Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein"

Transcriptie

1 Bijlage 1. Inhoudelijke toelichting op de Actielijnen Informatievoorziening Sociaal Domein Actielijn 1. Specificaties voor een gemeentelijk regiesysteem Vanuit het veld is de behoefte aan ondersteuning bij het invullen van de regiefunctie geformuleerd. In die context is in de verkenning ook een programma van functionele eisen uitgewerkt voor een systeem waarmee het mogelijk wordt regie te voeren op de werkzaamheden in het sociaal domein (van ondersteuning van de zelfredzaamheid tot één gezin, één plan). Daarvoor zijn, per onderdeel, tevens gegevenssets ontwikkelt. En is een uitwerking gemaakt van de nieuwe dienstverleningsprocessen in het sociaal domein Voor het daadwerkelijk ontwikkelen of selecteren van een regiesysteem zal het functionele programma verder gespecificeerd moeten worden. Vervolgens is het zaak deze specificaties te delen: Met de leveranciers die gaan bouwen, met gemeenten die de regie gaan voeren en met de door hen aan te wijzen organisaties die er mee moeten gaan werken. 1.1 Een bestek / specificaties voor een gemeentelijk regiesysteem sociaal domein. Op basis waarvan gemeenten een regiesysteem in de markt kunnen verwerven 1.2 Beheer en doorontwikkeling van de specificaties. Inrichten en faciliteren van een gemeentelijke beheercommunity 1.3 Ondersteuning van gemeenten bij het verwerven van een regiesysteem 1.4 Marktordening: informeren van leveranciers over de specificaties, certificering va systemen, bewaken van conformiteit aan standaarden Gereed Q Q Q Q Q Q Q Participeer in living labs (zie ook actielijn 8) en documenteer de gemaakte besluiten en keuzes op het gebied van procesinrichting en ondersteuning Breng kennis en ervaring in, in de ontwikkeling van de specificaties. Participeer actief in de beheer - en ontwikkelcommunity Realiseer waar mogelijk gezamenlijke aanschaf van een regiesysteem Verwerf alleen een regiesysteem dat voldoet aan de specificaties Stem waar mogelijk eigen ontwikkeling en aanschaf van regiesystemen af op het ontwikkelde bestek Wat vragen we hiervoor van het Rijk? Lever expertise op het gebied van architectuur (NORA) en ketenspecifieke knooppunten Laat rijkspartijen / ZBO s participeren in living labs t.b.v. de aansluiting tussen sectorspecifieke IV en gemeentelijke IV 1

2 Actielijn 2. Zelfredzaamheid en ICT Uitgangspunt is dat de zelfredzaamheid van de burger maximaal gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. Gemeenten zijn reeds bezig met tal van digitale voorzieningen om de burger meer regie over zijn of haar eigen leven te geven. De belangrijkste lessen uit de verkenning, in samenwerking met de digitale stedenagenda (DSA), zijn dat ICT daadwerkelijk de positie van de burger kan versterken en maatschappelijk rendeert doordat aanspraak op duurdere (professionele) zorg kan worden voorkomen. De aanbevelingen vanuit de verkenning op dit terrein vragen om opvolging. Veel gemeenten oriënteren zich op dergelijke digitale voorzieningen en de markt hiervoor is innovatief. Het eindperspectief is dat er maatwerk zal zijn voor verschillende doelgroepen in combinatie met een aantal collectieve voorzieningen. 2.1 één burgerportaal voor casusinformatie (mijn 1- plan), bij voorkeur via MijnOverheid.nl 2.2 bundeling van bestaande content op de domeinen jeugd, wmo en werk & inkomen (in elk geval de contentcollecties van Regelhulp, opvoeden.nl en werk.nl) en eenduidige ontsluiting van die content 2.3 het actief verzamelen en uitwisselen van succesvolle voorbeelden van burgerapps, e- zelfhulptools en toepassingen van open- data in het sociaal domein. Vooronderzoek: Q Gereed: Q Vooronderzoek: Q2 Q Gereed: Q Q Q Bundel en ontsluit content ten behoeve van zelfredzaamheid, Aansluiten op bestaande contentcollecties Deel goede voorbeelden van gebruik en effect van digitale voorzieningen ten behoeve van zelfredzaamheidbevordering via de Digitale Stedenagenda (DSA) / Zorgende stad community Maak burgers digitaal vaardig Stel bestaande middelen en projecten, en kennis hierover beschikbaar, bijvoorbeeld via de Digitale Stedenagenda (DSA) / Zorgende stad. Wat vragen we hiervoor van het Rijk? Stel bestaande contentcollecties beschikbaar Stel een centrale omgeving voor een burgerportaal beschikbaar (bijvoorbeeld MijnOverheid) Breng specifieke sector kennis en best practices in op dit gebied. Betrek ZBO s en rijksdiensten die bezig zijn met informatieontsluiting naar de burger (UWV, Regelhulp, kennisinstituten e.d.) Actielijn 3. Keteninformatisering sociaal domein: één gegevensknooppunt sociaal domein Uit de analyse van de informatiebehoefte van gemeenten en de analyse van beschikbare bronnen blijkt dat veel van deze gegevens al in de bestanden van ketenpartners beschikbaar zijn. De volgende 2

3 stap is dat deze bestaande gegevens met ondersteuning van de bestaande infrastructuur kunnen worden benut voor de informatiebehoefte van gemeenten. Obstakels die de uitwisseling van deze gegevens belemmeren moeten worden weggenomen. Naar analogie van de ketens en haar bestaande structuren zullen ook gemeenten een infrastructuur moeten ontwikkelen om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Niets doen betekent in deze dat de ambitie van de decentralisaties niet waar gemaakt kan worden en dat de kosten en administratieve last van gegevensverzameling hoog zullen zijn. 3.1 Ontwikkel / verwerf een gemeentelijk gegevensmakelaar sociaal domein eventueel met hergebruik van Suwinet kennis en functionaliteit) 3.2 Maak een voorziening op basis van Digikoppeling om de gegevensmakelaar sociaal domein aan te kunnen sluiten op andere ketens (o.a. Suwinet, CORV, i- Wmo, AZR) 3.3 Richt governance en beheer in op deze infrastructuurvoorzieningen 3.4 Ontwikkel/ Sluit aan op generieke ontsluiting van bronnen (basisregistraties, dossiersystemen in het veld, binnengemeentelijke gegevens) 3.5 Regel wettelijk dat gegevensuitwisseling via een gegevensknooppunt mogelijk is Vooronderzoek: Q Verwerving: Q Testen en aansluiten: Q Vooronderzoek: Q Realisatie: Q Testen en aansluiten: Q Q Vooronderzoek: Q Realisatie: Q Ntb (afhankelijk van wetgevingstraject) Wat vragen we hiervoor van gemeenten Sluit via digikoppeling aan op de te realiseren gemeentelijk gegevensmakelaar Stem informatiebehoefte regie, vroegsignalering, inkijk en registratie af op de in te richten werkprocessen en vice versa Wat vragen we hiervoor van het Rijk Stel kennis beschikbaar met betrekking tot gebruik componenten Suwinet Organiseer de informatievoorziening in de verschillende domeinen en gegevensknooppunten per domein, naar analogie van SUWInet Ontwikkel de noodzakelijke voorzieningen om uitwisseling tussen deze knooppunten mogelijk te maken Richt beheer in op deze infrastructuurvoorzieningen Actielijn 4. Systematiek voor benchmarking, statistiek en beleidsinformatie De Wet Revitalisering Generiek toezicht heeft verbetering gebracht, maar de huidige sectoren in het sociaal domein kennen ieder nog hun specifieke inrichting van informatieverzameling voor beleid en toezicht. Veelomvattend, historisch gegroeid en gedetailleerd, hier en daar met vraagtekens bij nut- en noodzaak en leidend tot een aanzienlijke administratieve last bij gemeenten. De verkenning heeft uitgangspunten voor een standaardmethode voor gegevensverzameling opgeleverd passen bij de nieuwe verantwoordelijkheid van gemeenten. Daarin ligt het accent op de horizontale verantwoording op gemeentelijk niveau. Invoering van die methode zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten bij zowel het rijk als de gemeenten. Het zal 3

4 bijdragen aan transparantie en, naast het vergroten van het gemeentelijk inzicht, ook de sectorverantwoordelijkheid van de afzonderlijke ministers kunnen bedienen Uitwerken van de systematiek (gegevenssets, opstellen protocol aanlevering, beheer en governance op de gegevenssets e.d.) 4.2 Ontwikkeling en inrichten van centrale voorziening voor gegevensverwerking (bij voorkeur bij CBS) 4.3 Regelen wettelijke borging, regelen in materiewetten (en evt. in CBS- wet) 4.4 Harmoniseren van bestaande en in ontwikkeling zijnde monitors, en beleidsverantwoordingen in het sociale domein, en deze conform de eenduidige systematiek uitvoeren (o.a. beleidsinformatie jeugd, BUS / SRG, prestatiebeoordeling Wmo, 3d- monitor) Q Vooronderzoek: Q Gereed: Q Q Q Q Wat vragen we hiervoor van gemeenten Inventariseer de informatiebehoefte van Raad en college ten behoeve van sturing en control Richt de horizontale verantwoording hiervoor in. Afspraken maken met zorgaanbieders conform de standaarden van de systematiek, en aanpassen van ICT systemen (gemeenten en aanbieders) op die standaarden Wat vragen we hiervoor van Rijk Stel kennis beschikbaar ten behoeve van het inrichten van de systematiek van verticale verantwoording (beleidsverantwoording) Richt de systematiek voor verticale verantwoording in conform uitgewerkte systematiek in het werkprogramma, terughoudendheid in het inrichten van monitors buiten deze systematiek Actielijn 5. Eenheid van taal: standaardisatie van gegevensdefinities, werkprocessen en (administratieve) procedures De verschillende domeinen kennen een eigen historisch gegroeid begrippen kader. Zowel in het dagelijks gebruik van gegevensdefinities als ook bij de gehanteerde standaarden voor gedigitaliseerde gegevensuitwisseling is synchronisatie en translatie noodzakelijk. Standaardisatie is gewenst en waar mogelijk hergebruik van standaarden voor gelijksoortige administratieve processen ook. Dit beperkt de administratieve last enorm. In de verkenning zijn daarvoor de eerste aanzetten gegeven. Het onderwerp vraagt verdere uitwerking en gerichte aandacht. Regie en sturing vanuit een integraal perspectief op het beheer en de doorontwikkeling van standaarden en voorzieningen is een noodzakelijke voorwaarde om op termijn te kunnen komen tot de benodigde harmonisatie. Zonder gemeenschappelijk taal is het moeilijk communiceren. 1 Af te leiden uit opmerkingen van Actal (Den Haag 8 juli 2013) ten aanzien van de nieuwe Jeugdwet is dit nog niet overal geland. Dit onderschrijft de noodzaak snel tot verdere uitwerking over te gaan. 4

5 5.1 Eén informatiemodel en een sociaal domein brede gegevensset (jeugd, wmo, w&i), semantische en technische standaarden, conform de eisen vanuit Stuf en College Standaardisatie 5.2 Een overzicht van koppelvlakken tussen ketens / organisaties en de standaardisatie van de gegevensuitwisseling op de koppelvlakke (berichtenspecificaties) 5.3 Het inregelen en afstemmen van het beheer en sturing (governance) op gegevensstandaarden, zoals die binnen de verschillende domeinen is geregeld. Globaal model: Q Gereed: Q Indicatie: Q Gereed: Q Q Q Daadwerkelijk sturen op het gebruik van de standaarden (comply or explain) Inbrengen van kennis en ervaring in het beheer en de ontwikkeling van de standaarden Aansturen van hun ICT- leveranciers (en de ICT- leveranciers van zorgaanbieders) dat ze de standaarden volgen Wat vragen we hiervoor van het Rijk? Inbreng van specifieke kennis van standaarden zoals gehanteerd binnen de verschillende domeinen. Actielijn 6. Privacybescherming en informatiebeveiliging Beleidsmatig is er bij gemeenten, departementen en zorgaanbieders een breed draagvlak om in geval van multiprobleemsituaties (of de signalering ter voorkoming daarvan) gegevensuitwisseling tussen professionals te willen. Daarnaast is er een breed gedragen gevoel dat in dergelijke multiprobleemsituaties de huidige wetgeving voor zowel de professional als voor de burger te weinig duidelijkheid biedt. Het gaat dan met name om gegevensuitwisseling over sectoren heen (bijvoorbeeld tussen een jeugdhulpverlener en schuldhulp- verlening). Tegelijkertijd doen alle betrokken een duidelijke oproep om in geval van zelfredzame burgers, of enkelvoudige hulpverlening juist veel sterker te borgen dat de privacy van burgers wordt beschermd. In deze gevallen is niet zozeer de wetgeving het knelpunt, alswel de kennis van uitvoerders over de privacywetgeving, en de afspraken hierover tussen samenwerkingspartners. 6.1 Ontwikkel eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (in samenwerking met de Taskforce IBD) 6.2 Ontwikkelen protocollen, voorbeelden, landelijke convenanten met betrekking tot privacybescherming en gegevensuitwisseling 6.3 Richt een ondersteunings / opleidingsprogramma in dat gemeenten helpt om lokaal hun privacybescherming en informatiebeveiliging goed te organiseren, faciliteer het opleiden van medewerkers van gemeenten en veld op in privacyprotocollen en eisen ten aanzien van beveiliging en gebruik van informatie 6.4 Harmoniseer wetgevingstrajecten Jeugd, Wmo en Participatiewet op in het sociaal domein noodzakelijke Planning Q Q2 Q Q Q Ntb in overleg met departementen, afhankelijk 5

6 gegevensuitwisseling 6.5 Onderzoek haalbaarheid voor kaderwetgeving gegevensuitwisseling in het sociaal domein van wetstrajecten Ntb in overleg met departementen, afhankelijk van wetstrajecten Wat vragen we hiervoor van gemeenten Creëer overzicht en harmoniseer in de bestaande convenanten en afspraken ten behoeve van gegevensuitwisseling Creëer bewustzijn en methodisch handelen ten aanzien van privacy, maar zeker ook een veilig gebruik van gegevens Volg de aangeboden opleiding / ondersteuning Conformeer je aan de geldende privacy- en beveiligingsrichtlijnen (verplichtende zelfregulering IBD Wat vragen we hiervoor van Rijk Harmoniseer de privacy aspecten in de sectorwetten (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Suwiwet). Regel voor de langere termijn overstijgende privacy aspecten (Kaderwetgeving). Actielijn 7. Kennisontwikkeling en ondersteuning De uitgevoerde verkenning is niet alleen belangrijk voor professionals, dienstverleners en informatiedeskundigen. Juist bestuurders en het management van de gemeenten kunnen de verkenning gebruiken om keuzes te maken en te bepalen wat het effect van hun keuzes is. Dit in relatie tot betrokken en efficiënte dienstverlening en de bestuurlijke regie waarbij sprake is van de afstemming van een veelheid aan uitvoerende en besturende partijen, financieringsarrangementen en procedures. Gemeenten en Rijk moeten deelgenoot worden van wat de verkenning heeft opgeleverd. De inzet is te komen tot een samenhangende ondersteuning ten behoeve van professionalering van gemeentebestuurders en ambtenaren daarmee doorontwikkeling van de resultaten uit de verkenning. Dit vraagt om actie op korte termijn. De structuur van (bijvoorbeeld) 41 regio s voor de jeugdzorg of de schaal van de 35 arbeidsmarktregio s is hierbij een logische hulpstructuur. 7.1 Een kennisplatform waar gemeenten goede voorbeelden Gereed Q kunnen plaatsen / uitwisselen over informatievoorziening in het sociaal domein. Een forum / community waar gemeenten over deze onderwerpen kennis kunnen uitwisselen 7.2 Een ondersteunings / voorlichtingsprogramma, waarin de Q Q informatie over het werkprogramma voor de gemeenten wordt toegelicht (seminars, congressen, voorlichting e.d.) 7.3 Inrichten / uitvoeren relatiemanagement met ketenpartners Q Q Inrichten / uitvoeren van leveranciersmanagement Q Q Draag bij cq. neem kennis van de resultaten uit de verkenning 6

7 Organiseer een regionale aanpak als basis voor de inrichting van de informatievoorziening in het sociaal domein. Maak gebruik van de informatie / producten die vanuit het kennisplatform worden verstrekt. Wat vragen we hiervoor van Rijk? Ondersteun de professionaliseringsbehoefte o.a. via de transitiebureaus Actielijn 8. Praktijkervaringen in living labs Om ervaring op te doen met het gebruik van bestaande componenten en infrastructuur voor de gegevensuitwisseling in het sociale domein hebben een aantal gemeenten en SZW,VWS en VenJ afspraken gemaakt om een living lab te starten voor de gegevensuitwisseling in het sociale domein. In enkele gemeenten (3-5 stuks) worden de ideeën uit de 6 inhoudelijke actielijnen beproefd. Daarnaast krijgen de living labs ruimte om met nieuwe werkwijzen te experimenteren, die weer voeding kunnen zijn voor de inhoudelijke uitwerking in de 6 inhoudelijke actielijnen. 8.1 Inrichten van circa 3 gemeentelijke living labs Q Ondersteuning vanuit het programma aan de living labs Q Q (accountmanagers) Richt een living lab in Wat vragen we hiervoor van Rijk Stel middelen en expertise beschikbaar om deze living labs mogelijk te maken Neem de juridische en organisatorische obstakels weg die de gegevensuitwisseling naar aanleiding van informatiebehoefte gemeenten belemmeren. 7

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Inleiding In 2014 heeft het VISD programma langs de lijn van vier inhoudelijke actielijnen en de ondersteuningslijn

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING: Marc Maas, Maurice van Erven,

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 1. Inleiding...6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet Nederland open in verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet a. Interoperabiliteit, open standaarden

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie