Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014"

Transcriptie

1 Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Inleiding In 2014 heeft het VISD programma langs de lijn van vier inhoudelijke actielijnen en de ondersteuningslijn al veel producten opgeleverd. In de bijgevoegde tabel zijn de producten opgenomen met een korte beschrijving en de status. Om een indruk te geven van wat het programma heeft gedaan in 2014 hieronder een korte bloemlezing per actielijn van de gerealiseerde resultaten en de effecten daarvan voor gemeenten. Actielijn Gegevensuitwisseling Vanuit het project gegevensuitwisseling visd is gewerkt aan het standaardiseren van de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en organisaties in het sociaal domein (buiten-gemeentelijke informatievoorziening). Dit verlaagt de administratieve lasten voor gemeenten en is kosten-efficiënt. Voor de Wmo en Jeugd-GGZ/AWBZ zijn standaarden gedefinieerd zodat het verwijzen van cliënten door gemeenten naar aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg geautomatiseerd kan verlopen. Deze (zorg)aanbieders kunnen op hun beurt voor de ontvangen toewijzingen declaraties via berichten indienen bij gemeenten zodat de geleverde ondersteuning/zorg vergoed wordt. Om de informatie-uitwisseling op een efficiënte en gestructureerde manier te laten verlopen, wordt verder gewerkt aan de realisatie van een Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Het GGk wordt hiermee de verbindende schakel tussen gemeenten en duizenden gecontracteerde instellingen in de maatschappelijke ondersteuning en jeugd-ggz en -zorg. Naast het berichtenverkeer kunnen via het GGk voorzieningen van en naar gemeenten ontsloten worden. Dit zullen in eerste instantie het Wlz-indicatieregister en woonplaatsbeginsel zijn. Beleidsinformatie Vanuit het project beleidsinformatie wordt een gemeentelijke monitor Sociaal Domein ontwikkeld. De monitor bevat informatie die gemeenten nodig hebben ten behoeve van de horizontale beleids- en verantwoordingsinformatie. De monitor geeft gemeenten o.a. inzicht in het gebruik in het sociaal domein, de beoogde transformatie, cliëntervaring en early warning items. De monitor stimuleert het meten, leren en ontwikkelen op indicatoren die aansluiten bij doelen van de decentralisatie. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van resultaten in het sociaal domein. De monitor wordt samen met gemeenten en andere stakeholders ontwikkeld zodat: gemeenten kunnen signaleren en kunnen (bij)sturen, beleid kunnen (her)formuleren het college van B&W de gemeenteraad en burger kan voorzien van verantwoordingsinformatie (horizontale verantwoording) gemeenten kunnen leren en verbeteren door prestaties te beoordelen en te vergelijken 1

2 Programma van eisen Vanuit het project programma van eisen zijn gemeenten ondersteund bij het inrichten van de binnengemeentelijke informatiehuishouding sociaal domein. Het belangrijkste vertrekpunt hierbij is geweest dezelfde informatieketen van inkijk, signalering, registratie 1-plan en berichtgeving. Elke gemeente kiest hiervoor haar eigen inrichting, een gestandaardiseerde werkwijze bestaat niet. Ondanks de verschillen tussen gemeenten tekenen zich in de praktijk in grote lijnen ook overeenkomsten af. Deze zijn verwoord in archetypen sociaal domein. Deze dominante inrichtingsmodellen worden inmiddels breed als kapstok gebruikt bij de (door)ontwikkeling van niet alleen de visd producten maar ook daarbuiten bv bij de ontwikkeling van risicoprofielen, Privacy Impact Assessments van BZK en VenJ, Dienstverleningsscenario's etc. Het sociaal domein is op dit moment en het komende jaar nog volop in ontwikkeling. In afstemming met de Living Labs is daarom gekozen de belangrijkste functionele informatiekundige aspecten voor de decentralisaties themagewijs uit te werken, te ordenen en te prioriteren. Gemeenten kunnen aan de slag met de opgeleverde handreikingen rondom sturing en bekostiging, signalen en meldingen, verantwoording, financiële stromen, klantbeeld, inrichting informatielandschap en archief en dossier, Informatiebeveiliging en risicomaatregelen informatiebeveiliging. Daarnaast hebben gemeenten via een uitgevoerde marktscan en marktconsultatie inzicht in het brede marktaanbod voor regiefunctionaliteit. Gemeenten zijn ondersteund bij het bepalen van hun rol en activiteiten om de zelfredzaamheid van hun burgers te stimuleren. Hiertoe zijn, samen met de Digitale Stedenagenda een 4-tal onderzoeken uitgevoerd rondom het Burgerportaal, contentcollecties en Zelfredzaamheid en ICT. Tot slot zijn twee instrumenten aangereikt die gemeenten ondersteunen in het kunnen beheersen van de informatiehuishouding sociaal domein: Integrale Kosten Efficiency Analyse en Applicatierationalisatie GEMSS-3D. Deze helpen gemeenten om grip te krijgen op de financiële consequenties van informatiekundige oplossingen in het sociaal domein. Het geeft bovendien handreikingen om de benodigde efficiencymaatregelen op het gebied van de informatievoorziening 3D te realiseren. Privacy en gegevensuitwisseling Goed en zorgvuldige gegevensuitwisseling zijn randvoorwaarden voor de informatievoorziening in het sociaal domein. Voor de actielijn privacy en gegevensuitwisseling heeft 2014 in het teken gestaan van bewustwording bij gemeenten voor het belang van goed en zorgvuldige gegevensuitwisseling bij het inrichten van het sociaal domein. Daarbij is de nadruk specifiek op domeinoverstijgend gegevensuitwisseling bijvoorbeeld rondom de inrichting van gebiedsgericht werken en/of inrichten van één gezin- een plan-een regisseur voor complexere vraagstukken. Het privacy-raamwerk is geïntroduceerd die een integrale aanpak voor privacy laat zien. Gemeenten hebben in 2014 (oa mbv privacy-scan die gebaseerd is op het raamwerk) in kaart kunnen brengen wat al 2

3 ingeregeld is en wat nog aandacht vraagt om goede en zorgvuldige gegevensuitwisseling te borgen in beleid, processen en organisatie. Daarnaast zijn producten ontwikkeld waarmee gemeenten de onderdelen van het Raamwerk voor hun gemeenten vorm en inhoud kunnen geven. Denk daarbij aan een handreiking voor verantwoording aan de raad, stappenplan voor opzetten van privacybeleid of voorbeelden van convenanten. In regionale werksessies zijn gemeenten actief geïnformeerd over en aan de slag gegaan met het privacy raamwerk. De veelgestelde vragen uit deze werksessies zijn omgezet in FAQ s en op de VISDwebsite geplaatst. Daarbij lag de nadruk ook sterk op bewustwording voor het belang van goed en zorgvuldig gegevens delen in het sociaal domein en inzicht in de eigen gemeentelijke uitgangssituatie en ambitie. De ontwikkelde producten binnen de actielijn zijn bedoeld om gemeenten te ondersteunen om zelf het privacybeleid rondom sociaal domein goed in te regelen. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande door gemeenten ontwikkelde producten, dan wel zijn de producten getoetst bij gemeenten. In samenwerking met Living Lab gemeente Leeuwarden is een Triage kader en triage instrumenten ontwikkeld. In het triageproces besluit men over de route van een casus en bepaalt men het doel waarvoor informatiedelen noodzakelijk is. Het bepalen van het doel van informatiedeling is een belangrijke legitimering voor het delen van informatie en het waarborgen van de privacy: zoveel als moet, zo weinig als mogelijk. Het is van belang om deze afweging vast te leggen. Zo is het voor de burger ook goed inzichtelijk te maken wat er met zijn/haar gegevens gebeurt en waarom. Ondersteuning Vanuit de ondersteunende actielijn zijn gemeenten ondersteund bij het oplossen van informatiekundige vraagstukken gebaseerd op de input van de inhoudelijke actielijnen. De oplossingen zijn gericht op het reduceren van complexiteit in de uitvoering. Via een drietal werksessies zijn 200+ gemeenten stapsgewijs begeleidt bij het vertalen van de inrichtingskeuze (archetype), het opstellen van een focuslijst (wat moet ik nu echt doen) naar de uiteindelijke toets Werkt mijn proces. (ben ik er nu klaar voor). Alle overige gemeenten zijn ondersteund via de website visd.nl, regionale sessies met accountmanagers of individuele bezoeken. De focuslijst stelt gemeenten in staat de juiste prioriteiten te leggen voor 1 januari Stand van zaken producten visd 1.0 per Gegevensuitwisseling - Standaarden Status Omschrijving Datum 3D-Ketenanalyse van te gebruiken standaarden/voorzieningen Roadmap voor aan te passen of te ontwikkelen standaarden Afspraken (convenant / addendum) met leveranciers Loopt Moet nog opgestart worden 15-nov-14 Wmo addendum en Jeugd en ondertekend door softwareleveranciers. Voor het Wlz- 3

4 register is geen addenda opgesteld. Inzicht in de software-aanbod voor 3D Standaarden worden in de software catalogus opgenomen. Gedefinieerde standaarden zoals opgenomen in de 3D ketenanalyse wordt opgenomen in het PvE (aangepa st) 3D-Ketenanalyse is met de gedefinieerde standaarden opgelverd. Verder is er een verwijzing opgenomen in de wiki (cocreatiebasisgemeente.nl) Gegevensuitwisseling - Gegevensknooppunt Status Omschrijving Datum Adviesdocument oplossing knooppunt (advies dient in program board besloten te worden) Resolutie is ingediend in de ALV van 18 juni jl. Hiervoor heeft de program board over het advies besloten. Document Architectuur 3D-ketenanalyse platen zijn opgenomen in de wiki Document requirements en scenario s Er zijn ketenkaarten per berichtenstroom opgesteld. Op basis hiervan is een offerte door het IB uitgebracht Afsprakendocument deelnemende partijen Er is een voorstel t.b.v. de convenantenstructuur ingediend bij de directie van KING. Verder is een addendum gerealiseerd voor de iwmo en ijeugd berichten. Documenten Governance-, financierings- en beheermodel Ingericht routeringsmechanisme voor gegevensuitwisseling van de nieuwe bron Loopt (aangepa st) Er is een voorstel ingediend bij de program board. Zoals vermeld in de ingediende resolutie (ALV 18 juni 2014) wordt t.b.v. de BALV in het najaar een visie ontwikkelt op het beheer en governance Een drietal berichtenstromen worden gerealiseerd: 1. Wmo 2. Jeugd-GGZ/AWBZ en 3. Wlzregister. Verder wordt gewerkt aan het ontsluiten van woonplaatsbeginsel. Door vertraging in de besluitvorming (6 weken) staat het traject onder grote druk. Gewerkt wordt aan het versnellen van onderdelen. 15 oktober a.s. wordt de nieuwe planning opgeleverd. Berichtenspecificaties nieuwe bron. Er is een ketenkaart ontwikkeld met globale requirements. In de offerte van IB is verder een globale omschrijving opgenomen van de te realiseren bron. Als nieuwe bron is het woonplaatsbeginsel 01-jan-15 4

5 opgenomen. Beschrijving aansluitprocedure nieuwe bron Loopt Er komt een aansluitprocedure voor 15-nov-15 de te realiseren berichtenstromen (incl. woonplaatsbeginsel) Beleidsinformatie Status Omschrijving Datum Integrale gegevensset beleidsinformatie In de resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein is afgesproken dat gemeenten voor het leveren van beleidsinformatie zich aansluiten bij de landelijk vastgestelde kernset aan gegevenselementen ten behoeve van zowel horizontale als verticale verantwoording. Afspraken met het Rijk m.b.t. ontsluiting informatie t.b.v. systeemverantwoordelijkheid Conceptindicatoren voor haalbaarheidstoets Afstemming met stakeholders Haalbaarheidstoets indicatoren gemeenten Opstellen contract en SLA datawarehouse Ontwikkeling technische functionaliteiten en opstellen beheerplan continue In opzet en gestart Offerte uitgezet Gestart en per Afspraken over het gecombineerd gebruik van gegevens binnen WSJG.nl, de intentie tot samenwerking met CBS en het gedeelde opdrachtgeverschap daarbij. De indicatoren die onderdeel zijn van de gemeentelijke monitor per januari 2015 meerdere werksessies en afstemmomenten Toetsing bij vijf gemeenten van de gegevenselementen zoals die zijn opgenomen in de resolutie en relatie met indicatoren. Dit betekent dat we voor alle indicatoren en gegevenselementen inzicht krijgen in minimaal: - bron (in gemeentelijke werkprocessen) - niveau van beschikbaarheid (bsn, wijk, etc.) - frequentie (wordt de bron realtime, 1x p/m etc. geupdate?) Contracteren en inrichten werkafspraken CBS. Ontwikkeling technische omgeving WSJG.nl voor de gemeentelijke monitor. Q (oktober) Q3/ (SLA november) 2014 (KING) 5

6 Aanleveringsprotocol voor bronpartijen i.s.m. CBS Aansluitcriteria tussen datawarehouse en gemeenten i.s.m. CBS Handreiking voor gemeenten m.b.t. beleidsinformatie Experiment Big Data Realiseren aanleverprotocollen gemeenten richting CBS Realiseren koppeling CBS en WSJG.nl Een beschrijving van het gebruik en zeggingskracht van indicatoren die gebruikers van de monitor helpt bij duiding. Het actief volgen van drie Big Data experimenten als inspiratiebron voor nieuwe indicatoren (ontwikkelagenda) PvE Status Omschrijving Datum Architectuurviews 3D continue Platform dat wordt ingezet voor kennisdeling tussen KING en gemeenten op het gebied van Architedtuur. Onder het programma visd is het platform uitgebreid met de architectuurvernieuwingen als gevolg van de decentralisaties binnen het sociaal domein. 01-jan-14 Marktconsultatie en marktscan Bij leveranciers is een inventarisatie gebhouden naar hetgeen zij bieden aan functionaliteit voor de regiefunctie voor het sociaal domein. De resultaten zijn gepubliceerd op de VISD site. Leveranciers met autorisatie op de softwarecatalogus hebben de gegevens ook hierop gepublicerd. Archetype versie 0.89 Dominante inrichtingsmodellen in relatie tot het Programma van Eisen. Worden inmiddels breed als kapstok gebruikt bij de ontwikkeling van producten en diensten, zoals bv. PIA's, Risicoprofielen, Dienstverleningsscenario's 01-jan-14 loopt, In plaats van een referentiebestek Thema documenten: Inrichting versies voor een regiesysteem worden in informatielandschap, klantbeeld, Sturing en worden overleg met gemeenten en samen Bekosting, Signalen en Meldingen, direct met de Living Labs de meest Verantwoording, Financiele stromen, gepublic essentiele thema's beschreven in de Gegegevensmanagement 3D, Archief en dossier, eerd vorm van o.a. handreikingen. 01-jan-14 Rapporten 'Burger op zoek', 'Informatievoorziening ontrafeld', handreiking zelfredzaamheid en ICT Uitkomsten van onderzoeken naar Burgers in relatie tot burgerportalen en Zelfredzaamheid en ICT 6

7 Handreikingen Informatiebeveiliging en Generieke beveiligingsmaatregelen obv risicoanalyse FAQ model en gebruikershandleiding GEMSS - 3D Integrale Kosten Efficiency Analyse - rapport (IKEA) Risicoprofielen obv archetypen continue loopt loopt Beschrijvende teksten om de gemeenten te informeren, kennis te delen en te voorzien van tips en best practises op het gebied van informatiebeveiliging Antwoorden op informatiekundige vragen inzake 3D Doorontwikkeling van het applicatierationalisatiemodel GEMSS dat door KING in 2013 in beheer is genomen. Biedt gemeenten inzicht in hun ICT landschap en de mogelijkheid besparingsvoordelen te detecteren en door te voeren. GEMSS - 3D is specifiek model ontwikkeld voor het sociaal domein. Handreiking en model om de ICT kosten voor de voor 3D benodigde regiefunctionaliteit obv archetypen in kaart te brengen. uniform toepasbare strategiekaart per archetype en bijbehorende risico-checklist. Hulpmiddel voor gemeenten voor te nemen beheersmaatregelen, acties en planning 01-jan nov nov-14 Privacy Status Omschrijving Datum Factsheet Why privacy matters Toelichting op belang van aandacht voor privacy Raamwerk plus toelichting het Privacy Raamwerk dat de gebieden beschrijft die van belang zijn bij het borgen van goed en zorgvuldig gegevens delen, namelijk Governance, Beleid, Bewustwording en training, Beheer en opslag gegevens, en Werkprocessen en triages. Voor de verschillende onderdelen van het raamwerk zijn instrumenten (factsheets, voorbeelden, tools) beschikbaar. Privacy Checklist plus toelichting De Privacy Scan VISD geeft gemeenten snel inzicht in wat u al heeft ingeregeld en wat nog aandacht en actie vraagt. De scan loopt alle onderdelen van het raamwerk Privacy af: Governance, Beleid, Bewustwording en training, Beheer en opslag gegevens, en 7

8 Werkprocessen en triages. Gemeenten krijgt inzicht in stand van zaken en kan op basis daarvan plan van aanpak opstellen voor de nog ontbrekende onderdelen. Presentatie Privacy Factsheet rollen verantwoordelijkheden plus handreiking Verantwoording aan de gemeenteraad Stappenplan: Hoe stel ik mijn privacy beleid voor sociaal domein op. Voorbeelden privacybeleid plus oplegger Factsheet Toestemming in samenwerking met BZK Q&A BRP (voorheen GBA) met oplegger in samenwerking met BZK Factsheet Bevoegdheden en bevoegdheidsverlening (Mandatering) in samenwerking met BZK Q&A Europese richtlijn Factsheet Triage Voorbeeld convenanten plus oplegger Triage kader incl instrument voor professionals Informatie analyse op werkproces Voorbeeld werkprocessen (inzage, wijzigen, verwijderen) Communicatie met burgers- voorbeelden en handreiking Gedragscode voor professionals voorbeelden deels (meer voorbeel den volgen in ) Voor de verschillende onderdelen van het Raamwerk zijn diverse instrumenten beschikbaar waarmee gemeenten zelf het privacybeleid invulling kunnen geven. Factsheet bewaartermijnen Factsheet bestekteksten Ondersteuning Status Omschrijving Datum Website VISD.nl de website waar informatiemanagers alles vinden over VISD. Alle ontwikkelde ondersteuningsmiddelen worden via deze website gepubliceerd 8

9 Factsheet Wat is VISD 3 werksessies voor 8 groepen "Wat-moet-u-doen -focuslijst Tweewekelijkse publicatielijst artikelen website continue blogs en voorbeelden van gemeenten continue De werksessies bieden de deelnemende gemeenten een platform om vragen te kunnen stellen aan experts en onderling kennis uit te wisselen. De actiepunten in de Focuslijst richten zich uitsluitend op het bereiken van de minimale vereisten voor de gemeente op 1 januari Met de Focuslijst helpt VISD gemeenten om op tijd te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en afspraken. interviews en microblogs van gemeenten, geplaatst op visd.nl 9

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend 1 Governance Deze vragen geven inzicht in de te ondernemen acties met betrekking tot de governance en organisatie van privacy. Dit is afhankelijk van de lokale situatie vanaf 2015. Elke gemeente moet nadenken

Nadere informatie

28. Archetypen in het sociaal domein. Wat moet ik als gemeente regelen voor 1 januari 2015?

28. Archetypen in het sociaal domein. Wat moet ik als gemeente regelen voor 1 januari 2015? 28. Archetypen in het sociaal domein Wat moet ik als gemeente regelen voor 1 januari 2015? Staat u gemeente hierbij? Gemeente A: Fysieke toegang tot het sociaal domein voor al haar inwoners bij een buurtteam

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015 Gemeentelijke monitor sociaal domein Maart 2015 Agenda Doelstelling en ambitie van gemeenten Mijlpalenplanning en eerste gegevensaanlevering Inzichten in de monitor in 2015 en verder Ontwikkelagenda Doelstelling

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Informatievoorziening Sociaal Domein

Informatievoorziening Sociaal Domein Informatievoorziening Sociaal Domein Seminar Zorgmonitor 22 november 2013 Hans Versteeg VNG Welke informatie heeft u nodig om te kunnen sturen? en hoe voorkomt u bureaucratie? Verkenning Informatievoorziening

Nadere informatie

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN Opgesteld door: programma VISD Datum: 28 november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wat is de gemeentelijke monitor sociaal domein? 3 1.2 Hoe

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening Samen voor mekaar Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Onderdeel 8 Informatievoorziening Oldebroek, oktober 2014 8. Informatievoorziening De komst van nieuwe taken en budgetten naar de gemeente betekent

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

WORKSHOP HOE BORG JIJ DE PRIVACY VAN JE KLANTEN?

WORKSHOP HOE BORG JIJ DE PRIVACY VAN JE KLANTEN? WORKSHOP HOE BORG JIJ DE PRIVACY VAN JE KLANTEN? BVK VOORJAARSCONGRES 2016: GLUREN BIJ DE 3D BUREN MARTINE MIDDELVELD 12 MEI 2016 1 Stelling Privacy staat integraal werken in het sociaal domein in de weg

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VISD 2.0 van transitie naar innovatie in dienstverlening

PLAN VAN AANPAK VISD 2.0 van transitie naar innovatie in dienstverlening PLAN VAN AANPAK VISD 2.0 van transitie naar innovatie in dienstverlening Inhoud Inleiding... 2 Aanpak voor 2015... 2 1. Casus uit de praktijk van de gemeente... 3 2. Inhoudelijke scope Informatievoorziening

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Living Labs: we doen het gewoon

Living Labs: we doen het gewoon Living Labs: we doen het gewoon Conclusies VISD 1. Gegevensuitwisseling in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. Nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen.

Nadere informatie

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein In de resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociaal domein wordt op 18 juni op het VNG-congres gevraagd in te stemmen dat gemeenten

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

Zorg op de kaart. Kees Groeneveld MBA KING / VNG

Zorg op de kaart. Kees Groeneveld MBA KING / VNG Zorg op de kaart Kees Groeneveld MBA KING / VNG Vragen Maakt Geo informatie onderdeel uit van beleidsvoorbereiding? Worden er analyses gemaakt van vervoersbewegingen binnen uw gemeente? Weet u of de medische

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Gemeentelijke monitor sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK ISD 2015 van transitie naar innovatie in dienstverlening

PLAN VAN AANPAK ISD 2015 van transitie naar innovatie in dienstverlening PLAN VAN AANPAK ISD 2015 van transitie naar innovatie in dienstverlening ISD 2015 Plan van Aanpak 2015 Bestand: Pagina 1 van 11 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 3 3 Casus uit de praktijk van de gemeente...

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein

Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein Van: bureau VNG, programma 3D Aan: de VNG- commissies: Jeugd, Gezondheid & Welzijn, Gemeentelijke Dienstverlening

Nadere informatie

PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016

PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016 PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016 Wat is er aan de hand? Actualiteit, media, politiek Calamiteiten Te weinig samenwerking en informatiedeling door professionals roep om meer regie (Heerlen) Juridische kritiek

Nadere informatie

Archetypen in het sociaal domein

Archetypen in het sociaal domein Archetypen Archetypen zijn inrichtingsmodellen van de gemeentelijke informatievoorziening. De indeling in archetypen wordt gebruikt om overeenkomsten tussen gemeenten beter zichtbaar te maken en de ondersteuning

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein

Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein -- concept -- 30 september 2014 Inhoud 1. Situatieschets: privacy binnen gemeenten.3 2. Doel van het document 4 3. Informatieanalyse: de uitgangspunten..5

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Fettje Nolles Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam

Nadere informatie

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Model inrichting declaratie- / facturatieproces VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke administratie Zorgaanbieder

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Wijnand Heijnen en Idius Felix Josien de Reuver en Arjen Brienen 1 Onderwerpen Introductie GGK en Knooppuntdiensten Planning diensten 2014

Nadere informatie

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Actielijn 1. Specificaties voor een gemeentelijk regiesysteem Vanuit het veld is de behoefte aan ondersteuning

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Agenda: Aanleiding Situatie Schiedam Samenwerking Businesscase Aandachtspunten Hoe verder

Agenda: Aanleiding Situatie Schiedam Samenwerking Businesscase Aandachtspunten Hoe verder Agenda: Aanleiding Situatie Schiedam Samenwerking Businesscase Aandachtspunten Hoe verder Aanleiding Technische en maatschappelijke ontwikkelingen Er kan steeds meer! Smartphone - Cloud computing Maatschappelijke

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

BIJLAGE 4 PROPOSITIE. Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

BIJLAGE 4 PROPOSITIE. Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein BIJLAGE 4 PROPOSITIE Realisatie en Beheer Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein Opgesteld door KING (Chris Vast en Huub Westendorp) Datum 1 oktober 2014 Versie versie 1.9 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Beleidsinformatie Jeugd. Datum: 13 mei 2014

Beleidsinformatie Jeugd. Datum: 13 mei 2014 Beleidsinformatie Jeugd Datum: 13 mei 2014 2 Hoe lossen we de puzzel op van de informatievoorziening jeugd? Blog op Gemeente.nu Ondersteuningsprogamma Beleidsinformatie Jeugd Beleidsinformatie jeugd Kwalitatief

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Versie 1.0 20 november 2014 Inhoud Managementsamenvatting wethouders en beleidsmedewerkers...1 Managementsamenvatting projectleiders en informatiemanagers...2

Nadere informatie

Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE. Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016

Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE. Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016 Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016 Noodzaak goede data Voorbeeld sociaal domein Inhoud Data is vakwerk Het Data Maturity Model

Nadere informatie

Congres: de AVG bent u er klaar voor? Workshop privacy en Sociaal Domein

Congres: de AVG bent u er klaar voor? Workshop privacy en Sociaal Domein Congres: de AVG bent u er klaar voor? 06-06-2017 Workshop privacy en Sociaal Domein Wie zijn we? Wat gaan we doen? Wat verandert er met de komst van de AVG? Actualiteit, media, politiek Calamiteiten Te

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke

Nadere informatie

visd Rinko Huisman, accountmanager VISD/CORV rinko.huisman@kinggemeenten.nl 06-53496699 VIAG regio Noord Holland Heerhugowaard 3 maart 2014

visd Rinko Huisman, accountmanager VISD/CORV rinko.huisman@kinggemeenten.nl 06-53496699 VIAG regio Noord Holland Heerhugowaard 3 maart 2014 visd Rinko Huisman, accountmanager VISD/CORV rinko.huisman@kinggemeenten.nl 06-53496699 VIAG regio Noord Holland Heerhugowaard 3 maart 2014 Menu VISD introductie & aanpak (presentatie) Inrichtingskeuzes

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

Belastingen en gegevens Hoe, wat, waar en waarom? Femke Salverda Hans Versteeg

Belastingen en gegevens Hoe, wat, waar en waarom? Femke Salverda Hans Versteeg Belastingen en gegevens Hoe, wat, waar en waarom? Femke Salverda Hans Versteeg Wat gaan we doen? 1. De achtergrond: algemene principes privacy 2. De organisatie: privacy borgen in de organisatie 3. De

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Lancering Ondersteuningsprogramma Maart 2014 Inhoud Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Doelstelling Ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen REKENKAMERBRIEF Privacy in de 3 decentralisaties INLEIDING Door de 3 decentralisaties verwerkt de gemeente vanaf 1 januari 2015 veel meer persoonlijke en privacygevoelige gegevens.

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur

GEMMA 2 Informatiearchitectuur GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 2, maandag 18 mei 2015, IGLUU Den Haag Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA Plenaire discussie obv vragen Borrel Waarom GEMMA 2

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

communicatie met burgers en professionals en over de inhoud, de vorm en de afstemming van de communicatie.

communicatie met burgers en professionals en over de inhoud, de vorm en de afstemming van de communicatie. Focuslijst Wmo 2015 Het Transitiebureau Wmo, een samenwerkingsverband van VNG en VWS, heeft op basis van het stappenplan Wmo een focuslijst opgesteld voor implementatie van de Wmo 2015 in het jaar 2014.

Nadere informatie

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016 Het GGK en VECOZO Goes, 21 januari 2016 1 Doelstellingen van de decentralisaties Meer zelfredzaamheid Betere hulpverlening Minder kosten Minder administratieve lasten 2 Er was eens decentralisaties Door

Nadere informatie

GEGEVENSSET GEMEENTELIJKE MONITOR

GEGEVENSSET GEMEENTELIJKE MONITOR GEGEVENSSET GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Werkdocument Programmalijn beleidsinformatie VISD Doel van dit document Op woensdag 16 april heeft een workshop beleidsinformatie plaatsgevonden met als

Nadere informatie

Privacy in het jeugddomein

Privacy in het jeugddomein Privacy in het jeugddomein VNG-regiobijeenkomsten Jeugd 16-12-2016 Hans Versteeg, VNG Privacy in de actualiteit Calamiteiten Te weinig samenwerking en informatiedeling door professionals roep om meer regie

Nadere informatie

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman Agenda 1. iwmo en het belang van afspraken maken 2. Wat is de iwmo-standaard? 3. Wat staat er per 1 januari? 4. Wat moet

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402183 Lbr. 14/088

uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402183 Lbr. 14/088 VIUG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tei. (070) 373 8393 betreft Ledenraadpleging Informatievoorziening Sociaal Domein 2015 uw kenmerk

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Regiobijeenkomsten juni en juli 2016 Programma Programma I-sociaal domein Kennismaken Krachtenveld

Nadere informatie

De ondersteuning van uw uitvoeringskracht: een update voor 2015 en verder

De ondersteuning van uw uitvoeringskracht: een update voor 2015 en verder De ondersteuning van uw uitvoeringskracht: een update voor 2015 en verder Inhoudsopgave 1 Uitvoeringskracht: wat er moet gebeuren voor onze inwoners 3 2 Naar een adequate structurele ondersteuning voor

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.5 Datum: 08 oktober 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Inrichting sturing en bekostiging Werkgroepinzichten vertalen naar de praktijk

Inrichting sturing en bekostiging Werkgroepinzichten vertalen naar de praktijk Werkgroep integrale bekostiging Jeugd Inrichting sturing en bekostiging Werkgroepinzichten vertalen naar de praktijk Deel 2. Vertaling naar de praktijk Roadmap : bekostiging per 2017 (evt. gefaseerd per

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

KETEN INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN (ISD)

KETEN INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN (ISD) KETEN INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN (ISD) Structureel Beheer 2016-2018 ISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Datum Versie VNG/KING 3 mei 2015

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.2 Datum: 9 januari 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Waar staat mijn gemeente?!

Waar staat mijn gemeente?! Aande slag met de BRP Waar staat mijn gemeente?! Idius Felix (KING) Najaarscongres NVVB 2012 1 Versie 0.5 d.d. 6 november 2012 Agenda Wet BRP komt eraan Uitdaging voor gemeenten: wat moet

Nadere informatie

Aan : Gemeenteraad Van : Wence Wassink CC : Datum : 13 mei 2015 Betreft : Stand van zaken decentralisaties Noordoost Friesland 1e kwartaal 2015

Aan : Gemeenteraad Van : Wence Wassink CC : Datum : 13 mei 2015 Betreft : Stand van zaken decentralisaties Noordoost Friesland 1e kwartaal 2015 Aan : Gemeenteraad Van : Wence Wassink CC : Datum : 13 mei 2015 Betreft : Geachte Raad, Met deze informatiebrief stellen wij u op de hoogte over de wijze waarop in januari 2015 de gebiedsteams van start

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO

Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO Optimaliseren/digitaliseren administratieve processen WMO/Jeugd mbv berichtenverkeer Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO Doelstelling presentatie Inzicht in de

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Leveranciers bijeenkomst

Leveranciers bijeenkomst Leveranciers bijeenkomst Deelsessie Operatie NUP Operatie NUP Even kennismaken Convenant Doorontwikkeling Software Catalogus Content Architectuur hulpmiddelen Standaardisatie en Compliancy Koppeling Business

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter. In the cloud regiesysteem Jeugdhulp & Wmo voor gemeenten, sociale teams en zorgaanbieders.

Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter. In the cloud regiesysteem Jeugdhulp & Wmo voor gemeenten, sociale teams en zorgaanbieders. Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter In the cloud regiesysteem Jeugdhulp & Wmo voor gemeenten, sociale teams en zorgaanbieders. Sociaal domein in beweging Berichtenverkeer via het Gemeentelijk

Nadere informatie

Digitale Agenda 2020

Digitale Agenda 2020 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Digitale Agenda 2020 Bestuurdersdag 30-11-2015 Jan Westmaas Ingrid Hoogstrate Koen Wortmann Wat is DA2020? Ambities Aanpak Meedoen

Nadere informatie

Informatievoorziening Langdurige Zorg

Informatievoorziening Langdurige Zorg : stand van zaken april 2017 Actieprogramma iwlz 2016-2017 Overview & Stand van zaken Zorginstituut Nederland April 2017 Eduard Renger 06-11363066 Idius Felix 06-12600571 Informatievoorziening Langdurige

Nadere informatie

Quick Scan Informatieveiligheid en Privacy sociaal domein Bollenstreek

Quick Scan Informatieveiligheid en Privacy sociaal domein Bollenstreek Quick Scan Informatieveiligheid en Privacy sociaal domein Bollenstreek De Bollenstreek Managementsamenvatting Quick Scan Informatieveiligheid en Privacy voor: Gemeente Hillegom Gemeente Lisse Gemeente

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente

Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente Datum: Enschede, 5 februari 2014 Voor: Kernteam SSNT d.d. 12-2-2014 Betreft Agenda punt 4 beslisdocument informatiebeveiliging, Bijlage 1 Voorstel Informatiebeveiliging beleid Twente (Format ter besluitvorming)

Nadere informatie

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed Maureen Schonewille & Riz Ahmed Bijeenkomst Maastricht, 20-09-2016 Agenda Uitvoeringsvarianten Ontwikkelingen rondom standaardisatie berichtenverkeer Aanpak in andere regio s Berichtenverkeer GGK VECOZO

Nadere informatie

Verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) Bijeenkomst met leveranciers. 22 maart 2013

Verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) Bijeenkomst met leveranciers. 22 maart 2013 Verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) Bijeenkomst met leveranciers 22 maart 2013 Doel van de bijeenkomst: 1. Introductie VISD en toekomstige informatiebehoefte gemeenten 2. Verbinden vragen

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud 14:30-15:00 Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA 15:00-15:45 Discussie

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor Gemeente Ede Memo Aan : Leden van de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 15-7-2014 Zaaknummer : 16944 Bijlage : Startnotitie sociale monitor Onderwerp : Sociale monitor Door

Nadere informatie

ADDENDUM. iwmo-berichtstandaarden Decentralisaties. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. iwmo-berichtstandaarden Decentralisaties. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM iwmo-berichtstandaarden Decentralisaties tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.1 Datum: 19 september 2014 Inleiding (Standaard en toepassingsgebied)

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie