Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f"

Transcriptie

1 Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni

2 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese en Tondense Heide zijn inrichtingsmaatregelen met betrekking tot de waterhuishouding voorgesteld. Voor de waterhuishoudkundige maatregelen binnen het natuurgebied vraagt Natuurmonumenten een watervergunning aan an bij het waterschap. De ontwerp- watervergunning zal ter inzage worden gelegd.voor de realisatie van de waterhuishoudkundige maatregelen buiten het natuurgebied wordt middels voorliggend projectplan Waterwet een besluit genomen. De beoogde inrichtingsmaatregelen (zie kaartbijlage 1) zijn: Zuidwestelijk van het natuurgebied Empese en Tondense heide wordt een deel van de A-watergang de Hoghe Sloot gedempt. Het water zal worden omgeleid via een uit te diepen en te verbreden watergang en via een nieuw aan te leggen watergang. De bodemhoogte hiervan bedraagt 8,80 m + NAP. Westelijk van het natuurgebied zal een deel van de Oude Voorsterbeek worden gedempt. De waterafvoer is gegarandeerd door de naast liggende oude loop Voorster Beek. Oostelijk van het natuurgebied zal het zuidelijk deel van de Veldbeek, dat direct tegen het natuurgebied is gelegen, worden gedempt. Het water vanaf de oostflank zal worden afgevoerd via de nieuw te graven verlegde Veldbeek. De verlegging heeft een bodemhoogte die verloopt van 8,90 m + NAP tot uiteindelijk 8,40 m + NAP 1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd? De inrichtingsmaatregelen zullen worden aanbesteed. Natuurmonumenten zal als hoofdopdrachtgever fungeren, het waterschap fungeert als projectpartner en heeft tevens een controlerende rol. Een geselecteerde aannemer gaat de inrichtingsmaatregelen realiseren. Eerst zullen de te vergroten en de te graven A-watergangen worden uitgevoerd. Daarna zullen enkele A-watergangen worden gedempt. Daarna vinden de compenserende maatregelen zoals maaiveldophoging plaats. De realisatie van de compenserende maatregelen ter plaatse van relatief lage landbouwpercelen zal met extra zorg worden uitgevoerd. 1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken? De inrichtingsmaatregelen die Natuurmonumenten gaat uitvoeren binnen het natuurgebied Empese en Tondense Heide hebben plaatselijk buiten het natuurgebied het gevolg dat de grondwaterstand hoger wordt. Dit effect wordt echter door de te treffen mitigerende maatregelen gecompenseerd. Mitigerende maatregelen zijn extra inrichtingsmaatregelen om ongewenste effecten te compenseren. Met andere woorden: met het realiseren van de voorgenomen mitigerende maatregelen wordt beoogd de anders optredende nadelige gevolgen 2

3 ongedaan te maken. De navolgende compenserende inrichtingsmaatregelen atregelen worden uitgevoerd: - Zuidelijk van het natuurgebied zal op een aantal agrarische percelen het maaiveld 10 tot 40 cm verhoogd worden. - Ter plaatse van Hallsedijk 29 zal een drainagebuis met bijbehorende voorzieningen worden aangelegd, welke afwatert op de verlegde Veldbeek. - Ter plaatse van Hallsedijk 35 zal door derden buisdrainage met bijbehorende voorzieningen worden aangelegd welke zal afwateren op de Veldbeek. - Ter plaatse van Hallsedijk zal op het huidige maïsperceel een kavelsloot worden aangelegd. De afwatering geschiedt op de westelijke bermsloot van de Hallsedijk. - Ten noorden van het natuurgebied zal een cluster landbouwpercelen via een te graven kavelsloot afwateren op de Veldbeek. Ook deze compenserende maatregelen zijn aangegeven in kaartbijlage 1. Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Belanghebbenden die onverhoopt toch schade lijden, kunnen verzoeken om schadevergoeding. Zie daarvoor het Protocol vernattingsschade Dit protocol is van toepassing op o.a. dit projectgebied. U vindt het protocol op Op verzoek sturen wij dit per post aan u toe. 1.4 Legger, beheer en onderhoud Naar aanleiding van dit projectplan dient de Legger Watergangen van Waterschap Veluwe d.d. 23 juni 1999 gewijzigd te worden. Ter toelichting: de legger bestaat uit kaarten en teksten; in de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals bruggen, stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de verplichtingen over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de instandhouding van de waterstaatswerken. tswerken. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones geografisch gelegen zijn. In deze keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in de keur van het waterschap en houden bijvoorbeeld in dat er niet gegraven mag worden zonder vergunning van het waterschap (watervergunning). Ook kunnen in de legger onderhoudsverplichtingen worden geregeld. Voor deze leggerwijziging wordt een apart besluit genomen. Naar verwachting wordt medio zomer 2016 de geactualiseerde eerde Legger Watergangen voor het onderhavige gebied vastgesteld. Daarbij zal het beoogde harmonisatiebeleid m.b.t. de status van watergangen zijn verwerkt. Dit projectplan heeft tot gevolg dat het beheer en onderhoud als volgt zal wijzigen: De te (ver-)graven watergangen zuidwestelijk van de Empese heide en de verlegde Veldbeek krijgen de status van A-watergang. Dit betekent dat het waterschap deze watergangen zal onderhouden. Het maaionderhoud zal plaatsvinden vanaf wegen en paden indien deze e aanwezig zijn en bij het niet aanwezig zijn daarvan vanaf het land via een doorgaande onderhouds-route. Zowel de watergangen n als de onderhoudsroute behoeven niet in eigendom te komen bij het waterschap. 3

4 2 Samenwerking De inrichtingsmaatregelen binnen het natuurgebied zijn door de Vereniging Natuurmonumenten opgesteld waarbij het waterschap een adviserende rol heeft gespeeld. De belanghebbende grondeigenaren en gebruikers zijn door medewerkers van het waterschap vooraf geïnformeerd over de beoogde inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied. Een aantal belanghebbenden heeft een zienswijze ingediend bij de gevoerde inspraakprocedure (zie bijlage 2). De zienswijzen hebben op enkele onderdelen tot aanpassing van het projectplan geleid. Voor het overige zijn wij van oordeel dat de zienswijzen ongegrond zijn. 3 Toetsing Waterwet De toepassing van de Waterwet is gericht op: a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met b. bescherming en verbetering ering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. Conclusie: met de voorgenomen inrichtingsmaatregelen binnen en buiten de Empese en Tondense Heide wordt de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem binnen het natuurgebied sterk verbeterd en wordt wateroverlast direct buiten het natuurgebied voorkomen. 4 Uitvoerbaarheid 4.1 Samenhang met ander beleid De voorgenomen inrichtingsmaatregelen dragen bij aan het provinciaal beleid verdrogingsbestrijding voor o.a. Natura2000 en Toplijstgebieden. 4.2 Planologische inpassing Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan. 4.3 Hydrologisch/waterstaatkundig onderzoek Voor zowel de interne als externe inrichtingsmaatregelen is zowel hydrologisch (grondwater) als hydraulisch onderzoek (oppervlaktewater) naar de effecten ervan uitgevoerd. In het hydrologisch onderzoek is berekend of er buiten het natuurgebied nog wateroverlast optreedt als daar de beoogde, mitigerende inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd. In bijlage 3 zijn de ruimtelijke ijke effecten hiervan weergegeven. Geconcludeerd kan worden dat buiten het natuurgebied de toename van de nat- schade landbouw zeer beperkt is. Het waterschap monitoort ort het grondwaterstandsverloop. In bijlage 5 is een kaart opgenomen met de situering van de peilbuizen monitoringsmeetnet. In het hydraulisch onderzoek is berekend of de nieuwe afwateringswijze effect heeft op de optredende waterstanden en drooglegging. In bijlage 4 zijn de 4

5 ruimtelijke effecten hiervan weergegeven. Geconcludeerd kan worden dat buiten het natuurgebied nauwelijks verhoging van de oppervlaktewaterstanden optreedt en dat aan de landelijk geldende droogleggingsnormen wordt voldaan. 4.4 Vergunningen en besluiten Natuurmonumenten heeft op 13 maart 2013 voor de uitvoering van de waterhuishoudkundige maatregelen in het natuurgebied een watervergunning bij het waterschap aangevraagd. De ontwerp-watervergunning watervergunning zal ter inzage worden gelegd. Voorts is een vergunning Natuurbeschermingswet en een ontheffing Flora- en faunawet aangevraagd. 4.5 Planning De inrichtingsmaatregelen zullen worden uitgevoerd in de periode van juli 2013 tot 15 maart Procedure / juridische aspecten Wettelijk kader Dit besluit betreft een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Bevoegdheid Het algemeen bestuur is bevoegd tot het nemen van dit besluit in verband met artikel 7, aanhef en sub c van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe Inspraakprocedure Dit besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Toelichting: afdeling 3.4 heeft betrekking op de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, ook wel bekend als inspraakprocedure. Dit betekent dat er eerst een ontwerpbesluit is opgesteld dat 6 weken ter inzage is gelegd; belanghebbenden konden daarover hun zienswijzen geven. Vervolgens wordt (hierbij) het definitieve besluit genomen, al dan niet met overneming van deze zienswijzen. Beroep bij de rechtbank Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland. Meer informatie hierover zal worden vermeld in de brieven aan belanghebbenden en in de bekendmaking op veluwe.nl/actueel/bekendmakingen. Gedoogplicht De uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan gebeurt zo veel mogelijk in goed overleg met de betrokken perceeleigenaren n en kan waar nodig worden vastgelegd in overeenkomsten. Mocht het niet lukken om overeenstemming te bereiken, dan kan het waterschap besluiten om aan rechthebbenden een gedoogplicht op te leggen (conform de Waterwet) en op grond daarvan de maatregelen uitvoeren. Het streven blijft echter om de uitvoering in goed overleg te laten plaatsvinden. 5

6 6 Contactpersoon uitvoering Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer M. van Betuw, tel Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Doude van Troostwijk, tel Bijlagen 1. Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied 2. Concept-inspraaknotanspraaknota 3. Kaarten hydrologische effecten 4. Resultaten hydraulische berekeningen 5. Kaart monitoringsmeetnet 6

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

DEEL 4. Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. ~ Vastgesteld besluit ~ Nota van Toelichting

DEEL 4. Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. ~ Vastgesteld besluit ~ Nota van Toelichting 4 ~ DEEL 4 Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier ~ Vastgesteld besluit ~ Nota van Toelichting ~DEEL 4 Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier ~ Vastgesteld besluit ~ Nota van Toelichting

Nadere informatie

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Definitief Dienst Landelijk Gebied Grontmij

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Handreiking Ruimtelijke planprocessen en waterkwaliteit

Handreiking Ruimtelijke planprocessen en waterkwaliteit Handreiking Ruimtelijke planprocessen en waterkwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Toepassing van de Handreiking... 3 3. Rollen... 5 4. Waterkwaliteit in ruimtelijke planprocessen... 7 Bijlage

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden November 2007 2 Inhoud Voorwoord 9 De 162 Natura 2000-gebieden in

Nadere informatie

Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 januari 2010 / rapportnummer 2225-55 1. OORDEEL OVER HET MER De Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot B.V. heeft het voornemen

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR Plan-MER Beheerplan Voordelta van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 0. SAMENVATTING

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie