Kwaliteit Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven) bieden. Sinds 7 januari 2007 beschikken wij over het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). In januari 2014 is dit certificaat voor de derde maal aan ons verstrekt. Het is geldig tot januari Door certificering tonen we aan dat we een werkend kwaliteitsmanagementsysteem hebben. We denken echter dat voor cliënten en medewerkers niet het systeem belangrijk is, maar de kwaliteitspraktijk van alledag. Daarover gaat dit verslag. Kwaliteit van zorg wordt in hoge mate bepaald door de professionaliteit van onze begeleiders op de locaties. De medewerkers van de ondersteunende diensten streven ernaar om deze begeleiders zoveel mogelijk daarin te ondersteunen. Kwaliteit van zorg, arbeid en organisatie hangen in onze optiek nauw samen: ze grijpen als tandwielen in elkaar. Voor overige verslaglegging over 2013 verwijzen wij u graag naar ons Jaarbericht Ondernemend Onderweg en het jaarverslag van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Beide kunt u via onze website raadplegen. Het HKZ-certificaat brengt de verplichting met zich mee om jaarlijks een managementreview (ook wel directiebeoordeling of zelfevaluatie genoemd) van het kwaliteitsmanagementsysteem uit te voeren. Wij beschouwen dit kwaliteitsjaarverslag als de bedoelde zelfevaluatie. Organisatie Arbeid Zorg Wat is kwaliteit voor ons? Voor ons is kwaliteit gewoon een aspect van zorg, ondersteuning, samenwerking en communicatie. Alles heeft kwaliteitsaspecten. Kwaliteit betekent voor ons dat we proberen om zorg, ondersteuning, samenwerking en communicatie en nog heel veel meer - systematisch te verbeteren en ons te verantwoorden voor het niveau dat we daarin bereikt hebben. Kortom, het rondmaken van de cirkel Plan-Do-Check-Act. Belangrijke indicatoren van kwaliteit zijn in onze optiek de mate van tevredenheid van onze cliënten en medewerkers en zeker in deze tijden van bezuinigingen een gezonde financiële huishouding. 1

2 Wat vindt de lezer terug in dit document? U kunt ten aanzien van de volgende kwaliteitsgebieden 1. Kwaliteit van de zorg 2. Kwaliteit van de arbeid 3. Kwaliteit van de organisatie lezen welke middelen ingezet worden om systematische kwaliteitsverbetering te borgen. We attenderen u in dat verband ook op de jaarverslagen en adviezen van de verschillende commissies die actief zijn in de organisatie en die een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit van zorg en arbeid. Ook die vindt u op onze website 2

3 1. Kwaliteit van de zorg Onze zorgvisie verwoordt de uitgangspunten die leidend zijn voor het bieden van kwalitatief goede zorg. Onze cliënten zijn mensen met mogelijkheden en talenten, maar ook met een behoefte aan ondersteuning op één of meer bestaansgebieden. In 2013 is het werkdocument Visie en Waarden geïntroduceerd in de organisatie. Deze werktekst geeft in hedendaagse bewoordingen wat ons drijft, waar wij voor staan en waarop u ons mag aanspreken. De tekst is verbeeld met behulp van 6 korte videofragmenten die u sinds half februari 2014 op onze website kunt bekijken. De Commissie Ethiek geeft in de eerste helft van 2014 aandacht aan de werktekst Visie en Waarden in de Morele Cafés die zij jaarlijks organiseert. We borgen en verbeteren de kwaliteit van zorg op de volgende manieren. 1.1 Individueel cliëntniveau We stellen in samenspraak met de cliënt en/of zijn of haar belangrijke anderen een ondersteuningsplan op. We leggen de afspraken die met de cliënt en/of zijn/haar belangrijke anderen gemaakt zijn vast. Dit resulteert in een afsprakenkaart die de cliënt en/of zijn/haar belangrijke anderen voor akkoord ondertekent. Ook beschrijven we welke ondersteuning een cliënt nodig heeft om deze afspraken verantwoord te kunnen uitvoeren. De (persooonlijk) begeleiders hebben gerichte cliëntinformatie en richtlijnen voor de omgang en begeleiding van de cliënt inclusief een veiligheidskaart. Deze veiligheidskaart geeft een beeld van de risico's die, gezien de beperking(en) van de betreffende cliënt, om specifieke maatregelen of afspraken vragen. Bij het uitvoeren van die maatregelen maken we gebruik van richtlijnen en protocollen, die voldoen aan de eisen die je aan professionele zorg voor mensen met een beperking mag stellen. In 2012 hebben we een nieuw ondersteuningsplanmodel geïntroduceerd in de organisatie. In 2013 is, door middel van een audit op 20 locaties, geëvalueerd hoe het proces van de dialoog met de cliënt of diens vertegenwoordiger tot en met het uitvoeren van de doelen en afspraken en de rapportage daarover verloopt. We zijn nagegaan of de geboden ondersteuning effectief was. Mede naar aanleiding van de hercertificatie kwam naar voren dat het vaststellen van doelen op individueel cliëntniveau en de rapportage beter kan. In het najaar is een pilot uitgevoerd met digitaal rapporteren en agendabeheer. Zodra de ICTtechnische voorwaarden goed geregeld zijn introduceren we het digitaal rapporteren in de organisatie. De inhoud van de digitale vragenlijst die gehanteerd wordt om het Ondersteuningsplan op te stellen, wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast, o.a. naar aanleiding van de resultaten van de landelijke kwaliteitsmeting. Een voorbeeld is het concreet in het plan vastleggen van afspraken rondom het al dan niet deelnemen aan bevolkingsonderzoeken zoals borstkanker. 1.2 Medezeggenschap Cliënten hebben recht op (mede)zeggenschap. Op individueel cliëntniveau komt dit tot uitdrukking in het ondersteuningsplan. Op locatieniveau zijn er cliënt(vertegenwoordigers)- raden waarin cliënten zelf of hun vertegenwoordigers zitting hebben. Deze cliëntenraden overleggen met het locatiehoofd of in sommige clusters binnen de organisatie met de clustermanager. Dat is de althans beleidsmatig de bedoeling. De dagelijkse praktijk is weerbarstiger. Regelmatig blijkt het voor cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers lastig om de rol en de verantwoordelijkheid die wij hen graag toedelen handen en voeten te geven. Ter ondersteuning van de cliëntenraden zijn coaches beschikbaar die hen faciliteren in de uitoefening van hun werkzaamheden. 3

4 Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn voor de hele organisatie vastgelegd zoals Investeringen komende jaar Budget locatie komende jaar Locatiewerkplan (en evt. actualisatie) Uitkomsten en verbeteracties n.a.v. cliënttevredenheidsonderzoek Communicatie met cliënten en vertegenwoordigers Cliëntveiligheid/brandveiligheid/ontruiming/calamiteitenplan Melding van fouten en of bijna-ongelukken Kwaliteit voeding/voedselveiligheid Evaluatie kwaliteit overleg CVR/locatiehoofd 1.3 Cliënttevredenheid Het onderzoeksbureau Effectory heeft in 2011 een onafhankelijk onderzoek volgens de zogenaamde CE-index onder onze cliënten met een verstandelijke beperking en/of hun vertegenwoordigers uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2012 op de locaties voor cliënten met een verstandelijke beperking besproken volgens de Vinden-Verdiepen- Verbeteren-methodiek. Onder cliënten met een lichamelijke beperking of niet aangeboren-hersenletsel heeft het bureau Quality Matters een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn eveneens besproken met de cliëntenraden van de locaties. De verbeteracties die in overleg met de CR zijn opgesteld kregen in 2012 een vervolg. November 2013 hebben we, in samenspraak met de GroepsCliëntenVertegenwoordigerRaad (GCVR) voor het cliëntervaringsinstrument Dit vind ik ervan! gekozen. Deze methodiek versterkt de dialoog met de cliënt en maakt het meten en bespreken van de tevredenheid zo dicht mogelijk bij de bron mogelijk. Zo kunnen we afspraken over verbeteracties zo dicht mogelijk bij en samen met de bron de cliënt of de vertegenwoordiger maken. Waar dat statistisch bezien zinvol is, worden de onderzoekresultaten uiteraard ook op locatie- en groepsniveau geaggregeerd om er ook op deze niveaus verbeteracties aan te verbinden. Dit vind ik ervan! is ontwikkeld door de Siza Zorggroep en één van de 10 instrumenten uit de waaier van goedgekeurde cliëntervaringsonderzoeken binnen het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Alle persoonlijk begeleiders wonen en kinderdagcentra worden in 2014 geschoold om zo effectief mogelijk gebruik te maken van het instrument. Deze scholing wordt verzorgd door leerbegeleiders van de Siza Zorggroep. In 2014 worden 6 coaches-trainers van de Gemiva-SVG Groep getraind zodat de cursus Dit vind ik ervan! vanaf half 2014 in company door hen verzorgd kan worden. We voeren de eerst meting in 2014 uit voor alle cliënten die bij ons wonen of gebruik maken van een kinderdagcentrum. In 2015 rapporteren wij over de geaggregeerde resultaten in het kwaliteitsjaarverslag. 1.4 Incidenten We melden fouten, ongevallen en bijna ongelukken (fobo s) en agressie-incidenten digitaal met behulp van ons digitale cliëntendossier. Het verantwoordelijke locatiehoofd ontvangt van elke melding een bericht. Wij geloven niet in anoniem melden en vinden dat de terugkoppeling naar de melder en het aansluitend nemen van actie zoveel mogelijk op locatieniveau gestalte moet krijgen. De fobo s en agressie-incidenten worden regelmatig in het locatieoverleg aan de orde gesteld om na te gaan welke acties zinvol zijn om herhaling te voorkomen. Alle meldingen worden maandelijks verwerkt in het dashboard met sturingsinformatie per locatie. Dit overzicht maakt het mogelijk om over een langere periode te analyseren of er patronen zichtbaar zijn in de meldingen op cliënt- en locatieniveau. 4

5 Bijvoorbeeld: vindt het incident plaats op hetzelfde tijdstip en wat is er op dat tijdstip gebruikelijk aan de orde op de locatie? Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor het bespreken van de meldingen in het team en het trekken van conclusies. Deze werkwijze borgt het planmatig leren van fouten, ongevallen en bijna ongelukken op individueel cliënten locatieniveau. De stichtingsbrede Fobo-commissie stelt jaarlijks een jaarverslag op met adviezen aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van het totaaloverzicht van meldingen. Het totale aantal fobo-meldingen is in 2013 toegenomen. Om zicht te krijgen op mogelijke oorzaken van de toename en de opvattingen van locatiehoofden over het melden heeft de commissie een steekproef gehouden. De locaties zijn geselecteerd op basis van duidelijke verschillen in cijfers van 2013 in vergelijking met het jaar ervoor. Bij de meeste locaties gaat het om toename van het aantal meldingen. In totaal zijn 15 locatiehoofden (van 24 locaties) benaderd. Eén verklaring voor toe- of afname is de verhuizing van cliënten van de ene naar een andere locatie. De meeste locatiehoofden geven aan dat zij de meldcultuur onder de aandacht gebracht hebben. De adviezen van de commissie hebben over 2013 betrekking op de volgende onderwerpen: 1. Medicatie fouten Uit een onderzoek door een vijfdejaars farmaciestudent die 450 deelhandelingen in de keten van medicatieverstrekking heeft geobserveerd, blijkt dat er bij 30% van deze handelingen niet (geheel) volgens voorschrift wordt gehandeld. De Fobo-commissie adviseert daarom regelmatig in het teamoverleg aandacht besteden aan het hele proces van medicatie. Het gebruik van technische hulpmiddelen zoals signalen op de telefoon kan helpen om het foutpercentage te verlagen. Een fout hoeft overigens niet tot nadelige effecten voor een cliënt te leiden, maar betekent wel dat zich een extra risico daarop voordoet. In juli 2014 worden de volgende verbetermaatregelen gerealiseerd; jaarlijkse themabespreking op locatie over het waarom van de medicatie en het hoe toe te dienen werken met een actueel( conform landelijke standaard) medicatieoverzicht controleren van medicatie bij toedienen en direct daarop volgend aftekenen indien de cliënt geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is voor zijn/haar medicatie dit bij de evaluatie van het Ondersteuningsplan bespreken fouten melden via fobo-meldingsysteem en indien nodig ook aan de apotheek 2 à 3 keer per jaar controleren ( indien aan de orde) van de vervaldata van medicatie. 2. Valpreventie Het blijkt dat meldingen, waarbij aangegeven wordt valscreening noodzakelijk, niet altijd leiden tot aanvragen voor een valscreening. De fobo-commissie adviseert om na te gaan waarom de stap vanuit de melding naar het inzetten van valpreventie niet wordt gezet. In de tweede helft van 2014 onderzoeken we welke locaties dit betreft en nemen maatregelen. 3. Agressie Het verslagjaar 2013 laat een stijging met 1268 meldingen van agressie (19%) zien t.o.v Er zijn 15 cliënten met 100 of meer meldingen. Een van de aanbevelingen is om voor deze cliënten een dossieronderzoek te doen met het doel om meer of nieuwe inzichten te verkrijgen betreffende de oorzaak van het gedrag. In het kader van het leren aan elkaar adviseert de commissie om persoonlijk begeleiders van diverse locaties met elkaar casussen te laten bespreken. Tevens bieden de overzichten in ons managementinformatiesysteem de mogelijkheid om een oorzaakanalyse uit te voeren. Twee à driemaal per jaar organiseert één van de locatiehoofden voor locaties met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag een casusbespreking. Een aantal leden van de commissie zijn geschoold in het hanteren van de prismamethode voor de analyse van ernstige incidenten. Dit betreft o.a. incidenten die we verplicht zijn aan 5

6 de Inspectie voor Gezondheidszorg te melden. Het jaarverslag 2013 van de Fobo-commissie kunt u terugvinden op onze website naar jaarverslag Middelen en Maatregelen De commissie middelen en maatregelen adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van het correct gebruik van maatregelen op grond van de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en vooral het verminderen daarvan. De commissie legt jaarlijks een aantal werkbezoeken af op locaties waar deze maatregelen toegepast worden en adviseert het betrokken locatiemanagement. De verslagen van deze werkbezoeken worden gepubliceerd op intranet. In 2013 zijn 12 bezoeken afgelegd en er zijn 7 plannen van aanpak vastgesteld. Door deze verslagen te publiceren versterken we het van en aan elkaar leren. Sinds 2010 is de Gemiva-SVG Groep actief met het Project Maatregelen op Maat. De gehanteerde methodiek draagt aantoonbaar bij aan het bewust zijn van en verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Naar aanleiding van een audit in 2012 over dit onderwerp is besloten deze werkwijze in alle locaties waar maatregelen toegepast worden te introduceren. In 2013 waren er op dit gebied twee projectleiders actief in de organisatie. 1.6 Consultatieteam mishandeling en misbruik De Gemiva-SVG Groep heeft een Consultatieteam Mishandeling en Misbruik (CMM) ingesteld. Alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep die geconfronteerd worden met (een vermoeden van) mishandeling en misbruik, ongeacht leeftijd of handicap van de betrokken cliënt, kunnen bij dit team terecht. Er geldt een meldingsplicht voor alle medewerkers die geconfronteerd worden met (een vermoeden van) mishandeling of misbruik van of door een cliënt. In het verslagjaar zijn 51 meldingen ontvangen. De commissie signaleert een aantal trends waar actie op ondernomen is. De belangrijkste trends lichten we nader toe. Het CMM heeft in 2012 deelgenomen aan een project van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, en zich verdiept in o.a. de daarop gebaseerde adviezen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Op grond van deze informatie is besloten om in alle regio's (wederom) nadrukkelijk stil te staan bij het bespreekbaar maken van het onderwerp seksualiteit bij cliënten. De commissie heeft een cursus praten over seks ontwikkeld die tot doel heeft om met een team van medewerkers tot een gedeelde visie op relatievorming en seksualiteit te komen. De cursus bestaat uit twee dagdelen. In het eerste dagdeel wordt stilgestaan bij de eigen opvattingen, normen en waarden en het effect daarvan op de beroepshouding. Het tweede dagdeel besteedt aandacht, o.a. door rollenspelen, aan het voeren van een gesprek met een cliënt over seks en het geven van seksuele voorlichting. Op 1 juli 2013 is de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Op grond van deze wet is onze interne meldprocedure gewijzigd. Een belangrijke wijziging is het uitgangspunt dat er altijd met cliënt, ouders en cliëntvertegenwoordigers gesproken wordt. Verder zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het noteren en archiveren van gegevens. Hier is een format voor ontwikkeld. De commissieleden hebben meegedacht in het ontwikkelen van een module voor e-learning over het herkennen van signalen en wat dan te doen. Deze e-learning is verplicht voor alle persoonlijk begeleiders, begeleiders en leerlingen en wordt gevolgd via ons digitale leermanagementsysteem Leerlink. In het kader van de preventie is afgesproken dat elke medewekere en vrijwilliger over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet beschikken voor de betrokkene actief aan de slag gaat in de organisatie. Nagenoeg alle medewerkers en vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep beschikken inmiddels over een VOG. 6

7 1.7 Vertrouwenspersonen cliënten De Gemiva-SVG Groep heeft vier vertrouwenspersonen voor cliënten en vertegenwoordigers aangesteld. Drie voor cliënten en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand en één voor cliënten met een lichamelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel en hun eventuele vertegenwoordigers. De vertrouwenspersoon voor cliënten met een lichamelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel is november 2013 gestopt. Samen met de Sectorraad Cliënten LG wordt naar een opvolger gezocht. De vertrouwenspersonen luisteren naar de klager en proberen vast te stellen wat precies de klacht is. Hij of zij ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing. Eventueel bemiddelt de vertrouwenspersoon daarbij. De vertrouwenspersoon kan informatie geven over de klachtenprocedure en de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Cliënten. Jaarlijks overleggen de vertrouwenspersonen met de Raad van Bestuur over hun bevindingen en acties in het voorgaande jaar. De vertrouwenspersonen hebben in 2013 geen formele adviezen aan de Raad van Bestuur uitgebracht. Zij hebben de Raad van Bestuur ter overweging gegeven de rol van de vertrouwenspersoon te professionaliseren. De Raad van Bestuur zal hierover na consultatie van de GroepsCliëntenVertegenwoordigers Raad (GCVR) een besluit nemen. 1.8 Klachtencommissie cliënten De Gemiva-SVG Groep ziet de gang naar de officiële klachtencommissie als sluitstuk van een proces waarin partijen er ondanks de wederzijdse bereidheid tot overleg, luisteren en verstaan samen niet uitkomen. Bij voorkeur voeren we het gesprek over zaken waar cliënten of hun vertegenwoordigers ontevreden over zijn met en tussen de direct betrokkenen op de locatie. Dichtbij de bron, zodat het mogelijk is zo snel mogelijk in samenspraak ontevredenheid op te lossen. Komt men er echter niet uit of is voor een klager de drempel voor een gewoon gesprek te hoog dan kan de klacht worden voorgelegd aan een uit onafhankelijke personen bestaande klachtencommissie. In 2013 behandelde de klachtencommissie één klacht. De commissie heeft adviezen geformuleerd die door de betrokken locatie opgevolgd zijn. Eén klacht werd niet-ontvankelijk verklaard. De secretaris is driemaal benaderd over kwesties die in beginsel tot een klacht hadden kunnen leiden, waar waarin uiteindelijk niet tot het formeel indienen van een klacht overgegaan is. In haar jaarverslag 2013 gepubliceerd op onze website - constateert de commissie dat zij wederom alle medewerking van de organisatie ondervonden heeft bij het verrichten van haar werkzaamheden. Zij heeft geen structurele misstanden aangetroffen die zij op grond van de wet uit eigen beweging bij de Inspectie voor Gezondheidszorg zou moeten melden. De klachtencommissie spreekt uit dat zij overtuigd is van de grote betrokkenheid van de medewerkers bij de cliënten. 1.9 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Binnen het zogenaamde vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGz) hebben alle landelijke spelers in en om de gehandicaptenzorg afspraken vastgelegd over het meten van kwaliteit. Uitgangspunt daarbij is het verbeteren van de zorgpraktijk. Periodieke metingen en daarop aansluitende verbeteracties moeten dat streven inhoud geven. Sinds mei 2014 zijn de resultaten van de landelijke kwaliteitsmeting op pijler 2A over het volledige kalenderjaar 2013 beschikbaar. Deze pijler is gebaseerd op een vragenlijst per individuele cliënt. Die vragenlijst is door een medewerker die de cliënt kent ingevuld. Het betreft alle cliënten met een indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP) of Behandeling Groep. Voor een toelichting op deze resultaten en onze bevindingen verwijzen wij u graag naar onze website > organisatie> prestaties en tevredenheid. Uit deze metingen blijkt dat 7

8 wij voor de meting op organisatieniveau, de zogenaamde pijler 1, boven het landelijke gemiddelde scoren. Dat mag je met heel veel slagen om de arm positief duiden. Voor de meting op individueel cliëntniveau, ook wel geduid als pijler 2A, ligt dat genuanceerder. Wij verwijzen u graag naar het document resultaten pijler 1 en pijler 2A KKGz, Noor hoe staat Gemiva-SVG Groep ervoor, op onze website voor een nadere toelichting op deze meting op individueel cliëntniveau. In 2014 worden de resultaten van de meting uit het jaar van 2013 teruggekoppeld aan de locatiehoofden. Dit met het doel de meetresultaten te duiden en daar eventueel lering uit te trekken. Daarnaast om stil te staan bij het belang van het zorgvuldig invullen van de vragenlijsten in relatie tot de verantwoording naar onze externe stakeholders Inspectie voor Gezondheidszorg In het verslagjaar heeft één bezoek van de Inspectie plaatsgevonden. Dit bezoek stond in het teken van het thema zorg en dwang. In het verslagjaar heeft de Inspectie ons geen onverwacht of onaangekondigde bezoeken gebracht. Als we bezocht zijn door een mystery guest is ons dat niet opgevallen. Er zijn twee meldingen gedaan met betrekking tot mishandeling en misbruik. Na kennisneming van onze rapportage daarover heeft de Inspectie van Gezondheidszorg ons bericht dat zij deze als afgesloten beschouwd. Voor het overige zijn er geen incidenten aan de Inspectie gemeld. 8

9 2. Kwaliteit van de arbeid De kwaliteit van de arbeid bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de zorg. Met andere woorden: de deskundigheid van onze medewerkers en hun intrinsieke motivatie voor het vak en de cliënten zijn cruciaal voor het bieden van verantwoorde en goede zorg. Kwaliteit van begeleiding en zorg krijgt vorm, inhoud en betekenis in de relatie tussen cliënt en medewerker. Naast diens professionele deskundigheid is een correcte bejegening van groot belang. Ons document Visie en waarden geeft aan wat wij van medewerkers verwachten. 2.1 Individueel niveau Leidinggevenden voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met hun medewerkers. Deze gesprekken worden vastgelegd volgens een vast format en leiden dan tot concrete actiepunten en mogelijke scholingsvragen. In 2013 is ervaring opgedaan met een vorm van 360 graden feedback: de competentiespiegel. De (persoonlijk) begeleider vraagt aan het locatiehoofd en andere collega s digitaal om hun bevindingen met betrekking tot zijn functioneren weer te geven om zich op deze wijze een spiegel voor te houden. Dit sluit aan bij de ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap en het zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van het professionele functioneren. Daarnaast voeren locatiehoofden met regelmaat werkbegeleidingsgesprekken om de voortgang van de werkzaamheden van hun medewerkers te kunnen volgen en hen daarbij te ondersteunen. 2.2 Deskundigheidbevordering /scholing De Gemiva-SVG Groep beschikt over een Educatief Centrum dat een ruim aanbod heeft aan cursussen, trainingen en coaching. Dit aanbod varieert van verplichte scholing op gebieden als bedrijfshulpverlening en voorbehouden en risicovolle handelingen tot individuele of teamcoaching. In 2012 is het Educatief Centrum onder het management van de Dienst Begeleiding, Behandeling en Onderzoek gebracht. De Dienst BBO levert vraaggestuurde en deskundige agogische en (para)medische kennis, ondersteuning op maat en waar nodig in multidisciplinair verband. Dit met het doel (persoonlijk) begeleiders te ondersteunen in hun begeleiding van en zorg voor cliënten. Docenten van het Educatief Centrum zijn voor 80% werkzaam voor de Dienst BBO. Door deze onderdelen te vervlechten wordt adequater ingespeeld op de leervragen in de organisatie. In 2013 is een digitaal leerloket ingericht waar (persoonlijk) begeleiders, leerlingen of leidinggevenden een leervraag kunnen stellen. Afhankelijk van de leervraag wordt deze voorgelegd aan het Kennisplatform. Dit kennisplatform bestaat uit twaalf medewerkers die een goed overzicht hebben van de kennis die de Gemiva-SVG Groep in huis heeft. Uitgangspunt bij de beantwoording van leervragen is kennis/scholing op maat. De vanzelfsprekendheid dat er een klassikale scholing nodig is voor het beantwoorden van een leervraag is nadrukkelijk losgelaten. De Gemiva-SVG Groep streeft ernaar de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de eigen deskundigheid bij de medewerkers zelf neer te leggen. In dat kader is een leermanagementsysteem opgezet waarin zij hun scholingsinspanningen kunnen registreren. In 2013 heeft een projectleider in samenspraak met een aantal geïnteresseerde medewerkers alle voorbereidingen getroffen om organisatiebreed gebruik te maken van e-learning. Sinds half april 2014 is leerlink in de lucht. We zijn gestart met de verplichte e-learning rondom de Meldcode Misbruik en Mishandeling. In 2014 is de fusie van de Dienst BBO en het Educatief Centrum omgedoopt tot Centrum voor Kennis en Leren. Daar gaat het ons dan ook om. 9

10 2.3 Tevredenheid medewerkers In het najaar van 2012 voerden we voor de tweede maal een onderzoek naar medewerkertevredenheid uit volgens de methodiek van Effectory. De uitkomsten stemmen in vergelijkend perspectief tot enige trots. De algemene tevredenheid is toegenomen van 7,2 in 2010 naar 7,7 in Dat is opmerkelijk, want door het overheidsbeleid rond de langdurige zorg zijn het onzekere tijden voor mensen die in onze branche werken. We doen het met elkaar blijkbaar ook iets beter dan die branche: alle organisaties voor gehandicaptenzorg samen scoren een 7,3 op algemene tevredenheid van hun medewerkers. Niet alleen de algemene tevredenheid (het rapportcijfer dat medewerkers aan onze organisatie geven) is toegenomen, maar ook de betrokkenheid (van 7,1 naar 7,9), de bevlogenheid (van 6,1 naar 6,6), de werksfeer (van 7,3 naar 7,6) en de klantgerichtheid (van 7,3 naar 7,6) zijn gemiddeld genomen gestegen. Op het aspect rolduidelijkheid scoren we hetzelfde (7,3). Voor een samenvatting van het rapport verwijzen wij u graag naar onze website, > organisatie> prestaties en tevredenheid. Het uitvoeren van een onderzoek heeft pas zin als je met elkaar betekenis aan de uitkomsten geeft. In 2013 is op elke locatie en in elke stafafdeling besproken waar men trots op is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Verbeteringen waar men zelf verantwoording voor kan nemen. Die zaken die in de ogen van de medewerkers op locaties van belang zijn voor de Raad van Bestuur zijn naar voren gebracht in hun verslaglegging. Een samenvatting van locatieoverstijgende adviezen is in het voorjaar van 2014 aan de OR aangeboden en besproken. Er zijn 99 rapportages voor de locaties opgesteld. Van 71 locaties is er een verslag van de bespreking binnengekomen. In deze rapportage hebben 23 locaties (bijna 30%) een locatieoverstijgend advies/opmerking/kritische kanttekening aan de Raad van Bestuur verwoord. Dit varieert van één locatie tot maximaal 4 locaties per thema. Deze adviezen hadden betrekking op de volgende onderwerpen 1. Communicatie vanuit de organisatie 2. Sociaal beleid/personeelsbeleid 3. Cliënten/inhoudelijk beleid 4. Techniek/ICT 5. Publieke bekendheid 6. Beloning De Raad van Bestuur heeft hier kennis van genomen en actiepunten geformuleerd die met alle locatiehoofden gecommuniceerd zijn. Zie voor nadere informatie hiervoor de bijlage Locatieoverstijgende knelpunten naar aanleiding van de besprekingen op teamniveau van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek Arbomanagementsysteem De Gemiva-SVG Groep beschikt over een uitgekristalliseerd arbomanagementsysteem. We voldoen aan de doelstellingen die in het Arbo-convenant voor de sector Gehandicaptenzorg zijn neergezet. Deze vier doelstellingen luiden: Het terugdringen van het verzuim Het verlagen van de fysieke belasting Het verlagen van de werkdruk en psychische belasting Het verminderen van de klachten door agressie en onveiligheid Het beleid rond Arbo, verzuim en re-integratie komt jaarlijks in de locaties aan de orde. Als acties aan de orde zijn, leggen we afspraken daarover vast in de locatiewerkplannen. Op deze wijze besteden we cyclisch aandacht aan een gezond arbeidsklimaat. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2011 een viertal locaties bezocht en de volgende overtredingen geconstateerd: in twee locaties was de respons op het medewerkerstevredenheidsonderzoek(mto) in 2010 dusdanig laag (< 30%) dat het onderzoek niet representatief gevonden werd. De werkgever had daarom nader onderzoek moeten doen. 10

11 er ontbrak een verdiepend onderzoek en plan van aanpak naar aanleiding van de geconstateerde hoge werkdruk agressie en geweld; niet alle medewerkers van een locatie waar agressie voorkomt hebben een relevante training gevolgd gericht op de-escalatie. Op een locatie haperde het systeem voor personenalarmering regelmatig. In februari 2013 vond een vervolgbezoek plaats om na te gaan of de toegezegde verbeteracties uitgevoerd waren. De inspecteur heeft naar aanleiding daarvan vastgesteld dat de geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. In het najaar van 2012 is een MTO uitgevoerd waarbij de respons van de betrokken twee locaties boven de 50 % was. Elke medewerker die in dienst treedt van een locatie waar sprake is van agressie volgt zo spoedig mogelijk de cursus "Ingrijpend anders". De personenalarmering functioneert nu voldoende, waardoor het mogelijk is om in spannende situaties snel de ondersteuning van een collega in te roepen. In 2013 is het arbomanagementsysteem aangepast op grond van signalen van leidinggevenden over nut en noodzaak van ons Arbo-beleid en dubbelingen in onderzoek en registratie. De preventiemedewerker arbo bezoekt alle locaties eens per twee jaar. Tijdens dit bezoek worden de lijst knelpunten en risicofactoren met het daarbij behorende Plan van Aanpak van de laatstgehouden RI&E doorgenomen. Wanneer er aanleiding is om naast deze rondgang toch een volledige RI&E te houden wordt deze gepland. De ervaringen tot nu toe zijn positief. 2.5 Vertrouwenspersonen medewerkers Er zijn 7 vertrouwenspersonen voor medewerkers actief binnen de Gemiva-SVG Groep. Medewerkers kunnen bij deze vertrouwenspersonen terecht als zij advies willen ten aanzien van moeilijke situaties in hun werk, waarin zij niet weten hoe te handelen. In 2013 is er 47 keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. De meldingen leiden in een aantal gevallen tot een eenmalig telefonisch overleg, maar soms ook tot een aantal gesprekken verspreid in de tijd. 2.6 Klachtencommissie medewerkers Bij voorkeur voorkomen we de gang naar de klachtencommissie en bespreken we zaken die tot klachten en/of onvrede leiden daar waar deze ontstaan. Uiteraard staat het medewerkers vrij om een klacht in te dienen. Onze klachtencommissie heeft in 2013 één klacht ontvangen, die door de klachtencommissie in behandeling genomen is. De commissie heeft de betrokken gehoord en een advies geformuleerd. De Raad van Bestuur heeft dit advies overgenomen. Uit het advies en het daarop genomen bestuursbesluit vloeien geen beleidsmatige consequenties voort. 11

12 3. Kwaliteit van de organisatie "De organisatie" bestaat uit alle medewerkers die zich direct of indirect inzetten om cliënten goede en passende zorg en ondersteuning te bieden. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan die organisatie, waarbij we in het bijzonder ingaan op de rollen van het management en de centrale medezeggenschapsorganen. De organisatie staat als gevolg van de ingrijpende veranderingen in de AWBZ voor forse uitdagingen. De transitie AWBZ~WMO betekent een ingrijpende verandering. In 2013 is uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp, met als doel om de locaties en hun medewerkers zo goed mogelijk op veranderingen voor te bereiden. Dat is een taai en soms zeer confronterend proces. We moeten met elkaar leren om proactief op veranderingen in te spelen. In verschillende gemeenten ontstaan nieuwe werkvormen/projecten vooruitlopend op de overgang van de huidige AWBZ-zorg naar het gemeentelijke WMO-domein. Op onze website kunt u meer lezen over de acties die de Gemiva-SVG Groep onderneemt om zich voor te bereiden op deze veranderingen. De gevolgen van het "lenteakkoord" voor de vervoersvergoeding zijn eveneens ingrijpend. In 2012 is in kaart gebracht hoe wij binnen de kaders van een meer dan gehalveerd budget voor vervoer cliënten een dagbestedingaanbod kunnen doen dat aansluit bij hun wensen en vragen. In 2013 zijn de eerste concrete acties uitgevoerd. Cliënten wisselden van locatie en/of vervoersvorm. Dat vroeg en vraagt soms veel van hen en hun vertegenwoordigers. Ook het management en de medewerkers van de locaties zien zich voor forse opgaven gesteld. Dat vreet energie. In 2014 overschrijden we het ons toegemeten vervoersbudget nog steeds. We blijven inzetten op kostenreductie, binnen aanvaardbare concessies aan de kwaliteit en vooral de keuzevrijheid van de cliënt. Tegelijkertijd zien we bij cliënten en hun netwerken ook hartverwarmende staaltjes van eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. 3.1 Certificatie volgens HKZ Sinds 7 januari 2007 beschikt de Gemiva-SVG Groep over het certificaat dat past bij het normenstelsel van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg. Eind 2010 hebben we na een traject van hercertificatie het vernieuwde HKZ-certificaat 2008 behaald. In 2013 is onze certificerende instelling LRQA tweemaal op bezoek geweest. In april bezochten assessoren van LRQA het management en enkele locaties in de regio Midden. Dit bezoek, het focusbezoek genaamd, was tevens een voorbereiding op het hercertificatietraject in oktober. Dit hercertificatiebezoek in regio Zuid en regio Noord, in totaal 15 mandagen werk, is met een positief resultaat afgesloten. Er is één zogenaamde minor geconstateerd. Die heeft betrekking op het rapporteren op doelen van cliënten. Deze tekortkoming was al naar voren gekomen door een interne audit bij 19 locaties. Deze interne audit heeft tot een plan van aanpak geleid, dat door LRQA geaccepteerd is als verbeterplan op de minor. De certificerende instelling heeft ons in december 2013 opnieuw voorgedragen voor het HKZ certificaat Op 7 januari 2014 hebben wij voor de tweede keer het HKZ certificaat 2008 ontvangen. Een van de constateringen is de volgende: Gemiva heeft een oorspronkelijke, authentieke cultuur waarin verbinding, betrokkenheid en ontmoeting de basis zijn voor mee doen. In 2013 zijn op twee thema s interne audits uitgevoerd: Uitluisteren Het OP-proces: van dialoog tot doelen en afspraken. We bespraken de auditrapportages in het Centraal Management Team en met de Groeps Cliënten/vertegenwoordigers Raad. Zowel op locatieniveau als op groepsniveau zijn naar aanleiding van de resultaten acties ter verbetering ondernomen. Vaak gaat het dan om 12

13 kleine verbeteringen: consequent zijn en systematisch werken. Daarmee maken we dan aantoonbaar de Plan-Do-Check-Act cirkel rond. We beschikken over een uitgebreid kwaliteitsdocumentatiesysteem dat toegankelijk is via ons intranet. Onze kritische processen zijn vanuit systeemperspectief helder beschreven, maar dat is voor de gebruikers op de locaties niet altijd even gebruiksvriendelijk. In overleg met gebruikers is een model voor een themapagina ontwikkeld, waar alle relevante informatie over een thema op te vinden zal zijn. We zijn nu bezig met het vullen van die pagina s, bijvoorbeeld rond het onderwerp medicatie. Langs deze weg streven we ernaar om informatie zo gericht mogelijk aan te bieden. Het gaat dan zowel om de verplichte protocollen en richtlijnen als over de kennis die binnen de organisatie beschikbaar is en de scholing die aangeboden wordt. 3.2 Vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Eind mei 2014 zijn de resultaten van de eerste meting over het kalenderjaar 2013 beschikbaar gekomen. Deze gegevens zijn gepubliceerd in door het kwaliteitsinstituut Zorg. Op onze website gaan we in op de resultaten van het onderzoek en de verbeteracties die wij naar aanleiding van dit onderzoek geformuleerd hebben. Zie > organisatie > prestaties en tevredenheid. In het document Resultaten pijler 1 en pijler 2A KKGz 2013 analyseren wij deze resultaten van de metingen en formuleren, indien van toepassing, verbetermaatregelen. 3.3 Beleids- en werkplancyclus De Raad van Bestuur heeft in september 2011 het strategisch beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan formuleert de RvB kort en krachtig de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Daar waar van toepassing zijn projectplannen, zoals voor de transitie AWBZ~WMO, opgesteld voor de hele organisatie en vertaald naar de regionale situaties in het regionale werkplan. Dit regionale werkplan wordt opgesteld door het regiomanagement. Het locatiewerkplan heeft met ingang van 2012 het karakter van een 'rollende actiepuntenlijst'. Daarin verwerkt het locatiehoofd de geplande activiteiten, meldt periodiek de voortgang en verwerkt wijzigingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, voortschrijdende inzichten en aangepaste prioriteiten. Ieder halfjaar verzorgt het locatiehoofd een actualisatie van dit plan. 3.4 Risicoanalyses/risico-managementsysteem Binnen de Gemiva-SVG Groep onderscheiden we risicomanagement - ook als we het niet uitdrukkelijk zo benoemen - op vier niveaus. Op het niveau van de individuele cliënt (via de veiligheidskaart en de ondersteuningsplancyclus), op het niveau van de locatie (via de cyclus rond het locatiewerkplan), op het niveau van procedures, regelingen en handreikingen (via het onderhoud van het kwaliteitsdocumentatiesysteem) en op stichtingsniveau (via de planning&controlfunctie en - alweer - de beleid- en werkplancyclus). In 2012 hebben alle locatiehoofden een risicoanalyse voor hun locaties ingevuld. In een overleg met collega-locatiehoofden en de verantwoordelijke clustermanagers heeft men stilgestaan bij deze analyses en betekenis gegeven aan de constateringen. De verbeteracties zijn geïntegreerd in de locatiewerkplannen. Daar waar zaken zijn geconstateerd die het locatieniveau overstijgen, gaven de gesprekspartners een advies aan de Raad van Bestuur. De samenvatting van deze adviezen bespraken we medio 2013 in het Centraal Management Team. De beoordeling door de Raad van Bestuur publiceerden we op ons intranet. Op procesniveau steken we in op het uitvoeren van risicoanalyses op basis van ons kwaliteitsdocumentatiesysteem. Belangrijk uitgangspunt bij deze analyse is de bruikbaarheid voor mensen van de werkvloer. In overleg met gebruikersgroepen zijn in 2013 voor de 13

14 risicovolle processen zoals medicatie, voorbehouden en risicovolle handelingen, het OPproces, misbruik en mishandeling en vervoer de risico s in beeld gebracht. Deze exercitie heeft tot bruikbare maatregelen geleid die verwerkt zijn in de themapagina s over deze onderwerpen. Halfjaarlijks bespreekt de Raad van Bestuur, in het kader van de Governancecode, met de Raad van Toezicht de belangrijkste 5 strategische risico's voor de Gemiva-SVG Groep. Deze vindt u terug in het Jaarverslag van de Raad van Bestuur. 3.5 Medezeggenschap De voorzitter van de Raad van Bestuur overlegt met regelmaat met de twee centrale medezeggenschapsorganen die de Gemiva-SVG Groep kent: de Groeps Cliënten/vertegenwoordigers Raad (GCVR) en de Ondernemingsraad (OR). Daarnaast zijn er gezamenlijke overleggen met de Raad van Toezicht over de algehele gang van zaken binnen de Gemiva-SVG Groep. In het kader van de hercertificatie 2013 heeft onze certificerende instelling LRQA met beide medezeggenschapsorganen gesproken. De conclusie naar aanleiding van deze gesprekken luidt als volgt: 'De medezeggenschap voor cliënten, cliëntenvertegenwoordigers en medewerkers voldoet ruim aan de formele eisen'. Daarnaast bevestigt LRQA dat de medezeggenschap al lange tijd in formele en informele zin goed in de organisatie is ingebed. Beide medezeggenschapsorganen zijn positief over het contact met de bestuurder, de wijze en tijdigheid van informatieverstrekking en de hen geboden ondersteunende faciliteiten. Eén onderwerp lichten we in het kader van dit kwaliteitsjaarverslag toe. Naar aanleiding van de eerste resultaten van de landelijke kwaliteitsmeting KKGz heeft de GCVR samen met de Raad van Bestuur vijf verbeterpunten geformuleerd: 1. het zoeken van alternatieven voor Bopz-maatregelen: het project maatregelen op maat sluit aan bij deze doelstelling. Twee projectleiders zijn actief om alle locaties waar maatregelen toegepast worden, te bezoeken en zo het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen. Het overzicht van 30 april 2014 laat zien dat ten aanzien van de twee toegepaste maatregelen afzondering en fixatie een daling waarneembaar is. 2. het consequent melden van agressie-incidenten om helder zicht te krijgen en te houden op de omstandigheden c.q. factoren die aanleiding zijn tot dit type incidenten. In het jaarverslag 2013 van de Fobo-commissie is gesignaleerd dat het aantal meldingen met betrekking tot agressie-incidenten over de gehele stichting met 19 % is toegenomen. Voor een correcte interpretatie van de cijfers verwijzen wij u graag naar het jaarverslag 2013 van de Fobo-commissie. 3. het verduidelijken van de kanalen waarlangs een vermoeden van misbruik/mishandeling binnen de Gemiva-SVG Groep gemeld kan worden. Naar aanleiding van de Wet Verplichte Meldcode is deze procedure gewijzigd voor het melden van (vermoedens) van misbruik en/of mishandeling. Voorjaar 2014 zijn alle persoonlijk begeleiders en leerlingen via een e-learning geschoold over de meldcode. 4. het vastleggen van de afwegingen die gemaakt zijn of worden rondom het al dan niet deelnemen van cliënten die worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dit onderwerp is geïntegreerd in de digitale vragenlijst voor het op- en bijstellen van het ondersteuningsplan. 5. het in kaart brengen van rol, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen in het kader van het voorschrijven, uitzetten en toedienen van medicatie. Het beleid in het kwaliteitshandboek is herschreven en de informatie op de themapagina medicatie beschrijft kort en bondig de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen in het gehele medicatieproces. 14

15 Najaar 2013 heeft een vijfdejaars farmaciestudent bij 4 locaties een onderzoek uitgevoerd. De adviezen zijn door de verantwoordelijk manager Kennis en Leren en de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG; de geneesheer-directeur) omgezet in verbetermaatregelen zoals verwoord op pagina 5 van dit document. Achteraf Kwaliteit, niemand is er tegen. Kwaliteit, het meest misbruikte woord uit de Van Dale. Kwaliteit, een koud glas rosé en een knapperige Waldorfsalade met ansjovisjes op een zonnig terrasje, geserveerd door een echte vakvrouw. En heb je afgerekend, dan blijkt je fiets, hoewel je verzuimd had hem op slot te zetten, er nog gewoon te staan. Need we say more! 15

16 Locatieoverstijgende knelpunten naar aanleiding van de besprekingen op teamniveau van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2012 De reactie van de RvB is na elk item in cursief in deze rapportage opgenomen Inleiding Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is in oktober 2012 uitgevoerd. Aan elk locatiehoofd zijn rapportages beschikbaar gesteld via een webportal van Effectory. Deze rapportages zijn in de teams besproken waarbij de methodiek Vinden-Verdiepen-Verbeteren van Effectory gehanteerd is. De locatiehoofden hadden gedurende het jaar 2013 de gelegenheid om de resultaten in hun locaties met hun teams te bespreken. Vooruitlopend op alle ontwikkelingen zoals de transitie WMO, het vervoersvraagstuk en het afschaffen van de indicaties voor de lichtere verblijfszorg ontvingen de locatiehoofden een handreiking om de bespreking van de resultaten van het MTO zo in te richten dat ingespeeld kon worden op deze veranderende context. Besprekingen per locatie Er zijn 99 rapportages voor de locaties opgesteld. Als er sprake was van één leidinggevende zijn de rapportages gecombineerd. Daarbij was ook van belang dat een onderzoeksgroep uit minimaal 10 personen moet bestaan om een representatief beeld te kunnen schetsen. Van 71 locaties is er een verslag van de bespreking binnengekomen. In deze rapportage hebben 23 locaties (bijna 30%) een locatieoverstijgend advies/opmerking/kritische kanttekening aan de Raad van Bestuur verwoord. Deze adviezen/opmerkingen zijn per onderwerp gebundeld. Als er sprake was van meer dan één locatie waar het onderwerp naar voren kwam, is dat expliciet vermeld. Een aantal adviezen/kritische kanttekeningen zijn in de loop van 2013 al opgepakt. Communicatie vanuit de organisatie De informatie op intranet is onoverzichtelijk; het is lastig zoeken naar informatie. De zoekfunctie werkt niet goed. Dit wordt 3 keer genoemd. Inmiddels is de zoekmachine op intranet aangepast. De communicatie vanuit het CB is slecht. De toonzetting is onvriendelijk o.a. van de salarisadministratie en in het ziekteverzuim beleid. Men ervaart de stafafdelingen niet als klantvriendelijk. Twee locaties noemen dit punt. Het ia altijd de moeite van nader onderzoek waard als dit gevoel leeft. De verantwoordelijkheid voor dergelijk onderzoek waarbij ook een portie zelfonderzoek hoort ligt bij de betrokkenen zelf en hun leidinggevenden. Veel medewerkers van het CB die frequent contacten onderhouden met locaties hebben in de afgelopen periode deelgenomen aan bijeenkomsten waarin onder begeleiding van een externe coach is verkend wat de term klantvriendelijkheid betekent. Daarnaast komen er te pas en te onpas s binnen van het CB op de locaties; dat geeft een chaotische indruk. Dit komt ook twee keer naar voren. Over te pas en te onpas (en vooral over dit laatste) kun je twisten. De digitalisering van de communicatie brengt heel veel voordelen met zich mee, maar ook een zekere stress. Orde aanbrengen in het dagelijkse informatiebombardement en het stellen van prioriteiten is een verantwoordelijkheid van elke medewerker. Veel wordt gewonnen als de zender zich bij het componeren van de boodschap verplaatst in de positie van de ontvanger: kan ik helder voor het 16

17 voetlicht brengen waarom ik dit nu vraag en waarom ik de respons van die ander nodig heb om ons werk voor het geheel van Gemiva goed te doen. Men mist een duidelijke koers/visie ten aanzien van de WMO en wil graag ook duidelijkheid over de toekomstige ontwikkelingen. Deze kanttekeningen zijn door de teams van twee activiteitencentra (vg) gemaakt. Het is onmiskenbaar zo dat we niet over één uitgekristalliseerde strategie rondom de transitie WMO beschikken. Maar we hebben wel een visie, die voorheen in onze zorgvisie en thans in de visie en waarden is verwoord. Daar kan en moet elke medewerker kennis van nemen. En daarna is het aan het lokale talent en de plaatselijke creativiteit om op basis van een scan van de eigen omgeving en een dialoog met cliënten zelf ontwikkelingen in gang te zetten. Daarmee maak je voor zover dat in turbulente tijden mogelijk is zelf duidelijkheid. Men zou het op prijs stellen als de Raad van Bestuur meer blijkt zou geven van waardering (1x) voor de inzet van de medewerkers op de werkvloer of.daarbij meer betrokkenheid (1x) zou tonen. We nemen elk concreet signaal dat (ook) een uitnodiging bevat om in gesprek te gaan over betrokkenheid en waardering serieus. Graag worden we uitgenodigd voor overlegsituaties, themabesprekingen of zomaar een dagje meewerken in een locatie. Naast de waarderende woorden die we bij standaard gelegenheden als openingen, jubilea en de jaarlijkse nieuwjaarswens uitspreken, lijkt ons een vorm van direct contact in de dagelijkse werkelijkheid van locaties de beste manier om betrokkenheid gestalte te geven. Aan ons zal het niet liggen! Tip van één locatie: laat stafafdelingen met regelmaat een nieuwsbrief uitbrengen. We zullen deze suggestie onder de aandacht van de diverse afdelingen brengen. Sociaal beleid/personeelsbeleid Men vindt dat er weinig doorgroeimogelijkheden zijn in de stichting. Dit wordt in twee rapportages genoemd. Voor verticale doorgroei zijn inderdaad in een organisatie als Gemiva niet veel mogelijkheden. Het is al veel vaker opgemerkt: niet iedere medewerker kan locatiehoofd, manager of bestuurder worden. Maar er is ook zoiets als horizontale doorgroei en met ruim 200 fysieke locaties is er dus heel veel mogelijk als het gaat om breed ervaring opdoen in de ondersteuning van mensen met beperkingen. Het is echt een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf om zijn eigen doorgroeipaden te plaveien. Men ervaart weinig ontwikkelingsmogelijkheden binnen de stichting. Zie bovenstaande reactie. De werkdruk neem toe, er zijn meer taken en er is als gevolg van bezuinigingen minder tijd beschikbaar. Vooral voor een kleine locatie is dit lastig omdat de taken over een kleine groep medewerkers verdeeld moet worden. Als dit de beleving is, is dat ook de werkelijkheid. Die is een gegeven. Er zal in de toekomst eerder sprake zijn van minder tijd en geld dan van meer. En dus moeten we creatief zijn, oude 17

18 patronen kritisch tegen het licht houden, durf opbrengen om dingen anders te doen. Dat doen we met elkaar en samen met cliënten en hun vertegenwoordigers. En elke medewerker heeft daarin een verantwoordelijkheid en ongetwijfeld ook een talent dat dan heel goed inzetbaar is. Tip van één locatie: om persoonlijk begeleiders vers te houden/een frisse blik te gunnen op cliënten is het goed hen na bijvoorbeeld 10 jaar van locatie te laten wisselen. Onder druk wordt alles vloeibaar! Deze filosofie onderschrijven we van harte. In het verleden hebben we diverse initiatieven genomen om medewerkers tot mobiliteit te bewegen. Maar dwingend opleggen, dat ging ons als Gemiva-gemeenschap altijd een brug te ver. Misschien is de psychische ruimte om nu een regel in te voeren en die ook te handhaven er nu wel. Cliënten/inhoudelijk beleid De doorstroming van cliënten verloopt niet soepel; alhoewel er begrip is voor de omstandigheden, is dit voor cliënten wel belastend als er sprake is van spanningen. We kunnen ons die spanningen goed voorstellen. Toch blijkt keer op keer dat medewerkers en verwanten vaak veel meer moeite hebben met veranderingen dan cliënten. Dat zou ons aan het denken moeten zetten. De samenwerking met de medische discipline verloopt traag; vooral ten aanzien van medische vragen kan dit schadelijk zijn voor de cliënt. Dat is natuurlijk betreurenswaardig. Het ligt op de weg van de direct betrokkenen en hun leidinggevenden om met zo n ervaring aan de slag te gaan. Het nieuwe vervoersbeleid (postcodebeginsel) brengt met zich mee dat de keuzevrijheid van cliënten verminderd. Hoe verhoudt dit zich tot de visie? Waar niet is verliest de keizer zijn recht. We kunnen er lang om treuren, maar de beschikbare middelen voor de gehandicaptenzorg nemen af. Er zit niks anders op dan samen dus ook met de cliënt en zijn vertegenwoordiger alternatieven te bedenken. Waarom zouden die uiteindelijk niet heel goed in de visie kunnen passen? Techniek/ICT PCD werkt traag en daardoor demotiverend. Dit is helaas een bekend, hardnekkig en frustrerend probleem. We zijn min of meer veroordeeld tot een softwareleverancier aan wiens goede wil we niet hoeven te twijfelen, maar die er maar niet in slaagt zijn systeem gebruiksvriendelijker te maken. We doen wat we kunnen. Het invullen van het OVM (kinderdagcentrum) loopt niet soepel. Blijkbaar is dit een probleem in één van de Kinderdagcentra. We doen de suggestie om advies in te winnen bij een locatie waar dit probleem niet (meer) leeft. Zorgplanner heeft veel storingen gekend bij de invoering. Dat was storend, daarnaast is de communicatie over zorgplanner in eerste instantie niet goed geweest. 18

19 De invoering van Zorgplanner ging inderdaad gepaard met veel complicaties. We begrijpen de frustraties die dat oproept. Onze indruk is dat inmiddels vrijwel iedereen die er mee moet werken dat nu in de vingers heeft. De opbrengst is overigens aanzienlijk: het scheelt veel werk bij de salarisadministratie en dat scheelt op termijn weer in de overhead. Publieke bekendheid Hoe kunnen we op locatieniveau vooruitlopend op de overgang naar de WMO de naamsbekendheid van Gemiva vergroten en welke bijdrage levert de afdeling communicatie daaraan? Elke locatie is uitgenodigd om met ideeën te komen en die gestalte te geven. Heel veel locaties doen dat op een vanzelfsprekende en creatieve manier, waarvoor we hier graag onze waardering (!) uitspreken. De afdeling communicatie kan als klankbord dienen en ontwikkelt materiaal waarop je een beroep kunt doen. Maak eens een afspraak! Beloning Het salaris is te laag; zeker als je als persoonlijk begeleider meer taken erbij krijgt. Dit wordt vanuit 4 locaties opgemerkt. Dit geluid over het beloningsniveau in de branche Gehandicaptenzorg is niet nieuw. Onze cao is een gegeven. Daar houden we ons aan. Zouden we daarvan structureel in voor de medewerker gunstige zin afwijken, dan betekent dat kosten die we moeten compenseren door op formatie in te leveren. Dat willen we zo veel mogelijk voorkomen, zeker in tijden waarin die formatie toch al ernstig onder druk staat. Bezie je het overigens door een objectieve bril bijvoorbeeld die van arbeidsmarktonderzoekers dan is het loonniveau in de gehandicaptenzorg gegeven het vereiste gemiddelde opleidingsniveau en de arbeidsbelasting eerder gemiddeld dan laag te noemen. Maar mythes zijn lastig met feiten te corrigeren. Gouda, Hennie Blok, 30 januari 2014 (rapportage) Gouda, Gerard Gerding, 10 februari 2014 (reactie Raad van Bestuur) Gouda, juli

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Noor III, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2013 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling

Noor III, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2013 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling Noor III, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2013 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling 1. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sinds enkele jaren zijn er landelijke afspraken over het

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2015

Kwaliteit Jaarverslag 2015 Kwaliteit Jaarverslag 2015 Organisatie Arbeid Zorg Stel een vraag en laat het antwoord los * *Poster die door de Commissie Ethiek in de organisatie verspreid is met het doel medewerkers bewust te maken

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren De cliëntenraad in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren hersenletsel Ik vind dat de belangen van mensen met een handicap of niet-aangeboren

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Deze vragenlijst is ontwikkeld om het proces van de inzet van psychofarmaca in kaart te brengen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of de inzet van psychofarmaca

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

MIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming

MIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming MIC-commissie Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming Inleiding MIC staat voor Melding Incidenten Cliënten. Een MIC-melding is een

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Vrijgegeven door documenthouder: Raad van Bestuur Instemming door de CCR verleend op: 4 mei 2012 pagina 1 van 5 1. Naam van het document: Beleidsdocument Cliëntvertrouwenspersoon

Nadere informatie

ORVU-2016/074 v HRM

ORVU-2016/074 v HRM College van Bestuur De Boelelaan 1105 1081 HV AMSTERDAM DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 25.04.2016 ORVU-2016/074 v HRM2016000624 22.02.2016 E-MAIL TELEFOON FAX BIJLAGE(N) ondernemingsraad@vu.nl

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014 Wet Zorg & Dwang Dit factsheet beschrijft het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna afgekort als: wetsvoorstel Zorg & Dwang). In 15 vragen en antwoorden

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht Werkingsgebied : Zijlenbreed Evaluatiedatum : mei 2018 Pagina 1 van 5 1. Inleiding De Zijlen vindt het belangrijk dat de zorg en ondersteuning aan cliënten naar tevredenheid verloopt. En dat medewerkers

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat van de kwaliteit van bestaan

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Versie: December 2014 Stroomschema klachtenregeling Onvrede

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter. Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter. Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Uw consultant Imre Aniba

Uw consultant Imre Aniba Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: imre.aniba@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI)

Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Marloes de Ruiter en Marcel Dopper 16 juni 2015 Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Geen kwaliteitsdossier voor het archief of het certificaat, maar een Kwaliteitskaart

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties -

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties - Als u niet (helemaal) tevreden bent Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz Meer dan 20 locaties - www.kiddoozz.nl Kiddoozz Kinderopvang en haar medewerkers stellen alles in het werk om

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

De gegevens uit pijler 1 en 2A worden (wettelijk verplicht) jaarlijks opgenomen in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JVM).

De gegevens uit pijler 1 en 2A worden (wettelijk verplicht) jaarlijks opgenomen in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JVM). Bij dezen informeren wij u over de uitkomsten van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2016 van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Lang Verblijf, locaties De Cruquiushoeve, gemeente Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO

Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO Regeling werkwijze cliëntenvertrouwenspersoon Siloah & SVRO Siloah Gehandicaptenzorg en SVRO Ouderenzorg behoren tot Zorggroep Sirjon Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Referenties... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Versterking van de zorgplan PDCA cyclus resulteert in zinvol en regelarm verantwoorden over kwaliteit

Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Versterking van de zorgplan PDCA cyclus resulteert in zinvol en regelarm verantwoorden over kwaliteit Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Versterking van de zorgplan PDCA cyclus resulteert in zinvol en regelarm verantwoorden over kwaliteit Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Geen kwaliteitsdossier

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 26 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Noor II, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2012 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling

Noor II, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2012 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling Noor II, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2012 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling 1. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sinds enkele jaren zijn er landelijke afspraken over het meten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Algemeen Martha Flora beoogt om naast een focus op het persoonlijk welbevinden te streven naar een veilige leefomgeving, waarin op professionele wijze verantwoorde zorg

Nadere informatie

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen Compleet Zorg Achterhoek Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp Gezond vertrouwen Utrecht, november 2017 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of vanaf 2016 gestarte

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

Uitwerking pijler 1 i.r.t. DIGIMV Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau

Uitwerking pijler 1 i.r.t. DIGIMV Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau 1 Uitwerking pijler 1 i.r.t. DIGIMV Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau 2 Jaarverantwoording gehandicaptenzorg 2011 De Jaarverantwoording Gehandicaptenzorg 2011 bestaat uit 3 hoofdstukken. Het

Nadere informatie

R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties

R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie La Hacienda zorg/begeleiding heeft verleend. Hieronder wordt tevens verstaan de

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld.

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld. Klachtenreglement: Scauting Coaching & Detachering B.V. Versie: 01-04-2015 Scauting Coaching & Detachering B.V. wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Klachtenregeling Tuimelaar

Klachtenregeling Tuimelaar Klachtenregeling Tuimelaar Inleiding Tuimelaar heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren

Nadere informatie