De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma"

Transcriptie

1 De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma

2 Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling aanpak; alle inwoners met een hulpvraag binnen het sociaal domein generalist bij burger, specialist in team regie op plan voor inwoners met meervoudige problematiek I gezin, 1 plan, 1 sociaal werker registratie in 1 regiesysteem 1 centrale toegang, enkelvoudige vragen zelf afhandelen, bij complexe vragen doorverwijzen naar wijkteam Wijkteams onder de vlag van een coöperatie

3 Living lab Leeuwarden: focus privacy Wat is er al? Wbp en CBP, Leertuin Zorg en Veiligheid, Samenwerking in de jeugdketen (VWS), Toolkit veiligheidshuizen, Handleiding voor gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (KPGM) etc. Workshop Analyse privacyaspecten informatiebehoeften sociale domein (PwC) Raamwerk privacy-aanpak (leidraad), beleidsvisie zorgvuldig en bewust gegevens delen in het sociaal domein, ondersteuning KING/ VNG Leeuwarder aanpak: simpel houden, geen juridische start, maar een praktische. Eerst analyseren hoe er wordt gewerkt en vervolgens inregelen dat we zo mogen werken. Advies: pak de privacy-scan van KING/ VNG erbij en vul deze voor de lokale situatie in, begin bij het werkproces en triage en pak dit samen met de medewerkers op

4 Privacy-aanpak: wat moet je dan regelen? Governance Governance richt zich op de inrichting van de organisatie m.b.t. privacy. Denk hierbij aan rollen en verantwoordelijkheden, wie voert de regie, wie controleert, hoe wordt verantwoording afgelegd en op welke wijze. Werkprocessen & triages Het inrichten van werkprocessen rondom het omgaan met persoonsgegevens, het uitwerken van processen mbt vraagverheldering, selectie en toeleiding van vragen en het borgen van deze processen in werkafspraken en convenanten. Governance Werkprocessen & Triages Beleid Bewustwording & training Beheer en opslag gegevens Beheer en opslag gegevens Persoonsgegevens worden in allerlei systemen geregistreerd, gedeeld en openbaar gemaakt. Denk bv. aan vragen als; is er nagedacht over welke rol welke informatie mag inzien? Wat voor type persoonsgegevens worden opgeslagen? En met welke termijn? Welke systemen intern en extern hier toegang tot hebben? Beleid Dit onderdeel beschrijft het kader waarbinnen de verwerking van persoonsgegevens gegevensuitwisseling in het sociaal domein plaatsvindt. Het kader betreft zowel het beleidsmatige kader als ook het juridisch kader. Hierin wordt beschreven hoe de gemeenten, zowel intern als extern, om moet gaan met persoonsgegevens. Bewustwording en training Betrokken professionals moeten over een zekere mate van privacy bewustzijn beschikken om privacy situaties te herkennen. Ze moeten getraind worden in hoe zij met specifieke situaties om moeten gaan. Communicatie intern en aan burgers zijn essentieel.

5 Wat is tot nu toe de oogst? Inzicht in gegevensverwerking Inzicht in werkproces en triagemomenten Inzicht in beleidsuitgangspunten gericht op privacy Inzicht in wijze van documenteren van triagebesluiten in regiesysteem Inzicht in benodigde vervolgacties op beleid, governance, bewustwording en beheer en opslag

6 Uitgangspunten privacy-beleid Leeuwarden (I) De hulpvraag van de bewoner is leidend. Ook als het gaat om verwerken of delen van informatie (persoonsgegevens van de bewoner) is de hulpvraag van de bewoner leidend. De bewoner wordt altijd geïnformeerd over wat er met zijn of haar informatie gebeurd en waarom er wordt uitgegaan van het transparantiebeginsel. Leeuwarden wil door de inzet en zichtbaarheid van de sociaal werker in de wijk problemen of vragen vroegtijdig signaleren. Dit gebeurt dus niet op basis van het bij alle casussen geautomatiseerd raadplegen van bronnen of risico profielen. De sociaal werker zal bij het oppakken van een vraag afwegen of en bij welke ketenpartners opgevraagd moet worden of de bewoner bij hen bekend is. Leeuwarden gaat uit van de professionaliteit van de sociaal werkers. De sociaal werkers maken dus per casus een afweging over de doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit als het gaat om het verwerken of delen van persoonsgegevens van de bewoner. Dit wordt beschreven in de triageprocessen en de afweging (argumenten en het resultaat) wordt vastgelegd in het regiesysteem.

7 Uitgangspunten privacy-beleid Leeuwarden (II) De benodigde gegevensverwerking ten behoeve van de vraagverheldering en het opstellen van het plan van aanpak wordt in principe samen met de bewoner bepaald en uitgevoerd. Zo is de regel dat de betrokken bewoner aanwezig is bij het zorgoverleg over zijn/ haar plan van aanpak. Alleen de sociaal werker en de bewoner hebben toegang tot het volledige dossier. De sociaal werker verwerkt alleen de zogenoemde DAT-informatie van ketenpartners die een deelactiviteit van het plan uitvoeren. Detailinformatie over de geleverde zorg en de bewoner blijft bij de ketenpartner. Niet alle meldingen, signalen en ondersteuningsvragen leidt tot een dossier. Pas als de sociaal werker de ondersteuningsvraag oppakt en in gesprek gaat met de bewoner, wordt er een dossier aangelegd. In dit dossier legt de sociaal werker het plan van aanpak vast en registreert hij alleen WAT-informatie (Wat is er aan de hand?) ten behoeve van het opstellen van het plan. Dit houdt in dat je de bewoner vooraf verteld wat je gaat doen en welk doel je daarbij voor ogen hebt. De bewoner heeft vervolgens de mogelijkheid om aan te geven dat hij/ zij het daar al dan niet mee eens is.

8 Triagemomenten in werkproces: aanmelding Aanmelding Vraagverhelderin g Routes Bewoner komt met vraag Maakt eerste selectie tussen enkelvoudig eenvoudige vragen en meer complexe vragen Op basis van 5 vragen (quick scan) Verwijzen naar website. of Informatie verstrekken of Verwijzen naar Sociaal Team (stap intake) of Doorverwijzen naar Bureau WMO

9 Triagemomenten in werkproces: hoofdproces Toeleiding Intake Contact & erop af Opstellen & uitvoeren plan v. Aanpak Monitoren. Afsluiten Doorverwijzing vanuit KCC of vrijwilliger of Melding bewoner (uitkomst triage B) of signaal/melding professional ( uitkomst triage C) Aanmelding controleren en toewijzen aan sociaal werker. Oppakken van de Bepalen toestandsbeeld door middel van zelfredzaamheid s-matrix, inventariseren welke partijen reeds betrokken zijn of nodig zijn, vastleggen van doelbepaling en routering de burger met eigen kracht & netwerk helpen en/of In samenwerking met specialisten (ketenpartners) en/of Initiëren breed Zorgoverleg voortgang volgen gedurende nazorg fase (2 jr). Indien nodig evalueren en /of escaleren. Afsluiten dossier (5jr na laatste contactmoment)

10 Triagemomenten in werkproces: evalueren en eventueel escaleren Route Triage voor opschalen Routes Informeren Multi probleem situatie loopt uit de hand Samenwerking loopt vast. Hulpverlening alleen (b)lijkt niet meer voldoende In teamverband beoordelen van de ernst & urgentie, het bepalen en vastleggen van de routering en de doelbepaling, casus./ regie blijft bij sociaal team advies vragen aan1 van de escalatiepartners Opschalen en regie overdragen Opschalen en gezamenlijk regie voeren Informeren betrokken partners Informeren bewoner (let op dit is niet alle gevallen wenselijk/ veilig) Opschalen naar BJZ College van B&W inschakelen

11 Vervolgacties De werkwijze wordt vertaald tot een raamwerk van afspraken, vastgelegd in het implementatieplan c.q. het spoorboekje van de coöperatie Amaryllis en in bestekken en contracten met zorgaanbieders. Er worden afspraken met de Raad gemaakt over de wijze waarop de gegevensverwerking binnen het sociaal domein verantwoord wordt. Samen met de coöperatie Amaryllis wordt een scholingstraject opgezet om sociaal werkers bekend te maken met de werkwijze omtrent gegevensdeling. Daarnaast moet worden geregeld hoe bewoners actief worden geïnformeerd over hun rechten op het gebied van gegevensdeling. Het inrichten van het regiesysteem voor registratie van triagebesluiten. En het borgen van de beveiliging van de gegevens in het regiesysteem. En frequent evalueren of de werkwijze nog overeenkomt met de hier beschreven uitgangspunten.

12 Geïnspireerd?

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in het sociale domein 2.1 Wijknetwerk en wijkteams 2.2 Werk en Inkomen 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD. Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente?

15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD. Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente? 15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente? Wat is het Kwaliteitskader Jeugd en wat betekent dit voor gemeenten? Dat leest u in deze brochure.

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN 1 Colofon Titel De burger op zoek: analyse van de informatiebehoefte van de burger in het sociaal domein Datum 13

Nadere informatie

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Eerste ervaringen met generalistisch werken In 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van het

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen Programmarapportage Informatieprocessen Colofon Programma Informatieprocessen Datum Augustus 2012 Nummer R12/01 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-253-0

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Over sommige patiënten moet je praten

Over sommige patiënten moet je praten Over sommige patiënten moet je praten Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2012 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Publicatienummer 2012-380 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Goede raad voor een sterke raad

Goede raad voor een sterke raad Goede raad voor een sterke raad 10 tips voor gemeenteraden bij de transitie jeugdzorg Rob Gilsing Verwey-Jonker Instituut Josee Gehrke griffier gemeente De Wolden bestuurslid VNG December 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie