Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014"

Transcriptie

1 Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Inleiding In 2014 heeft het VISD programma langs de lijn van vier inhoudelijke actielijnen en de ondersteuningslijn al veel producten opgeleverd. In de bijgevoegde tabel zijn de producten opgenomen met een korte beschrijving en de status. Om een indruk te geven van wat het programma heeft gedaan in 2014 hieronder een korte bloemlezing per actielijn van de gerealiseerde resultaten en de effecten daarvan voor gemeenten. Actielijn Gegevensuitwisseling Vanuit het project gegevensuitwisseling visd is gewerkt aan het standaardiseren van de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en organisaties in het sociaal domein (buiten-gemeentelijke informatievoorziening). Dit verlaagt de administratieve lasten voor gemeenten en is kosten-efficiënt. Voor de Wmo en Jeugd-GGZ/AWBZ zijn standaarden gedefinieerd zodat het verwijzen van cliënten door gemeenten naar aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg geautomatiseerd kan verlopen. Deze (zorg)aanbieders kunnen op hun beurt voor de ontvangen toewijzingen declaraties via berichten indienen bij gemeenten zodat de geleverde ondersteuning/zorg vergoed wordt. Om de informatie-uitwisseling op een efficiënte en gestructureerde manier te laten verlopen, wordt verder gewerkt aan de realisatie van een Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Het GGk wordt hiermee de verbindende schakel tussen gemeenten en duizenden gecontracteerde instellingen in de maatschappelijke ondersteuning en jeugd-ggz en -zorg. Naast het berichtenverkeer kunnen via het GGk voorzieningen van en naar gemeenten ontsloten worden. Dit zullen in eerste instantie het Wlz-indicatieregister en woonplaatsbeginsel zijn. Beleidsinformatie Vanuit het project beleidsinformatie wordt een gemeentelijke monitor Sociaal Domein ontwikkeld. De monitor bevat informatie die gemeenten nodig hebben ten behoeve van de horizontale beleids- en verantwoordingsinformatie. De monitor geeft gemeenten o.a. inzicht in het gebruik in het sociaal domein, de beoogde transformatie, cliëntervaring en early warning items. De monitor stimuleert het meten, leren en ontwikkelen op indicatoren die aansluiten bij doelen van de decentralisatie. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van resultaten in het sociaal domein. De monitor wordt samen met gemeenten en andere stakeholders ontwikkeld zodat: gemeenten kunnen signaleren en kunnen (bij)sturen, beleid kunnen (her)formuleren het college van B&W de gemeenteraad en burger kan voorzien van verantwoordingsinformatie (horizontale verantwoording) gemeenten kunnen leren en verbeteren door prestaties te beoordelen en te vergelijken 1

2 Programma van eisen Vanuit het project programma van eisen zijn gemeenten ondersteund bij het inrichten van de binnengemeentelijke informatiehuishouding sociaal domein. Het belangrijkste vertrekpunt hierbij is geweest dezelfde informatieketen van inkijk, signalering, registratie 1-plan en berichtgeving. Elke gemeente kiest hiervoor haar eigen inrichting, een gestandaardiseerde werkwijze bestaat niet. Ondanks de verschillen tussen gemeenten tekenen zich in de praktijk in grote lijnen ook overeenkomsten af. Deze zijn verwoord in archetypen sociaal domein. Deze dominante inrichtingsmodellen worden inmiddels breed als kapstok gebruikt bij de (door)ontwikkeling van niet alleen de visd producten maar ook daarbuiten bv bij de ontwikkeling van risicoprofielen, Privacy Impact Assessments van BZK en VenJ, Dienstverleningsscenario's etc. Het sociaal domein is op dit moment en het komende jaar nog volop in ontwikkeling. In afstemming met de Living Labs is daarom gekozen de belangrijkste functionele informatiekundige aspecten voor de decentralisaties themagewijs uit te werken, te ordenen en te prioriteren. Gemeenten kunnen aan de slag met de opgeleverde handreikingen rondom sturing en bekostiging, signalen en meldingen, verantwoording, financiële stromen, klantbeeld, inrichting informatielandschap en archief en dossier, Informatiebeveiliging en risicomaatregelen informatiebeveiliging. Daarnaast hebben gemeenten via een uitgevoerde marktscan en marktconsultatie inzicht in het brede marktaanbod voor regiefunctionaliteit. Gemeenten zijn ondersteund bij het bepalen van hun rol en activiteiten om de zelfredzaamheid van hun burgers te stimuleren. Hiertoe zijn, samen met de Digitale Stedenagenda een 4-tal onderzoeken uitgevoerd rondom het Burgerportaal, contentcollecties en Zelfredzaamheid en ICT. Tot slot zijn twee instrumenten aangereikt die gemeenten ondersteunen in het kunnen beheersen van de informatiehuishouding sociaal domein: Integrale Kosten Efficiency Analyse en Applicatierationalisatie GEMSS-3D. Deze helpen gemeenten om grip te krijgen op de financiële consequenties van informatiekundige oplossingen in het sociaal domein. Het geeft bovendien handreikingen om de benodigde efficiencymaatregelen op het gebied van de informatievoorziening 3D te realiseren. Privacy en gegevensuitwisseling Goed en zorgvuldige gegevensuitwisseling zijn randvoorwaarden voor de informatievoorziening in het sociaal domein. Voor de actielijn privacy en gegevensuitwisseling heeft 2014 in het teken gestaan van bewustwording bij gemeenten voor het belang van goed en zorgvuldige gegevensuitwisseling bij het inrichten van het sociaal domein. Daarbij is de nadruk specifiek op domeinoverstijgend gegevensuitwisseling bijvoorbeeld rondom de inrichting van gebiedsgericht werken en/of inrichten van één gezin- een plan-een regisseur voor complexere vraagstukken. Het privacy-raamwerk is geïntroduceerd die een integrale aanpak voor privacy laat zien. Gemeenten hebben in 2014 (oa mbv privacy-scan die gebaseerd is op het raamwerk) in kaart kunnen brengen wat al 2

3 ingeregeld is en wat nog aandacht vraagt om goede en zorgvuldige gegevensuitwisseling te borgen in beleid, processen en organisatie. Daarnaast zijn producten ontwikkeld waarmee gemeenten de onderdelen van het Raamwerk voor hun gemeenten vorm en inhoud kunnen geven. Denk daarbij aan een handreiking voor verantwoording aan de raad, stappenplan voor opzetten van privacybeleid of voorbeelden van convenanten. In regionale werksessies zijn gemeenten actief geïnformeerd over en aan de slag gegaan met het privacy raamwerk. De veelgestelde vragen uit deze werksessies zijn omgezet in FAQ s en op de VISDwebsite geplaatst. Daarbij lag de nadruk ook sterk op bewustwording voor het belang van goed en zorgvuldig gegevens delen in het sociaal domein en inzicht in de eigen gemeentelijke uitgangssituatie en ambitie. De ontwikkelde producten binnen de actielijn zijn bedoeld om gemeenten te ondersteunen om zelf het privacybeleid rondom sociaal domein goed in te regelen. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande door gemeenten ontwikkelde producten, dan wel zijn de producten getoetst bij gemeenten. In samenwerking met Living Lab gemeente Leeuwarden is een Triage kader en triage instrumenten ontwikkeld. In het triageproces besluit men over de route van een casus en bepaalt men het doel waarvoor informatiedelen noodzakelijk is. Het bepalen van het doel van informatiedeling is een belangrijke legitimering voor het delen van informatie en het waarborgen van de privacy: zoveel als moet, zo weinig als mogelijk. Het is van belang om deze afweging vast te leggen. Zo is het voor de burger ook goed inzichtelijk te maken wat er met zijn/haar gegevens gebeurt en waarom. Ondersteuning Vanuit de ondersteunende actielijn zijn gemeenten ondersteund bij het oplossen van informatiekundige vraagstukken gebaseerd op de input van de inhoudelijke actielijnen. De oplossingen zijn gericht op het reduceren van complexiteit in de uitvoering. Via een drietal werksessies zijn 200+ gemeenten stapsgewijs begeleidt bij het vertalen van de inrichtingskeuze (archetype), het opstellen van een focuslijst (wat moet ik nu echt doen) naar de uiteindelijke toets Werkt mijn proces. (ben ik er nu klaar voor). Alle overige gemeenten zijn ondersteund via de website visd.nl, regionale sessies met accountmanagers of individuele bezoeken. De focuslijst stelt gemeenten in staat de juiste prioriteiten te leggen voor 1 januari Stand van zaken producten visd 1.0 per Gegevensuitwisseling - Standaarden Status Omschrijving Datum 3D-Ketenanalyse van te gebruiken standaarden/voorzieningen Roadmap voor aan te passen of te ontwikkelen standaarden Afspraken (convenant / addendum) met leveranciers Loopt Moet nog opgestart worden 15-nov-14 Wmo addendum en Jeugd en ondertekend door softwareleveranciers. Voor het Wlz- 3

4 register is geen addenda opgesteld. Inzicht in de software-aanbod voor 3D Standaarden worden in de software catalogus opgenomen. Gedefinieerde standaarden zoals opgenomen in de 3D ketenanalyse wordt opgenomen in het PvE (aangepa st) 3D-Ketenanalyse is met de gedefinieerde standaarden opgelverd. Verder is er een verwijzing opgenomen in de wiki (cocreatiebasisgemeente.nl) Gegevensuitwisseling - Gegevensknooppunt Status Omschrijving Datum Adviesdocument oplossing knooppunt (advies dient in program board besloten te worden) Resolutie is ingediend in de ALV van 18 juni jl. Hiervoor heeft de program board over het advies besloten. Document Architectuur 3D-ketenanalyse platen zijn opgenomen in de wiki Document requirements en scenario s Er zijn ketenkaarten per berichtenstroom opgesteld. Op basis hiervan is een offerte door het IB uitgebracht Afsprakendocument deelnemende partijen Er is een voorstel t.b.v. de convenantenstructuur ingediend bij de directie van KING. Verder is een addendum gerealiseerd voor de iwmo en ijeugd berichten. Documenten Governance-, financierings- en beheermodel Ingericht routeringsmechanisme voor gegevensuitwisseling van de nieuwe bron Loopt (aangepa st) Er is een voorstel ingediend bij de program board. Zoals vermeld in de ingediende resolutie (ALV 18 juni 2014) wordt t.b.v. de BALV in het najaar een visie ontwikkelt op het beheer en governance Een drietal berichtenstromen worden gerealiseerd: 1. Wmo 2. Jeugd-GGZ/AWBZ en 3. Wlzregister. Verder wordt gewerkt aan het ontsluiten van woonplaatsbeginsel. Door vertraging in de besluitvorming (6 weken) staat het traject onder grote druk. Gewerkt wordt aan het versnellen van onderdelen. 15 oktober a.s. wordt de nieuwe planning opgeleverd. Berichtenspecificaties nieuwe bron. Er is een ketenkaart ontwikkeld met globale requirements. In de offerte van IB is verder een globale omschrijving opgenomen van de te realiseren bron. Als nieuwe bron is het woonplaatsbeginsel 01-jan-15 4

5 opgenomen. Beschrijving aansluitprocedure nieuwe bron Loopt Er komt een aansluitprocedure voor 15-nov-15 de te realiseren berichtenstromen (incl. woonplaatsbeginsel) Beleidsinformatie Status Omschrijving Datum Integrale gegevensset beleidsinformatie In de resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein is afgesproken dat gemeenten voor het leveren van beleidsinformatie zich aansluiten bij de landelijk vastgestelde kernset aan gegevenselementen ten behoeve van zowel horizontale als verticale verantwoording. Afspraken met het Rijk m.b.t. ontsluiting informatie t.b.v. systeemverantwoordelijkheid Conceptindicatoren voor haalbaarheidstoets Afstemming met stakeholders Haalbaarheidstoets indicatoren gemeenten Opstellen contract en SLA datawarehouse Ontwikkeling technische functionaliteiten en opstellen beheerplan continue In opzet en gestart Offerte uitgezet Gestart en per Afspraken over het gecombineerd gebruik van gegevens binnen WSJG.nl, de intentie tot samenwerking met CBS en het gedeelde opdrachtgeverschap daarbij. De indicatoren die onderdeel zijn van de gemeentelijke monitor per januari 2015 meerdere werksessies en afstemmomenten Toetsing bij vijf gemeenten van de gegevenselementen zoals die zijn opgenomen in de resolutie en relatie met indicatoren. Dit betekent dat we voor alle indicatoren en gegevenselementen inzicht krijgen in minimaal: - bron (in gemeentelijke werkprocessen) - niveau van beschikbaarheid (bsn, wijk, etc.) - frequentie (wordt de bron realtime, 1x p/m etc. geupdate?) Contracteren en inrichten werkafspraken CBS. Ontwikkeling technische omgeving WSJG.nl voor de gemeentelijke monitor. Q (oktober) Q3/ (SLA november) 2014 (KING) 5

6 Aanleveringsprotocol voor bronpartijen i.s.m. CBS Aansluitcriteria tussen datawarehouse en gemeenten i.s.m. CBS Handreiking voor gemeenten m.b.t. beleidsinformatie Experiment Big Data Realiseren aanleverprotocollen gemeenten richting CBS Realiseren koppeling CBS en WSJG.nl Een beschrijving van het gebruik en zeggingskracht van indicatoren die gebruikers van de monitor helpt bij duiding. Het actief volgen van drie Big Data experimenten als inspiratiebron voor nieuwe indicatoren (ontwikkelagenda) PvE Status Omschrijving Datum Architectuurviews 3D continue Platform dat wordt ingezet voor kennisdeling tussen KING en gemeenten op het gebied van Architedtuur. Onder het programma visd is het platform uitgebreid met de architectuurvernieuwingen als gevolg van de decentralisaties binnen het sociaal domein. 01-jan-14 Marktconsultatie en marktscan Bij leveranciers is een inventarisatie gebhouden naar hetgeen zij bieden aan functionaliteit voor de regiefunctie voor het sociaal domein. De resultaten zijn gepubliceerd op de VISD site. Leveranciers met autorisatie op de softwarecatalogus hebben de gegevens ook hierop gepublicerd. Archetype versie 0.89 Dominante inrichtingsmodellen in relatie tot het Programma van Eisen. Worden inmiddels breed als kapstok gebruikt bij de ontwikkeling van producten en diensten, zoals bv. PIA's, Risicoprofielen, Dienstverleningsscenario's 01-jan-14 loopt, In plaats van een referentiebestek Thema documenten: Inrichting versies voor een regiesysteem worden in informatielandschap, klantbeeld, Sturing en worden overleg met gemeenten en samen Bekosting, Signalen en Meldingen, direct met de Living Labs de meest Verantwoording, Financiele stromen, gepublic essentiele thema's beschreven in de Gegegevensmanagement 3D, Archief en dossier, eerd vorm van o.a. handreikingen. 01-jan-14 Rapporten 'Burger op zoek', 'Informatievoorziening ontrafeld', handreiking zelfredzaamheid en ICT Uitkomsten van onderzoeken naar Burgers in relatie tot burgerportalen en Zelfredzaamheid en ICT 6

7 Handreikingen Informatiebeveiliging en Generieke beveiligingsmaatregelen obv risicoanalyse FAQ model en gebruikershandleiding GEMSS - 3D Integrale Kosten Efficiency Analyse - rapport (IKEA) Risicoprofielen obv archetypen continue loopt loopt Beschrijvende teksten om de gemeenten te informeren, kennis te delen en te voorzien van tips en best practises op het gebied van informatiebeveiliging Antwoorden op informatiekundige vragen inzake 3D Doorontwikkeling van het applicatierationalisatiemodel GEMSS dat door KING in 2013 in beheer is genomen. Biedt gemeenten inzicht in hun ICT landschap en de mogelijkheid besparingsvoordelen te detecteren en door te voeren. GEMSS - 3D is specifiek model ontwikkeld voor het sociaal domein. Handreiking en model om de ICT kosten voor de voor 3D benodigde regiefunctionaliteit obv archetypen in kaart te brengen. uniform toepasbare strategiekaart per archetype en bijbehorende risico-checklist. Hulpmiddel voor gemeenten voor te nemen beheersmaatregelen, acties en planning 01-jan nov nov-14 Privacy Status Omschrijving Datum Factsheet Why privacy matters Toelichting op belang van aandacht voor privacy Raamwerk plus toelichting het Privacy Raamwerk dat de gebieden beschrijft die van belang zijn bij het borgen van goed en zorgvuldig gegevens delen, namelijk Governance, Beleid, Bewustwording en training, Beheer en opslag gegevens, en Werkprocessen en triages. Voor de verschillende onderdelen van het raamwerk zijn instrumenten (factsheets, voorbeelden, tools) beschikbaar. Privacy Checklist plus toelichting De Privacy Scan VISD geeft gemeenten snel inzicht in wat u al heeft ingeregeld en wat nog aandacht en actie vraagt. De scan loopt alle onderdelen van het raamwerk Privacy af: Governance, Beleid, Bewustwording en training, Beheer en opslag gegevens, en 7

8 Werkprocessen en triages. Gemeenten krijgt inzicht in stand van zaken en kan op basis daarvan plan van aanpak opstellen voor de nog ontbrekende onderdelen. Presentatie Privacy Factsheet rollen verantwoordelijkheden plus handreiking Verantwoording aan de gemeenteraad Stappenplan: Hoe stel ik mijn privacy beleid voor sociaal domein op. Voorbeelden privacybeleid plus oplegger Factsheet Toestemming in samenwerking met BZK Q&A BRP (voorheen GBA) met oplegger in samenwerking met BZK Factsheet Bevoegdheden en bevoegdheidsverlening (Mandatering) in samenwerking met BZK Q&A Europese richtlijn Factsheet Triage Voorbeeld convenanten plus oplegger Triage kader incl instrument voor professionals Informatie analyse op werkproces Voorbeeld werkprocessen (inzage, wijzigen, verwijderen) Communicatie met burgers- voorbeelden en handreiking Gedragscode voor professionals voorbeelden deels (meer voorbeel den volgen in ) Voor de verschillende onderdelen van het Raamwerk zijn diverse instrumenten beschikbaar waarmee gemeenten zelf het privacybeleid invulling kunnen geven. Factsheet bewaartermijnen Factsheet bestekteksten Ondersteuning Status Omschrijving Datum Website VISD.nl de website waar informatiemanagers alles vinden over VISD. Alle ontwikkelde ondersteuningsmiddelen worden via deze website gepubliceerd 8

9 Factsheet Wat is VISD 3 werksessies voor 8 groepen "Wat-moet-u-doen -focuslijst Tweewekelijkse publicatielijst artikelen website continue blogs en voorbeelden van gemeenten continue De werksessies bieden de deelnemende gemeenten een platform om vragen te kunnen stellen aan experts en onderling kennis uit te wisselen. De actiepunten in de Focuslijst richten zich uitsluitend op het bereiken van de minimale vereisten voor de gemeente op 1 januari Met de Focuslijst helpt VISD gemeenten om op tijd te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en afspraken. interviews en microblogs van gemeenten, geplaatst op visd.nl 9

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein In de resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein wordt op 18 juni op het VNG-congres gevraagd in te stemmen dat gemeenten

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Indicatorenset 2015 & ontwikkelagenda Doel van dit document Op 16 juli heeft een werkbijeenkomst in het kader van de gemeentelijke monitor sociaal

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet 1 Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet Titel: Monitoring van het sociaal domein, grip op ontwikkelingen Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond 2013, Stichting RijnmondNet Uitgegeven in eigen beheer Marco Zoetekouw, Directeur Stichting RijnmondNet Wijnand

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie