Drie decentralisaties voor gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drie decentralisaties voor gemeenten"

Transcriptie

1 Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014

2 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten en verrichten 4. Aandachtspunten voor verandermanagement Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

3 Inleiding Voor wie? Deze presentatie is bedoeld voor bestuurders, managers en medewerkers (beleid en uitvoering) van gemeenten die zich bezighouden met de decentralisaties in het sociale domein. Waarvoor? Deze presentatie biedt inzicht in en handvatten voor de veranderopgave om gemeenten klaar te maken voor de nieuwe gedecentraliseerde taken. Opbouw van deze presentatie 1) De veranderende rol van de gemeente Als gemeente zul je moeten samenwerken. Maar hoe? 2) Veranderopgave op drie niveaus: richten, inrichten en verrichten Bestuurders, managers en professionals hebben elk een eigen opgave. 3) Aandachtspunten voor verandermanagement Handvatten om als bestuurder, manager of professional vorm te geven aan de verandering. Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

4 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten en verrichten 4. Aandachtspunten voor verandermanagement Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

5 Als gemeente kun je je opgaven niet meer alleen aanpakken Naam organisatie Naam organisatie Naam organisatie Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

6 waardoor steeds meer mensen met elkaar samenwerken Naam organisatie Naam organisatie Naam organisatie Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

7 Er zijn verschillende rollen voor de gemeente te onderscheiden De gemeente is in Context de lead. Zij bepaalt de koers en stuurt actief op de resultaten en op de uitvoering. De koers wordt samen met maatschappelijke partners bepaald. Over de uitvoering en resultaten worden onderlinge afspraken gemaakt. De koers wordt uitgezet in het maatschappelijk veld. De gemeente staat op afstand en levert zo nodig een bijdrage aan de uitvoering en het behalen van resultaten. Deze drie rollen zijn niet wederzijds uitsluitend. Een gemeente kan meerdere rollen vervullen. Per domein en per taak kiest een gemeente een passende rol Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

8 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten en verrichten 4. Aandachtspunten voor verandermanagement Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

9 Decentralisaties als veranderopgave op drie niveaus Het inpassen van de gedecentraliseerde taken vraagt om aandacht van alle niveaus van de gemeentelijke organisaties: Professionals verlenen hulp en zorg aan cliënten: verrichten De taken moeten ingepast worden in de organisaties: inrichten Bestuurders moeten keuzes maken en kaders stellen: richten Cliënt Hulp- en zorg behoevenden Verrichten Professional Inrichten Management Richten Bestuur Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

10 Decentralisaties als veranderopgave op drie niveaus De drie niveaus richten, inrichten en verrichten - kennen elk een eigen veranderopgave en een eigen speelveld De drie niveaus zijn losjes gekoppeld : Geen (tijd voor) klassieke volgordelijkheid: strategie, beleid en uitvoering Parallelle processen, in een continue wisselwerking tussen bestuurders, managers, professionals en cliënten Richten Inrichten Verrichten Ambitie en doelen bepalen, terwijl definitieve wetgeving nog in de maak is. Samenwerken met buurgemeenten en maatschappelijke partners, ten dienste van het lokale belang. Waar beleg ik welke taken? In de eigen organisatie, uitbesteden of in netwerk? Waar wil ik als gemeente op sturen: kwaliteit, kosten, output, throughput? Welke handelings- en beslisruimte hebben de professionals? Hoe kan de gemeente dat optimaal ondersteunen? Hoe bouwen we voort op de diverse proeftuinen die al gaande zijn? Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

11 Wisselwerking tussen de 3 niveaus Richten Raad College Inhoudelijke keuzes Rolinvulling Democratische legitimiteit Inrichten Beleid Organisatie Cliënttevredenheids onderzoek Kaders Feedback Professionals Middelen Verrichten Interactie Hulp- en zorgverlening Cliënten Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

12 Richten Richten: keuzes, rollen en verantwoording Inhoudelijke keuzes maken: Wie, krijgt welke hulp en op welke manier? De decentralisaties zorgen voor een fundamentele verandering van het gemeentelijke takenpakket. De taken zijn nieuw voor raadsleden en wethouders en tegelijk krijgen zij de beleidsruimte zelf invulling te geven aan de uitvoering ervan. Terwijl de wettelijke basis nog vorm krijgt, moeten zij al wel bepalen wat zij willen bereiken op het gebied van zorg, jeugd, werk en onderwijs. Niemand mag tussen wal en schip raken. Dat vraagt om inzicht in de problematiek, behoeften, demografische samenstelling van hun gemeente..terwijl er al pilots en proeftuinen in de wijk plaatsvinden moeten zij de kaders voor het beleid nog bepalen en de financiële middelen vaststellen. Verdelen van taken en verantwoordelijkheden: Zelf, laten of samen doen? De gemeente is vrij om te bepalen hoe de nieuwe taken worden uitgevoerd. Uitgangspunten als zelfredzaamheid en participatie vragen om los- en overlaten aan de samenleving. Voor de specialistische hulp- en zorgverlening is de gemeente afhankelijk van professionele zorgpartijen. Uiteindelijk zijn raadsleden en wethouders als volksvertegenwoordigers democratisch verantwoordelijk en willen dus een zekere grip houden op de uitvoering van de nieuwe taken. Dit vraagt om fundamentele bestuurlijke keuzes in de kaderstelling en rolinvulling als college en raad. Inrichten Verrichten Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

13 Richten: voorbeeld van rolinvulling als gemeente Faciliteren Algemene voorzieningen ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie Stimuleren lokale sociale controle en samenhang Ondersteunen mantelzorg en vrijwilligers Als eigen kracht niet afdoende is Partneren Samen optrekken in sociale wijkteams Verlenen van specialistische zorg door zorginstelling Verlenen van jeugdhulp door jeugdzorginstelling Sommige zaken zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente Regisseren Beleidsplan en verordening opstellen Alloceren van financiële middelen Contractmanagement Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

14 Inrichten Inrichten: toedeling van taken en verantwoordelijkheden Richten Welke taakvelden Rol invulling gemeente Waar onderbrengen? 4 Ontwerpen 5 Transitie Taakvelden sociaal domein Jeugd o.m. nieuwe Jeugdwet Zorg o.m. transitie Awbz > Wmo Werk en inkomen o.m. Participatiewet Aanpalende taakvelden: (Passend) onderwijs Wonen Cultuur Sport Veiligheid Regisseren Partneren Faciliteren Sociale wijkteams Afdeling Maatsch. ontwikkeling Afspraken en contracten met zorgaanbieders Initiatieven van burgers of anderen - Hoe is toegang geregeld? - Hoe wordt indicatiestelling en verwijzing naar zorg geregeld? - Hoeveel formatie heb je nodig voor het werk? - Hoe pas je het in je huidige organisatie in? - Moet je aanbesteden? - Hoe organiseer je een aanbestedingsprocedure? - Hoe selecteer je, welke inkoopafspraken maak je? - Heb je zicht op bestaande netwerken/initiatieven? - Ben je in gesprek met burgers, organisaties? - Is er aandacht voor succes - Inrichten werkprocessen - Besturing aanpassen - Medewerkers plaatsen - Aandacht voor training en opleiding - Gunning - Inrichten besturing en verantwoording - Gecontroleerd loslaten - Waarderen - Ondersteunen Verrichten Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

15 Verrichten Verrichten: Richten Inrichten Wat vraagt dit van de managers? - Ruimte geven én sturen naar het nieuwe verrichten - Heldere kaders, minimale bureaucratie - Maximale professionele ruimte (eigen kracht) Wat vraagt dit van de medewerkers in de uitvoering: Van oriëntatie op: - Input -Specialisme -Protocol -Eigen vak -Eigen organisatie De tijd van de proeftuinen is voorbij! Wat daar geleerd is willen we nu in de volle breedte benutten. De uitdaging: enerzijds barrières weghalen en ruimte geven aan de professional en anderzijds rekenschap kunnen geven over outcome en output. Dan kan verantwoording worden gegeven zonder dat de gewenste professionaliteit kapot geregeld wordt. Naar oriëntatie op: -Outcome/output -Generalisme -Oplossingsgericht -Interdisciplinair -Over organisatiegrenzen heen. Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

16 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten en verrichten 4. Aandachtspunten voor verandermanagement Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

17 Aandachtspunten verandermanagement (1/2) Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

18 Aandachtspunten verandermanagement (2/2) Managementstijl Sturen op outcome (maatschappelijk resultaat) en op output Benoem de output indicatoren gezamenlijk (bestuurders en ambtenaren) Deel het probleem, niet de oplossingsrichting Formuleer gezamenlijk uitgangspunten voor oplossingsrichtingen Stimuleer initiatieven Stel de basis (minimum vereiste op ) centraal, niet een veelbelovend perspectief Faseer en maak tussenstappen/deelproducten behapbaar Personeel Rolinvulling en werkwijze staan centraal, niet de functie Van iedereen wordt vroeg of laat een stapje extra gevraagd Medewerkers dragen bij aan afgebakende opgaven op basis van hun kennis. Geen permanente zitting in overleg gremia Cultuur Experimenteren is noodzakelijk, deel de lessen en successen zowel binnen als buiten de afdeling Meng beleid en uitvoering Het is een continue proces: experimenteren, leren, delen, verbeteren Niemand heeft 1 omvattend antwoord Twynstra Gudde Drie decentralisaties voor gemeenten 24 april

19 Pim Masselink Joost van der Kolk Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Utrecht, mei 2012 Gv169/document2 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Lessen Welzijn

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Koggenland voor elkaar

Koggenland voor elkaar Koggenland voor elkaar Lokaal communicatieplan decentralisaties, juni 2014 Aanleiding De komende jaren staan we voor de uitdaging om de maatschappelijke ondersteuning en zorg toegankelijk en betaalbaar

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Omgaan met het onbekende

Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende Een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties dr. M.van der Steen mr. drs. J.R. De Hoog A.R. Wendt MSc prof. dr. M.J.W. van Twist Vorm geven aan inhoud Omgaan met

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Sturing en bekostiging van de tweedelijn

Sturing en bekostiging van de tweedelijn Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen Handreiking Sturing en bekostiging van de tweedelijn Knoppen voor inrichten, prikkelen en beheersen 1

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie