Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)"

Transcriptie

1 Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing op heeft Een beschrijving van het risico of aandachtspunt De risicoclassificatie (RC) geeft aan in wele mate een aandachtspunt een risico vormt voor gezondheid of veiligheid. Voor het invullen van de lijst unt u de volgende indeling aanhouden: = belangrij risico, actie noodzaelij = mogelij risico, actie wenselij = risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen Het plan van aanpa: de voorgenomen maatregelen, de prioriteit, het tijdspad en degene die verantwoordelij is voor de uitvoering van de maatregel: Prioriteit : actie op orte termijn (binnen maanden) Prioriteit : actie op middellange termijn (-6 maanden) Prioriteit : actie op lange termijn (binnen jaar) Tot slot zijn er nog enige vragen toegevoegd over het arbo- en zieteverzuimbeleid binnen het bedrijf. N.B: Het is mogelij dat in uw bedrijf nog andere risico's meespelen. Of dat aandachtspunten die in dit voorbeeld zijn genoemd niet in uw bedrijf vooromen. Bij twijfel unt u het best uw Arbo-dienst raadplegen. Voorbeeldrapportage met aandachtspunten en mogelije maatregelen Risico-Inventarisatie & Evaluatie.. Arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen Kleedruimten Er zijn geen leedruimten. Kantine Kantine is niet aanwezig. Op termijn antine creëren. EHBO EHBO-middelen zijn niet beschibaar. EHBO-middelen aanschaffen. Noodverlichting Adequate noodverlichting ontbreet. Aanbrengen noodverlichting

2 Risico-Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid en onderhoud Brandblusmiddele n Vluchtwegen & Nooduitgangen.. Fysiee belasting Organisatie & inrichting arbeidsplaats Machines zijn niet doelmatig afgeschermd. en worden niet onderhouden Afscherming plaatsen Onderhoudscontracten afsluiten Blusmiddelen ontbreen. Brandblusmiddelen aanschaffen, duidelij zichtbaar ophangen en zorgen voor marering. Nooduitgangen niet vrij van obstaels en niet duidelij gemareerd. Nooduitgangen unnen niet direct of moeilij worden geopend. Er zijn onvoldoende hulpmiddelen (bijv. tilhulpmiddelen). Kantoormeubilair voldoet niet aan de normen. Nooduitgangen mareren en vrijhouden van obstaels Hulpmiddelen beschibaar stellen. Meubiliair op termijn aanpassen. Balie & receptie Voldoet niet aan de ergonomische eisen. Op termijn aanpassen Beeldschermwer Veel beeldschermwerpleen zijn onergonomisch ongesteld met (op termijn) gezondheids-lachten als gevolg. Beeldschermwer wordt onvoldoende afgewisseld met andersoortig wer. Opstelling aanpassen. Na achtereenvolgende uren beeldschermwer afwisselen met andere werzaamheden... Fysische factoren Klimaat Er zijn lachten over temperatuur tocht, frisse lucht. Nader onderzoe. Verlichting Zonwering Geluid Ruimten zijn zowel door daglicht als door unstlicht onvoldoende verlicht. Zonwering ontbreet bij beeldschermwer. Machines en/of apparaten overschrijden het toegestane geluidsniveau. Wernemers worden niet in de gelegenheid gesteld een gehooronderzoe te ondergaan. Verlichtingsniveau aanpassen. Zonwering aanbrengen. Machines vervangen of afschermen Gehooronderzoeen organiseren voor wernemers, werzaam in geluidniveaus van 80 db(a) en meer

3 Risico-Inventarisatie & Evaluatie Straling Apparaten wele niet-ioniserende eletro-magnetische straling veroorzaen zijn onvoldoende afgeschermd. Weren onder Geen euringsafspraen m.b.t. overdru bijvoorbeeld dui- of caissonarbeid..4. Gevaarlije stoffen en biologische agentia Betreffende apparaten en toestellen voldoende afschermen om gezondheidsschade als gevolg van straling zoveel mogelij te vooromen. Keuringsafspraen organiseren. Toxische stoffen Een toxische stoffen register ontbreet. Register toxische stoffen opstellen. Blootstelling gevaarlije stoffen Opslag gevaarlije stoffen.5. Welzijn Wertempo/ werhoeveelheid Zwaarte van het wer Regelmogelijhed en Sociale relaties Gedragsnormen Onvoldoende technische en organisatorische maatregelen ter vooroming van blootstelling aan de in gebrui zijnde gevaarlije stoffen. Geen/onvoldoende voorzieningen getroffen ter vooroming van gevaar bij de opslag van gevaarlije stoffen. Medewerers geven aan regelmatig te veel wer te hebben en onder tijdsdru te moeten weren. Het wer wordt als emotioneel zwaar ervaren. Medewerers unnen het wertempo niet zelf beinvloeden. De lant c.q. opdracht bepaalt de volgorde van werzaamheden en het wertempo. De onderlinge sfeer tussen leiding en medewerers is niet altijd goed. Er wordt melding gemaat van verbale of fysiee agressie, discriminerende uitspraen of ongewenste aanraingen tussen medewerers onderling of met lanten. Naar alternatieven stoffen zoeen Persoonlije beschermingsmiddelen aanschaffen Gevaarlije stoffen opslaan volgens de richtlijnen die ervoor gelden. Alert blijven m.b.t. tijdsdru, overwer etc. regelmatig evalueren en zondig extra medewerers inhuren. Coaching en/ of training voor betreffende medewerers organiseren Goede (tijds)afspraen met de lant unnen het wertempo en het tijdstip van gereedomen positief beïnvloeden en daarmee de werdru acceptabel houden. Bespreen en over en weer afspraen maen Opnemen als onderdeel van het arbobeleidsplan. Desgewenst arbodienst inschaelen

4 Risico-Inventarisatie & Evaluatie Communicatie Organisatie van het wer Medewerers geven aan onvoldoende te worden geïnformeerd over bedrijfsresultaten en ontwielingen. Er is onvoldoende duidelijheid over de inhoud van de taainhoud en verantwoordelijheden. Ontwielingen en resultaten periodie communiceren Onderlinge afspraen maen 4

5 AUDIT ARBO- en ZIEKTEVERZUIMBELEID PLAN VAN AANPAK Onderwerp Risico of teortoming RC Maatregel Prio gereed Verantwo ordelij Arbo- en zieteverzuimbelei d Er is geen arbo- en zieteverzuimbeleid Opstellen arbo- en zieteverzuimbeleid. Na completeren RI&E en plan van aanpa jaarlijs evalueren en bijstellen. Bedrijfshulpverleni ng (BHV) Periodie arbeidsgezondheidsundi g- onderzoe (PAGO) Arbeidsomstandig heden ( open ) spreeuur Voorlichting & Onderricht Weroverleg Ongevallen en beroepszieten Uitzendrachten en derden Er is geen bedrijfshulpverleningsplan aanwezig. Opleidingsniveau is onvoldoende. Geen periodiee ontruimingsoefeningen. Medewerers worden niet in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het PAGO. Wernemers zijn niet op de hoogte van de mogelijheid tot bezoeen van de arbodienst (bedrijfsarts of andere functionaris) op het open spreeuur. Onvoldoende voorlichting en instructie over arbeidsrisico s en preventie. Aandacht voor de volgende zaen: BHV/ontruiming Beeldschermwer Er is geen weroverleg, arbeidsomstandigheden worden niet besproen. Geen melding, registratie en analyse van (bijna)ongevallen en/of gevaarlije situaties. Er zijn regelmatig uitzendrachten aanwezig. Deze rijgen geen instructie over veiligheid. Bij uitbesteding van werzaamheden is onvoldoende zicht op veiligheid. In overleg met overige huurders BHVplan opstellen en bhv ers opleiden. Ontruimingsoefening organiseren. Op basis van RI&E in overleg met de medewerers de inhoud en frequentie van een PAGO vaststellen. (nieuwe) wernemers op de hoogte stellen. Voorlichtingsprogramma opstellen Periodie weroverleg organiseren en arbeidsomstandigheden hierbij agenderen. Registratie en meldingsprocedure opstellen Uitzendrachten informeren. Afspraen maen met uitzendbureau Veiligheidsniveau beoordelen en afspraen maen met ingeleende organisatie 5

6 AUDIT ARBO- en ZIEKTEVERZUIMBELEID PLAN VAN AANPAK Onderwerp Risico of teortoming RC Maatregel Prio gereed Verantwo ordelij Veranderingen en ontwielingen (bijv. nieuwbouw of verbouw, inoop materialen, reorganisatie, proceswijziging) Bij ingrijpende veranderingen en ontwielingen wordt onvoldoende aandacht besteed aan veiligheid en gezondheid. Veiligheid en gezondheid als integraal onderdeel opnemen in de plannen voor veranderingen. Persoonlije beschermingsmiddelen (PBM) Bijzondere risicogroepen Gedrag wernemers Thuiswerers Alleen werenden Er zijn onvoldoende/geen deugdelije persoonlije beschermingsmiddelen aanwezig. Indien aanwezig (ouderen, jongeren, zwangeren, arbeidsgehandicapten, allochtonen etc.) benoemen, incl. hun risico s Persoonlije beschermingsmiddelen beschibaar stellen. Medewerers voorlichtingen over noodzaa en wijze van gebrui van PBM. Persoonlije beschermingsmiddelen regelmatig controleren op gebreen en indien nodig repareren of vervangen. Nagaan of speciale aandacht geboden is Een aantal wernemers wert onveilig Medewerers hierop aanspreen en toezicht houden op veilig wergedrag. Er zijn medewerers die een Nagaan of thuiswerple aan richtlijnen thuiswerple hebben voldoet en zonodig maatregelen treffen Er zijn medewerers die alleen in een Aanpassen. Technische voorzieningen ruimte weren, zonder dat zij contact treffen dat medewerers altijd contact (unnen) hebben met anderen. In geval unnen maen met de buitenwereld. van nood is dit een groot probleem. 6

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Voor werkende jongeren van 16 en 17 jaar gelden strengere regels dan voor oudere werknemers:

Voor werkende jongeren van 16 en 17 jaar gelden strengere regels dan voor oudere werknemers: Jongeren van 16 en 17 Is het kind 16 of 17 jaar? Dan mag het zonder meer werken. Het is echter nog wel (gedeeltelijk) leerplichtig. Het werk mag de jongere dus niet verhinderen om naar school te gaan.

Nadere informatie

10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN. www.imaonline.nl april 2014. www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1

10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN. www.imaonline.nl april 2014. www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1 10 EISEN WAAR EEN RI&E AAN MOET VOLDOEN www.imaonline.nl april 2014 www.imaonline.nl dé betrouwbare RI&E-methode 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Eis 1 Een RI&E is volledig 4 Eis 2 Een RI&E is betrouwbaar 5

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Arbozorg in Nederland. datum september 2013

Arbozorg in Nederland. datum september 2013 Arbozorg in Nederland datum september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Naleving van de arbozorgverplichtingen 3 3 Werking van de RI&E 5 4 Werking van de preventiemedewerker 6 5 De effecten van de RI&E 7 6 Preventie

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s

Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Handreiking Taal en veiligheidsrisico s Taal en veiligheidsrisico s een praktische handreiking Uitgave: Stichting van de Arbeid April 2014 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk)

Nadere informatie

zwangerschap, postpartumperiode en werk

zwangerschap, postpartumperiode en werk richtlijn zwangerschap, postpartumperiode en werk Advisering en begeleiding door de bedrijfsarts Colofon NVAB 2007 Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB Postbus 2113 3500 GC Utrecht t 030 2845750 e kwaliteitsbureau@nvab-online.nl

Nadere informatie

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015.

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015. <Firmanaam> VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11 Juni 2015 Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: (functie, bedrijf) Controle: (functie, bedrijf) H. Scholte

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Infectieziekten onder controle

Infectieziekten onder controle Infectieziekten onder controle Veilig en Gezond Werken Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Ziek? Liever niet! Een woonbegeleider maatschappelijke opvang verbindt de hand van een dakloze die een

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Internet: www.kankerbestrijding.nl

Internet: www.kankerbestrijding.nl Verder lezen: Kijk uit voor je huid, effectonderzoek onder buitenwerkers in de (wegen)bouw en bij gemeenten. R. Jonkers et al, 1996*. De risico s van UV-straling bij buitenwerkers. D.W. van der Drift,

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

handreiking analyseren van agressie IncIdenten

handreiking analyseren van agressie IncIdenten handreiking analyseren van agressie IncIdenten Agressie 1 colofon deze Handreiking Analyseren van agressie incidenten is opgesteld in opdracht van de stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie