Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding"

Transcriptie

1 Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde, de belangrijkste zijn dat al in Ook de kades van de Zwet- en Groote Blankaartpolder, de Grote Polder, de Oostbroekpolder en de Westbroekpolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden. Aanpak van het project Om voldoende aandacht te kunnen geven aan de specifieke kenmerken van het gebied, is het project verdeeld in zes deeltrajecten: Deeltraject 1a: zuidzijde Zwet- en Groote Blankaartpolder en deeltraject 1b: zuidzijde van de Grote Polder en Westbroekpolder Deeltraject 2: noordzijde van de Zwet- en Groote Blankaartpolder, Miening Deeltraject 3: noordwestzijde van de Grote Polder en Westbroekpolder Deeltraject 4: noordoostzijde van de Grote Polder en Westbroekpolder Deeltraject 5: noordzijde Oostbroekpolder Deeltraject 6: oostzijde Gelderwoudse Polder De kades bestaan uit groene kades (weinig bebouwing) en grijze kades (veel bebouwing). De verbetering van groene kades is eenvoudiger te realiseren dan die van grijze kades. Sommige kades hebben enkel een hoogteprobleem, bij andere is ook de stabiliteit niet goed. In dit laatste geval is veelal een kadeverbreding noodzakelijk. Ophogen Dijkverbreding Afbeelding 1: Ophogen of verbreden van de kade Voor ieder deeltraject stellen we een projectplan op waarin het project wordt beschreven evenals de wijze van uitvoering. Uitgangspunt is dat een duurzaam ontwerp wordt gemaakt. Dat betekent dat kades veelal in grond worden uitgevoerd. Alleen als het niet anders kan, passen we harde constructies toe zoals damwanden en keermuren. Om het project te realiseren, heeft onderzoek plaatsgevonden naar de samenstelling van de bodem, de flora en fauna in het gebied, de archeologie en het landschap. Voorafgaand aan de terinzagelegging van een projectplan houden we een informatieavond voor bewoners van het betreffende traject of sturen we het plan aan hen toe. Deeltrajecten 1a, 1b en 5 gaan nog in 2012 in uitvoering. De overige in 2013 en Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp, oktober

2 Afbeelding 2: Indeling deeltrajecten kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp, oktober

3 Bomen op de kade Op de kades kunnen diverse objecten staan, waaronder bomen. Bomen lager dan 5 meter mogen in de meeste gevallen op de kade blijven staan. Indien bomen hoger zijn dan 5 meter, dan kunnen deze in veel gevallen worden gesnoeid. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de eigenaar van de boom. Bomen die hoger zijn dan 5 meter en niet kunnen worden gesnoeid, kunnen in sommige gevallen toch worden gespaard door een constructie aan te brengen. De kosten van een constructie zijn echter hoog en veel eigenaren kiezen er dan ook meestal niet voor de boom in stand te houden. Indien bomen moeten worden verwijderd, dan is veelal een kapvergunning van de gemeente nodig (omgevingsvergunning). Dit geldt voor bomen die op 1,30 meter hoogte een diameter hebben van meer dan 25 cm. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een vergunning voor het kappen van een boom berust bij de eigenaar. Vergunningen Ná de werkzaamheden kunnen objecten weer op de kades terug komen, maar dit mag alleen met een vergunning. Dus geen vergunning, geen object op de kade. Een vergunning wordt verleend voor elk perceel van een perceeleigenaar of gebruiker van het perceel. Er kunnen meerdere percelen in één vergunning worden beschreven, maar dan moeten deze percelen wel van één eigenaar of gebruiker zijn. Het verlenen van de vergunning neemt enige tijd in beslag. Het is van belang dat een aanvraag op tijd wordt ingediend. De aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van het omgevingsloket: Stand van zaken deeltrajecten Deel traject 1a (zuidzijde Zwet- en Groote Blankaartpolder) Dit deeltraject komt nog in 2012 in uitvoering. Het zijn grotendeels groene kades (zie afbeelding 3). Aan de noordzijde van de provinciale weg ligt een aantal steigertjes. Deze vormen geen belemmering voor de kadeverbetering en kunnen blijven liggen. Ten noorden van de Ommedijkse Watering verleggen we een sloot. Dat is nodig omdat de kade aan de noordzijde van de Ommedijkse Watering moet worden verbreed om de stabiliteit te garanderen. Een smalle strook grond dient daartoe te worden aangekocht. Met alle grondeigenaren en pachters is inmiddels overeenstemming bereikt. Afbeelding 3: Huidige kade van de Zwet- en Groote Blankaartpolder (deeltraject 1a) Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp, oktober

4 Ter plaatse van het potgrondbedrijf van de fa. Slingerland is het nodig de bomen op de kade te verwijderen om kadeverbetering mogelijk te maken. Vanuit omwonenden bestaat de angst dat er daardoor meer overlast ontstaat als gevolg van verwaaiend stof dat nu nog wordt tegengehouden door de bestaande bomen. De fa. Slingerland zet nog tot eind 2013 zijn bedrijfsactiviteiten voort. Op het bedrijf is voldoende sproeicapaciteit aanwezig om de problemen met stof het komend jaar te voorkomen. Deeltraject 1b (zuidzijde van de Grote Polder en Westbroekpolder) Ook dit deeltraject komt nog in 2012 in uitvoering. Het zijn grotendeels groene kades. De bestaande natuurvriendelijke oevers die recent ter plaatse van de Noord Aa zijn aangelegd, houden we in stand. Er loopt nog een meetprogramma om na te gaan welke oplossing tot de beste resultaten leidt. Deeltraject 2 (noordzijde van de Zwet- en Groote Blankaartpolder, Miening) Voor het deeltraject tussen de fa. Slingerland en de zuidzijde van de Zuidbuurt zoeken we samenwerking met de gemeente. Op dit traject wordt tevens een fietspad aangelegd. Uitvoering staat nu gepland in Op 2 oktober jl. is samen met de gemeente een informatieavond gehouden over de aanleg van dit fietspad. Ten noorden van Zuidbuurt tot aan de bebouwde kom van Zoeterwoude moet de weg opgehoogd worden. Dit traject pakt de gemeente op. Rijnland betaalt mee aan het ophogen van de weg. Ook de betonnen damwand in het dorp aan de westzijde van de Zuidbuurtse Watering dient te worden vervangen. Deze damwand is al 50 jaar oud en dient vooral om de stabiliteit van de weg te garanderen. Met de gemeente Zoeterwoude is afgesproken dat deze vervanging in 2014 plaatsvindt. De gemeente is daarvan de trekker. Voor bewoners van de Miening (afbeelding 4, volgende pagina) vond eind 2011 een informatieavond plaats. Gebleken is dat er weinig draagvlak was voor een oplossing direct langs het water. Dit verstoort de buitendijkse levendigheid te veel. Een tweede oplossing was het aanbrengen van een grondlichaam aan de noordzijde van de weg, waarbij zicht blijft op de polder. Deze oplossing bleek echter niet haalbaar, omdat er als gevolg van zettingen schade aan huizen en aan de weg zou kunnen ontstaan. Inmiddels is een oplossing onderzocht met een (vrijwel geheel onzichtbare) damwand aan de noordzijde van de weg. Deze damwandoplossing is haalbaar en nemen we in het projectplan op. Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp, oktober

5 Afbeelding 4: Huidige kade aan de Miening (deeltraject 2) Deeltraject 3 (noordwestzijde van de Grote Polder en Westbroekpolder) Het ontwerp is bijna gereed en naverkend. Ter plaatse van dit traject is een groot aantal lage bruggen aanwezig. De hoogte van de landhoofden die aanwezig zijn in de kade is veelal onvoldoende. De landhoofden moeten worden opgehoogd. Ter hoogte van het watertje hogen we ook een aantal landhoofden aan de overzijde op. Daarmee wordt tevens de veiligheid van de polder aan de westzijde van de Zuidbuurtseweg (de Groote polder) verbeterd. Omdat de ingrepen niet zo groot zijn als bij andere deelprojecten, is voor dit deelproject niet met alle betrokkenen individueel gesproken. Wel volgen we de uitgebreide procedure voor het projectplan. Dit betekent dat we een ontwerp projectplan opstellen dat zes weken ter inzage wordt gelegd. Bedenkingen worden beoordeeld, waarna we het plan definitief maken. Op 23 oktober jl. is een informatieavond gehouden. De eigenaren is een kaart uitgereikt met daarop het ontwerp dat is gemaakt. Door middel van een antwoordformulier kunnen eigenaren reageren op het ontwerp. Deeltraject 4 (noordoostzijde van de Grote Polder en Westbroekpolder) Deeltraject 4 is het meest complexe gedeelte van de Oostring. De kade slingert door voor- en achtertuinen (afbeelding 5). In sommige gevallen is er weinig ruimte om de kade te verbeteren. Op de kades zijn veel objecten aanwezig zoals steigers, schuren, bomen en dergelijke. Met alle eigenaren is contact gezocht om te bespreken hoe omgegaan wordt met het verwijderen van objecten. Deze keukentafelgesprekken zijn bevestigd met een brief. In het projectplan houden we rekening met de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens deze gesprekken. Afbeelding 5: Huidige kade langs de Weipoortse Vliet (deeltraject 4) Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp, oktober

6 Deeltraject 5 (noordzijde Oostbroekpolder) De kade loopt oostelijk van de Weipoortse Vliet door veelal ongebouwd gebied. Omdat over deze strekking geen stabiliteitsprobleem aanwezig is maar slechts een hoogteprobleem, is een onderhoudsplan gemaakt. Met de eigenaren hebben we afspraken gemaakt over de werkzaamheden (afbeelding 6). Inmiddels is de aannemer geselecteerd en een bestek gemaakt. Uitvoering vindt nog in 2012 plaats. In sommige gevallen is sprake van een verbinding met de overzijde en is besloten dit deel te betrekken bij deeltraject 4. Afbeelding 6: Overleg op de kade van de Oostbroekpolder (deeltraject 5) Deeltraject 6 (oostzijde Gelderwoudse Polder) De kade loopt aan de noordoostzijde zijde van de Elleboogse Watering en oostzijde van de Noord Aase Vliet. Dit betreft vrijwel alleen ongebouwd gebied. Aan de binnenzijde van de kade ligt een aantal waterpartijen. Op de kade staan veel bomen. Op dit moment wordt gedacht aan het aanbrengen van een damwand aan de binnenzijde van de kade om te stabiliteit te garanderen en het grondverzet te beperken. Daardoor kunnen veel bomen blijven staan. Met de eigenaren wordt contact gezocht over de kadeverbetering. Meer informatie? Heeft u vragen over de kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp? Misschien staat het antwoord bij de veelgestelde vragen op de website van Rijnland: Ook kunt u contact opnemen met Rijnland via telefoonnummer (071) of via Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp, oktober

Informatieavond. Verbetering dijken langs de Oude Rijn, Harmelen e.o.

Informatieavond. Verbetering dijken langs de Oude Rijn, Harmelen e.o. Informatieavond Verbetering dijken langs de Oude Rijn, Harmelen e.o. 30 juni 2015 Programma Programma van de avond 19:30 21:00 uur Welkom Aanleiding voor de dijkverbetering; Ontwerpopgave; Korte Pauze;

Nadere informatie

Informatieavond. Verbetering dijken langs de Oude Rijn, Nieuwerbrug e.o.

Informatieavond. Verbetering dijken langs de Oude Rijn, Nieuwerbrug e.o. Informatieavond Verbetering dijken langs de Oude Rijn, Nieuwerbrug e.o. 29 juni 2015 Programma Programma van de avond 19:30 21:00 uur Welkom Aanleiding voor de dijkverbetering; Ontwerpopgave; Korte Pauze;

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

Kadeverbetering Bijleveld West - Wagendijk

Kadeverbetering Bijleveld West - Wagendijk Kadeverbetering Bijleveld West - Wagendijk informatiebijeenkomst 17 december 2018 welkom Herman Lokhorst projectleider programma 1. Welkom 2. Van 2016 naar vandaag 3. Ontwerp 4. Uitvoering + raakvlakken

Nadere informatie

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5. Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders Projectnummer: 92855 (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Archimedesweg 1 postadres: postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071)

Nadere informatie

Projectplan. Kadeverbetering voorboezem Tedingerbroekpolder gemeente

Projectplan. Kadeverbetering voorboezem Tedingerbroekpolder gemeente Hoogheemraadschap van Delfland Projectplan Kadeverbetering voorboezem Tedingerbroekpolder gemeente Leidschendam-Voorburg Beantwoording ingekomen zienswijze op ontwerp-projectplan Kadeverbetering voorboezem

Nadere informatie

Versterking Markermeerdijken Informatieblad Durgerdam en Uitdammerdijk

Versterking Markermeerdijken Informatieblad Durgerdam en Uitdammerdijk Versterking Markermeerdijken Informatieblad Durgerdam en Uitdammerdijk Bewonersbijeenkomst 05-07-2016 Sterke dijken, veilige toekomst In 2006 is in totaal circa 33 kilometer van de Markermeerdijken van

Nadere informatie

Memo. Omschrijving werkzaamheden molenerven

Memo. Omschrijving werkzaamheden molenerven Memo Voor: Gemeente Molenwaard Datum: 23 augustus 2016 Referentie: INFR150820 160718 M-45 Onderwerp: Omschrijving werkzaamheden molenerven Molenkade Omschrijving werkzaamheden molenerven Aanleiding De

Nadere informatie

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg Toelichting Betreft Toelichting op vergunningaanvraag Sluitstukkaden Maasdal Cluster B: Grevenbicht Roosteren Onderdeel Maaseikerweg Ons kenmerk WRO115-OV2.0 Datum 16 december 2015 Behandeld door Kragten

Nadere informatie

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen

Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Projectplan Kadeverbetering Trekkade (111_1b) gemeente Vlaardingen Opsteller: M. van Amelsvoort Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Realisatiefase 701806 Datum: 17 juni 2015 Kopie: Archief Projectleider

Nadere informatie

Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009

Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009 Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009 Inhoud Welkom Korte terugblik Waar staan we nu Toelichting plannen ProRail Vervolgprocedure Vragen - Informatieavond vervanging spoorbrug Tricht

Nadere informatie

Nieuwe natuur voor droge voeten

Nieuwe natuur voor droge voeten Nieuwe natuur voor droge voeten Informatieavond en klankbord Hoendiep Zuidzijde Donderdag 11 juli 2019 Programma 11 juli 2019 Het gebied, de opgave, de opdracht De deelgebieden Van onderzoeken naar ontwerp

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan Waterwet Nieuwbouw gemaal Noord-Linschoten

Ontwerp Projectplan Waterwet Nieuwbouw gemaal Noord-Linschoten DM 1086194 versie 6 Ontwerp Projectplan Waterwet Nieuwbouw gemaal Noord-Linschoten Colofon Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Postbus 550 3990 GJ Houten Telefoon: 030 634 57 00 website: www.destichtserijnlanden.nl

Nadere informatie

Watergebiedsplan Ambachtspolder. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet

Watergebiedsplan Ambachtspolder. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Watergebiedsplan Ambachtspolder Projectnummer: 91855 (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Archimedesweg 1 postadres: Corsanummer: 13.66818 postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071)

Nadere informatie

Projectplan Sluiskant Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg

Projectplan Sluiskant Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg Versie 16 juni 2016 701948 Projectplan Sluiskant Klein Plaspoelpolder Gemeente Leidschendam-Voorburg Opsteller: C.M. Woltering Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Datum: 16-06-2016 Datum: 16-06-2016

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

VERVANGEN BESCHOEIINGEN LEIDSCHE RIJN PARK VOORN UTRECHT BOMENPARAGRAAF (KAPVERGUNNING)

VERVANGEN BESCHOEIINGEN LEIDSCHE RIJN PARK VOORN UTRECHT BOMENPARAGRAAF (KAPVERGUNNING) VERVANGEN BESCHOEIINGEN LEIDSCHE RIJN PARK VOORN UTRECHT BOMENPARAGRAAF (KAPVERGUNNING) VERVANGEN BESCHOEIINGEN LEIDSCHE RIJN BOMENPARAGRAAF PARK VOORN UTRECHT Opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Marker alternatief Dijkversterking. Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking

Marker alternatief Dijkversterking. Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl Marker alternatief Dijkversterking Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking Deze presentatie komt ook op de site van de Eilandraad 1. Technische

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl

E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl Agenda voor vanavond: 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Presentatie marker alternatief

Nadere informatie

Uitgelicht: Uitleg over de versterking van de dijk langs het Zwarte Meer

Uitgelicht: Uitleg over de versterking van de dijk langs het Zwarte Meer Uitgelicht: Uitleg over de versterking van de dijk langs het Zwarte Meer Onlangs hebt u een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de projecten op de Kampereilanden om de waterveiligheid te verbeteren.

Nadere informatie

Zevenhovenseweg. Gemeente Nieuwkoop

Zevenhovenseweg. Gemeente Nieuwkoop Zevenhovenseweg Gemeente Nieuwkoop Aanleiding project fietspad F314 Provincie Zuid-Holland heeft in de periode 2008-2012 het verbeteren van fietsroutes tot prioriteit gemaakt. Fietspad Zevenhovenseweg

Nadere informatie

Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Verbetermaatregel. A Reitdiep

Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Verbetermaatregel. A Reitdiep Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Traject A Reitdiep A1 Verbetermaatregel Traject A1 betreft het balkgat en is afgekeurd op hoogte. Initieel

Nadere informatie

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014 Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga 19 november 2014 1 Programma Opening Doel van deze bijeenkomst Terugblik Stand van zaken varianten en nieuwe inzichten Planning tot aan de bouwvak 2015

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland

Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Projectplan Aanleggen stuwconstructie Foppenpolder Korte Buurt 15 Maasland Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT pagina 1 Van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36

Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36 Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36 Informatie over definitief ontwerp Schoener 17 en 26 t/m 36 Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het definitief ontwerp voor Schoener 17 en 26 t/m 36.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36

Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36 Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36 Uitnodiging inloopbijeenkomst voor het voorlopig ontwerp Gemeente Lelystad heeft het voorlopig ontwerp voor de onderhoudswerkzaamheden in uw wijk gereed. Het

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A

Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A Ontwerpbesluit Projectplan Verbetering Laakkade fase 3a/ Laakverbreding/ Laakzone fase A 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? De Laakkades moeten voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen

Nadere informatie

7 Beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater

7 Beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater 7 Beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan beschoeiingen en damwanden centraal. Het plaatsen en verwijderen van beschoeiingen en damwanden wordt hierin

Nadere informatie

Titel: Aanvraag omgevingsvergunnin g tijdelijk afwijken laad- en loslocatie t Zwaantje Nummer: P VER- OMG Versie: 1.

Titel: Aanvraag omgevingsvergunnin g tijdelijk afwijken laad- en loslocatie t Zwaantje Nummer: P VER- OMG Versie: 1. Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Gegevens aanvrager... 2 1.2 Gewenste toestemming... 2 1.3 Aard van de werkzaamheden... 2 1.4 Ligging van de loslocaties met zandaanvulling... 2 1.5 Relatie met andere

Nadere informatie

Aanvragen vergunning voor kappen twaalf inlandse eiken Oranjelaan in Oudheusden

Aanvragen vergunning voor kappen twaalf inlandse eiken Oranjelaan in Oudheusden Zaaknummer 00488130 Onderwerp Aanvragen vergunning voor kappen twaalf inlandse eiken Oranjelaan in Oudheusden Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de Oranjelaan in Oudheusden staan aan de zuidwestzijde

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing. t.b.v. het realiseren van twee lichtmasten, Flevostraat 251 Purmerend (Sportcomplex De Munnik)

Ruimtelijke Onderbouwing. t.b.v. het realiseren van twee lichtmasten, Flevostraat 251 Purmerend (Sportcomplex De Munnik) Ruimtelijke Onderbouwing t.b.v. het realiseren van twee lichtmasten, Flevostraat 251 Purmerend (Sportcomplex De Munnik) Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Aanleiding Stichting Spurd heeft een aanvraag om omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bijlage C. Maatregelen per dijkvak

Bijlage C. Maatregelen per dijkvak Maatregelen per dijkvak Dijkvak 1, metrering 0-50 m Lengte: 50 m Panden: Winkeldijk 10 Huidige hoogte ligt tussen NAP -0,3 m en NAP +0,3 m Referentielijn verleggen Kruinverhoging tot NAP +0,40 m (0,1-0,7

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) :

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) : *16-0435795* *16-0435795* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2015-0609 Aanvraagnummer (OLO) : 2068731 Aanvrager : ARCADIS Nederland Onderwerp : het vellen/rooien van houtgewas en het kappen van bomen Locatie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning kappen van een beuk, staande aan de Keppelseweg ongenummerd in Doetinchem

Omgevingsvergunning kappen van een beuk, staande aan de Keppelseweg ongenummerd in Doetinchem Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140718 / 2015.16314 inlichtingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl

Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140716/ 2015.16308 inlichtingen

Nadere informatie

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert,

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert, Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140717 / 2015.16310 inlichtingen

Nadere informatie

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert,

Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert. Utrechtseweg AR ARNHEM. Geachte mevrouw Van Zundert, Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140715 / 2015.16305 inlichtingen

Nadere informatie

(ONTWERP) PROJECTPLAN WATERWET

(ONTWERP) PROJECTPLAN WATERWET DAT UM 10 juni 2016 (ONTWERP) PROJECTPLAN WATERWET DEEL I AANLEG ZONNEWEIDE GEMAAL LOVINK 1. Aanleiding en doel Op grond van de Waterwet is het nodig, wanneer er sprake is van een aanpassing aan een waterstaatskundig

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Herinrichting De Vergulde Hand:

Herinrichting De Vergulde Hand: Beste geïnteresseerde, Voor u ligt de tweede maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt in opdracht

Nadere informatie

1. Aanleiding en doel

1. Aanleiding en doel Leeuwarden, Ons kenmerk: WFN1717353 Cluster: Projecten Bijlage(n): Tel: Uw kenmerk: 1. Situatietekening 2. Dwarsprofielen 3. Bekendmakingsadvertentie *REFNUMBER* Onderwerp: Projectplan Hoge Eggenweg ex.

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

Project met gunningsvoordeel

Project met gunningsvoordeel Project met gunningsvoordeel Kadeverbetering noordzijde Eemskanaal vakken 3 en 4 (besteknr.: Sweco353917-1) Opdrachtgever: Besteknr. Datum: Waterschap Noorderzijlvest Sweco353917-1 5 maart 2019 Projectgegevens:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding woning Master de Jongwei 42 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei 42 1 Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding woning Master de Jongwei

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP agendapunt 3.a.7 1039803 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 8 januari 2013

Nadere informatie

Zienswijzennota. Westerstraat 92. (Doc.nr. # )

Zienswijzennota. Westerstraat 92. (Doc.nr. # ) Zienswijzennota Westerstraat 92 (Doc.nr. #4354795) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Status zienswijzennota 1.2. Procedure 1.3. Ingekomen zienswijzen 2. Zienswijzen: ontvankelijkheid, samenvatting, beoordeling

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-3-2017 Notitie: Motivering archeologie Motivering aspect archeologie bij aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw horecagebouw op de locatie Goirlesedijk

Nadere informatie

Werk aan de Eemskanaalkade Infobijeenkomst Vervangen damwanden traject Groningen - Woltersum

Werk aan de Eemskanaalkade Infobijeenkomst Vervangen damwanden traject Groningen - Woltersum Werk aan de Eemskanaalkade Infobijeenkomst Vervangen damwanden traject Groningen - Woltersum 16 april 2015 1 Welkom Elze Klinkhammer directeur Netwerkontwikkeling Egbert Nijenbanning projectleider Wieteke

Nadere informatie

Plangebied De afbeelding hierna is een impressie van het woningbouwplan Hillegommerdijk A.

Plangebied De afbeelding hierna is een impressie van het woningbouwplan Hillegommerdijk A. gemeente Haarlemmermeer nota van B&W Onderwerp Vaststelling wijzigingsplan Buitengebied Midden 2e wijziging Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en wijzigingen

Nota van zienswijzen en wijzigingen Nota van zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan 2 e Herziening Aansluiting A20 Moordrecht 1. I n l e i d i n g 1. 1 F o r m e l e v e r e i s t e n In het kader van de vaststellingsprocedure heeft

Nadere informatie

Gemeente Woerden Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres

Gemeente Woerden Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00133 Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder(s) : wethouder De Weger Gemeente Woerden Portefeuille(s)

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Nieuwbouw stuw Vlist-oostzijde

Projectplan Waterwet Nieuwbouw stuw Vlist-oostzijde Projectplan Waterwet Nieuwbouw stuw Vlist-oostzijde Voornemen Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft besloten, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding Notitie Aan : DLG Van : Leslie Mooyaart Datum : 31 mei 2011 Kopie : Marcus van der Ven, Koen van Gerven Onze referentie : 9T9564.B0/N0001/LMOY/NTEK/Rott WATER Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen

Nadere informatie

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment 4 trtrsterhtrf holman I nformatieavond Woonschepenhav en, 26-Í-Í-2OL4 Vragen en Antwoorden: L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment wordt dit inloopspreekuur

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Verslag van inspraak Dijkverbeteringsplan Linnaeuskade

Verslag van inspraak Dijkverbeteringsplan Linnaeuskade Datum 8 mei 2017 Verslag van inspraak Dijkverbeteringsplan Linnaeuskade Versie 1.0 Projectnummer 01.0371/001 R. Kuipers Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 5 2 Procedure 5 3 Advertentie 5 4 Reacties 8 5 Rechtsbescherming

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Aanleg van een vissteiger of visstoep

Aanleg van een vissteiger of visstoep Aanleg van een vissteiger of visstoep Nederland is een paradijs voor sportvissers. Er is een overvloed aan viswater met een aantrekkelijke visstand. Helaas zijn grote delen van het Nederlandse viswater

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen Raadsinformatiebrief Reg.nr. : 7267315 B&W verg. : 20 september 2017 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen 1) Status Dit stuk wordt u ter informatie aangeboden in het kader

Nadere informatie

Werken aan de Eemskanaalkade Informatiebijeenkomst ophogen en versterken traject Bronssluis-Woltersum

Werken aan de Eemskanaalkade Informatiebijeenkomst ophogen en versterken traject Bronssluis-Woltersum Werken aan de Eemskanaalkade Informatiebijeenkomst ophogen en versterken traject Bronssluis-Woltersum 27-6-2017 1 Programma Welkom Eisse Luitjens Aanleiding opgave Eemskanaalkade toelichting op het project

Nadere informatie

4 Duikers 4.1 Inleiding

4 Duikers 4.1 Inleiding 4 Duikers 4.1 Inleiding Een duiker is een constructie die watergangen door een grondlichaam heen met elkaar verbindt. Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene kant van het grondlichaam naar de andere

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Kapvergunning voor waterberging Vlijmen Noord

Collegevoorstel. Zaaknummer Kapvergunning voor waterberging Vlijmen Noord Zaaknummer 00452318 Onderwerp Kapvergunning voor waterberging Vlijmen Noord Collegevoorstel Inleiding Het project maatregelen Wateroverlast Vlijmen Noord ís in voorbereiding. Dit plan heeft tot doel wateroverlast

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp kadeophoging Lange Wateringkade en Zwet Kwintsheul

Voorlopig ontwerp kadeophoging Lange Wateringkade en Zwet Kwintsheul Voorlopig ontwerp kadeophoging Lange Wateringkade en Zwet Kwintsheul 2 Opzet van de avond 1. Introductie projectleiders gemeente Westland, Hoogheemraadschap van Delfland en Gebiedsmanagers 2. Resultaten

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde 1 Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Aan de (toekomstige) bewoners van de Cuijkse Tuinen en Mijn Watermerk te Cuijk. Geachte heer/mevrouw,

Aan de (toekomstige) bewoners van de Cuijkse Tuinen en Mijn Watermerk te Cuijk. Geachte heer/mevrouw, Aan de (toekomstige) bewoners van de Cuijkse Tuinen en Mijn Watermerk te Cuijk Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die wij de komende tijd gaan uitvoeren

Nadere informatie

Voor zover de zienswijzen (vrijwel) gelijkluidend zijn worden deze geclusterd behandeld.

Voor zover de zienswijzen (vrijwel) gelijkluidend zijn worden deze geclusterd behandeld. Nota van Beantwoording zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel omgevingsvergunning voor het vellen van 276 bomen te behoeve va het vrijmaken van

Nadere informatie

Af s p ra ke n I ij st

Af s p ra ke n I ij st i Haarlem Af s p ra ke n I ij st Inzake kinderopvang Hildebrandlaan 2 te Haarlem Naar aanleiding van de behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan 'Kinderopvang Hildebrandlaan 2' in de commissie Ontwikkeling

Nadere informatie

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 16 oktober 2015

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 16 oktober 2015 O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 7856-2015, 16 oktober 2015 Op 28 juli 2015 hebben wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van ca. 1000 bomen waarvan

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Projectplan Kadeonderhoud Warmoezerij Berkel en Rodenrijs gemeente Lansingerland

Projectplan Kadeonderhoud Warmoezerij Berkel en Rodenrijs gemeente Lansingerland Projectplan Kadeonderhoud Warmoezerij Berkel en Rodenrijs gemeente Lansingerland Opsteller: F.Ingen-Housz Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Realisatiefase 701804 Datum: 02-06-2016 Datum: 14

Nadere informatie

Naar een veilige en aantrekkelijke (bedijkte) Maas voor iedereen! Belangrijkste kenmerken van de potentiële voorkeurstrategie voor de bedijkte Maas (van Heumen/Katwijk tot aan Geertruidenberg), december

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1034-RBO

Nadere informatie

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen Heeft u een perceel of grenst uw woning of bedrijf aan een watergang en wilt u uw oever veranderen in een natuurvriendelijke oever? Dan

Nadere informatie

Nieuwe natuur voor droge voeten

Nieuwe natuur voor droge voeten Nieuwe natuur voor droge voeten Informatieavond en klankbord Polder de Dijken-Bakkerom Donderdag 19 april 2018 en De Drie Polders en Lettelberterbergboezem Donderdag 26 april 2018 Programma 19 en 26 april

Nadere informatie

het kappen van een boom en een singel, staande nabij de Liemersweg in Wehl. Het gaat hier om kadastraal perceel: Wehl, sectie L, nummer 277.

het kappen van een boom en een singel, staande nabij de Liemersweg in Wehl. Het gaat hier om kadastraal perceel: Wehl, sectie L, nummer 277. ONTWERP Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl Aanvraag Op 10 november 2014 is een aanvraag om

Nadere informatie

Figuur 6-1 Dijkringen in plangebied (van dijkring 61 is alleen het zuidelijke deel weergegeven)

Figuur 6-1 Dijkringen in plangebied (van dijkring 61 is alleen het zuidelijke deel weergegeven) Bijlage 1 Dijkringen Basisvariant hoogwaterbescherming Op basis van de principes uit hoofdstuk 4 is een basisvariant voor de hoogwaterbescherming en de ligging van de waterkeringen binnen de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Brugwachtersgebouw Hooidamsbrug Ruimtelijke onderbouwing voor vernieuwing brugwachtersgebouw Hooidamsbrug te Oudega 1 Ruimtelijke onderbouwing voor vernieuwing brugwachtersgebouw

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Nota van beantwoording inzake zienswijzen ontwerp- Beleidsregel Boezemwaterkeringen. 1. Zienswijze 1 2. Zienswijze 2 3. LTO

Nota van beantwoording inzake zienswijzen ontwerp- Beleidsregel Boezemwaterkeringen. 1. Zienswijze 1 2. Zienswijze 2 3. LTO Nota van beantwoording inzake zienswijzen ontwerp- Beleidsregel Boezemwaterkeringen 1. Zienswijze 1 2. Zienswijze 2 3. LTO Versie: 1.0, ter vaststelling Datum: 21 april 2017 Inspraak ontwerp-beleidsregel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 26 april 2016 van de heer E.J. van der Grijn een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Enkweg (kad. Voorst K 337) in Voorst

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Enkweg (kad. Voorst K 337) in Voorst Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Enkweg (kad. Voorst K 337) in Voorst Met ingang van 18 augustus

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jan van der Laan Onderwerp: Boezemkeringen Drents Diep Nummer: Bestuursstukken\2437 Agendapunt: 6 DB: Ja 4-9-2017 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 20-9-2017 AB: Ja 4-10-2017 Opsteller: Hieke Oosterom, 0598-693247 Beleid, Projecten

Nadere informatie

FAZ: ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: ja AB: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Stedelijke wateropgave - waterberging Musselkanaal Nummer: Bestuursstukken\1836 Agendapunt: 9 DB: Ja 7-4-2015 BPP: Ja 24-4-2015 FAZ: ja 24-4-2015 VVSW: Nee AB: Ja 13-5-2015 Opsteller: Robert

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd. 12 september 2017

Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd. 12 september 2017 Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd 12 september 2017 Inhoud 1. Voorstellen 2. Doel bijeenkomst (aanleiding/opgave) 3. Huidige situatie 4. Gezamenlijke opgave 5. Onderhoud aan sloot 6. Verstevigen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Nr: 2010-01-05 Schipluiden: 20 januari 2010 Onderwerp: Variantenstudie kadeverbeteringsproject Commandeurspolder Veilig & Mooi.

Nr: 2010-01-05 Schipluiden: 20 januari 2010 Onderwerp: Variantenstudie kadeverbeteringsproject Commandeurspolder Veilig & Mooi. Nr: 2010-01-05 Schipluiden: 20 januari 2010 Onderwerp: Variantenstudie kadeverbeteringsproject Commandeurspolder Veilig & Mooi Aan de Raad Aanleiding project Op 3 februari 2005 heeft de Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Adviesdocument 644. Project: Quickscan sluitstukkaden Maasdal; projectlocatie Geulle aan de Maas. Projectcode: 20402MAASL5

Adviesdocument 644. Project: Quickscan sluitstukkaden Maasdal; projectlocatie Geulle aan de Maas. Projectcode: 20402MAASL5 Adviesdocument 644 Project: Quickscan sluitstukkaden Maasdal; projectlocatie Geulle aan de Maas Projectcode: 20402MAASL5 Auteurs: M.H.P.M. Ruijters MA & ir. G.R. Ellenkamp Opdrachtgever: Waterschap Roer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop als zorginstelling. Ruimtelijke onderbouwing voor interne verbouwing en gebruik van Drachtster Heawei 16 De Veenhoop

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie