen vrijwilligersorganisaties en organisaties die betaalde zorg en diensten leveren; verstrekt actuele informatie over lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor vrijwilligersorganisaties; brengt organisaties met elkaar in contact; wil initiëren en ondersteunen bij samenwerkingsprojecten; wil helpen vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen; wil ondersteunen in het creëren van nieuw aanbod; wil voorlichting geven aan (doel)groepen, mantelzorgers, werknemers in bedrijven; wil een gezicht en stem geven aan vrijwilligersorganisaties binnen de sector wonen, zorg en welzijn, zodat samenwerking met professionele zorgaanbieders en gemeenten wordt bevorderd. 4. Contacten met overheden Net-Werk werkt aan het leggen, onderhouden en versterken van de contacten met lokale en regionale overheden, door regelmatig gesprekken te voeren over de activiteiten van vrijwilligersorganisaties, waaronder Net-Werk. 5. Sociale kaart Het verder ontwikkelen van de sociale kaart op de Net-Werk website (www.vrijwilligershulp.nl) heeft tot doel dat iedere hulpvrager en hulpverlener zelfstandig en snel goede informatie kan vinden over de mogelijkheden van vrijwilligershulp en mantelzorg in wonen welzijn en zorg. Het bijhouden van de gekoppelde lokale en regionale websites op het gebied van wonen, welzijn en zorg in samenwerking met o.a. de Haarlems loketten is van groot belang. 6. Wel Zijn Markt 2011 De voorbereidingen voor de Wel Zijn Markt in 2011 moeten al in de loop van 2010 worden gestart. 7. Publiekscampagne. De samenwerkende vrijwilligersorganisaties binnen Net-Werk (32 organisaties) willen vrijwilligershulp stimuleren door gezamenlijk een publiekscampagne te ontwikkelen waarin de aantrekkelijkheid van vrijwilligershulp en goed burgerschap centraal staat. De vrijwilligersorganisaties werken al 20 jaar samen in het Platform Vrijwilligershulp. Net-Werk heeft een warme samenwerkingsrelatie met de gemeenten in Zuid-Kennemerland en mag veelvuldig gebruik maken van de bestaande communicatiekanalen van de gemeente Haarlem. Bij de uitvoering van het project zal tevens optimaal gebruik gemaakt gaan worden van de samenwerking tussen de Vrijwilligers Centrale Haarlem, het Steunpunt Vrijwilligershulp Heemstede en Net-Werk. 7

8 Gedurende geheel 2010 wordt er iedere 2 weken via ingekochte ruimte in huisaan-huis bladen aandacht besteed aan vrijwilligershulp met daaraan gekoppeld een aanmeldingsoproep. Voor dit project is subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Uitwerking van activiteiten zichtbaar maken naar kosten: Nummer Naam Berekening Totaal 1. Zorgloketten 2 uur per maand x 60, ,-- 2. Zorgoverleggen (Noord- 12 x 3 uur x 60, ,-- Schalkwijk-Oost) 3. Loketpartnersoverleg 2x 3 uur 60,-- 360,-- 4. Contacten met overheden 52 x ,-- 5. Bijhouden website op jaarbasis 52 x ,-- 6. Wel Zijn Markt apart traject 7. Publiekscampagne Subsidie aangevraagd Totaal 10200,-- Toelichting op kosten van zichtbaar maken : 1. Deze kosten zijn gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren. 2. Deze kosten zijn gebaseerd op de zorgoverleggen in Haarlem. 3. Het loketpartnersoverleg vindt tweemaal per jaar plaats. 4. Gebaseerd op de werkzaamheden van medewerkers van Net-Werk. We verwachten gemiddeld één uur per week hiermee bezig te zijn. 5. Gebaseerd op de werkzaamheden van medewerkers van Net-Werk. 6. De kosten van de Wel Zijn Markt worden door particuliere fondsen gefinancierd. Hiervoor bestaat een apart traject. 7. Voor de publiekscampagne is subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord- Holland. 8

9 Begroting voor gemeenten Zuid-Kennemerland 2010 Voor het gehele werkplan vragen wij volgens het hieronder weergegeven schema een subsidie van aan: Totale begroting 1. Krachtenbundeling ,-- 2. Innovatie ,-- 3. Zichtbaar maken ,-- Totaal ,-- 9

10 Organisatie bestuur en team medio Het bestuur van Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland bestaat op 30 juni 2009 uit: Mevr. A.B. Molkenboer-Hamming, voorzitter Mevr. A. Godschalx, vice voorzitter Dhr. E. Leutscher, secretaris Dhr. P. Duiverman, penningmeester Dhr. T. Millenaar, lid Dhr. W. Dubach, lid Het team van Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland bestaat medio 2009 uit: Medewerkers: Mw. I. de Lange, directeur Mw. J. Bensdorp, beleidsmedewerker Vrijwilligers: Mw. I. Horeman Mw. D. Tesselaar Dhr. M. Teengs Dhr. H. Bax Werkgebied Net-Werk heeft in principe als werkgebied Zuid Kennemerland. Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland is te bereiken: Wilhelminastraat VJ Haarlem Telefoon: Rabobank rekeningnummer: website: 10

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Ontwikkeling Kenmerk 10.081761 Vergadering Commissie Vergaderdatum 18 november 2010 Nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Project: Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland. Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ACTIVITEITENPLAN 2015 Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Naam organisatie : Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland Adres : Keinsmerweg 58 Postcode en woonplaats : 1756 AH t Zand Website

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 6610

BIS BenW adviezen - 6610 BIS BenW adviezen - 6610. BIS BenW adviezen - 6610. Voortgangsrapportage actieprogramma Mantelzorgondersteuning 2013 Toelichting: In Juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het integreren van de

Nadere informatie

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk Tien inspirerende voorbeelden Auteurs: Ronald Hetem en Sophie Straatman Eindredactie: Ethiscript en afdeling Communicatie MOVISIE Fotografie:

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-13592. Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168 E-mail: s.arab@lelystad.nl Voorstel aan de raad Nummer: B11-13592 Portefeuillehouder: Programma: Programmaonderdeel: M. Jacobs 2.1 Iedereen doet mee 2.1.1 Betrokkenheid en participatie Steller: S. Arab Afdeling: BLD Telefoon: 0320-278168

Nadere informatie

Implementatie van WeHelpen

Implementatie van WeHelpen Implementatie van WeHelpen en/of andere digitale ondersteuningsmogelijkheden voor informele zorg. Bureauvijftig en VitaValley hebben vanaf 2008 ervaring opgedaan met het ontwikkelen, implementeren en communiceren

Nadere informatie

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost Analyse op de dienstverlening van MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Rapport Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost BMC maart 2013 K. Schofield BA Projectnummer: 035113 Correspondentienummer: OBD-0403-62221

Nadere informatie

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden

onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden gemeente Nota van B&W onderwerp Intentieovereenkomst en werkagenda voor de samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en het zorgkantoor Amstelland-Meerlanden Portefeuillehouder Collegevergadering

Nadere informatie

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht

Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht Projectvoorstel proeftuin WMO in Utrecht I Algemeen: a. Naam gemeente: Utrecht b. Naam verantwoordelijke wethouder/bestuurder: Toon Gispen, coördinerend wethouder WMO c. Naam verantwoordelijke projectleider:

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie