ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein."

Transcriptie

1 ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten

2 Inhoud Gemeenten zijn volop bezig met het voorbereiden van de implementatie van de decentralisaties in het sociaal domein. Decentralisaties houden in dat: de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 overgeheveld wordt over naar de Wmo. de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) bij gemeenten wordt gelegd. gemeenten per 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Vanwege de hoge tijdsdruk, moeten gemeenten en Rijk nú samen standaarden afspreken en starten met de gezamenlijke ontwikkeling van de informatievoorziening. Een gezamenlijke aanpak is nodig om gegevensuitwisseling tussen gemeenten en uitvoerders in het sociaal domein mogelijk te maken. Na 1 januari 2015 zullen nog veel aanvullende zaken (bijvoorbeeld optimalisatie standaarden) ontwikkeld moeten gaan worden. Dit addendum geldt zowel voor realisatie van standaarden voor 1 januari 2015 als de punten die verder ontwikkeld dienen te worden na 1 januari 2015 die deel uitmaken van de transitiefase. Met het programma decentralisaties draagt KING bij aan de realisatie van deze doelstellingen. Doelstelling van dit addendum UITGANGSPUNTEN 1. De aanleiding van de partijen om aanvullende afspraken te maken voor nadere invulling, waarbij de overeenkomst leidend is, wordt gevormd door de wens om de door KING - in het kader van decentralisaties ontwikkelde of voorgeschreven binnen gemeentelijke processen en informatiehuishouding te accepteren, te implementeren en te gebruiken. 2. De standaarden in het kader van decentralisaties zijn of worden ontwikkeld, zoveel mogelijk binnen bestaande participatiestructuren en in overleg met gebruikersverenigingen en samenwerkingsverbanden en leveranciers en aangeboden aan c.q. komen beschikbaar voor gemeenten. 3. Leveranciers kunnen inhoudelijk bijdragen aan het uitvoeren van impactanalyses en aan de ontwikkeling van standaarden in het kader van decentralisaties,waardoor het integreren en het gebruiken van deze standaarden door gemeenten sneller en makkelijker uitgevoerd kan worden. 4. Dit addendum maakt onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst tussen KING en Leveranciers. Tussen KING en Gemeenten e/o vertegenwoordigende partijen wordt een separaat adddendum afgesloten. VOORDELEN VOOR GEMEENTEN: 1. Maatschappelijke baten van het gebruik van de standaarden in het kader van decentralisaties, zijn: a. betere vraag-gestuurde dienstverlening; b. sneller handelen op afwijkingen van de norm; c. gerichter en integraler beleid vormen en uitvoeren; d. verbetering kwaliteit toezicht, handhaving en naleving; e. ketenaanpak, bescherming privacy en beveiliging; f. minder middelen nodig voor systeemintegratie/interoperabiliteit. 2

3 2. Directe baten van het gebruik van de standaarden zijn: a. minder registraties; b. beter vindbare overheidsinformatie; c. lagere kosten gegevensbeheer; d. hogere kwaliteit gegevens; e. digitalisering berichten f. meer keuzevrijheid van oplossingen. 3. Administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven, deze zijn: a. terugbrengen aantal indieningvereisten; b. fraudebestrijding; c. kanaalsturing; d. beveiliging gegevens. VOORDELEN VOOR GEBRUIKERSVERENIGINGEN/ SAMENWERKINGSVERBANDEN: 1. Door de intensieve samenwerking tussen gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden, leveranciers en KING, kunnen leveranciers in relatief weinig tijd de ontwikkelde standaarden inbouwen in hun standaard programmatuur. Zij worden vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling, zodat zij bij releaseplanningen in een vroegtijdig stadium kunnen inspelen op noodzakelijk veranderingen en daarvoor ontwikkelpaden kunnen bepalen. 2. Doordat gebruikersverenigingen en hun leveranciers dit convenant ondertekenen, hebben zij een extra instrument om te sturen op het naleven en het tijdig en juist inbouwen van de KING standaarden door hun eigen leverancier. 3. Gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers die het convenant getekend hebben worden vermeld op de website van KING. VOORDELEN LEVERANCIERS: 1. Door de intensieve samenwerking tussen leveranciers, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en KING, kunnen leveranciers in relatief weinig tijd de ontwikkelde standaarden inbouwen in hun applicaties. Zij worden vanaf het begin betrokken bij het bepalen van integratiebehoefte en gedurende de ontwikkeling, zodat zij bij de releaseplanning van hun softwareportfolio vroegtijdig rekening kunnen houden met ontwikkelpaden. 2. Doordat leveranciers die dit convenant ondertekenen vroegtijdig betrokken worden in het gezamenlijk opzetten en ontwikkelen van standaarden biedt dit convenant business opportunity s. 3. Gebruikersverenigingen, Samenwerkingsverbanden en leveranciers die het convenant getekend hebben worden vermeld op de website van KING. 4. Gebruikersverenigingen, Samenwerkingsverbanden en leveranciers die het convenant ondertekenen hebben het recht in hun productinformatie of ander marketingmateriaal te vermelden dat zij KING standaarden ondersteunen in het kader van de decentralisaties. 5. KING, Geonovum (en Logius stellen voor sommige standaarden die zijn beheren een compliancy-omgeving beschikbaar om de kwaliteit van de software te borgen en te monitoren. WERKAFSPRAKEN TUSSEN KING, GEBRUIKERSVERENIGINGEN, SAMENWERKINGSVERBANDEN EN LEVERANCIERS Om tot een adequate invulling van samenwerking te komen, worden de volgende inhoudelijke werkafspraken gemaakt tussen KING, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers, hierna te noemen partijen: 1. Partijen onderschrijven de KING doelstellingen in het kader van de decentralisaties en zullen frequent in de vorm van actieve participatie een kennisbijdrage leveren, via de expertgroepen, co-creatie en of de reguliere participatiestructuren van KING voor het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden. 2. Partijen zullen een bijdrage leveren aan de impact analyses binnen in het kader van decentralisaties zodat implementatie in gemeentelijke processen en informatiehuishouding soepel en adequaat uitgevoerd kan worden. 3

4 3. Partijen adopteren functionaliteit die benodigd is in het kader van decentralisaties, adopteren standaarden en kunnen deze opnemen in de releaseplanning van de eigen softwareproducten. Leveranciers streven in overleg met hun afnemers naar het tijdig en juist realiseren van de gewenste functionaliteit en de ondersteuning van standaarden (incl. pilots) binnen een per standaard gezamenlijk vastgestelde periode na vaststelling van de betreffende standaard(en). 4. Leveranciers conformeren zich aan de groeipaden van de verschillende standaarden en nemen deze op in hun product/releaseplanning. 5. Leveranciers informeren eens per kwartaal KING, hun afnemers en de samenwerkingsverbanden en gebruikersverenigingen in welke softwareproducten en releases de standaarden en/of de decentralisaties gerelateerde functionaliteit beschikbaar zullen komen, wanneer de producten op compliancy getest zullen worden en wat de planning is van de softwaredistributie naar gemeenten. Deze informatie wordt door leveranciers bijgehouden in en openbaar gemaakt via de GEMMA softwarecatalogus; 6. KING en de gebruikersverenigingen en samenwerkingsverbanden worden met toestemming van klanten van leveranciers door leveranciers proactief geïnformeerd bij welke gemeenten een pilot met deze nieuwe releases wordt gerealiseerd en wat de uitkomsten van de pilot zijn met betrekking tot de ondersteunde standaard(en) en aan de decentralisaties gerelateerde functionaliteit. 7. Leveranciers toetsen zelf in hoeverre hun software voldoet aan de standaard(en) en aan de specifieke eisen. Hiervoor gebruiken ze, voorafgaand aan de in productie name van software, de beschikbare test en compliancy omgevingen van ondermeer KING. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. De definitieve uitkomsten uit de compliancyomgeving zullen leveranciers via de softwarecatalogus publiekelijk ter beschikking stellen. 8. Leveranciers en gebruikersverenigingen werken in opdracht van en met toestemming van klanten van Leveranciers mee aan kwaliteitsonderzoek door het mogelijk te maken om bestandsvergelijk te realiseren tussen informatie in gemeentelijke bestanden en die in het Stelsel van basisregistraties; Leveranciers zorgen voor exportfunctionaliteit in hun software t.b.v. instrumenten voor bestandsvergelijking; 9. Leveranciers doen mee met martkconsultaties en marktuitvragen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. 10. Partijen die het convenant getekend hebben worden vermeld op de website van KING. 11. Partijen die het convenant ondertekenen, hebben het recht in hun productinformatie of ander marketingmateriaal te vermelden dat zij de voor hen relevante KING standaarden ondersteunen in het kader van de decentralisaties; 12. KING publiceert informatie over het beschikbaar komen van productreleases van leveranciers waarin de KING standaarden worden ondersteund in het kader van de decentralisaties. VOOR GEBRUIKERSVERENIGINGEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN GELDEN AANVULLENDE WERKAFSPRAKEN: 1. Sturen, stimuleren en monitoren de tijdige implementatie van de decentralisaties gerelateerde functionaliteit en inbouw van standaarden door hun eigen leverancier. 2. Schrijven gericht het gebruik van standaarden voor in opdrachten aan leverancier(s). 3. Adviseren hun leden alleen software te gaan gebruiken waarvan de leverancier een rapport kan overhandigen vanuit een onafhankelijke compliancy omgeving waaruit blijkt dat deze software volledig de vereiste standaard(en) ondersteund. 4. Nemen in de inkoop en acceptatievoorwaarden van software het gebruik van compliancy instrumenten op. 5. Zorgen voor kennisontwikkeling en verbreding bij hun leden over de implementatie van de standaarden betreffende de decentralisaties. 6. Delen en verstrekken actief informatie (minimaal twee keer per jaar) over oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de decentralisaties en de resultaatafspraken. KING BIEDT: 1. Ontwikkeling en beheer van standaarden inclusief de bijbehorende participatiestructuren, informatievoorziening en communities. 2. Verstrekken van relevante technische documentatie. 3. Technische ondersteuning bij het interpreteren van de standaarden. 4. Een omgeving waartegen getest kan worden (StUF testplatform). 4

5 5. Tenminste drie maal per jaar een leveranciersbijeenkomst. 6. GEMMA Softwarecatalogus waarin verwachte en beschikbaar gekomen softwareproducten van leveranciers worden gepubliceerd, de uitkomsten van de compliancy/testen omgevingen worden vermeld en die gemeenten kunnen gebruiken voor applicatieportfolio management;. 7. Een digitaal platform waar KING, gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers gezamenlijk in co-creatie kunnen bijdragen aan ontwikkelingen rondom de decentralisaties zoals bij de totstandkoming van impactanalyses aanvullende standaarden en andere instrumenten. 5

6 Algemene afspraken Dit addendum maakt integraal onderdeel uit van het KING convenant. Voor zover dit addendum in tegenspraak is met deze overeenkomst, prevaleert het KING convenant: 1. Samenwerkingsovereenkomst KING 2. Addendum Decentralisaties Dit addendum heeft een looptijd tot 31 december Tussentijdse opzegging van dit addendum kan door elk van de partijen plaatsvinden, met schriftelijke opgave van redenen en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. ONDERTEKENING Datum: / / 2014, Den Haag Volledige organisatienaam:.. Ondertekenaar:.. Handtekening: Volledige organisatienaam: Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten Ondertekenaar: Directie KING Handtekening: 6

7 KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN NASSAULAAN JS DEN HAAG POSTBUS GK DEN HAAG T F

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren services (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GERUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERANDEN & LEVERANCIERS ) Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers Inleiding In veel processen binnen de gemeente worden reeds

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en Rapport Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en MijnOverheid/Lopende Zaken Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 3 november 2014 INHOUD Managementsamenvatting...

Nadere informatie

PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT

PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT Versie 1.0 (voor offerte-aanvraag aan ) Datum: 28 mei 2014 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond en reikwijdte... 3 1.1.1. Reikwijdte

Nadere informatie

VERKENNING EN ADVIES UNIFORME ICT INKOOPVOORWAARDEN VAN GEMEENTEN

VERKENNING EN ADVIES UNIFORME ICT INKOOPVOORWAARDEN VAN GEMEENTEN VERKENNING EN ADVIES UNIFORME ICT INKOOPVOORWAARDEN VAN GEMEENTEN VERSIEHISTORIE Versie Status Datum Auteur Toelichting 0v8 Concept 27-03-2015 R. Klaassen L. Huisman P. Klaver J.C. Schuuring Conceptversie

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Betreft: Releasebrief StUF Testplatform versie 1.3.0 Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Om gemeenten te helpen bij het realiseren van de digitale overheid werkt KING aan

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN Opgesteld door: programma VISD Datum: 28 november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wat is de gemeentelijke monitor sociaal domein? 3 1.2 Hoe

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Compliancy Monitor 2015-1

Compliancy Monitor 2015-1 Compliancy Monitor 2015-1 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden V 3.51 Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 21 januari

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein

Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Actielijn 1. Specificaties voor een gemeentelijk regiesysteem Vanuit het veld is de behoefte aan ondersteuning

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende GGZ en EED-zorg Vrijgevestigden

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

COLOFON. Redactie: VDP, Annelice Kluin Illustraties: Geert Gratama Vormgeving: Loes van Swol-Noomen (Reblik) 2

COLOFON. Redactie: VDP, Annelice Kluin Illustraties: Geert Gratama Vormgeving: Loes van Swol-Noomen (Reblik) 2 1 COLOFON Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met: Belastingdienst, Divosa, DUO, Informatie Management Groep, King, Manifestgroep, Ministeries van BZK, Financiën, EZ, NVVB, Hiemstra en

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2012

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Producten van Logius Producten DigiD van Logius Haagse Ring (onderdeel van Diginetwerk) Datum 19 december 2013 Versie Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen...

Nadere informatie

Privacy sociaal domein

Privacy sociaal domein Privacy sociaal domein December 2014 Intern Advies Juridisch Advies en Control Jacco Beks Gwen Paling 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociale domein krijgen de gemeenten er een fors aantal taken

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie