Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven) bieden. Sinds 7 januari 2007 beschikken wij over het HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). Daarmee tonen we aan dat we een werkend kwaliteitsmanagementsysteem hebben. Maar voor cliënten en medewerkers is niet het systeem belangrijk, maar de praktijk van alledag. Daarover gaat dit verslag. Kwaliteit van zorg wordt in hoge mate bepaald door de professionaliteit van onze begeleiders op de locaties. De medewerkers van de ondersteunende diensten streven ernaar om deze begeleiders zoveel mogelijk daarin te ondersteunen. Kwaliteit van zorg, arbeid en organisatie hangen in onze optiek nauw samen: ze grijpen als tandwielen in elkaar. Voor overige verslaglegging over 2012 verwijzen wij u graag naar ons Jaarbericht "Trots op Talent" en het jaarverslag van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Beide kunt u via onze website raadplegen.

2 Het HKZ-certificaat brengt de verplichting met zich mee om jaarlijks een managementreview (ook wel directiebeoordeling of zelfevaluatie genoemd) van het kwaliteitsmanagementsysteem uit te voeren. Wij beschouwen dit kwaliteitsjaarverslag als de bedoelde zelfevaluatie. Wat is kwaliteit voor ons? Voor ons is kwaliteit gewoon een aspect van zorg, ondersteuning, samenwerking en communicatie. Alles heeft kwaliteitsaspecten. Waar het vooral om gaat, is dat we proberen om zorg, ondersteuning, samenwerking en communicatie en nog heel veel meer systematisch te verbeteren en ons te verantwoorden voor het niveau dat we daarin bereikt hebben. Kortom, het rondmaken van de cirkel Plan- Do-Check-Act. Belangrijke pijlers voor onze kwaliteit zijn de mate van tevredenheid van onze cliënten en medewerkers en zeker in deze tijden van bezuinigingen een gezonde financiële huishouding. Wat vindt de lezer terug in dit document? U kunt ten aanzien van de volgende kwaliteitsgebieden: 1. Kwaliteit van de zorg 2. Kwaliteit van de arbeid 3. Kwaliteit van de organisatie lezen welke middelen ingezet worden om systematische kwaliteitsverbetering te borgen. We attenderen u in dat verband ook op de jaarverslagen en adviezen van de verschillende commissies die actief zijn in de organisatie en een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit van zorg en arbeid. Ook die vindt u op onze website Kwaliteitsjaarverslag 2012 Gemiva-SVG Groep 2

3 1. Kwaliteit van de zorg Onze zorgvisie verwoordt de uitgangspunten die leidend zijn voor het bieden van kwalitatief goede zorg. Onze cliënten zijn mensen met mogelijkheden en talenten, maar ook met een behoefte aan ondersteuning op één of meer bestaansgebieden. De volledige tekst van onze zorgvisie leest u op onze website. In 2012 hebben we gewerkt aan een meer hedendaagse verwoording, waarin we een verbinding leggen met onze gedragscode. Die tekst circuleert nu binnen onze organisatie en is op verzoek voor elke belangstellende via ons secretariaat verkrijgbaar. We borgen en verbeteren de kwaliteit van zorg op de volgende manieren. 1.1 Individueel cliëntniveau We stellen in samenspraak met de cliënt en/of zijn of haar belangrijke anderen een ondersteuningsplan op. We leggen de afspraken die met de cliënt en/of zijn/haar belangrijke anderen gemaakt zijn vast. Dit resulteert in een afsprakenkaart die de cliënt en/of zijn/haar belangrijke anderen voor akkoord ondertekent. Ook beschrijven we welke ondersteuning een cliënt nodig heeft om deze afspraken verantwoord te kunnen uitvoeren. De (persooonlijk) begeleiders hebben gerichte cliëntinformatie en richtlijnen voor de omgang en begeleiding van de cliënt inclusief een veiligheidskaart. Deze veiligheidskaart geeft een beeld van de risico's die, gezien de beperking(en) van de betreffende cliënt, om specifieke maatregelen of afspraken vragen. Deze maatregelen worden vertaald in te hanteren richtlijnen en protocollen. In 2012 hebben we een nieuw ondersteuningsplanmodel geïntroduceerd in de organisatie. Met behulp van een digitale vragenlijst in het cliëntendossier stellen we voor alle cliënten op een eenduidige wijze een ondersteuningsplan vast. Jaarlijks evalueren we of de afspraken nagekomen zijn en de geboden ondersteuning effectief was. De inhoud van deze digitale vragenlijst wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast, o.a. naar aanleiding van de resultaten van de landelijke kwaliteitsmeting. Een voorbeeld is het concreet in het plan vastleggen van afspraken rondom het al dan niet deelnemen aan bevolkingsonderzoek naar borstkanker. 1.2 Medezeggenschap Cliënten hebben recht op (mede)zeggenschap. Op individueel cliëntniveau komt dit tot uitdrukking in het ondersteuningsplan. Op locatieniveau zijn er cliëntvertegenwoordigersraden waarin cliënten zelf of hun vertegenwoordigers zitting hebben. Deze cliëntenraden overleggen met het locatiehoofd of in sommige clusters binnen de organisatie met de clustermanager. Zo ziet onze medezeggenschapsstructuur er op papier uit. De dagelijkse praktijk is weerbarstiger. Regelmatig blijkt het voor cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers lastig om de rol en de verantwoordelijkheid die wij hen graag toedelen handen n voeten te geven. Ter ondersteuning van de cliëntenraden zijn coaches beschikbaar die hen ondersteunen in de uitoefening van hun werkzaamheden. Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn voor de hele organisatie vastgelegd zoals Investeringen komende jaar Begroting locatie komende jaar Locatiewerkplan (en eventuele actualisatie) Uitkomsten en verbeteracties n.a.v. cliënttevredenheidsonderzoek Communicatie met cliënten en vertegenwoordigers Cliëntveiligheid/brandveiligheid/ontruiming/calamiteitenplan Locatiehandboek en/of protocollen Melding van fouten en of bijna-ongelukken Kwaliteit voeding/voedselveiligheid Evaluatie kwaliteit overleg Cliënten(vertegenwoordigers)raad/locatiehoofd. 1.3 Cliënttevredenheid Het onderzoeksbureau Effectory heeft in 2011 een onafhankelijk onderzoek volgens de zogenaamde CEindex onder onze cliënten met een verstandelijke beperking en/of hun vertegenwoordigers uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2012 op de locaties voor cliënten met een verstandelijke beperking Kwaliteitsjaarverslag 2012 Gemiva-SVG Groep 3

4 besproken volgens de Vinden-Verdiepen-Verbeteren-methodiek. Tijdens een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van cliënten of hun vertegenwoordigers, een aantal teamleden en het locatiehoofd benoemde men een aantal trotspunten en verbeterpunten. De verbeterpunten zijn in concrete acties omgezet en opgenomen in het locatiewerkplan. Onder cliënten met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel heeft het bureau Quality Matters een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn eveneens besproken met de cliëntenraden van de locaties. De verbeteracties die in overleg met de CR zijn opgesteld kregen in 2012 een vervolg. Ons voornemen is om het tevredenheidsonderzoek in het najaar van 2013 of het voorjaar van 2014 te herhalen. Daarbij zoeken we in aansluiting op het Landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg naar een cliënttevredenheidsonderzoek dat het meten en bespreken van de tevredenheid zo dicht mogelijk bij de bron mogelijk maakt. Dat maakt het gemakkelijker om verbeteracties zo dicht mogelijk bij en samen met de bron de cliënt of de vertegenwoordiger vast te stellen. Waar dat statistisch bezien zinvol is, worden de onderzoekresultaten uiteraard ook op locatie- en groepsniveau geaggregeerd om er ook op deze niveaus verbeteracties aan te verbinden. 1.4 Incidenten We melden fouten, ongevallen en bijna ongelukken (fobo s) en agressie-incidenten digitaal met behulp van ons digitale cliëntendossier. Het verantwoordelijke locatiehoofd ontvangt van elke melding een bericht. De fobo s en agressie-incidenten worden regelmatig in het locatieoverleg aan de orde gesteld om na te gaan welke acties zinvol zijn om herhaling te voorkomen. Alle meldingen worden maandelijks verwerkt in het dashboard met sturingsinformatie per locatie. Dit overzicht maakt het mogelijk om over een langere periode te analyseren of er patronen zichtbaar zijn in de meldingen op cliënt- en locatieniveau. Bijvoorbeeld: vindt het incident plaats op hetzelfde tijdstip en wat is er op dat tijdstip gebruikelijk aan de orde op de locatie? Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor het bespreken van de meldingen in het team en het trekken van conclusies. Deze werkwijze borgt het planmatig voorkomen van fouten, ongevallen en bijna ongelukken op individueel cliënt- en locatieniveau. De stichtingsbrede Fobo-commissie stelt jaarlijks een jaarverslag op met adviezen aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van het totaal overzicht van meldingen. Deze adviezen hebben over 2012 betrekking op de volgende onderwerpen: Nut en noodzaak van melden; de fobo- commissie benadert alle locaties en afdelingen om een beeld te krijgen hoe men omgaat met melden. Medicatieveiligheid onder andere het analyseren en verbeteren van de omstandigheden rondom de verstrekking van medicatie. Vallen o.a. letten op schoeisel, vloeren en gebruik maken van de in de Gemiva-SVG Groep voorhanden kennis over valpreventie. Agressie; de commissie pleit voor multidisciplinaire samenwerking en het hanteren van methodieken zoals affect bewuste benadering, oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering. Een aantal leden van de commissie zijn geschoold in het hanteren van de prismamethode voor de analyse van ernstige incidenten. Dit betreft onder andere incidenten die meldingsplichtig aan de Inspectie voor Gezondheidszorg zijn. Het jaarverslag 2012 van de Fobo-commissie kunt u terugvinden op onze website naar jaarverslag. 1.5 Middelen en Maatregelen De commissie middelen en maatregelen adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van het correct gebruik van maatregelen op grond van de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en vooral het verminderen daarvan. De commissie legt jaarlijks een aantal werkbezoeken af op locaties waar deze maatregelen toegepast worden en adviseert het betrokken locatiemanagement. Sinds 2010 is de Gemiva-SVG Groep actief met het Project Maatregelen op Maat. De gehanteerde methodiek draagt aantoonbaar bij aan het bewust zijn van en verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Naar aanleiding van een audit over dit onderwerp is besloten deze werkwijze in alle locaties waar maatregelen toegepast worden te introduceren. 1.6 Consultatieteam mishandeling en misbruik De Gemiva-SVG Groep heeft een Consultatieteam Mishandeling en Misbruik (CMM) ingesteld. Alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep die geconfronteerd worden met (een vermoeden van) Kwaliteitsjaarverslag 2012 Gemiva-SVG Groep 4

5 mishandeling en misbruik, ongeacht leeftijd of handicap van de betrokken cliënt, kunnen bij dit team terecht. Er geldt een meldingsplicht voor alle medewerkers die geconfronteerd worden met (een vermoeden van) mishandeling of misbruik van of door een cliënt. In 2012 is ook landelijk aandacht voor de preventie van seksueel misbruik. Het CMM heeft deelgenomen aan een project van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, en zich verdiept in o.a. de adviezen van de Vereniging Gehandicapten Nederland. Op grond van deze informatie is besloten om in alle regio's (wederom) nadrukkelijk stil te staan bij het bespreekbaar maken van het onderwerp seksualiteit bij cliënten. De commissie introduceerde het onderwerp praten over seks met onze cliënten bij het management om hen toe te rusten hier binnen de locaties aandacht aan te besteden. 1.7 Vertrouwenspersonen cliënten De Gemiva-SVG Groep heeft vier vertrouwenspersonen voor cliënten en vertegenwoordigers aangesteld. Drie voor cliënten en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand en één voor cliënten met een lichamelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel en hun eventuele vertegenwoordigers. De vertrouwenspersonen luisteren naar de klager en proberen vast te stellen wat precies de klacht is. Hij of zij ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing. Eventueel bemiddelt de vertrouwenspersoon daarbij. De vertrouwenspersoon kan informatie geven over de klachtenprocedure en de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Cliënten. Jaarlijks overleggen de vertrouwenspersonen met de Raad van Bestuur over hun bevindingen en acties in het voorgaande jaar. Vertrouwenspersonen signaleren dat zij benaderd worden rondom klachten met betrekking tot bejegening en communicatie. Zij zijn ook benaderd door cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers over onrust als gevolg van de veranderingen in van het vervoer (bezuiniging vervoerstarieven Lenteakkoord). De vertrouwenspersonen hebben in 2012 geen formele adviezen aan de Raad van Bestuur uitgebracht. 1.8 Klachtencommissie cliënten De Gemiva-SVG groep streeft er nadrukkelijk naar om de gang naar de officiële klachtencommissie voor te zijn. Bij voorkeur voeren we het gesprek over zaken waar cliënten of hun vertegenwoordigers ontevreden over zijn met en tussen de direct betrokkenen op de locatie. Dichtbij de bron, zodat het mogelijk is zo snel mogelijk in samenspraak ontevredenheid op te lossen. Komt men er echter niet uit of is voor een klager de drempel voor een gewoon gesprek te hoog dan kan de klacht worden voorgelegd aan een uit onafhankelijke personen bestaande klachtencommissie. In 2012 behandelde de klachtencommissie drie klachten. De commissie heeft adviezen geformuleerd die door de betrokken locaties opgevolgd zijn. In haar jaarverslag 2012 gepubliceerd op onze website constateert de commissie dat zij wederom alle medewerking van de organisatie ondervonden heeft bij het verrichten van haar werkzaamheden. Zij heeft geen structurele misstanden aangetroffen die zij op grond van de wet uit eigen beweging bij de Inspectie voor Gezondheidszorg zou moeten melden. De klachtencommissie spreekt uit dat zij overtuigd is van de grote betrokkenheid van de medewerkers bij de cliënten. 1.9 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Binnen het zogenaamde vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGz) hebben alle landelijke spelers in en om de gehandicaptenzorg afspraken vastgelegd over het meten van kwaliteit. Uitgangspunt daarbij is het verbeteren van de zorgpraktijk. Periodieke metingen en daarop aansluitende verbeteracties moeten dat streven inhoud geven. Sinds mei 2013 zijn de resultaten van de landelijke kwaliteitsmeting op pijler 2A, de zorginhoudelijke kwaliteitsmeting op individueel cliëntniveau, over het volledige kalenderjaar 2012 beschikbaar. Deze pijler is gebaseerd op een vragenlijst per individuele cliënt. Die vragenlijst is door een medewerker die de cliënt kent ingevuld. Het betreft alle cliënten met een indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP) of Behandeling Groep. Voor een toelichting op deze resultaten en onze bevindingen verwijzen wij u graag naar onze website > organisatie> prestaties en tevredenheid. Uit deze metingen bleek dat wij gemiddeld genomen op of boven het landelijke gemiddelde scoren. Dat mag je met heel veel slagen om de arm positief duiden. In het najaar van 2012 zijn de eerste resultaten van de meting uit het voorjaar van 2012 teruggekoppeld aan de locatiehoofden. Zij hebben in overleg met hun persoonlijk begeleiders stil gestaan bij het doel van de meting en het belang hiervan voor de verantwoording naar onze externe stakeholders. Kwaliteitsjaarverslag 2012 Gemiva-SVG Groep 5

6 1.10 Inspectie voor Gezondheidszorg In het verslagjaar heeft geen bezoek van de Inspectie plaatsgevonden. Er zijn vier meldingen gedaan met betrekking tot mishandeling en misbruik. Er was sprake van één incidentmelding. Deze melding had betrekking op de omstandigheden rondom het overlijden van een cliënt en was de opmaat tot een uitgebreid intern onderzoek. Een aantal leden van onze Fobo-commissie aangevuld met andere deskundigen van onze BBO-dienst hebben dit onderzoek uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de prismamethode. 2. Kwaliteit van de arbeid De kwaliteit van arbeid bepaalt in hoge mate de kwaliteit van zorg. Met andere woorden: de deskundigheid van onze medewerkers en hun welbevinden zijn cruciaal voor het bieden van verantwoorde en goede zorg. Kwaliteit van begeleiding en zorg krijgt vorm, inhoud en betekenis in de relatie tussen cliënt en medewerker. Naast diens professionele deskundigheid is een correcte bejegening van groot belang. In onze gedragscode formuleren we wat wij van een goed werknemer verwachten; voor de tekst zie onze website > werken en leren>arbeidsvoorwaarden>sociaal beleid>gedragscode. 2.1 Individueel niveau Leidinggevenden voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met hun medewerkers. Deze gesprekken worden vastgelegd volgens een vast format en leiden dan tot concrete actiepunten en mogelijke scholingsvragen. Daarnaast voeren locatiehoofden met regelmaat werkbegeleidingsgesprekken om de voortgang van de werkzaamheden van hun medewerkers te kunnen volgen. 2.2 Deskundigheidbevordering /scholing De Gemiva-SVG Groep beschikt over een Educatief Centrum dat een ruim aanbod heeft aan cursussen, trainingen en coaching. Dit aanbod varieert van verplichte scholing op gebieden als bedrijfshulpverlening en voorbehouden en risicovolle handelingen tot individuele of teamcoaching. In 2012 is het Educatief Centrum onder het management van de Dienst Begeleiding, Behandeling en Onderzoek gebracht. De Dienst BBO levert vraaggestuurde en deskundige agogische en (para)medische kennis, ondersteuning op maat en waar nodig in multidisciplinair verband. Dit met het doel (persoonlijk) begeleiders te ondersteunen in hun begeleiding van en zorg voor cliënten. Docenten van het Educatief Centrum zijn voor 80 % werkzaam voor de Dienst BBO. Door deze onderdelen te vervlechten kan er adequater ingespeeld worden op de leervragen in de organisatie. Gemiva-SVG Groep streeft ernaar de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de eigen deskundigheid bij de medewerkers zelf neer te leggen. In dat kader wordt een leermanagementsysteem opgezet waarin zij hun scholingsinspanningen kunnen registreren. Om de educatie zo effectief en efficiënt mogelijk aan te bieden, gaan we in 2013 organisatiebreed gebruik maken van e-learning. Twee projecten lichten we er in dit verslag uit: 'Persoonlijk (bege)leiderschap' De Gemiva-SVG Groep investeert in de nieuwe rol van persoonlijk begeleiders wonen. Investeren in de ontwikkeling van deze persoonlijk begeleiders draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Rond 400 persoonlijk begeleiders wonen hebben een tweedaagse cursus 'Persoonlijk (bege)leiderschap' gevolgd. Het belangrijkste doel van deze cursus was gezamenlijke bewustwording van de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden. De inhoud van deze cursus richtte zich de eerste dag op de visie van de Gemiva-SVG Groep en de dialoog met de cliënt en diens vertegenwoordiger. Deze dag werd verzorgd door één van de leden van het Centraal Managementteam. Hoewel dat niet in het oorspronkelijke design was opgenomen, bleek ook de samenwerking met en communicatie tussen collega s op de werkvloer een belangrijk leerpunt. De tweede dag stond in het teken van 'persoonlijk leiderschap'. Een externe trainer heeft in samenspraak met de cursisten stilgestaan bij de vraag Hoe word ik mijn eigen leider?. De cursisten hebben de ruimte om afhankelijk van hun eigen leervragen in 2013 een derde dag te organiseren. Kwaliteitsjaarverslag 2012 Gemiva-SVG Groep 6

7 'Trots op talent' Vooruitlopend op alle veranderingen in de zorg (zoals de transitie AWBZ-WMO) richt dit traject zich op het waarderend onderzoeken van de talenten die onze medewerkers hebben en hoe zij deze talenten in kunnen zetten voor nieuwe zorgvormen en het delen van kennis. Dit traject is onderdeel van het project Beroepstrots en talent van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (STAG). De Gemiva-SVG Groep kreeg in 2012 via de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland de mogelijkheid om aan de slag te gaan met beroepstrots en talent. Voor onze ervaringen verwijzen wij u graag naar ons jaarbericht 2012 dat in het teken staat van 'Trots op Talent'. Het traject is in formele zin in juli 2013 afgesloten, maar het talent blijft zich ontwikkelen en manifesteren! 2.3 Tevredenheid medewerkers In het najaar van 2012 voerden we voor de tweede maal een onderzoek naar medewerkertevredenheid uit volgens de methodiek van Effectory. De uitkomsten stemmen in vergelijkend perspectief tot enige trots. De algemene tevredenheid is toegenomen van 7,2 in 2010 naar 7,7 in Dat is opmerkelijk, want door het overheidsbeleid rond de langdurige zorg zijn het onzekere tijden voor mensen die in onze branche werken. We doen het met elkaar blijkbaar ook iets beter dan die branche: alle organisaties voor gehandicaptenzorg samen scoren een 7,3 op algemene tevredenheid van hun medewerkers. Niet alleen de algemene tevredenheid (het rapportcijfer dat medewerkers aan onze organisatie geven) is toegenomen, maar ook de betrokkenheid (van 7,1 naar 7,9), de bevlogenheid (van 6,1 naar 6,6), de werksfeer (van 7,3 naar 7,6) en de klantgerichtheid (van 7,3 naar 7,6) zijn gemiddeld genomen gestegen. Op het aspect rolduidelijkheid scoren we hetzelfde (7,3). Voor een samenvatting van het rapport verwijzen wij u graag naar onze website, > organisatie> prestaties en tevredenheid. Het uitvoeren van een onderzoek heeft pas zin als je met elkaar betekenis aan de uitkomsten geeft. In 2013 wordt op elke locatie en in elke stafafdeling besproken waar men trots op is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Verbeteringen waar men op de locatie verantwoording voor kan nemen. Als er zaken zijn die in de ogen van de medewerkers op locaties van belang zijn voor de Raad van Bestuur brengen zij dit naar voren in hun verslaglegging. 2.4 Arbomanagementsysteem De Gemiva-SVG Groep beschikt over een uitgekristalliseerd arbomanagementsysteem. We voldoen aan de doelstellingen die in het Arbo-convenant voor de sector Gehandicaptenzorg zijn neergezet. Deze vier doelstellingen luiden: Het terugdringen van het verzuim Het verlagen van de fysieke belasting Het verlagen van de werkdruk en psychische belasting Het verminderen van de klachten door agressie en onveiligheid. Het beleid rond Arbo, verzuim en re-integratie wordt jaarlijks in de locaties en door het management besproken. Acties worden vastgelegd in de locatiewerkplannen. Op deze wijze besteden we cyclisch aandacht aan een gezond arbeidsklimaat. De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2011 een viertal locaties bezocht en de volgende overtredingen geconstateerd: in twee locaties was de respons op het medewerkerstevredenheidsonderzoek(mto) in 2010 dusdanig laag (< 30%) dat het onderzoek niet representatief gevonden werd er ontbrak een verdiepend onderzoek en plan van aanpak naar aanleiding van de geconstateerde hoge werkdruk agressie en geweld; niet alle medewerkers van een locatie waar agressie voorkomt hebben een relevante training gevolgd gericht op de-escalatie. Op een locatie haperde het system voor personenalarmering regelmatig. In februari 2013 vond een vervolgbezoek plaats om na te gaan of de toegezegde verbeteracties uitgevoerd waren. De inspecteur heeft naar aanleiding daarvan vastgesteld dat de geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. In het najaar van 2012 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarbij de respons van de betrokken twee locaties boven de 50% was. Elke medewerker die in dienst treedt van een locatie waar sprake is van agressie volgt zo spoedig mogelijk de cursus Kwaliteitsjaarverslag 2012 Gemiva-SVG Groep 7

8 Ingrijpend anders. De personenalarmering functioneert nu voldoende, waardoor het mogelijk is om in spannende situaties snel de ondersteuning van een collega in te roepen. 2.5 Vertrouwenspersonen medewerkers Er zijn zeven vertrouwenspersonen voor medewerkers actief binnen de Gemiva-SVG Groep. Medewerkers kunnen bij deze vertrouwenspersonen terecht als zij advies willen ten aanzien van moeilijke situaties in hun werk, waarin zij niet weten hoe te handelen. In 2012 is er 47 keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. De meldingen leiden in een aantal gevallen tot een eenmalig telefonisch overleg, maar soms ook tot een aantal gesprekken verspreid in de tijd. 2.6 Klachtencommissie medewerkers Bij voorkeur voorkomen we de gang naar de klachtencommissie en bespreken we zaken die tot klachten en/of onvrede leiden daar waar deze ontstaan. Uiteraard staat het medewerkers vrij om een klacht in te dienen. Onze klachtencommissie heeft in 2012 één klacht ontvangen, die door de klachtencommissie niet ontvankelijk verklaard is. 3. Kwaliteit van de organisatie De organisatie bestaat uit alle medewerkers die zich direct of indirect inzetten om cliënten goede en hen passende zorg en ondersteuning te bieden. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de organisatie, waarbij we in het bijzonder ingaan op de rollen van het management en de centrale medezeggenschapsorganen. De organisatie staat als gevolg van de ingrijpende veranderingen in de AWBZ voor forse uitdagingen. De transitie AWBZ-WMO is een van die van ingrijpende veranderingen. In 2012 is uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp, met als doel om de locaties en hun medewerkers zo goed mogelijk op veranderingen voor te bereiden. Dat is een taai en soms zeer confronterend proces. We moeten met elkaar leren om proactief op veranderingen in te spelen. In verschillende gemeenten ontstaan nieuwe werkvormen/projecten vooruitlopend op de overgang van de huidige AWBZ-zorg naar het gemeentelijke WMO-domein. Op onze website kunt u meer lezen over de acties die de Gemiva-SVG Groep onderneemt om zich voor te bereiden op deze veranderingen. Het eerdergenoemde traject Trots op Talent draagt bij aan het benutten van kansen en talenten van cliënten en medewerkers. De gevolgen van het Lenteakkoord voor de vervoersvergoeding zijn eveneens ingrijpend. In 2012 is in kaart gebracht hoe wij tegen een sterk gereduceerde tarief cliënten een dagbestedingaanbod kunnen doen dat aansluit bij hun wensen en vragen. In 2013 zijn de eerste concrete acties uitgevoerd. Cliënten wisselden van locatie en/of vervoersvorm. Dat vroeg en vraagt soms veel van hen en hun vertegenwoordigers. Maar ook het management en de medewerkers van de locaties zien zich voor forse opgaven gesteld. Dat vreet energie. 3.1 Certificatie volgens HKZ Sinds 7 januari 2007 beschikt de Gemiva-SVG Groep over het certificaat dat past bij het normenstelsel van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg. Eind 2010 hebben we na een traject van hercertificatie het vernieuwde HKZ-certificaat 2008 behaald. In 2012 is onze certificerende instelling LRQA tweemaal voor een surveillancebezoek in de regio Zuid en Noord op bezoek geweest. Tijdens deze bezoeken zijn de openstaande minors (tekortkomingen) van 2011 afgesloten en geen nieuwe minors geconstateerd. De Gemiva-SVG Groep voldoet volgens LRQA aan de normen van de HKZ op een wijze die past binnen de cultuur van de organisatie. In 2012 zijn op vijf thema s interne audits uitgevoerd: Medicatie 'Beweeg, zo kan het ook' Vrijheidsbeperkende maatregelen Veilig baden en douchen Inwerken nieuwe medewerkers. Kwaliteitsjaarverslag 2012 Gemiva-SVG Groep 8

9 We bespraken de auditrapportages in het Centraal Management Team en met de Groeps Cliënten/Vertegenwoordigers Raad. Zowel op locatieniveau als op groepsniveau zijn naar aanleiding van de resultaten acties ter verbetering ondernomen. Vaak gaat het dan om kleine verbeteringen: consequent zijn en systematisch werken. Daarmee maken we dan aantoonbaar de Plan-Do-Check-Act cirkel rond. We beschikken over een uitgebreid kwaliteitsdocumentatiesysteem dat toegankelijk is via ons intranet. Onze kritische processen zijn vanuit systeemperspectief helder beschreven, maar dat is voor de gebruikers op de locaties niet altijd even gebruikersvriendelijk. In overleg met gebruikers is een model voor een themapagina ontwikkeld, waar alle relevante informatie over een thema op te vinden zal zijn. We zijn nu bezig met het vullen van die pagina s, bijvoorbeeld rond het onderwerp medicatie. Langs deze weg streven we ernaar om informatie zo gericht mogelijk aan te bieden. Het gaat dan zowel om de verplichte protocollen en richtlijnen als over de kennis die binnen de organisatie beschikbaar is en de scholing die aangeboden wordt. 3.2 Vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Eind mei 2013 zijn de resultaten van de eerste meting over het hele kalenderjaar 2012 beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn gepubliceerd in DigiMV, een landelijk webportal dat voor iedereen toegankelijk is via Op onze website gaan we in op de resultaten van het onderzoek en de verbeteracties die wij naar aanleiding van dit onderzoek geformuleerd hebben. Zie > organisatie > prestaties en tevredenheid. 3.3 Beleids- en werkplancyclus De Raad van Bestuur heeft in september 2011 het strategisch beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan formuleert de RvB kort en krachtig de belangrijkste 'opgaven' voor de komende jaren. Daar waar van toepassing zijn projectplannen, zoals voor de transitie AWBZ-WMO, opgesteld voor de hele organisatie en vertaald naar de regionale situaties in het regionale werkplan. Dit regionale werkplan wordt opgesteld door het regiomanagement. Het locatiewerkplan heeft met ingang van 2012 het karakter van een 'rollende actiepuntenlijst'. Daarin verwerkt het locatiehoofd de geplande activiteiten, meldt periodiek de voortgang en verwerkt wijzigingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, voortschrijdende inzichten en aangepaste prioriteiten. Ieder halfjaar verzorgt het locatiehoofd een actualisatie van dit plan. 3.4 Risicoanalyses/risicomanagementsysteem Binnen de Gemiva-SVG Groep onderscheiden we risicomanagement ook als we het niet uitdrukkelijk zo benoemen op vier niveaus. Op het niveau van de individuele cliënt (via de veiligheidskaart en de ondersteuningsplancyclus), op het niveau van de locatie (via de cyclus rond het locatiewerkplan), op het niveau van procedures, regelingen en handreikingen (via het onderhoud van het kwaliteitsdocumentatiesysteem) en op stichtingsniveau (via de planning&controlfunctie en alweer de beleid- en werkplancyclus). In 2012 hebben alle locatiehoofden een risicoanalyse voor hun locaties ingevuld. In een overleg met collega-locatiehoofden en de verantwoordelijke clustermanagers heeft men stilgestaan bij deze analyses en betekenis gegeven aan de constateringen. De verbeteracties zijn geïntegreerd in de locatiewerkplannen. Daar waar zaken zijn geconstateerd die het locatieniveau overstijgen, gaven de gesprekspartners een advies aan de Raad van Bestuur. De samenvatting van deze adviezen bespreken we medio 2013 in het Centraal Management Team. De beoordeling door de Raad van Bestuur publiceren we op ons intranet. Op procesniveau steken we in op het uitvoeren van risicoanalyses op basis van ons kwaliteitsdocumentatiesysteem. Belangrijk uitgangspunt bij deze analyse is de bruikbaarheid voor mensen van de werkvloer. In het kader van het thema medicatie hebben we een eerste vingeroefening gedaan met deze vorm van risicoanalyse. Deze exercitie heeft tot bruikbare maatregelen geleid die verwerkt worden in de themapagina medicatie. Halfjaarlijks bespreekt de Raad van Bestuur, in het kader van de Governancecode, met de Raad van Toezicht de belangrijkste 5 strategische risico's voor de Gemiva-SVG Groep. Deze vindt u terug in het strategisch beleidsplan of het lopende jaarplan van de Raad van Bestuur. Kwaliteitsjaarverslag 2012 Gemiva-SVG Groep 9

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Noor III, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2013 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling

Noor III, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2013 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling Noor III, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2013 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling 1. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sinds enkele jaren zijn er landelijke afspraken over het

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2015

Kwaliteit Jaarverslag 2015 Kwaliteit Jaarverslag 2015 Organisatie Arbeid Zorg Stel een vraag en laat het antwoord los * *Poster die door de Commissie Ethiek in de organisatie verspreid is met het doel medewerkers bewust te maken

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik

Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Analyse verbeterpunten psychofarmacagebruik Deze vragenlijst is ontwikkeld om het proces van de inzet van psychofarmaca in kaart te brengen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of de inzet van psychofarmaca

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren De cliëntenraad in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren hersenletsel Ik vind dat de belangen van mensen met een handicap of niet-aangeboren

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Uitwerking pijler 1 i.r.t. DIGIMV Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau

Uitwerking pijler 1 i.r.t. DIGIMV Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau 1 Uitwerking pijler 1 i.r.t. DIGIMV Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau 2 Jaarverantwoording gehandicaptenzorg 2011 De Jaarverantwoording Gehandicaptenzorg 2011 bestaat uit 3 hoofdstukken. Het

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

MIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming

MIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming MIC-commissie Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming Inleiding MIC staat voor Melding Incidenten Cliënten. Een MIC-melding is een

Nadere informatie

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Commissie VBM September 2015 Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen De besluitvorming over en het toepassen

Nadere informatie

gehandicapten ehandicaptenzorg

gehandicapten ehandicaptenzorg Uitko komste msten kwaliteitskader gehandicapten ehandicaptenzorg 2012 Lang Verblijf Pijler 1 en 2a Opgesteld door Hans van Wijk, concernbeheerder kwaliteitskader gehandicaptenzorg, Stichting Epilepsie

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Noor II, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2012 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling

Noor II, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2012 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling Noor II, hoe stond de Gemiva-SVG Groep er in 2012 voor? Een update op onze jaarlijkse zelfbeoordeling 1. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sinds enkele jaren zijn er landelijke afspraken over het meten

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Versie: December 2014 Stroomschema klachtenregeling Onvrede

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat van de kwaliteit van bestaan

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Dit document is als volgt opgebouwd: 1. Afbakening 2. Beleid 3. Preventie 4. Hantering 5. Melden 6. Werkwijze 7. Relatie met andere documenten

Dit document is als volgt opgebouwd: 1. Afbakening 2. Beleid 3. Preventie 4. Hantering 5. Melden 6. Werkwijze 7. Relatie met andere documenten Inleiding Binnen Heliomare kunnen cliënten en medewerkers worden geconfronteerd met agressie en ander ongewenst gedrag. Dit beleidsdocument beschrijft het beleid van Heliomare met betrekking tot het voorkomen

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter. Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter. Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Samenvatting Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Horeca-assistent 90660 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273119 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Vrijgegeven door documenthouder: Raad van Bestuur Instemming door de CCR verleend op: 4 mei 2012 pagina 1 van 5 1. Naam van het document: Beleidsdocument Cliëntvertrouwenspersoon

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Algemeen Martha Flora beoogt om naast een focus op het persoonlijk welbevinden te streven naar een veilige leefomgeving, waarin op professionele wijze verantwoorde zorg

Nadere informatie

Preventie seksueel misbruik

Preventie seksueel misbruik Preventie seksueel misbruik in hulpverleningsinstellingen Een stukje geschiedenis Hoe staat het nu? advies projectleiding training methodiekontwikkeling Omgangsvormen & sociale veiligheid Preventie grensoverschrijdend

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

De gegevens uit pijler 1 en 2A worden (wettelijk verplicht) jaarlijks opgenomen in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JVM).

De gegevens uit pijler 1 en 2A worden (wettelijk verplicht) jaarlijks opgenomen in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JVM). Bij dezen informeren wij u over de uitkomsten van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2016 van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Lang Verblijf, locaties De Cruquiushoeve, gemeente Haarlemmermeer,

Nadere informatie

De gegevens uit pijler 1 en 2A worden (wettelijk verplicht) jaarlijks opgenomen in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JVM).

De gegevens uit pijler 1 en 2A worden (wettelijk verplicht) jaarlijks opgenomen in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JVM). Onderstaande tekst is opgesteld door Hans van Wijk, concernbeheerder kwaliteitskader gehandicaptenzorg, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Lang Verblijf, juli

Nadere informatie

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN Inhoudsopgave Algemeen Begripsomschrijvingen Richtlijnen klachtenbehandeling Algemeen Dit klachtenreglement is van toepassing op klachten van of namens cliënten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht

Klachten? Welkom. Zorg met aandacht Klachten? Welkom Zorg met aandacht Wij hechten bijzonder veel waarde aan de mening van onze cliënten en streven voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening. Bent u tevreden over onze dienstverlening

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers versie: augustus 2013 2 1. Inleiding Deze brochure gaat over de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de Wet Bopz. Anders dan

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht

Klachtenbeleid: van ongewenst gedrag tot formele klacht Werkingsgebied : Zijlenbreed Evaluatiedatum : mei 2018 Pagina 1 van 5 1. Inleiding De Zijlen vindt het belangrijk dat de zorg en ondersteuning aan cliënten naar tevredenheid verloopt. En dat medewerkers

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Versterking van de zorgplan PDCA cyclus resulteert in zinvol en regelarm verantwoorden over kwaliteit

Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Versterking van de zorgplan PDCA cyclus resulteert in zinvol en regelarm verantwoorden over kwaliteit Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Versterking van de zorgplan PDCA cyclus resulteert in zinvol en regelarm verantwoorden over kwaliteit Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Geen kwaliteitsdossier

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie Thema De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie 1. Toezicht inspectie 2. Nieuwe wetgeving 3. Ontwikkelingen wonen in vg-sector Vormen van toezicht Gefaseerd

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen Klachtenreglement voor naastbetrokkenen 1 Doelstelling - Tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van diens onvrede. - Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie

Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Aanleiding... 3 2. Doelstellingen klachtenbeleid... 4 3. Uitgangspunten klachtenbeleid... 4 4. Mogelijkhedenvan

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld.

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld. Klachtenreglement: Scauting Coaching & Detachering B.V. Versie: 01-04-2015 Scauting Coaching & Detachering B.V. wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014

RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014 RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014 Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 6 2 Resultaten 2.1 Wordt de Code toegepast? 2.2 Met welk besturingsmodel wordt gewerkt? 2.3 Welke thema s uit de Code hebben

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI)

Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Marloes de Ruiter en Marcel Dopper 16 juni 2015 Kwaliteit Eenvoudig Inzichtelijk (KEI) Geen kwaliteitsdossier voor het archief of het certificaat, maar een Kwaliteitskaart

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie