BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE"

Transcriptie

1 BGS M/06 d.d BEOORDELINGSGRONDSLAG voor ARBO & MILIEU in de HOUTBRANCHE Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden

2 Beoordelingsgrondslag Pagina 2 van 11 ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE Stichting Keuringsbureau Hout SKH heeft deze beoordelingsgrondslag ten dienste van de houtbranche opgesteld. Het Bestuur van Stichting Keuringsbureau Hout SKH heeft de BGS op grond van het SKH Reglement voor Certificatie op 13 juni 2002 bindend verklaard. De BGS zal per 13 juni 2002 worden gehanteerd voor het uitgeven van een SKH-kwaliteitsverklaring. Uitgever: Certificatie-instelling SKH SKH Postbus AB Huizen Telefoon: Fax: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 Beoordelingsgrondslag Pagina 3 van INLEIDING 1.1 Algemeen Onderwerp Geldigheid PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN SKH-KWALITEITSVERKLARING 2.1. Start Toelatingsonderzoek Beoordeling van het zorgsysteem van de aanvrager Afgifte van de SKH-kwaliteitsverklaring Externe kwaliteitszorg EISEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 3.1 Medezeggenschap / ondernemingsraad Personeelsregistratie (identiteitsbewijs, etc.) Contract Arbo-dienst Ongevallenregister Melding en registratieprocedure arbeidsongevallen en beroepsziekten Ongevalrapportage Ziekteverzuimbeleid Periodiek arbeids- en gezondheidskundig onderzoek (PAGO) Bedrijfshulpverlening (BHV-plan) Deskundige Bijstand / Arbocoördinator Risico-inventarisatie en evaluatie Plan van aanpak Voorlichting Arboconvenanten EISEN MILIEU 4.1 Milieuvergunning / Gebruiksvergunning Bedrijfsindeling (werk -en opslagplaatsen, kantine, hygiëne, spuiterij, enz.) Opslag gevaarlijke stoffen Documentatie/ veiligheidsinformatiebladen Vakmanschap (milieucertificaat verf-/lakspuiten) Milieuconvenanten EISEN ALGEMEEN 5.1 Inschrijving Kamer van Koophandel Strategie en beleid EISEN MET BETREKKING TOT INTERNE EN EXTERNE CONTROLE 6.1 Interne controle Externe controle LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

4 Beoordelingsgrondslag Pagina 4 van INLEIDING 1.1 Algemeen De in deze beoordelingsgrondslag opgenomen eisen worden door de certificatie-instelling gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag c.q. de instandhouding van een SKH kwaliteitsverklaring. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als SKH arboverklaring of een SKH arbo- en milieuverklaring. 1.2 Onderwerp De kwaliteitsverklaring heeft betrekking op het in hoofdlijnen voldoen aan arbo- en eventueel milieuwetgeving en op de kwaliteit van het daarop geënte zorgsysteem. Het voldoen aan milieuwetgeving kan facultatief aan de arbokwaliteitsverklaring toegevoegd worden. De van toepassing zijnde arbo- en milieuwetgeving is vastgelegd in: - Arbeidsomstandighedenwet - Arbeidsomstandighedenbesluit - Arbeidsomstandighedenregeling - Arbobeleidsregels - Wet milieubeheer - AMvB bouw- en houtbedrijven 1.3 Geldigheid Deze beoordelingsgrondslag treedt in werking op 13 juni De geldigheidsduur van de verklaring is drie jaar. 2. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN SKH-KWALITEITSVERKLARING Start De aanvrager verstrekt de nodige gegevens over het bedrijf en over de reikwijdte van het gewenste zorgsysteem ten behoeve van het opstellen van de kwaliteitsverklaring. Toelatingsonderzoek Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf voldoet aan de gestelde eisen zoals weergegeven in hoofdstuk 3 t/m 6 van deze beoordelingsgrondslag Beoordeling van het zorgsysteem van de aanvrager De certificatie-instelling onderzoekt of aanvrager over een duidelijk zorgsysteem beschikt. Informatie betreffende arbo- en eventueel milieuaspecten dient op een duidelijke en inzichtelijke wijze gedocumenteerd te zijn. Indien de aanvrager niet over een zorgsysteem beschikt dient deze volgens hoofdstuk 6 opgezet te worden Afgifte van de SKH-kwaliteitsverklaring De verklaring wordt afgegeven wanneer het toelatingsonderzoek (2.2) en de beoordeling van het zorgsysteem (2.3) in positieve zin is uitgevoerd Externe kwaliteitszorg Na afgifte van de verklaring wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals beschreven in hoofdstuk 6.2.

5 Beoordelingsgrondslag Pagina 5 van EISEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 3.1 Medezeggenschap / ondernemingsraad Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan er een personeelsvertegenwoordiging (pvt) of een ondernemingsraad (OR) zijn. Indien is ingesteld dient er duidelijk omschreven te zijn welke eisen aan de medezeggenschap zijn gesteld. De ondernemer is verplicht om twee keer per jaar de algemene gang van zaken, waaronder arbeidsomstandigheden en milieuaspecten met de OR of met de pvt, of bij afwezigheid van OR en pvt, met het personeel te bespreken. Het overleg dient vastgelegd te worden en te resulteren in een actielijst. De organisatie moet over procedures beschikken om te bewerkstelligen dat relevante arboinformatie, o.a. risico-inventarisatie en -evaluatie, wordt bekendgemaakt aan en ontvangen wordt door werknemers en/of andere belanghebbende partijen. 3.2 Personeelsregistratie (identiteitsbewijs, etc.) Er dient een dossier met persoonlijke gegevens per werknemer te zijn, waarin ten minste zijn opgenomen: een kopie van het identiteitsbewijs, een contract van de arbeidsovereenkomst en kopieën van de opleidings- en deskundigheidsbewijzen. 3.3 Contract Arbo-dienst Er dient een contract met een gecertificeerde Arbo-dienst te zijn waarin staat hoe de vier basistaken, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met plan van aanpak (PvA), ziekteverzuimbegeleiding, arbeidsomstandighedenspreekuur en eventuele aanstellingskeuring en periodiek arbeids- en gezondheidskundig onderzoek (PAGO), zijn geregeld. 3.4 Ongevallenregister Een ongevallenregister dient bijgehouden te worden waarin alle arbeidsongevallen die hebben geleid tot een ziekteverzuim, zijn geregistreerd. De aard van het arbeidsongeval en de datum waarop het ongeval zich heeft voorgedaan dient vastgelegd te worden. In de RI&E dient deze lijst, of een verwijzing naar deze lijst, opgenomen te zijn. 3.5 Melding en registratieprocedure arbeidsongevallen en beroepsziekten Er dient een meldingsprocedure te zijn waarin staat wie, wanneer en wat moet melden en hoe dit dient te gebeuren bij een arbeidsongeval. Werkgever dient ernstige arbeidsongevallen onverwijld aan de Arbeidsinspectie te melden en deze hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren. 3.6 Ongevalrapportage Van alle in het ongevallenregister opgenomen arbeidsongevallen dient rapportage plaats te vinden. Aan de hand van deze rapportage kan geëvalueerd worden of maatregelen noodzakelijk zijn. 3.7 Ziekteverzuimbeleid Binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, is een werkgever verplicht een ziekteverzuimbeleid te voeren in samenwerking met de Arbo-dienst. Het bedrijf dient een op schrift gesteld ziekteverzuimbeleid te hebben voor het begeleiden van zieke werknemers en het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van ziekte van werknemers. Dit beleid dient onderdeel uit te maken van het bedrijfsplan.

6 Beoordelingsgrondslag Pagina 6 van Periodiek arbeids- en gezondheidskundig onderzoek (PAGO) Het PAGO is gericht op het voorkomen of beperken van risico s die de arbeid met zich mee brengt. Aan de hand van risico s uit de RI&E dient er door werkgever aan werknemer de mogelijkheid geboden te worden om deel te nemen aan een periodiek arbeids- en gezondheidskundig onderzoek. Het onderzoek dient door een gecertificeerde Arbo-dienst uitgevoerd te worden. De inhoud en de frequentie van het onderzoek volgen uit de RI&E. 3.9 Bedrijfshulpverlening (BHV-plan) Het voor het bedrijf vereiste aantal bedrijfshulpverleners dient zodanig te zijn dat onder alle omstandigheden de uitvoering van de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening gewaarborgd is. De BHV-organisatie dient schriftelijk vastgelegd en op begrijpelijke wijze aan de werknemers bekend worden gemaakt. De bedrijfshulpverleners dienen over de vereiste deskundigheid, voortvloeiend uit de RI&E, te beschikken en dit op het vereiste niveau te houden. Er dient een BHV-plan (bedrijfsnoodplan) te zijn waarin duidelijk wordt omschreven hoe te handelen en welke maatregelen er bij calamiteiten genomen dienen te worden, een en ander volgend uit de RI&E Deskundige Bijstand / Arbocoördinator De werkgever dient voor doelmatige deskundige bijstand inzake arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding te zorgen. Binnen het bedrijf kan hiervoor een persoon belast zijn met arbozaken Risico-inventarisatie en evaluatie De werkgever legt in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico s de arbeid voor werknemers met zich mee brengen en zorgt dat iedere werknemer hier kennis van kan nemen. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens de risicobeperkende maatregelen en risico s voor bijzondere categorieën van werknemers. De risicoinventarisatie en -evaluatie dient actueel en aanwezig te zijn. De RI&E en plan van aanpak dienen door een Arbo-dienst goedgekeurd te zijn. Bijzondere aandacht bij de uitvoering van de RI&E verdienen de onder 3.11 vermelde punten Brandveiligheid Maatregelen inzake het beperken en bestrijden van brand dienen opgenomen te zijn in het BHV-plan Inrichting werkplek Bij de inrichting van de werkplek dient met name rekening gehouden te worden met de regels gesteld in hoofdstuk 3 van het Arbobesluit. Hierbij dient met nadruk aan de volgende aspecten invulling te zijn gegeven: - stabiliteit en stevigheid van de op de arbeidsplaats opgeslagen voorwerpen en grondstoffen; - t.a.v. elektrische installaties dienen maatregelen genomen te worden tegen gevaar voor brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking en te dichte nadering; - werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie; - vluchtwegen en nooduitgangen; - werken op hoogte; - voorkomen gevaar van bewegende voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen op de arbeidsplaats.

7 Beoordelingsgrondslag Pagina 7 van Arbeidsmiddelen Arbeidsmiddelen dienen aan de betreffende veiligheidseisen conform de Arbowetgeving (Richtlijn Arbeidsmiddelen) en/of het Besluit Machines (Machinerichtlijn) te voldoen. Houtbewerkingsmachines dienen te voldoen aan de veiligheidseisen conform de SKH inspectielijsten houtbewerkingsmachines of gelijkwaardig. Op de werkplek dienen minimaal het onderhoudsboek en machinespecifieke veiligheidsinstructies aanwezig te zijn Fysieke belasting De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich mee kan brengen. Uit de RI&E blijkt welke maatregelen door werkgever genomen dienen te worden. Hierbij dient met name aan de volgende aspecten invulling te zijn gegeven: - primair gericht op het voorkomen van gevaren; - secundair gericht op het beperken van gevaren en inventarisatie en evaluatie van gevaren; - doeltreffende voorlichting m.b.t. het handmatig hanteren van lasten Geluidsemissiegegevens Het geluidsniveau per arbeidsplaats dient beoordeeld en, indien nodig, gemeten te worden. Resultaten en waarden dienen geregistreerd te zijn en aan de hand van de RI&E volgens een schriftelijk vastgelegd tijdschema periodiek herhaald en herzien te worden, in ieder geval indien er omstandigheden zijn gewijzigd. Voorzieningen en maatregelen ten aanzien van geluidsvermindering dienen in het plan van aanpak opgenomen te zijn Houtstofemissiegegevens Houtstofemissiegegevens dienen beoordeeld en, indien nodig, gemeten en vastgesteld te worden. De vaststelling van de aard, de mate en de duur van de blootstelling aan houtstof dienen in de RI&E geregistreerd te worden Veiligheid elektrische handgereedschappen Elektrische handgereedschappen dienen aan de norm NEN-3140 ( elektrische veiligheid handgereedschappen) te voldoen. Frequentie van de keuringen dient afgestemd te worden op de intensiteit van het gebruik Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm-en) De volgens de RI&E vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen dienen door werkgever verstrekt te worden en door werknemer in gebruik te worden. De middelen dienen voorzien te zijn van een CE-keurmerk en te voldoen aan ergonomische eisen. Uit de RI&E blijkt wanneer ze onderhouden en wanneer ze vervangen dienen te worden EHBO-middelen De aard en mate van EHBO-middelen dienen in overeenstemming te zijn met de RI&E Signaleringen Indien de gevaren op de arbeidsplaats of de gevaren van arbeidsmiddelen daartoe aanleiding geven, dient werkgever ervoor te zorgen dat ter voorkoming of beperking van gevaren voor de veiligheid en gezondheid van werknemer, duidelijke en doeltreffende veiligheids- en/of gezondheidssignalering aanwezig is.

8 Beoordelingsgrondslag Pagina 8 van Calamiteiten Er dienen procedures opgesteld te worden om voorbereid en te kunnen reageren op noodsituaties. De organisatie dient periodiek, indien uitvoerbaar, dergelijke procedures te beproeven en wanneer nodig bij te stellen. Doeltreffende maatregelen moeten zijn genomen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, bij een noodsituatie, zich snel via de kortst mogelijke weg in veiligheid kan stellen Plan van aanpak Een plan van aanpak dient deel uit te maken van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Jaarlijks dient de voortgang in de uitvoering van het PvA schriftelijk geëvalueerd te worden. De werkgever overlegd hierover met de OR, de pvt, of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers waarbij het al dan niet meer actueel zijn van de risicoinventarisatie en evaluatie aan de orde dient te komen Voorlichting De werkgever dient zijn werknemers op een effectieve wijze voorlichting en onderricht te geven inzake hun taken en de daaraan verbonden risico s en de getroffen maatregelen. Deze voorlichting vindt plaats bij de eerste keer dat de werknemer zijn taak aanvangt en vervolgens wanneer er veranderingen optreden. Voorlichting en onderricht moeten zijn afgestemd op onder meer de capaciteiten, de taal, kennis en ervaring van de betrokken werknemers. Op basis van de RI&E kan een voorlichtingsplan worden opgesteld waarin wordt aangegeven wie en wanneer over welke risico s wordt voorgelicht. Van de werknemers wordt verantwoord gedrag verwacht. Ze dienen de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor hun eigen veiligheid, gezondheid en welzijn en die van anderen. Ze zijn verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen en aangebrachte beveiligingen op de juiste wijze te gebruiken, mee te werken aan georganiseerde voorlichting en deskundigen bij te staan bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden Arboconvenanten Indien op de houtbranche gerichte arboconvenanten gesloten worden dient hier rekening mee te worden gehouden.

9 Beoordelingsgrondslag Pagina 9 van EISEN MILIEU 4.1 Milieuvergunning / Gebruiksvergunning Bedrijven die vallen onder het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer (AMvB), dienen te voldoen aan de voorschriften van het besluit. Deze bedrijven moeten een gebruikersvergunning hebben. Bedrijven die niet onder het Besluit vallen vanwege de aanwezigheid van bepaalde stoffen of de aard van de activiteiten (artikel 3 van het Besluit), moeten een Milieuvergunning hebben. Door het bevoegd gezag kunnen nog nadere eisen gesteld zijn, waarvoor een vergunning noodzakelijk is. 4.2 Bedrijfsindeling (werk -en opslagplaatsen, kantine, hygiëne, spuiterij, enz.) Er dienen gegevens te zijn over de indeling en uitvoering van de inrichting. Deze gegevens dienen zodanig te zijn dat een goed inzicht wordt verkregen van de binnen de inrichting uit te voeren activiteiten of processen. 4.3 Opslag gevaarlijke stoffen De opslag van en werkzaamheden met gevaarlijke stoffen geschiedt overeenkomstig de aanwijzingen, waarschuwingen of gegevens op de verpakking of het bij de desbetreffende stoffen behorende veiligheidsinformatieblad. Constructie van de opslagruimte en de wijze van opslag in die ruimte dienen aan de milieuvoorschriften uit CPR 15-1 (opslag van gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0 tot 10 ton) te voldoen. 4.4 Documentatie/ veiligheidsinformatiebladen Van de in productie zijnde installaties en machines dienen technische gegevens en registraties van onderhoudswerkzaamheden en bewijzen van keuringen bewaard te worden. In voorkomend geval (spuiterij, lijmverwerking, etc.) dienen op de werkplek specifieke milieu-instructies aanwezig te zijn. Veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in het bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen dienen bewaard te worden. 4.5 Vakmanschap (milieucertificaat verf-/lakspuiten) Er dient interne voorlichting en opleiding t.a.v. milieuaspecten bij de verf- / lakverwerking plaats te vinden. 4.6 Milieuconvenanten Indien op de houtbranche gerichte milieuconvenanten gesloten worden dient hier rekening mee te worden gehouden. 5. EISEN ALGEMEEN 5.1 Inschrijving Kamer van Koophandel De onderneming dient te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als bewijs daarvan moet een uittreksel van het Handelsregister van de betreffende Kamer van Koophandel worden overlegd aan de certificatie-instelling.

10 Beoordelingsgrondslag Pagina 10 van Strategie en beleid De bedrijfsstrategie en het te voeren beleid dienen gericht te zijn op de continuïteit van de onderneming en dient vastgelegd te zijn in een bedrijfsplan. Hierbij moet eveneens aandacht geschonken worden aan de invulling van arbo- en eventueel milieudoelstellingen, mede gericht op: - klanttevredenheid - verhogen kwaliteitsbewustzijn medewerkers - veilige werkomstandigheden - voorkomen van ongelukken - preventie ziekteverzuim De vastgelegde doelstellingen moeten waar mogelijk meetbaar zijn, d.w.z. zo concreet mogelijk geformuleerd en qua uitvoering in de tijd geplaatst. Zij dienen periodiek geëvalueerd en zonodig bijgesteld te worden. 6. EISEN MET BETREKKING TOT INTERNE EN EXTERNE CONTROLE 6.1 Interne controle Directieverantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het totale zorgsysteem berust bij de directie. De directie kan de taken met betrekking tot de uitvoering van het zorgsysteem delegeren Beoordeling van het zorgsysteem De directie beoordeelt tenminste één keer per jaar, de effectiviteit van het zorgsysteem aan de hand van de gevoerde registraties en neemt indien nodig maatregelen of laat zonodig de procedures bijstellen. Deze beoordelingen dienen vastgelegd te worden en moeten op verzoek van de certificatie-instelling beschikbaar zijn Melding van veranderingen Alle veranderingen binnen het zorgsysteem, zoals procedures, documentatie, productiewijze, etc., dienen schriftelijk vastgelegd te worden. De certificatie-instelling moet bij de inspecties en/of audits in staat worden gesteld van de veranderingen kennis te nemen. Bij een verandering van de juridische structuur dient dit direct en schriftelijk ter kennis van de certificatie-instelling gebracht te worden Bedrijfs- en organisatiestructuur In een functioneel organogram (een functioneel schema van de organisatie) dient de actuele situatie in het bedrijf vast te liggen Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot arbo- en eventueel milieuzorgaspecten dienen in een duidelijke relatie tot het functionele organogram en in procedures te zijn vastgelegd Milieuklachtenregistratie Van de klachtenmeldingen betreffende milieu dienen registraties bijgehouden te worden.

11 Beoordelingsgrondslag Pagina 11 van Externe controle Algemeen De certificaathouder dient medewerking te verlenen aan de door of namens de certificatieinstelling uit te voeren certificatiecontroles door toegang tot het bedrijf of het terrein te verlenen en desgevraagd inzage te verschaffen in relevante documenten Toelatingsonderzoek Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf voldoet aan de gestelde eisen zoals weergegeven in deze beoordelingsgrondslag. Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan de kwaliteitsverklaring al dan niet onder bepaalde voorwaarden wordt verleend Controle De certificatie-instelling controleert minimaal tweemaal per jaar of het betreffende bedrijf voldoet aan de gestelde arbo- en milieu-eisen. Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. De geldigheidsduur van de SKH-kwaliteitsverklaring wordt steeds met drie jaar verlengd na een door SKH te houden heraudit op de in deze beoordelingsgrondslag genoemde eisen. 7. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN - Arbo-wetgeving Bestaande uit: - Arbeidsomstandighedenwet - Arbeidsomstandighedenbesluit - Arbeidsomstandighedenregeling - Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving - Milieuwet - Staatsblad 334 Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer Bijgewerkt tot en met 29 maart Machinerichtlijn 98/37/EG - Richtlijn arbeidsmiddelen, 89/655/EEG en 95/63/EG - NEN-EN Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Algemene bepalingen - NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - CPR 15-1 Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Voorlichting en onderricht Artikel 8 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E 2015 Den Haag, 30 september 2015 2/14 I NHOUDSOPGAVE Risico-inventarisatie & -evaluatie... 4 Samenvatting...

Nadere informatie

Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. Goed voor Elkaar / Prima voor Elkaar

Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. Goed voor Elkaar / Prima voor Elkaar Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. / Prima voor In dit overzicht zijn de criteria uit het Keurmerk Kinderboerderijen per hoofdstuk weergegeven. Aangegeven is welke criteria ook

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 98 27 091 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen) GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 16 november 2000

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening 1 Bedrijfshulpverlening Bron: AI Blad 10 Handige checklists voor ontwerp en beheer van de BHV-organisatie Ontwerpfactoren Reikwijdte BHV-organisatie 1. Hoe breed wil het bedrijf BHV-organisatie opzetten

Nadere informatie

Tools Arbeidsomstandigheden

Tools Arbeidsomstandigheden Tools 3.16.01.08 Overzicht wijzigingen Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 Arbobesluit tot 31 december 2006 Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 BEDRIJFSHULPVERLENING Organisatie van de BHV Bij de organisatie

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenwet 1998

Arbeidsomstandighedenwet 1998 Arbeidsomstandighedenwet 1998 Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, Staatsblad 184, van 19 april 1999, zoals gewijzigd bij Staatsblad 595, van 28 december

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Technisch bureau van Eeden Arbeidsomstandighedenbesluit secties geluid en trillingen

Technisch bureau van Eeden Arbeidsomstandighedenbesluit secties geluid en trillingen Afdeling 3. Lawaai 1. Algemeen Artikel 6.6. Definities In deze afdeling wordt verstaan onder: a. piekgeluidsdruk (Ppiek): maximumwaarde van de «C»-frequentiegewogen momentane lawaaidruk; b. dagelijkse

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenwet In dit document treft u de Arbowet aan met daarin (in het rood) verwerkt de op handen zijnde aanpassingen volgens wetsvoorstel 34 375. Dit wetsvoorstel moet nog worden aangenomen

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 INHOU D INLEIDING XVII Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 1.1 DIRECTE RISICO S VAN ELEKTRICITEIT 2 1.1.1 Stroom door menselijk lichaam 2 1.1.1.1 Stroomsterkte, tijdsduur en effect 2 1.1.1.2 Spanning

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen EEN VERPLICHT NUMMER

Persoonlijke Beschermingsmiddelen EEN VERPLICHT NUMMER Persoonlijke Beschermingsmiddelen EEN VERPLICHT NUMMER Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)? Onder persoonlijke beschermingsmiddelen wordt verstaan: uitrusting die bestemd is om door de werknemer

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998)

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998) (Tekst geldend op: 14-12-2009) Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw"

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht oud en nieuw Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw" Laatste update 13 mei 2007 Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Situatie 2006

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor:

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor: Document Nieuwe invulling arbodienstverlening & Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Uitgangspunt voor de aanpassingen is dat de arbodienstverlening door de deskundigen, de preventiemedewerker

Nadere informatie

Zoektip Druk op Ctrl+f om te zoeken in deze pagina.

Zoektip Druk op Ctrl+f om te zoeken in deze pagina. Zoektip Druk op Ctrl+f om te zoeken in deze pagina. Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie>

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie> Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van Dit protocol beschrijft de taken van op het gebied van arbeidsomstandigheden bij Individuele detachering

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: basiscursus; opfriscursus; voldoende onderricht

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE

BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE BGS M/08 01-06-2015 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR DE ERKENNINGSREGELING KEURMERK STOFAFZUIGINSTALLATIES Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01-06-2015 Uitgave: Certificatie-instelling SKH Nadruk

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening

Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut!.tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving SZW Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Richtlijn Atex) Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2003, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid,

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

RI&E RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

RI&E RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE INHOUDSOPGAVE RI&E... 1... 1 Inhoudsopgave... 2 Risico-inventarisatie & -evaluatie... 3 Opdrachtgever:... 3 Uitvoerder - kerndeskundige... 3 Samenvatting... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Beknopte informatie over de Arbeidsmiddelenrichtlijn

Beknopte informatie over de Arbeidsmiddelenrichtlijn Beknopte informatie over de Arbeidsmiddelenrichtlijn 1. Inleiding Arbeidsmiddelenrichtlijn...2 2. Arbeidsmiddelen, werkgevers en werknemers...3 3. De praktijk van de Arbeidsmiddelenrichtlijn...4 4. Risico

Nadere informatie

Tekst Arbeidsomstandighedenwet vanaf 1 januari 2007

Tekst Arbeidsomstandighedenwet vanaf 1 januari 2007 Tekst Arbeidsomstandighedenwet vanaf 1 januari 2007 Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied Artikel 1. Definities 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. werkgever:

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Dwergvinvisstraat HP Amsterdam KvK Telefoon: Fax:

Dwergvinvisstraat HP Amsterdam KvK Telefoon: Fax: AAS-lijst: Arbo Aandachtspunten bij het aanbesteden van Schoonmaakonderhoud Achtergrond Hoewel het schoonmaakbedrijf als werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie