Vaststelling definitief projectplan dijkversterking spui west en vrijmaken krediet tbv realisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaststelling definitief projectplan dijkversterking spui west en vrijmaken krediet tbv realisatie"

Transcriptie

1 Vaststelling definitief projectplan dijkversterking spui west en vrijmaken krediet tbv realisatie 1. Aanleiding Uit de tweede veiligheidstoetsing in 2006 is gebleken dat een deel van de dijken in Nederland niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hard om op 92 verschillende plaatsen in het land de dijken te verbeteren. Al deze maatregelen moeten voor 2017 zijn afgerond. Uit deze periodieke keuring is gebleken dat in totaal 4,76 km van de dijken aan de westkant van het Spui niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en om die reden moet worden versterkt. 2. Voorstel 1. Het definitief Projectplan dijkversterking Spui West inclusief addendum en Nota van Beantwoording vast te stellen; 2. het vastgestelde projectplan ter goedkeuring toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland; 3. een bedrag van beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Uitvoering Spui West, ter aanvulling op het reeds beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van (opgenomen onder projectnummer ); 4. dit bedrag te dekken met het voor deze projectinvestering in de Programmabegroting 2014 in bijlage 7a onder volgnummer 3 opgenomen bedrag van ; 5. het restant van het in punt 4 genoemde bedrag, te weten , te laten vervallen. 6. De toename van de jaarlijkse beheerkosten ad m.i.v op te nemen in de eerstkomende kadernota c.q. begroting. 3. Motivering Wat is het doel van het gevraagde besluit? Het gevraagde besluit is noodzakelijk om de wettelijke procedure voort te kunnen zetten en van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een goedkeuringsbesluit te kunnen verkrijgen voor het projectplan. Met dit goedkeuringsbesluit kan vervolgens subsidie worden aangevraagd bij programmabureau Hoogwaterbescherming (HWBP). Het gevraagde besluit draagt bij aan de algemene doelstelling van WSHD om te zorgen voor de veiligheid in het beheersgebied. Verder draagt het bij aan de specifieke doelstelling om te zorgen dat de waterkeringen die zijn afgekeurd in de tweede toetsronde in 2017 voldoen aan de veiligheidsnorm. Welke besluiten zijn er eerder genomen? - D&H-besluit van (B ) notitie reikwijdte en detailniveau MER; - D&H-besluit van (B ) instemming met de memo Voorkeursalternatief; - D&H-besluit van (B ) vaststelling ontwerp Projectplan en projectnota/mer dijkversterking Spui West. 1

2 Wat is de achtergrond van het gevraagde besluit? De veiligheid van primaire waterkeringen wordt periodiek getoetst. In de tweede toetsronde in 2006 is gebleken dat in totaal 4,76 km van de dijken binnen Spui West niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en om die reden moet worden versterkt. Het project Spui West kent de volgende 6 secties: 1. Krommedijk km 14,82 15,05 en 15,6-15,8. 2. Schuddebeursdijk km 19,2-19,5 en 20,15-20, Schuddebeursdijk-Aaldijk km 21,4-22,82, 24,1 24,27 en 24,65-24, Kerkhofsdijk km 24,97-25, Wolvendijk km 26,0-26,15 en 26,35-26, Papendijk km 26,75-27,55. De hiervoor genoemde dijkvakken zijn afgekeurd op de faalmechanismen macrostabiliteit van het binnentalud, piping, afschuiven voorland en/of zettingsvloeiing. De laatste twee worden opgepakt vanuit het project Zettingsvloeiing Spui. Om de waterkering sober en doelmatig te kunnen versterken en om weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, is het noodzakelijk om voor deze secties een projectplan op te stellen met de uitwerking van de versterkingsmaatregelen (artikel 5.4 van de Waterwet). Wat staat er in het definitieve Projectplan? Definitief Projectplan Om te komen tot het voorliggende Projectplan is extra geotechnisch onderzoek uitgevoerd. Aanleiding hiervoor was onder andere de specifieke ligging van de waterkering ten opzichte van het hoge voorland. Dit heeft ertoe geleid dat voor deeltrajecten 1b (km 15,6 15,8), 4 (km 24,97-25,71), 5a en 6 (km 26,75-27,55) geen fysieke maatregelen nodig zijn. Wel dienen voor deeltrajecten 1b en 4 de leidingen die binnen de veiligheidszone liggen, en daar niet veilig liggen voor de komende vijftig jaar, landinwaarts te worden verlegd. 2

3 Deeltraject 1a Krommedijk Binnen deze sectie wordt alleen deeltraject 1a (km 14,82 15,05) versterkt. Hier wordt een binnendijkse berm aangelegd. Hiervoor dienen de bestaande dijksloten te worden gedempt en verder binnendijks te worden hergraven. Aan de buitenzijde wordt het talud verflauwd. De huidige kabels en leidingen die binnen de veiligheidszone liggen, en daar niet veilig liggen voor de komende vijftig jaar, dienen landinwaarts te worden verlegd. Sectie 2 Schuddebeursdijk Binnen deze sectie wordt een binnendijkse stabiliteitsberm aangebracht. Feitelijk wordt de bestaande berm verbreed. Hiervoor dienen de bestaande dijksloten te worden gedempt en verder binnendijks te worden hergraven. Onder de toegangswegen tot de percelen komen duikers. De leidingen, die binnen de veiligheidszone liggen, en daar niet veilig liggen voor de komende vijftig jaar, dienen landinwaarts te worden verlegd. Een kruinverhoging bij sectie 2a (19,2 19,5) blijkt niet meer nodig. Ten westen van sectie 2b (km 20,15-20,30) is de bouw van het nieuwe gemaal Putten voorzien. Het huidig ontwerp voor dit gemaal sluit aan op het Projectplan. Sectie 3 Schuddebeursdijk-Aaldijk Deeltraject 3a1 (km 21,4-22,0) kenmerkt zich door de aanwezigheid van de leidingkruisingen, de aanwezige hoogspanningsmast, bebouwing dicht bij de dijk en de aanwezigheid van een apart peilvak voor de aanwezige dijksloot. Daarom wordt voorgesteld vanaf km 21,4 tot en met de woning met huisnummer 11a een damwandconstructie aan te brengen. Deze wordt weggewerkt onder het maaiveld. Het ontwerp heeft geen invloed op de bestaande leidingkruisingen en op de bestaande kruisende hoogspanningsmast. Ten oosten van nummer 11a wordt de aanwezige berm verbreed. Hiervoor dienen de bestaande dijksloten te worden gedempt en verder binnendijks te worden hergraven. De leidingen, die binnen de veiligheidszone liggen, en daar niet veilig liggen voor de komende vijftig jaar, dienen landinwaarts te worden verlegd. Bij deeltraject 3a2 (km 22,0 22,5) wordt een binnendijkse stabiliteitsberm aangebracht. Feitelijk wordt de bestaande berm verbreed. Hiervoor dienen de bestaande dijksloten te worden gedempt en verder binnendijks te worden hergraven. De leidingen, die binnen de veiligheidszone liggen, en daar niet veilig liggen voor de komende vijftig jaar, dienen landinwaarts te worden verlegd. Bij deeltraject 3a3 (km 22,5-22,82) wordt een binnenberm aangebracht en het buitentalud verflauwd. De bestaande weg komt maximaal 30 cm hoger te liggen. Het ontwerp van het buitendijks voorziene fietspad houdt rekening met de genoemde taludverflauwing. Door de aanleg van de binnenberm dienen de bestaande dijksloten te worden gedempt en verder binnendijks te worden hergraven. De leidingen, die binnen de veiligheidszone liggen, en daar niet veilig liggen voor de komende vijftig jaar, dienen landinwaarts te worden verlegd. Bij deeltrajecten 3b (km 24,1 24,27) en 3c (km 24,65 24,85) wordt een binnendijkse stabiliteitsberm aangebracht. Hiervoor dienen de bestaande dijksloten te worden gedempt en verder binnendijks te worden hergraven. De berm wordt met circa 1 tot 1,5 meter verhoogd. Dit betekent dat de bestaande weg dient te worden verwijderd en opnieuw moet worden aangelegd. Bij deeltraject 3b dienen de leidingen, die binnen de veiligheidszone liggen, en daar niet veilig liggen voor de komende vijftig jaar, landinwaarts te worden verlegd. Bij deeltraject 3c dient een deel van de watertransportleiding, dat zich binnen de veiligheidszone bevindt, te worden verlegd. Deeltraject 5b Wolvendijk Bij deeltraject 5b (km 26,35-26,75) wordt alleen de bestaande dijksloot gedempt en verder landinwaarts gegraven. LNC-waarden De landschaps-, natuur- en cultuur-(lnc) waarden zijn in eerste instantie geborgd door de projectnota/mer. 3

4 Projectnota/MER In de projectnota/mer zijn de voorkeursalternatieven uit de door u op 6 oktober 2012 vastgesteld memo Voorkeursalternatief (B ) nader uitgewerkt. Ten aanzien hiervan zijn de volgende mogelijke mitigerende maatregelen benoemd om de negatieve effecten te reduceren of weg te nemen: Voor de aspecten cultuurhistorie, landschap, archeologie en ruimtelijke ordening en zetting (bodem) zal het verkorten en verlagen van de binnenbermen, dan wel het geheel wegnemen ervan, de benoemde effectbeoordeling positief beïnvloeden. Deze mitigatiemaatregel is verwerkt in Projectplan. Het negatieve effect op het aspect landschap wordt vooral verminderd door aandacht voor vormgeving en verschijningsvorm (hoogte en breedte) van de dijk als een geheel. Ook een landschappelijke inpassing van de overgangen van de verbrede binnenberm op de polder dragen hieraan bij. Deze mitigatiemaatregel is verwerkt in het Projectplan. De effecten op natuur worden bepaald door de werkzaamheden. De mitigerende maatregelen zijn het aanpassen van de uitvoeringsperiode aan ecologisch belangrijke seizoenen en de geleidelijke aanleg/demping van watergangen. Deze maatregel dient in de engineeringsfase in een ecologisch werkprotocol met de aannemer nader te worden uitgewerkt. De bereikbaarheid van woningen, recreatieve voorzieningen en landbouwgronden wordt optimaal gerealiseerd door, wanneer nodig, tijdelijke routes te creëren. Wanneer nodig, dient deze maatregel te worden uitgewerkt met de aannemer in de engineeringsfase. Deze kosten komen in aanmerking voor subsidie door het HWBP. Met behulp van ringdrainages, watergangen en positionering van damwanden en/of kwelschermen worden de effecten op grondwater en bodem gereduceerd. Deze mitigatiemaatregel is verwerkt in Projectplan. De commissie voor de MER is van oordeel dat alle essentiële informatie in de projectnota/ MER aanwezig is om het milieubelang mee te laten wegen in de besluitvorming over het projectplan. Zij heeft wel twee adviezen uitgebracht. Ten eerste adviseert zij aan te geven welke maatregelen mogelijk zijn om meer continuïteit in de vormgeving van de gehele dijk te realiseren dan wel de overgangen van versterkte en niet versterkte dijkdelen te verzachten. In deze dijkversterking zijn de mogelijkheden onderzocht. Doordat de dijkversterking gefragmenteerd langs de dijk wordt uitgevoerd is het handhaven van continuïteit in lengterichting maar beperkt mogelijk gebleken. In het Projectplan is de versterking lokaal al zo goed als mogelijk landschappelijk ingepast door bij sectie 3a1 de versterking met ondergrondse constructies uit te gaan voeren en bij de overige secties de bermen en slootvergravingen te minimaliseren en waar mogelijk vloeiend in te passen of naar een logisch punt in te passen. Het tweede advies van de Commissie voor de MER is om na te gaan of deze slootverleggingen kunnen worden beperkt door het loslaten van genoemde eis van een onderhoudsstrook van 4 meter. Vanuit technisch oogpunt is de onderhoudsstrook van 4 meter noodzakelijk voor de stabiliteit. Bij het kleiner maken of weglaten van de onderhoudsstrook zouden bredere bermen nodig zijn waardoor er alsnog aanzienlijke slootvergravingen noodzakelijk zijn. In het ontwerp heeft het waterschap zijn maximale inspanning gedaan om de versterking zo goed mogelijk in te passen, waarbij rekening is gehouden met de verschillende (technische, landschappelijke en beheer) belangen. Secties 1 en 5 bevinden zich nabij Natura-2000 gebieden. Om de dijkversterking daar te kunnen uitvoeren heeft het waterschap een definitieve beschikking ex. artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 van de Omgevingsdienst Haaglanden gekregen. De natuurwaarden zijn bij de uitvoering geborgd via de zorgplicht van de Flora- en faunawet. In samenspraak met bevoegd gezagen provincie Zuid-Holland en gemeente Spijkenisse worden de archeologische verwachtingen nader onderzocht. Hiervoor heeft het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam een Programma van Eisen opgesteld. Mochten de betreffende secties nog steeds een hoge archeologische verwachting hebben, dan vindt een proefsleuvenonderzoek plaats binnen het profiel van de toekomstige dijksloten. Dit gebeurt voorafgaand aan aanleg van deze sloten. In het definitief Projectplan worden bij sectie 2a drie bomen gekapt, om de nieuwe inrit en dijksloot te kunnen aanleggen. Deze bomen zijn niet vergunning- en herplantplichtig. De eigenaar wordt schadeloos gesteld om eventueel bomen terug te planten. 4

5 Is de dijkversterking eind 2017 gerealiseerd? Op basis van het ontwerp is een uitvoeringsplanning opgesteld, waarin de hierna in paragraaf 4 genoemde risico's verwerkt zijn. De uitvoering is in juli 2015 gereed, wanneer het risico van onteigening niet optreedt. In het geval dat tot onteigening moet worden overgegaan, zal de uitvoeringsduur met drie maanden worden verlengd zodat de dijkversterking in oktober 2015 gereed is. Ook in dat geval wordt het project conform de vastgestelde basislijn uitgevoerd. Kabels en leidingen Het beleid van het waterschap is dat voorsteltracés kabels en leidingen die in de huidige cq. toekomstige beschermingszone komen te liggen vergunningplichtig zijn vanuit de Waterwet. Deze ligging dient dan in de aanvraag gemotiveerd te worden. In bijlage 8 van het definitief Projectplan is de gevraagde motivatie verwoord. De afdeling Vergunningen heeft aangegeven, dat deze motivatie voldoende is om op dit aspect de vergunningen te kunnen verlenen. Hoe is het draagvlak voor dit plan? Het ontwerp projectplan dijkversterking en de projectnota/mer zijn voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Bernisse en Spijkenisse. Op verzoek van de gemeente Spijkenisse is ambtshalve de hellingshoek van het fietspad naar de woonwijk Heer en Meester verflauwd. Met de grondeigenaren, pachters en andere direct belanghebbenden worden nu gesprekken gevoerd om tot een akkoord te komen voor het verleggen van kabels en leidingen en om de versterking op hun percelen uit te kunnen voeren. Het waterschap treedt hier gezamenlijk op met de kabels- en leidingeigenaren om zo een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en het tijdsbeslag van deze overleggen voor hen zo beperkt mogelijk te houden. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn er in totaal zes zienswijzen ingediend. Twee betreffen de ligging van voorsteltracés van kabels en leidingen. Bij secties 1a, 2a, 2b en 3a3 wordt naar aanleiding van deze zienswijzen de ruimte tot optimalisatie geboden door het voorsteltracé tot één meter vanuit de dijksloot landzijde te leggen of de onderhoudsstrook dijkzijde met twee meter te verbreden, waardoor het voorsteltracé in het verbrede stuk komt te liggen. Er wordt met de betreffende eigenaren overlegd welke optimalisatie voor hen de voorkeur heeft. Eén zienswijze betreft een mogelijk voorsteltracé kabels en leidingen door een woningperceel. Mocht de betreffende leiding onverhoopt vanuit dijkveiligheid vervangen dienen te worden, is, mede gezien de beperkte lengte (circa 45 meter), besloten de leiding met sterker materiaal opnieuw te leggen in het huidig tracé. Een andere zienswijze betreft die van een leidingeigenaar van een kruisende leiding. Deze vraagt om aandacht voor de borging van de leiding tijdens en na de werkzaamheden. In het projectplan komt de dijksloot nu 5 meter vanuit deze leiding. In het Engineering en Constructcontract zullen eisen worden opgenomen ten aanzien van de maximale vervorming en monitoring. Twee zienswijzen hebben onder andere betrekking op de vermeende verkeersdruk van de Schuddebeursedijk in Hekelingen. Vanuit zowel dijk- als verkeersveiligheid is geen aanleiding om het ingebrachte voorstel tot het versmallen van de betreffende weg te honoreren. Vanuit het project buitendijks fietspad Hekelingen worden door het waterschap wel twee plateau s aangelegd ter hoogte van de Toldijk en het fietspad naar de wijk Heer en Meester. Hoeveel grond moet er eventueel verworven worden? De gronden van het huidige dijklichaam en voorziene dijkversterking zijn deels al in eigendom. Er wordt getracht middels akkoordverklaring toegang tot de benodigde gronden te verkrijgen om uitvoering van dijkversterking te realiseren. Indien dit niet lukt, wordt een voorstel tot verwerving gedaan. In de eerste gesprekken hebben 80% van alle eigenaren aangegeven, alleen mee te willen werken, wanneer het waterschap de benodigde grond verwerft. De overige grondeigenaren, gemeente Spijkenisse en Bureau Beheer Landbouwgronden, zijn nog in overweging of zij al dan niet eigenaar wensen te blijven. In januari 2014 is hierover duidelijkheid. De te verwerven gronden komen allen in aanmerking voor subsidie. Bij secties 1a, 2a, 2b en 3a3 leidt de zienswijzehonorering van de bovengenoemde optimalisatierichting tot het verbreden van de eventueel aan te kopen strook met twee meter. 5

6 Dit om daar het voorsteltracé kabels en leidingen aan te leggen. 4. Risico s De risicobeheersing in dit project vindt plaats conform PRINCE2. Er wordt actief gestuurd op risico's en deze zijn verwerkt in planning en raming. Risico's die het meest effect kunnen hebben op uitloop in tijd en kosten zijn: De dijk bezwijkt tijdens het werk door zettingsvloeiing. De dijkversterking Spui West begint daarom pas als fase 1 dijkversterking Zettingsvloeiing Spui is afgerond. De huidige planning is dat dit kan zonder dat dit tot vertraging leidt; Wanneer er vertraging in de verwerving van gronden optreedt, zal worden gestart met de deelsecties die op dat moment wel beschikbaar zijn, zodat de huidige planning kan worden gehaald; Beroepsprocedure tegen het definitieve projectplan, na goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Bij de Nota van Beantwoording is een afweging gemaakt tussen het maatschappelijk belang en het individueel belang. Deze zienswijzen zijn zoveel als mogelijk en wenselijk meegenomen in het definitief projectplan. Daarnaast gaat het waterschap de antwoorden persoonlijk toelichten bij de indieners van de zienswijzen; Vervormen of bezwijken van kabels en leidingen. In de vraagspecificatie voor het E&Ccontract wordt specifieke aandacht besteed aan de eisen ten aanzien van vervorming en monitoring. 5. Financiële aspecten 1. Financieel: De investering wordt, met uitzondering van kosten voor bouwrente en voor eventueel niet voor subsidie in aanmerking komende gronden, volledig financieel gedekt door middel van subsidie in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Mogelijk wordt door derden aanspraak gemaakt op de verordening nadeelcompensatie. Eventuele daaruit volgende vergoedingen en kosten vallen onder de subsidieregeling van het HWBP. Voor dit project, inclusief de bouwrente, is reeds ter beschikking gesteld (projectnummer ). In dit krediet zijn ook al de kosten opgenomen van de bouwrente van het totale project. De bouwrente wordt toegerekend op basis van de Nota AWA (Activeren, Waarderen en Afschrijven, d.d. 26 september 2012). Deze bouwrente wordt niet gesubsidieerd door het Programmabureau HWBP. Hiermee komen de kosten van de bouwrente ten laste van het waterschap en leiden daarmee tot kapitaallasten. Deze kapitaallasten zijn reeds in de Programmabegroting 2014 opgenomen. In de Programmabegroting 2014 is in bijlage 7a onder volgnummer 3 voor het vervolg van het project een bedrag opgenomen van Uit nader onderzoek is gebleken dat de deelsecties 1b, 4, 5a en 6 niet hoeven te worden versterkt. Hiermee is de scope van het project aanzienlijk gereduceerd. Voor de realisatie van het definitieve projectplan vragen wij daarom ter aanvulling op het reeds beschikbaar gestelde krediet een bedrag van ter beschikking te stellen. Het restant van de geplande investering, te weten , kan vervallen. Geplande investering Heden gevraagd krediet -/ Restant Exploitatie 6

7 Het ter aanvulling aangevraagde krediet is bestemd voor kosten die volledig door het HWBP worden gedekt. Dit betekent dat dit aanvullende krediet niet tot een verhoging van de kapitaallasten zal leiden. Het ontwerp leidt tot een toename van het areaal waterkeringen, watergangen en wegen. De huidige raming is dat dit met ingang van 2016 leidt tot per jaar aan extra beheerkosten. Bij secties 1a, 2a, 2b en 3a3 leidt de honorering van de bovengenoemde optimalisatierichting van het verbreden van de onderhoudsstrook met twee meter vanaf 2016 tot 600 per jaar aan extra beheerkosten. De som van de beheerlasten, te weten 8.650, is niet begroot, maar zal worden meegenomen in de eerstvolgende Kadernota. 3. Brede Blik In dit stadium is er nog geen noodzaak voor gebruik van de voorziening Brede Blik gebleken. 6. Personele aspecten De uitvoering van het project is ondergebracht bij de afdeling Projecten & Uitvoering, team Projectmanagement. De noodzakelijke uren zijn opgenomen in de desbetreffende jaarplannen. 7. Juridische aspecten Door vaststelling van het projectplan wordt invulling gegeven aan het vereiste tot het opstellen van een projectplan voor de aanleg of wijziging van waterstaatswerken ingevolge artikel 5.4 Waterwet. Tegen het daaropvolgende goedkeuringsbesluit van projectplan door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 8. Duurzaamheidsaspecten De uiteindelijke realisatie van het project zal bescherming tegen hoog water in Voorne-Putten verbeteren. Het dijkontwerp gaat uit van een veilige dijk voor de komende 50 jaar bij versterking in grond en voor de komende 100 jaar bij de versterking middels damwanden. Tijdens de ontwerpfase zijn de gevolgen voor het milieu beoordeeld en meegewogen bij de keuze. 9. Communicatieve aspecten (In- en extern) Het besluit wordt extern bekendgemaakt. Voor de volgende fase van het project stelt het waterschap een publiekscommunicatieplan op. Dit is primair gericht op het behouden van draagvlak in de uitvoeringsfase. 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Intranet Internet Terinzagelegging Pers 11. Verdere aanpak/ procedure Na dit besluit zal WSHD het definitieve projectplan ter goedkeuring aanbieden aan Gedeputeerde Staten. Na het besluit van Gedeputeerde Staten zal de procedure worden 7

8 doorlopen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk om de subsidie te verkrijgen. Na het besluit van Gedeputeerde Staten kan beroep worden ingediend bij de Raad van State. Parallel aan beide procedures loopt ook de aanbestedingsprocedure. 12. Evaluatie Evaluatie van projecten is een standaard onderdeel binnen PRINCE Afdelingen die instemmen met het voorstel FN, BJ, PU 8

9 Vergaderdatum : Agendapunt : * BESLUIT VERENIGDE VERGADERING ONDERWERP: VASTSTELLEN DEFINITIEF PROJECTPLAN DIJKVERSTERKING SPUI WEST EN VRIJMAKEN KREDIET TBV REALISATIE. DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d ; gelezen het advies van de commissie Waterkering, Wegen en Vergunningverlening van ; overwegende dat: - onderhavige projectinvestering in de begroting is opgenomen; - Uit de periodieke keuring ingevolge de Waterwet is gebleken dat in totaal 4,76 km van de dijken binnen Spui West niet voldoet aan de gestelde veiligheidsnorm; - Om weer aan de veiligheidsnorm te voldoen er voor dit project een projectplan is opgesteld met de uitwerking van de versterkingsmaatregelen; - Het ontwerp Projectplan, projectnota/mer en de ontwerp beschikkingen van 23 september tot en met 4 november 2013 ter inzage heeft gelegen; - Het aangevraagde krediet wordt vergoed door het Programmabureau HWBP middels de subsidiebeschikkingen voor Spui West. gelet op: - artikel 77 Waterschapswet; - meerjarenbeleidsplan; - Programmabegroting Burap ; - hoofdstuk 5 paragraaf 2 van de Waterwet; - afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht; BESLUIT: 1. Het definitief Projectplan dijkversterking Spui West inclusief addendum en Nota van Beantwoording vast te stellen; 2. het vastgestelde projectplan ter goedkeuring toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland; 3. een bedrag van beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Uitvoering Spui West, ter aanvulling op het reeds beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van (opgenomen onder projectnummer ); 4. dit bedrag te dekken met het voor deze projectinvestering in de Programmabegroting 2014 in bijlage 7a onder volgnummer 3 opgenomen bedrag van ; 5. het restant van het in punt 4 genoemde bedrag, te weten , te laten vervallen. Ridderkerk, De Verenigde Vergadering voornoemd, 9

10 secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 10

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013. COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013. COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013) DATUM VERGADERING 27 jufli 2013 BIĴLAGE(N) AGENDAPUNTNUMMER 13 DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013 COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300278 VASTSTELLING DEFINITIEF PROJECTPLAN

Nadere informatie

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 14. 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Vaststelling definitief projectplan Hoeksche Waard Zuid en vrijmaken krediet tbv realisatie Aard voorstel Besluitvormend

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 13.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 13. Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 13. Aan de Verenigde Vergadering Vaststelling definitief projectplan dijkversterking Spui Oost en vrijmaken krediet ten behoeve van realisatie Aard voorstel Besluitvormend

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 2"01-2013. COMMISSIE 0 Water

DATUM BEHANDELING IN D&H 201-2013. COMMISSIE 0 Water 3ATUM VERGADERING 24-01-2013 BIJLAGE(N) 1 \GENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 2"01-2013 COMMISSIE 0 Water AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300004 VASTSTELLEN DEFINITIEF PROJECTPLAN DIJKVERSTERKING

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. 8' B1400028 Aan de Verenigde Vergadering Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 30 Januari

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) DATUM VERGADERING 21 1113311 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER 9 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300076 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

B Projectplan Stuw Enkbrug (FE20), gemeente Rotterdam, wijk Feijenoord en Charlois

B Projectplan Stuw Enkbrug (FE20), gemeente Rotterdam, wijk Feijenoord en Charlois Vergaderdatum: 5 januari 2016 Agendapunt : B1600004 BESLUIT D&H Projectplan Stuw Enkbrug (FE20), gemeente Rotterdam, wijk Feijenoord en Charlois aterschac Hollandse Delta HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Dijkversterking Omringkade Marken

Dijkversterking Omringkade Marken Dijkversterking Omringkade Marken Het ontwerp Projectgroep/klankbordgroep 19 juni 2012 Welkom! Doel van deze bijeenkomst: Toelichting geven op ontwerp dijkversterking Gedachten wisselen over dilemma s

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

1. Inleiding. Aan de leden van de verenigde vergadering

1. Inleiding. Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 30 maart 2011 Datum 1 februari 2011 Agendapuntnr. H.6 Bijlagen 3 Onderwerp Aankoop pand Rijsdijk 9, Krimpen aan de Lek, gemeente Nederlek 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Q&A s dijkverbetering Gorinchem Waardenburg

Q&A s dijkverbetering Gorinchem Waardenburg Maart 2016 Q&A s dijkverbetering Gorinchem Waardenburg Wat is de planning van deze dijkverbetering? De dijk moet eind 2022 veilig zijn en gereed om zijn taak uit te voeren. De afwerking zal doorlopen tot

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 14 september Datum vergadering CHI. 21 september 2016

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 14 september Datum vergadering CHI. 21 september 2016 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Datum behandeling D&H Commissie Water & Wegen 14 september 2016 Portefeuillehouder C.J.M. Stam Datum vergadering CHI

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen op ontwerp projectplan en uitvoeringsbesluiten Hoeksche Waard Noord Sterke dijken, leefbaar land

Nota van Beantwoording Zienswijzen op ontwerp projectplan en uitvoeringsbesluiten Hoeksche Waard Noord Sterke dijken, leefbaar land Nota van Beantwoording Zienswijzen op ontwerp projectplan en uitvoeringsbesluiten Hoeksche Waard Noord Sterke dijken, leefbaar land Inhoudsopgave Inleiding 33 Zienswijzen 33 1. C.D. Schaap 33 2. Mars Food

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Onderwerp aanbieding ter goedkeuring van het vaststellingsbesluit projectplan Perkpolder

Datum 16 april 2012 Onderwerp aanbieding ter goedkeuring van het vaststellingsbesluit projectplan Perkpolder I lillil 11111111111111111111 1111111111 lillillil 1111 12009448 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres: Postadres: Postbus 5014 4330 KA Middelburg Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Deltawerken. Watersnood. Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel. Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012

Deltawerken. Watersnood. Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel. Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012 Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012 Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel Informatieavond 29 augustus 2012 Programma: 20:00-20:05 Welkom wethouder Jouke van Winden

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP agendapunt 3.a.7 1039803 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 8 januari 2013

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten; VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen

Nadere informatie

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan Gemeente Horst aan de Maas Van drs. F.M. van Schie Telefoon 0302653276 RM193104 Toelichting bij aanvraag vergunningen dijkversterking Grubbenvorst Datum 13 mei 2016 Projectnummer Onderwerp Inleiding

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B (Geen) Geparafeerd D&H H (Geen) Geparafeerd door: Heijloo, R.W.N.

Parafering besluit PFO Ber B (Geen) Geparafeerd D&H H (Geen) Geparafeerd door: Heijloo, R.W.N. agendapunt V.3.a.08 853943 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN GEMAAL HARNASCHPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 25 mei 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming PIB/WS2

Nadere informatie

Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Auteur Registratienummer Datum

Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Auteur Registratienummer Datum Peilbesluit Waddenzeedijk Texel Toelichting bij het Auteur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Registratienummer 15.18021 Datum April 2015 1. AANLEIDING PEILBESLUIT Het dient herzien te worden vanwege

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VERBETERING PRIMAIRE WATERKERING: DIJKVAKKEN DELFLANDSE DIJK

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VERBETERING PRIMAIRE WATERKERING: DIJKVAKKEN DELFLANDSE DIJK agendapunt H.06 1111302 Aan Verenigde Vergadering VERBETERING PRIMAIRE WATERKERING: DIJKVAKKEN DELFLANDSE DIJK Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 24-04-2014 I. het dijkvak Spuihaven te Schiedam, los

Nadere informatie

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg Toelichting Betreft Toelichting op vergunningaanvraag Sluitstukkaden Maasdal Cluster B: Grevenbicht Roosteren Onderdeel Maaseikerweg Ons kenmerk WRO115-OV2.0 Datum 16 december 2015 Behandeld door Kragten

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS commissie 9 september 2013 AANPASSING BESTAANDE INVESTERING WATERBERGING WAALBOS

DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS commissie 9 september 2013 AANPASSING BESTAANDE INVESTERING WATERBERGING WAALBOS DATUM VERGADERING 26 september 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER į I DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS 2013 commissie 9 september 2013 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300433 waterschap AANPASSING BESTAANDE

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Ter inzage van 3 november tot en met 14 december 2015 Verantwoording Titel: Ontwerp-projectplan Waterwet

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aangevraagde activiteiten : Aanleggen in- en uitrit en vellen van een eikenboom Locatie : J.C. Kellerlaan

Nadere informatie

a. Het investeringsplan voor de NVO Boomawatering (701644) op te hogen met een bedrag van tot ;

a. Het investeringsplan voor de NVO Boomawatering (701644) op te hogen met een bedrag van tot ; agendapunt 04.B.04 1285004 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem OPHOGEN UITVOERINGSKREDIET VOOR NVO BOOMAWATERING EN STUW ACKERDIJKSE PLASSEN Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis VP-WAK-0016 Projectnota/Milieueffectrapportage

Dijkversterking Hellevoetsluis VP-WAK-0016 Projectnota/Milieueffectrapportage VP-WAK-0016 Projectnota/Milieueffectrapportage Projectmanager C.G. Bekker Datum : 5 maart 2013 PROJECTNOTA/MILIEUEFFECTRAPPORT DIJKVERSTERKING HELLEVOETSLUIS WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 5 maart 2013 076635743:C

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

Behandeld door mevrouw 18 september Wommels,

Behandeld door mevrouw 18 september Wommels, permittingnl@vermilionenergy.com ; ; ; ; VERZONDEN ALS PDF Uw brief : Uw kenmerk : 1976389 Ingeboekt onder nr. : Ons kenmerk : 2015154.avr230 Bijlagen : Onderwerp : ontwerpbeschikking Aan: Vermilion Oil

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 18-05-2015 Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H 09-06-2015 H Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Hae 18-05-2015 Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. D&H 09-06-2015 H Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.b.7 1194009 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 9 juni 2015 Aard bespreking Opiniërend

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

Voor zover de zienswijzen (vrijwel) gelijkluidend zijn worden deze geclusterd behandeld.

Voor zover de zienswijzen (vrijwel) gelijkluidend zijn worden deze geclusterd behandeld. Nota van Beantwoording zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel omgevingsvergunning voor het vellen van 276 bomen te behoeve va het vrijmaken van

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B - - D&H H Gewijzigd akkoord Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ber B - - D&H H Gewijzigd akkoord Geparafeerd agendapunt 3.a.4 852395 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN DUIKERS EN STUW GROENEWEG Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 mei 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. 23 juni 2016

Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. 23 juni 2016 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking Stadsdijken Zwolle 23 juni 2016 Deze reactienota is opgesteld door waterschap Drents Overijsselse Delta in samenwerking met de Provincie Overijssel.

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis

Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Projectplan Gemaal Foppenpolder Zuid in de gemeente Maassluis Opsteller: N. Verhoof-Schuil Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Voorontwerpfase 701700 Datum: 17-01-2013 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.H.14 1146492 Aan Commissie Waterkwaliteit AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERBREDING VAN EN AANLEG NATUURVRIENDELIJKE OEVERS SLINKSLOOT (GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND)

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 10 februari Datum vergadering CHI. 17 februari 2016

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 10 februari Datum vergadering CHI. 17 februari 2016 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Datum behandeling D&H Commissie Water & Wegen 10 februari 2016 Portefeuillehouder C.J.M. Stam Datum vergadering CHI 17

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 25 juni 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 25 juni 2013 Onderwerp M.e.r.-beoordelingsbesluit Kadeverbetering Purmer landelijk gebied Voorstel In te stemmen met het m.e.r.-beoordelingsbesluit kadeverbetering Purmer landelijk gebied Infocentrum Nee Routing Paraaf

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 20 augustus COMMISSIE 0 WWV (10 september 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 20 augustus COMMISSIE 0 WWV (10 september 2013) DATUM VERGADERING 26 september 2013 BIJLAGE(N) 3 AGENDAPUNTNUMMER 12 DATUM BEHANDELING IN D&H 20 augustus 2013 COMMISSIE 0 WWV (10 september 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300410 AANVRAAG AANVULLEND

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Contactpersoon M.C.E. Faasse Doorkiesnummer 1 AANLEIDING EN DOEL De ligging van de direct secundaire waterkering

Nadere informatie

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT DIJKVERSTERKING OOSTELIJK FLEVOLAND 19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER EN AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING...2 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 15-07-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen Bijlage(n)

Nadere informatie

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek

Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek Projectplan (ontwerpbesluit) Aanpassen Heelsumse beek 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Dit Projectplan gaat over het aanpassen van de Heelsumse beek vanaf de N225 tot aan de

Nadere informatie

Informatieavond dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Zuidereind en Westdijk 15 en 16 juli2013. http://dijkverbetering.vallei-veluwe.

Informatieavond dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Zuidereind en Westdijk 15 en 16 juli2013. http://dijkverbetering.vallei-veluwe. Informatieavond dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Zuidereind en Westdijk 15 en 16 juli2013 Doel informatiebijeenkomst Nieuwe belanghebbenden informeren over de dijkverbetering Mogelijkheid om

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND)

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) agendapunt H.10 1066161 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 De vv te verzoeken: I.

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.b.13 1246503 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERGROTEN CAPACITEIT GEMAAL YPENBURG, GEMEENTE DEN HAAG Portefeuillehouder Middendorp,

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 22 november december december 2016

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 22 november december december 2016 Onderwerp NIOZ-alternatief; Besluitvorming over de verzoeken om het projectplan Versterking Waddenzeedijk Texel voor sectie 10 te wijzigen naar het NIOZalternatief Voorstel Aan D&H voor te stellen: 1.

Nadere informatie

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Datum 17 april 2012 Afstemming Bijlagen 3 Zaaknummer 26984

agendapunt 3.a.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Datum 17 april 2012 Afstemming Bijlagen 3 Zaaknummer 26984 agendapunt 3.a.9 994246 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTPLAN WATERGANG HERON Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 17 april 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Mededelingenblad In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit. Uw schrijven van : Uw kenmerk : Zaaknummer : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 3 februari 2017 WBD17-00389 17UTP00627 *17UTP00627* 17 maart 2017 Onderwerp:

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning (artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Ontwerp Omgevingsvergunning (artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Ontwerp Omgevingsvergunning (artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit Datum verzending Vergunningnummer HZ WABO-2013-0587 Burgemeester en Wethouders van Meerssen:

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 16 oktober 2015

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 16 oktober 2015 O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 7856-2015, 16 oktober 2015 Op 28 juli 2015 hebben wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van ca. 1000 bomen waarvan

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS agendapunt 4.05 991097 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 3-4-2012 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

Aanvraag investeringsplan en ontwerpkrediet voor de verbreding van en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Slinksloot (gemeente Midden

Aanvraag investeringsplan en ontwerpkrediet voor de verbreding van en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Slinksloot (gemeente Midden Aanvraag investeringsplan en ontwerpkrediet voor de verbreding van en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Slinksloot (gemeente Midden Demand) Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1090586

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE OMGEVINGSVERGUNNING nr. Z-HZ-WABO-2015-0295 als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder d van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2:11 APV Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

Informatieavond Dijkversterking Neer. 8 maart 2017

Informatieavond Dijkversterking Neer. 8 maart 2017 Informatieavond Dijkversterking Neer 8 maart 2017 Programma Inleiding door Rein Dupont, bestuurder WL Terugblik proces en toelichting ontwerp dijktraject Neer, Guido Toirkens WL Inspraakprocedure en vervolg,

Nadere informatie